EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0070

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/70 af 23. oktober 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/1229 om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin for så vidt angår dens ikrafttrædelse (EØS-relevant tekst)

C/2020/7186

OJ L 27, 27.1.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/70/oj

27.1.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/70

af 23. oktober 2020

om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/1229 om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin for så vidt angår dens ikrafttrædelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (1), særlig artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1229 (2) præciseres specifikke foranstaltninger, der skal forebygge og håndtere afviklingsfejl og give incitament til afviklingsdisciplin. De pågældende foranstaltninger omfatter overvågning af afviklingsfejl samt inddrivelse og fordeling af bøder for afviklingsfejl. I delegeret forordning (EU) 2018/1229 præciseres ligeledes de operationelle detaljer i dækningskøbsproceduren.

(2)

Delegeret forordning (EU) 2018/1229 skal træde i kraft den 1. februar 2021.

(3)

Markedsdeltagerne har oplyst, at covid-19-pandemien har haft alvorlige konsekvenser for den overordnede gennemførelse af reguleringsprojekter og levering af informationsteknologisystemer, som er nødvendige for anvendelsen af delegeret forordning (EU) 2018/1229. I denne periode uden fortilfælde koncentrerer de finansielle institutioner sig om at gennemføre effektive beredskabsplaner for at sikre en robust daglig drift og modstandsdygtighed over for cyberangreb, hvilket har begrænset institutionernes IT-kapacitet til at gennemføre visse komplekse projekter, herunder dem, der er nødvendige for at opfylde kravene vedrørende afviklingsdisciplin i delegeret forordning (EU) 2018/1229. CSD'ers, deres deltageres og kunders anvendelse af sådanne krav i en sådan kontekst kunne medføre en øget risiko på det finansielle marked i stedet for at afbøde risikoen. De berørte parter bør derfor have mere tid til at afslutte de nødvendige forberedelser med henblik på anvendelsen af kravene vedrørende afviklingsdisciplin. I betragtning af den hidtil usete situation, som covid-19-pandemien har skabt, og de nødvendige ændringer af systemet, som CSD'er, deres deltagere og deres kunder bør underkastes for at opfylde de forskellige krav vedrørende afviklingsdisciplin, er det nødvendigt med en yderligere etårig udsættelse af den nuværende ikrafttrædelse af delegeret forordning (EU) 2018/1229.

(4)

Delegeret forordning (EU) 2018/1229 bør derfor ændres.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(6)

ESMA har ikke gennemført åbne offentlige høringer, da det ville blive anset for at være meget ude af proportioner i betragtning af omfanget og den forventede virkning af udsættelsen af ikrafttrædelsen af den delegerede forordning (EU) 2018/1229. ESMA har taget hensyn til tidligere input fra markedsdeltagerne, med hensyn til om de er parate til anvendelse af nævnte forordning. Under disse uforudsete omstændigheder haster det desuden med at skabe retssikkerhed vedrørende en ny dato for ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2018/1229, således at markedsdeltagerne kan forberede sig på anvendelsen af nævnte forordning. ESMA har ikke desto mindre foretaget en analyse af de potentielle relaterede omkostninger og fordele ved at udsætte ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2018/1229 og anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat ved artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3). Ved udarbejdelsen af udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder har ESMA også samarbejdet med medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 42 i delegeret forordning (EU) 2018/1229 affattes således:

»Artikel 42

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2022.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1229 af 25. maj 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin (EUT L 230 af 13.9.2018, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top