EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0024

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/24 af 13. januar 2021 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza (EØS-relevant tekst)

C/2021/252

OJ L 11, 14.1.2021, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/24/oj

14.1.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/24

af 13. januar 2021

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (2) samt for indførsel heraf fra tredjelande, særlig artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 2, og artikel 25, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (3) fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter (»varerne«). I henhold til nævnte forordning må varerne kun importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I til samme forordning.

(2)

Der er ved forordning (EF) nr. 798/2008 også fastsat betingelser for, hvornår et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI).

(3)

Det Forenede Kongerige er opført i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import til og transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt fra visse dele af dets område, afhængigt af forekomsten af HPAI. Regionaliseringen af Det Forenede Kongerige blev fastsat i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2205 (4).

(4)

I december 2020 bekræftede Det Forenede Kongerige imidlertid yderligere udbrud af HPAI af subtype H5N8 og H5N1 på fjerkræbedrifter på dets område. På grund af disse udbrud blev yderligere regionalisering af landet fastsat i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1742 (5), som ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2240 (6), og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2242 (7) i overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), uden at det påvirker anvendelsen af EU-retten på og i Det Forenede Kongerige med hensyn til Nordirland, jf. artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland til udtrædelsesaftalen sammenholdt med protokollens bilag 2. Da foranstaltningerne til bekæmpelse og udryddelse af de pågældende udbrud fortsætter efter den 31. december 2020, bør regionaliseringen afspejles i forordning (EF) nr. 798/2008.

(5)

Efter offentliggørelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2240 og (EU) 2020/2242 har Det Forenede Kongerige desuden bekræftet yderligere udbrud af HPAI i de zoner, der er oprettet deri, hvilket også bør afspejles i forordning (EF) nr. 798/2008.

(6)

Oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres for at tage højde for den nuværende epidemiologiske situation i dette tredjeland.

(7)

Eftersom regionaliseringen af Det Forenede Kongerige vedrørende disse udbrud blev fastsat, da EU-retten fandt anvendelse på landet i overensstemmelse med udtrædelsesaftalen, ville beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse med de udbrud af HPAI, der blev bekræftet i 2020, endvidere være blevet ophævet 30 dage efter bekræftelsen. Disse datoer bør derfor angives som datoerne for, hvornår de områder, der er omfattet af restriktioner på grund af de udbrud, der blev bekræftet i 2020, igen kan betragtes som frie for HPAI, og import til og transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter med oprindelse i disse områder bør tillades igen.

(8)

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. januar 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2205 af 22. december 2020 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige og kronbesiddelsen Guernsey på listen over tredjelande, områder, zoner eller segmenter, hvorfra sendinger af fjerkræ og fjerkræprodukter kan indføres til og sendes i transit gennem Unionen (EUT L 438 af 28.12.2020, s. 11).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1742 af 20. november 2020 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Det Forenede Kongerige (EUT L 392 af 23.11.2020, s. 60).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2240 af 23. december 2020 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1742 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Det Forenede Kongerige (EUT L 436 af 28.12.2020, s. 34).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2242 af 23. december 2020 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Det Forenede Kongerige (EUT L 436 af 28.12.2020, s. 69).


BILAG

I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige således:

"GB - Det Forenede Kongerige (*1)

GB-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

Hele Det Forenede Kongerige, undtagen området GB-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

Det Forenede Kongeriges område svarende til:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

North Yorkshire County:

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N54.30 og W1.47

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

GB-2.2

North Yorkshire County:

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N54.29 og W1.45

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

GB-2.3

Norfolk County:

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.49 og E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

GB-2.4

Norfolk County:

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.72 og E0.15

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

GB-2.5

Derbyshire County:

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.93 og W1.57

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

GB-2.6

North Yorkshire County:

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N54.37 og W2.16

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

GB-2.7

Orkneyøerne

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N59.28 og W2.44

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.8

Dorset County:

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N51.06 og W2.27

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.9

Norfolk County:

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.52 og E0.96

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

GB-2.10

Norfolk County:

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.52 og E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

GB-2.11

Norfolk Country:

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10,4 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.53 og E0.66

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

GB-2.12

Devon County:

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N50.70 og W3.36

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 


(*1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter i bilaget referencer til Det Forenede Kongerige ikke Nordirland."


Top