EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q0618(02)

Reglement for Det Europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagentur om de nærmere regler vedrørende sammenholdelse af udbud af og efterspørgsel efter malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer

C/2021/2893

EUT L 218 af 18.6.2021, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/618/oj

18.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/58


REGLEMENT

for Det Europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagentur om de nærmere regler vedrørende sammenholdelse af udbud af og efterspørgsel efter malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer

KAPITEL 1

ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER OG GENERELLE PRINCIPPER

Artikel 1

Anvendelsesområde

I dette reglement bestemmes de nærmere regler vedrørende sammenholdelse af udbud af og efterspørgsel efter malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer.

Artikel 2

Definitioner

I dette reglement forstås ved:

1)

»agenturet«: Euratoms Forsyningsagentur, der er oprettet ved traktaten

2)

»Fællesskabet«: Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom)

3)

»fællesskabsproduktion«: nukleare materialer produceret i Fællesskabet, herunder, men ikke begrænset til:

a)

malme, der er udvundet på Fællesskabets område

b)

udgangsmaterialer, der er produceret på Fællesskabets område, herunder materialer, der er erhvervet af en producent som et biprodukt i forbindelse med berigning

c)

specielle fissile materialer, der produceres på reaktorer beliggende i Fællesskabet efter bestråling af nukleart brændsel

d)

specielle fissile materialer, der produceres på Fællesskabets område ved berigning af udgangsmaterialer, som ejes af producenten

4)

»mellemmand«: enhver person eller virksomhed, der køber nukleare materialer med det formål at videresælge dem som sådan

5)

»nukleart materiale«: alle malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer som defineret i traktatens artikel 197

6)

»malme«: som defineret i traktatens artikel 197, stk. 4

7)

»person«: som defineret i traktatens artikel 196, litra a)

8)

»producent«: enhver person eller virksomhed, der producerer, forarbejder, omdanner eller former malme, udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer

9)

»spørgeskema«: henviser til agenturets spørgeskemaer ved årets udgang, der bruges til indsamling af data direkte fra brugerne

10)

»relaterede tjenesteydelser«: en af følgende tjenester; omdannelse, berigning, brændselsfremstilling, oparbejdning eller oplagring af specielle fissile materialer

11)

»reglement«: Det Europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagenturs reglement, der bestemmer de nærmere regler vedrørende sammenholdelse af udbud af og efterspørgsel efter malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer

12)

»små mængder«: de mængder, der er defineret i forordningen om små mængder

13)

»forordningen om små mængder«: Kommissionens forordning (Euratom) nr. 66/2006 af 16. januar 2006 om undtagelse fra reglerne i kapitlet om forsyning ved overførsel af små mængder malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer, og eventuelle senere udgaver heraf

14)

»udgangsmaterialer«: som defineret i traktatens artikel 197, stk. 3

15)

»specielle fissile materialer«: som defineret i traktatens artikel 197, stk. 1

16)

»kontrakt om leverancer«:

1)

en kontrakt om køb, salg, lån eller leasing af malme og/eller udgangsmaterialer, hvor mindst en af parterne er bruger eller en producent, der producerer, forarbejder, omdanner eller former malme, udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer inden for Fællesskabets område, og

2)

en kontrakt om køb, salg, udveksling, lån eller leasing af specielle fissile materialer, hvor mindst én part er bruger, producent eller mellemmand

17)

»traktaten«: traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab

18)

»virksomhed«: som defineret i traktatens artikel 196, litra b)

19)

»bruger«: enhver person eller virksomhed, der køber nukleare materialer eller tjenesteydelser i tilknytning hertil med henblik på anvendelse i egne eller tilknyttede kernekraftværker eller forskningsreaktorer i Fællesskabet eller til anvendelse inden for de områder, der er anført i bilag 1 til traktaten

20)

»arbejdsdag«: agenturets arbejdsdage som offentliggjort på agenturets websted.

Artikel 3

Fortrolighed

Kontrakter, underretninger og andre oplysninger vedrørende kontrakter, der meddeles agenturet, må ikke videregives til tredjemand uden skriftlig tilladelse fra de kontraherende parter.

KAPITEL 2

FORELÆGGELSE AF OPLYSNINGER

Artikel 4

Brugernes forelæggelse af oplysninger

1.   Når agenturet anmoder herom, udfylder brugerne spørgeskemaet for et givet år og forelægger det senest den 31. januar i det følgende år.

2.   I spørgeskemaet skal bl.a. følgende specificeres:

a)

produktets betegnelse

b)

leverandør

c)

de nukleare materialers art, kemiske beskaffenhed og andre relevante specifikationer

d)

mængderne (i metriske enheder)

e)

det naturlige urans oprindelsesland (hvis kendt)

f)

faktisk og/eller påtænkt anvendelse

g)

datoerne for leveringerne

h)

prisbetingelser

i)

lagerbeholdning

j)

anslåede fremtidige behov.

Artikel 5

Producenternes forelæggelse af oplysninger

1.   Når agenturet anmoder herom, underretter producenterne agenturet om deres nuværende og anslåede fremtidige produktion og om alle deres majoritetsejede datterselskabers produktion. De underretter ligeledes agenturet om deres planlagte leverancer og om de lagerbeholdninger, de ejer og/eller ligger inde med, på grundlag af allerede indgåede kontrakter.

2.   Oplysningerne skal omfatte:

a)

produktets betegnelse

b)

modparter

c)

de nukleare materialers art, kemiske beskaffenhed og andre relevante specifikationer

d)

mængderne (i metriske enheder)

e)

det naturlige urans oprindelsesland (hvis kendt)

f)

leveringsår

g)

prisbetingelser (hvis kendt)

h)

uranlagre, herunder oplysninger om disponibilitet for salg

i)

anslået fremtidig produktion.

3.   Oplysningerne meddeles agenturet senest 20 (tyve) arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

Artikel 6

Mellemmænds forelæggelse af oplysninger

1.   Mellemmænd meddeler agenturet oplysninger om alle kontrakter, bortset fra kontrakter om leverancer, vedrørende køb, salg, udveksling, lån eller leasing af malme og/eller udgangsmaterialer, der er indgået i løbet af den foregående måned. De skal gøre dette for hver måned.

2.   Oplysningerne skal bl.a. omfatte følgende:

a)

produktets betegnelse

b)

modparter

c)

de nukleare materialers art, kemiske beskaffenhed og andre relevante specifikationer

d)

mængderne (i metriske enheder)

e)

det naturlige urans oprindelsesland (hvis kendt)

f)

datoerne for leveringerne

g)

prisbetingelser.

3.   Oplysningerne meddeles agenturet inden for 15 (femten) arbejdsdage efter udgangen af den pågældende måned.

Artikel 7

Forelæggelse af supplerende oplysninger

Når agenturet anmoder om det, meddeler brugere, producenter og mellemmænd agenturet alle supplerende oplysninger, som det har brug for med henblik på at varetage de opgaver, det er pålagt ved traktaten. Oplysningerne meddeles agenturet senest 10 (ti) arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen (eller, efter begrundet anmodning, en længere frist, som agenturet har givet sit skriftlige samtykke til).

Artikel 8

Analyse baseret på de modtagne oplysninger

1.   På grundlag af de oplysninger, der er forelagt i henhold til reglementets artikel 4, 5, 6 og 7, og de supplerende oplysninger fra markedsdeltagerne analyserer agenturet markedstendenserne og udbudspotentialet. Hovedresultaterne af denne analyse skal indgå i agenturets årsberetning, der offentliggøres på dets websted senest den 30. juni hvert år.

2.   Agenturet offentliggør ligeledes sine uranprisindeks og supplerende rapporter om markedet for nukleare materialer, herunder rapporter fra arbejdsgrupper, som det Rådgivende Udvalg nedsætter.

KAPITEL 3

KONTRAKTER OM LEVERANCER

Artikel 9

Indgåelse af kontrakter om leverancer

1.   Kontrakter om leverancer er ugyldige, medmindre agenturet har indgået dem.

2.   Agenturet indgår en kontrakt om leverancer ved at underskrive den.

Artikel 10

Procedurer for indgåelse af kontrakter om leverancer

1.   Følgende procedurer gælder for kontrakter om leverancer:

a)

forenklet procedure

b)

centraliseret procedure efter agenturets afgørelse, hvis den regelmæssige forsyning med nukleare materialer er truet.

2.   Gennemførelsen af den forenklede procedure fratager ikke agenturet de enerettigheder, det er tillagt ved traktaten.

Artikel 11

Forenklet procedure

1.   Brugerne må opfordre til, at der afgives bud direkte fra producenter, mellemmænd eller andre brugere efter eget valg og til frit at forhandle kontrakten om leverancer.

2.   Kontrakten om leverancer skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

udpegning af de kontraherende parter, herunder agenturet

b)

mængden af materialer, der skal leveres, eller den metode, der er anvendt til at bestemme sådanne mængder

c)

den kemiske beskaffenhed af de materialer, der skal leveres

d)

oprindelseslandet for de nukleare materialer, der skal leveres; er dette ukendt ved underskrivelsen af kontrakten om leverancer, meddeler brugeren dette skriftligt til agenturet så hurtigt som muligt

e)

tidsplan for leverancerne (hvis den er kendt på tidspunktet for underskrivelsen af kontrakten om leverancer)

f)

leveringssted

g)

leveringsmåde (fysisk eller bogført overførsel)

h)

pris og betalingsbetingelser, herunder, hvis det er relevant, den metode, der er anvendt til at beregne prisen

i)

varigheden af kontrakten om leverancer

j)

den eller de datoer, hvor parterne underskrev kontrakten om leverancer.

3.   Alle originaleksemplarer af kontrakten om leverancer forelægges agenturet til underskrift senest 10 (ti) arbejdsdage efter, at alle parter bortset fra agenturet har underskrevet kontrakten (eller, efter begrundet anmodning, en længere frist, som agenturet har givet sit skriftlige samtykke til).

4.   Originaleksemplarer af kontrakten om leverancer skal være ledsaget af en udfyldt formular, som findes på agenturets websted.

5.   Bortset fra de tilfælde, hvor artikel 15 i nærværende reglement finder anvendelse, træffer agenturet afgørelse om indgåelse af kontrakten inden for 10 (ti) arbejdsdage fra den dato, hvor det modtager den, forudsat at alle de krævede oplysninger er meddelt agenturet. Hvis agenturet anmoder om supplerende oplysninger, begynder den nævnte frist at løbe, når agenturet har modtaget alle de oplysninger, der kræves for, at det kan varetage tilsynet med forsyningskilderne.

6.   Hvis agenturet indgår kontrakten om leverancer, opbevarer det én original i sine registre og returnerer de resterende originaler til den part, der har sendt dem, og oplyser den om det tildelte referencenummer.

7.   Hvis agenturet fastslår, at den regelmæssige og ligelige forsyning med nukleare materialer til brugere i Fællesskabet er truet, kan det træffe afgørelse om at suspendere anvendelsen af denne forenklede procedure og vende tilbage til den centraliserede procedure, der er fastsat i reglementets artikel 12.

Artikel 12

Centraliseret procedure

1.   Denne procedure finder anvendelse, hvis agenturet fastslår, at den regelmæssige forsyning med nukleare materialer til brugerne er truet, herunder, men ikke begrænset til, situationer, hvor brugerne ikke har adgang til nukleare materialer inden for en rimelig frist, eller de kun er til rådighed til urimeligt høje priser.

2.   Agenturets afgørelse om at suspendere anvendelsen af den forenklede procedure og fastlægge anvendelsesområdet for den centraliserede procedure får virkning ved offentliggørelsen heraf i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   I sådanne situationer må nukleare materialer først leveres til og/eller udveksles med kunder uden for Fællesskabet, efter at Fællesskabets brugeres behov er opfyldt.

4.   En kontrakt om leverancer, der underskrives af parterne, inden agenturets afgørelse i henhold til denne artikels stk. 2 offentliggøres, behandles efter den procedure, der er gældende på den dato, hvor parterne underskriver kontrakten.

Artikel 13

Ændringer i kontrakter om leverancer

1.   Enhver ændring (ændringer, tillæg, tillægsskrivelser (sideletters), overdragelsesaftaler, gensidigt aftalte opsigelser) af en kontrakt om leverancer skal indgås af agenturet efter den procedure, der er anvendt i den oprindelige kontrakt.

2.   I tilfælde af underretning om en ensidig opsigelse af en kontrakt om leverancer skal agenturet underrettes senest 10 (ti) arbejdsdage efter den dato, hvor underretningen om den ensidige opsigelse er sendt eller modtaget, alt efter hvad der er relevant.

Artikel 14

Afvisning af at indgå en kontrakt om leverancer

1.   Inden for rammerne af en af de procedurer, der er nævnt i reglementets artikel 10, har agenturet ret til at gøre indsigelse mod en kontrakt, der kan skade virkeliggørelsen af traktatens målsætninger.

2.   Træffer agenturet afgørelse om ikke at indgå en kontrakt om leverancer, oplyser det de berørte parter herom i en begrundet afgørelse og returnerer alle indsendte dokumenter til den part, der har forelagt dem.

3.   Agenturet kan navnlig træffe afgørelse om ikke at indgå en kontrakt om leverancer, hvis en præcisering, som agenturet har anmodet om, ikke er forelagt senest 10 (ti) arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

4.   Denne afgørelse eller fraværet af en afgørelse kan indbringes for Kommissionen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5, stk. 5, i agenturets vedtægter.

Artikel 15

Kommissionens tilladelse

1.   Der kræves forudgående tilladelse fra Kommissionen for at eksportere fællesskabsproduktionen (traktatens artikel 59, litra b), og artikel 62, stk. 1, litra c)) og til at indgå kontrakter om leverancer med en varighed, der overskrider ti år (traktatens artikel 60).

2.   I disse tilfælde indleder agenturet proceduren for opnåelse af Kommissionens tilladelse.

KAPITEL 4

UNDERRETNING OM KONTRAKTER OM TILKNYTTEDE TJENESTEYDELSER OG OM SMÅ MÆNGDER

Artikel 16

Kontrakter om tilknyttede tjenesteydelser

1.   Agenturet underrettes om kontrakter om tilknyttede tjenesteydelser i henhold til traktatens artikel 75 senest 10 (ti) arbejdsdage efter, at de er underskrevet (eller, efter begrundet anmodning, en længere frist, som agenturet har givet sit skriftlige samtykke til).

2.   Underretningen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

de kontraherende parters navne

b)

kendte eller anslåede materialemængder

c)

materialernes kemiske beskaffenhed

d)

materialernes oprindelsesland; er dette ukendt ved underskrivelsen af kontrakten, meddeles dette skriftligt til agenturet så hurtigt som muligt

e)

tidsplan for leverancerne

f)

leveringssted

g)

kontraktens varighed

h)

den eller de datoer, hvor parterne underskrev kontrakten.

3.   Underretningen om kontrakten foretages ved hjælp af den formular, der findes på agenturets websted.

4.   Agenturet bekræfter modtagelsen af underretningen og meddeler det referencenummer, som kontrakten tildeles, senest 15 (femten) arbejdsdage fra den dato, hvor det modtager den, forudsat at alle de krævede oplysninger er meddelt agenturet.

5.   Hvis agenturet anmoder om supplerende oplysninger, afbrydes den frist, der er angivet i denne artikels stk. 4, af denne anmodning og begynder på ny, når oplysningerne er modtaget.

6.   Agenturet underrettes efter proceduren i denne artikel om enhver ændring af den oprindelige kontrakt med hensyn til et af de punkter, der er omhandlet i stk. 2, herunder opsigelse af kontrakten.

7.   Hvis en kontrakt om tilknyttede tjenesteydelser omfatter bestemmelser om forsyning med nukleare materialer, behandles den som en kontrakt om leverancer og forelægges agenturet til indgåelse.

Artikel 17

Kontrakter om små mængder

1.   Agenturet underrettes om enhver overførsel, import eller eksport af små mængder malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer.

2.   Enhver person, der importerer eller eksporterer små mængder, og enhver leverandør, der overfører små mængder inden for Fællesskabet, forelægger agenturet en kvartalsopgørelse over sådanne transaktioner.

3.   Kvartalsopgørelserne forelægges agenturet senest en måned efter udgangen af det kvartal, hvor transaktionerne fandt sted, og de skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 i forordningen om små mængder.

4.   Forudsat at agenturet har modtaget alle de krævede oplysninger, bekræfter det kvartalsopgørelserne og meddeler de referencenumre, der er tildelt kontrakterne, om muligt inden for 15 (femten) arbejdsdage fra den dato, hvor det modtager dem.

KAPITEL 5

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Ikrafttræden

1.   Dette reglement træder i kraft på den dato, der er fastsat i agenturets afgørelse, hvorved det vedtages.

2.   Kontrakter om leverancer, der er underskrevet af parterne inden datoen for dette reglements ikrafttræden, behandles efter de bestemmelser, der gælder på datoen for deres underskrivelse.


Top