EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L1927

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2021/1927 af 5. november 2021 om ændring af bilag I og II til Rådets direktiv 66/402/EØF for så vidt angår krav til sædekorn af hybridhvede produceret ved hjælp af cytoplasmisk hanlig sterilitet (EØS-relevant tekst)

C/2021/7844

OJ L 393, 8.11.2021, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2021/1927/oj

8.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 393/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2021/1927

af 5. november 2021

om ændring af bilag I og II til Rådets direktiv 66/402/EØF for så vidt angår krav til sædekorn af hybridhvede produceret ved hjælp af cytoplasmisk hanlig sterilitet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (1), særlig artikel 21b, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 66/402/EØF er der fastsat regler for produktion af og handel med sædekorn i Unionen. For så vidt angår sædekorn af hybridhvede er de eneste teknikker til produktion af sædekorn af hybridsorter, der er omhandlet i nævnte direktiv, dem, der anvender direkte krydsning og kemisk hybridisering.

(2)

Cytoplasmatisk hanlig sterilitet (»CMS«) er imidlertid i de seneste år blevet anerkendt over hele verden som en forædlingsteknik til produktion af sædekorn af hybridsorter. Der gælder allerede relevante regler for CMS-produktionsteknikken for byg, da produktion med CMS af sædekorn af hybridsorter blev indført for flere år siden.

(3)

Byg og hvede er selvbestøvende i naturen og produceres ved blandingsdyrkning. De tekniske ligheder mellem produktionen af sædekorn af hybridsorter af byg og hvede og behovene hos brugerne af sædekorn af hybridsorter taget i betragtning bør der fastsættes betingelser for sædekorn af hybridhvede svarende til de betingelser, der finder anvendelse for sædekorn af hybridsorter af byg. Erfaringen har vist, at det særlige blandingsproduktionssystem for hybridhvede, f.eks. Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum og Triticum aestivum subsp. spelta, der anvendes på marken, i kombination med de vejrrelaterede risici i løbet af blomstringsperioden vil kræve en reduktion af sortsrenheden til 85 %, i tilfælde af at der anvendes CMS-teknik, for at muliggøre stabil produktion af sædekorn under mindre gunstige vejrforhold. Der bør derfor tillades en lavere sortsrenhed for sædekorn af hybridhvede produceret med CMS end det niveau, der kræves for andre sædekorn af hybridsorter.

(4)

Erfaringerne med andre sædekorn af CMS-producerede hybridsorter har vist, at det i begyndelsen af en ny produktionsordning er vigtigt at afprøve de gældende tekniske krav. Kravene til sorter bør derfor gælde midlertidigt indtil den 31. august 2029 for at give avlerne mulighed for at tilpasse produktionen af hybridhvede i et blandingssystem. En sådan fremgangsmåde er nødvendig for at minimere risikoen ved denne produktionsordning og give landbrugerne en ny type af hvedesorter. Denne tidsfrist bør være tilstrækkelig til at gøre det muligt for avlere og certificeringsmyndigheder at få den nødvendige viden til at anvende de tekniske krav til produktion af sædekorn af hybridhvede og til at tage disse krav op til revision.

(5)

For at Kommissionen og medlemsstaterne kan få tilstrækkelig viden om anvendelsen af CMS, og for at gøre det muligt at tage de respektive regler op til revision, bør den ansvarlige certificeringsmyndighed hvert år indtil den 28. februar 2030 underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne for det foregående år vedrørende mængden af producerede sædekorn af hybridsorter og procentdelen af partier af sædekorn, der er blevet afvist på grund af utilstrækkelige kvalitetsparametre.

(6)

Bilag I og II til direktiv 66/402/EØF bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 66/402/EØF

Bilag I og II til direktiv 66/402/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. august 2022 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. september 2022 til den 31. august 2029.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.


BILAG

I bilag I og II til direktiv 66/402/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres således:

a)

Punkt 5, første punktum, affattes således:

»Bestande til produktion af certificeret sædekorn af hybridsorter af Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa og selvbestøvende xTriticosecale samt bestande til produktion af certificeret sædekorn af hybridsorter af Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta og Triticum turgidum subsp. durum ved hjælp af en anden teknik end cytoplasmatisk hanlig sterilitet (»CMS«)«.

b)

Følgende punkt indsættes mellem punkt 5a og punkt 6:

»5b

Bestande til produktion af certificeret sædekorn af hybridsorter af Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum ved hjælp af CMS:

a)

Bestanden skal opfylde følgende normer med hensyn til afstande til nærmestliggende pollenkilder, der kan resultere i uønsket fremmedbestøvning:

Bestand

Mindsteafstand

For den hunlige komponent i CMS ved avl af basissæd

300 m

Ved avl af certificeret sædekorn

25 m

b)

Bestanden skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsren med hensyn til komponenternes karakteristika.

Bestanden skal navnlig opfylde følgende øvrige normer og betingelser:

i)

Det procentvise antal planter, som tydeligvis afviger fra typen, må ikke overstige:

for afgrøder, der anvendes til produktion af basissædekorn: 0,1 % for vedligeholderen og den retablerende linje og 0,3 % for den hunlige komponent i CMS

for afgrøder, der anvendes til produktion af certificeret sædekorn: 0,3 % for vedligeholderen og 0,6 % for den hunlige komponent i CMS og 1 %, i tilfælde af at den hunlige komponent i CMS er en enkelthybrid.

ii)

Niveauet af hanlig sterilitet i den hunlige komponent skal være mindst:

99,7 % for afgrøder, der anvendes til produktion af basissædekorn

99 % for afgrøder, der anvendes til produktion af certificeret sædekorn.

iii)

Overholdelsen af kravene i nr. i) og ii) skal undersøges ved officiel efterkontrol.

c)

Certificeret sædekorn kan produceres i blandkulturer bestående af en hanligt og hunligt steril komponent og en hanlig komponent, der genskaber frugtbarhed.

Den ansvarlige certificeringsmyndighed underretter senest den 28. februar hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne for det foregående år vedrørende mængden af producerede sædekorn af hybridsorter, overholdelse af de relevante krav i forbindelse med markinspektionerne, procentdelen af partier af sædekorn, der er blevet afvist på grund af utilstrækkelige kvalitetsparametre, og alle yderligere oplysninger, der berettiger afvisningen. Denne indberetningspligt gælder indtil den 28. februar 2030.«

2)

I punkt 1 i bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit C affattes således:

»C.

Hybrider af Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum og selvbestøvende xTriticosecale:

Sædekorn af kategorien certificeret sædekorn skal have en sortsrenhed på mindst 90 %.

I tilfælde af Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta og Triticum turgidum subsp. durum produceret ved CMS skal den være 85 %. Andre urenheder end den retablerende linje må ikke overstige 2 %.

Mindste sortsrenhed skal undersøges ved officiel efterkontrol af en passende andel prøver.

Den ansvarlige certificeringsmyndighed underretter senest den 28. februar hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne for det foregående år vedrørende mængden af producerede sædekorn af hybridsorter af Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta og Triticum turgidum subsp. durum og procentdelen af partier af sædekorn, der er blevet afvist på grund af utilstrækkelige kvalitetsparametre, resultaterne af efterkontrollen og alle yderligere oplysninger, der berettiger afvisningen. Denne indberetningspligt gælder indtil den 28. februar 2030.«

b)

Overskriften til afsnit E affattes således:

»E.

Hybrider af Secale cereale og CMS-hybrider af Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta og Triticum turgidum subsp. durum«.


Top