EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1908

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1908 af 3. november 2021 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2021) 7966) (EØS-relevant tekst)

C/2021/7966

OJ L 390, 4.11.2021, p. 39–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1908/oj

4.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 390/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1908

af 3. november 2021

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2021) 7966)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 259, stk. 1, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Højpatogen aviær influenza (HPAI) er en infektiøs virussygdom hos fugle, og den kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og eksporten til tredjelande. HPAI-virus kan inficere trækfugle, som så kan sprede disse virus over lange afstande under deres efterårs- og forårstræk. Forekomsten af HPAI-virus hos vilde fugle udgør derfor en vedvarende trussel med hensyn til direkte og indirekte indslæbning af disse virus på bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab. Ved udbrud af HPAI er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab.

(2)

Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. HPAI falder ind under definitionen af en listeopført sygdom i nævnte forordning, og sygdommen er omfattet af de sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, der er fastsat deri. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 (2) supplerer desuden forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende HPAI.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 (3) blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429, og deri fastsættes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger over for udbrud af HPAI.

(4)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af medlemsstaterne efter udbrud af HPAI i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(5)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1872 (4) efter et udbrud af HPAI hos fjerkræ eller fugle i fangenskab i Italien, som skulle afspejles i bilaget.

(6)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1872 har Tyskland underrettet Kommissionen om et udbrud af HPAI af subtype H5N1 på en virksomhed, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i delstaten Schleswig-Holstein i den pågældende medlemsstat.

(7)

Endvidere har Estland underrettet Kommissionen om et udbrud af HPAI af subtype H5N8 på en virksomhed, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i Tartu amt i den pågældende medlemsstat.

(8)

Desuden har Italien underrettet Kommissionen om yderligere udbrud af HPAI af subtype H5N1 på en virksomhed, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i regionen Veneto i den pågældende medlemsstat.

(9)

Endvidere har Nederlandene underrettet Kommissionen om et udbrud af HPAI af subtype H5 på en virksomhed, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i provinsen Flevoland i den pågældende medlemsstat.

(10)

Udbruddene i Italien er sket inden for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, og den kompetente myndighed i denne medlemsstat har gennemført de nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring udbruddene.

(11)

Udbruddene i Tyskland, Estland og Nederlandene er sket uden for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, og de kompetente myndigheder i disse medlemsstater har gennemført de nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring udbruddene.

(12)

Kommissionen har gennemgået de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er truffet af Tyskland, Estland, Italien og Nederlandene sammen med de pågældende medlemsstater og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de kompetente myndigheder i Tyskland, Estland, Italien og Nederlandene har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de virksomheder, hvor de nylige udbrud af HPAI er blevet bekræftet.

(13)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Tyskland, Estland, Italien og Nederlandene, hurtigt at identificere de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet af disse medlemsstater i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, på EU-plan.

(14)

Der bør derfor opføres beskyttelses- og overvågningszoner for Tyskland, Estland og Nederlandene i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641.

(15)

Desuden bør de områder, der er opført for Italien i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2021/641/EU, ændres.

(16)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at tage hensyn til de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af de kompetente myndigheder i Tyskland, Estland, Italien og Nederlandene i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, og varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(17)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør derfor ændres.

(18)

Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der ved nærværende afgørelse foretages af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, får virkning snarest muligt.

(19)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2021.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 64).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 af 16. april 2021 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 134 af 20.4.2021, s. 166).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1872 af 25. oktober 2021 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 379 af 26.10.2021, s. 53).


BILAG

»BILAG

DEL A

Beskyttelseszoner, jf. artikel 1 og 2:

Medlemsstat: Tyskland

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Dithmarschen

Gemeinde Neufeld ab dem südlichen Elbufer (Landkreisgrenze) entlang der Straße Op’n Diek, Nienfelder Strot bis zur B 5

von dort der Alten Bundesstraße folgend bis zur Einmündung Ohlener Landweg

dem Ohlener Landweg folgend bis zur Einmündung Westerbelmhusener Straße

der Westerbelmhusener Straße in südliche Richtung folgend bis zum Siel Moorwettern

dem Siel Moorwettern und nachfolgend der Sprante in südöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Braake

von dort der Braake in südliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Elbe (Landkreisgrenze)

16.11.2021

Medlemsstat: Estland

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

The parts of Tartu county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 58.376077; E 26.707087

13.11.2021

Medlemsstat: Italien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Region: Veneto

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.331231 E11.209306

12.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.346268 E11.203338

15.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.335709 E11.190235

18.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333403 E11.229928

20.11.2021

Medlemsstat: Nederlandene

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Municipality Zeewolde, province Fleveoland

1.

Vanaf de kruising van de A27 en de N706 (Vogelweg), de N706 (Vogelweg) volgend in oostelijke richting tot aan de N705.

2.

De N705 volgend in zuidelijke richting overgaan in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Groenewoudse Weg.

3.

De Groenewoudse Weg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Flediteweg.

4.

De Flediteweg volgend in westelijke richting tot aan de overgaand in de Winkelweg tot aan het Priempad.

5.

Het Priempad in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N704.

6.

De N704 volgend in oostelijke richting tot aan de N305.

7.

De N305 volgend in noordwestelijke richting tot aan de A27.

8.

De A27 volgend in noordelijke richting tot aan de N706 (Vogelweg)

16.11.2021

DEL B

Overvågningszoner, jf. artikel 1 og 3:

Medlemsstat: Tyskland

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Dithmarschen

die Stadt Brunsbüttel

Amt KLG Marne-Nordsee:

die Gemeinden

Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kaiser-Wilhelm-Koog, Marne, Marnerdeich, Neufeld, Neufelderkoog, Ramhusen, Schmedeswurth, und Volsemenhusen sowie die Gemeinde Kronprinzenkoog südlich der Mittelstraße

Amt KLG Burg-St. Michaelisdonn:

die Gemeinden Averlak, Eddelak und Dingen,

Die Gemeinde Sankt Michaelisdonn:

das Gemeindegebiet südlich des Helser Geestweges,

westlich der Bebauung zwischen Helser Geestweg und Marner Straße,

ab Einmündung Westerstraße südlich der Marner Straße bis zur Einmündung in die Eddelaker Straße,

südlich des Kayenweges,

ab Einmündung in die Heisterbergstraße der Bahnlinie bis zur Straße Hopen folgend,

ab Kreuzung Bahnlinie/Straße Hopen in südliche Richtung östlich des Naturschutzgebietes Kleve und westlich des Flugplatzes Hopen bis zur Einmündung in die Friedrichshöfer Straße,

der Friedrichshöfer Straße in südliche Richtung folgend bis zur Mühlenstraße,

südlich der Mühlenstraße folgend bis zur Ortsgrenze Kuden.

Die Gemeinde Kuden:

das Gemeindegebiet südlich der Mühlenstraße ab Ortsgrenze St. Michaelisdonn bis zur 1. Verbindungsstraße zur Hauptstraße,

westlich dieser Verbindungsstraße bis zur Einmündung in die Friedrichshöfer Au (Ortgrenze zur Gemeinde Eddelak).

25.11.2021

Kreis Steinburg

Gemeinde Büttel und Kudensee

25.11.2021

Kreis Dithmarschen

Gemeinde Neufeld ab dem südlichen Elbufer (Landkreisgrenze) entlang der Straße Op’n Diek, Nienfelder Strot bis zur B 5

von dort der Alten Bundesstraße folgend bis zur Einmündung Ohlener Landweg

dem Ohlener Landweg folgend bis zur Einmündung Westerbelmhusener Straße

der Westerbelmhusener Straße in südliche Richtung folgend bis zum Siel Moorwettern

dem Siel Moorwettern und nachfolgend der Sprante in südöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Braake

von dort der Braake in südliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Elbe (Landkreisgrenze)

17.11.2021-25.11.2021

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Von der Landkreisgrenze des Landkreises Stade zum Landkreis Cuxhaven kommend auf dem Fluss „Krummendeicher Wettern“ bis zur Einmündung in die „Oste“.

Dem Verlauf des Flusses „Oste“ flussabwärts folgend bis zur Überbrückung der L111/ „Dingwörden“.

Auf dieser Straße bis Dingwörden zur Bundesstraße 73 und anschließend dieser folgend in Richtung Cuxhaven bis zum Übergang des „Hadelner Kanals“.

Auf dem „Hadelner Kanal“ bis zur Elbmündung und weiter auf der Elbe Richtung Schleswig-Holstein.

25.11.2021

Landkreis Stade

Beginnend an der Elbe in Höhe der Grenze zwischen Stellenfleth Außendeich und Schöneworth Außendeich,

nach Süden bis zur L 111, der L 111 (Kamp/Wechtern)

nach Westen folgen bis zur Hünkenbütteler Straße,

dieser nach Süden bis zur K 10 folgen,

der K 10 (Süderdeich Ost) nach Westen folgen

bis zur K 6 (Neuenschleuser Straße),

auf der K 26 bis zur Kreisgrenze des Landkreises Cuxhaven,

dann entlang der Kreisgrenze bis zur Ostemündung.

25.11.2021

Medlemsstat: Estland

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

The parts of Tartu county, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 58.376077; E 26.707087

22.11.2021

The parts of Tartu county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 58.376077; E 26.707087

14.11.2021- 22.11.2021

Medlemsstat: Italien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Region: Veneto

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.331231 E11.209306

21.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.331231 E11.209306

13.11.2021-21.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.346268 E11.203338

24.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.346268 E11.203338

16.11.2021-24.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.335709 E11.190235

27.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.335709 E11.190235

19.11.2021-27.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333403 E11.229928

29.11.2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333403 E11.229928

21.11.2021-29.11.2021

Medlemsstat: Nederlandene

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Municipality Zeewolde, province Fleveoland

1.

Vanaf kruising Gooimeerdijk-Oost / Stamerbos, Stamerbos volgen in noordelijke richting tot aan Meentweg.

2.

Meentweg volgen in noordelijke richting tot aan Waterlandseweg.

3.

Waterlandseweg volgen in noordelijke richting tot aan A6.

4.

A6 volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)

5.

Hoge Vaart volgen in noordelijke richting tot aan Hogering.

6.

Hogering volgen in oostelijke richting overgaand in buitenring tot aan Kitsweg.

7.

Kitsweg volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk.

8.

Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Wolderwijd(water).

9.

Wolderwijd volgen in zuidelijke richting overgaand in Noldernauw overgaand Eemmeer overgaand in Gooimeer tot aan Gooimeerdijk.

25.11.2021

1.

Vanaf de kruising van de A27 en de N706 (Vogelweg), de N706 (Vogelweg) volgend in oostelijke richting tot aan de N705.

2.

De N705 volgend in zuidelijke richting overgaan in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Groenewoudse Weg.

3.

De Groenewoudse Weg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Flediteweg.

4.

De Flediteweg volgend in westelijke richting tot aan de overgaand in de Winkelweg tot aan het Priempad.

5.

Het Priempad in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N704.

6.

De N704 volgend in oostelijke richting tot aan de N305.

7.

De N305 volgend in noordwestelijke richting tot aan de A27.

8.

De A27 volgend in noordelijke richting tot aan de N706 (Vogelweg)

17.11.2021-25.11.2021

"

Top