EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0753

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/753 af 6. maj 2021 om tilladelse til Malta til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/279

ST/7743/2021/INIT

OJ L 163, 10.5.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/753/oj

10.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/753

af 6. maj 2021

om tilladelse til Malta til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/279

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 287, nr. 13), i direktiv 2006/112/EF kan Malta indrømme momsfritagelse til tre kategorier af afgiftspligtige personer: dem, hvis årlige omsætning højst er lig med 37 000 EUR, såfremt den økonomiske aktivitet hovedsageligt består i levering af varer, dem, hvis årlige omsætning højst er lig med 24 300 EUR, såfremt den økonomiske aktivitet hovedsageligt består i levering af ydelser med en ringe merværdi (højt input), og dem, hvis årlige omsætning højst er lig med 14 600 EUR i andre tilfælde, dvs. levering af ydelser med høj merværdi (lavt input).

(2)

Ved Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/279 (2) fik Malta tilladelse til indtil den 31. december 2024 at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287, nr. 13), i direktiv 2006/112/EF, med henblik på at momsfritage afgiftspligtige personer, hvis økonomiske aktivitet hovedsageligt består i levering af ydelser med en høj merværdi (lavt input), og hvis årlige omsætning ikke overstiger 20 000 EUR.

(3)

Ved brev registreret i Kommissionen den 20. oktober 2020 anmodede Malta om tilladelse til indtil den 31. december 2024 at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287, nr. 13), i direktiv 2006/112/EF, med henblik på at momsfritage afgiftspligtige personer, hvis økonomiske aktivitet hovedsageligt består i levering af ydelser med ringe merværdi (højt input) eller levering af ydelser med høj merværdi (lavt input), og hvis årlige omsætning ikke overstiger 30 000 EUR (»fravigelsesforanstaltningen«). Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger, som den modtog ved brev registreret i Kommissionen den 9. november 2020.

(4)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF fremsendte Kommissionen ved brev af 17. december 2020 Maltas anmodning til de øvrige medlemsstater. Ved brev af 18. december 2020 meddelte Kommissionen Malta, at den rådede over alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

(5)

Eftersom den forhøjede tærskel forventes at mindske momsforpligtelserne og dermed den administrative byrde og efterlevelsesomkostningerne for små virksomheder, dels at lette momsopkrævningen for skattemyndighederne, og da foranstaltningen ventes at have ubetydelig indvirkning på den samlede moms, som Malta opkræver i det endelige forbrugsled, bør Malta gives tilladelse til at anvende fravigelsesforanstaltningen.

(6)

Fravigelsesforanstaltningen vil ikke påvirke Unionens egne indtægter hidrørende fra moms negativt, idet Malta vil foretage en kompensationsberegning som omhandlet i artikel 6 i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 (3).

(7)

Tilladelsen til at anvende fravigelsesforanstaltningen bør være tidsbegrænset. Tidsbegrænsningen bør være tilstrækkelig til, at tærsklens effektivitet og hensigtsmæssighed kan vurderes. Derudover udgår artikel 287 af direktiv 2006/112/EF i medfør af Rådets direktiv (EU) 2020/285 (4), som fastsætter enklere momsregler for små virksomheder, med virkning fra den 1. januar 2025. Malta bør derfor gives tilladelse til at anvende fravigelsesforanstaltningen indtil den 31. december 2024.

(8)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/279 bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset artikel 287, nr. 13), i direktiv 2006/112/EF gives Malta tilladelse til at momsfritage afgiftspligtige personer, hvis økonomiske aktivitet hovedsageligt består i levering af ydelser med en ringe merværdi (højt input) eller levering af ydelser med en høj merværdi (lavt input), og hvis årlige omsætning ikke overstiger 30 000 EUR.

Artikel 2

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/279 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Den finder anvendelse indtil den 31. december 2024.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Republikken Malta.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2021.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/279 af 20. februar 2018 om at give Malta tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 54 af 24.2.2018, s. 14).

(3)  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).

(4)  Rådets direktiv (EU) 2020/285 af 18. februar 2020 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt (EUT L 62 af 2.3.2020, s. 13).


Top