EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0157

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/157 af 9. februar 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616 for så vidt angår industriventiler, svejseprocedurer, udstyr til kølesystemer og varmepumper, kanalrøgrørskedler, metalliske industrielle rørledninger, kobber og kobberlegeringer, LGP-udstyr og tilbehør og sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overtryk

C/2021/857

OJ L 46, 10.2.2021, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/157/oj

10.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/157

af 9. februar 2021

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616 for så vidt angår industriventiler, svejseprocedurer, udstyr til kølesystemer og varmepumper, kanalrøgrørskedler, metalliske industrielle rørledninger, kobber og kobberlegeringer, LGP-udstyr og tilbehør og sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overtryk

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (1), særlig artikel 10, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU (2) formodes trykbærende udstyr eller enheder som omhandlet i nævnte direktivs artikel 4, stk. 1 og 2, der er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, at være i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf, jf. bilag I til nævnte direktiv.

(2)

Ved brev M/071 af 1. august 1994 anmodede Kommissionen Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) om at udarbejde produktrelaterede standarder og standarder af horisontal art til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF (3) vedrørende trykbærende udstyr. Dette direktiv er blevet erstattet af direktiv 2014/68/EU uden at ændre de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I til direktiv 97/23/EF.

(3)

På grundlag af anmodning M/071 reviderede og ændrede CEN nogle af de eksisterende harmoniserede standarder for at afspejle det aktuelle tekniske niveau. CEN reviderede især de harmoniserede standarder EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 og EN 13175:2014, hvilket førte til vedtagelsen af de harmoniserede standarder EN ISO 4126-3:2020 for sikkerhedsanordninger, EN 12542:2020 og EN 13175:2019+A1:2020 for LGP-udstyr og tilbehør; den harmoniserede standard EN 12735-1:2016, hvilket førte til vedtagelsen af den harmoniserede standard EN 12735-1:2020 for kobber og kobberlegeringer; den harmoniserede standard EN 12953-5:2002, hvilket førte til vedtagelsen af den harmoniserede standard EN 12953-5:2020 for kanalrøgrørskedler. CEN reviderede også de harmoniserede standarder EN 14276-1:2006+A1:2011 og EN 14276-2:2007+A1:2011, hvilket førte til vedtagelsen af de harmoniserede standarder EN 14276-1:2020 og EN 14276-2:2020 for trykbærende udstyr til kølesystemer og varmepumper samt den harmoniserede standard EN ISO 15620:2000, hvilket førte til vedtagelsen af den harmoniserede standard EN ISO 15620:2019 for svejsning.

(4)

CEN reviderede og ændrede desuden en række harmoniserede standarder for industriventiler. CEN ændrede nemlig de harmoniserede standarder EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 og EN ISO 21787:2006. CEN reviderede også den harmoniserede standard EN 16767:2016, hvilket førte til vedtagelsen af den harmoniserede standard EN 16767:2020 for industriventiler.

(5)

CEN ændrede også de harmoniserede standarder EN 13480-2:2017 og EN 13480-3:2017 for metalliske industrielle rørledninger.

(6)

Kommissionen har sammen med CEN vurderet, hvorvidt disse standarder for det trykbærende udstyr, som CEN har ændret eller revideret, er i overensstemmelse med anmodning M/071.

(7)

Standarderne for det trykbærende udstyr, som CEN har ændret eller revideret, opfylder de krav, de har til formål at dække, og som er omhandlet i bilag I til direktiv 2014/68/EU. Derfor bør referencerne for de nævnte standarder offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(8)

Referencer for ændrede eller reviderede standarder skal offentliggøres for standarderne EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 og EN ISO 4126-3:2006. Derfor bør referencerne for standarderne EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 og EN ISO 4126-3:2006 tilbagetrækkes fra Den Europæiske Unions Tidende (4).

(9)

For at give fabrikanterne tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter til de ændrede eller reviderede versioner af de harmoniserede standarder for industriventiler, svejseprocedurer, udstyr til kølesystemer og varmepumper, kanalrøgrørskedler, metalliske industrielle rørledninger, kobber og kobberlegeringer, LGP-udstyr og tilbehør og sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overtryk er det nødvendigt at udskyde tilbagetrækningen af referencerne for disse standarder.

(10)

I bilag I til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616 (5) er der opført referencer for harmoniserede standarder til støtte for direktiv 2014/68/EU. Referencerne for de harmoniserede standarder EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 og EN ISO 21787:2006/A1:2019 bør opføres i nævnte bilag.

(11)

I bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616 er der opført referencer for harmoniserede standarder til støtte for direktiv 2014/68/EU, der trækkes tilbage fra Den Europæiske Unions Tidende. Referencerne for de harmoniserede standarder EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 og EN ISO 4126-3:2006 bør opføres i nævnte bilag.

(12)

Referencen for den harmoniserede standard EN 13480-2:2017 og referencerne for dens ændringer EN 13480-2:2017/A1:2018, EN 13480-2:2017/A2:2018 og EN 13480-2:2017/A3:2018 tilføjes i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616. Yderligere en ændring blev foretaget i standard EN 13480-2:2017. Den relevante tekst i nævnte bilag bør derfor ændres, idet referencen for ændring EN 13480-2:2017/A7:2020 tilføjes.

(13)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616 bør derfor ændres.

(14)

Overholdelsen af en harmoniseret standard medfører en formodning om overholdelse af de relevante væsentlige krav i Unionens harmoniseringslovgivning fra datoen for offentliggørelsen af referencen til en sådan standard i Den Europæiske Unions Tidende. Nærværende afgørelse bør derfor træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616 ændres som anført i bilag I til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616 ændres som anført i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 164).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr (EFT L 181 af 9.7.1997, s. 1).

(4)  EUT C 326 af 14.9.2018, s. 94.

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616 af 27. september 2019 om harmoniserede standarder for trykbærende udstyr, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU (EUT L 250 af 30.9.2019, s. 95).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616 foretages følgende ændringer:

(1)

nr. 11 affattes således:

Nr.

Reference til standarden

»11.

EN 13480-2:2017

Metalliske industrielle rørledninger — Del 2: Materialer

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A3:2018

EN 13480-2:2017/A7:2020«

(2)

følgende numre tilføjes:

Nr.

Reference til standarden

»24.

EN ISO 4126-3:2020

Sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overtryk — Del 3: Kombinerede sikkerhedsventiler og sprængplader (ISO 4126-3:2020)

25.

EN 12542:2020

LGP-udstyr og tilbehør — Stationære, svejste, cylindriske, seriefremstillede ståltanke til opbevaring af LPG med et volumen, som ikke overstiger 13 m3 — Konstruktion og fremstilling

26.

EN 12735-1:2020

Kobber og kobberlegeringer — Sømløse, runde kobberrør til køle- og klimateknik — Del 1: Rør til ledningssystemer

27.

EN 12953-5:2020

Kanalrøgrørskedler — Del 5: Inspektion under fremstilling, dokumentation og mærkning af kedlens trykbærende dele

28.

EN 13175:2019 +A1:2020

LGP-udstyr og tilbehør — Specifikation og prøvning af ventiler og fittings til LPG-trykbeholdere

29.

EN 13480-3:2017

Metalliske industrielle rørledninger — Del 3: Konstruktion og beregning

EN 13480-3:2017/A2:2020

EN 13480-3:2017/A3:2020

30.

EN 14276-1:2020

Trykbærende udstyr til kølesystemer og varmepumper — Del 1: Beholdere — Generelle krav

31.

EN 14276-2:2020

Trykbærende udstyr til kølesystemer og varmepumper — Del 2: Rør — Generelle krav

32.

EN ISO 15620: 2019

Svejsning — Friktionssvejsning af metalliske materialer (ISO 15620:2019)

33.

EN ISO 16135: 2006

Industriventiler — Kugleventiler af termoplastiske materialer (ISO 16135:2006)

EN ISO 16135:2006/A1:2019

34.

EN ISO 16136: 2006

Industriventiler — Butterflyventiler af termoplastiske materialer (ISO 16136:2006)

EN ISO 16136:2006/A1:2019

35.

EN ISO 16137: 2006

Industriventiler — Kontraventiler af termoplastiske materialer (ISO 16137:2006)

EN ISO 16137:2006/A1:2019

36.

EN ISO 16138: 2006

Industriventiler — Membranventiler af termoplastiske materialer (ISO 16138:2006)

EN ISO 16138:2006/A1:2019

37.

EN ISO 16139: 2006

Industriventiler — Skydeventiler af termoplastisk materiale (ISO 16139:2006)

EN ISO 16139:2006/A1:2019

38.

EN 16767:2020

Industriventiler — Kontraventiler af metal

39.

EN ISO 21787: 2006

Industriventiler — Sædeventiler af termoplastiske materialer (ISO 21787:2006)

EN ISO 21787:2006/A1:2019«.


BILAG II

I bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616 tilføjes følgende numre:

Nr.

Reference til standarden

Dato for tilbagetrækning

»22.

EN 12542:2010

LGP-udstyr og tilbehør — Stationære, svejste, cylindriske, seriefremstillede ståltanke til opbevaring af LPG med et volumen, som ikke overstiger 13 m3 — Konstruktion og fremstilling

10. august 2022

23.

EN 12735-1:2016

Kobber og kobberlegeringer — Sømløse, runde kobberrør til køle- og klimateknik — Del 1: Rør til ledningssystemer

10. august 2022

24.

EN 12953-5:2002

Kanalrøgrørskedler — Del 5: Inspektion under fremstilling, dokumentation og mærkning af kedlens trykbærende dele

10. august 2022

25.

EN 13175:2014

LGP-udstyr og tilbehør — Specifikation og prøvning af ventiler og fittings til LPG-trykbeholdere

10. august 2022

26.

EN 13480-3:2017

Metalliske industrielle rørledninger — Del 3: Konstruktion og beregning

10. august 2022

27.

EN 14276-1:2006+A1:2011

Trykbærende udstyr til kølesystemer og varmepumper — Del 1: Beholdere — Generelle krav

10. august 2022

28.

EN 14276-2:2007+A1:2011

Trykbærende udstyr til kølesystemer og varmepumper — Del 2: Rør — Generelle krav

10. august 2022

29.

EN 16767:2016

Industriventiler — Kontraventiler af støbejern og stål

10. august 2022

30.

EN ISO 15620: 2000

Svejsning — Friktionssvejsning af metalliske materialer (ISO 15620:2000)

10. august 2022

31.

EN ISO 16135: 2006

Industriventiler — Kugleventiler af termoplastiske materialer (ISO 16135:2006)

10. august 2022

32.

EN ISO 16136: 2006

Industriventiler — Butterflyventiler af termoplastiske materialer (ISO 16136:2006)

10. august 2022

33.

EN ISO 16137: 2006

Industriventiler — Kontraventiler af termoplastiske materialer (ISO 16137:2006)

10. august 2022

34.

EN ISO 16138: 2006

Industriventiler — Membranventiler af termoplastiske materialer (ISO 16138:2006)

10. august 2022

35.

EN ISO 16139: 2006

Industriventiler — Skydeventiler af termoplastisk materiale (ISO 16139:2006)

10. august 2022

36.

EN ISO 21787: 2006

Industriventiler — Sædeventiler af termoplastiske materialer (ISO 21787:2006)

10. august 2022

37.

EN ISO 4126-3:2006

Sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overtryk — Del 3: Kombinerede sikkerhedsventiler og sprængplader (ISO 4126-3:2006)

10. august 2022«


Top