EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2156

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2156 af 14. oktober 2020 om fastsættelse af de tekniske betingelser for en effektiv gennemførelse af en frivillig fælles EU-ordning for vurdering af bygningers intelligensparathed (EØS-relevant tekst)

C/2020/6929

OJ L 431, 21.12.2020, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2156/oj

21.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 431/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2156

af 14. oktober 2020

om fastsættelse af de tekniske betingelser for en effektiv gennemførelse af en frivillig fælles EU-ordning for vurdering af bygningers intelligensparathed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU (1) af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne, særlig artikel 8, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2155 (2) etablerer en valgfri fælles EU-ordning til vurdering af bygningers intelligensparathed, det vil sige definitionen af indikatoren for intelligensparathed og en fælles metode til beregning af en sådan indikator.

(2)

Ordningen er frivillig for medlemsstaterne. De medlemsstater, der tilvælger den fælles ordning, bør gennemføre den i overensstemmelse med denne forordning og delegeret forordning 2020/2155.

(3)

De tekniske betingelser for en effektiv gennemførelse af den frivillige fælles EU-ordning skal beskrives i en gennemførelsesretsakt.

(4)

Vurderingen af bygninger og bygningsenheders intelligensparathed, der foretages i forbindelse med ordningen med indikatoren for intelligensparathed med henblik på at udstede en attest vedrørende indikatoren for intelligensparathed, bør udføres af eksperter, der er kvalificerede eller akkrediterede, enten som selvstændige erhvervsdrivende eller som ansatte i offentlige organer eller private virksomheder.

(5)

Hvor medlemsstater finder det hensigtsmæssigt, bør eksperter, der er akkrediteret til attestering af bygningernes energimæssige ydeevne, til inspektion af varme- og klimaanlæg og kombinerede varme- eller klima- og ventilationsanlæg i henhold til direktiv 2010/31/EU og til at udføre energisyn i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (3), også have mulighed for at blive betragtet som kompetente til at vurdere bygningers eller bygningsenheders intelligensparathed.

(6)

Medlemsstater, der beslutter at gennemføre ordningen med indikatoren for intelligensparathed, bør have mulighed for at gennemføre en testfase i overensstemmelse med oplysningerne i denne forordning. Lovgivning anses ikke for nødvendig for sådan en testfase, medmindre en medlemsstat vurderer, at dens nationale kontekst gør en sådan lovgivning påkrævet. Under denne testfase bør det være tilladt at indsamle feedback for at justere gennemførelsesbetingelserne for ordningen og forberede revisionen af denne forordning og delegeret forordning (EU) 2020/2155.

(7)

Gennemførelsen af ordningen med indikatoren for intelligensparathed skal gøre det muligt for ejere af bygninger eller bygningsenheder eller andre interessenter med tilknytning til bygningen eller bygningsenheden, såsom anlægsledere, at evaluere deres bygnings eller bygningsenheders intelligensparathed. Imidlertid bør der kun udstedes en attest vedrørende indikatoren for intelligensparathed på grundlag af en sådan vurdering, når det udføres af en kvalificeret eller godkendt ekspert.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nævnt i artikel 26 i direktiv 2010/31/EU —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning beskriver de tekniske betingelser for effektiv gennemførelse af en frivillig fælles EU-ordning til vurdering af bygningers intelligensparathed, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2020/2155.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på denne forordning anvendes definitionerne i delegeret forordning (EU) 2020/2155.

Følgende definition finder også anvendelse:

»betingelser for ordningen med indikatoren for intelligensparathed«: de tekniske betingelser for en effektiv gennemførelse af en frivillig fælles EU-ordning til vurdering af bygningers intelligensparathed som fastsat i delegeret forordning (EU) 2020/2155.«

Artikel 3

Akkreditering og kvalifikation af eksperter i indikatorer for intelligensparathed

1.   Hvis medlemsstaterne beslutter at gennemføre ordningen med indikatoren for intelligensparathed, kan de beslutte, at eksperter, der er akkrediteret eller kvalificeret til at udstede energiattester eller til at gennemføre inspektion af varme-, klimaanlæg eller kombinerede varme- eller klimaanlæg og ventilationssystemer i henhold til direktiv 2010/31/EU, eller til at foretage energisyn i henhold til direktiv 2012/27/EU, også er kompetente til at udstede attester vedrørende indikatoren for intelligensparathed. I dette tilfælde kan medlemsstaterne beslutte at stille yderligere krav til disse eksperter om at være kvalificeret til at udstede indikatorattester for intelligensparathed, særlig i relation til deres uddannelse.

2.   Medlemsstaterne stiller oplysninger til rådighed for offentligheden om kvalifikationer for eksperter, der er ansvarlige for vurderingen af intelligensparathed.

3.   Hvis det er relevant, kan medlemsstaterne enten stille regelmæssigt opdaterede lister over kvalificerede eller akkrediterede eksperter eller regelmæssigt opdaterede lister over akkrediterede virksomheder, der tilbyder sådanne eksperter tjenesteydelser, til rådighed for offentligheden. Medlemsstaterne kan til dette formål anvende de samme midler som eksperter, der er akkrediteret til attestering og inspektion af energimæssig ydeevne i henhold til artikel 17 i direktiv 2010/31/EU.

Artikel 4

Udstedelse af attesten vedrørende indikatoren for intelligensparathed og brugsvilkår og -betingelser

1.   Enhver økonomisk aktør kan anmode de eksperter, der er nævnt i artikel 3, om en indikatorvurdering og -attest for intelligensparathed for den pågældende bygning eller bygningsenhed.

2.   Eksperten kontrollerer pålideligheden af de oplysninger, der er indsamlet til vurdering af bygningens eller bygningsenhedens intelligensparathed og til udstedelsen af attesten vedrørende indikatoren for intelligensparathed.

3.   Hvor det er relevant, kan eksperten i forbindelse med vurderingen af en bygnings eller bygningsenheds intelligensparathed tage hensyn til andre regionale eller nationale indikatorer og relaterede vurderingsmetoder.

4.   Der udstedes kun en attest vedrørende indikatoren for intelligensparathed på grundlag af en vurdering, det udføres af en kvalificeret eller godkendt ekspert

5.   Attesten vedrørende indikatoren for intelligensparathed omfatter de elementer, der er angivet i bilag IX til delegeret forordning (EU) 2020/2155.

6.   Gyldigheden af attesten vedrørende indikatoren for intelligensparathed må ikke overstige ti år. Hvis der forekommer en væsentlig ændring i en bygning eller en bygningsenhed, som ville have haft indflydelse på den første vurdering af intelligensparathed, anbefales dog en ny attest.

Artikel 5

Kombination med attesterings- og inspektionsordninger for energimæssig ydeevne

1.   Medlemsstater, der beslutter at gennemføre ordningen med indikatoren for intelligensparathed, kan kombinere udstedelsen af attesten vedrørende indikatoren for intelligensparathed med deres ordning for attestering af energimæssig ydeevne eller med deres ordning for inspektion af varme- og klimaanlæg og kombinerede varme- eller klima- og ventilationsanlæg i henhold til direktiv 2010/31/EU, eller med deres ordning for energisyn i henhold til direktiv 2012/27/EU.

2.   Medlemsstaterne kan beslutte, at det skal være obligatorisk at kombinere dem med disse ordninger, så der skal udstedes en attest vedrørende indikatoren for intelligensparathed, i forbindelse med at der udstedes en energiattest, eller når der udføres en inspektion eller et energisyn, eller at det skal være frivilligt, i hvilket tilfælde der kun udstedes en attest vedrørende indikatoren for intelligensparathed på anmodning fra den økonomiske aktør.

3.   Hvis medlemsstater vælger at kombinere ordningen med indikatoren for intelligensparathed med deres ordning for attestering eller inspektion af energimæssig ydeevne eller for energisyn, kan de forlade sig på det uafhængige kontrolsystem, der allerede findes for den pågældende ordning.

Artikel 6

Selvevaluering

1.   Kommissionen stiller inden den 1. april 2021 en ramme til rådighed på sit websted, der giver bygningsejere, brugere og andre interessenter mulighed for at evaluere en bygnings eller bygningsenheds intelligensparathed. Medlemsstater kan tilpasse eller supplere denne ramme til brug i deres nationale sammenhæng.

2.   Hvis bygningsejere, brugere eller andre interessenter vurderer en bygnings eller bygningsenheds intelligensparathed uden at være bistået af en ekspert, vil der muligvis ikke blive udstedt en indikatorattest for intelligensparathed.

Artikel 7

Overvågning og fremme af ordningen med indikatoren for intelligensparathed

1.   Hvis medlemsstater beslutter at gennemføre ordningen med indikatoren for intelligensparathed, skal eksperter, der arbejder inden for den respektive medlemsstats eller de respektive medlemsstaters område, indberette oplysninger om de attester vedrørende indikatoren for intelligensparathed, de udsteder til de nationale eller, hvis relevant, regionale myndigheder i de pågældende medlemsstater i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

2.   Medlemsstater, der beslutter at gennemføre ordningen med indikatoren for intelligensparathed, underretter hvert år Kommissionen om det antal attester vedrørende indikatoren for intelligensparathed, der er udstedt i deres område, og tilhørende statistikker, der er anført i bilaget til denne forordning.

3.   Kommissionen fører i samråd med medlemsstater, eksperter og interessenter og på grundlag af de data, som eksperter stiller til rådighed, tilsyn med markedsudbredelsen af ordningen med indikatoren for intelligensparathed.

4.   Medlemsstater, der beslutter at gennemføre ordningen med indikatoren for intelligensparathed, kan indføre yderligere foranstaltninger til støtte for ordningens indførelse. Sådanne foranstaltninger kan etableres og indberettes i forbindelse med de langsigtede renoveringsstrategier, der kræves i henhold til artikel 2a i direktiv 2010/31/EU.

Artikel 8

Afprøvning af ordningen med indikatoren for intelligensparathed

1.   Medlemsstaterne kan afholde en ikke-forpligtende testfase på nationalt niveau af ordningen med indikatoren for intelligensparathed.

2.   Nationale testfaser kan starte, når denne forordning træder i kraft.

3.   Medlemsstater, der afholder en national testfase, fremlægger en rapport om den tilknyttede feedback til Kommissionen højst 6 måneder efter testfasens afslutning.

4.   Alle nationale testfaseordninger fastlægges af medlemsstaterne. De inkluderer, men er ikke begrænset til, varighed, indfasning, bygningstyper og tiltænkte geografiske områder, hvilke aspekter af indikatorrammerne for intelligensparathed, der er testet, ordninger til indsamling af feedback, kriterier for valg af eksperter, der vurderer indikatorerne for intelligensparathed, beslutning om, hvorvidt der skal oprettes et uafhængigt kontrolsystem som en del af testfasen, beslutning om, hvorvidt der i testfasen skal udstedes attester, som stilles til rådighed for økonomiske operatører, og udpegelse af en tredjepart til at styre testfasen, hvor det er relevant.

5.   Ved afslutningen på de nationale testfaser vurderer medlemsstaterne resultaterne og beslutter, om de vil gennemføre ordningen med indikatoren for intelligensparathed.

6.   Medlemsstater, der planlægger at gennemføre en national testfase, underretter Kommissionen inden starten af testfasen, og angiver også de relevante ordninger.

7.   Kommissionen støtter medlemsstater, der afholder en testfase for indikatoren for intelligensparathed på nationalt niveau ved at stille de rammer til rådighed, der er omhandlet i artikel 6 i denne forordning, og ved at støtte udveksling af information og god praksis.

8.   Kommissionen overvåger i samråd med medlemsstaterne testfaserne i ordningen med indikatoren for intelligensparathed.

9.   De medlemsstater, der vælger at afholde testfasen, kan i deres rapport til Kommissionen vedlægge en analyse eller evaluering af de data, som deres nationale eksperter har indsamlet. Kommissionen tager sådanne nationale analyser eller evalueringer i betragtning med henblik på at videreudvikle indikatoren for intelligensparathed og tilknyttet metodologi.

Artikel 9

Revision

Kommissionen vil om nødvendigt muligvis revidere denne forordning inden den 1. januar 2026 på baggrund af de indhøstede erfaringer og opnåede fremskridt i forbindelsen med anvendelsen.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2155 af 14. oktober 2020 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2010/31/EU gennem etablering af en frivillig fælles EU-ordning for vurdering af bygningers intelligensparathed (se side 9 i denne EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).


BILAG

Overvågning af gennemførelsen af ordningen med indikatoren for intelligensparathed

1.   

For hver udstedt attest indberetter eksperter data om følgende kategorier, hvis sådanne foreligger, til nationale eller, hvis relevant, regionale myndigheder:

a)

bygningstype eller bygningsenhed

b)

bygningens eller bygningsenhedens samlede nytteareal

c)

intelligensparathedsklassen

d)

den samlede score for intelligensparathed

e)

scorerne for intelligensparathed for de tre vigtigste funktionaliteter for intelligensparathed, der er præciseret i bilag Ia til direktiv 2010/31/EU og i delegeret forordning (EU) 2020/2155;

f)

scorerne for intelligensparathed med tilknytning til de virkningskriterier for intelligensparathed, som er fastlagt i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/2155.

2.   

Medlemsstaterne kan vælge den mest effektive metode til at indsamle disse data. De kan benytte deres database over energiattester, hvis en sådan findes.

3.   

Medlemsstater aflægger hvert år rapport til Kommissionen om de data, der indsamles, i overensstemmelse med kravene i punkt 1. Den årlige rapport til Kommissionen omfatter, hvor disse forefindes, mindst følgende:

a)

det samlede antal udstedte attester vedrørende indikatoren for intelligensparathed, den overordnede fordeling af intelligensparathedsklasser i overensstemmelse med bilag VIII til delegeret forordning (EU) 2020/2155, og statistik om energimæssig ydeevne for bygninger og bygningsenheder, for hvilke der blev udstedt attester vedrørende indikatoren for intelligensparathed

b)

statistikker for bygninger, for hvilke der blev udstedt attester vedrørende indikatoren for intelligensparathed i rapporteringsåret, herunder andelen af attester for:

(1)

beboelses- og erhvervsejendomme

(2)

enfamiliehuse

(3)

ejendomme med flere lejligheder

(4)

erhvervsejendomme med et samlet nytteareal på 1 000 m2 eller derunder

(5)

erhvervsejendomme med et samlet nytteareal på over 1 000 m2.

c)

Fordelingen af intelligensparathedsklasser i henhold til bilag VIII til delegeret forordning (EU) 2020/2155 for hver af følgende kategorier af bygninger:

(1)

enfamiliehuse

(2)

ejendomme med flere lejligheder

(3)

erhvervsejendomme med et samlet nytteareal på 1 000 m2 eller derunder

(4)

erhvervsejendomme med et samlet nytteareal på over 1 000 m2.

4.   

Når tilgængelige data gør det muligt, kan medlemsstaterne fremlægge mere detaljerede statistikker, hvor der skelnes mellem bygningstyper som f.eks. uddannelsesbygninger, sundhedsplejebygninger eller kulturarvsbygninger.


Top