EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1819

Kommissionens forordning (EU) 2020/1819 af 2. december 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af farvestoffer i lakseerstatninger (EØS-relevant tekst)

C/2020/8364

OJ L 406, 3.12.2020, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1819/oj

3.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 406/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/1819

af 2. december 2020

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af farvestoffer i lakseerstatninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (2), enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

I henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 232/2012 (3), er Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124) for øjeblikket godkendt som fødevaretilsætningsstoffer i fødevarekategori 09.2 »Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr«, begge med en maksimumsværdi på 200 mg/kg, og kun til anvendelse i lakseerstatninger baseret på fiskearterne Theragra chalcogramma og Pollachius virens. Den 15. juli 2014 og den 23. september 2009 afgav autoriteten udtalelser, der fastlagde det acceptable daglige indtag (ADI) for Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) (4) på 4 mg/kg legemsvægt/dag og ADI for ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124) (5) på 0,7 mg/kg legemsvægt/dag. I sine udtalelser af 15. juli 2014 og 21. april 2015 (6) konkluderede autoriteten, at ingen af eksponeringsskønnene for disse tilsætningsstoffer oversteg deres respektive ADI for nogen befolkningsgrupper.

(4)

Den 4. februar 2019 blev der indgivet en ansøgning om ændring af betingelserne for anvendelse af Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124) i fødevarekategori 09.2 »Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr« for at tillade anvendelse af disse stoffer i lakseerstatninger baseret på fiskearten Clupea harengus. I ansøgningen kræves den nuværende maksimumsværdi på 200 mg/kg, men det præciseres, at de faktiske anvendelsesniveauer er meget lavere, nemlig mellem en og to tiendedele af maksimumsværdien for begge stoffer. Ansøgningen blev forelagt medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(5)

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124) giver, når de anvendes som farvestoffer, den ønskede stabile farvenuance, forbedrer de organoleptiske egenskaber og giver lakseerstatninger baseret på fiskearten Clupea harengus et mere tiltrækkende udseende.

(6)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«), inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed.

(7)

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124) er godkendt til anvendelse i en lang række fødevarer. De seneste eksponeringsvurderinger, som autoriteten har foretaget, jf. betragtning 3, bekræftede, at den samlede eksponering ligger et godt stykke under deres ADI, selv i de mest konservative lovgivningsmæssige maksimumsværdiscenarier. Den tilladte anvendelse i lakseerstatninger på basis af Theragra chalcogramma og Pollachius virens blev medtaget i disse eksponeringsskøn. Da lakseerstatninger på basis af Clupea harengus er beregnet som et alternativ til lakseerstatninger på basis af Theragra chalcogramma og Pollachius virens, forventes forbrugernes forbrug af lakseerstatninger ikke at ændre sig væsentligt. Desuden er de anvendelsesniveauer for Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124), der er nødvendige for at opnå den ønskede effekt i lakseerstatninger på basis af Clupea harengus, væsentligt lavere end de tilladte maksimumsværdier. Det forventes derfor ikke, at den foreslåede anvendelse vil få en betydelig indvirkning på forbrugernes samlede eksponering for disse fødevaretilsætningsstoffer, som derfor forventes fortsat at ville ligge under ADI.

(8)

Oplysningerne vedrørende gruppe II, gruppe III og lycopen (E 160d) i fødevarekategori 09.2 »Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr« vedrører i øjeblikket kun »lakseerstatninger«. For at skabe klarhed og retssikkerhed med hensyn til dette udtryk bør ordlyden af disse angivelser ændres for at angive, at den tilladte anvendelse vedrører »lakseerstatninger« på basis af fiskearterne Theragra chalcogramma, Pollachius virens og Clupea harengus.

(9)

Der bør derfor foretages en ændring af fødevarekategori 09.2 »Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr« i del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 for at tillade anvendelsen af Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124) i lakseerstatninger på basis af fiskearten Clupea harengus og for i oplysningerne vedrørende gruppe II, gruppe III og lycopen (E 160d) at angive de fiskearter, på hvilke »lakseerstatninger« kan baseres.

(10)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 232/2012 af 16. marts 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsesbetingelser og anvendelsesniveauer for quinolingult (E 104), Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124) (EUT L 78 af 17.3.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2014 12(7):3765.

(5)  EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

(6)  EFSA Journal 2015 13(4):4073.


BILAG

I del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 vedrørende fødevarekategori 09.2, »Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr«, foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne vedrørende Gruppe II og Gruppe III affattes således:

 

»Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

quantum satis

 

Kun til surimi og lignende produkter samt lakseerstatninger på basis af Theragra chalcogramma, Pollachius virens og Clupea harengus

 

Gruppe III

Farvestoffer med kombineret maksimumsværdi

500

(84)

Kun til surimi og lignende produkter samt lakseerstatninger på basis af Theragra chalcogramma, Pollachius virens og Clupea harengus«

2)

Oplysningerne vedrørende Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) affattes således:

 

»E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

200

(63)

Kun til lakseerstatninger på basis af Theragra chalcogramma, Pollachius virens og Clupea harengus«

3)

Oplysningerne vedrørende ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124) affattes således:

 

»E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

200

(63)

Kun til lakseerstatninger på basis af Theragra chalcogramma, Pollachius virens og Clupea harengus«

4)

Første række vedrørende lycopen (E 160d) affattes således:

 

»E 160d

Lycopen

10

 

Kun til lakseerstatninger på basis af Theragra chalcogramma, Pollachius virens og Clupea harengus«


Top