EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1783

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (omarbejdning)

EUT L 405 af 2.12.2020, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1783/oj

2.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 405/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/1783

af 25. november 2020

om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse)

(omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 81, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 (3) er tidligere blevet ændret. Da der skal foretages yderligere væsentlige ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

Unionen har sat sig som mål at bevare og udbygge Unionen som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed for personer. Med henblik på at indføre et sådant område skal Unionen blandt andre foranstaltninger vedtage foranstaltninger vedrørende samarbejde om civilretlige spørgsmål, som er nødvendige for det indre markeds funktion.

(3)

Med henblik på et velfungerende indre marked og udviklingen af et civilretligt område i Unionen, er det nødvendigt yderligere at forbedre og fremskynde samarbejdet mellem retterne i de forskellige medlemsstater i forbindelse med bevisoptagelse. Formålet med denne forordning er at forbedre retssagers effektivitet og behandlingstid ved at forenkle og strømline samarbejdsmekanismerne i forbindelse med bevisoptagelse i grænseoverskridende sager og samtidig bidrage til at begrænse forsinkelser og omkostninger for enkeltpersoner og virksomheder. Større retssikkerhed og enklere, strømlinede og digitaliserede procedurer vil anspore enkeltpersoner og virksomheder til at engagere sig i grænseoverskridende transaktioner og dermed styrke handelen i Unionen og følgelig det indre markeds funktion.

(4)

Denne forordning fastsætter regler om samarbejde mellem retterne i de forskellige medlemsstater om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område.

(5)

I denne forordning bør der ved »ret« også forstås myndigheder, som udøver retslige funktioner, som handler i henhold til en judiciel myndigheds delegation af beføjelser eller som handler under en judiciel myndigheds kontrol, og som er kompetente i henhold til national ret til at optage bevis med henblik på retssager på det civil- og handelsretlige område. Dette gælder navnlig myndigheder, der anses for retter i henhold til andre EU-retsakter såsom Rådets forordning (EU) 2019/1111 (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 (5) og (EU) nr. 650/2012 (6).

(6)

For at sikre optimal klarhed og retssikkerhed bør anmodninger om bevisoptagelse fremsendes ved hjælp af en formular, der udfyldes på sproget i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende, eller på et andet sprog, som accepteres af denne medlemsstat. Af de samme grunde bør der så vidt muligt også anvendes formularer til den videre kommunikation mellem de berørte retter.

(7)

For at sikre en hurtig fremsendelse af anmodninger og meddelelser mellem medlemsstaterne med henblik på bevisoptagelse bør enhver egnet moderne kommunikationsteknologi anvendes. Som hovedregel bør al kommunikation og udveksling af dokumenter derfor finde sted via et sikkert og pålideligt decentralt IT-system, bestående af nationale IT-systemer der er indbyrdes forbundet og teknisk interoperable som eksempelvis baseret på e-CODEX med forbehold af den videre teknologiske udvikling. Derfor bør der oprettes et sådant decentralt IT-dataudvekslingssystem i overensstemmelse med denne forordning. Nævnte IT-systems decentrale karakter vil udelukkende muliggøre dataudveksling mellem en medlemsstat og en anden, uden at nogen af EU-institutionerne inddrages i disse udvekslinger.

(8)

Uden det berører den eventuelle fremtidige teknologiske udvikling bør der ved det sikre decentrale IT-system og dets bestanddele ikke forstås et system, der nødvendigvis udgør en »kvalificeret elektronisk registreret leveringstjeneste« som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 (7).

(9)

Kommissionen bør være ansvarlig for skabelse, vedligeholdelse og fremtidig udvikling af referencegennemførelsessoftware, som medlemsstaterne bør kunne anvende i stedet for et nationalt IT-system, i overensstemmelse med principperne om databeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger. Kommissionen bør designe, udvikle og vedligeholde referencegennemførelsessoftwaren i overensstemmelse med databeskyttelseskravene og -principperne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (8) og (EU) 2016/679 (9), navnlig principperne om databeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger. Referencegennemførelsessoftwaren bør også omfatte passende tekniske foranstaltninger og muliggøre de nødvendige organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerheds- og interoperabilitetsniveau, der er hensigtsmæssigt til udveksling af oplysninger om bevisoptagelse.

(10)

Hvad angår komponenterne i det decentrale IT-system, som Unionen har ansvaret for, bør den administrerende enhed have tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at systemet fungerer korrekt.

(11)

Den eller de kompetente myndigheder i henhold til national ret bør være ansvarlige som dataansvarlige som defineret i forordning (EU) 2016/679 for den behandling af personoplysninger, som de foretager i henhold til nærværende forordning med henblik på fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser mellem medlemsstaterne.

(12)

Fremsendelse gennem det decentrale IT-system kan blive umulig på grund af en forstyrrelse i systemet eller bevismaterialets art, f.eks. ved fremsendelse af DNA eller blodprøver. Andre kommunikationsmidler kunne være mere hensigtsmæssige, også under ekstraordinære omstændigheder, bl.a. i en situation, hvor konverteringen af en stor mængde dokumentation til elektronisk form ville pålægge de kompetente myndigheder en uforholdsmæssig stor administrativ byrde, eller hvor det originale dokument er nødvendigt i papirformat for at vurdere dets ægthed. Når det decentrale IT-system ikke anvendes, bør fremsendelsen ske på den mest hensigtsmæssige alternative måde. Sådanne alternative måder bør bl.a. indebære, at fremsendelsen sker hurtigst muligt og på en sikker måde med andre sikre elektroniske midler eller pr. post.

(13)

For at forbedre de elektroniske grænseoverskridende fremsendelser af dokumenter gennem det decentrale IT-system, bør sådanne dokumenter ikke nægtes retsvirkning og bør ikke betragtes som uantagelige som bevis i sagen, alene af den grund at de er i elektronisk form. Nævnte princip bør dog ikke berøre vurderingen af retsvirkningerne eller antageligheden som bevis af sådanne dokumenter i henhold til national ret. Det bør heller ikke berøre national ret vedrørende konvertering af dokumenter.

(14)

Denne forordning bør ikke berøre myndighedernes mulighed for at udveksle oplysninger inden for rammerne af systemer, der er oprettet ved andre EU-instrumenter, f.eks. forordning (EU) 2019/1111 eller Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 (10), selv når de pågældende oplysninger har beviskraft, og den anmodende myndighed derfor frit kan vælge den mest hensigtsmæssige metode.

(15)

Anmodninger om bevisoptagelse bør efterkommes hurtigt. Er det ikke muligt at efterkomme en anmodning inden 90 dage efter, at den er kommet den anmodede ret i hænde, bør den anmodede ret give den anmodende ret meddelelse herom med angivelse af grundene til, at anmodningen ikke kan efterkommes hurtigt.

(16)

For at sikre denne forordnings effektivitet, bør det kun i nøje afgrænsede undtagelsestilfælde være muligt at afslå at efterkomme en anmodning om bevisoptagelse.

(17)

Den anmodede ret bør efterkomme en anmodning om bevisoptagelse i overensstemmelse med dens nationale ret.

(18)

Sagens parter og deres rettergangsfuldmægtige bør kunne være til stede ved bevisoptagelsen, hvis dette er hjemlet i retten i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende, således at de kan følge sagen på en måde, der svarer til, hvad de ville kunne, hvis beviset blev optaget i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende. De bør også have ret til at anmode om at deltage, således at de kan spille en mere aktiv rolle i forbindelse med bevisoptagelsen. Betingelserne for deres deltagelse bør dog fastsættes af den anmodede ret i overensstemmelse med dens nationale ret.

(19)

Befuldmægtigede for den anmodende ret bør kunne være til stede ved bevisoptagelsen, hvis dette er foreneligt med national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende, således at de bedre kan vurdere bevismaterialet. De bør også have ret til at anmode om at deltage i bevisoptagelsen på de betingelser, der fastsættes af den anmodede ret i overensstemmelse med dens nationale ret, således at de kan spille en mere aktiv rolle i bevisoptagelsen.

(20)

For at lette bevisoptagelsen bør det være muligt for en medlemsstats ret i overensstemmelse med dens nationale ret at optage bevis direkte i en anden medlemsstat, hvis anmodning om bevisoptagelse accepteres af denne anden medlemsstat, og på de betingelser, der fastsættes af den anmodede medlemsstats centrale organ eller kompetente myndighed.

(21)

Moderne kommunikationsteknologi, f.eks. videokonferencer, der er et vigtigt middel til at forenkle og fremskynde bevisoptagelsen, udnyttes i øjeblikket ikke fuldt ud. Skal der optages bevis ved afhøring af en person som f.eks. et vidne, en part i sagen eller en sagkyndig, der befinder sig i en anden medlemsstat, bør den anmodende ret optage bevis direkte ved anvendelse af videokonference eller anden fjernkommunikationsteknologi, hvor retten har adgang til denne teknologi og såfremt retten finder det passende at anvende denne teknologi under hensyntagen til de særlige omstændigheder i sagen og en retfærdig behandling af sagen. Videokonference kan også anvendes til at afhøre et barn, jf. forordning (EU) 2019/1111. Har det centrale organ eller den kompetente myndighed i den anmodede medlemsstat finder det påkrævet med visse betingelser, bør den direkte bevisoptagelse dog ske på disse betingelser i overensstemmelse med retten i den pågældende medlemsstat. Det centrale organ eller den kompetente myndighed i den anmodede medlemsstat bør kunne afslås helt eller delvis en anmodning om bevisoptagelse, hvis en sådan direkte bevisoptagelse ville stride imod grundlæggende retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

(22)

Skal der optages bevis ved afhøring af en person ved anvendelse af videokonference eller anden fjernkommunikationsteknologi, bør den anmodende ret efter anmodning ydes bistand til at finde en tolk, herunder på specifik anmodning til at finde en akkrediteret tolk.

(23)

Den ret, der behandler sagen, bør give parterne og deres retlige repræsentanter instrukser om proceduren for fremlæggelse af dokumenter eller andet materiale når afhøringer sker ved anvendelse af videokonference eller anden form for hensigtsmæssig fjernkommunikationsteknologi.

(24)

For at lette bevisoptagelsen ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter bør sådanne personer på en anden medlemsstats område og inden for det område, hvori de er akkrediteret, kunne optage bevis, uden at dette kræver en forudgående anmodning herom, ved uden anvendelse af tvangsmidler at afhøre statsborgere fra den medlemsstat, som de repræsenterer, til brug for sager, der verserer ved retterne i den medlemsstat, som de repræsenterer. Det bør imidlertid overlades til medlemsstatens skøn, om dens diplomatiske eller konsulære repræsentanter har beføjelse til at optage bevis som led i deres opgaver.

(25)

Bevisoptagelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter bør finde sted på de diplomatiske eller konsulære repræsentationer, medmindre der foreligger usædvanlige omstændigheder. Sådanne omstændigheder kan være, at den person, der skal afhøres, er ude af stand til at komme til repræsentationen på grund af en alvorlig sygdom.

(26)

Efterkommelse af en anmodning om bevisoptagelse i henhold til nærværende forordning bør ikke give anledning til krav om refusion af afgifter eller omkostninger. Stiller den anmodede ret krav om refusion, bør godtgørelser, der er betalt til sagkyndige og tolke, og omkostninger, der er foranlediget af efterkommelse i henhold til en særlig procedure i medfør af national ret eller ved anvendelse af fjernkommunikationsteknologi, dog ikke afholdes af denne ret. I sådanne tilfælde bør den anmodende ret straks træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre refusion. Hvor der skal indhentes udtalelse fra en sagkyndig, bør den anmodede ret, før den efterkommer anmodningen, anmode den anmodende ret om passende sikkerhed eller forskud til dækning af de omkostninger, der er forbundet med anmodningen.

(27)

For at ajourføre formularerne i bilag I til denne forordning eller foretage tekniske ændringer af disse bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af nævnte bilag. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (11). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(28)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (12).

(29)

Denne forordning bør inden for sit anvendelsesområde have forrang for bestemmelser i bilaterale eller multilaterale aftaler eller arrangementer, der er indgået af medlemsstaterne, med det samme anvendelsesområde som denne forordning. Denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller indgår aftaler eller arrangementer med henblik på yderligere at lette samarbejdet om bevisoptagelse, forudsat at sådanne bilaterale eller multilaterale aftaler eller arrangementer er forenelige med denne forordning.

(30)

Det er afgørende, at der er effektive midler til rådighed til at optage, sikre og fremlægge beviser, og at retten til et forsvar respekteres og fortrolige oplysninger beskyttes. I den forbindelse er det vigtigt at tilskynde til anvendelse af moderne teknologi.

(31)

Procedurerne for optagelse, sikring og fremlæggelse af beviser bør sikre, at processuelle rettigheder samt privatlivets fred og integriteten og fortroligheden af personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med EU- og national ret.

(32)

Det er vigtigt at sikre, at denne forordning anvendes i overensstemmelse med Unionens databeskyttelseslovgivning, og at anvendelsen af denne forordning respekterer beskyttelsen af privatlivets fred som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det er også vigtigt at sikre, at enhver behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning foretages i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF (13) samt forordning (EU) 2018/1725. Personoplysninger bør kun behandles i henhold til nærværende forordning til de specifikke formål, der er fastsat heri.

(33)

I medfør af punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning bør Kommissionen foretage en evaluering af denne forordning på grundlag af de oplysninger, den tilvejebringer ved hjælp af særlige overvågningsordninger med henblik på at vurdere den faktiske virkning af denne forordning og behovet for yderligere tiltag. Hvor medlemsstaterne indsamler data om antallet af fremsendte anmodninger og efterkomne anmodninger samt antallet af tilfælde, hvor fremsendelsen skete ved andre midler end gennem det decentrale IT-system, bør de give Kommissionen sådanne data med henblik på overvågning. Den referencegennemførelsessoftware, som Kommissionen har udviklet som et back-end-system, bør programmeringsmæssigt indsamle de data, der er nødvendige med henblik på overvågning, og sådanne data bør fremsendes til Kommissionen. Hvor medlemsstaterne vælger at anvende et nationalt IT-system i stedet for referencegennemførelsessoftwaren, der er udviklet af Kommissionen, kan nævnte system udstyres til programmeringsmæssigt at indsamle disse data og i så fald bør disse data sendes til Kommissionen.

(34)

Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af fastlæggelsen af en forenklet retlig ramme, som sikrer direkte, effektiv og hurtig fremsendelse af anmodninger og meddelelser om bevisoptagelse, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(35)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 og afgav udtalelse den 13. september 2019 (14).

(36)

For at gøre dens bestemmelser mere tilgængelige og letlæselige bør forordning (EF) nr. 1206/2001 ophæves og erstattes af nærværende forordning.

(37)

I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Irland meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(38)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på det civil- og handelsretlige område, når en ret i en medlemsstat i overensstemmelse med denne medlemsstats lovgivning anmoder:

a)

den kompetente ret i en anden medlemsstat om at optage bevis, eller

b)

om direkte bevisoptagelse i en anden medlemsstat.

2.   Der må ikke anmodes om optagelse af bevis, der ikke er bestemt til brug i en påbegyndt eller påtænkt retssag.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»ret«: retter og andre myndigheder i medlemsstaterne som meddelt Kommissionen i henhold til artikel 31, stk. 3, der udøver retslige funktioner, der handler i henhold til en judiciel myndigheds delegation af beføjelser, eller der handler under en judiciel myndigheds kontrol, og som er kompetente i henhold til national ret til at optage bevis med henblik på retssager på det civil- og handelsretlige område

2)

»decentralt IT-system«: et netværk af nationale IT-systemer og interoperable adgangspunkter, som drives under den enkelte medlemsstats ansvar og forvaltning, og som muliggør sikker og pålidelig grænseoverskridende udveksling af oplysninger mellem de nationale IT-systemer.

Artikel 3

Direkte fremsendelse mellem retterne

1.   Anmodninger omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), fremsendes af den ret, hvor sagen er påbegyndt eller påtænkt (»anmodende ret«), direkte til den kompetente ret i en anden medlemsstat (»anmodede ret«), med henblik på optagelse af bevis.

2.   Hver medlemsstat udarbejder en liste over de retter, der er kompetente til at optage bevis i medfør af denne forordning. På denne liste angives også de pågældende retters stedlige kompetence og eventuelt deres specielle kompetence.

Artikel 4

Centralt organ

1.   Hver medlemsstat udpeger et centralt organ, som har til opgave:

a)

at levere oplysninger til retterne

b)

at søge løsninger på vanskeligheder, som måtte opstå i forbindelse med anmodninger

c)

at fremsende i undtagelsestilfælde en anmodning til den kompetente ret, på anmodning af en anmodende ret.

2.   Forbundsmedlemsstater, medlemsstater med flere retssystemer og medlemsstater med autonome territoriale områder kan udpege flere centrale organer.

3.   Hver medlemsstat udpeger også det i denne artikels stk. 1 omhandlede centrale organ eller en eller flere kompetente myndigheder til at være ansvarlige for at træffe afgørelse om anmodninger i henhold til artikel 19.

KAPITEL II

FREMSENDELSE OG EFTERKOMMELSE AF ANMODNINGER

AFDELING 1

Fremsendelse af anmodninger

Artikel 5

Anmodningers form og indhold

1.   Anmodninger fremsættes under anvendelse af formular A eller i givet fald formular L i bilag I. Hver anmodning skal indeholde oplysning om:

a)

den anmodende ret samt i givet fald den anmodede ret

b)

navn og adresse på sagens parter og deres eventuelle rettergangsfuldmægtige

c)

sagens art og genstand og en kortfattet fremstilling af sagens faktiske omstændigheder

d)

en beskrivelse af den ønskede bevisoptagelse

e)

ved anmodning om afhøring af personer:

navn og adresse på de personer, der skal afhøres

de spørgsmål, der skal stilles de pågældende, eller de forhold, de skal afhøres om

i givet fald en henvisning til vidnefritagelsesgrunde i henhold til national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende

et eventuelt ønske om, at afhøringen sker under ed eller på tro og love, og en eventuel særlig formular, der skal anvendes til en sådan ed eller tro og love erklæring

eventuelle andre oplysninger, som den anmodende ret anser for nødvendige

f)

ved anmodning om enhver anden form for bevisoptagelse end den, der er nævnt i litra e), de dokumenter eller andre genstande, der skal undersøges

g)

i givet fald en anmodning i henhold til artikel 12, stk. 3 eller 4, eller artikel 13 eller 14 og de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen heraf.

2.   Der kan ikke kræves legalisering eller anden lignende formalitet i forbindelse med anmodningen og samtlige vedlagte bilag.

3.   Bilag, som den anmodende ret anser for nødvendigt at vedlægge, for at anmodningen kan efterkommes, ledsages af en oversættelse af dokumenterne til det sprog, anmodningen er affattet på.

Artikel 6

Sprog

Anmodninger og meddelelser efter denne forordning affattes på det officielle sprog i den anmodede medlemsstat eller, hvis der er flere officielle sprog i den pågældende medlemsstat, på det officielle sprog eller et af de officielle sprog på det sted, hvor den ønskede bevisoptagelse skal finde sted, eller på et andet sprog, som den pågældende medlemsstat har meddelt, at den vil acceptere.

Hver medlemsstat angiver til Kommissionen, hvilke andre af Unionens officielle sprog end dens egne som formularerne i bilag I kan udfyldes på.

Artikel 7

Fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

1.   Anmodninger og meddelelser udført efter denne forordning fremsendes via et sikkert og pålideligt decentralt IT-system under behørig hensyntagen til de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Det decentrale IT-system skal være baseret på en interoperabel løsning som f.eks. e-CODEX.

2.   Den generelle lovramme for brug af kvalificerede tillidstjenester i forordning (EU) nr. 910/2014 gælder for anmodninger og meddelelser, der fremsendes gennem det decentrale IT-system.

3.   Hvor de i denne artikels stk. 1 omhandlede anmodninger og meddelelser kræver eller er forsynet med et segl eller en håndskrevet underskrift, kan der i stedet anvendes kvalificerede elektroniske segl eller kvalificerede elektroniske signaturer som defineret i forordning (EU) nr. 910/2014.

4.   Hvor fremsendelse i overensstemmelse med stk. 1 ikke er mulig på grund af forstyrrelse af det decentrale IT-system eller på grund af det pågældende bevismateriales art, eller på grund af andre ekstraordinære omstændigheder, sker fremsendelsen på den hurtigste, mest hensigtsmæssige alternative måde under hensyntagen til behovet for at sikre pålideligheden og sikkerheden.

Artikel 8

Elektroniske dokumenters retsvirkninger

Dokumenter, der fremsendes gennem det decentrale IT-system, må ikke nægtes retsvirkning eller betragtes som uantagelige som bevis i sagen, alene af den grund at de er i elektronisk form.

AFDELING 2

Modtagelse af anmodninger

Artikel 9

Modtagelse af anmodninger

1.   Den anmodede kompetente ret sender senest syv dage efter modtagelsen af anmodningen den anmodende ret et modtagelsesbevis under anvendelse af formular B i bilag I. Opfylder anmodningen ikke betingelserne i artikel 6 og 7, anfører den anmodede ret en bemærkning herom i modtagelsesbeviset.

2.   Er den anmodede ret ikke kompetent til at efterkomme en anmodning, der er fremsat under anvendelse af formular A i bilag I, og som opfylder betingelserne i artikel 6, sender denne ret anmodningen videre til den kompetente ret i samme medlemsstat og underretter den anmodende ret herom under anvendelse af formular C i bilag I.

Artikel 10

Mangelfulde anmodninger

1.   Kan en anmodning ikke efterkommes, fordi den ikke indeholder alle nødvendige oplysninger i henhold til artikel 5, underretter den anmodede ret hurtigst muligt og senest 30 dage efter modtagelsen den anmodende ret herom under anvendelse af formular D i bilag I og opfordrer den anmodende ret til at fremsende de manglende oplysninger, idet de manglende oplysninger udspecificeres mest muligt.

2.   Kan en anmodning ikke efterkommes, fordi der er anmodet om sikkerhed eller forskud i henhold til artikel 22, stk. 3, underretter den anmodede ret hurtigst muligt og senest 30 dage efter modtagelsen den anmodende ret herom under anvendelse af formular D i bilag I og oplyser, hvordan sikkerheden skal stilles eller forskuddet erlægges. Den anmodede ret kvitterer for modtagelsen af sikkerheden eller forskuddet hurtigst muligt og senest ti dage efter modtagelsen under anvendelse af formular E i bilag I.

Artikel 11

Supplering af anmodningen

1.   Har den anmodede ret i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i modtagelsesbeviset bemærket, at anmodningen ikke opfylder betingelserne i artikel 6 og 7, eller har den i overensstemmelse med artikel 10 underrettet den anmodende ret om, at anmodningen ikke kan efterkommes, fordi den ikke indeholder alle nødvendige oplysninger omhandlet i artikel 5, begynder den i artikel 12 anførte frist først at løbe fra det tidspunkt, hvor den anmodede ret har modtaget en behørigt suppleret anmodning.

2.   Har den anmodede ret anmodet om sikkerhed eller forskud i henhold til artikel 22, stk. 3, begynder fristen i henhold til artikel 12 først at løbe fra det tidspunkt, hvor sikkerheden er stillet eller forskuddet erlagt.

AFDELING 3

Bevisoptagelse ved den anmodede ret

Artikel 12

Almindelige bestemmelser om efterkommelse af en anmodning

1.   Den anmodede ret efterkommer en anmodning hurtigst muligt og senest 90 dage efter modtagelsen.

2.   Den anmodede ret efterkommer anmodningen efter dens nationale ret.

3.   Den anmodende ret kan under anvendelse af formular A i bilag I fremsætte ønske om, at anmodningen efterkommes under iagttagelse af særlige formkrav i dens nationale ret. Den anmodede ret efterkommer anmodningen under iagttagelse af de særlige formkrav, medmindre det ville være uforeneligt med dens nationale ret, eller den ikke kan efterkomme anmodningen på grund af større praktiske vanskeligheder. Efterkommer den anmodede ret af en af ovennævnte grunde ikke ønsket om, at anmodningen efterkommes under iagttagelse af særlige formkrav, underretter den den anmodende ret herom under anvendelse af formular H i bilag I.

4.   Den anmodende ret kan bede den anmodede ret om at anvende særlig kommunikationsteknologi ved bevisoptagelsen, navnlig videokonference og telekonference.

Den anmodede ret anvender den kommunikationsteknologi, der er angivet i henhold til første afsnit, medmindre dette ville være uforeneligt med dens nationale ret, eller den anmodede ret ikke har mulighed herfor på grund af større praktiske vanskeligheder.

Efterkommer den anmodede ret ikke ønsket om anvendelse af en særlig kommunikationsteknologi af en af ovennævnte grunde, underretter den den anmodende ret herom under anvendelse af formular H i bilag I.

Har den anmodende ret eller den anmodede ret ikke adgang til den i første afsnit omhandlede kommunikationsteknologi, kan retterne efter fælles overenskomst stille denne kommunikationsteknologi til rådighed.

Artikel 13

Tilstedeværelse og deltagelse af sagens parter ved bevisoptagelsen

1.   Hvis det er hjemlet i national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende, har sagens parter og deres eventuelle rettergangsfuldmægtige ret til at være til stede, når den anmodede ret optager bevis.

2.   Den anmodende ret oplyser i sin anmodning under anvendelse af formular A i bilag I den anmodede ret om, at sagens parter og deres eventuelle rettergangsfuldmægtige vil være til stede ved bevisoptagelsen, og i givet fald at deres deltagelse i bevisoptagelsen ønskes. En sådan oplysning kan også gives på et andet relevant tidspunkt.

3.   Hvis der fremsættes ønske om, at sagens parter og deres eventuelle rettergangsfuldmægtige deltager i bevisoptagelsen, fastsætter den anmodede ret i henhold til artikel 12 de betingelser, hvorpå de kan deltage.

4.   Den anmodede ret underretter under anvendelse af formular I i bilag I sagens parter og deres eventuelle rettergangsfuldmægtige om tidspunkt og sted for bevisoptagelsen samt i givet fald om de betingelser, hvorpå de kan deltage.

5.   Stk. 1-4 berører dog ikke, at den anmodede ret kan anmode sagens parter og deres eventuelle rettergangsfuldmægtige om at være til stede ved bevisoptagelsen eller deltage heri, hvis dette er hjemlet i nationale ret i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende.

Artikel 14

Tilstedeværelse og deltagelse af befuldmægtigede for den anmodende ret ved bevisoptagelsen

1.   Hvor det er foreneligt med national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende, har befuldmægtigede for den anmodende ret ret til at være til stede, når den anmodede ret optager bevis.

2.   I denne artikel forstås ved »befuldmægtigede« retsmedlemmer udpeget af den anmodende ret i overensstemmelse med dens nationale ret. Den anmodende ret kan også i overensstemmelse med dens nationale ret udpege enhver anden person, såsom en sagkyndig.

3.   Den anmodende ret oplyser i sin anmodning under anvendelse af formular A i bilag I den anmodede ret om, at sådanne befuldmægtigede vil være til stede, og i givet fald, at de ønsker at deltage ved bevisoptagelsen. En sådan oplysning kan også gives på et andet relevant tidspunkt.

4.   Hvis der fremsættes ønske om, at befuldmægtigede fra den anmodende ret deltager i bevisoptagelsen, fastsætter den anmodede ret i overensstemmelse med artikel 12 de betingelser, hvorpå de kan deltage.

5.   Den anmodede ret underretter under anvendelse af formular I i bilag I den anmodende ret om tidspunkt og sted for bevisoptagelsen samt i givet fald om de betingelser, hvorpå dens befuldmægtigede kan deltage ved bevisoptagelsen.

Artikel 15

Tvangsmidler

Hvor det er nødvendigt, anvender den anmodede ret under efterkommelsen af anmodningen passende tvangsmidler i de tilfælde og i den udstrækning, national ret i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende, hjemler sådanne tvangsmidler i forbindelse med efterkommelse af en tilsvarende anmodning fra en national myndighed eller fra en part i sagen.

Artikel 16

Afslag på efterkommelse

1.   En anmodning om afhøring af en person efterkommes ikke, hvis den pågældende person påberåber sig en vidnefritagelses- eller vidneudelukkelsesgrund:

a)

i henhold til national ret i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende, eller

b)

i henhold til national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende, og denne grund er angivet i anmodningen eller om nødvendigt er blevet bekræftet på eget initiativ af den anmodende ret.

2.   Efterkommelsen af en anmodning kan ud over de i stk. 1 omhandlede grunde kun afslås, hvis en eller flere af de følgende forhold finder anvendelse:

a)

anmodningen ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde

b)

efterkommelsen af anmodningen i henhold til national ret i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende, ikke hører under den dømmende magt

c)

den anmodende ret ikke senest 30 dage efter, at den af den anmodede ret i henhold til artikel 10 er blevet opfordret til at fremsende supplerede oplysninger til anmodningen om bevisoptagelse, har efterkommet denne opfordring, eller

d)

der ikke senest 60 dage efter, at den anmodede ret har anmodet om sikkerhed eller forskud i henhold til artikel 22, stk. 3, er stillet en sådan sikkerhed eller er lagt et sådant forskud.

3.   En anmodet ret kan ikke afslå en anmodning alene under henvisning til, at en anden ret i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende, efter national ret i denne medlemsstat har enekompetence for så vidt angår sagens genstand, eller at national ret i denne medlemsstat ikke hjemler det rettergangsskridt, som ligger til grund for anmodningens anvendelsesområde.

4.   Afslås efterkommelsen af en anmodning af en af de i stk. 2 anførte grunde, underretter den anmodede ret den anmodende ret herom under anvendelse af formular K i bilag I senest 60 dage efter, at anmodningen er kommet den anmodede ret i hænde.

Artikel 17

Underretning om forsinkelser

Er den anmodede ret ikke i stand til at efterkomme anmodningen inden 90 dage efter modtagelsen af anmodningen, underretter den den anmodende ret herom under anvendelse af formular J i bilag I. Den angiver grundene til forsinkelsen og oplyser, hvor lang tid den skønner at have brug for for at kunne efterkomme anmodningen.

Artikel 18

Procedure efter efterkommelsen af anmodningen

Den anmodede ret sender den anmodende ret de dokumenter, der bekræfter, at anmodningen er blevet efterkommet hurtigst muligt, og returnerer eventuelle dokumenter, som den har modtaget fra den anmodende ret. Sådanne dokumenterne fremsendes sammen med et bevis for efterkommelse under anvendelse af formular K i bilag I.

AFDELING 4

Direkte bevisoptagelse ved den anmodende ret og bevisoptagelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Artikel 19

Direkte bevisoptagelse ved den anmodende ret

1.   Hvor en ret ønsker direkte bevisoptagelse i en anden medlemsstat, sender den en anmodning herom til den pågældende medlemsstats centrale organ eller kompetente myndighed, under anvendelse af formular L i bilag I.

2.   Bevis må kun optages direkte, hvis det kan foregå på frivillig basis uden anvendelse af tvangsmidler.

Hvor den direkte bevisoptagelse indebærer, at en person skal afhøres, underretter den anmodende ret den pågældende om, at bevisoptagelsen foregår på frivillig basis.

3.   Direkte bevisoptagelse foretages af et retsmedlem eller af enhver anden person som f.eks. en sagkyndig, der er udpeget efter national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende.

4.   Senest 30 dage efter modtagelsen af anmodningen om direkte bevisoptagelse oplyser den anmodede medlemsstats centrale organ eller kompetente myndighed under anvendelse af formular M i bilag I den anmodende ret om, hvorvidt anmodningen er accepteret, og i givet fald oplyser den anmodende ret om, på hvilke betingelser beviset kan optages efter national ret i den anmodede medlemsstat.

Det centrale organ eller den kompetente myndighed kan udpege en ret i den medlemsstat, som organet eller myndigheden hører under, til at deltage i den direkte bevisoptagelse for at sikre, at denne artikel anvendes korrekt, og at de fastsatte betingelser for direkte bevisoptagelse overholdes.

5.   Hvor den anmodende ret ikke senest 30 dage efter beviset for modtagelse af anmodningen om direkte bevisoptagelse har modtaget oplysninger om, hvorvidt anmodningen er accepteret, kan den sende en påmindelse til den anmodede medlemsstats centrale organ eller kompetente myndighed. Hvis den anmodende ret ikke modtager et svar senest 15 dage efter modtagelsesbeviset for påmindelsen, anses anmodningen om direkte bevisoptagelse for at være accepteret. I ekstraordinære situationer, hvor det centrale organ eller den kompetente myndighed er forhindret i at reagere på anmodningen inden for fristen efter påmindelsen, kan grunde til at afslå direkte bevisoptagelse dog undtagelsesvis til enhver tid stadig påberåbes efter udløbet af denne frist og indtil tidspunktet for den faktiske direkte bevisoptagelse.

6.   Den anmodede medlemsstats centrale organ eller kompetente myndighed kan udpege en ret i sin medlemsstat til at yde praktisk bistand i forbindelse med den direkte bevisoptagelse.

7.   Den anmodede medlemsstats centrale organ eller kompetente myndighed kan kun afslå en anmodning om direkte bevisoptagelse, hvis:

a)

den ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde

b)

den ikke indeholder alle nødvendige oplysninger i henhold til artikel 5, eller

c)

den ønskede direkte bevisoptagelse strider mod grundlæggende retsprincipper i den medlemsstat, som organet eller myndigheden hører under.

8.   Uden at det berører alle de betingelser, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 4, udfører den anmodende ret den direkte bevisoptagelse i henhold national ret i den medlemsstat, hvor denne ret er beliggende.

Artikel 20

Direkte bevisoptagelse via videokonference eller anden fjernkommunikationsteknologi

1.   Skal der optages bevis ved afhøring af en person, der befinder sig i en anden medlemsstat, og retten anmoder om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19, optager denne ret bevis ved anvendelse af videokonference eller anden fjernkommunikationsteknologi, forudsat at retten har adgang hertil, og at retten finder det passende at anvende denne teknologi under hensyntagen til de særlige omstændigheder i sagen.

2.   En anmodning om direkte bevisoptagelse ved anvendelse af videokonference eller anden fjernkommunikationsteknologi fremsættes ved anvendelse af formular N i bilag I. Den anmodende ret og det centrale organ eller den kompetente myndighed i den anmodede medlemsstat eller den ret, som er udpeget til at yde praktisk bistand i forbindelse med den direkte bevisoptagelse, aftaler den praktiske tilrettelæggelse af afhøringen.

Den anmodende ret yder på anmodning bistand til at finde en tolk, hvis det er nødvendigt.

Artikel 21

Bevisoptagelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Medlemsstaterne kan i deres nationale ret give deres retter mulighed for at anmode deres diplomatiske eller konsulære repræsentanter på en anden medlemsstats område og inden for det område, hvor de er akkrediteret, om at optage bevis i den diplomatiske missions eller konsulatets lokaler, medmindre der foreligger usædvanlige omstændigheder, uden at dette kræver en forudgående anmodning, ved på frivillig basis og uden anvendelse af tvangsmidler at afhøre statsborgere fra den medlemsstat, som de repræsenterer, i forbindelse med sager, der verserer ved retterne i den medlemsstat, som de repræsenterer. Den anmodede diplomatiske eller konsulære repræsentant efterkommer anmodningen efter national ret i vedkommendes medlemsstat.

AFDELING 5

Omkostninger

Artikel 22

Omkostninger

1.   Efterkommelse af en anmodning om bevisoptagelse i henhold til artikel 12 giver ikke anledning til krav om refusion af afgifter og omkostninger.

2.   Uanset stk. 1 kan den anmodede ret kræve refusion af afgifter eller omkostninger. Såfremt den anmodede ret kræver det, sørger den anmodende ret for, at følgende straks refunderes:

godtgørelser, der er betalt til sagkyndige og tolke, og

omkostninger, der er foranlediget af anvendelsen af artikel 12, stk. 3 og 4.

Parternes pligt til at bære sådanne godtgørelser eller omkostninger afgøres efter national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende.

3.   Hvor der skal indhentes udtalelse fra en sagkyndig, kan den anmodede ret, før den efterkommer anmodningen om bevisoptagelse, anmode den anmodende ret om passende sikkerhed eller forskud til dækning af de forventede omkostninger forbundet med den sagkyndige udtalelse. I alle andre tilfælde må efterkommelsen af anmodningen om bevisoptagelse ikke gøres betinget af, at der stilles sikkerhed eller erlægges forskud.

Det påhviler parterne at stille sikkerheden eller erlægge forskuddet, hvis dette er hjemlet i national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 23

Håndbog og ændring af bilag I

1.   Kommissionen udarbejder og ajourfører regelmæssigt en håndbog med de oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt i henhold til artikel 31, og gældende aftaler og arrangementer i henhold til artikel 29, stk. 3. Den gør håndbogen elektronisk tilgængelig, navnlig gennem det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område og på den europæiske e-justiceportal.

2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 med henblik på at ændre bilag I for at ajourføre formularerne heri eller foretage tekniske ændringer af disse.

Artikel 24

Udøvelse af delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 23, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 22. december 2020. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 23, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 23, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 25

Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesretsakter

1.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om oprettelse af det decentrale IT-system, der fastsætter følgende:

a)

den tekniske specifikation, der præciserer de elektroniske kommunikationsformer med henblik på det decentrale IT-system

b)

de tekniske specifikationer for kommunikationsprotokoller

c)

informationssikkerhedsmålene og de relevante tekniske foranstaltninger til sikring af minimumsstandarder for informationssikkerhed med henblik på behandling og kommunikation af oplysningerne i det decentrale IT-system

d)

minimumsmålene for tilgængelighed og mulige tilknyttede tekniske krav for de tjenester, der ydes gennem det decentrale IT-system

e)

nedsættelse af en styringskomité, der omfatter repræsentanter for medlemsstaterne, for at sikre det decentrale IT-systems drift og vedligeholdelse med henblik på at opfylde målene for denne forordning.

2.   De i denne artikels stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages senest den 23. marts 2022 efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 26, stk. 2.

Artikel 26

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 27

Referencegennemførelsessoftware

1.   Kommissionen er ansvarlig for skabelse, vedligeholdelse og fremtidig udvikling af referencegennemførelsessoftware, som medlemsstaterne kan vælge at anvende som deres back-end-system i stedet for et nationalt IT-system. Skabelse, vedligeholdelse og fremtidig udvikling af referencegennemførelsessoftwaren finansieres over Unionens almindelige budget.

2.   Kommissionen leverer, vedligeholder og supporterer gratis gennemførelse af de softwarekomponenter, der ligger grund for adgangspunkter.

Artikel 28

Omkostninger i forbindelse med det decentrale IT-system

1.   Hver medlemsstat bærer omkostningerne i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af sine adgangspunkter, der forbinder de nationale IT-systemer inden for rammerne af det decentrale IT-system.

2.   Hver medlemsstat bærer omkostningerne i forbindelse med oprettelse og tilpasning af sine nationale IT-systemer for at gøre dem interoperable med adgangspunkterne og bærer omkostningerne i forbindelse med forvaltning, drift og vedligeholdelse af disse systemer.

3.   Stk. 1 og 2 berører ikke medlemsstaternes mulighed for at søge om tilskud til de i disse stykker omhandlede aktiviteter fra Unionens finansielle programmer.

Artikel 29

Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

1.   Denne forordning har forrang inden for sit anvendelsesområde for andre bestemmelser i bilaterale eller multilaterale aftaler eller arrangementer indgået af medlemsstaterne, navnlig Haagerkonventionen af 1. marts 1954 angående civilprocessen og Haagerkonventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål, i forbindelserne mellem de medlemsstater, der er part i disse aftaler eller arrangementer.

2.   Denne forordning er ikke til hinder for, at to eller flere medlemsstater opretholder eller indgår aftaler eller arrangementer med henblik på yderligere at lette bevisoptagelse, forudsat at disse aftaler eller arrangementer er forenelige med denne forordning.

3.   Medlemsstaterne sender Kommissionen:

a)

en kopi af enhver af de i stk. 2 omhandlede aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne indgår indbyrdes, og udkast til enhver af de aftaler eller arrangementer, som de agter at indgå, og

b)

enhver opsigelse eller ændring af disse aftaler eller arrangementer.

Artikel 30

Beskyttelse af fremsendte oplysninger

1.   Enhver behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning, herunder de kompetente myndigheders udveksling eller fremsendelse af personoplysninger, skal ske i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

Enhver udveksling eller fremsendelse af oplysninger fra kompetente myndigheders side på EU-plan skal ske i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

Personoplysninger, som ikke er relevante for behandling af en konkret sag, skal slettes.

2.   Den eller de kompetente myndigheder i henhold til national ret betragtes som dataansvarlige som omhandlet i forordning (EU) 2016/679 med hensyn til behandling af personoplysninger i henhold til nærværende forordning.

3.   Uanset stk. 1 og 2 må oplysninger, der fremsendes efter nærværende forordning, af den anmodede ret kun anvendes til det formål, der lå til grund for fremsendelsen.

4.   De anmodede retter sikrer, at sådanne oplysninger behandles fortroligt, i overensstemmelse med deres nationale ret.

5.   Stk. 3 og 4 berører ikke national ret, i henhold til hvilken registrerede har ret til at blive holdt orienteret om den anvendelse, der gøres af oplysninger, som fremsendes efter denne forordning.

6.   Denne forordning berører ikke direktiv 2002/58/EF.

Artikel 31

Meddelelser

1.   Medlemsstaterne sender Kommissionen følgende oplysninger:

a)

den liste, der er udarbejdet i henhold til artikel 3, stk. 2, med angivelse af de enkelte retters stedlige kompetence og deres specielle kompetence, hvis det er relevant

b)

navn og adresse på de i artikel 4, stk. 3, omhandlede centrale organer og kompetente myndigheder med angivelse af disses stedlige kompetence

c)

hvilke tekniske hjælpemidler på den liste, der er udarbejdet i henhold til artikel 3, stk. 2, retterne råder over til modtagelse af anmodninger

d)

hvilke sprog der i henhold til artikel 6 accepteres i forbindelse med anmodninger.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver senere ændring af oplysningerne, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Hver medlemsstat meddeler Kommissionen, hvilke andre myndigheder der har kompetence til at optage bevis i forbindelse med retssager på det civil- og handelsretlige område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver senere ændring af disse oplysninger.

4.   Medlemsstaterne kan meddele Kommissionen, hvis de er i stand til at drive det decentrale IT-system tidligere end krævet efter denne forordning. Kommissionen gør disse oplysninger tilgængelige elektronisk, navnlig gennem den europæiske e-justiceportal.

Artikel 32

Overvågning

1.   Senest den 2. juli 2023 fastlægger Kommissionen et detaljeret program for overvågning af denne forordnings output, resultater og virkning.

2.   I overvågningsprogrammet præciseres, hvilke foranstaltninger Kommissionen og medlemsstaterne skal træffe med henblik på overvågning af denne forordnings output, resultater og virkning. Det fastsætter, hvornår de i stk. 3 omhandlede data første gang skal indsamles, hvilket er senest den 2. juli 2026, og med hvilke yderligere intervaller disse data skal indsamles.

3.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen følgende data, der er nødvendige med henblik på overvågning, hvis de foreligger:

a)

antallet af anmodninger om bevisoptagelse, der er fremsendt i henhold til henholdsvis artikel 7, stk. 1, og artikel 19, stk. 1

b)

antallet af anmodninger om bevisoptagelse, der er efterkommet i henhold til henholdsvis artikel 12 og artikel 19, stk. 8

c)

antallet af tilfælde, hvor anmodningen om bevisoptagelse blev fremsendt på andre måder end gennem det decentrale IT-system i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4.

4.   Referencegennemførelsessoftwaren og, hvis det forefindes, det nationale back-end-system indsamler programmeringsmæssigt de data, der er omhandlet i stk. 3, litra a) og b), og fremsender dem regelmæssigt til Kommissionen.

Artikel 33

Evaluering

1.   Senest fem år efter datoen for anvendelse af denne forordnings artikel 7 i henhold til artikel 35, stk. 3, foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og fremlægger en rapport om dens vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ledsaget af et lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af den i stk. 1 omhandlede rapport.

Artikel 34

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 1206/2001 ophæves med virkning fra datoen for anvendelse af nærværende forordning, med undtagelse af artikel 6 i forordning (EF) nr. 1206/2001, der ophæves fra datoen for anvendelse af artikel 7, jf. nærværende forordnings artikel 35, stk. 3.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 35

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2022.

2.   Artikel 31, stk. 3, finder anvendelse fra den 23. marts 2022.

3.   Artikel 7 finder anvendelse fra den første dag i den måned, der følger efter en periode på tre år efter datoen for ikrafttræden af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 25.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D.M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  EUT C 62 af 15.2.2019, s. 56.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 13.2.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 4.11.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af 23.11.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (EFT L 174 af 27.6.2001, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EU) 2019/1111 af 25. juni 2019 om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om internationale børnebortførelser (EUT L 178 af 2.7.2019, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 650/2012 af 4. juli 2012 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 107).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(10)  Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (EUT L 7 af 10.1.2009, s. 1).

(11)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

(14)  EUT C 370 af 31.10.2019, s. 24.


BILAG I

FORMULAR A

ANMODNING OM BEVISOPTAGELSE

(artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (1))

1.

Journalnummer hos den anmodende ret:

2.

Den anmodende ret:

2.1.

Navn:

2.2.

Adresse:

2.2.1.

Gade + nummer/postboks:

2.2.2.

Postnummer + bynavn:

2.2.3.

Land:

2.3.

Tlf.

2.4.

Fax ((*)):

2.5.

E-mail:

3.

Den anmodede ret:

3.1.

Navn:

3.2.

Adresse:

3.2.1.

Gade + nummer/postboks:

3.2.2.

Postnummer + bynavn:

3.2.3.

Land:

3.3.

Tlf.

3.4.

Fax ((*)):

3.5.

E-mail:

4.

I retssag anlagt af sagsøger(e) (2)

4.1.

Navn:

4.2.

Adresse:

4.2.1.

Gade + nummer/postboks:

4.2.2.

Postnummer + bynavn:

4.2.3.

Land:

4.3.

Tlf. ((*)):

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

E-mail ((*)):

5.

Rettergangsfuldmægtig for sagsøger:

5.1.

Navn:

5.2.

Adresse:

5.2.1.

Gade + nummer/postboks:

5.2.2.

Postnummer + bynavn:

5.2.3.

Land:

5.3.

Tlf.

5.4.

Fax ((*)):

5.5.

E-mail:

6.

Mod sagsøgte (3)

6.1.

Navn:

6.2.

Adresse:

6.2.1.

Gade + nummer/postboks:

6.2.2.

Postnummer + bynavn:

6.2.3.

Land:

6.3.

Tlf. ((*)):

6.4.

Fax ((*)):

6.5.

E-mail ((*)):

7.

Rettergangsfuldmægtig for sagsøgte:

7.1.

Navn:

7.2.

Adresse:

7.2.1.

Gade + nummer/postboks:

7.2.2.

Postnummer + bynavn:

7.2.3.

Land:

7.3.

Tlf.

7.4.

Fax ((*)):

7.5.

E-mail:

8.

Tilstedeværelse og deltagelse af sagens parter

8.1.

Sagens parter og deres eventuelle rettergangsfuldmægtige som vil være til stede ved bevisoptagelsen: ☐

8.2.

Deltagelse i bevisoptagelsen af sagens parter og deres eventuelle rettergangsfuldmægtige er ønsket: ☐

8.3.

Hvis en part eller dens rettergangsfuldmægtige vil være til stede ved bevisoptagelsen, skal der arrangeres tolkning til følgende sprog: ☐BG, ☐ES, ☐CS, ☐DE, ☐ET, ☐EL, ☐EN, ☐FR, ☐GA, ☐HR, ☐IT, ☐LV, ☐LT, ☐HU, ☐MT, ☐NL, ☐PL, ☐PT, ☐RO, ☐SK, ☐SL, ☐FI, ☐SV, ☐ andet:

9.

Tilstedeværelse og deltagelse af befuldmægtigede for den anmodende ret:☐

9.1.

Befuldmægtigede vil være til stede ved bevisoptagelsen: ☐

9.2.

Deltagelse i bevisoptagelsen af befuldmægtigede er ønsket (4): ☐

9.2.1.

Navn:

9.2.2.

Titel:

9.2.3.

Stilling:

9.2.4.

Opgave:

9.3.

Hvis en befuldmægtiget for den anmodende ret vil være til stede ved bevisoptagelsen, skal der arrangeres tolkning til følgende sprog: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CS, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ andet:

10.

Sagens art og genstand samt en kortfattet fremstilling af sagens faktiske omstændigheder (vedlæg eventuelt bilag):

11.

Den ønskede bevisoptagelse

11.1.

Beskrivelse af den ønskede bevisoptagelse (vedlæg eventuelt bilag):

11.2.

Afhøring af vidner: ☐

11.2.1.

Navn og efternavn:

11.2.2.

Fødselsdato, hvis en sådan foreligger:

11.2.3.

Adresse:

11.2.3.1.

Gade + nummer/postboks:

11.2.3.2.

Postnummer + bynavn:

11.2.3.3.

Land:

11.2.4.

Tlf. ((*)):

11.2.5.

Fax ((*)):

11.2.6.

E-mail ((*)):

11.2.7.

Spørgsmål, der skal stilles til vidnerne, eller en fremstilling af de forhold, som de skal afhøres om (vedlæg eventuelt bilag):

11.2.8.

Vidnefritagelsesgrund i henhold til national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende (vedlæg eventuelt bilag): ja ☐ nej ☐

11.2.9.

Afhøringen bedes foretaget

11.2.9.1.

under ed: ☐

11.2.9.2.

på tro og love: ☐

11.2.10.

Eventuelle andre oplysninger, som den anmodende ret anser for nødvendige (vedlæg eventuelt bilag):

11.3.

Anden bevisoptagelse

11.3.1.

Dokumenter, der skal undersøges, og en beskrivelse af den ønskede bevisoptagelse (vedlæg eventuelt bilag):

11.3.2.

Genstande, der skal undersøges, og en beskrivelse af den ønskede bevisoptagelse (vedlæg eventuelt bilag):

12.

Anmodningen bedes efterkommet

12.1.

under iagttagelse af særlige formkrav (artikel 12, stk. 3, i forordning (EU) 2020/1783) i national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende, som beskrevet i bilaget ☐

12.2.

og/eller ved anvendelse af kommunikationsteknologi (artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1783) som anført i formular N ☐

12.3.

følgende oplysninger er nødvendige for udførelsen af anmodningen:

13.

Grunde til ikke at fremsende gennem det decentrale IT-system (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1783) (5)

Elektronisk fremsendelse var ikke mulig på grund af:

forstyrrelse af IT-systemet

bevismaterialets art

ekstraordinære omstændigheder

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

FORMULAR B

BEVIS FOR MODTAGELSE AF EN ANMODNING OM BEVISOPTAGELSE

(artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (6))

1.

Journalnummer hos den anmodende ret:

2.

Journalnummer hos den anmodede ret:

3.

Navn på den anmodende ret:

4.

Den anmodede ret

4.1.

Navn:

4.2.

Adresse:

4.3.

Tlf.

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

E-mail:

5.

Anmodningen er den … (modtagelsesdato) modtaget af den i punkt 4 angivne ret.

6.

Anmodningen kan ikke behandles af følgende grund(e):

6.1.

Anmodningen er ikke affattet på et accepteret sprog (artikel 6 i forordning (EU) 2020/1783): ☐

6.1.1.

Et af følgende sprog bedes anvendt:

6.2.

Det modtagne dokument er ikke læseligt: ☐

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl

FORMULAR C

MEDDELELSE OM VIDERESENDELSE AF EN ANMODNING OM BEVISOPTAGELSE

(artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (7))

1.

Journalnummer hos den anmodende ret:

2.

Navn på den anmodende ret:

3.

Journalnummer hos den anmodede ret:

4.

Anmodningen om bevisoptagelse falder ikke ind under kompetencen for den ret, der er angivet i punkt 3 i anmodningen om bevisoptagelse, og er blevet videresendt til

4.1.

Navn på den kompetente ret:

4.2.

Adresse:

4.2.1.

Gade + nummer/postboks:

4.2.2.

Postnummer + bynavn:

4.2.3.

Land:

4.3.

Tlf.

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

E-mail:

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

FORMULAR D

OPFORDRING TIL AT SUPPLERE EN ANMODNING OM BEVISOPTAGELSE

(artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (8))

1.

Journalnummer hos den anmodede ret:

2.

Journalnummer hos den anmodende ret:

3.

Navn på den anmodede ret:

4.

Navn på den anmodende ret:

5.

Anmodningen om bevisoptagelse kan først efterkommes, når følgende supplerende oplysninger foreligger:

6.

Anmodningen om bevisoptagelse kan ikke efterkommes, før der er stillet sikkerhed eller erlagt forskud i henhold til artikel 22, stk. 3, i forordning (EU) 2020/1783. Sikkerheden stilles/forskuddet erlægges på følgende måde:

6.1.

Kontohavers navn:

6.2.

Bankens navn/BIC eller anden relevant bankkode:

6.3.

Kontonummer/IBAN:

6.4.

Dato, hvor betalingen forfaldt:

6.5.

Det ønskede sikkerheds- eller forskudsbeløb:

6.6.

Valuta:

☐ euro (EUR)

☐ bulgarsk lev (BGN)

☐ kroatisk kuna (HRK)

☐ tjekkisk koruna (CZK)

☐ ungarsk forint (HUF)

☐ polsk zloty (PLN)

☐ pund sterling (GBP)

☐ rumænsk leu (RON)

☐ svensk krone (SEK)

☐ anden valuta (angiv ISO-kode):

6.7.

Betalingens referencenummer/beskrivelse/meddelelse til modtageren:

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

FORMULAR E

BEVIS FOR MODTAGELSE AF SIKKERHED ELLER FORSKUD

(artikel 10, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (9))

1.

Journalnummer hos den anmodende ret:

2.

Journalnummer hos den anmodede ret:

3.

Navn på den anmodende ret:

4.

Navn på den anmodede ret:

5.

Sikkerheden/forskuddet er den … (modtagelsesdato) modtaget af den i punkt 4 angivne ret.

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

FORMULAR F (10)

ANMODNING OM OPLYSNINGER OM FORSINKELSER

(artikel 12, stk. 1, og artikel 19, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (11))

FØLGENDE ANMODNING OM BEVISOPTAGELSE BLEV SENDT, MEN DER FORELIGGER INGEN OPLYSNINGER OM RESULTATET AF BEVISOPTAGELSEN

1.

Journalnummer hos den anmodende ret:

2.

Journalnummer hos den anmodede ret/det centrale organ/den kompetente myndighed (hvis det findes):

3.

Navn på den anmodende ret:

4.

Navn på den anmodede ret/det centrale organ/den kompetente myndighed:

5.

Den oprindelige anmodning om bevisoptagelse (formular A) eller den oprindelige anmodning om direkte bevisoptagelse (formular L) er vedlagt. ☐

Oplysninger, som er til rådighed for den anmodende ret:

5.1.

Anmodning sendt ☐

den: ………………………………

5.2.

Modtagelsesbevis ☐

den: ………………………………

5.3.

Underretning om forsinkelser ☐

den: ………………………………

5.4.

Andre oplysninger blev modtaget ☐

…………………………………………

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

FORMULAR G (12)

SVAR PÅ ANMODNING OM OPLYSNINGER OM FORSINKELSER

(artikel 12, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (13))

1.

Journalnummer hos den anmodende ret:

2.

Journalnummer hos den anmodede ret/det centrale organ/den kompetente myndighed (hvis det findes):

3.

Navn på den anmodende ret:

4.

Navn på den anmodede ret/det centrale organ/den kompetente myndighed:

5.

FORSINKELSEN SKYLDES:

5.1.

Anmodning om bevisoptagelse blev ikke modtaget ☐

5.2.

Fastlæggelse af den nuværende adresse på den person, der skal afhøres, er i gang ☐

5.3.

Forkyndelse af en indkaldelse af den person, der skal afhøres, er i gang ☐

5.4.

Personen mødte ikke op ved høringen på trods af forkyndelse af indkaldelsen ☐

5.5.

Anmodning besvaret den … (dato). Svar vedlagt ☐

5.6.

Betaling af sikkerhed eller forskud, som der er anmodet om den … (dato), er ikke modtaget ☐

5.7.

Andet … ☐

6.

Det skønnes, at anmodningen vil kunne efterkommes senest den … (angiv en forventet dato)

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

FORMULAR H

UNDERRETNING OM ØNSKE OM IAGTTAGELSE AF SÆRLIGE FORMKRAV OG/ELLER OM ANVENDELSE AF KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

(artikel 12, stk. 3 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (14))

1.

Journalnummer hos den anmodende ret:

2.

Journalnummer hos den anmodede ret:

3.

Navn på den anmodende ret:

4.

Navn på den anmodede ret:

5.

Ønsket om bevisoptagelse ved iagttagelse af de særlige formkrav, der er angivet i punkt 12.1. i anmodningen om bevisoptagelse (formular A), kan ikke efterkommes af følgende grund(e):

5.1.

De anmodede formkrav er uforenelige med national ret i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende: ☐

5.2.

Iagttagelse af de anmodede formkrav er ikke mulig på grund af større praktiske vanskeligheder: ☐

6.

Ønsket om bevisoptagelse ved anvendelse af den fjernkommunikationsteknologi, der er angivet i punkt 12.2. i anmodningen om bevisoptagelse (formular A), kan ikke efterkommes af følgende grund(e):

6.1.

Anvendelse af kommunikationsteknologi er uforenelig med national ret i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende ☐

6.2.

Anvendelse af den angivne kommunikationsteknologi er ikke mulig på grund af større praktiske vanskeligheder ☐

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

FORMULAR I

UNDERRETNING OM DATO, TIDSPUNKT OG STED FOR BEVISOPTAGELSEN OG OM BETINGELSERNE FOR DELTAGELSE

(artikel 13, stk. 4, og artikel 14, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (15))

1.

Journalnummer hos den anmodende ret:

2.

Journalnummer hos den anmodede ret:

3.

Den anmodende ret

3.1.

Navn:

3.2.

Adresse:

3.2.1.

Gade + nummer/postboks:

3.2.2.

Postnummer + bynavn:

3.2.3.

Land:

3.3.

Tlf.

3.4.

Fax ((*)):

3.5.

E-mail:

4.

Den anmodede ret

4.1.

Navn:

4.2.

Adresse:

4.2.1.

Gade + nummer/postboks:

4.2.2.

Postnummer + bynavn:

4.2.3.

Land:

4.3.

Tlf.

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

E-mail:

5.

Dato og tidspunkt for bevisoptagelsen:

6.

Sted for bevisoptagelsen, hvis dette er et andet end det, der er angivet i punkt 4:

7.

(evt.) De betingelser, hvorpå sagens parter og deres eventuelle rettergangsfuldmægtige kan deltage:

8.

(evt.) De betingelser, hvorpå befuldmægtigede for den anmodende ret kan deltage:

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

FORMULAR J

UNDERRETNING OM FORSINKELSER

(artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (16))

1.

Journalnummer hos den anmodende ret:

2.

Journalnummer hos den anmodede ret:

3.

Navn på den anmodende ret:

4.

Navn på den anmodede ret:

5.

Anmodningen om bevisoptagelse kan ikke efterkommes inden for fristen på 90 dage efter modtagelsen af følgende grund(e):

5.1.

Fastlæggelse af den nuværende adresse på den person, der skal afhøres, er i gang ☐

5.2.

Forkyndelse af en indkaldelse af den person, der skal afhøres, er i gang ☐

5.3.

Personen mødte ikke op ved høringen på trods af forkyndelse af indkaldelsen ☐

5.4.

Anmodning besvaret den … (dato). Svar vedlagt ☐

5.5.

Betaling af sikkerhed eller forskud, som der er anmodet om den … (dato), er ikke modtaget ☐

5.6.

Andet (præciseres): … ☐

6.

Det skønnes, at anmodningen vil kunne efterkommes inden den … (anslået dato).

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

FORMULAR K

UNDERRETNING OM EFTERKOMMELSEN AF ANMODNINGEN OM BEVISOPTAGELSE

(artikel 16 og 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (17))

1.

Journalnummer hos den anmodende ret:

2.

Journalnummer hos den anmodede ret:

3.

Navn på den anmodende ret:

4.

Navn på den anmodede ret:

5.

Anmodningen om bevisoptagelse er efterkommet ☐

Vedlagt fremsendes de dokumenter, der bekræfter, at anmodningen om bevisoptagelse er efterkommet:

6.

Efterkommelsen af anmodningen om bevisoptagelse er afslået af følgende grund(e):

6.1.

Den person, der skulle afhøres, påberåbte sig en vidnefritagelses- eller vidneudelukkelsesgrund: ☐

6.1.1.

i henhold til national ret i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende: ☐

6.1.2.

i henhold til national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende: ☐

6.2.

Anmodningen om bevisoptagelse falder ikke ind under anvendelsesområdet for forordning ☐(EU) 2020/1783 ☐

6.3.

Efterkommelsen af anmodningen om bevisoptagelse hører i henhold til national ret i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende, ikke under den dømmende magt ☐

6.4.

Den anmodende ret har ikke efterkommet den anmodede rets opfordring af … (dato for anmodning om supplerende oplysninger) til at fremsende supplerende oplysninger ☐

6.5.

Der er ikke blevet stillet sikkerhed eller erlagt forskud som ønsket i henhold til artikel 22, stk. 3 i forordning ☐(EU) 2020/1783. ☐

7.

Andre grunde til manglende efterkommelse:

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

FORMULAR L

ANMODNING OM DIREKTE BEVISOPTAGELSE

(artikel 19 og 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783. af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (18))

1.

Journalnummer hos den anmodende ret:

2.

Journalnummer hos det centrale organ/den kompetente myndighed ((*)):

3.

Den anmodende ret:

3.1.

Navn:

3.2.

Adresse:

3.2.1.

Gade + nummer/postboks:

3.2.2.

Postnummer + bynavn:

3.2.3.

Land:

3.3.

Tlf.

3.4.

Fax ((*)):

3.5.

E-mail:

4.

Den anmodede medlemsstats centrale organ/kompetente myndighed

4.1.

Navn:

4.2.

Adresse:

4.2.1.

Gade + nummer/postboks:

4.2.2.

Postnummer + bynavn:

4.2.3.

Land:

4.3.

Tlf.

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

E-mail:

5.

I retssag anlagt af sagsøger(e) (19)

5.1.

Navn:

5.2.

Adresse:

5.2.1.

Gade + nummer/postboks:

5.2.2.

Postnummer + bynavn:

5.2.3.

Land:

5.3.

Tlf. ((*)):

5.4.

Fax ((*)):

5.5.

E-mail ((*)):

6.

Rettergangsfuldmægtig for sagsøger

6.1.

Navn

6.2.

Adresse:

6.2.1.

Gade + nummer/postboks:

6.2.2.

Postnummer + bynavn:

6.2.3.

Land:

6.3.

Tlf.

6.4.

Fax ((*)):

6.5.

E-mail:

7.

Mod sagsøgte (20)

7.1.

Navn:

7.2.

Adresse:

7.2.1.

Gade + nummer/postboks:

7.2.2.

Postnummer + bynavn:

7.2.3.

Land:

7.3.

Tlf. ((*)):

7.4.

Fax ((*)):

7.5.

E-mail ((*)):

8.

Rettergangsfuldmægtig for sagsøgte

8.1.

Navn:

8.2.

Adresse:

8.2.1.

Gade + nummer/postboks:

8.2.2.

Postnummer + bynavn:

8.2.3.

Land:

8.3.

Tlf.

8.4.

Fax ((*)):

8.5.

E-mail:

9.

Beviset optages af:

9.1.

Navn:

9.2.

Titel:

9.3.

Stilling:

9.4.

Opgave:

10.

Sagens art og genstand samt en kortfattet fremstilling af sagens faktiske omstændigheder (vedlæg eventuelt bilag):

11.

Den ønskede bevisoptagelse

11.1.

Beskrivelse af den ønskede bevisoptagelse (vedlæg eventuelt bilag):

11.2.

Afhøring af vidner

11.2.1.

For- og efternavne:

11.2.2.

Fødselsdato, hvis en sådan foreligger:

11.2.3.

Adresse:

11.2.3.1.

Gade + nummer/postboks:

11.2.3.2.

Postnummer + bynavn:

11.2.3.3.

Land:

11.2.4.

Tlf. ((*)):

11.2.5.

Fax ((*)):

11.2.6.

E-mail ((*)):

11.2.7.

Spørgsmål, der skal stilles til vidnerne, eller en fremstilling af de forhold, som de skal afhøres om (vedlæg eventuelt bilag):

11.2.8.

Vidnefritagelsesgrund i henhold til national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende (vedlæg eventuelt bilag): ja ☐ nej ☐

11.3.

Anden bevisoptagelse (vedlæg eventuelt bilag):

12.

Den anmodende ret ønsker at optage bevis direkte ved hjælp af følgende kommunikationsteknologi i formular N ☐

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

FORMULAR M

OPLYSNINGER FRA DET CENTRALE ORGAN/DEN KOMPETENTE MYNDIGHED VEDRØRENDE DIREKTE BEVISOPTAGELSE

(artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (21))

1.

Journalnummer hos den anmodende ret:

2.

Journalnummer hos det centrale organ/den kompetente myndighed:

3.

Navn på den anmodende ret:

4.

Det centrale organ/den kompetente myndighed

4.1.

Navn:

4.2.

Adresse:

4.2.1.

Gade + nummer/postboks:

4.2.2.

Postnummer + bynavn:

4.2.3.

Land:

4.3.

Tlf.

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

E-mail:

5.

Oplysninger fra det centrale organ/den kompetente myndighed

5.1.

Direkte bevisoptagelse som anført i anmodningen accepteres: ☐

5.2.

Direkte bevisoptagelse som anført i anmodningen accepteres på følgende betingelser (vedlæg eventuelt bilag):

5.3.

Direkte bevisoptagelse som anført i anmodningen accepteres ikke af følgende grund(e):

5.3.1.

Anmodningen falder ikke ind under anvendelsesområdet for forordning (EU) 2020/1783: ☐

5.3.2.

Anmodningen indeholder ikke alle nødvendige oplysninger i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2020/1783: ☐

5.3.3.

Den anmodede direkte bevisoptagelse strider mod grundlæggende retsprincipper i den medlemsstat, som det centrale organ/den kompetente myndighed hører under: ☐

6.

Følgende ret blev udpeget til at yde praktisk bistand i forbindelse med den direkte bevisoptagelse:

6.1.

Navn:

6.2.

Adresse:

6.2.1.

Gade + nummer/postboks:

6.2.2.

Postnummer + bynavn:

6.2.3.

Land:

6.3.

Tlf.

6.4.

Fax ((*)):

6.5.

E-mail:

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

FORMULAR N

OPLYSNINGER OM PRAKTISKE TEKNISKE ASPEKTER I FORBINDELSE MED AFHOLDELSE AF EN VIDEOKONFERENCE ELLER ANVENDELSE AF ANDEN FJERNKOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

(artikel 12, stk. 4, og artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (22))

1.

Journalnummer hos den anmodende ret ((*)):

2.

Journalnummer hos den anmodede ret ((*)):

3.

Navn på den anmodende ret ((*)):

4.

Navn på den anmodede ret ((*)):

5.

Tekniske oplysninger om den anmodende ret:

5.1.

ISDN ((*)):

5.2.

IP-adresse:

5.3.

Retslokalets telefonnummer ((*)):

5.4.

Andet:

6.

Foretrukken form for forbindelse (hvis der er udfyldt flere muligheder i punkt 5):

7.

Forbindelsesdato(er) og -tidspunkt(er), som foretrækkes:

7.1.

den…

7.2.

tidspunkt (23)

8.

Prøveforbindelsesdato(er) og -tidspunkt(er), som foretrækkes:

8.1.

den …

8.2.

tidspunkt (23)

8.3.

Kontaktperson for prøveforbindelse eller anden teknisk bistand:

8.4.

Kommunikationssprog: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CS, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ andet:

8.5.

Telefonnummer i tilfælde af tekniske vanskeligheder under prøveforbindelsen eller bevisoptagelsen:

9.

Oplysninger om tolkning:

9.1.

Bistand til at finde en tolk er påkrævet: ☐

9.2.

Relevante sprog: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CS, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ andet:

10.

Oplysninger om, hvorvidt der vil blive foretaget en registrering af bevisoptagelsen (24)

10.1.

ja ☐

10.2.

nej ☐

11.

Andet: …

Udfærdiget i:

Den:

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:


(1)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1

((*))  Valgfrit.

(2)  Hvor der er mere end én sagsøger, anføre venligst de oplysninger, der er angivet i punkt 4.1-4.5.

(3)  Hvor der er mere end én sagsøger, anfør venligst de oplysninger, der er angivet i punkt 6.1-6.5.

(4)  Hvor der er mere end én befuldmægtiget, anføre venligst de oplysninger, der er angivet i punkt 9.2.

(5)  Dette punkt finder først anvendelse fra datoen for anvendelse af det decentrale IT-system.

(6)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1..

((*))  Valgfrit.

(7)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1.

((*))  Valgfrit.

(8)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1.

(9)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1.

(10)  Anvendelsen af denne formular er valgfri.

(11)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1.

(12)  Anvendelsen af denne formular er valgfri.

(13)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1.

(14)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1.

(15)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1.

((*))  This item is optional.

(16)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1.

(17)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1.

(18)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1.

((*))  Valgfrit.

(19)  Hvor der er mere end én sagsøger, anføre venligst de oplysninger, der er angivet i punkt 5.1-5.5.

(20)  Hvor der er mere end én sagsøgt, anføre venligst de oplysninger, der er angivet i punkt 7.1-7.5.

(21)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1.

((*))  Valgfrit.

(22)  EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1.

((*))  Valgfrit.

(23)  Lokal tid i den anmodede medlemsstat.

(24)  F.eks. onlineoptagelse eller udskrift af bevisoptagelsen.


BILAG II

DEN OPHÆVEDE FORORDNING MED OVERSIGT OVER SENERE ÆNDRINGER HERAF

Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (EFT L 174 af 27.6.2001, s. 1)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1103/2008 af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol — Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol — Del tre (EUT L 304 af 14.11.2008, s. 80)

Kun ændringer af artikel 19, stk. 2, og artikel 20 i forordning (EF) nr. 1206/2001


BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EF) nr. 1206/2001

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2, 3 og 4

Artikel 8

Artikel 7, stk. 1

Artikel 9, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 9, stk. 2

Artikel 8, stk. 1

Artikel 10, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 10, stk. 2

Artikel 9, stk. 1

Artikel 11, stk. 1

Artikel 9, stk. 2

Artikel 11, stk. 2

Artikel 10, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 12, stk. 2

Artikel 10, stk. 3

Artikel 12, stk. 3

Artikel 10, stk. 4

Artikel 12, stk. 4

Artikel 11, stk. 1

Artikel 13, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 13, stk. 2

Artikel 11, stk. 3

Artikel 13, stk. 3

Artikel 11, stk. 4

Artikel 13, stk. 4

Artikel 11, stk. 5

Artikel 13, stk. 5

Artikel 12, stk. 1

Artikel 14, stk. 1

Artikel 12, stk. 2

Artikel 14, stk. 2

Artikel 12, stk. 3

Artikel 14, stk. 3

Artikel 12, stk. 4

Artikel 14, stk. 4

Artikel 12, stk. 5

Artikel 14, stk. 5

Artikel 13

Artikel 15

Artikel 14, stk. 1

Artikel 16, stk. 1

Artikel 14, stk. 2

Artikel 16, stk. 2

Artikel 14, stk. 3

Artikel 16, stk. 3

Artikel 14, stk. 4

Artikel 16, stk. 4

Artikel 15

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18

Artikel 17, stk. 1

Artikel 19, stk. 1

Artikel 17, stk. 2

Artikel 19, stk. 2

Artikel 17, stk. 3

Artikel 19, stk. 3

Artikel 17, stk. 4, første afsnit

Artikel 19, stk. 4, første afsnit

Artikel 17, stk. 4, andet afsnit

Artikel 19, stk. 4, andet afsnit

Artikel 17, stk. 4, tredje afsnit

Artikel 19, stk. 5

Artikel 19, stk. 6

Artikel 17, stk. 5

Artikel 19, stk. 7

Artikel 17, stk. 6

Artikel 19, stk. 8

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 18

Artikel 22

Artikel 19, stk. 1

Artikel 23, stk. 1

Artikel 19, stk. 2

Artikel 23, stk. 2

Artikel 20

Artikel 26

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 21, stk. 1

Artikel 29, stk. 1

Artikel 21, stk. 2

Artikel 29, stk. 2

Artikel 21, stk. 3, litra a)

Artikel 21, stk. 3, litra b)

Artikel 29, stk. 3, litra a)

Artikel 21, stk. 3, litra c)

Artikel 29, stk. 3, litra b)

Artikel 30

Artikel 22, stk. 1

Artikel 31, stk. 1

Artikel 22, stk. 2

Artikel 31, stk. 2

Artikel 31, stk. 3

Artikel 31, stk. 4

Artikel 32

Artikel 23

Artikel 33, stk. 1

Artikel 33, stk. 2

Artikel 24

Artikel 34

Artikel 24, stk. 1

Artikel 35, stk. 1, første afsnit

Artikel 24, stk. 2

Artikel 35, stk. 1, andet afsnit

Artikel 35, stk. 2

 

Artikel 35, stk. 3

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III


Top