EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1684

Kommissionens forordning (EU) 2020/1684 af 12. november 2020 om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (EØS-relevant tekst)

C/2020/7725

OJ L 379, 13.11.2020, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1684/oj

13.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 379/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/1684

af 12. november 2020

om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 31, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) konkluderede i sin udtalelse af 13. december 2019 (2) (»VKF's udtalelse«), at det er sikkert at anvende Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanacetate som UV-filter i kosmetiske produkter med en koncentration på højst 3 %. Toksicitet ved indånding blev ikke vurderet i VKF's udtalelse, fordi der ikke er fremlagt data. VKF's udtalelse finder derfor ikke anvendelse på kosmetiske produkter i sprayform, der kan medføre, at slutbrugerens lunger eksponeres via indånding.

(2)

I sin udtalelse konkluderede VKF ligeledes, at Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanacetate er et sekundært amin og derfor tilbøjeligt til at danne nitrit og nitrosamin. Det bør ikke anvendes sammen med nitroserende stoffer. Indholdet af nitrosamin bør være mindre end 50 μg/kg.

(3)

På baggrund af VKF's udtalelse og for at tage højde for den tekniske og videnskabelige udvikling bør anvendelsen af Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanacetate som UV-filter i kosmetiske produkter godkendes med en koncentration på højst på 3 %, undtagen i anvendelser, hvor slutbrugerens lunger kan blive eksponeret via indånding.

(4)

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  VKF/1605/19.


BILAG

I bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 tilføjes følgende:

Løbenummer

Stofidentifikation

Betingelser

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN/XAN

Glossar med fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andet

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»32

2-ethoxyethyl (2Z)-2-cyan-2-[3-(3-methoxypropylamin) cyclohex-2-en-1-yliden]acetat

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401-88-9

700-860-3

 

3 %

Må ikke anvendes i applikationer, der kan medføre eksponering af slutbrugerens lunger via indånding

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser — Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere«

 


Top