EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1588

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1588 af 25. juni 2020 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 for så vidt angår fastlæggelsen af mængdegrænser for tantal eller niobiummalme og koncentrater deraf, guldmalm og koncentrater deraf, tinoxider og -hydroxider, tantalater og tantalcarbider

C/2020/4164

OJ L 360, 30.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1588/oj

30.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 360/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1588

af 25. juni 2020

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 for så vidt angår fastlæggelsen af mængdegrænser for tantal eller niobiummalme og koncentrater deraf, guldmalm og koncentrater deraf, tinoxider og -hydroxider, tantalater og tantalcarbider

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder (1), særlig artikel 1, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EU) 2017/821 indeholder en liste over de mineraler og metaller, som er omfattet af den pågældende forordning, og fastsætter visse årlige mængdegrænser for import af disse mineraler og metaller.

(2)

I henhold til artikel 1, stk. 3, i forordning (EU) 2017/821 finder den pågældende forordning ikke anvendelse på EU-importører, hvis deres årlige importmængde af hvert af de berørte mineraler eller metaller ligger under de mængdegrænser, der er fastsat i bilag I til den pågældende forordning. Disse grænser fastsættes på et niveau, der sikrer, at mindst 95 % af den samlede mængde, der importeres til Unionen af hvert mineral og metal, er undergivet de forpligtelser for EU-importører, der er fastsat i den pågældende forordning.

(3)

På tidspunktet for forordningens vedtagelse i 2017 var der ikke tilstrækkeligt disaggregerede koder i den kombinerede nomenklatur for fem af de specifikke mineraler og metaller i bilag I. Som følge heraf var importoplysningerne vedrørende disse mineraler og metaller ikke tilgængelige, og der manglede derfor stadig fem mængdegrænser, der skulle fastlægges, i bilag I.

(4)

I henhold til artikel 1, stk. 4, i forordning (EU) 2017/821 skal Kommissionen fastlægge de manglende mængdegrænser i bilag I ved at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 18 og 19 i forordning (EU) 2017/821 med henblik på at ændre bilag I. Om muligt bør den delegerede retsakt vedtages inden den 1. april 2020, dog senest den 1. juli 2020.

(5)

Ved forordning (EU) 2017/821 blev der oprettet fem nye underpositioner i den integrerede toldtarif for De Europæiske Fællesskaber (»Taric«) svarende til de fem mineraler og metaller med grænser, der endnu ikke er fastlagt, og for hvilke medlemsstaternes toldmyndigheder har indsamlet tolddata, siden forordningen trådte i kraft i juni 2017.

(6)

I henhold til artikel 18 i forordning (EU) 2017/821 skal Kommissionen henholde sig til de importoplysninger for hver enkelt EU-importør, som medlemsstaterne har indgivet for de to foregående år, dvs. for 2018 og 2019.

(7)

Bilag I til forordning (EU) 2017/821 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) 2017/821 ændres som anført i bilaget til denne delegerede forordning.

Artikel 2

Denne delegerede forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne delegerede forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1.


BILAG

Bilag I til forordning (EU) 2017/821 ændres således:

1)

i »Del A: Mineraler« foretages følgende ændringer:

a)

række tre affattes således:

»Tantal- eller niobiummalm og koncentrater deraf

Ex26159000

10

100 000 «

b)

række fire affattes således:

»Guldmalm og koncentrater deraf

Ex26169000

10

4 000 000 «

2)

i »Del B: Metaller« foretages følgende ændringer:

a)

række to affattes således:

»Tinoxider og tinhydroxider

Ex28259085

10

3 600 «

b)

række fem affattes således:

»Tantalater

Ex28419085

30

30«

c)

række syv affattes således:

»Tantalcarbider

Ex28499050

10

770«


Top