EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1557

Kommissionens forordning (EU) 2020/1557 af 21. oktober 2020 om forbud mod fiskeri efter hvilling i område 8 fra fartøjer, der fører belgisk flag

C/2020/7384

EUT L 357 af 27.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1557/oj

27.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 357/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/1557

af 21. oktober 2020

om forbud mod fiskeri efter hvilling i område 8 fra fartøjer, der fører belgisk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2020/123 (2) er der fastsat kvoter for 2020.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter bestanden af hvilling i område 8 fra fartøjer, der fører belgisk flag eller er registreret i Belgien, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2020, er opbrugt.

(3)

Derfor er det nødvendigt at forbyde visse former for fiskeri efter denne bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2020 er tildelt Belgien for bestanden af hvilling i område 8, jf. bilaget, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Forbud

1.   Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i artikel 1, fra fartøjer, der fører belgisk flag eller er registreret i Belgien, er forbudt fra den dato, der er fastsat i bilaget. Det er navnlig forbudt at spore fisk og at sætte og indhale redskaber med det formål at fiske efter nævnte bestand.

2.   For så vidt angår fangster af denne bestand, der er taget af de nævnte fartøjer forud for datoen i bilaget, er det fortsat tilladt at omlade, opbevare om bord, forarbejde, overføre, anbringe i bur, opfede og lande fisk og fiskevarer.

3.   Utilsigtede fangster af arter fra denne bestand foretaget af disse fartøjer skal tages om bord, opbevares på fiskerfartøjerne, registreres, landes og afskrives på kvoten i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (3).

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

For formanden

Virginijus SINKEVIČIUS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) 2020/123 af 27. januar 2020 om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande (EUT L 25 af 30.1.2020, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).


BILAG

Nr.

27/TQ123

Medlemsstat

Belgien

Bestand

WHG/08.

Art

Hvilling (Merlangius merlangus)

Område

8

Dato for fiskestop

1.10.2020


Top