EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1463

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/1463 af 12. oktober 2020 om gennemførelse af forordning (EU) 2018/1542 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben

EUT L 335 af 13.10.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1463/oj

13.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1463

af 12. oktober 2020

om gennemførelse af forordning (EU) 2018/1542 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2018/1542 af 15. oktober 2018 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben (1), særlig artikel 12,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 15. oktober 2018 forordning (EU) 2018/1542.

(2)

I overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU) 2018/1542 har Rådet taget listen over udpegede personer og enheder i bilag I til nævnte forordning op til revision. Ét punkt på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer omhandlet i artikel 2 i bilag I til nævnte forordning bør ajourføres.

(3)

Bilag I til forordning (EU) 2018/1542 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) 2018/1542 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. oktober 2020.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  EUT L 259 af 16.10.2018, s. 12.


BILAG

Punkt nr. 5 på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer omhandlet i artikel 2, under underoverskriften »A. Fysiske personer« i bilag I til forordning (EU) 2018/1542, affattes således:

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen

Dato for opførelse

»5. Said SAID

Alias: Saeed, Sa'id Sa'id, Image 1

Titel: Doktor, medlem af Institute 3000 (alias Institute 6000) i SSRC

Køn: mand

Født: den 11. december 1955

Said Said er en fremtrædende figur i Institute 3000 (alias Institute 6000), den afdeling af Scientific Studies and Research Centre (SSRC), der har ansvaret for udvikling og fremstilling af Syriens kemiske våben.

21.1.2019«


Top