EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1319

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1319 af 22. september 2020 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Provola dei Nebrodi« (BOB))

C/2020/6357

EUT L 309 af 23.9.2020, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1319/oj

23.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1319

af 22. september 2020

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Provola dei Nebrodi« (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Provola dei Nebrodi« som en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 (2).

(2)

Den 22. oktober 2019 modtog Kommissionen en meddelelse om indsigelse fra Belgien. Kommissionen videresendte den meddelelse om indsigelse, som Belgien sendte til Italien, den 31. oktober 2019. Den 19. december 2019, dvs. inden for den fastsatte frist, modtog Kommissionen en begrundet indsigelse.

(3)

Kommissionen undersøgte Belgiens indsigelse og fandt, at den kunne antages.

(4)

Ved brev af 19. februar 2020 opfordrede Kommissionen derfor de berørte parter til at indlede drøftelser for at nå til enighed om en løsning i overensstemmelse med deres interne procedurer.

(5)

Selv om Italien og Belgien ikke nåede til enighed, trak Belgien sin indsigelse mod registreringen af betegnelsen »Provola dei Nebrodi« tilbage ved et brev stilet til de italienske myndigheder af 16. juni 2020.

(6)

Oprindelsesbetegnelsen »Provola dei Nebrodi« (BOB) bør derfor registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Provola dei Nebrodi« (BOB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.3 Oste i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 257 af 31.7.2019, s. 18.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


Top