EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1304

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1304 af 14. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de elementer, der som minimum skal vurderes af ESMA i forbindelse med vurderingen af tredjelands-CCP'ers anmodninger om sammenlignelig overholdelse, og de nærmere regler og betingelser for denne vurdering (EØS-relevant tekst)

C/2020/4895

OJ L 305, 21.9.2020, p. 13–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1304/oj

21.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/13


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1304

af 14. juli 2020

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de elementer, der som minimum skal vurderes af ESMA i forbindelse med vurderingen af tredjelands-CCP'ers anmodninger om sammenlignelig overholdelse, og de nærmere regler og betingelser for denne vurdering

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25a, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 25a i forordning (EU) nr. 648/2012 kan en central modpart i et tredjeland (CPP), der er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater (tier 2-CCP), anmode Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om at vurdere, om den pågældende tier 2-CCP i sin overholdelse af tredjelandets gældende retlige rammer kan anses for at overholde kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V i forordning (EU) nr. 648/2012 (sammenlignelig overholdelse), og om at vedtage en afgørelse i overensstemmelse hermed.

(2)

Sammenlignelig overholdelse sikrer den finansielle stabilitet i Unionen og lige vilkår for tier 2-CCP'er og CCP'er, der er meddelt tilladelse i Unionen, og mindsker samtidig disse tier 2-CCP'ers administrative og reguleringsmæssige byrde. Ved vurderingen af sammenlignelig overholdelse skal det derfor kontrolleres, om en tier 2-CCP's overholdelse af tredjelandets gældende retlige rammer reelt er ensbetydende med opfyldelse af nogle af eller alle kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V i forordning (EU) nr. 648/2012. Det bør derfor angives i denne forordning, hvilke elementer ESMA skal vurdere i forbindelse med vurderingen af en tier 2-CCP's anmodning om sammenlignelig overholdelse. ESMA bør i forbindelse med vurderingen ligeledes denne CCP's overholdelse af ethvert krav i delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, som yderligere specificerer disse elementer, herunder de krav, som vedrører marginkrav, kontrol af likviditetsrisici og sikkerhedsstillelse.

(3)

Ved vurderingen af, om overholdelse af tredjelandets gældende retlige rammer er ensbetydende med opfyldelse af kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V i forordning (EU) nr. 648/2012, kan ESMA også tage hensyn til de henstillinger, der er udarbejdet af Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer og Den Internationale Børstilsynsorganisation.

(4)

ESMA bør foretage en detaljeret vurdering for at afgøre, om en tier 2-CCP skal indrømmes sammenlignelig overholdelse for så vidt angår afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012. Ethvert eventuelt afslag på en anmodning om sammenlignelig overholdelse for så vidt angår afsnit IV kan påvirke den ækvivalensvurdering, som Kommissionen foretager i henhold til artikel 25, stk. 6, i nævnte forordning. ESMA bør derfor underrette Kommissionen, hvis den ikke agter at indrømme sammenlignelig overholdelse for så vidt angår dette afsnit.

(5)

Hvis en tier 2-CCP har indgået en interoperabilitetsordning med en CCP, som er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 648/2012, er denne ordning en direkte forbindelse og derfor en direkte afsmitningskanal for en CCP i Unionen. ESMA bør foretage en detaljeret vurdering af sådanne ordninger for at afgøre, om der skal indrømmes sammenlignelig overholdelse for så vidt angår afsnit V i nævnte forordning. En interoperabilitetsordning mellem en tier 2-CCP og en anden tredjelands-CCP er ikke en direkte forbindelse til en CCP i Unionen, men kan under visse omstændigheder fungere som en indirekte afsmitningskanal. ESMA bør kun foretage en detaljeret vurdering af sådanne ordninger, hvis indvirkningen af den pågældende ordning på den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater berettiger det.

(6)

Da et af målene for sammenlignelig overholdelse er at mindske tier 2-CCP'ernes administrative og lovgivningsmæssige byrde, bør en anmodning om sammenlignelig overholdelse ikke afslås alene af den grund, at en tier 2-CCP i henhold til tredjelandets gældende retlige rammer anvender undtagelser svarende til dem, der er fastsat i artikel 1, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 648/2012. Ved vurderingen af sammenlignelig overholdelse bør der også tages hensyn til, i hvilket omfang et afslag vil gøre det umuligt for tier 2-CCP'en at overholde EU-kravene og tredjelandets krav på samme tid.

(7)

ESMA's afgørelse om sammenlignelig overholdelse bør baseres på den vurdering, der blev foretaget på tidspunktet for vedtagelsen af den pågældende afgørelse. En tier 2-CCP bør underrette ESMA, hver gang der sker en relevant udvikling, herunder ændringer i CCP'ens interne regler og procedurer, således at ESMA kan revurdere sin afgørelse

(8)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 (2), som indsatte artikel 25a i forordning (EU) nr. 648/2012, trådte i kraft den 1. januar 2020. For at sikre, at denne artikel får fuld virkning, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Procedure for indgivelse af en anmodning om sammenlignelig overholdelse

1.   Den begrundede anmodning, der er omhandlet i artikel 25a, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, indgives enten inden for den frist, der er fastsat af ESMA i meddelelsen til tredjelands-CCP'en om, at den ikke betragtes som en tier 1-CCP, eller på et hvilket som helst tidspunkt efter ESMA's anerkendelse af en tredjelands-CCP som en tier 2-CCP, jf. artikel 25, stk. 2b.

Tier 2-CCP'en underretter sin kompetente myndighed om indgivelsen som omhandlet i første afsnit.

2.   I den i stk. 1 omhandlede begrundede anmodning præciseres:

a)

de krav, for hvilke tier 2-CCP'en anmoder om sammenlignelig overholdelse

b)

hvorfor tier 2-CCP'ens overholdelse af tredjelandets gældende retlige rammer er ensbetydende med opfyldelse af de relevante krav i artikel 16 og i afsnit IV og V i forordning (EU) nr. 648/2012

c)

måden, hvorpå tier 2-CCP'en opfylder de fastsatte betingelser for anvendelse af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012.

Med henblik på litra b) forelægger tier 2-CCP'en, hvis det er relevant, den dokumentation, der er omhandlet i artikel 5.

3.   Efter anmodning fra ESMA inkluderer tier 2-CCP'en følgende i den i stk. 1 omhandlede begrundede anmodning:

a)

en erklæring fra sin kompetente myndighed om, at tier 2-CCP'en har et godt omdømme

b)

om nødvendigt, for så vidt angår kravene i artikel 16 og i afsnit V i forordning (EU) nr. 648/2012, en oversættelse af tredjelandets gældende retlige rammer til et sprog, der er almindeligt udbredt i finanskredse.

4.   ESMA vurderer senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af en begrundet anmodning indgivet i henhold til stk. 1, om den pågældende begrundede anmodning er fuldstændig. Er ansøgningen ikke fuldstændig, fastsætter ESMA en frist, inden for hvilken tier 2-CCP'en skal stille supplerende oplysninger til rådighed.

5.   ESMA træffer afgørelse om, hvorvidt der skal indrømmes sammenlignelig overholdelse for så vidt angår kravene i den begrundede anmodning senest 90 arbejdsdage efter modtagelsen af en fuldstændig begrundet anmodning indgivet i henhold til nærværende artikels stk. 4.

ESMA kan udsætte afgørelsen, hvis den begrundede anmodning eller de supplerende oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, ikke indgives inden for fristen, og vurderingen af den pågældende anmodning kan således forsinke ESMA's afgørelse om anerkendelse af tredjelands-CCP'en eller revisionen af dens anerkendelse.

6.   En tier 2-CCP, som ESMA ikke har indrømmet sammenlignelig overholdelse for så vidt angår et eller flere krav, kan ikke indgive en ny begrundet anmodning som omhandlet i stk. 1 vedrørende disse krav, medmindre der er sket en relevant ændring af tredjelandets gældende retlige rammer eller af den måde, hvorpå den pågældende CCP overholder disse rammer.

Artikel 2

Sammenlignelig overholdelse for så vidt angår artikel 16 i forordning (EU) nr. 648/2012

1.   ESMA indrømmer sammenlignelig overholdelse for så vidt angår artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, hvis en tier 2-CCP's kapital, herunder tilbageholdt overskud og reserver, omfatter en permanent og separat startkapital, der svarer til mindst 7,5 mio. EUR.

2.   ESMA indrømmer sammenlignelig overholdelse for så vidt angår artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, hvis en tier 2-CCP's kapital, herunder tilbageholdt overskud og reserver, til enhver tid er større end eller lig med summen af:

a)

CCP'ens kapitalkrav i forbindelse med afvikling eller omstrukturering af dens aktiviteter

b)

CCP'ens kapitalkrav i forbindelse med operationelle og juridiske risici

c)

CCP'ens kapitalkrav i forbindelse med kredit-, modparts- og markedsrisici, som ikke allerede er omfattet af de specifikke finansielle ressourcer, der er omhandlet i artikel 41-44 i forordning (EU) nr. 648/2012, eller tilsvarende specifikke finansielle ressourcer påkrævet i henhold til retsordenen i CCP'ens hjemlige jurisdiktion

d)

CCP'ens kapitalkrav i forbindelse med forretningsrisici.

Med henblik på første afsnit beregner ESMA kapitalkravene i overensstemmelse med de specifikke kapitalkrav, der er fastsat i tredjelandets gældende retlige rammer, eller, hvis disse rammer ikke fastsætter nogen af disse kapitalkrav, i overensstemmelse med de relevante krav i artikel 2-5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 152/2013 (3).

Artikel 3

Sammenlignelig overholdelse for så vidt angår afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012

1.   ESMA indrømmer sammenlignelig overholdelse for så vidt angår kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012, når:

a)

tier 2-CCP'en opfylder eventuelle krav i den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 25, stk. 6, i denne forordning

b)

tier 2-CCP'en opfylder alle relevante elementer i bilag I til denne forordning.

2.   Inden ESMA vedtager en afgørelse om ikke at indrømme sammenlignelig overholdelse, skal den:

a)

rådføre sig med den pågældende CCP's kompetente myndighed for at få bekræftet sin forståelse af tredjelandets gældende retlige rammer og den måde, hvorpå tier 2-CCP'en overholder rammerne

b)

underrette Kommissionen herom.

Artikel 4

Sammenlignelig overholdelse for så vidt angår afsnit V i forordning (EU) nr. 648/2012

1.   Hvis en tier 2-CCP har indgået en interoperabilitetsordning med en CCP, som er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 648/2012, indrømmer ESMA sammenlignelig overholdelse for så vidt angår kravene i afsnit V i nævnte forordning, hvis tier 2-CCP'en opfylder alle relevante elementer i bilag II til denne forordning.

2.   Hvis en tier 2-CCP har indgået en interoperabilitetsordning med en tredjelands-CCP, indrømmer ESMA sammenlignelig overholdelse for så vidt angår kravene i afsnit V i forordning (EU) nr. 648/2012, medmindre indvirkningen af denne ordning på den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater begrunder en vurdering af, om der skal indrømmes sammenlignelig overholdelse i henhold til stk. 1.

Artikel 5

Undtagelser og uforenelige krav

1.   ESMA kan ikke afslå en anmodning om sammenlignelig overholdelse for så vidt angår kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V i forordning (EU) nr. 648/2012 alene af den grund, at en tier 2-CCP i henhold til tredjelandets gældende retlige rammer anvender undtagelser svarende til dem, der er fastsat i artikel 1, stk. 4 og 5, i nævnte forordning. Tier 2-CCP'en skal forelægge dokumentation for, at undtagelsen ifølge EU-reglerne og tredjelandets regler er sammenlignelige.

2.   Hvis overholdelse af et specifikt krav i artikel 16 eller i afsnit IV eller V i forordning (EU) nr. 648/2012 er i strid med tredjelandets gældende retlige rammer, indrømmer ESMA kun sammenlignelig overholdelse for så vidt angår dette krav, hvis tier 2-CCP'en fremlægger dokumentation for:

a)

at det er umuligt at overholde dette krav uden at overtræde en bindende bestemmelse i tredjelandets gældende retlige rammer

b)

at tredjelandets gældende retlige rammer effektivt opfylder de samme mål som artikel 16 og afsnit IV og V i forordning (EU) nr. 648/2012

c)

at den overholder tredjelandets gældende retlige rammer.

Artikel 6

Ændringer i tredjelandets gældende retlige rammer

En tier 2-CCP, der er indrømmet sammenlignelig overholdelse, underretter ESMA om eventuelle ændringer i tredjelandets gældende retlige rammer og dets interne regler og procedurer. ESMA underretter Kommissionen herom.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (EUT L 322 af 12.12.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 152/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalkrav til CCP'er (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 37).


BILAG I

ELEMENTER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 1

Bestemmelse i EU-retten

Elementer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1

Kapitel 1: Organisatoriske krav

Almindelige bestemmelser

Artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en har:

a)

solide forvaltningsordninger, hvilket omfatter en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling

b)

effektive procedurer til at identificere, styre, overvåge og indberette de risici, som den er eller kan blive eksponeret for

c)

fyldestgørende interne kontrolmekanismer, herunder en sund administrativ og regnskabsmæssig praksis.

Artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en har vedtaget passende regler og procedurer, som er tilstrækkeligt effektive til at sikre overholdelse af tredjelandets relevante retlige rammer, herunder dens lederes og ansattes overholdelse af disse rammer.

Artikel 26, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en:

a)

opretholder og anvender en sådan organisatorisk struktur, som er nødvendig til at sikre kontinuitet og regelmæssighed i leveringen af dens tjenesteydelser og udøvelsen af dens aktiviteter

b)

anvender med henblik herpå hensigtsmæssige og forholdsmæssigt afpassede systemer, ressourcer og procedurer

c)

holder indberetningsvejene for risikostyring og for dens øvrige drift klart adskilt.

Artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en gennemfører og opretholder en lønpolitik, der fremmer en sund og effektiv risikostyring, og som ikke skaber incitamenter til en lempelse af risikostandarderne.

Artikel 26, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en:

a)

opretholder passende informationsteknologiske systemer til at kunne håndtere kompleksiteten, forskelligartetheden og typen af tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, for således at sikre et højt sikkerhedsniveau og beskytte opbevarede oplysningers integritet og fortrolighed

b)

offentliggør dens forvaltningsordning, forretningsbestemmelser samt dens adgangskriterier for clearingmedlemskab

c)

er underlagt hyppig og uafhængig revision, hvis resultater fremlægges for bestyrelsen og stilles til rådighed for dens kompetente myndighed.

Øverste ledelse og bestyrelse

Artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'ens øverste ledelse har et tilstrækkeligt godt omdømme og en tilstrækkelig erfaring til at sikre en sund og forsigtig ledelse af CCP'en.

Artikel 27, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en har en bestyrelse med et tilstrækkeligt antal uafhængige medlemmer med klare opgaver og ansvarsområder, en passende repræsentation af clearingmedlemmer og kunder og mekanismer til håndtering af potentielle interessekonflikter i CCP'en for at sikre en sund og forsigtig ledelse af CCP'en.

Risikoudvalg

Artikel 28 i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en:

a)

har nedsat et udvalg, som skal give anbefalinger til bestyrelsen, der er uafhængige fra enhver direkte indflydelse fra den pågældende CCP's ledelse, om udviklinger, der påvirker CCP'ens risikostyring, og sikre, at dens clearingmedlemmer, uafhængige bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for dens kunder er repræsenteret

b)

har indført mekanismer, som sætter den i stand til straks at underrette tredjelandets relevante kompetente myndighed om enhver afgørelse, hvor bestyrelsen beslutter ikke at følge det pågældende organs anbefaling.

Opbevaring af optegnelser

Artikel 29, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en opbevarer i en periode på mindst ti år alle optegnelser om de tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, for således at give dens kompetente myndighed mulighed for at kontrollere, at den overholder tredjelandets relevante retlige rammer.

Artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en opbevarer alle oplysninger om alle aftaler, som den har behandlet, i en periode på mindst ti år efter en aftales ophævelse, således at det er muligt at identificere en transaktions oprindelige vilkår inden den pågældende CCP's clearing.

Artikel 29, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en stiller på anmodning optegnelser om de tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, oplysninger om alle aftaler, som den har behandlet, og alle oplysninger om de clearede aftalers positioner, uanset på hvilken handelsplads transaktionerne blev gennemført, til rådighed for enhver relevant tredjelandsmyndighed.

Aktionærer og selskabsdeltagere med kvalificeret andel

Artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en oplyser den kompetente myndighed om identiteten på de kapitalejere eller deltagere, som har en kvalificeret andel, og om størrelsen heraf.

Artikel 30, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 648/2012

Kapitalejere eller deltagere med en kvalificeret andel i en tredjelands-CCP:

a)

er egnede under hensyn til behovet for at sikre en sund og forsigtig ledelse af den pågældende CCP

b)

udøver ikke deres indflydelse på en måde, der vil kunne hindre en sund og forsigtig ledelse af CCP'en.

Artikel 30, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Snævre forbindelser mellem tredjelands-CCP'en og andre fysiske eller juridiske personer forhindrer ikke tredjelandets kompetente myndighed i effektivt at udøve sit tilsynshverv.

Artikel 30, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012

De love, retsforskrifter eller administrative bestemmelser i et tredjeland, som gælder for en eller flere fysiske eller juridiske personer, som CCP'en har snævre forbindelser til, eller vanskeligheder med at håndhæve disse love, retsforskrifter eller administrative bestemmelser forhindrer ikke den kompetente myndighed i effektivt at udøve sit tilsynshverv.

Artikel 31, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en underretter dens kompetente myndighed om eventuelle ændringer i dens ledelse, og tredjelandets rammer sikrer, at der træffes de fornødne foranstaltninger, hvis et bestyrelsesmedlems adfærd af en karakter, der kan modvirke en sund og forsigtig ledelse af CCP'en.

Interessekonflikt

Artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en opretholder og anvender effektive retningslinjer med henblik på at identificere, forvalte og løse potentielle interessekonflikter mellem sig selv, herunder dens ledelse, personale eller enhver anden person med direkte eller indirekte kontrol eller snævre forbindelser, og dens clearingmedlemmer eller deres kunder, som CCP'en kender til.

Artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Er de retningslinjer, der er indført af tredjelands-CCP'en for at håndtere interessekonflikter, ikke tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at sikre, at risikoen for at skade clearingmedlemmers eller kunders interesser undgås, oplyser den pågældende CCP clearingmedlemmerne og de kunder, som den pågældende CCP har kendskab til, om interessekonflikternes generelle karakter eller om kilderne til interessekonflikterne, før den påtager sig nye transaktioner fra disse clearingmedlemmer.

Artikel 33, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Er tredjelands-CCP'en et moder- eller datterselskab, tages der i den pågældende CCP's retningslinjer for forvaltning af interessekonflikter ligeledes hensyn til ethvert forhold, som CCP'en er eller burde være bekendt med, og som kan give anledning til en interessekonflikt som følge af strukturen og forretningsaktiviteter i andre selskaber, som den er moderselskab for eller datterselskab af.

Artikel 33, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en træffer alle rimelige foranstaltninger med henblik på at forebygge misbrug af de oplysninger, den opbevarer i sine systemer, og forhindrer brug af nævnte oplysninger til andre forretningsaktiviteter.

Driftskontinuitet

Artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en gennemfører eller opretholder en hensigtsmæssig forretningskontinuitetsplan og en katastrofeberedskabsplan, som har til formål at sikre opretholdelsen af CCP'ens funktioner, sikre rettidig genopretning af alle transaktioner og opfyldelse af CCP'ens forpligtelser, herunder genoptagelse alle transaktioner fra det tidspunkt, hvor de blev afbrudt, for at give den pågældende CCP mulighed for at opretholde driftssikkerheden og gennemføre afvikling på den planlagte dato.

Artikel 34, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en gennemfører og opretholder en passende procedure, der sikrer rettidig og korrekt afvikling eller overførsel af kundernes og clearingmedlemmernes aktiver og positioner i tilfælde af tilbagetrækning af tilladelsen i medfør af en afgørelse.

Udlicitering

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 648/2012

En tredjelands-CCP, der outsourcer operationelle funktioner, tjenesteydelser eller aktiviteter, sikrer til enhver tid, at:

a)

outsourcing ikke medfører overdragelse af dens ansvar

b)

der ikke sker ændringer i forholdet mellem den pågældende CCP og dens clearingmedlemmer eller eventuelt deres kunder eller ændringer af de forpligtelser, som CCP'en har over for dens clearingmedlemmer eller eventuelt deres kunder

c)

outsourcing ikke forhindrer udøvelsen af tilsyns- og overvågningsfunktioner

d)

outsourcing ikke medfører, at CCP'en ikke længere har adgang til de nødvendige systemer og kontrolforanstaltninger til at styre de risici, den er udsat for

e)

tjenesteyderen gennemfører krav om forretningskontinuitet, der svarer til de krav, som CCP'en skal opfylde

f)

CCP'en bevarer den nødvendige ekspertise og de nødvendige ressourcer til at vurdere kvaliteten af de tjenesteydelser, der leveres, og tjenesteyderens organisatoriske og kapitalmæssige egnethed og til at føre tilsyn med de outsourcede funktioner effektivt og styre de risici, der er forbundet med outsourcingen, og løbende fører tilsyn med disse funktioner og styrer disse risici

g)

CCP'en har direkte adgang til de relevante oplysninger om de outsourcede funktioner

h)

tjenesteyderen beskytter alle fortrolige oplysninger vedrørende CCP'en og dens clearingmedlemmer og kunder.

Kapitel 2: Bestemmelser om god forretningsskik

Almindelige bestemmelser

Artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en handler ved levering af tjenesteydelser til clearingmedlemmer og, når det er relevant, til deres kunder redeligt og professionelt i overensstemmelse med disse clearingmedlemmers og kunders bedste interesse og med sund risikostyring.

Artikel 36, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en har tilgængelige, klare og fair regler for omgående behandling af klager.

Deltagelsesbetingelser

Artikel 37, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en opstiller forskellige kategorier af adgangsberettigede clearingmedlemmer og ikke-diskriminerende, gennemsigtige og objektive adgangskriterier, således at der garanteres fair og åben adgang til CCP'en, og den sikrer, at clearingmedlemmer har tilstrækkelige finansielle ressourcer og tilstrækkelig operationel kapacitet, således at CCP'en kan kontrollere den risiko, den er udsat for, og overvåger løbende, at disse kriterier er opfyldt.

Artikel 37, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'ens regler for clearingmedlemmer tillader den at indsamle relevante grundlæggende oplysninger med henblik på at identificere, overvåge og forvalte relevante risikokoncentrationer med forbindelse til levering af tjenesteydelser til kunder.

Artikel 37, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en har objektive og gennemsigtige procedurer for suspension og velordnet udtræden af clearingmedlemmer, som ikke længere opfylder adgangskriterierne, og må kun nægte clearingmedlemmer, som opfylder adgangskriterierne, adgang, hvis der foreligger en behørig skriftlig begrundelse, som er baseret på en omfattende risikoanalyse.

Artikel 37, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012

Clearingmedlemmers bestemte yderligere forpligtelser, f.eks. at de skal deltage i auktioner over et misligholdende clearingmedlems position, står i et rimeligt forhold til den risiko, som clearingmedlemmet har tilført, og begrænser ikke deltagelse til kun at omfatte bestemte kategorier af clearingmedlemmer.

Gennemsigtighed

Artikel 38, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en offentliggør priserne og gebyrerne for hver af de tjenesteydelser, som leveres, herunder oplysninger om prisafslag og rabatter og betingelserne for at kunne drage fordel af nævnte reduktioner, og giver sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, kunder særskilt adgang til de specifikke tjenesteydelser, der leveres.

Artikel 38, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en underretter clearingmedlemmer og kunder om de risici, der er forbundet med tjenesteydelserne.

Artikel 38, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en underretter dens clearingmedlemmer om de prisoplysninger, der anvendes til at beregne deres ultimo dagen-eksponering over for clearingmedlemmerne, og offentliggør de clearede transaktioners volumen inden for hver klasse af instrumenter, som cleares af CCP'en på et samlet grundlag.

Artikel 38, stk. 4, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en offentliggør de operationelle og tekniske krav, som er forbundet med kommunikationsprotokollerne, der omfatter indholdet og de meddelelsesformater, den anvender til at kommunikere med tredjemand, herunder de operationelle og tekniske krav vedrørende tredjelands-CCP'ens adgang til handelspladsen.

Artikel 38, stk. 6 og 7, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en oplyser sine clearingmedlemmer om, hvilke initialmargenmodeller denne benytter, redegør for modellernes virkemåde og beskriver de vigtigste antagelser bag disse modeller og deres begrænsninger.

Adskillelse og overførbarhed

Artikel 39 i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en fører særskilte fortegnelser og konti for de enkelte clearingmedlemmer, holder clearingmedlemmets aktiver og positioner adskilt fra clearingmedlemmets kunders aktiver og positioner, yder tilstrækkelig beskyttelse af de enkelte clearingmedlemmers og kunders aktiver og positioner og tilbyder alle kunder valget mellem adskillelse af positioner og aktiver og muligheder for overførbarhed, herunder adskillelse af individuelle konti.

Kapitel 3: Tilsynskrav

Styring af eksponering

Artikel 40 i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en har passende politikker og mekanismer til at forvalte intradageksponeringer mod pludselige ændringer i markedsforhold og i positioner så tæt på realtid som muligt.

Marginkrav

Artikel 41, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en pålægger, anmoder om og opkræver marginer for at begrænse sine krediteksponeringer fra sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, CCP'er, med hvilke den har interoperabilitetsordninger, og den pågældende CCP overvåger regelmæssigt sine marginer og ændrer om nødvendigt niveauet, således at det afspejler de aktuelle markedsforhold under hensyntagen til eventuelle procykliske effekter af sådanne ændringer. Sådanne marginer skal være tilstrækkelige:

a)

til at dække eventuelle eksponeringer, som kan forekomme, indtil de relevante positioner realiseres

b)

til at dække tab, som følger af mindst 99 % af eksponeringsbevægelserne inden for en passende tidshorisont.

Disse marginer sikrer, at CCP'en som et minimum dagligt stiller fuld sikkerhed for sine eksponeringer over for alle sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, alle CCP'er, med hvilke den har interoperabilitetsordninger.

Artikel 41, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Ved fastsættelse af marginkrav indfører tredjelands-CCP'en modeller og parametre, som tager højde for de clearede produkters risikoprofil og intervallet mellem marginopkrævninger, markedslikviditet og mulige ændringer under transaktionens forløb.

Artikel 41, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en anmoder om og opkræver marginer på intradagsbasis, i det mindste når forud fastsatte tærskler overskrides.

Artikel 41, stk. 4, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en beregner, anmoder om og opkræver marginer, som er passende til at dække den risiko, der hidrører fra positionerne som registreret på hver konto vedrørende specifikke finansielle instrumenter eller i forhold til en portefølje af finansielle instrumenter, forudsat at den anvendte metode er forsigtig og solid.

Misligholdelsesfond og andre finansielle ressourcer

Artikel 42, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en:

a)

opretholder en eller flere præfinansierede misligholdelsesfonde til at dække tab, som overstiger de tab, der skal dækkes af marginer, som følge af misligholdelse, herunder indledning af insolvensprocedurer i forbindelse med et eller flere clearingmedlemmer

b)

fastsætter et minimumsbeløb, som misligholdelsesfondens størrelse under ingen omstændigheder må komme under.

Artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en fastsætter minimumsbidraget til misligholdelsesfonden og kriterierne for beregning af de enkelte clearingmedlemmers bidrag. Bidragene står i et rimeligt forhold til de enkelte clearingmedlemmers eksponering.

Artikel 42, stk. 3, og artikel 43, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en opstiller scenarier med ekstreme, men plausible markedsvilkår, som omfatter de perioder, hvor de markeder, som den pågældende CCP leverer tjenester til, oplevede de største udsving, og en række potentielle fremtidige scenarier, som tager højde for pludselige salg af finansielle ressourcer og hurtige reduktioner i markedslikviditeten, og den pågældende CCP's misligholdelsesfond sætter til enhver CCP'en i stand til mindst at modstå misligholdelse hos de to clearingmedlemmer, over for hvilke CCP'en har de største eksponeringer under ekstreme, men plausible markedsvilkår.

Artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'ens misligholdelsesfond råder over præfinansierede tilgængelige finansielle ressourcer, som er tilstrækkelige til at dække eventuelle tab ud over de tab, som skal dækkes ved hjælp af marginer. Disse præfinansierede tilgængelige finansielle ressourcer omfatter dedikerede CCP-ressourcer, er direkte tilgængelige for CCP'en og anvendes ikke til at dække kapitalkrav.

Artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en sikrer, at clearingmedlemmernes eksponeringer mod den pågældende CCP er begrænsede.

Kontroller af likviditetsrisici

Artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en:

a)

har til enhver tid adgang til passende likviditet til at dække sit likvididetsbehov på daglig basis og under hensyntagen til den likviditetsrisiko, som misligholdelse fra mindst de to clearingmedlemmer, over for hvilke den har den største eksponering, udgør

b)

sikrer de kreditlinjer og lignende ordninger, som er nødvendige til at dække likviditetsbehovet, hvis de finansielle ressourcer, CCP'en har til rådighed, ikke er umiddelbart tilgængelige

c)

sikrer, at et clearingmedlem, clearingmedlemmets moderselskab eller datterselskab tilsammen sikrer højst 25 % af de kreditlinjer, som den pågældende CCP har behov for, til rådighed.

Default waterfall

Artikel 45, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en bruger de marginer, som et misligholdende clearingmedlem har indbetalt, forud for andre finansielle midler til dækning af tab, og hvis de marginer, som det pågældende clearingmedlem har indbetalt, ikke er tilstrækkelige til at dække CCP'ens tab, anvender CCP'en det pågældende medlems bidrag til misligholdelsesfonden til at dække disse tab.

Artikel 45, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en:

a)

anvender kun bidragene til misligholdelsesfonden fra ikkemisligholdende clearingmedlemmer og andre finansielle ressourcer, der indgår i dens default waterfall, hvis bidragene fra det misligholdende clearingmedlem og dens dedikerede ressourcer er udtømt

b)

bruger ikke de marginer, som ikkemisligholdende clearingmedlemmer har indbetalt, til dækning af tab, som følger af et andet clearingmedlems misligholdelse.

Krav til sikkerhedsstillelse

Artikel 46 i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en accepterer kun højlikvid sikkerhedsstillelse med minimal kredit- og markedsrisiko til dækning af dens indledende og løbende eksponering over for clearingmedlemmer og anvender passende haircuts i forhold til aktivernes værdi, som afspejler muligheden for, at værdien falder i perioden mellem deres seneste revaluering og det tidspunkt, hvor de med rimelighed kan forventes realiseret, under hensyntagen til den likviditetsrisiko, som følger af en markedsdeltagers misligholdelse, og den koncentrationsrisiko for visse aktiver, som kan føre til fastsættelse af en acceptabel sikkerhedsstillelse og relevante haircuts.

Investeringspolitik

Artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en investerer kun finansielle midler i kontantmidler eller højlikvide finansielle instrumenter med minimal markeds- og kreditrisiko, og dens investeringer kan realiseres hurtigt med en minimal negativ indvirkning på prisen til følgen.

Artikel 47, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en deponerer, i det omfang de er tilgængelige, finansielle instrumenter, der indbetales som marginer eller som bidrag til misligholdelsesfonden, hos operatører af værdipapirafviklingssystemer, som sikrer fuld beskyttelse af disse finansielle instrumenter, eller anvender andre meget sikre ordninger hos andre autoriserede finansieringsinstitutter.

Artikel 47, stk. 4, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en deponerer kontantmidler via meget sikre ordninger hos autoriserede finansieringsinstitutter eller alternativt via anvendelse af centralbankernes stående indskudsfacilitet eller en tilsvarende ordning i centralbankregi.

Artikel 47, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012

Ved tredjelands-CCP'ens deponering af aktiver hos en tredjepart:

a)

sikrer CCP'en, at aktiver tilhørende clearingmedlemmer kan skelnes fra aktiver tilhørende den pågældende CCP og aktiver tilhørende den pågældende tredjepart ved anvendelse af konti med forskellige navne i tredjepartens regnskab eller tilsvarende foranstaltninger, der resulterer i samme grad af beskyttelse

b)

har CCP'en i påkrævet tilfælde øjeblikkelig adgang til de finansielle instrumenter.

Artikel 47, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en investerer ikke sin kapital eller beløb, som har oprindelse i marginer, bidrag til misligholdelsesfonde, likviditet eller andre finansielle ressourcer, i egne værdipapirer eller i dens moderselskabs eller datterselskabs værdipapirer.

Artikel 47, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en tager hensyn til den samlede kreditrisikoeksponering over for individuelle låntagere, når den træffer beslutning om at investere, og sikrer, at den samlede risikoeksponering over for enhver individuel låntager forbliver inden for rimelige koncentrationsgrænser.

Misligholdelsesprocedurer

Artikel 48, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en råder over detaljerede procedurer, som skal følges, hvis et clearingmedlem ikke opfylder CCP'ens deltagelseskrav, eller hvis det pågældende clearingmedlems misligholdelse anmeldes af CCP'en eller af en tredjepart.

Artikel 48, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en træffer omgående foranstaltninger med henblik på at begrænse tab og likviditetspres, som følger af misligholdelser, og sikrer, at lukning af clearingmedlemmers positioner ikke griber forstyrrende ind i dens transaktioner eller udsætter ikkemisligholdende clearingmedlemmer for tab, som de ikke kunne forudse eller kontrollere.

Artikel 48, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelandets rammer sikrer, at tredjelands-CCP'en omgående underretter den kompetente myndighed, inden misligholdelsesproceduren meddeles eller udløses.

Artikel 48, stk. 4, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en sikrer, at dens misligholdelsesprocedurer kan håndhæves.

Artikel 48, stk. 5, 6 og 7, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en:

a)

handler i overensstemmelse med de gældende regler i tredjelandet om beskyttelse af sikkerhedsstillelse og positioner på kundekonti

b)

gennemfører procedurer, der letter overførslen af kunders positioner og sikkerhedsstillelse i overensstemmelse de gældende regler i tredjelandet.

Revision af modeller, stresstestning og backtestning

Artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en:

a)

reviderer regelmæssigt de modeller og parametre, der er vedtaget med henblik på at beregne marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer

b)

udsætter modellerne for strenge stresstest for at vurdere deres modstandsdygtighed under ekstreme, men plausible markedsvilkår

c)

foretager backtests for at vurdere den anvendte metodologis pålidelighed

d)

indhenter en uafhængig godkendelse eller en godkendelse fra sin kompetente myndighed af disse modeller og af enhver væsentlig ændring heraf.

Artikel 49, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en tester regelmæssigt de centrale aspekter ved dens misligholdelsesprocedurer og træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at alle clearingmedlemmer forstår dem og har indført passende foranstaltninger med henblik på at håndtere en misligholdelsessituation.

Artikel 49, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en offentliggør centrale oplysninger om sin risikostyringsmodel og de forudsætninger, der er lagt til grund for stresstestene om de vedtagne modeller og parametre til beregning af marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, sikkerhedsstillelseskrav og andre risikokontrolmekanismer.

Afvikling

Artikel 50, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en anvender, hvis det er praktisk og muligt, centralbankpenge til at afvikle sine transaktioner, og hvis der ikke anvendes centralbankpenge, tages der skridt til nøje at afgrænse kontantafviklingsrisici.

Artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en gør tydeligt rede for sine forpligtelser med hensyn til levering af finansielle instrumenter, herunder om den er forpligtet til at foretage eller modtage levering af et finansielt instrument, eller om den dækker deltageres tab i forbindelse med leveringsprocessen.

Artikel 50, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Er tredjelands-CCP'en forpligtet til at foretage eller modtage levering af finansielle instrumenter, fjerner den pågældende CCP hovedrisikoen ved – i det omfang det er muligt – at anvende princippet om levering mod betaling.

Kapitel 4: Beregning og indberetning med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013  (1)

Beregning og indberetning

Artikel 50a-50d i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en anvender indberetningskrav til beregning af kapitalkrav i overensstemmelse med de respektive tredjelandes regler for regnskabs- og kapitalkrav.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).


BILAG II

ELEMENTER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 1

Bestemmelse i EU-retten

Elementer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1

Interoperabilitetsordninger

Artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

Indgås en interoperabilitetsordning med henblik på at levere tjenesteydelser til en bestemt handelsplads, skal tredjelands-CCP'en have ikkediskriminerende adgang både til de data, den har brug for til at varetage sine funktioner fra nævnte bestemte handelsplads, og til det relevante afviklingssystem.

Artikel 51, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en nægter eller begrænser muligheden for at indgå en interoperabilitetsordning eller for at få adgang til et data feed- eller et afviklingssystem, direkte eller indirekte, kun med henblik på at kontrollere eventuelle risici, som følger af nævnte ordning eller adgang.

Risikostyring

Artikel 52, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

De CCP'er, som har indgået en interoperabilitetsordning:

a)

have passende politikker, procedurer og systemer med henblik på effektivt at identificere, overvåge og styre de risici, som følger af interoperabilitetsordningen, således at de kan opfylde deres forpligtelser rettidigt

b)

nå til enighed om deres respektive rettigheder og forpligtelser, herunder om, hvilken lovgivning der finder anvendelse på deres forhold

c)

identificere, overvåge og effektivt styre kredit- og likviditetsrisici, således at misligholdelse hos en CCP's clearingmedlem ikke påvirker en interoperabel CCP

d)

identificere, overvåge og tage højde for eventuelle indbyrdes afhængighedsforhold eller korrelationer som følge af en interoperabilitetsordning, som kan påvirke kredit- og likviditetsrisici i forbindelse med koncentrationer af clearingmedlemmer og finansielle ressourcer samlet i puljer

e)

er der er forskel på de risikostyringsmodeller, som interoperable CCP'er bruger til at dække deres eksponering over for deres clearingmedlemmer eller deres gensidige eksponeringer, identificerer de pågældende CCP'er disse forskelle, og de vurderer eventuelle risici som følge heraf og træffer foranstaltninger, herunder sikrer yderligere finansielle ressourcer, som begrænser deres betydning for interoperabilitetsordningen og deres potentielle konsekvenser med hensyn til afsmitningsrisici, samt sikrer, at disse forskelle ikke påvirker de enkelte CCP'ers evne til at styre konsekvenserne af et clearingmedlems misligholdelse.

Tilvejebringelse af marginer blandt CCP'er

Artikel 53 i forordning (EU) nr. 648/2012

Tredjelands-CCP'en skelner på konti mellem aktiver og positioner, der opbevares på vegne af CCP'er, som den har indgået en interoperabilitetsordning med.

Tredjelands-CCP'en giver kun initialmarginer til den pågældende CCP i henhold til en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af pantsætning, ifølge hvilken den modtagende CCP ikke råderet over de marginer, som den anden CCP har givet.

Sikkerhedsstillelse modtaget i form af finansielle instrumenter beskyttes på en af følgende måder:

i)

den deponeres hos operatører af værdipapirafviklingssystemer, som sikrer fuld beskyttelse af disse finansielle instrumenter

ii)

der anvendes andre meget sikre ordninger med autoriserede finansieringsinstitutter.

Aktiverne er kun til rådighed for den modtagende CCP i tilfælde af misligholdelse hos den CCP, der stillede sikkerheden inden for rammerne af en interoperabilitetsordning.

I tilfælde af misligholdelse hos den CCP, der modtog sikkerhedsstillelsen inden for rammerne af en interoperabilitetsordning, returneres sikkerhedsstillelsen ufortøvet til den CCP, der stillede den.


Top