EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0977

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 af 7. juli 2020 om fravigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter som følge af covid-19-pandemien (EØS-relevant tekst)

C/2020/4488

EUT L 217 af 8.7.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021, Date of end of validity: 31/12/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/977/oj

8.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 217/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/977

af 7. juli 2020

om fravigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter som følge af covid-19-pandemien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 28, stk. 6, artikel 30, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 38, litra c), d), og e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Covid-19-pandemien og de vidtgående begrænsninger af bevægelsesfriheden, der blev indført i medlemsstaterne og i tredjelande i form af nationale foranstaltninger, udgør en hidtil uset udfordring for medlemsstaterne og de erhvervsdrivende hvad angår gennemførelsen af den kontrol, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2) og (EF) nr. 1235/2008 (3).

(2)

Af de oplysninger, der er modtaget fra medlemsstaterne, fremgår det, at det er nødvendigt at fravige visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008.

(3)

Hvad angår offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (4) giver Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 (5) medlemsstaterne mulighed for indtil den 1. august 2020 at anvende midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med specifikke situationer, der skyldes covid-19.

(4)

Mere specifikt har en række medlemsstater og interessenter meddelt Kommissionen, at begrænsningerne er til hinder for, at de kan foretage kontrol af økologiske produkters integritet, hvilket fører til forstyrrelser. Når de kompetente myndigheders personale eller, hvis det er relevant, kontrolmyndighedernes eller kontrolganernes personale foretager fysisk kontrol som led i den officielle kontrol, er de nødt til at aflægge besøg hos de erhvervsdrivende og/eller rejse over lange afstande. Eftersom det i øjeblikket ikke er tilladt at rejse eller foretage fysisk kontrol, eller disse aktiviteter er stærkt begrænset som følge af nationale foranstaltninger, bør den kompetente myndighed eller, hvis det er relevant, kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i en vis periode i stedet have mulighed for at basere sin kontrol på dokumentkontroller og anvende ethvert tilgængeligt fjernkommunikationsmiddel. Hvad angår erhvervsdrivende, der i henhold til den kompetente myndigheds risikovurdering eller, hvis det er relevant, kontrolmyndighedens eller kontrolorganets risikovurdering, jf. artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007, udgør en lav risiko, bør den fysiske kontrol kunne erstattes af sådanne dokumentkontroller. Begrænsningerne af bevægelsesfriheden har desuden forsinket de årlige kontrolbesøg, hvilket gør det vanskeligt for den kompetente myndighed eller, hvis det er relevant, kontrolmyndigheden eller kontrolorganet at opfylde forpligtelsen til at foretage supplerende kontrolbesøg hos tilfældigt udvalgte erhvervsdrivende, uanmeldte inspektioner og stikprøveudtagning hos erhvervsdrivende med en særlig risikoprofil.

(5)

De erhvervsdrivende bør fortsat have mulighed for at tilslutte sig en ordning for økologisk produktion. I afventning af, at de normale kontrolaktiviteter genoptages, når de nationale foranstaltninger som følge af covid-19-pandemien ophæves, bør den kompetente myndighed eller, hvis det er relevant, kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, imidlertid have tilladelse til at udskyde den fysiske kontrol og i stedet forlade sig på dokumentkontrol, herunder kontrol, der er udført ved hjælp af de tilgængelige fjernkommunikationsmidler, indtil aktiviteterne kan genoptages.

(6)

Det er yderst vigtigt, at der fortsat foretages undersøgelser af formodede overtrædelser og uregelmæssigheder vedrørende reglerne om økologisk produktion i tide. Det bør derfor fastsættes, at sådanne undersøgelser skal foretages med de midler, der er til rådighed, og at kontrolmyndighederne og kontrolorganerne kan foretage de fysiske kontroller på et senere tidspunkt.

(7)

De begrænsninger af bevægelsesfriheden, som medlemsstaterne har indført som følge af covid-19-pandemien, er i øjeblikket til hinder for rettidig kommunikation mellem medlemsstaterne, mellem kontrolmyndighederne og medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og Kommissionen om de undersøgelser, der er foretaget for at fastslå oprindelsen af de konstaterede uregelmæssigheder eller overtrædelser. Visse frister bør derfor forlænges.

(8)

De begrænsninger af bevægelsesfriheden, som medlemsstaterne anvender i øjeblikket som følge af covid-19-pandemien, kan også påvirke de kompetente myndigheders mulighed for at foretage den årlige inspektion af de kontrolmyndigheder, som har fået delegeret kontrolopgaver. Det bør præciseres, at de kompetente myndigheder midlertidigt kan foretage en tilsynsaudit i stedet.

(9)

Som følge af de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte menneskers sundhed, gælder der strenge begrænsninger for transport, som har indvirkning på de kurertjenester, der skal levere den trykte og underskrevne papirversion af den kontrolattest, der kræves for importerede sendinger. Det er derfor også nødvendigt at fravige de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at være i besiddelse af en papirudgave af kontrolattesten.

(10)

Denne forordning bør finde anvendelse indtil udgangen af september 2020. Det bør imidlertid være muligt indtil udgangen af december 2020 at erstatte de relevante fysiske kontroller af erhvervsdrivende, der i henhold til den kompetente myndigheds risikovurdering eller, hvis det er relevant, kontrolmyndighedens eller kontrolorganets risikovurdering, jf. artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007, udgør en lav risiko, med dokumentkontrol. Det bør i lyset af de oplysninger, der er modtaget fra en række medlemsstater, fastsættes, at denne forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020. Desuden skal antallet af stikprøver, supplerende kontrolbesøg hos tilfældigt udvalgte erhvervsdrivende og uanmeldte inspektioner beregnes for hele 2020. Denne forordning bør derfor træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(11)

Efter udbruddet af covid-19-pandemien i Kina har landet indført rejserestriktioner, der har været gældende siden januar 2020. Der bør derfor fastsættes en tidligere anvendelsesdato for de kontrolaktiviteter, der har fundet sted i Kina.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fravigelse af forordning (EF) nr. 889/2008

1.   Hvis der som følge af nationale foranstaltninger relateret til covid-19-pandemien er indført begrænsninger af bevægelsesfriheden, gælder det i forbindelse med erhvervsdrivende, der i henhold til den kompetente myndigheds risikovurdering eller, hvis det er relevant, kontrolmyndighedens eller kontrolorganets risikovurdering, jf. artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007, udgør en lav risiko, at det uanset artikel 65, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008 er tilladt lade dokumentkontrol erstatte den fysiske kontrol af økologiske producenter, der foretages som led i den årlige kontrol og med henblik på fornyelsen af disses dokumentation. Dokumentkontrollen kan om nødvendigt også foretages ved hjælp af ethvert tilgængeligt fjernkommunikationsmiddel, hvis der er tale om erhvervsdrivende, der i henhold til den kompetente myndigheds risikovurdering eller, hvis det er relevant, kontrolmyndighedens eller kontrolorganets risikovurdering, jf. artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007, udgør en lav risiko.

2.   Hvis der som følge af nationale foranstaltninger relateret til covid-19-pandemien er indført begrænsninger af bevægelsesfriheden, foretages den fysiske kontrol, der er omhandlet i artikel 65, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008, af andre erhvervsdrivende end dem, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, og erhvervsdrivende, der ønsker at tilslutte sig ordningen for økologisk produktion for første gang, og i alle andre tilfælde såsom anerkendelse med tilbagevirkende kraft, så snart kontrol- og certificeringsaktiviteterne kan genoptages i medlemsstaterne og i det pågældende tredjeland, dvs. når de nationale covid-19-foranstaltninger er ophævet. Indtil da kan den dokumentkontrol, der foretages som led i den årlige kontrol og med henblik på udstedelse og fornyelse af økologiske producenters dokumentation og anerkendelse med tilbagevirkende kraft, om nødvendigt også foretages ved hjælp af ethvert tilgængeligt fjernkommunikationsmiddel.

3.   Uanset artikel 65, stk. 2, i forordning (EF) nr. 889/2008 skal det antal prøver, der hvert år udtages og analyseres af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden, svare til mindst 2 % af det antal erhvervsdrivende, der er underlagt myndighedens eller organets kontrol.

4.   Uanset artikel 92a, stk. 4, andet afsnit, andet punktum, i forordning (EF) nr. 889/2008 sendes det svar på en meddelelse vedrørende produkter, der ikke overholder reglerne, der er omhandlet i nævnte punktum, inden for en frist på 60 kalenderdage fra datoen for den oprindelige meddelelse.

5.   Uanset artikel 92c, stk. 2, andet afsnit, litra b), i forordning (EF) nr. 889/2008 skal de supplerende kontrolbesøg, der i henhold til samme forordnings artikel 65, stk. 4, foretages hos tilfældigt udvalgte erhvervsdrivende, omfatte mindst 5 % af de virksomheder, der er omfattet af en kontrakt, i overensstemmelse med risikokategorien.

6.   Uanset artikel 92c, stk. 2, andet afsnit, litra c), i forordning (EF) nr. 889/2008 skal mindst 5 % af alle inspektioner og besøg, der foretages i henhold til artikel 65, stk. 1 og 4, være uanmeldte.

7.   Uanset artikel 92e i forordning (EF) nr. 889/2008 må den årlige inspektion af kontrolorganet, der er omhandlet i nævnte artikel, og som efter planen skal finde sted i perioden frem til den 30. september 2020, erstattes af en »årlig tilsynsaudit«, som også kan foretages ved hjælp af ethvert tilgængeligt fjernkommunikationsmiddel, så længe de nationale hasteforanstaltninger som følge af covid-19-pandemien hindrer den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat i at foretage nævnte inspektion.

Artikel 2

Fravigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008

1.   Uanset artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1235/2008 udstedes kontrolattesten af den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan, som indfører alle nødvendige oplysninger i og validerer rubrik 18 i Traces-systemet (Trade Control and Expert System). Den berørte medlemsstats kompetente myndighed påtegner kontrolattesten, ved at den valideres i rubrik 20 i Traces-systemet, og udfyldes i Traces-systemet af den første modtager.

2.   Uanset artikel 13, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1235/2008 påtegner den relevante medlemsstats kompetente myndighed kontrolattesten ved at validere rubrik 20 i Traces-systemet, når den foretager verifikation af en sending.

3.   Uanset artikel 15, stk. 4, første afsnit, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1235/2008 sendes det svar på en meddelelse vedrørende produkter, der ikke overholder reglerne, der er omhandlet i nævnte punktum, inden for en frist på 60 kalenderdage fra datoen for den oprindelige meddelelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. marts 2020 til den 30. september 2020.

Artikel 1, stk. 1, finder dog anvendelse fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2020.

Artikel 1, stk. 3, 5 og 6, finder anvendelse fra den 1. januar til den 31. december 2020.

Hvad angår kontrolaktiviteter, der udføres i Kina, finder denne forordning anvendelse fra den 1. januar 2020 til den 30. september 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 af 30. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19) (EUT L 98 af 31.3.2020, s. 30).


Top