EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0690

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/690 af 17. december 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår de listeopførte sygdomme, der er omfattet af EU-overvågningsprogrammer, det geografiske anvendelsesområde for sådanne programmer og de listeopførte sygdomme, for hvilke status som sygdomsfri for kompartmenter kan fastlægges (EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

OJ L 174, 3.6.2020, p. 341–344 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/690/oj

3.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/341


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/690

af 17. december 2019

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår de listeopførte sygdomme, der er omfattet af EU-overvågningsprogrammer, det geografiske anvendelsesområde for sådanne programmer og de listeopførte sygdomme, for hvilke status som sygdomsfri for kompartmenter kan fastlægges

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 30, stk. 1, litra a), og artikel 37, stk. 4, første afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 fastsættes regler om forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder regler om overvågning, udryddelse og meddelelse af status som sygdomsfri på kompartmentniveau.

(2)

Ved forordning (EU) 2016/429 opstilles en harmoniseret liste over overførbare dyresygdomme (»listeopførte sygdomme«), der udgør en risiko for dyre- eller folkesundheden i Unionen, uanset om det er i hele Unionen eller kun dele heraf.

(3)

Artikel 28 i forordning (EU) 2016/429 indeholder bestemmelser om en EU-overvågningsprogrammer for visse listeopførte sygdomme. Nævnte forordnings artikel 30 indeholder bestemmelser om fastlæggelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt af de listeopførte sygdomme, der skal være omfattet af EU-overvågningsprogrammer, herunder det geografiske anvendelsesområde for sådanne programmer.

(4)

Ved forordning (EU) 2016/429 ophæves Rådets direktiv 2005/94/EF (2) med virkning fra den 21. april 2021. Direktiv 2005/94/EF indeholder bestemmelser om obligatoriske overvågningsprogrammer for aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle. De obligatoriske overvågningsprogrammer for aviær influenza er fortsat relevante med henblik på at sikre en høj grad af overvågning i hele EU på grund af den indvirkning, som højpatogen aviær influenza har på dyresundheden. Disse programmer bør også indebære overvågning af bestemte områder, hvor der er en øget risiko for, at lavpatogent aviær influenza-virus muterer til højpatogent aviær influenza-virus. Overvågningen af aviær influenza bidrager også til viden om virus, der udgør en potentiel zoonotisk risiko. Derfor bør denne forpligtelse afspejles inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429 ved hjælp af EU-overvågningsprogrammer for aviær influenza.

(5)

I henhold til den harmoniserede liste over overførbare sygdomme i forordning (EU) 2016/429 skelnes der mellem højpatogen aviær influenza og infektion med lavpatogene aviær influenza-virus. Af hensyn til sammenhængen bør denne sondring afspejles i anvendelsesområdet for EU-overvågningsprogrammer.

(6)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 (3) fastsættes bl.a. kriterierne for fastlæggelse af de listeopførte sygdomme, der er omfattet af EU-overvågningsprogrammer, og indholdet af sådanne programmer. Højpatogen aviær influenza og infektion med lavpatogene aviær influenza-virus er i overensstemmelse med disse kriterier.

(7)

I henhold til artikel 37 i forordning (EU) 2016/429 har medlemsstaterne ret til at søge om anerkendelse af status som sygdomsfri for kompartmenter med hensyn til visse listeopførte sygdomme som omhandlet i nævnte forordnings artikel 9, stk. 1, litra a)-c). En gennemførelsesretsakt bør fastlægge de listeopførte sygdomme, for hvilke status som sygdomsfri for kompartmenter kan fastlægges.

(8)

Ved forordning (EU) 2016/429 ophæves Rådets direktiv 2006/88/EF (4) med virkning fra den 21. april 2021. Ved direktiv 2006/88/EF foreskriver oprettelse af sygdomsfrie kompartmenter med hensyn til en liste over sygdomme hos vanddyr i overensstemmelse med sundhedskodeksen for akvatiske dyr, der udarbejdet af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). For at lette opretholdelsen af status som sygdomsfri for kompartmenter bør de sygdomme hos vanddyr, der er opført på denne liste, så vidt muligt anvendes med henblik på de listeopførte sygdomme, for hvilke status som sygdomsfri for kompartmenter kan fastlægges inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429.

(9)

Da bestemmelserne i forordning (EU) 2016/429 vedrørende de spørgsmål, der er omfattet af denne forordning, anvendes fra den 21. april 2021, bør denne forordning anvendes fra samme dato.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De listeopførte sygdomme, der er omfattet af EU-overvågningsprogrammer i overensstemmelse med artikel 28 i forordning (EU) 2016/429, og de geografiske anvendelsesområde for sådanne programmer er angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

De listeopførte sygdomme, for hvilke status som sygdomsfri for kompartmenter kan fastlægges i overensstemmelse med artikel 37 i forordning (EU) 2016/429, er angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2019.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme (se side 211 i denne EUT).

(4)  Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14).


BILAG I

LISTEOPFØRTE SYGDOMME, DER ER OMFATTET AF EU-OVERVÅGNINGSPROGRAMMER

GEOGRAFISK ANVENDELSESOMRÅDE FOR EU-OVERVÅGNINGSPROGRAMMER

Højpatogen aviær influenza

Hele medlemsstatens område

Infektion med lavpatogene aviær influenza-virus

Hele medlemsstatens område


BILAG II

LISTEOPFØRTE SYGDOMME, FOR HVILKE STATUS SOM SYGDOMSFRI FOR KOMPARTMENTER KAN FASTLÆGGES

Epizootisk hæmatopoietisk nekrose

Viral hæmoragisk septikæmi

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose

Infektion med HPR-deleteret infektiøs lakseanæmi-virus

Infektion med Microcytos mackini

Infektion med Perkinsus marinus

Infektion med Bonamia ostreae

Infektion med Bonamia exitiosa

Infektion med Marteilia refringens

Infektion med Taura-syndrom-virus

Infektion med yellow head disease-virus

Infektion med white spot syndrome-virus


Top