EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0595

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/595 af 30. april 2020 om ydelse af støtte til privat oplagring af fårekød og gedekød og om forudfastsættelse af støtten

C/2020/2882

OJ L 140, 4.5.2020, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2020; ophævet ved 32020R1029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/595/oj

4.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/595

af 30. april 2020

om ydelse af støtte til privat oplagring af fårekød og gedekød og om forudfastsættelse af støtten

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 18, stk. 2, og artikel 223, stk. 3, litra c),

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (2), særlig artikel 4, stk. 2, litra b),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (3), særlig artikel 62, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De omfattende begrænsninger af bevægelsesfriheden, der er indført i medlemsstaterne for at bekæmpe den nuværende covid-19-pandemi, har haft en alvorlig indvirkning på salget til hotel- og restaurationsbranchen af visse kategorier af fåre- og gedeprodukter såsom slagtekroppe af geder og lam på under 12 måneder.

(2)

Som følge heraf har der været et kraftigt fald i efterspørgslen efter visse fåre- og gedeprodukter. Fåre- og gedesektoren er derfor ramt af markedsforstyrrelser som følge af uligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Dette har en betydelig negativ indvirkning på margenerne i sektoren og bringer EU-landbrugernes økonomiske levedygtighed i fare. Uden foranstaltninger over for disse markedsforstyrrelser forventes priserne på fåre- og gedeprodukter i Unionen at falde, og det nedadgående pres på priserne forventes at fortsætte.

(3)

Den nuværende uligevægt mellem udbud og efterspørgsel på markederne for fåre- og gedekød kan afbødes ved oplagring af slagtekroppe af får og geder på under 12 måneder, hvoraf hovedparten ville have været bestemt til hotel- og restaurationsbranchen.

(4)

De omfattende begrænsninger i bevægelsesfriheden, der er indført i medlemsstaterne for at bekæmpe den nuværende covid-19-pandemi, har ligeledes påvirket tilgængeligheden af arbejdskraft på slagterier og inden for fødevareforarbejdning og har reduceret kapaciteten inden for transport og logistik.

(5)

For at afhjælpe de nuværende vanskeligheder og navnlig mindske uligevægten mellem udbud og efterspørgsel, som yderligere medfører et nedadgående pres på alle priser på fåre- og gedekødsprodukter, og for at lette disse vanskelige markedsvilkår bør der ydes støtte til privat oplagring af fersk eller kølet kød af får og geder på under 12 måneder.

(6)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 (4) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 (5) er der fastsat regler for gennemførelsen af støtte til privat oplagring. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, bør bestemmelserne i delegeret forordning (EU) 2016/1238 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 finde anvendelse på støtte til privat oplagring af fersk og kølet kød af får og geder på under 12 måneder.

(7)

Støttebeløbet bør fastsættes på forhånd for at sikre et hurtigt og fleksibelt system til den praktiske gennemførelse. I overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EU) nr. 1370/2013 bør den støtte til privat oplagring, som fastsættes på forhånd, være baseret på oplagringsomkostninger og andre relevante markedselementer. Der bør fastsættes en støtte for den samlede oplagringsperiode baseret på omkostningerne ved indlagring og udlagring, omkostningerne pr. dag for oplagring i køle- eller fryserum og delvis erstatning for værditabet, når fersk eller kølet fåre- eller gedekød bliver frosset ned.

(8)

Med henblik på at være effektiv og have en reel indvirkning på markedet bør støtten til privat oplagring kun ydes for produkter, der endnu ikke er indlagret. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt at fastsætte oplagringsperioden.

(9)

Af hensyn til administrativ effektivitet og forenkling bør det fastsættes, hvor stor en mængde produkter hver ansøgning mindst skal omfatte.

(10)

Der bør fastsættes en sikkerhed for at sikre, at ansøgningerne er seriøse, og at foranstaltningen får den ønskede effekt på markedet.

(11)

De foranstaltninger, der er truffet for at bekæmpe covid-19-pandemien, vil kunne påvirke overholdelsen af kravene til kontrol på stedet af støtte til privat oplagring i henhold til artikel 60 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240. De medlemsstater, der er berørt af disse foranstaltninger, bør indrømmes fleksibilitet ved at forlænge den periode, hvor kontrollen af indlagringen gennemføres, eller ved at erstatte kontrollen med anden relevant dokumentation og ved ikke at kræve, at der foretages uanmeldt kontrol. Der bør med henblik på nærværende forordning derfor dispenseres fra visse bestemmelser i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240.

(12)

I henhold til artikel 42, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 skal medlemsstaterne én gang om ugen give Kommissionen meddelelse om ansøgninger, der kan antages. For at sikre gennemsigtighed, overvågning og god forvaltning af de beløb, der er til rådighed til støtte, er det nødvendigt med hyppigere meddelelser af hensyn til ordningens effektivitet.

(13)

For at sikre en omgående indvirkning på markedet og bidrage til stabilisering af priserne bør denne forordning træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   I denne forordning fastsættes bestemmelser om støtte til privat oplagring af fersk eller kølet kød af får og geder på under tolv måneder, jf. artikel 17, stk. 1, litra i), i forordning (EU) nr. 1308/2013 (i det følgende benævnt »støtten«).

2.   Delegeret forordning (EU) 2016/1238 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

Støtteberettigede produkter

1.   Listen over støtteberettigede produkter findes i bilaget.

2.   For at der kan ydes støtte, skal kødet være af sund og sædvanlig handelskvalitet og have oprindelse i Unionen. Produktet skal opfylde kravene i afsnit III i bilag VI til delegeret forordning (EU) 2016/1238.

3.   Der ydes kun støtte til mængder af fersk eller kølet kød, der endnu ikke er indlagret.

Artikel 3

Indsendelse og antagelse af ansøgninger

1.   Der kan indgives støtteansøgninger fra den 7. maj 2020.

2.   I hver ansøgning skal der henvises til de produkter, der er anført i bilaget, med angivelse af den relevante KN-kode.

3.   Den mindste støtteberettigede mængde for hver ansøgning er 5 ton.

Artikel 4

Støttebeløb og oplagringsperiode

1.   De relevante støttebeløb pr. oplagringsperiode er anført i bilaget.

2.   Den kontraktlige oplagringsperiode udløber dagen før udlagringen.

3.   Der kan kun ydes støtte for en oplagringsperiode på 90, 120 eller 150 dage.

Artikel 5

Sikkerhed

Når der indgives en støtteansøgning for de støtteberettigede produkter, fastsættes den sikkerhed, der kræves i henhold til artikel 4, litra b), i delegeret forordning (EU) 2016/1238, til 100 EUR/ton.

Artikel 6

Kontrol

1.   Er betalingsorganet ikke i stand til rettidigt at foretage de i artikel 60, stk. 1 og 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 omhandlede kontroller som følge af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå covid-19-pandemien (i det følgende benævnt »foranstaltningerne«), kan den berørte medlemsstat uanset ovennævnte bestemmelser:

a)

forlænge den i artikel 60, stk. 1, første afsnit, omhandlede frist for gennemførelsen af kontrollerne med op til 30 dage efter foranstaltningernes ophør, eller

b)

erstatte disse kontroller i den periode, hvor foranstaltningerne anvendes, med brugen af relevant dokumentation, herunder geotaggede billeder eller anden dokumentation i elektronisk format.

2.   Uanset artikel 60, stk. 3, første afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 er betalingsorganet, hvis det grundet foranstaltningerne ikke er i stand til at foretage den uanmeldte kontrol på stedet, ikke forpligtet til at foretage uanmeldte kontroller i den periode, hvor foranstaltningerne er iværksat.

Artikel 7

Meddelelser om de mængder, for hvilke der er indgivet ansøgninger

Uanset artikel 42, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvor store mængder produkter der har været omfattet af en antagelig ansøgning, og de relaterede oplysninger, som følger:

a)

hver mandag senest kl. 12.00 (belgisk tid) de mængder af produkter, for hvilke der er indgivet antagelige ansøgninger torsdag og fredag den foregående uge

b)

hver torsdag senest kl. 12.00 (belgisk tid) de mængder af produkter, for hvilke der er indgivet antagelige ansøgninger mandag, tirsdag og onsdag samme uge.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 346 af 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 15).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 71).


BILAG

Liste over støtteberettigede produkter, jf. artikel 2, stk. 1, og de relevante støttebeløb pr. oplagringsperiode, jf. artikel 4, stk. 1

Produktets kode i toldnomenklaturen (KN-kode)

Produktbeskrivelse

Støttebeløb pr. oplagringsperiode

(EUR/ton)

90 dage

120 dage

150 dage

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Ferske eller kølede hele og halve kroppe af lam på under 12 måneder

866

890

915

ex 0204 50 11

Ferske eller kølede


Top