EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0474

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/474 af 20. januar 2020 om den europæiske skrogdatabase

C/2020/255

OJ L 100, 1.4.2020, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/474/oj

1.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/12


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/474

af 20. januar 2020

om den europæiske skrogdatabase

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 af 14. september 2016 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF (1), særlig artikel 19, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en gnidningsløs gennemførelse af direktiv (EU) 2016/1629 bør der gives fuld adgang til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, de kontraherende parter i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen og tredjelande, der er pålagt opgaverne i forbindelse med anvendelsen af direktiv (EU) 2016/1629 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF (2).

(2)

Fuld adgang giver medlemsstaterne mulighed for at samarbejde indbyrdes og med tredjelande og koordinere deres arbejde med behandlingen af oplysninger om de flydende strukturer, der er opført i EHDB.

(3)

Andre myndigheder bør kun have læseadgang til EHDB med henblik på at gennemføre administrative foranstaltninger til sikring af vandvejstrafik- og infrastrukturforvaltning, opretholdelse eller håndhævelse af sejladssikkerheden og indsamling af statistiske data.

(4)

For at sikre, at EHDB fungerer gnidningsløst, og for at lette kontrollen af anmodninger om adgang til EHDB bør medlemsstaterne, de kontraherende parter i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen og relevante tredjelande udpege et centralt kontaktpunkt.

(5)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte de skridt, som medlemsstaterne bør følge, når de giver læseadgang til EHDB, med henblik på at sikre oplysningernes sikkerhed og sørge for, at EHDB fungerer gnidningsløst.

(6)

Der er behov for sammenlignelige, ajourførte, pålidelige og harmoniserede oplysninger af høj kvalitet om flydende strukturer til sejlads på indre vandveje for at lette kontrollen af de nuværende og tidligere oplysninger om en flydende struktur og oplysninger vedrørende de udstedte certifikater og nye ansøgninger om certifikater. Der bør derfor opstilles en detaljeret liste med oplysninger om de flydende strukturer.

(7)

Specifikationerne bør forblive teknologineutrale og åbne for innovative teknologier, og engangsprincippet og princippet om interoperabilitet som standard bør anvendes. Der bør tages behørigt hensyn til principperne og henstillingerne i EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 (3) og den europæiske interoperabilitetsramme (4).

(8)

Når foranstaltningerne i denne forordning indebærer behandling af personoplysninger, bør den gennemføres i overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (5), for så vidt angår Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (6), for så vidt angår behandling af personoplysninger hos medlemsstaternes kompetente myndigheder.

(9)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42 i forordning (EU) 2018/1725 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

I denne forordning fastsættes regler for indsamling og behandling af og adgang til de oplysninger, der opbevares i den europæiske skrogdatabase (EHDB), jf. artikel 19 i direktiv (EU) 2016/1629, og for de autoriserede adgangstyper og instrukserne vedrørende anvendelsen og driften af databasen.

Artikel 2

Indsamling af oplysninger

Medlemsstaterne indfører i EHDB de oplysninger til identifikation af en flydende struktur, der er omhandlet i bilag 1 til denne forordning.

Artikel 3

Fuld adgang til og behandling af oplysningerne i EHDB

1.   Oplysningerne er tilgængelige for og behandles af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, de kontraherende parter i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen og tredjelande, der er pålagt opgaverne i forbindelse med anvendelsen af direktiv (EU) 2016/1629 og 2005/44/EF med henblik på at støtte gennemførelsen af administrative foranstaltninger for at opretholde sikkerheden og lette navigationen og sikre anvendelsen af direktiv (EU) 2016/1629.

2.   De enkelte medlemsstater, der er kontraherende parter i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen, og tredjelande, jf. stk. 1, meddeler Kommissionen navn og adresse på de i stk. 1 omhandlede kompetente myndigheder.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at der er overensstemmelse mellem de oplysninger, der opbevares i de registre, der er omhandlet i artikel 17 i direktiv (EU) 2016/1629, og oplysningerne i EHDB.

4.   Der gives fuld adgang til EHDB i overensstemmelse med bilag 3 til denne forordning.

Artikel 4

Læseadgang til EHDB

1.   For at kunne gennemføre administrative foranstaltninger til sikring af vandvejstrafik- og infrastrukturforvaltning, opretholdelse eller håndhævelse af sejladssikkerheden og indsamling af statistiske data kan der gives læseadgang til EHDB til andre myndigheder end dem, der er omhandlet i artikel 3, hos medlemsstaterne, hos kontraherende parter i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen og hos tredjelande, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i denne forordning.

2.   Hver medlemsstat, kontraherende part i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen eller tredjeland meddeler Kommissionen navnene og adresserne på de myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, med angivelse af deres brugerprofiler i overensstemmelse med bilag 2 til denne forordning.

3.   Der gives læseadgang til EHDB i overensstemmelse med bilag 4 til denne forordning.

Artikel 5

Centralt kontaktpunkt for EHDB

1.   Hver medlemsstat, kontraherende part i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen og tredjeland, jf. artikel 3, stk. 1, udpeger et centralt kontaktpunkt for Kommissionen og de øvrige medlemsstater for at lette udvekslingen af oplysninger vedrørende validering af adgangen i overensstemmelse med artikel 3 og 4. Meddelelser i henhold til artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2, foretages ved registrering af de relevante oplysninger i EHDB.

2.   Det centrale kontaktpunkt udvælges blandt de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i denne forordning.

3.   Hver medlemsstat, kontraherende part i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen og tredjeland, jf. artikel 3, stk. 1, i denne forordning, meddeler Kommissionen navnene og kontaktoplysningerne for det centrale kontaktpunkt for EHDB.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 252 af 16.9.2016, s. 118.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF af 7. september 2005 om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 152).

(3)  EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 — Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling — meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (COM(2016) 179 final).

(4)  Den europæiske interoperabilitetsramme — strategi for gennemførelse, meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (COM(2017) 134 final).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).


BILAG 1

Oplysninger til identifikation af en flydende struktur

De oplysninger, der skal bruges til identifikation af et fartøj, jf. bilag 2 i den gældende europæiske standard om fastsættelse af tekniske krav for fartøjer til sejlads på indre vandveje, er dem, der er omhandlet i bilag II til direktiv (EU) 2016/1629.


BILAG 2

Brugerprofiler og adgangsrettigheder

1.1.   

Kommissionen tildeler adgangsrettigheder til individuelle brugere, der svarer til brugerprofilerne i tabel 1.

1.2.   

Kommissionen kan også tildele internationale organisationer og myndigheder fra tredjelande adgangsrettigheder til EHDB i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5, i direktiv (EU) 2016/1629, hvis kravene i artikel 46 i forordning (EU) 2018/1725 er opfyldt. Brugerprofilerne eller deres adgangsrettigheder kan begrænses, efter at resultatet af vurderingen af beskyttelsesniveauet for fysiske personer foreligger.

Brugerprofiler

Definition

Adgangsrettigheder

Teknisk certificeringsmyndighed

Kompetent myndighed eller kontrolorgan for udstedelse af EU-certifikater for sejlads på indre vandveje i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv (EU) 2016/1629

eller

Kontrolorgan for udstedelse af certifikat i henhold til artikel 22 i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen

eller

Tilsvarende kompetent myndighed i tredjelande, der er pålagt opgaver i forbindelse med anvendelsen af direktiv (EU) 2016/1629

eller

Kompetent myndighed for udstedelse af det enkelte europæiske fartøjsidentifikationsnummer i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv (EU) 2016/1629

Fuld adgang

RIS-myndighed

Den kompetente myndighed for RIS-systemet og for den internationale udveksling af data i henhold til artikel 8 i direktiv 2005/44/EF

eller

Organisation, der er udpeget eller har indgået kontrakt med henblik på at drive RIS-systemet og yde RIS-tjenester som fastlagt i direktiv 2005/44/EF

Fuld adgang (begrænset til anvendelsen af direktiv 2005/44/EF)

Statistisk kontor

Nationale eller internationale kontorer med ansvar for indsamling af statistiske data.

Der træffes afgørelse om læseadgang, efter at resultatet af vurderingen af beskyttelsesniveauet for fysiske personers personoplysninger foreligger

Internationale organisationer

Autoriserede brugere i internationale organisationer

Der træffes afgørelse om læseadgang, efter at resultatet af vurderingen af beskyttelsesniveauet for fysiske personers personoplysninger foreligger

Andre organer

Alle organer, der sikrer vandvejstrafik- og infrastrukturforvaltning samt opretholder eller håndhæver sejladssikkerheden, f.eks.:

kompetent myndighed for trafikstyring

sluse- eller brovagt

leverandør af redningstjenester

retshåndhævende myndigheder

organ til undersøgelse af ulykker

Læseadgang

Kommissionens personale

Autoriserede brugere

a)

med ansvar for at forvalte EHDB eller

b)

med ansvar for politik for sejlads på de indre vandveje

Leverandør af den tekniske løsning for alle funktioner

Læseadgang


BILAG 3

Fuld adgang til og behandling af oplysningerne i EHDB

1.   

Validering af fuld adgang til og behandling af oplysningerne i EHDB foretages således:

a)

indgivelse af en anmodning gennem EHDB om åbning af en konto, der giver mulighed for fuld adgang til og behandling af oplysningerne

b)

validering foretages af et relevant centralt kontaktpunkt for EHDB

c)

aktivering af kontoen.

2.   

Kommissionen kan deaktivere kontoen, hvis brugeren ikke opfylder kravene i denne forordning.


BILAG 4

Læseadgang til EHDB

1.

Validering af læseadgang til EHDB foretages således:

a)

indgivelse af en anmodning gennem EHDB om åbning af en konto, der giver mulighed for læseadgang til databasen

b)

validering foretages af et relevant centralt kontaktpunkt for EHDB

c)

aktivering af kontoen.

2.

Kommissionen kan deaktivere kontoen, hvis brugeren ikke opfylder kravene i denne forordning.

3.

De kompetente myndigheder er ansvarlige for regelmæssigt at overvåge og kontrollere den adgang, de har givet til de myndigheder, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1.


BILAG 5

Funktioner

Følgende funktioner skal stilles til rådighed via EHDB:

1.

Kontrol af fartøjets enkelte europæiske fartøjsidentifikationsnummer (ENI) i EHDB:

EHDB skal give de kompetente myndigheder mulighed for enten på grundlag af et ENI eller af oplysninger til identifikation af en flydende struktur at kontrollere, om en flydende struktur allerede er registreret i systemet.

2.

Søgning i oplysninger om certifikater for flydende strukturer:

EHDB skal give adgang til oplysninger om certifikater (udstedt i overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/1629) for flydende strukturer og oplysninger til identifikation af en flydende struktur, som de nationale registre har gjort tilgængelige.

3.

Søgning i oplysninger om afviste ansøgninger eller ikkefærdigbehandlede ansøgninger om certifikater:

EHCD skal give adgang til oplysninger om status (afvist eller ikkefærdigbehandlet) i forbindelse med ansøgninger om certifikater i henhold til direktiv (EU) 2016/1629.

4.

Adgang til en digital kopi af certifikater for en flydende struktur:

EHDB skal give adgang til en digital kopi af alle certifikater, der er udstedt af kompetente myndigheder i overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/1629.

5.

Udarbejdelse af statistikker:

EHDB skal indeholde en funktion, der kan give autoriserede brugere oplysninger til udføre søgninger til statistiske formål.

6.

Forvaltning af brugeradgang:

Brugere tilgår EHDB ved hjælp af Kommissionens autentificeringstjeneste (EU Login).


Top