EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0436

Kommissionens forordning (EU) 2020/436 af 24. marts 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 906/2009 for så vidt angår forordningens anvendelsesperiode (EØS-relevant tekst)

C/2020/1734

OJ L 90, 25.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/436/oj

25.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/436

af 24. marts 2020

om ændring af forordning (EF) nr. 906/2009 for så vidt angår forordningens anvendelsesperiode

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 246/2009 af 26. februar 2009 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) (1), særlig artikel 1,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 906/2009 (2) gives der på visse betingelser gruppefritagelse fra forbuddet i traktatens artikel 101, stk. 1, for konsortier mellem linjerederier. Nævnte forordning finder anvendelse indtil den 25. april 2020.

(2)

På grundlag af Kommissionens evaluering af forordning (EF) nr. 906/2009 har Kommissionen efter en offentlig høring indsamlet oplysninger og data, der med tilstrækkelig grad af sikkerhed viser, at de konsortier, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 906/2009, stadig opfylder alle de fire betingelser i artikel 101, stk. 3, i TEUF. Under de nuværende og forventede markedsvilkår reducerer konsortierne deres omkostninger gennem stordriftsfordele, rationalisering af tjenester og bedre udnyttelse af fartøjer. For konsortieaftaler, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 906/2009, kan en rimelig andel af disse omkostningsbesparelser forventes at tilflyde kunderne som følge af konkurrencen mellem medlemmerne af samme konsortium (intern konkurrence) suppleret med markedsandelstærsklen på 30 %, der sikrer, at der opretholdes tilstrækkelig konkurrence uden for hvert enkelt konsortium (ekstern konkurrence). For at opnå en sådan omkostningseffektivitet er det nødvendigt, at konsortieaftaler opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 906/2009. Der er ingen mindre restriktiv form for samarbejde mellem containerlinjerederier, som kan give de samme fordele. Endelig gælder det for en lang række linjetransportydelser, at konsortieaftaler, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 906/2009, ikke giver deres medlemmer mulighed for at udelukke konkurrencen på de respektive relevante markeder, både på grund af den eksterne konkurrence og på grund af den interne konkurrence. Derfor er en gruppefritagelse for konsortier, som også gør det lettere at gennemføre de relevante konsortier, fortsat velbegrundet.

(3)

De forudsætninger, der lå til grund for fastsættelsen af anvendelsesområdet for og indholdet af forordning (EF) nr. 906/2009, er fortsat gældende i et omfang, som berettiger en forlængelse af forordningens anvendelsesperiode.

(4)

For at Kommissionen kan tage hensyn til eventuelle ændringer i markedsforholdene og i overensstemmelse med Kommissionens beføjelser i medfør af artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 246/2009, bør anvendelsesperioden for forordning (EF) nr. 906/2009 forlænges med fire år.

(5)

Forordning (EF) nr. 906/2009 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 906/2009 affattes således:

»Den anvendes indtil den 25. april 2024.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 79 af 25.3.2009, s. 1. Med virkning fra den 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 81 og 82 blevet henholdsvis artikel 101 og 102 i TEUF.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 906/2009 af 28. september 2009 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) (EUT L 256 af 29.9.2009, s. 31).


Top