EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0419

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/419 af 30. januar 2020 om fravigelse af delegeret forordning (EU) 2016/1149 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de nationale støtteprogrammer for vinsektoren

C/2020/423

OJ L 84, 20.3.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/419/oj

20.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/419

af 30. januar 2020

om fravigelse af delegeret forordning (EU) 2016/1149 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de nationale støtteprogrammer for vinsektoren

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 53, litra b) og h), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 2. oktober 2019 afsagde Verdenshandelsorganisationen (WTO) en voldgiftskendelse i De Europæiske Fællesskaber og visse medlemsstater — Foranstaltninger, der påvirker handelen med store civile fly, WT/DS316/ARB. Voldgiftskendelsen gav Amerikas Forenede Stater (USA) ret til at anmode om en tilladelse til at indføre modforanstaltninger op til en værdi af 7,5 mia. USD årligt som modsvar på den EU-støtte, der ydes til Airbus. Den 18. oktober 2019 pålagde USA 25 % værdiimporttold på bl.a. ikke-mousserende vin, der eksporteres til USA fra Tyskland, Spanien, Frankrig og Det Forenede Kongerige. Denne ekstraordinære, urimelige og uforudsigelige situation har alvorlige og skadelige følger for den globale handel med EU-vine. USA har desuden truet med at pålægge 100 % værdiimporttold på franske mousserende vine som modsvar på den franske skat på digitale tjenester (GAFA-skatten).

(2)

USA's importtold har direkte og alvorlige følger for EU's vinhandel på det amerikanske marked, som er EU's største eksportmarked for landbrugsprodukter, især vin, både målt på værdi og på eksportmængder. I 2018 beløb EU's vineksport til USA sig til 6,5 mio. hektoliter svarende til 4 mia. EUR. EU's vineksport til USA repræsenterer typisk mellem 30 % og 40 % af værdien af EU's globale vineksport.

(3)

USA's forhøjede importtold har skadelige følger for alle EU-vine og ikke blot for ikke-mousserende vine fra de fire medlemsstater, der er blevet pålagt forhøjet importtold. Således lider alle EU-vine på det amerikanske marked skade for så vidt angår omdømme og handel. En vins omdømme afhænger ikke blot af dens kvalitet, men også af dens pris, og af hvordan forholdet mellem pris og kvalitet bedømmes. Dette gælder navnlig vine i laveste og mellemste prisklasse, der, i absolutte tal, påvirkes mere af en importtold på 25 % end dyrere vine, som købes af kendere, for hvem prisen ikke virker afskrækkende. På de amerikanske markeder konkurrerer EU-vine med vine fra andre dele af verden såsom Sydamerika, Australien og Sydafrika. I lyset af sådan heftig og intens konkurrence spiller opfattelsen af de generelle prisniveauer en vigtig rolle. Hvis forbrugeren er bekendt med, at prisen på vine fra bestemte lande i EU omfatter en forhøjet importtold, vil det have negative følger for den samlede opfattelse af prisniveauet for EU-vine som helhed og dermed flytte forbrugerefterspørgslen til produkter fra andre dele af verden. I lyset af de konstaterede ændringer i markedsbetingelserne og et fald i producenternes samlede afkast og for at afbøde effekten af importtolden er der brug for at træffe øjeblikkelige foranstaltninger, som omfatter al vin fra alle medlemsstaterne og ikke blot de, der er direkte omfattet af importtolden.

(4)

Ud fra et markedsstabilitetsperspektiv udgør USA's importold ikke en isoleret national foranstaltning, hvis effekt begrænser sig til handelen med USA. Verdensmarkedet for vin er et globalt marked, på hvilket enkeltstående foranstaltninger, der træffes af vigtige økonomiske spillere, såsom USA, har vidtrækkende konsekvenser, der påvirker den internationale handel med vin som helhed. Enhver negativ ændring i betingelserne på et stort målmarked for EU-vine, såsom USA, påvirker uundgåeligt andre markeder, eftersom de produkter, der ikke kan sælges i USA, fordi de er blevet for dyre, skal afsættes andre steder. Som følge heraf vil forbrugerne på disse alternative markeder, når de er bekendt med markedsbetingelserne, lægge yderligere pres på priserne, samtidig med at konkurrencen vil være mere heftig end normalt. Det er derfor sandsynligt, at USA's nye importtold vil bevirke, at EU's vineksport til hele verden vil stagnere. Vinsektoren har allerede konstateret, at betydelige ordrer på levering af franske vine til det amerikanske marked er blevet annulleret.

(5)

EU's vinmarked har været underlagt forværrende betingelser i hele 2019, og vinlagrene er på deres højeste siden 2009. Denne udvikling skyldes primært en kombination af rekordhøsten i 2018 og faldende forbrug af vin i EU. Hvis de vine, der påvirkes af USA's importtold, ikke sælges på eksportmarkederne uden for EU, vil det blot forstærke problemets hastende karakter og alvoren af situationen på EU-markedet. Desuden forværres problemets hastende karakter af tidspunktet for anvendelsen af den pågældende importtoldsats. Toldsatserne anvendes fra den 18. oktober 2019, dvs. midt i vinhøsten og produktionskampagnen 2019 og lige før jul og nytår, hvilket er to af de vigtigste salgsperioder på året for EU's vinsektor. Derfor er det nødvendigt at træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at afhjælpe situationen.

(6)

Blandt støtteforanstaltningerne i vinsektoren omhandlet i artikel 43 i forordning (EU) nr. 1308/2013 er kun den salgsfremmende foranstaltning i artikel 45, stk. 1, litra b), i samme forordning direkte målrettet salgsfremstød til fordel for EU-vine i tredjelande med henblik på at forbedre disse vines konkurrenceevne. Gennem tiden har denne salgsfremmende foranstaltning vist sig at være bemærkelsesværdigt effektiv for så vidt angår erobring og konsolidering af markeder i tredjelande. Den har vist sig at være det mest effektive værktøj til støtte for EU-vine på tredjelandsmarkeder for så vidt angår forbedring af vinenes omdømme og udbredelse af kendskabet til deres kvalitet. Det internationale vinmarked er et globalt marked, og en hvilken som helst salgsfremmende foranstaltning til fordel for EU-vine på tredjelandsmarkeder er til gavn for alle EU-vine. Det vil give flere muligheder for de aktører, der efterfølgende går ind på det samme marked med andre EU-vine. De enkelte fremstød har en multiplicerende effekt på salget, eftersom de dækker hele udvalget af vine eller hele vinproducerende regioner og ikke blot et individuelt mærke eller type vin. Det er derfor vigtigt at fortsætte, iværksætte og intensivere salgsfremmende aktiviteter på alle markeder for at finde afsætningsmuligheder for de vine, der ikke vil blive solgt på det amerikanske marked, og for at bevare EU-vines omdømme på disse andre markeder og afhjælpe presset på prisniveauet.

(7)

Med henblik på at hjælpe aktørerne med at håndtere de ekstraordinære omstændigheder, der gør sig gældende på eksportmarkederne over hele verden lige nu som følge af USA's importtold, og løse denne uforudsigelige og prekære situation bør der ydes yderligere fleksibilitet for så vidt angår gennemførelsen af den salgsfremmede foranstaltning omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, idet visse bestemmelser i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1149 (2) bør fraviges.

(8)

Med henblik på at gøre det muligt for støttemodtagere at styrke deres salgsfremmende aktioner og konsolidere deres tilstedeværelse på målmarkederne bør medlemsstaterne kunne forlænge varigheden af allerede godkendte dele af den salgsfremmede foranstaltning omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013 ud over den periode på højst fem år, der er fastsat i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2016/1149. Dette vil medføre mere stabilitet og kontinuitet i de salgsfremmende aktiviteter for så vidt angår de aktører, der allerede befinder sig på det amerikanske marked og er direkte påvirket af importtolden. Desuden vil det også være til gavn for de aktører, der markedsfører vin på andre tredjelandsmarkeder, og som ikke er direkte påvirket af USA's importtold, men som kæmper med at fastholde deres position i denne nye, ustabile verdensmarkedssituation, hvor der er heftig konkurrence.

(9)

Hvert enkelt projekt bør dog ikke forlænges ud over den nuværende programmeringsperiode 2019-2023 og bør således slutte senest den 15. oktober 2023.

(10)

Der bør ydes yderligere fleksibilitet for så vidt angår mulige ændringer af dele af den salgsfremmede foranstaltning omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, jf. artikel 53, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/1149. For at gøre det muligt for støttemodtagere at håndtere de ekstraordinære omstændigheder mest hensigtsmæssigt og effektivt og tilpasse deres målmarkeder som nødvendigt bør medlemsstaterne bemyndiges til at fravige disse bestemmelser og give tilladelse til at foretage ændringer af målmarkedet, også selv om ændringen ikke er i overensstemmelse med det oprindelige mål med foranstaltningen. En sådan fravigelse vil gøre det muligt for støttemodtagere, der på nuværende tidspunkt gennemfører salgsaktiviteter i USA, at målrette aktiviteterne til andre markeder og forhindre yderligere økonomiske tab. Det vil også hjælpe de støttemodtagere, der gennemfører aktiviteter i andre tredjelande, som er påvirket af de indirekte følger af USA's importtold for det pågældende marked, og som ønsker at omdirigere deres indsats til andre markeder.

(11)

For at undgå at støttemodtagere, der beslutter at gøre brug af fleksibiliteten og ændre målmarkedet, straffes for ikke at have gennemført den samlede foranstaltning som oprindeligt godkendt af den kompetente myndighed er det også nødvendigt at fravige artikel 54, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/1149. Dette vil sikre, at der udbetales støtte til enkeltaktioner, som ændret ved denne forordning, hvis blot aktionerne er gennemført fuldt ud og underlagt de relevante kontroller, jf. kapitel IV, afdeling 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1150 (3).

(12)

De to foranstaltninger, der indføres ved denne forordning, bør gælde for alle aktører, der allerede befinder sig på et givet tredjelandsmarked, for at sikre at de støttes på lige vilkår med nye aktører på det pågældende marked, som vil være berettigede til et højere EU-tilskud på op til 60 % af de støtteberettigede udgifter, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/132 (4). Disse foranstaltninger bør også gælde for alle salgsfremmende aktiviteter for vin i henhold til artikel 45, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, uanset hvilken kategori af vin, der markedsføres, idet USA's importtold påvirker omdømmet for alle EU-vine som helhed. Desuden ville det være meget svært inden for den samme salgsfremmende foranstaltning at adskille aktioner for ikke-mousserende vin fra aktioner for andre vine, eftersom de salgsfremmende aktiviteter typisk er beregnet på markedsføring af en lang række produkter og ikke blot en specifik kategori. Mange markedsføringskampagner omfatter således alle vine fra en region eller et bredt udvalg af de vine, som en aktør sælger. Det ville derfor udgøre en tung administrativ byrde at skulle adskille aktioner for andre vine fra aktioner for ikke-mousserende vine inden for den samme markedsføringskampagne, og det ville også underminere den salgsfremmende foranstaltnings positive effekt.

(13)

Det er derfor nødvendigt at fravige artikel 4, artikel 53, stk. 1, og artikel 54, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/1149 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Omfattede produktkategorier

Denne forordning anvendes på salgsfremstød for vin som omhandlet i del II, punkt 1-9, 15 og 16, i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 2

Støttens varighed

Uanset artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2016/1149, og såfremt det med henblik på foranstaltningens virkninger kan begrundes, kan støtten til en given modtager i et givet tredjeland eller på et givet tredjelandsmarked for så vidt angår den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, forlænges ud over den periode på højst fem år, der er fastsat i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2016/1149, dog ikke længere end til den 15. oktober 2023.

Artikel 3

Ændringer af godkendte foranstaltninger

Uanset artikel 53, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/1149 kan medlemsstaterne give modtagere, der modtager støtte til en igangværende salgsfremmende foranstaltning som omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, mulighed for via meddelelse til de kompetente myndigheder at indsende ændringer til målmarkedet for den pågældende foranstaltning, også selv om dette ændrer det oprindelige mål med foranstaltningen. Sådanne ændringer skal ikke på forhånd godkendes af den kompetente myndighed. Meddelelsen indsendes af støttemodtagerne inden de af medlemsstaterne fastsatte tidsfrister.

Artikel 4

Støtte til gennemførte enkeltaktioner

Hvis der i henhold til artikel 3 er meddelt en ændring af målmarkedet for en allerede godkendt foranstaltning til de kompetente myndigheder, kommer støtte til allerede gennemførte enkeltaktioner under den allerede godkendte foranstaltning til udbetaling uanset artikel 54, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/1149, hvis disse aktioner er gennemført fuldt ud og underlagt administrative kontroller og, hvor det er relevant, kontroller på stedet i overensstemmelse med kapitel IV, afdeling 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1150.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1149 af 15. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de nationale støtteprogrammer for vinsektoren og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 (EUT L 190 af 15.7.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1150 af 15. april 2016 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de nationale støtteprogrammer for vinsektoren (EUT L 190 af 15.7.2016, s. 23).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/132 af 30. januar 2020 om en nødforanstaltning i form af en fravigelse af artikel 45, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-tilskuddet til salgsfremmende foranstaltninger i vinsektoren (EUT L 27 af 31.1.2020, s. 20).


Top