EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0402

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/402 af 14. marts 2020 om at gøre udførslen af visse varer betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse

C/2020/1751

OJ L 77I , 15.3.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 21/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/402/oj

15.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 77/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/402

af 14. marts 2020

om at gøre udførslen af visse varer betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/479 af 11. marts 2015 om fælles ordninger for udførsel (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden udbruddet af den epidemiologiske krise forårsaget af coronavirus, sars-CoV-2, har den dermed forbundne sygdom, covid-19, spredt sig hurtigt over hele verden og er også nået til Unionens område. Ifølge Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme anses risikoen forbundet med covid-19-infektion for borgerne i Unionen på nuværende tidspunkt for at være moderat til høj baseret på sandsynligheden for overførsel og sygdommens virkninger. Virusset spreder sig hurtigt inden for Unionen og kan have enorme virkninger for folkesundheden med dødelig udgang for personer i højrisikogrupper i et betydeligt antal tilfælde og alvorlige økonomiske og samfundsmæssige følgevirkninger.

(2)

I den forbindelse er behovet for personlige værnemidler, som nærmere beskrevet i bilag 1, allerede steget betragteligt. På grund af deres karakter og de forhold, der gør sig gældende, er sådanne værnemidler varer af væsentlig betydning, da det er nødvendigt at forebygge yderligere spredning af sygdommen og beskytte lægepersonale, der behandler inficerede patienter.

(3)

I overensstemmelse med Rådets (sundhedsministrenes) konklusioner fra mødet den 13. februar 2020 er en udbudsprocedure for personlige værnemidler blevet lanceret under aftalen om fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger. I henhold til en indikativ tidsplan og alt afhængigt af markedssituationen vil den sandsynligvis blive færdiggjort primo april.

(4)

Efterspørgslen efter medicinske værnemidler er steget kraftigt de seneste dage og forventes fortsat at stige betydeligt i nærmeste fremtid med deraf følgende mangler i mange medlemsstater. Der er på hele EU's indre marked begrænsninger for at imødekomme kundernes efterspørgsel efter de relevante personlige værnemidler, navnlig mundbeskyttelsesmasker. Der træffes på nuværende tidspunkt løbende foranstaltninger for at øge produktionskapaciteten. Dette kan give anledning til revision af foranstaltningen i nødvendigt omfang og i takt med udviklingen i situationen.

(5)

Produktionen af personlige værnemidler som f.eks. mundbeskyttelsesmasker i Unionen er på nuværende tidspunkt koncentreret i et begrænset antal medlemsstater, dvs. Tjekkiet, Frankrig, Tyskland og Polen. På trods af opfordringer til at øge produktionen vil den nuværende EU-produktions omfang og de eksisterende lagre ikke være tilstrækkelige til at imødekomme efterspørgslen i Unionen. Dette er navnlig tilfældet, fordi denne efterspørgsel stiger som følge af situationen med en epidemi, og personlige værnemidler kan udføres uden begrænsninger til andre dele af verden.

(6)

Visse tredjelande har allerede officielt besluttet at begrænse udførslen af værnemidler. Andre synes at have truffet lignende foranstaltninger på et mere uformelt grundlag. Visse af disse lande er også traditionelt leverandører til markedet i Unionen, og dette øger presset på markedet i Unionen.

(7)

For at afhjælpe og forhindre en kritisk situation er det i Unionens interesse, at Kommissionen træffer øjeblikkelige foranstaltninger af begrænset varighed for at sikre, at eksporten af personlige værnemidler er genstand for en tilladelse for at sikre et tilstrækkeligt udbud i Unionen, der kan dække den vitale efterspørgsel.

(8)

Udførsel af visse mængder af specifikke varer kan tillades under specifikke forhold f.eks. for at sikre bistand til tredjelande og alt afhængigt af medlemsstaternes behov. Valget af administrative bestemmelser om disse tilladelser bør overlades til medlemsstaterne i den periode, hvor disse midlertidige foranstaltninger er gældende.

(9)

Der er vitale behov for værnemidler i Unionen blandt hospitaler, patienter, frontlinjearbejdere og myndigheder med ansvar for civil beskyttelse. Sådanne vitale behov overvåges konstant gennem EU-civilbeskyttelsesmekanismen.

(10)

Denne foranstaltning finder for nærværende anvendelse på personlige værnemidler, som beskrevet i bilag 1, men der kan opstå behov for at revidere bilagets varedækning og de varer, som er dækket af denne forordning.

(11)

På grund af situationens hastende karakter som følge af den hurtige spredning af covid-19-infektionen bør foranstaltningerne i denne forordning træffes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2015/479.

(12)

For at forebygge tømning af lagrene i spekulationsøjemed bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) 2015/479 bør disse foranstaltninger have en varighed på seks uger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Udførselstilladelse

1.   En udførselstilladelse, der er i overensstemmelse med formularen i bilag II kræves for udførsel til lande uden for Unionen af de i bilag I opførte personlige værnemidler, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej. En sådan tilladelse gives af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, og udstedes skriftligt eller med elektroniske midler.

2.   Hvis en sådan udførselstilladelse ikke fremlægges, er udførslen forbudt.

Artikel 2

Proceduremæssige aspekter

1.   Hvis værnemidlerne befinder sig i en eller flere andre medlemsstater end den, hvor ansøgningen om udførselstilladelse er blevet indgivet, skal dette fremgå af ansøgningen. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvortil ansøgningen om udførselstilladelse er blevet indgivet, skal øjeblikkeligt høre de kompetente myndigheder i den eller de pågældende medlemsstater og fremlægge relevante oplysninger. Den eller de hørte medlemsstater skal inden for 10 arbejdsdage tilkendegive eventuelle indsigelser, som den eller de måtte have mod, at der gives en sådan tilladelse, og sådanne indsigelser er bindende for den medlemsstat, hvortil ansøgningen er indgivet.

2.   Medlemsstaterne behandler ansøgningerne om udførselstilladelse inden for en frist, der fastsættes i henhold til national ret eller praksis og ikke overstiger fem arbejdsdage fra den dato, hvor alle de krævede oplysninger er blevet forelagt de kompetente myndigheder. Under særlige omstændigheder og af behørigt begrundede årsager kan denne periode forlænges med en periode på yderligere fem arbejdsdage.

3.   Når medlemsstaterne beslutter, om der skal gives en tilladelse i henhold til denne forordning, skal de tage hensyn til alle relevante betragtninger, herunder, hvis det er relevant, om udførslen f.eks. har til formål:

at opfylde leveringsforpligtelser i henhold til en fælles udbudsprocedure i overensstemmelse med artikel 5 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (2)

at støtte samlede støtteforanstaltninger koordineret af den integrerede mekanisme for politisk kriserespons (IPCR), Europa-Kommissionen eller andre EU-institutioner

at reagere på anmodninger om bistand rettet til og behandlet af EU-civilbeskyttelsesmekanismen fra tredjelande eller internationale organisationer

at støtte støttevirksomheders vedtægtsmæssige aktiviteter i udlandet, som er beskyttet under Genevekonventionen, og for så vidt at de ikke hindrer evnen til at arbejde som en national støttevirksomhed

at støtte aktiviteterne i Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) netværk for indberetning af og indsats over for sygdomsudbrud på verdensplan (GOARN)

at levere varer til EU-medlemsstaternes aktiviteter i udlandet, herunder militære operationer, internationale politimissioner og/eller civile internationale fredsbevarende missioner

at levere varer til EU's og medlemsstaternes delegationer i udlandet.

4.   Medlemsstaterne kan beslutte at anvende elektroniske dokumenter til behandlingen af ansøgninger om eksporttilladelse.

Artikel 3

Afsluttende bestemmelser

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og anvendes i en periode på seks uger. Den ophører automatisk med at finde anvendelse ved udgangen af denne periode på seks uger.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 83 af 27.3.2015, s. 34.

(2)  EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1.


BILAG I

Værnemidler

De i dette bilag opførte værnemidler er i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/425 (1).

Kategori

Beskrivelse

KN-koder

Beskyttelsesbriller og -skærme

Beskyttelse mod potentielt smittefarligt materiale

Omslutter øjnene og øjenomgivelserne

Kompatible med forskellige typer af helmasker med filtrerende apparatdel og ansigtsmasker

Gennemsigtige linser

Genanvendelige (kan rengøres og desinficeres) eller engangsprodukter

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Ansigtsskærme

Udstyr til beskyttelse af ansigtsområdet og dermed forbundne slimhinder (f.eks. øjne, næse og mund) mod potentielt smittefarligt materiale

Omfatter et visir af gennemsigtigt materiale

Omfatter normalt fikseringsanordninger til fastgørelse over ansigtet (f.eks. bånd og stænger)

Kan omfatte værnemidler til beskyttelse af næse og mund som beskrevet nedenfor

Genanvendelige (kan rengøres og desinficeres) eller engangsprodukter

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Værnemidler til beskyttelse af næse og mund

Masker, som beskytter bæreren mod potentielt smittefarligt materiale og beskytter miljøet mod potentielt smittefarligt materiale, som spredes af bæreren

Kan omfatte en ansigtsskærm som beskrevet ovenfor

Også forsynet med udskifteligt filter

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Beskyttelsesbeklædning

Beklædning (f.eks. kitler eller dragter), som beskytter bæreren mod potentielt smittefarligt materiale og beskytter miljøet mod potentielt smittefarligt materiale, som spredes af bæreren

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Handsker

Handsker, som beskytter bæreren mod potentielt smittefarligt materiale og beskytter miljøet mod potentielt smittefarligt materiale, som spredes af bæreren

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EUT L 81 af 31.3.2016, s. 51).


BILAG II

Model for de i artikel 1 omhandlede formularer for udførselstilladelse

Når medlemsstaterne giver udførselstilladelser, vil de søge at sikre, at tilladelsens art fremgår af den formular, der udstedes. Dette er en udførselstilladelse, der er gyldig i alle Den Europæiske Unions medlemsstater indtil dens udløbsdato.

DEN EUROPÆISKE UNION

Udførsel af personlige værnemidler (forordning (EU) 2020/402)

1.

Eksportør

(EORI-nummer, hvis relevant)

2.

Tilladelsesnummer

3.

Udløbsdato

4.

Udstedende myndighed

5.

Destinationsland

6.

Endelig modtager

7.

Varekode

8.

Mængde

9.

Enhed

10.

Beskrivelse af varerne

11.

Sted

7.

Varekode

8.

Mængde

9.

Enhed

10.

Beskrivelse af varerne

11.

Sted

7.

Varekode

8.

Mængde

9.

Enhed

10.

Beskrivelse af varerne

11.

Sted

7.

Varekode

8.

Mængde

9.

Enhed

10.

Beskrivelse af varerne

11.

Sted

12.

Underskrift, sted og dato, stempel

Forklarende bemærkninger til udførselstilladelsesformularen

Alle rubrikker skal udfyldes, medmindre andet fremgår.

Rubrik 7 til 11 gentages fire gange for at muliggøre ansøgninger om tilladelse til fire forskellige varer.

Rubrik 1

Eksportør

Fulde navn og adresse på den eksportør, som tilladelsen udstedes til + EORI-nummer, hvis relevant.

Rubrik 2

Tilladelsesnummer

Tilladelsesnummeret udfyldes af den myndighed, som udsteder udførselstilladelsen, og har følgende format: XXyyyy999999, hvor XX er geonomenklaturkoden (1) bestående af to bogstaver for den udstedende medlemsstat, yyyy er det firecifrede udstedelsesår for tilladelsen, og 999999 er et sekscifret nummer, som er unikt for den pågældende XXyyyy-kombination og tildeles af den udstedende myndighed.

Rubrik 3

Udløbsdato

Den udstedende myndighed kan fastsætte en udløbsdato for tilladelsen. Denne udløbsdato kan højst være seks uger efter denne forordnings ikrafttræden.

Hvis den udstedende myndighed ikke fastsætter nogen udløbsdato, udløber tilladelsen senest seks uger efter denne forordnings ikrafttræden.

Rubrik 4

Udstedende myndighed

Fulde navn og adresse på den myndighed i medlemsstaten, der udstedte udførselstilladelsen.

Rubrik 5

Destinationsland

Geonomenklaturkoden bestående af to bogstaver for destinationslandet for de varer, som tilladelsen er udstedt for.

Rubrik 6

Endelig modtager

Fulde navn og adresse på den endelige modtager af varerne, hvis denne er kendt på udstedelsestidspunktet + EORI-nummer, hvis relevant. Hvis den endelige modtager ikke er kendt på udstedelsestidspunktet, udfyldes rubrikken ikke.

Rubrik 7

Varekode

Den numeriske kode fra det harmoniserede system eller den kombinerede nomenklatur (2), hvorunder de varer, der skal udføres, er klassificeret på tidspunktet for tilladelsens udstedelse.

Rubrik 8

Mængde

Mængden af varer målt ved hjælp af den enhed, der er angivet i rubrik 9.

Rubrik 9

Enhed

Den måleenhed, hvori den i rubrik 8 anførte mængde, er udtrykt. Følgende enheder anvendes: "P/ST" for varer, der tælles i stk. (f.eks. masker), og "PA" for varer, der tælles i par (f.eks. handsker).

Rubrik 10

Beskrivelse af varerne

En beskrivelse i almindeligt sprog, som er præcis nok til at muliggøre identifikation af varerne.

Rubrik 11

Sted

Geonomenklaturkoden for den medlemsstat, hvor varerne befinder sig. Hvis varerne befinder sig i medlemsstaten for den udstedende myndighed, skal denne rubrik ikke udfyldes.

Rubrik 12

Underskrift, stempel, sted og dato

Den udstedende myndigheds underskrift og stempel. Sted og dato for udstedelsen af tilladelsen.


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7).

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EUT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


Top