EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0258

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/258 af 16. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af variablernes antal og titler for området indkomst og levevilkår (EØS-relevant tekst)

C/2019/8800

OJ L 54, 26.2.2020, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/258/oj

26.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 54/16


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/258

af 16. december 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af variablernes antal og titler for området indkomst og levevilkår

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at imødekomme de behov, der er konstateret under de relevante detaljerede emner, bør Kommissionen præcisere variablernes antal og titler for datasættet på området indkomst og levevilkår (EU-SILC).

(2)

EU-SILC-undersøgelsen er et meget vigtigt instrument til at indsamle de oplysninger, der kræves i forbindelse med det europæiske semester og den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig for så vidt angår indkomstfordeling, fattigdom og social udstødelse samt forskellige hertil knyttede EU-politikker på området levevilkår og fattigdom som f.eks. børnefattigdom, adgang til sundhedspleje og andre tjenesteydelser, bolig, overdreven gældsætning og livskvalitet. Undersøgelsen er desuden den vigtigste datakilde til mikrosimuleringsformål og flashestimater for indkomstfordeling og fattigdom.

(3)

Antallet af variabler, der skal indsamles, er på tidspunktet for ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2019/1700 højst 5 % over det antal variabler, der indsamles for området indkomst og levevilkår.

(4)

Kommissionen har gennemført relevante høringer af nationale eksperter som led i udarbejdelsen af denne delegerede forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Variablernes antal og titler for datasættet på området indkomst og levevilkår er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 261I af 14.10.2019, s. 1.


BILAG

Variablernes antal og titler for området indkomst og levevilkår

Detaljeret emne

Variabelidentifikator

Variabel

Oplysninger om dataindsamling

DB010

Undersøgelsesår

24 tekniske variabler (årligt)

DB020

Bopælsland

3 afledte variabler (årligt)

DB040

Bopælsregion

 

DB050

Stratum

 

DB060

Primær stikprøveenhed (PSU)

 

DB062

Sekundær stikprøveenhed (SSU)

 

DB070

Rækkefølge ved udtagning af PSU

 

DB075

Rotationsgruppe

 

DB076

Interviewrunde

 

DB110

Husstandsstatus

 

DB120

Kontaktet adresse

 

DB130

Resultat af husstandsspørgeskemaet

 

DB135

Husstandens accept af interview

 

RB010

Undersøgelsesår

 

RB020

Bopælsland

 

HB010

Undersøgelsesår

 

HB020

Bopælsland

 

HB040

Dag, husstandsinterviewet fandt sted

 

HB050

Måned, husstandsinterviewet fandt sted

 

HB060

År, husstandsinterviewet fandt sted

 

HB100

Antal minutter brugt til at udfylde husstandsspørgeskemaet

 

PB010

Undersøgelsesår

 

PB020

Bopælsland

 

PB090

Dag, det personlige interview fandt sted

 

PB100

Måned, det personlige interview fandt sted

 

PB110

År, det personlige interview fandt sted

 

PB120

Antal minutter brugt til at udfylde det personlige spørgeskema

Identifikation

DB030

Husstands-ID

9 tekniske variabler (årligt)

RB030

Person-ID

 

RB032

Løbenummer for personen i husstanden

 

RB040

Nuværende husstandsidentifikation (ID)

 

RB100

Stikprøveperson eller sambo

 

HB030

Husstands-ID

 

HB070

Person-ID for den person, som besvarede husstandsspørgeskemaet

 

PB030

Person-ID

 

PB265

Person-ID for den person, som udfyldte det individuelle spørgeskema

Vægtning

DB080

Stikprøvevægt for husstande

16 tekniske variabler (årligt)

DB090

Tværsnitsvægt for husstande

 

DB095

Tidsserievægt for husstande

 

RB050

Persontværsnitsvægt

 

RB060

Personbasisvægt

 

RB062

Tidsserievægt (to års varighed)

 

RB063

Tidsserievægt (tre års varighed)

 

RB064

Tidsserievægt (fire års varighed)

 

RB065

Tidsserievægt (fem års varighed)

 

RB066

Tidsserievægt (seks års varighed)

 

RL070

Tværsnitsvægt for børn, børnepasning

 

PB040

Persontværsnitsvægt (for alle hustandsmedlemmer på 16 år og derover)

 

PB050

Personbasisvægt (for alle hustandsmedlemmer på 16 år og derover)

 

PB060

Persontværsnitsvægt for udvalgt respondent

 

PB070

Personstikprøvevægt for udvalgt respondent

 

PB080

Personbasisvægt for udvalgt respondent

Interviewkarakteristika

RB250

Datastatus

4 tekniske variabler (årligt)

HB130

Anvendt interviewmetode (husstand)

 

PB260

Arten af deltagelse i undersøgelsen

 

PB270

Anvendt interviewmetode (person)

Placering

1 teknisk variabel (årligt)

DB100

Urbaniseringsgrad

Demografi

RB080

Fødselsår

9 indsamlede variabler (årligt)

RB081

Alder (antal fyldte år)

9 afledte variabler (årligt)

RB082

Alder (antal fyldte år) på interviewtidspunktet

 

RB083

Fødselsdag har fundet sted på interviewtidspunktet

 

RB090

Køn

 

RB110

Status over husstandsmedlemmer

 

RB120

Sted, personen flyttede til

 

RB220

Fader-ID

 

RB230

Moder-ID

 

RB240

Ægtefælle-/partner-ID

 

RB245

Respondentens status

 

PB140

Fødselsår

 

PB150

Køn

 

PB160

Fader-ID

 

PB170

Moder-ID

 

PB180

Ægtefælle-/partner-ID

 

PB190

Civilstand

 

PB200

Samlivsforhold

Statsborgerskab og migrantbaggrund

RB280

Fødeland

4 indsamlede variabler (årligt)

RB290

Primært statsborgerskabsland

 

PB230

Faderens fødeland

 

PB240

Moderens fødeland

Husstandens sammensætning

RB200

Beboerstatus

2 indsamlede variabler (årligt)

RG_Z#

Relationer mellem husstandsmedlemmerne

Husstandens sammensætning — yderligere specifikke oplysninger

HB110

Husstandstype

3 afledte variabler (årligt)

HB120

Husstandsstørrelse

 

PB205

Partnere, der bor i samme husstand

Varighed af opholdet i landet

1 indsamlet variabel (årligt)

RB285

Varighed af opholdet i bopælslandet (i hele år)

Handicap og Minimum European Health Module

PH010

Selvoplevet generel sundhedstilstand

3 indsamlede variabler (årligt)

PH020

Langvarige sundhedsproblemer

 

PH030

Aktivitetsbegrænsning på grund af sundhedsproblemer

Børns sundhed

RCH010

Generel sundhedstilstand (barn)

2 indsamlede variabler (hvert tredje år)

RCH020

Aktivitetsbegrænsning på grund af sundhedsproblemer (barn)

Adgang til sundhedspleje

PH040

Uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling

4 indsamlede variabler (årligt)

PH050

Hovedårsag til uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling

 

PH060

Uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling

 

PH070

Hovedårsag til uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling

Adgang til sundhedspleje (børn)

HCH010

Uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling (børn)

4 indsamlede variabler (hvert tredje år)

HCH020

Hovedårsag til uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling (børn)

 

HCH030

Uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling (børn)

 

HCH040

Hovedårsag til uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling (børn)

Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)

RB211

Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)

4 indsamlede variabler (årligt)

PL032

Selvdefineret nuværende økonomisk status

 

PL040A

Jobniveau

 

PL040B

Jobniveau (seneste job)

Grundlæggende jobkarakteristika

PL051A

Stilling/fag i hovedbeskæftigelse

5 indsamlede variabler (årligt)

PL051B

Stilling/fag (seneste job)

 

PL111A

Den lokale enheds økonomiske aktivitet (for hovedbeskæftigelsen)

 

PL111B

Den lokale enheds økonomiske aktivitet (seneste job)

 

PL145

Fuldtids- eller deltidsansættelse i hovedbeskæftigelsen (selvdefineret)

Kontraktens varighed

1 indsamlet variabel (årligt)

PL141

Fast/ikke fast arbejde i hovedbeskæftigelsen

Nærmere oplysninger om arbejdsmarkedssituation

PL073

Antal måneder som fuldtidsansat

1 indsamlet variabel (årligt)

PL074

Antal måneder som deltidsansat

11 afledte variabler (årligt)

PL075

Antal måneder som selvstændig på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

 

PL076

Antal måneder som selvstændig på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

 

PL080

Antal måneder, hvor personen var arbejdsløs

 

PL085

Antal måneder, hvor personen var pensioneret

 

PL086

Antal måneder, hvor personen ikke var i stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

 

PL087

Antal måneder, hvor personen studerede

 

PL088

Antal måneder, hvor personen aftjente værnepligt

 

PL089

Antal måneder, hvor personen var hjemmegående

 

PL090

Antal måneder med anden beskæftigelse

 

PL271

Varighed af den seneste ledighedsperiode

Ledelsesansvar

1 indsamlet variabel (årligt)

PL150

Ledelsesansvar i hovedbeskæftigelsen

Tidligere erhvervserfaring

PL016

Tidligere erhvervserfaring

2 indsamlede variabler (årligt)

PL200

Antal år med erhvervsarbejde (som lønmodtager eller selvstændig)

Aktivitetskalender

PL211A

Hovedaktivitet i januar

12 indsamlede variabler (årligt)

PL211B

Hovedaktivitet i februar

 

PL211C

Hovedaktivitet i marts

 

PL211D

Hovedaktivitet i april

 

PL211E

Hovedaktivitet i maj

 

PL211F

Hovedaktivitet i juni

 

PL211G

Hovedaktivitet i juli

 

PL211H

Hovedaktivitet i august

 

PL211I

Hovedaktivitet i september

 

PL211J

Hovedaktivitet i oktober

 

PL211K

Hovedaktivitet i november

 

PL211L

Hovedaktivitet i december

Arbejdstid

PL060

Normalt antal arbejdstimer pr. uge i hovedbeskæftigelse

2 indsamlede variabler (årligt)

PL100

Normalt antal arbejdstimer i alt pr. uge i bibeskæftigelse(r)

Højeste fuldførte uddannelse

1 indsamlet variabel (årligt)

PE041

Højeste fuldførte uddannelse

Deltagelse i formelle uddannelsesaktiviteter (aktuelt)

RL010

Førskoleniveau

4 indsamlede variabler (årligt)

RL020

Obligatorisk skolegang

 

PE010

Deltagelse i formel uddannelse (studerende eller lærling)

 

PE021

Niveau for nuværende/seneste formelle uddannelsesaktivitet

Livskvalitet

PW010

Generel tilfredshed med livet

2 indsamlede variabler (årligt)

PW191

Tillid til andre

Materielle afsavn

HD080

Bliver slidte møbler udskiftet?

14 indsamlede variabler (årligt)

HH050

Kan boligen varmes tilstrækkeligt op?

 

HS040

Råd til at holde en uges ferie om året uden for hjemmet?

 

HS050

Råd til at få kød, kylling, fisk (eller tilsvarende vegetarret) hver anden dag?

 

HS060

Råd til at betale uforudsete udgifter?

 

HS090

Har du computer?

 

HS110

Har du bil?

 

HS120

Slår pengene til?

 

PD020

Udskiftes slidt tøj med nyt (ikke brugt)?

 

PD030

Har to par sko i den rigtige størrelse (heraf et par helårssko)

 

PD050

Mødes med venner/familie til et glas/for at spise sammen mindst én gang om måneden

 

PD060

Deltager regelmæssigt i fritidsaktiviteter

 

PD070

Bruger du lidt penge på dig selv hver uge?

 

PD080

Internetforbindelse til personlig brug hjemme

Afsavn specifikt vedrørende børn

HD100

Nyt tøj (ikke brugt)

13 indsamlede variabler (hvert tredje år)

HD110

Har to par sko i den rigtige størrelse (heraf et par helårssko)

 

HD120

Får frugter og grøntsager en gang om dagen

 

HD140

Får et måltid med kød, kylling, fisk (eller tilsvarende vegetarret) mindst hver dag

 

HD150

Har bøger til deres aldersgruppe

 

HD160

Har fritidsudstyr til udendørsbrug

 

HD170

Har indendørslegetøj, -spil

 

HD180

Regelmæssige fritidsaktiviteter

 

HD190

Fejrer særlige begivenheder

 

HD200

Inviterer af og til venner med hjem for at lege eller spise

 

HD210

Deltager i skolerejser og skolearrangementer, der ikke er gratis

 

HD220

Har egnet sted til at studere eller lave lektier

 

HD240

Holder ferie væk hjemmefra mindst én uge om året

Boligens vigtigste karakteristika

HH010

Boligtype

3 indsamlede variabler (årligt)

HH021

Ejerforhold for husstanden

 

HH030

Antal værelser til rådighed for husstanden

Boligudgifter, herunder nedsatte forsyningsudgifter

HH060

Nuværende leje af benyttet bolig

4 indsamlede variabler (årligt)

HH070

Samlede boligudgifter

 

HH071

Tilbagebetaling af hovedstol på prioritetsgæld

 

HS022

Nedsatte forsyningsudgifter

Børnepasning

RL030

Børnepasning på center uden for skoletid (før/efter)

4 indsamlede variabler (årligt)

RL040

Børnepasning i daginstitution

 

RL050

Børnepasning varetaget af dagplejemor hjemme eller i dagplejemorens hjem

 

RL060

Børnepasning varetaget af bedsteforældre, andre husstandsmedlemmer (undtagen forældrene), andre slægtninge, venner eller naboer

Indkomst fra arbejde

PY010G/PY010N

Arbejdstageres indkomst i kontanter eller kvasipenge

5 indsamlede variabler (årligt)

PY020G/PY020N

Arbejdstageres indkomst i naturalier

 

PY021G/PY021N

Firmabil

 

PY030G

Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

 

PY050G/PY050N

Overskud eller tab i kontanter ved selvstændig virksomhed

Indkomst fra sociale overførsler

HY050G/HY050N

Familie-/børneydelser

8 indsamlede variabler (årligt)

HY060G/HY060N

Ydelser ved social udstødelse ikke andetsteds nævnt

32 variabler, som kendes af landene (årligt)

HY070G/HY070N

Boligydelser

 

PY090G/PY090N

Arbejdsløshedsunderstøttelse

 

PY110G/PY110N

Efterladteydelser

 

PY120G/PY120N

Sygdomsydelser

 

PY130G/PY130N

Invaliditetsydelser

 

PY140G/PY140N

Uddannelsesstøtte

 

HY051G

Familie-/børneydelser (bidragspligtige og indtægtsbestemte)

 

HY052G

Familie-/børneydelser (bidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte)

 

HY053G

Familie-/børneydelser (ikkebidragspligtige og indtægtsbestemte)

 

HY054G

Familie-/børneydelser (ikkebidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte)

 

HY061G

Ydelser ved social udstødelse ikke andetsteds nævnt (bidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

HY062G

Ydelser ved social udstødelse ikke andetsteds nævnt (bidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

HY063G

Ydelser ved social udstødelse ikke andetsteds nævnt (ikkebidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

HY064G

Ydelser ved social udstødelse ikke andetsteds nævnt (ikkebidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

HY071G

Boligydelser (bidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

HY072G

Boligydelser (bidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

HY073G

Boligydelser (ikkebidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

HY074G

Boligydelser (ikkebidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

PY091G

Arbejdsløshedsunderstøttelse (bidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

PY092G

Arbejdsløshedsunderstøttelse (bidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

PY093G

Arbejdsløshedsunderstøttelse (ikkebidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

PY094G

Arbejdsløshedsunderstøttelse (ikkebidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

PY111G

Efterladteydelser (bidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

PY112G

Efterladteydelser (bidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

PY113G

Efterladteydelser (ikkebidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

PY114G

Efterladteydelser (ikkebidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

PY121G

Sygdomsydelser (bidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

PY122G

Sygdomsydelser (bidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

PY123G

Sygdomsydelser (ikkebidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

PY124G

Sygdomsydelser (ikkebidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

PY131G

Invaliditetsydelser (bidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

PY132G

Invaliditetsydelser (bidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

PY133G

Invaliditetsydelser (ikkebidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

PY134G

Invaliditetsydelser (ikkebidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

PY141G

Uddannelsesstøtte (bidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

PY142G

Uddannelsesstøtte (bidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

PY143G

Uddannelsesstøtte (ikkebidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

PY144G

Uddannelsesstøtte (ikkebidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

Indkomst fra pensioner

PY080G/PY080N

Pensionsydelser fra individuelle private ordninger

2 indsamlede variabler (årligt)

PY100G/PY100N

Alderdomsydelser

4 variabler, som kendes af landene (årligt)

PY101G

Alderdomsydelser (bidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

PY102G

Alderdomsydelser (bidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

 

PY103G

Alderdomsydelser (ikkebidragspligtige og indtægtsbestemte ydelser)

 

PY104G

Alderdomsydelser (ikkebidragspligtige og ikkeindtægtsbestemte ydelser)

Anden indkomst, herunder indkomst fra ejendom og kapital og overførsler mellem husstande

HY040G/HY040N

Indkomst fra udlejning af jord og fast ejendom

7 indsamlede variabler (årligt)

HY080G/HY080N

Modtagne regelmæssige kontante overførsler mellem husstande

 

HY081G/HY081N

Modtagne (obligatoriske eller frivillige) underholdsbidrag

 

HY090G/HY090N

Renteindtægter, udbytte og gevinster af kapitalinvesteringer i personlige foretagender

 

HY100G/HY100N

Renter af prioritetsgæld

 

HY110G/HY110N

Indkomst oppebåret af personer under 16 år

 

HY170G/HY170N

Værdi af varer produceret til eget forbrug

Faktisk betalte skatter og afgifter efter nedsættelser

HY120G/HY120N

Løbende formueskatter

7 indsamlede variabler (årligt)

HY121G/HY121N

Betalt ejendomsskat af husstandens primære bolig

 

HY130G/HY130N

Betalte regelmæssige kontante overførsler mellem husstande

 

HY131G/HY131N

Betalte underholdsbidrag (obligatoriske eller frivillige)

 

HY140G/HY140N

Skat af indkomst og bidrag til sociale ordninger

 

HY145N

Regulering af for meget/lidt betalt skat

 

PY035G/PY035N

Bidrag til individuelle private pensionsordninger

Samlet årsindkomst på person- og husstandsniveau

HI010

Ændring i husstandsindkomsten i forhold til det foregående år

4 indsamlede variabler (årligt)

HI020

Årsag til øget indkomst

4 afledte variabler (årligt)

HI030

Årsag til mindsket indkomst

 

HI040

Forventning til husstandsindkomsten i de næste 12 måneder

 

HY010

Husstandens samlede bruttoindkomst

 

HY020

Husstandens samlede disponible indkomst

 

HY022

Husstandens samlede disponible indkomst før andre sociale overførsler end alderdomsydelser og efterladteydelser

 

HY023

Husstandens samlede disponible indkomst før sociale overførsler inkl. alderdomsydelser og efterladteydelser

Restancer

HS011

Restance med betaling af prioritetsydelser eller husleje

4 indsamlede variabler (årligt)

HS021

Restance med betaling af forsyningsregninger

 

HS031

Restance med betaling af afdrag på afbetalingskøb eller anden gæld

 

HS150

Økonomisk byrde forbundet med tilbagebetaling af afbetalingsgæld eller anden gæld

Ad hoc-emnemodul 2021

 

 

Børns bopælssituation og vilkår i adskilte og sammenbragte familier

HK010

Antal børn, som er medlemmer af husstanden, og hvis anden forælder bor uden for husstanden

12 indsamlede variabler

HK020

Antal børn, som ikke er medlemmer af husstanden, og hvis forælder bor i husstanden

 

PK010

Husstandsmedlemmet har børn, som ikke er medlemmer af husstanden

RK010

Forælder-ID og løbenummer for det barn, som ikke er medlem af husstanden

RK020

Alder på det barn, som ikke er medlem af husstanden

PK020

Vigtigste grund til ikke at tilbringe mere tid med de børn, som er medlemmer af husstanden

PK030

Vigtigste grund til ikke at tilbringe mere tid med de børn, som ikke er medlemmer af husstanden

 

RK030

Den tid, som forælderen sædvanligvis bruger på at komme hen til det barn, som ikke er medlem af husstanden

 

RK040

Hyppigheden af kontakt i løbet af de seneste 12 måneder (pr. telefon, sociale medier osv.) med det barn, som ikke er medlem af husstanden

 

RK050

Barnet har et soveværelse, som det kan sove i (inkl. soveværelse, som deles med søskende)

 

RK060

Hyppighed, hvormed der aktivt tilbringes tid med barnet (måltider, leg, lektier, gåture, samtale osv.)

 

RK070

Antal nætter pr. måned, som barnet tilbringer i husstanden (i gennemsnit)

 

RK080

Forældremyndighedssituation


Top