EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2252

Rådets afgørelse (EU) 2020/2252 af 29. december 2020 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer

OJ L 444, 31.12.2020, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2252/oj

31.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 444/2


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/2252

af 29. december 2020

om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 5, og artikel 218, stk. 8, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("Det Forenede Kongerige") i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) Det Europæiske Råd sin beslutning om at udtræde af Unionen og af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(2)

Den 30. januar 2020 vedtog Rådet afgørelse (EU) 2020/135 om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (1) ("udtrædelsesaftalen"). Udtrædelsesaftalen trådte i kraft den 1. februar 2020.

(3)

Den 25. februar 2020 vedtog Rådet afgørelse (EU, Euratom) 2020/266 (2) om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige om en ny partnerskabsaftale. Disse forhandlinger er blevet ført i lyset af forhandlingsdirektiverne af 25. februar 2020.

(4)

Forhandlingerne mundede ud i en handels- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side ("handels- og samarbejdsaftalen"), en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer ("informationssikkerhedsaftalen") og en aftale mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Det Europæiske Atomenergifællesskab om samarbejde om sikker og fredelig anvendelse af kerneenergi ("kerneenergiaftalen").

(5)

Handels- og samarbejdsaftalen fastlægger grundlaget for brede forbindelser mellem Unionen og Det Forenede Kongerige med gensidige rettigheder og forpligtelser, fælles optræden og særlige procedureregler. Informationssikkerhedsaftalen er en supplerende aftale til handels- og samarbejdsaftalen, der er uløseligt knyttet til sidstnævnte, navnlig for så vidt angår anvendelsesdatoer og opsigelse. Afgørelsen om undertegnelse af handels- og samarbejdsaftalen og informationssikkerhedsaftalen ("aftalerne") bør derfor baseres på det retsgrundlag, der giver hjemmel til at skabe en associering, som gør det muligt for Unionen at indgå forpligtelser på alle de områder, der er omfattet af traktaterne.

(6)

I lyset af den ekstraordinære og enestående karakter af handels- og samarbejdsaftalen, der er en omfattende aftale med et land, der er udtrådt af Unionen, beslutter Rådet hermed at gøre brug af muligheden for, at Unionen udøver sin eksterne kompetence med hensyn til Det Forenede Kongerige.

(7)

Ordningerne for Unionens repræsentation i Partnerskabsrådet og i de udvalg, der er nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen, bør fastlægges. Kommissionen skal repræsentere Unionen og udtrykke Unionens holdninger som fastlagt af Rådet i overensstemmelse med traktaterne, jf. artikel 17, stk. 1, i TEU. Rådet skal udøve sine politikformulerende og koordinerende funktioner, jf. artikel 16, stk. 1, i TEU, ved at fastlægge de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i Partnerskabsrådet og i de udvalg, der er nedsat ved handels og samarbejdsaftalen. Hvis Partnerskabsrådet eller de udvalg, der er nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen, kommer ud for at skulle vedtage retsakter, der har retsvirkninger, skal de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i disse organer, endvidere fastlægges i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(8)

Hver medlemsstat bør have mulighed for at lade en repræsentant ledsage Kommissionens repræsentant som en del af Unionens delegation på møder i Partnerskabsrådet og i andre fælles organer, der nedsættes under handels- og samarbejdsaftalen.

(9)

Med henblik på at sætte Unionen i stand til at træffe hurtige og effektive foranstaltninger for at beskytte sine interesser i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalen, og indtil en specifik lovgivningsmæssig retsakt, der regulerer vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger i henhold til handels- og samarbejdsaftalen, er vedtaget og træder i kraft i Unionen, bør Kommissionen have beføjelse til at træffe afhjælpende foranstaltninger såsom suspension af forpligtelser i henhold til handels- og samarbejdsaftalen eller enhver supplerende aftale i tilfælde af overtrædelser af visse bestemmelser i handels- og samarbejdsaftalen eller i tilfælde af manglende opfyldelse af visse betingelser, navnlig med hensyn til handel med varer, lige konkurrencevilkår, vejtransport, lufttransport, fiskeri og EU-programmer som angivet i handels- og samarbejdsaftalen, samt til at træffe afhjælpende foranstaltninger, udlignende foranstaltninger og modforanstaltninger. Kommissionen bør rettidigt og på fyldestgørende vis underrette Rådet, hvis den påtænker at vedtage sådanne foranstaltninger, med henblik på at muliggøre hensigtsmæssige udvekslinger af synspunkter i Rådet. Kommissionen bør tage størst muligt hensyn til de synspunkter, der er givet udtryk for. En eller flere medlemsstater kan anmode Kommissionen om at vedtage sådanne foranstaltninger. Hvis Kommissionen ikke imødekommer en sådan anmodning, bør den rettidigt give Rådet en begrundelse herfor.

(10)

For at gøre det muligt for Unionen at reagere rettidigt, hvis de relevante betingelser ikke længere er opfyldt, bør Kommissionen have beføjelse til at træffe visse afgørelser om suspension af de fordele, der er indrømmet Det Forenede Kongerige i henhold til bilaget om økologiske produkter og bilaget om lægemidler. Kommissionen bør rettidigt og på fyldestgørende vis underrette Rådet, hvis den påtænker at vedtage sådanne foranstaltninger, med henblik på at muliggøre hensigtsmæssige udvekslinger af synspunkter i Rådet. Kommissionen bør tage størst muligt hensyn til de synspunkter, der er givet udtryk for. En eller flere medlemsstater kan anmode Kommissionen om at vedtage sådanne foranstaltninger. Hvis Kommissionen ikke imødekommer en sådan anmodning, bør den rettidigt give Rådet en begrundelse herfor.

(11)

Når Unionen har pligt til at handle for at overholde aftalerne, skal dette ske i overensstemmelse med traktaterne under overholdelse af rammerne for de beføjelser, som de enkelte EU-institutioner er tillagt. Det påhviler derfor Kommissionen at give Det Forenede Kongerige de informationer eller meddelelser, der kræves i aftalerne, medmindre der i aftalerne henvises til andre specifikke EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, og at høre Det Forenede Kongerige om specifikke anliggender. Kommissionen skal også repræsentere Unionen ved voldgiftsretten, hvis en tvist er indbragt til voldgift i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalen. I overensstemmelse med pligten til loyalt samarbejde, jf. artikel 4, stk. 3, i TEU, skal Kommissionen høre Rådet på forhånd, for eksempel ved at forelægge det hovedpunkterne i Unionens påtænkte indlæg til voldgiftsretten og tage størst muligt hensyn til Rådets bemærkninger.

(12)

Handels- og samarbejdsaftalen udelukker ikke muligheden for, at medlemsstaterne indgår bilaterale ordninger eller aftaler med Det Forenede Kongerige vedrørende specifikke spørgsmål, der er omfattet af handels- og samarbejdsaftalen, på områderne lufttransport, administrativt samarbejde på told- og momsområdet og sociale sikringsordninger på visse betingelser.

(13)

Det er derfor nødvendigt at opstille en ramme, der skal følges af medlemsstaterne, hvis de beslutter at indgå bilaterale ordninger eller aftaler med Det Forenede Kongerige på områderne lufttransport, administrativt samarbejde på told- og momsområdet og sociale sikringsordninger, herunder betingelserne og proceduren for medlemsstaternes forhandling og indgåelse af sådanne bilaterale ordninger eller aftaler, således at det sikres, at de er forenelige med handels- og samarbejdsaftalens formål og med EU-retten og tager hensyn til det indre marked og bredere EU-interesser. Medlemsstater, der agter at forhandle og indgå bilaterale aftaler med Det Forenede Kongerige på områder, der ikke er omfattet af handels- og samarbejdsaftalen, bør endvidere underrette Kommissionen om deres hensigter og om fremskridtene i forhandlingerne under fuld overholdelse af pligten til loyalt samarbejde.

(14)

Der mindes om, at handels- og samarbejdsaftalen i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalens artikel FINPROV.1, stk. 3, og i overensstemmelse med erklæringen fra Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen om de fremtidige aftalers territoriale anvendelsesområde, der er optaget i protokollen for Det Europæiske Råds møde den 25. november 2018, hverken finder anvendelse på Gibraltar eller har nogen virkninger i det pågældende område. Som fastsat i den nævnte erklæring "udelukker dette ikke muligheden for at have særskilte aftaler mellem Unionen og Det Forenede Kongerige om Gibraltar", og "[u]den at det berører Unionens kompetencer og med fuld respekt for dens medlemsstaters territoriale integritet som garanteret ved artikel 4, stk. 2, i traktaten [om] Den Europæiske Union, vil disse særskilte aftaler kræve en forudgående aftale med Kongeriget Spanien".

(15)

Udøvelsen af Unionens kompetencer gennem handels- og samarbejdsaftalen berører ikke Unionens og medlemsstaternes respektive kompetencer i forbindelse med eventuelle igangværende eller fremtidige forhandlinger med henblik på eller undertegnelse eller indgåelse af internationale aftaler med et andet tredjeland eller i forbindelse med eventuelle fremtidige forhandlinger med henblik på eller undertegnelse eller indgåelse af supplerende aftaler som omhandlet i handels- og samarbejdsaftalens artikel COMPROV.2 [Supplerende aftaler].

(16)

Som et land, der er udtrådt af Unionen, står Det Forenede Kongerige i en anden og ekstraordinær situation med hensyn til Unionen sammenlignet med andre tredjelande, som Unionen har forhandlet og indgået aftaler med. I henhold til udtrædelsesaftalen finder EU-retten anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overgangsperioden, og ved udgangen af denne periode er grundlaget for samarbejde med Unionens medlemsstater derfor på et meget højt niveau, navnlig på områderne det indre marked, den fælles fiskeripolitik og frihed, sikkerhed og retfærdighed. Overgangsperioden udløber den 31. december 2020, hvorefter bestemmelserne om andre spørgsmål i forbindelse med udtrædelsen som fastsat i udtrædelsesaftalen vil fastlægge den smidige afslutning af et sådant samarbejde på en række områder. Hvis aftalerne ikke træder i kraft fra den 1. januar 2021, vil samarbejdet mellem Unionen og Det Forenede Kongerige falde til et niveau, der hverken er ønskeligt eller i Unionens interesse, og forårsage forstyrrelser i forbindelserne mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Sådanne forstyrrelser kan begrænses ved midlertidig anvendelse af aftalerne.

(17)

På grund af Det Forenede Kongeriges ekstraordinære situation med hensyn til Unionen, sagens hastende karakter, idet overgangsperioden udløber den 31. december 2020, samt nødvendigheden af at give tilstrækkelig tid til Europa-Parlamentet og Rådet til på passende vis at gennemgå den påtænkte afgørelse om indgåelse af aftalerne og teksterne til aftalerne bør aftalerne derfor anvendes midlertidigt indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for deres ikrafttræden.

(18)

På grund af den meget sene afslutning af forhandlingerne om aftalerne kun syv dage før overgangsperiodens udløb har det ikke været muligt at indlede jurist-lingvisternes endelige gennemgang af teksterne til aftalerne før undertegnelsen. Parterne bør derfor straks efter undertegnelsen af aftalerne indlede jurist-lingvisternes endelige gennemgang af teksterne til aftalerne på alle 24 autentiske sprog. Jurist-lingvisternes gennemgang bør afsluttes i tide. Parterne bør derefter ved udveksling af diplomatiske noter fastslå disse gennemgåede tekster til aftalerne på alle de pågældende sprog som værende autentiske og definitive. Disse reviderede tekster bør ab initio erstatte de undertegnede udgaver af aftalerne.

(19)

Aftalerne bør undertegnes, og de erklæringer og den meddelelse, der er knyttet til denne afgørelse, bør godkendes på Unionens vegne.

(20)

Handels- og samarbejdsaftalens undertegnelse er omfattet af en særskilt procedure for så vidt angår anliggender, der henhører under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab ("Euratomtraktaten") —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne for så vidt angår anliggender, der ikke henhører under Euratomtraktaten, af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side med forbehold af indgåelse af nævnte aftale.

2.   Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer med forbehold af indgåelse af nævnte aftale.

3.   Teksterne til aftalerne er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Kommissionen repræsenterer Unionen i Partnerskabsrådet, Handelspartnerskabsudvalget, Specialudvalgene for Handel og de specialudvalg, der nedsættes i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalens artikel INST.1 [Partnerskabsrådet] og INST.2 [Udvalg] og i eventuelle yderligere specialudvalg for handel eller specialudvalg, der nedsættes i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalens artikel INST.1 [Partnerskabsrådet], stk. 4, litra g), eller artikel INST.2 [Udvalg], stk. 2, litra g).

Hver medlemsstat skal have mulighed for at lade en repræsentant ledsage Kommissionens repræsentant som en del af Unionens delegation på møder i Partnerskabsrådet og i de andre fælles organer, der nedsættes under handels- og samarbejdsaftalen.

2.   For at Rådet kan være i stand til fuldt ud at udøve sine politikformulerende, koordinerende og beslutningstagende funktioner i overensstemmelse med traktaterne, navnlig ved at fastlægge de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i Partnerskabsrådet, Handelspartnerskabsudvalget, Specialudvalgene for Handel og specialudvalgene, sørger Kommissionen for, at Rådet modtager alle oplysninger og dokumenter vedrørende ethvert møde i disse fælles organer eller enhver retsakt, der skal vedtages ved skriftlig procedure, i tilstrækkelig god tid inden dette møde eller denne anvendelse af skriftlig procedure og under alle omstændigheder senest otte arbejdsdage inden dette møde eller denne anvendelse af skriftlig procedure.

Endvidere underrettes Rådet rettidigt om drøftelserne på og resultatet af møderne i Partnerskabsrådet, Handelspartnerskabsudvalget, Specialudvalgene for Handel og specialudvalgene og om brugen af skriftlig procedure og modtager udkast til protokol samt alle dokumenter vedrørende sådanne møder eller brug af sådan procedure.

3.   Europa-Parlamentet skal sættes i stand til at udøve sine institutionelle prærogativer fuldt ud gennem hele processen i overensstemmelse med traktaterne.

4.   I en periode på fem år fra den 1. januar 2021 aflægger Kommissionen årligt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og anvendelsen af handels- og samarbejdsaftalen.

Artikel 3

1.   Indtil en specifik retsakt, der regulerer vedtagelsen af de foranstaltninger, der er anført i litra a)-i) nedenfor, træder i kraft i Unionen, træffer Kommissionen alle afgørelser fra Unionens side om at træffe sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i handels- og samarbejdsaftalens tilsvarende bestemmelser, hvad angår:

a)

suspension af den relevante præferencetoldbehandling af det eller de berørte produkter som fastsat i handels- og samarbejdsaftalens artikel GOODS.19 [Foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser eller omgåelse af toldlovgivningen]

b)

anvendelse af afhjælpende foranstaltninger og suspension af forpligtelserne som fastsat i handels- og samarbejdsaftalens artikel LPFOFCSD.3.12 [Afhjælpende foranstaltninger]

c)

anvendelse af udlignende foranstaltninger og modforanstaltninger som fastsat i handels- og samarbejdsaftalens artikel LPFOFCSD.9.4 [Udligning]

d)

anvendelse af afhjælpende foranstaltninger som fastsat i handels- og samarbejdsaftalens artikel ROAD.11 [Afhjælpende foranstaltninger]

e)

kompenserende foranstaltninger som fastsat i handels- og samarbejdsaftalens artikel FISH.9 [Kompenserende foranstaltninger i tilfælde af tilbagetrækning eller reduktion af adgang]

f)

anvendelse af afhjælpende foranstaltninger som fastsat i handels- og samarbejdsaftalens artikel FISH.14 [Afhjælpende foranstaltninger og tvistbilæggelse]

g)

suspension eller opsigelse af Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU-programmer som fastsat i artikel UNPRO.3.1 [Den Europæiske Unions suspension af Det Forenede Kongeriges deltagelse i et EU-program] og i handels- og samarbejdsaftalens artikel UNPRO.3.20 [Den Europæiske Unions opsigelse af Det Forenede Kongeriges deltagelse i et EU-program]

h)

et tilbud om eller accept af midlertidig kompensation eller suspension af forpligtelser i forbindelse med efterkommelse som følge af en voldgifts- eller ekspertpanelsprocedure i henhold til handels- og samarbejdsaftalens artikel INST.24 [Midlertidige retsmidler], jf. dog Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 (3)

i)

beskyttelsesforanstaltninger og udlignende foranstaltninger som fastsat i handels- og samarbejdsaftalens artikel INST.36 [Beskyttelsesforanstaltninger].

2.   Kommissionen underretter rettidigt og på fyldestgørende vis Rådet, hvis den påtænker at vedtage de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, med henblik på at muliggøre hensigtsmæssige udvekslinger af synspunkter i Rådet. Kommissionen tager størst muligt hensyn til de synspunkter, der er givet udtryk for. Kommissionen underretter også Europa-Parlamentet, hvis det er relevant.

3.   Hvis en eller flere medlemsstater har særlige betænkeligheder, kan den eller disse medlemsstater anmode Kommissionen om at vedtage de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1. Hvis Kommissionen ikke imødekommer en sådan anmodning, giver den rettidigt Rådet en begrundelse herfor.

4.   Kommissionen kan også vedtage foranstaltninger, der genopretter de rettigheder og forpligtelser i henhold til handels- og samarbejdsaftalen, der var gældende inden vedtagelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse.

5.   Inden der vedtages en specifik retsakt, der regulerer vedtagelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, foretager Rådet en gennemgang af de ordninger, der er fastsat i denne artikel.

Artikel 4

Hvis en eller flere medlemsstater konstaterer en væsentlig vanskelighed som følge af gennemførelsen af handels- og samarbejdsaftalen, navnlig hvad angår fiskeri, behandler Kommissionen denne anmodning snarest muligt og forelægger om nødvendigt sagen for Partnerskabsrådet i overensstemmelse med bestemmelserne i handels- og samarbejdsaftalen. Sagen behandles hurtigst muligt inden for rammerne af gennemgangene i henhold til handels- og samarbejdsaftalen, hvis der ikke er fundet en tilfredsstillende løsning. Hvis vanskelighederne varer ved, træffes de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forhandle og indgå en aftale, der indfører de nødvendige ændringer af handels- og samarbejdsaftalen.

Artikel 5

1.   Kommissionen bemyndiges til på Unionens vegne at træffe enhver afgørelse om:

a)

at bekræfte eller suspendere anerkendelsen af ækvivalens efter den fornyede vurdering af ækvivalens, der skal foretages senest den 31. december 2023 i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3 [Anerkendelse af ækvivalens], i handels- og samarbejdsaftalens bilag TBT-4 [Økologiske produkter]

b)

at suspendere anerkendelsen af ækvivalens i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5 og 6 [Anerkendelse af ækvivalens], i handels- og samarbejdsaftalens bilag TBT-4 [Økologiske produkter]

c)

at acceptere officielle dokumenter om god fremstillingspraksis udstedt af en myndighed i Det Forenede Kongerige til produktionsanlæg beliggende uden for den udstedende myndigheds område og fastslå vilkår og betingelser for Unionens accept af disse officielle dokumenter om god fremstillingspraksis i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3 og 4 [Anerkendelse af inspektioner], i handels- og samarbejdsaftalens bilag TBT-2 [Lægemidler]

d)

at vedtage eventuelle nødvendige gennemførelsesordninger for udvekslingen af officielle dokumenter om god fremstillingspraksis med en myndighed i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 6 [Udveksling af officielle GMP-dokumenter] i handels- og samarbejdsaftalens bilag TBT-2 [Lægemidler] og for udvekslingen af oplysninger med en myndighed i Det Forenede Kongerige vedrørende inspektioner af produktionsanlæg i henhold til artikel 7 [Beskyttelsesforanstaltninger] i nævnte bilag

e)

at suspendere anerkendelsen af inspektioner eller accepten af officielle dokumenter om god fremstillingspraksis udstedt af Det Forenede Kongerige og meddele Det Forenede Kongerige, at den agter at anvende artikel 9 [Suspension] i handels- og samarbejdsaftalens bilag TBT-2 [Lægemidler] og indlede konsultationer med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3 [Ændringer til gældende lovgivning], i nævnte bilag

f)

for alle eller nogle af produkterne i tillæg C til bilag TBT-2 [Lægemidler] til handels- og samarbejdsaftalen helt eller delvis at suspendere anerkendelsen af inspektioner eller accepten af den anden parts officielle dokumenter om god fremstillingspraksis i overensstemmelse med nævnte bilags artikel 9, stk. 1 [Suspension].

2.   Artikel 3, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne har beføjelse til at forhandle, undertegne og indgå de ordninger, der er omhandlet i handels- og samarbejdsaftalens artikel AIRTRN.3 [Trafikrettigheder], stk. 4, på følgende betingelser:

a)

disse ordninger indgås udelukkende med henblik på det formål, der er fastsat i handels- og samarbejdsaftalens artikel AIRTRN.3 [Trafikrettigheder], stk. 4, og i overensstemmelse med dens vilkår og regulerer ikke andre anliggender, uanset om sådanne anliggender falder ind under anvendelsesområdet for handels- og samarbejdsaftalens andel del, overskrift to, afsnit I [Lufttransport]

b)

disse ordninger må ikke diskriminere mellem EU-luftfartsselskaber.

Proceduren fastsat i denne afgørelses artikel 8 finder anvendelse.

2.   Medlemsstaterne har beføjelse til at give de tilladelser, der er omhandlet i handels- og samarbejdsaftalens artikel AIRTRN.3 [Trafikrettigheder], stk. 9, på dennes vilkår og i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i EU-retten og national ret. Når medlemsstaterne giver disse tilladelser, må de ikke diskriminere mellem EU-luftfartsselskaber.

3.   Medlemsstaterne har beføjelse til at forhandle, undertegne og indgå de ordninger, der er omhandlet i handels- og samarbejdsaftalens artikel AIRTRN.3 [Trafikrettigheder], stk. 9, på følgende betingelser:

a)

disse ordninger indgås udelukkende med henblik på det formål, der er fastsat i handels- og samarbejdsaftalens artikel AIRTRN.3 [Trafikrettigheder], stk. 9, og i overensstemmelse med dens vilkår og regulerer ikke andre anliggender, uanset om sådanne anliggender falder ind under anvendelsesområdet for handels- og samarbejdsaftalens andel del, overskrift to, afsnit I [Lufttransport]

b)

disse ordninger må ikke diskriminere mellem EU-luftfartsselskaber.

Proceduren fastsat i denne afgørelses artikel 8 finder anvendelse.

Artikel 7

Medlemsstaterne har beføjelse til at forhandle, undertegne og indgå bilaterale aftaler med Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 41 i protokollen om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift og om gensidig bistand til inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter og afgifter eller på området koordinering af de sociale sikringsordninger for så vidt angår anliggender, der ikke er omfattet af protokollen om koordinering af de sociale sikringsordninger, på følgende betingelser:

a)

den påtænkte aftale er forenelig med og undergraver ikke handels- og samarbejdsaftalens eller det indre markeds funktion

b)

den påtænkte aftale er forenelig med EU-retten og udgør ikke en trussel for virkeliggørelsen af et mål for Unionens optræden udadtil på det pågældende område eller er på anden måde til skade for Unionens interesser

c)

den påtænkte aftale er forenelig med princippet om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, som er nedfældet i TEUF.

Proceduren fastsat i denne afgørelses artikel 8 finder anvendelse.

Artikel 8

1.   Hver medlemsstat, der agter at forhandle en bilateral ordning som omhandlet i artikel 6, stk. 1 og 3, eller en bilateral aftale som omhandlet i artikel 7, holder Kommissionen underrettet om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om sådanne ordninger eller aftaler og opfordrer, hvis det er relevant, Kommissionen til at deltage i forhandlingerne som observatør.

2.   Efter afslutning af forhandlingerne fremsender den berørte medlemsstat det deraf resulterende udkast til ordning eller aftale til Kommissionen. Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet herom.

3.   Senest tre måneder efter modtagelsen af udkastet til ordning eller aftale træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt betingelserne i første afsnit i henholdsvis artikel 6, stk. 1 eller 3, eller artikel 7 er opfyldt. Hvis Kommissionen beslutter, at disse betingelser er opfyldt, kan den berørte medlemsstat undertegne og indgå den pågældende ordning eller aftale.

4.   Den berørte medlemsstat sender en kopi af ordningen eller aftalen til Kommissionen senest en måned efter dens ikrafttræden eller, hvis ordningen eller aftalen skal anvendes midlertidigt, senest en måned efter indledningen af dens midlertidige anvendelse.

Artikel 9

Medlemsstater, der agter at forhandle og indgå bilaterale aftaler med Det Forenede Kongerige på områder, der ikke er omfattet af handels- og samarbejdsaftalen, underretter rettidigt Kommissionen om deres hensigter og om fremskridtene i forhandlingerne under fuld overholdelse af princippet om loyalt samarbejde.

Artikel 10

Udøvelsen af Unionens kompetencer gennem handels- og samarbejdsaftalen berører ikke Unionens og medlemsstaternes respektive kompetencer i forbindelse med eventuelle igangværende eller fremtidige forhandlinger med henblik på eller undertegnelse eller indgåelse af internationale aftaler med et andet tredjeland eller i forbindelse med eventuelle fremtidige forhandlinger med henblik på eller undertegnelse eller indgåelse af supplerende aftaler som omhandlet i handels- og samarbejdsaftalens artikel COMPROV.2 [Supplerende aftaler].

Artikel 11

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalerne på Unionens vegne.

Artikel 12

1.   Med forbehold af gensidighed anvendes aftalerne midlertidigt fra den 1. januar 2021 indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for deres ikrafttræden.

2.   Unionen giver Det Forenede Kongerige meddelelse om afslutningen af Unionens interne krav og procedurer, som er nødvendige for denne midlertidige anvendelse, forudsat at Det Forenede Kongerige inden datoen i stk. 1 har meddelt Unionen, at dets interne krav og procedurer, som er nødvendige for den midlertidige anvendelse, er afsluttet.

3.   Udgaverne af aftalerne på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk underkastes jurist-lingvisternes endelige gennemgang.

Sprogudgaverne efter jurist-lingvisternes gennemgang, jf. første afsnit, fastslås som værende autentiske og definitive ved udveksling af diplomatiske noter med Det Forenede Kongerige.

De autentiske og definitive tekster, jf. andet afsnit, erstatter ab initio de undertegnede udgaver af aftalerne.

4.   Formanden for Rådet giver på Unionens vegne meddelelse i henhold til stk. 2 og fremsender den diplomatiske note, der er omhandlet i stk. 3, andet afsnit.

Artikel 13

Formanden for Rådet giver på Unionens vegne meddelelse(r) som fastsat i handels- og samarbejdsaftalen og i artikel 19 i informationssikkerhedsaftalen.

Artikel 14

De erklæringer og den meddelelse, der er knyttet til denne afgørelse, godkendes på Unionens vegne.

Artikel 15

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. december 2020

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2020/135 af 30. januar 2020 om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 1).

(2)  Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/266 af 25. Februar 2020 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om en ny partnerskabsaftale (EUT L 58 af 27.2.2020, s. 53).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 af 15. maj 2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 50).


Top