EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2031

Rådets afgørelse (FUSP) 2020/2031 af 10. december 2020 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia)

OJ L 419, 11.12.2020, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2031/oj

11.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 419/26


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2020/2031

af 10. december 2020

om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. juli 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/389/FUSP (1) om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR).

(2)

Den 12. december 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/2240 (2), som ændrede missionens mandat til at fokusere på kapacitetsopbygning i Somalia og ændrede missionens navn til EUCAP Somalia.

(3)

Den 10. december 2018 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2018/1942 (3), som ændrede afgørelse 2012/389/FUSP, for at forlænge EUCAP Somalia og give den et finansielt referencegrundlag for perioden indtil den 31. december 2020. Dette finansielle referencegrundlag blev forhøjet ved Rådets afgørelse (FUSP) 2020/663 (4).

(4)

I forbindelse med en holistisk og koordineret strategisk revision af FSFP's engagement i Somalia og på Afrikas Horn nåede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til enighed om at forlænge EUCAP Somalia indtil den 31. december 2022 og at ændre dens mandat.

(5)

Afgørelse 2012/389/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2012/389/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 og 3 affattes således:

»Artikel 2

Missionsbeskrivelse

1.   EUCAP Somalia bistår Somalia med at styrke sin kapacitet inden for maritim sikring for at sætte det i stand til at håndhæve søretten mere effektivt.

2.   EUCAP Somalia bistår ydermere Somalia med at styrke sin politikapacitet for at støtte gennemførelsen af den somaliske overgangsplan for overførsel af sikkerhedsansvaret til de somaliske myndigheder.

Artikel 3

Mål og opgaver

1.   For at opfylde missionsbeskrivelsen i artikel 2 skal EUCAP Somalia:

a)

øge Somalias kapacitet til at håndhæve civil søret for at udøve effektiv maritim forvaltning af dets kystlinjer, indre farvande, territorialfarvand og eksklusive økonomiske zone

b)

styrke Somalias kapacitet til at udføre fiskeriinspektioner og -håndhævelse, sikre eftersøgning og redning til søs, bekæmpe smugling og piratvirksomhed og bevogte kystzonen til lands og til søs

c)

styrke kapaciteten i det somaliske ministerium for intern sikkerhed og i det somaliske politi til at gennemføre den somaliske overgangsplan for overførsel af sikkerhedsansvaret til de somaliske myndigheder.

2.   Med henblik på at forfølge disse mål støtter EUCAP Somalia de somaliske myndigheder i udviklingen af den nødvendige lovgivning og etableringen af de nødvendige retslige myndigheder ved at:

a)

sørge for nødvendige mentorordninger, rådgivning, uddannelse og udstyr til Somalias håndhævende enheder med hensyn til civil søret

b)

yde rådgivning og sørge for mentorordninger, i det omfang det er muligt, om politik, kommando, kontrol og koordination samt yde projektstøtte og udstyr til ministeriet for intern sikkerhed og det somaliske politi til støtte for initiativer fra Unionens og internationale partneres side.

3.   For at nå disse mål handler EUCAP Somalia i overensstemmelse med de retningslinjer og opgaver, der er fastsat i de operative planlægningsdokumenter godkendt af Rådet.

4.   EUCAP Somalia har ingen udøvende funktioner.«

2)

I artikel 13, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUCAP Somalia for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2022 udgør 87 780 000 EUR.«

3)

Artikel 14, stk. 4 og 5, affattes således:

»4.   Missionschefen samarbejder med de andre internationale aktører i regionen, navnlig De Forenede Nationers (FN's) Politiske Kontor for Somalia, FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet, FN's udviklingsprogram, INTERPOL og Den Internationale Søfartsorganisation.

5.   Missionschefen koordinerer nøje med Atalanta, Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia) og Unionens relevante bistandsprogrammer.«

4)

Artikel 16, sidste punktum, affattes således:

»Den finder anvendelse indtil den 31. december 2022.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2020.

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2012/389/FUSP af 16. juli 2012 om Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia) (EUT L 187 af 17.7.2012, s. 40).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2240 af 12. december 2016 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR) (EUT L 337 af 13.12.2016, s. 18).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1942 af 10. december 2018 om forlængelse og ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia) (EUT L 314 af 11.12.2018, s. 56).

(4)  Rådets afgørelse (FUSP) 2020/663 af 18. maj 2020 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia) (EUT L 157 af 19.5.2020, s. 1).


Top