EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2029

Rådets afgørelse (EU) 2020/2029 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

OJ L 419, 11.12.2020, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2029/oj

11.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 419/22


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/2029

af 7. december 2020

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse 97/430/EF (1) og trådte i kraft den 1. juli 1997.

(2)

Aftalen indeholder en protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde (»protokol 3«). I henhold til artikel 3 i protokol 3 kan Det Blandede Udvalg, som er nedsat ved aftalens artikel 63 (»Det Blandede Udvalg«), træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i protokol 3.

(3)

Det Blandede Udvalg vil på sit næste møde inden udgangen af 2023 vedtage en afgørelse om ændring af aftalen ved erstatning af protokol 3 (»afgørelsen«).

(4)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede Udvalg, da afgørelsen vil få bindende retsvirkninger i Unionen.

(5)

Den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (»konventionen«) blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse 2013/94/EU (2) og trådte for Unionens vedkommende i kraft den 1. maj 2012. Den fastsætter bestemmelser om oprindelsen for de varer, der handles med inden for rammerne af de relevante bilaterale frihandelsaftaler, som er indgået mellem de kontraherende parter i konventionen, og som anvendes, uden at dette berører principperne i de nævnte bilaterale aftaler.

(6)

I henhold til konventionens artikel 6 skal hver kontraherende part træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at konventionen anvendes effektivt. I den forbindelse vil afgørelsen i protokol 3 tilføje en dynamisk henvisning til konventionen, således at der altid henvises til den seneste gældende udgave af konventionen.

(7)

Drøftelserne om ændringen af konventionen har medført et nyt sæt moderniserede og mere fleksible oprindelsesregler, som skal indarbejdes i konventionen. I afventning af indgåelsen og ikrafttrædelsen af ændringerne af konventionen er Unionen og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) blevet enige om så hurtigt som muligt at anvende et sæt alternative oprindelsesregler, der bygger på reglerne i den ændrede konvention, og som kan anvendes bilateralt som alternativ til konventionens oprindelsesregler (»overgangsreglerne«). Med henblik herpå vil afgørelsen også fastsætte bestemmelser om overgangsreglerne.

(8)

Unionens holdning i Det Blandede Udvalg bør derfor baseres på udkastet til afgørelsen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 3, baseres på Det Blandede Udvalgs udkast til afgørelse (3).

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen og udløber den 31. december 2023.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2020.

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Rådets afgørelse 97/430/EF af 2. juni 1997 om indgåelse af Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side (EFT L 187 af 16.7.1997, s. 1).

(2)  Rådets afgørelse 2013/94/EU af 26. marts 2012 om indgåelse af den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (EUT L 54 af 26.2.2013, s. 3).

(3)  Jf. dokument ST 11125/20 på http://register.consilium.europa.eu.


Top