EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1757

Rådets afgørelse (EU) 2020/1757 af 19. november 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Internationale Sukkerråd til Det Forenede Kongeriges tiltrædelse af den internationale sukkeroverenskomst af 1992

OJ L 396, 25.11.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1757/oj

25.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/3


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/1757

af 19. november 2020

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Internationale Sukkerråd til Det Forenede Kongeriges tiltrædelse af den internationale sukkeroverenskomst af 1992

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den internationale sukkeroverenskomst af 1992 (»overenskomsten«) blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse 92/580/EØF (1) og trådte i kraft den 1. januar 1993. Overenskomsten blev oprindeligt indgået for en periode på tre år.

(2)

I henhold til overenskomstens artikel 45, stk. 2, kan Det Internationale Sukkerråd forlænge overenskomsten med yderligere perioder, der hver gang ikke må være på mere end to år. Siden overenskomsten blev indgået er den med regelmæssige mellemrum blevet forlænget med yderligere to år. Overenskomsten blev senest forlænget den 10. juli 2019 og gælder indtil den 31. december 2021.

(3)

Overenskomstens artikel 41 fastslår, at overenskomsten er åben for tiltrædelse af regeringer i alle stater i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat af Det Internationale Sukkerråd.

(4)

Den 2. oktober 2020 ansøgte Det Forenede Kongerige formelt om tiltrædelse af overenskomsten fra den 1. januar 2021.

(5)

På sin 57. samling, der er berammet til den 27. november 2020, vil Det Internationale Sukkerråd efter planen fastsætte betingelserne for Det Forenede Kongeriges tiltrædelse af overenskomsten.

(6)

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Internationale Sukkerråd, bør fastlægges.

(7)

Det Forenede Kongerige er en stor sukkerproducent. Det er i Unionens interesse at godkende Det Forenede Kongeriges tiltrædelse af overenskomsten.

(8)

Det Forenede Kongeriges tiltrædelse af overenskomsten bør først få virkning efter udløbet af den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 126 i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (2). Overenskomsten bør ikke finde midlertidig anvendelse på Det Forenede Kongerige før udløbet af denne periode —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på den 57. samling i Det Internationale Sukkerråd den 27. november 2020, skal være at godkende Det Forenede Kongeriges tiltrædelse af den internationale sukkeroverenskomst af 1992, forudsat at tiltrædelsen ikke får virkning, og at overenskomsten ikke finder midlertidig anvendelse på Det Forenede Kongerige, før udløbet af den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 126 i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2020.

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Rådets afgørelse 92/580/EØF af 13. november 1992 om undertegnelse og indgåelse af den internationale sukkeroverenskomst af 1992 (EFT L 379 af 23.12.1992, s. 15).

(2)  EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7.


Top