EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1348

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1348 af 25. september 2020 om midlertidig støtte til Republikken Kroatien i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet

EUT L 314 af 29.9.2020, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1348/oj

29.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/28


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1348

af 25. september 2020

om midlertidig støtte til Republikken Kroatien i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2020/672 af 19. maj 2020 om oprettelse af et europæisk instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) som følge af covid-19-udbruddet (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. august 2020 anmodede Kroatien om finansiel støtte fra Unionen med henblik på at supplere landets nationale indsats for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet og håndtere udbruddets socioøkonomiske konsekvenser for arbejdstagerne og de selvstændige.

(2)

Covid-19-udbruddet og de ekstraordinære foranstaltninger, som Kroatien har gennemført for at dæmme op for udbruddet og de socioøkonomiske og sundhedsrelaterede konsekvenser heraf, forventes at få dramatiske følger for de offentlige finanser. Ifølge Kommissionens forårsprognose 2020 forventedes Kroatien at have et offentligt underskud og en offentlig gæld på henholdsvis 7,1 % og 88,6 % af bruttonationalproduktet (BNP) ved udgangen af 2020. Ifølge Kommissionens mellemliggende sommerprognose 2020 forventes Kroatiens BNP at falde med 10,8 % i 2020.

(3)

Covid-19-udbruddet har fastlåst en væsentlig del af arbejdsstyrken i Kroatien. Dette har ført til en pludselig og kraftig stigning i de offentlige udgifter i Kroatien med hensyn til tilskud til bevarelse af arbejdspladser i sektorer, der er berørt af covid-19, og støtte til nedsat arbejdstid, jf. betragtning 4 og 5.

(4)

Nærmere bestemt besluttede den kroatiske beskæftigelsestjeneste (2) på grundlag af »arbejdsmarkedsloven« (3), som der henvises til i Kroatiens anmodning af 6. august 2020, at indføre en foranstaltning, der sikrer medfinansiering af arbejdstagernes lønninger for virksomheder, der oplever et fald i indtægterne (på 20 % i perioden marts-maj 2020 eller 50 % i juni 2020), på betingelse af at ansættelsesforholdet ikke bringes til ophør. For marts 2020 udgør støttebeløbet 3 250,00 HRK pr. fuldtidsansat, og for månederne april, maj og juni 2020 udgør det månedlige støttebeløb 4 000 HRK pr. fuldtidsansat.

(5)

Den kroatiske beskæftigelsestjeneste besluttede (4) også på grundlag af »arbejdsmarkedsloven« at indføre en foranstaltning, der støtter en midlertidig nedsættelse af arbejdstiden i perioden mellem juni og december 2020 for virksomheder, der beskæftiger 10 eller flere ansatte, på betingelse af at ansættelsesforholdet ikke bringes til ophør. Der kan ved foranstaltningen finansieres op til 2 000 HRK pr. ansat pr. måned.

(6)

Kroatien opfylder de i artikel 3 i forordning (EU) 2020/672 nævnte betingelser for at anmode om finansiel støtte. Kroatien har forelagt Kommissionen passende dokumentation for, at de faktiske og planlagte offentlige udgifter pr. 1. februar 2020 er steget med 1 381 780 800 EUR som følge af de nationale foranstaltninger, der er truffet for at imødegå de socioøkonomiske virkninger af covid-19-udbruddet. Der er tale om en pludselig og kraftig stigning på grund af den næsten øjeblikkelige og hidtil usete stigning i antallet af arbejdstagere, der er omfattet af disse foranstaltninger, og omfanget af de dermed forbundne udgifter i Kroatien. Kroatien har til hensigt at finansiere 210 000 000 EUR af det øgede udgiftsbeløb med midler fra Unionen og 151 180 800 EUR med egne midler.

(7)

Kommissionen har hørt Kroatien og bekræftet, at der er sket en pludselig og kraftig stigning i de faktiske og planlagte offentlige udgifter med direkte tilknytning til arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger som omhandlet i anmodningen af 6. august 2020, jf. artikel 6 i forordning (EU) 2020/672.

(8)

Der bør derfor ydes finansiel støtte med henblik på at hjælpe Kroatien med at imødegå de socioøkonomiske virkninger af den alvorlige økonomiske forstyrrelse som følge af covid-19-udbruddet. Kommissionen bør træffe afgørelser vedrørende løbetid, størrelse og frigivelse af rater og trancher i et tæt samarbejde med de nationale myndigheder.

(9)

Nærværende afgørelse bør ikke berøre udfaldet af eventuelle sager om forvridning af det indre marked, som indledes, navnlig i henhold til traktatens artikel 107 og 108. Den fritager heller ikke medlemsstaterne for i henhold til traktatens artikel 108 at underrette Kommissionen om eventuel statsstøtte.

(10)

Kroatien bør regelmæssigt underrette Kommissionen om gennemførelsen af de planlagte offentlige udgifter, således at Kommissionen kan vurdere, i hvilket omfang Kroatien har afholdt disse udgifter.

(11)

Afgørelsen om at yde finansiel støtte er blevet truffet under hensyntagen til Kroatiens eksisterende og forventede behov samt anmodninger om finansiel støtte i henhold til forordning (EU) 2020/672, som andre medlemsstater allerede har indgivet eller planlagt at indgive, samtidig med at principperne om ligebehandling, solidaritet, proportionalitet og gennemsigtighed anvendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kroatien opfylder betingelserne i artikel 3 i forordning (EU) 2020/672.

Artikel 2

1.   Unionen stiller et lån på højst 1 020 600 000 EUR til rådighed for Kroatien. Lånet har en maksimal gennemsnitlig løbetid på 15 år.

2.   Rådighedsperioden for den finansielle støtte, der ydes ved denne afgørelse, er 18 måneder fra den første dag efter, at denne afgørelse har fået virkning.

3.   Kommissionen stiller Unionens finansielle støtte til rådighed for Kroatien i maksimalt otte rater. En rate kan udbetales i en eller flere trancher. Løbetiden for trancherne under den første rate kan være længere end den maksimale gennemsnitlige løbetid, der er fastsat i stk. 1. I så fald fastsættes løbetiden for de efterfølgende trancher således, at den i stk. 1 omhandlede maksimale gennemsnitlige løbetid overholdes, når alle rater er udbetalt.

4.   Den første rate frigives under forbehold af, at den i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2020/672 omhandlede låneaftale træder i kraft.

5.   Kroatien afholder Unionens finansieringsomkostninger, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EU) 2020/672, for hver rate samt Unionens eventuelle gebyrer, omkostninger og udgifter i forbindelse med den finansiering, der er relateret til det lån, der er ydet i henhold til nærværende artikels stk. 1.

6.   Kommissionen træffer afgørelse om størrelsen af raterne og frigivelsen heraf samt om tranchernes størrelse.

Artikel 3

Kroatien kan finansiere følgende foranstaltninger:

a)

tilskud til bevarelse af arbejdspladser i sektorer, der er berørt af covid-19, jf. den kroatiske »beskæftigelsestjenestesafgørelse af 20. marts 2020« med senere ændringer, jf. artikel 35 og 36 i »arbejdsmarkedsloven«, og

b)

støtte til nedsat arbejdstid, jf. den kroatiske »beskæftigelsestjenestesafgørelse af 29. juni 2020« med senere ændringer, jf. artikel 35 og 36 i »arbejdsmarkedsloven«.

Artikel 4

Kroatien underretter senest den 30. marts 2021 og derefter hver sjette måned Kommissionen om afholdelsen af de planlagte offentlige udgifter, indtil alle de planlagte offentlige udgifter er blevet afholdt.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til Republikken Kroatien.

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen til adressaten.

Artikel 6

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2020.

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  EUT L 159 af 20.5.2020, s. 1.

(2)  Afgørelse vedtaget den 20. marts 2020 og ændret den 25. marts, 7. april, 9. april, 6. maj, 28. maj, 18. juni, 25. juni, 10. juli og 29. juli 2020. Afgørelserne er tilgængelige på: https://www.hzz.hr/o-hzz/upravno-vijece/upravno-vijece_sjednice-2020.php.

(3)  OG 118/18, 32/20.

(4)  Afgørelse vedtaget den 29. juni 2020 og ændret den 10. juli 2020, tilgængelig på: https://www.hzz.hr/o-hzz/upravno-vijece/upravno-vijece_sjednice-2020.php.


Top