EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0373

Rådets afgørelse (FUSP) 2020/373 af 5. marts 2020 om ændring af afgørelse 2014/119/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

ST/6062/2020/INIT

OJ L 71, 6.3.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/373/oj

6.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/10


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2020/373

af 5. marts 2020

om ændring af afgørelse 2014/119/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 5. marts 2014 afgørelse 2014/119/FUSP (1).

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2014/119/FUSP bør anvendelsen af restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer forlænges indtil den 6. marts 2021, oplysningerne om to personer bør udgå, og oplysningerne i bilaget om retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse bør ajourføres.

(3)

Afgørelse 2014/119/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/119/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 2, affattes således:

»Denne afgørelse anvendes indtil den 6. marts 2021.«

2)

Bilaget ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2020.

På Rådets vegne

T. ĆORIĆ

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/119/FUSP af 5. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine (EUT L 66 af 6.3.2014, s. 26).


BILAG

Bilaget til afgørelse 2014/119/FUSP ændres således:

1)

i afdelingen »A. Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 1« udgår oplysningerne om følgende personer:

»11.

Mykola Yanovych Azarov

18.

Edward Stavytskyi«.

2)

Afdeling »B. Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse« affattes således:

»B.

Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse

Retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse i henhold til Ukraines strafferetsplejelov

Artikel 42 i Ukraines strafferetsplejelov (»strafferetsplejeloven«) fastsætter, at enhver person, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager, har ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse. Dette omfatter: ret til information om, hvilken strafbar handling personen er mistænkt eller tiltalt for; ret til udtrykkelig og hurtig information om personens rettigheder i henhold til strafferetsplejeloven; ret til at indgive begæring om proceduremæssige foranstaltninger, når vedkommende første gang har anmodet om adgang til en forsvarsadvokat; og ret til at anfægte afgørelser, handlinger og undladelser fra efterforskeres, offentlige anklageres og undersøgelsesdommeres side. Artikel 306 i strafferetsplejeloven fastsætter, at klager over efterforskeres eller offentlige anklageres afgørelser, handlinger eller undladelser skal behandles af en lokal rets undersøgelsesdommer i tilstedeværelse af klageren eller dennes forsvarsadvokat eller retlige repræsentant. Artikel 308 i strafferetsplejeloven fastsætter, at klager over efterforskeres eller offentlige anklageres manglende overholdelse af en rimelig frist under efterforskningen forud for retssagen kan indgives til en overordnet offentlig anklager og skal behandles senest tre dage efter, at de er indgivet. Desuden anføres i artikel 309 i strafferetsplejeloven de afgørelser truffet af undersøgelsesdommere, der kan anfægtes ved appel, og at andre afgørelser kan gøres til genstand for retslig prøvelse under den forberedende sagsbehandling i retten. Endvidere er en række proceduremæssige efterforskningsforanstaltninger kun mulige, hvis en undersøgelsesdommer eller en ret har truffet en afgørelse (f.eks. beslaglæggelse af formuegoder i henhold til artikel 167-175 og frihedsberøvelsesforanstaltninger i henhold til artikel 176-178 i strafferetsplejeloven).

Anvendelse af retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse på hver af personerne på listen

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse er overholdt for Viktor Fedorovych Yanukovych i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af skrivelse af 26. september 2014 og af 8. oktober 2014 om fremsendelse af den skriftlige meddelelse om mistanke, oplysningerne om at der den 27. juli 2015 blev givet tilladelse til en særlig efterforskning forud for retssagen in absentia, en række retsafgørelser vedrørende beslaglæggelse af formuegoder og af det faktum, at afgørelsen af 27. september 2017 om at indstille straffesagen kunne påklages. Rådets sagsakter dokumenterer også, at en nylig begæring fra forsvaret blev taget til følge den 30. september 2019.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse er overholdt for Vitalii Yuriyovych Zakharchenko i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelser af 21. maj 2018 og 23. november 2018, der giver tilladelse til at frihedsberøve Vitalii Yuriyovych Zakharchenko med henblik på at bringe ham for retten for at deltage i retsmødet vedrørende begæring om anvendelse af varetægtsfængsling. Afgørelsen af 19. februar 2019 om at indstille efterforskningen forud for retssagen kunne endvidere påklages.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse er overholdt for Viktor Pavlovych Pshonka i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af, at der blev afleveret en skriftlig meddelelse om mistanke den 22. december 2014, at afgørelsen af 16. juni 2017 om at indstille straffesagen kunne påklages, og af undersøgelsesdommerens afgørelser af 12. marts 2018, 13. august 2018 og 5. september 2019, der giver tilladelse til at frihedsberøve Viktor Pavlovych Pshonka med henblik på at bringe ham for retten for at deltage i retsmødet vedrørende begæring om anvendelse af varetægtsfængsling.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse er overholdt for Viktor Ivanovych Ratushniak i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelser af 21. maj 2018 og 23. november 2018, der giver tilladelse til at frihedsberøve Viktor Ivanovych Ratushniak med henblik på at bringe ham for retten for at deltage i retsmødet vedrørende begæring om anvendelse af varetægtsfængsling. Afgørelsen af 19. februar 2019 om at indstille efterforskningen forud for retssagen kunne endvidere påklages.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse er overholdt for Viktor Fedorovych Yanukovych i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af en række retsafgørelser vedrørende beslaglæggelse af formuegoder og af undersøgelsesdommerens afgørelse af 27. juni 2018 om annullation af anklagemyndighedens beslutning om afslag på begæringen om et forsvar med henblik på afslutning af efterforskningen.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse er overholdt for Artem Viktorovych Pshonka i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af, at der blev afleveret en skriftlig meddelelse om mistanke den 29. december 2014, at afgørelsen af 16. juni 2017 om at indstille straffesagen kunne påklages, og af undersøgelsesdommerens afgørelser af 12. marts 2018, 13. august 2018 og 5. september 2019, der giver tilladelse til at frihedsberøve Artem Viktorovych Pshonka med henblik på at bringe ham for retten for at deltage i retsmødet vedrørende begæring om anvendelse af varetægtsfængsling.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Serhiy Vitalyovych Kurchenko blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelse af 7. marts 2018, der giver tilladelse til en særundersøgelse in absentia. Forsvaret blev endvidere den 28. marts 2019 underrettet om afslutningen af efterforskningen forud for retssagen og fik adgang til materialet til orientering.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelse af 8. maj 2018, der giver tilladelse til at tilbageholde Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk med det formål at bringe ham for retten for at deltage i retsmødet vedrørende begæring om anvendelse af varetægtsfængsling.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Serhiy Hennadiyovych Arbuzov blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af en skrivelse af 24. april 2017 om fremsendelse af den skriftlige meddelelse om mistanke, undersøgelsesdommerens afgørelser af 19. december 2018, 18. marts 2019 og 29. juli 2019, der tog forsvarets begæring vedrørende anklagemyndighedens passivitet til følge, undersøgelsesdommerens afgørelse af 10. august 2017 om tilladelse til en særundersøgelse in absentia og undersøgelsesdommerens afgørelser af 4. november 2019 og 5. november 2019 om afslag på forsvarets begæringer om at fastsætte en frist for afslutning af efterforskningen forud for retssagen.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Oleksandr Viktorovych Klymenko blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelser af 1. marts 2017 og 5. oktober 2018, der giver tilladelse til en særundersøgelse in absentia, undersøgelsesdommerens afgørelser af 8. februar 2017 og 19. august 2019 om tilladelse til en forebyggende foranstaltning i form af varetægtsfængsling, og forsvarets igangværende proces med at sætte sig ind i straffesagens materialer.«


Top