EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0265

Europa-Parlamentets og Rådets Afgørelse (EU) 2020/265 af 27. november 2019 om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

OJ L 58, 27.2.2020, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/265/oj

27.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/51


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/265

af 27. november 2019

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 12,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fleksibilitetsinstrumentet skal gøre det muligt at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for et eller flere udgiftsområder.

(2)

Loftet for det årlige beløb, der er til rådighed under fleksibilitetsinstrumentet, er på 600 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 11 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (2), i givet fald forhøjet med de bortfaldne beløb, der stilles til rådighed i henhold til stk. 1, andet afsnit, i samme artikel.

(3)

For at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler er det nødvendigt hurtigst muligt at tilvejebringe betydelige supplerende beløb til finansiering af sådanne foranstaltninger.

(4)

Efter en undersøgelse af alle muligheder for omfordeling af bevillingerne under loftet for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab) har det vist sig nødvendigt at anvende fleksibilitetsinstrumentet til at supplere den finansiering, der er til rådighed i Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2020, ud over loftet for udgiftsområde 3 med et beløb på 778 074 489 EUR til at finansiere foranstaltninger på migrations-, flygtninge- og sikkerhedsområdet.

(5)

På grundlag af den forventede betalingsprofil bør de betalingsbevillinger, der svarer til det beløb, der anvendes via fleksibilitetsinstrumentet, fordeles over flere regnskabsår.

(6)

For at disse midler kan anvendes hurtigst muligt, bør denne afgørelse anvendes fra starten af regnskabsåret 2020 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Fleksibilitetsinstrumentet anvendes til at tilvejebringe et beløb på 778 074 489 EUR i forpligtelsesbevillinger til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 under udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab).

Det beløb, der er omhandlet i første afsnit, anvendes til at finansiere foranstaltninger til at afhjælpe de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler.

2.   På grundlag af den forventede betalingsprofil fastlægges fordelingen af betalingsbevillingerne svarende til anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet således:

a)

407 402 108 EUR i 2020

b)

312 205 134 EUR i 2021

c)

42 336 587 EUR i 2022

d)

16 130 660 EUR i 2023.

De specifikke beløb for betalingsbevillingerne for hvert regnskabsår godkendes i overensstemmelse med den årlige budgetprocedure.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2020.

Udfærdiget i Strasbourg, den 27. november 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

D.M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


Top