EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020C0626(01)

Kommissionens erklæring efter forelæggelsen af Kommissionens direktiv (EU) 2020/739 for Europa-Parlamentet og Rådet hvad angår forebyggelse på den ene side og beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på den anden side, når de erhvervsmæssigt udsættes eller kan blive udsat for SARS-CoV-2 2020/C 212/03

OJ C 212, 26.6.2020, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 212/8


Kommissionens erklæring efter forelæggelsen af Kommissionens direktiv (EU) 2020/739 for Europa-Parlamentet og Rådet hvad angår forebyggelse på den ene side og beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på den anden side, når de erhvervsmæssigt udsættes eller kan blive udsat for SARS-CoV-2

(2020/C 212/03)

1.   

Kommissionen er fast besluttet på at opnå det højest mulige niveau af sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse for arbejdstagere i Unionen. Siden pandemien startede, har EU og dets medlemsstater truffet hidtil usete foranstaltninger for at beskytte liv og levebrød. EU har støttet de nationale tiltag for at håndtere sundhedskrisen og afbøde virkningerne af den økonomiske krise. Det har frigjort hver eneste euro, der var til rådighed på EU-budgettet, til at bekæmpe virusset og har udnyttet hele den fleksibilitet, der findes i budget- og statsstøttereglerne. Det har taget flere initiativer for at sikre adgangen til personlige værnemidler og dermed bidrage til at beskytte borgerne og arbejdstagerne.

2.   

Kommissionen understreger, at forslaget om REACT-EU vil bevirke, at der for perioden 2020-2022 afsættes yderligere midler til strukturfondene svarende til et beløb på 58,3 mia. EUR. Dette vil bl.a. støtte arbejdstagerne, herunder når det gælder deres beskyttelse over for SARS-CoV-2, SMV'erne, sundhedssystemerne og den grønne og den digitale omstilling og være tilgængeligt på tværs af sektorer.

3.   

Kommissionen finder, at Kommissionens direktiv (EU) 2020/739 (1) medfører en væsentlig forbedring af det eksisterende beskyttelsesniveau ved at inkludere SARS-CoV-2, som er det virus, der forårsager covid-19, i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF (2) om biologiske agenser, navnlig hvad angår beskyttelsen af frontlinjearbejdere.

4.   

Kommissionen minder om, at for så vidt angår sundhed og sikkerhed under arbejdet er der i Rådets rammedirektiv 89/391/EØF (3) fastsat en forpligtelse, som ikke står til forhandling, for alle arbejdsgivere til at foretage en fuldstændig risikovurdering og holde den ajourført, jf. rammedirektivets artikel 6 og 9. Dette indebærer, at alle risici — herunder eksponeringen for SARS-CoV-2 — på arbejdspladsen skal overvejes og vurderes samlet, herunder interaktionen med psykosociale, biologiske, kemiske og andre risici.

5.   

Kommissionen understreger, at der som følge heraf bør træffes relevante forebyggende og beskyttende foranstaltninger, herunder i det særlige tilfælde af mulig eksponering for SARS-CoV-2, og at arbejdsgiveren bør give alle nødvendige oplysninger om de fulde risici for sikkerhed og sundhed og om alle beskyttende og forebyggende foranstaltninger og aktiviteter vedrørende såvel virksomheden og/eller institutionen i almindelighed som hver enkelt arbejdsplads og/eller arbejdsfunktion.

6.   

Kommissionen minder ligeledes om, at det også er af allerstørste betydning, at arbejdstagere, der kan blive udsat for SARS-CoV-2, får en passende oplæring, og om, at hver arbejdstager har ret til en sådan oplæring, bl.a. i form af oplysninger og instruktion specielt vedrørende den enkeltes arbejdsplads eller arbejdsopgaver.

7.   

Kommissionen henleder endvidere opmærksomheden på følgende specifikke og strenge sundheds- og sikkerhedsforpligtelser, der er fastsat i direktiv 2000/54/EF om biologiske agenser:

artikel 6, som omfatter detaljerede foranstaltninger til formindskelse af risiko, herunder kollektive og individuelle beskyttelsesforanstaltninger, hygiejneforanstaltninger, arbejdsprocesser, der har til formål at undgå eller reducere eksponering til det mindst mulige, og anvendelse af relevant advarselsskiltning

artikel 8 om hygiejneforanstaltninger og individuel beskyttelse, hvori det bl.a. fastsættes, at arbejdstagere har ret til at få stillet hensigtsmæssigt beskyttende arbejdstøj eller anden hensigtsmæssig særlig beklædning til deres rådighed

artikel 9 om informering og oplæring, hvori det fastsættes, at arbejdstagere har ret til at modtage klare oplysninger om f.eks. den potentielle sundhedsrisiko, de foranstaltninger, der skal træffes for at hindre eksponering, hygiejne og anvendelse af personlige værnemidler

artikel 10, i henhold til hvilken arbejdsgiverne skal sørge for, at der foreligger skriftlige instrukser og findes opslag, som angiver, hvilke fremgangsmåder der skal følges i tilfælde af alvorlige ulykker eller uheld i forbindelse med håndtering af biologiske agenser uafhængigt af dens gruppeklassificering.

8.   

Kommissionen understreger, at alle ovennævnte bestemmelser gælder for alle arbejdstagere og alle arbejdspladser. Den eneste undtagelse er stk. 1, litra b), i artikel 10. Denne bestemmelse henviser til instrukser til arbejdstagere, der håndterer en biologisk agens i gruppe 4, der nævnes som et minimumskrav og derfor ikke udelukker, at de gælder for andre arbejdstagere, og som henviser til arbejdstagere, der rent faktisk håndterer virusset, og ikke til dem, der utilsigtet udsættes for virusset. Kommissionen opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at sikre, at alle arbejdstagere, der udsættes for SARS-CoV-2, gives skriftlige instrukser, sådan som det også anbefales i EU-vejledningen om beskyttelse af medarbejdere (4).

9.   

Kommissionen bekræfter, at den er fast besluttet på at sikre en nøje gennemførelse heraf i medlemsstaterne, herunder forpligtelsen til at sørge for, at der foreligger skriftlige instrukser på arbejdspladsen og om nødvendigt findes opslag, som mindst angiver, hvilke fremgangsmåder der skal følges, i tilfælde af at arbejdstagere udsættes for denne biologiske agens. Kommissionen vil opfordre Udvalget af Arbejdstilsynschefer til i den forbindelse at gennemføre understøttende håndhævelsesforanstaltninger. Kommissionen vil i tæt samarbejde med trepartsudvalget Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen arbejde for, at de fremgangsmåder, der skal følges, i alle tilfælde inkluderes på arbejdspladsniveau som god praksis på dette område, og vil desuden give EU-OSHA til opgave at inkludere denne gode praksis i onlinerisikovurderingsværktøjet og -vejledningen, der er knyttet hertil.

10.   

Kommissionen understreger, at eftersom SARS-CoV-2-virusset er blevet klassificeret i risikogruppe 3 på linje med SARS-CoV-1 og mers, indebærer dette i det væsentlige, at de specifikke og strenge rettigheder og forpligtelser i artikel 7, 11, 13, 14, stk. 4, og artikel 15 og 16 vil være omfattet. Det drejer sig bl.a. om retten og den tilknyttede forpligtelse vedrørende en nødplan, en liste over udsatte arbejdstagere (med angivelse af den type arbejde, der er udført samt fortegnelser over eksponeringer, ulykker og uheld), forhåndsanmeldelse til den ansvarlige myndighed af den første anvendelse, helbredsjournaler, som opbevares i et nærmere fastsat antal år, og de indeslutningsforanstaltninger, der er angivet i bilag V og VI.

11.   

Kommissionen understreger endvidere, at der ikke er nogen forskel i beskyttelsen af arbejdstagere alt efter klassificeringen i gruppe 3 eller 4, uden for laboratorier eller industrielle processer, hvor der håndteres prøver af virusset, f.eks. med henblik på at udvikle eller fremstille en vaccine, eller isolationsenheder, hvor der opholder sig mennesker, som er eller formodes at være inficeret med virusset.

12.   

Disse enheder følger bestemmelserne i bilag V og VI, som specifikt gælder for disse processer. Disse bestemmelser finder anvendelse uden mulighed for fleksibilitet for så vidt angår agenser i gruppe 4. De fleste af disse bestemmelser gælder også for gruppe 3, idet de strengeste af dem »anbefales«, hvilke vil sige, at de i princippet finder anvendelse, medmindre resultaterne af risikovurderingen viser noget andet.

13.   

Kommissionen bemærker, at listen over klassificerede biologiske agenser i overensstemmelse med bilag III, punkt 6, til direktivet om biologiske agenser er et udtryk for den viden, der var til rådighed, da listen blev opstillet, og at den ajourføres, så snart den ikke længere afspejler den aktuelle viden. Kommissionen erkender, at videnskaben er i konstant udvikling, og forpligter sig derfor til hele tiden at revidere denne kategorisering i lyset af den videnskabelige udvikling. Dette er også i overensstemmelse med artikel 19 i direktivet om biologiske agenser og artikel 16 i rammedirektiv 89/391/EØF. Kommissionen forpligter sig til at holde Europa-Parlamentet og Rådet regelmæssigt orienteret om resultaterne af sådanne revisioner.

14.   

Kommissionen understreger, at de nye foranstaltninger allerede er på plads, og at medlemsstaterne skal gennemføre dem i national ret inden senest fem måneder. Kommissionen vil hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre foranstaltningerne hurtigst muligt. Kommissionen bemærker i denne forbindelse, at flere medlemsstater allerede anvender gruppe 3-klassificeringen som fastsat i direktiv (EU) 2020/739.

15.   

Kommissionen vil i den nye strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen se på behovet for yderligere tiltag til forbedring af den måde, hvorpå den eksisterende lovgivningsmæssige EU-ramme for sundhed og sikkerhed fungerer, bl.a. under pandemier. Kommissionen vil med henblik herpå sikre tæt inddragelse af Europa-Parlamentet, Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen og Udvalget af Arbejdstilsynschefer.

16.   

Kommissionen vil snarest muligt vurdere behovet for at ændre direktivet om biologiske agenser på baggrund af erfaringerne fra denne hidtil usete krise med henblik på at forbedre beredskabs- og indsatsplanlægningen på alle arbejdspladser og orientere Europa-Parlamentet inden udgangen af 2020.


(1)  EUT L 175 af 4.6.2020, s. 11.

(2)  EFT L 262 af 17.10.2000, s. 21.

(3)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

(4)  Covid-19: TILBAGE PÅ ARBEJDSPLADSEN — Tilpasning af arbejdspladserne og beskyttelse af arbejdstagerne.


Top