EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2223

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2223 af 13. december 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/323 for så vidt angår de oplysninger, der er behov for i dokumenter for gensidig administrativ bistand, der anvendes til udveksling af oplysninger om punktafgiftspligtige varer omfattet af punktafgiftssuspension

C/2019/8810

OJ L 333, 27.12.2019, p. 82–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2223/oj

27.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/82


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2223

af 13. december 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/323 for så vidt angår de oplysninger, der er behov for i dokumenter for gensidig administrativ bistand, der anvendes til udveksling af oplysninger om punktafgiftspligtige varer omfattet af punktafgiftssuspension

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2073/2004 (1), særlig artikel 9, stk. 2, artikel 15, stk. 5, og artikel 16, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/323 (2) fastsættes strukturen og indholdet af dokumenter for gensidig administrativ bistand, der anvendes til udveksling af oplysninger om punktafgiftspligtige varer omfattet af punktafgiftssuspension, samt de koder, der kræves for at udfylde visse dataelementer i disse dokumenter.

(2)

Af hensyn til ændrede datakrav i en ny version af det EDB-system, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1152/2003/EF (3), og for at sikre sammenhæng bør der foretages visse ændringer i meddelelsernes struktur og de kodelister, der anvendes i dokumenterne for gensidig bistand.

(3)

Forklaringen i kolonne F i tabel 4 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2016/323 bør opdateres for at give en klar identifikation af dataelementet »værdi«, når typekoden for »hovedkriterium« er sat til værdien »46 = transporttype«.

(4)

Valgfriheden for datagruppen »Erhvervsdrivende — modtager« i tabel 5 og 14 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2016/323 bør opdateres, således at relevante meddelelser kan sendes som svar på anmodningen om et elektronisk administrativt dokument med ukendt bestemmelsessted eller formular for eksport under en hjemstedsordning.

(5)

For at sikre en korrekt anvendelse af lovgivningen om punktafgifter bør EDB-systemet tilvejebringe en standardstruktur af dokumenterne for gensidig administrativ bistand for at lette udvekslingen af oplysninger i tilfælde, hvor der er behov for manuelt at lukke en bevægelse af punktafgiftspligtige varer omfattet af suspension. EDB-systemet bør navnlig tilvejebringe en standardstruktur for anmodninger om manuel lukning af en bevægelse af punktafgiftspligtige varer omfattet af en suspensionsordning, der er sendt til afsendelsesmedlemsstaten.

(6)

For at forebygge svig eller tab af punktafgifter bør afsendelsesmedlemsstaten altid underrette den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten eller eksportmedlemsstaten om den manuelle lukning. EDB-systemet bør tilvejebringe en standardstruktur for sådanne svar.

(7)

Værdierne af flere dataelementer i tabel 4, 5, 7, 10, 11, 12 og 14 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2016/323 bør opdateres for at forbedre kvaliteten af de oplysninger, der afgives af de erhvervsdrivende. Disse yderligere tekniske rettelser bør skabe klarhed over og præcisere de gældende bestemmelser.

(8)

For at sikre, at de krævede oplysninger, der meddeles de berørte kompetente myndigheder i medlemsstaterne med henblik på den manuelle lukning, er korrekte og hensigtsmæssige, indføres de nødvendige kodelister med en begrundelse for anmodning om en manuel lukning og en begrundelse for afvisning af en anmodning om manuel lukning i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/323.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/323 bør derfor ændres.

(10)

For at bringe anvendelsesdatoen for denne forordning i overensstemmelse med anvendelsesdatoen for en ny version af det EDB-system, der er oprettet ved beslutning nr. 1152/2003/EF, bør denne forordning anvendes fra den 13. februar 2020.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Punktafgiftsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2016/323 foretages følgende ændringer:

1)

som afdeling IIA indsættes:

»AFDELING IIA

Anmodninger om manuel lukning

Artikel 6a

Anmodning om manuel lukning

Med henblik på artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 389/2012 kan den anmodende myndighed i tilfælde, hvor bevægelser af punktafgiftspligtige varer omfattet af en afgiftssuspensionsordning ikke kan lukkes i henhold til artikel 24 eller 25 i direktiv 2008/118/EF, anmode den kompetente myndighed i afsendelsesmedlemsstaten om manuelt at lukke en bevægelse af punktafgiftspligtige varer omfattet af punktafgiftssuspension. En sådan anmodning indgives ved at fremsende dokumentet »Anmodning om manuel lukning«, der er fastsat i tabel 15 i bilag I.«

2)

Følgende indsættes som artikel 14a:

»Artikel 14a

Obligatorisk udveksling af oplysninger — manuel lukning

Med henblik på artikel 15, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 389/2012 skal en kompetent myndighed i afsendelsesmedlemsstaten, hvis den har modtaget bevis for, at en bevægelse af punktafgiftspligtige varer omfattet af en afgiftssuspensionsordning er afsluttet, og bevægelsen ikke kan lukkes i henhold til artikel 24 eller artikel 25 i direktiv 2008/118/EF, træffe afgørelse om, hvorvidt bevægelsen af punktafgiftspligtige varer skal lukkes manuelt.

Den kompetente myndighed i afsendelsesmedlemsstaten underretter de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten eller eksportmedlemsstaten om sin afgørelse.

Meddelelsen af en afgørelse om manuelt at lukke en bevægelse skal ske ved hjælp af dokumentet »Svar angående manuel lukning«, der er fastsat i tabel 16 i bilag I til denne forordning.«

3)

Bilag I ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

4)

Bilag II ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. februar 2020.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 121 af 8.5.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/323 af 24. februar 2016 om detaljerede regler for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne vedrørende varer under punktafgiftssuspension i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 (EUT L 66 af 11.3.2016, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1152/2003/EF af 16. juni 2003 om edb-mæssig registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (EUT L 162 af 1.7.2003, s. 5).


BILAG I

I bilag I til forordning (EU) 2016/323 affattes tabel 4, 5, 7, 10, 11, 12 og 14 således og nye tabeller 15 og 16 indsættes:

»Tabel 4

(jf. artikel 5, stk. 1)

Generel anmodning

A

B

C

D

E

F

G

1

EGENSKABER

R

 

 

 

 

a

Anmodningstype

R

 

De mulige værdier er:

1

=

(forbeholdt)

2

=

anmodning om referencedata

3

=

(forbeholdt)

4

=

(forbeholdt)

5

=

anmodning om gensynkronisering af registret over erhvervsdrivende

6

=

anmodning om søgning efter en liste med e-AD'er

7

=

anmodning om SEED-statistikker

n1

 

b

Anmodningens navn

C

»R«, hvis <anmodningstype> er »2«

finder ellers ikke anvendelse

(se anmodningstype i rubrik 1a)

De mulige værdier er:

»C_COD_DAT«

=

fælles kodeliste

»C_PAR_DAT«

=

fælles systemparametre

»ALL«

=

for komplet struktur

a..9

 

c

Anmodende kontor

R

 

(se kodeliste 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an8

 

d

Anmodningens korrelationsidentifikator

C

»R«, hvis <anmodningstype> er »2«, »5«, »6« eller »7«

finder ellers ikke anvendelse

(se anmodningstype i rubrik 1a)

Hver medlemsstat har sin egen værdi for <anmodningens korrelationsidentifikator>

an..44

 

e

Startdato

C

For rubrik 1 e og f:

»R«, hvis <anmodningstype> er »2« eller »5«

finder ellers ikke anvendelse

(se anmodningstype i rubrik 1a)

 

dato

 

f

Slutdato

C

 

dato

 

g

Enkelt dato

C

»R«, hvis <anmodningstype> er »2« eller »5«

finder ellers ikke anvendelse

(se anmodningstype i rubrik 1a)

 

dato

2

ANMODNING OM E-AD-LISTE

C

»R«, hvis <anmodningstype> er »6«

finder ellers ikke anvendelse

(se anmodningstype i rubrik 1a)

 

 

 

a

Medlemsstatskode

R

 

(se kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

a2

2.1

AE_HOVEDKRITERIUM

R

 

 

99x

 

a

Typekode for hovedkriterium

R

 

De mulige værdier er:

1

=

ARC

2

=

produktets varemærke

3

=

kategori for punktafgiftspligtig vare i bevægelse

4

=

(forbeholdt)

5

=

(forbeholdt)

6

=

(forbeholdt)

7

=

(forbeholdt)

8

=

varemodtagerens by

9

=

vareafsenderens by

10

=

kautionistens by

11

=

(forbeholdt)

12

=

bestemmelsesby

13

=

by for afgiftsoplag, hvorfra varen sendes

14

=

transportørens by

15

=

KN-produktkode

16

=

faktureringsdato

17

=

varemodtagerens punktafgiftsnummer

18

=

vareafsenderens punktafgiftsnummer

19

=

kautionistens punktafgiftsnummer

20

=

(forbeholdt)

21

=

(forbeholdt)

22

=

punktafgiftsnummer på afgiftsoplag, hvortil varen leveres

23

=

punktafgiftsnummer på afgiftsoplag, hvorfra varen sendes

24

=

(forbeholdt)

25

=

kode for punktafgiftspligtig vare

26

=

forsendelsestid

27

=

bestemmelsesmedlemsstat

28

=

afsendelsesmedlemsstat

29

=

varemodtagerens navn

30

=

vareafsenderens navn

31

=

kautionistens navn

32

=

(forbeholdt)

33

=

bestemmelsesstedets navn

34

=

navn for afgiftsoplag, hvorfra varen sendes

35

=

transportørens navn

36

=

fakturanummer

37

=

varemodtagerens postnummer

38

=

vareafsenderens postnummer

39

=

kautionistens postnummer

40

=

(forbeholdt)

41

=

bestemmelsesstedets postnummer

42

=

postnummer for afgiftsoplag, hvorfra varen sendes

43

=

transportørens postnummer

44

=

antal varer (i en e-AD-varepost)

45

=

lokalt referencenummer, som er et serienummer, der tildeles af vareafsenderen

46

=

transporttype

47

=

(forbeholdt)

48

=

(forbeholdt)

49

=

varemodtagerens momsnummer

50

=

(forbeholdt)

51

=

transportørens momsnummer

52

=

ændring af bestemmelsessted (sekvensnummer ≥ 2)

n..2

2.1.1

AE_HOVEDVÆRDI

O

 

 

99x

 

a

Værdi

R

 

Hvis <typekode for hovedkriterium> er »46« (transporttype), anvendes en eksisterende <kode for transportform> i listen over <TRANSPORTFORMER>.

an..255

3

STA_ANMODNING

C

»R«, hvis <anmodningstype> er »7«

finder ellers ikke anvendelse

(se anmodningstype i rubrik 1a)

 

 

 

a

Statistiktype

R

 

De mulige værdier er:

1

=

aktive og inaktive erhvervsdrivende

2

=

forestående udløb

3

=

erhvervsdrivende, type og afgiftsoplag

4

=

punktafgiftspligtig aktivitet

5

=

ændringer i punktafgiftsgodkendelsen

n1

3.1

LISTE OVER MEDLEMSSTATER kode

R

 

 

99x

 

a

Medlemsstatskode

R

 

(se kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

a2

4

STA_PERIODE

C

»R«, hvis <anmodningstype> er »7«

finder ellers ikke anvendelse

(se anmodningstype i rubrik 1a)

 

 

 

a

År

R

 

Dataelementets værdi skal være større end nul

n4

 

b

Halvår

C

For 4 b, c og d:

Følgende tre datafelter er valgfrie og udelukker hinanden:

<halvår>

<kvartal>

<måned>

dvs. hvis et af datafelterne er anvendt, finder de andre to ikke anvendelse

De mulige værdier er:

1

=

første halvår

2

=

andet halvår

n1

 

c

Kvartal

C

De mulige værdier er:

1

=

første kvartal

2

=

andet kvartal

3

=

tredje kvartal

4

=

fjerde kvartal

n1

 

d

Måned

C

De mulige værdier er:

1

=

januar

2

=

februar

3

=

marts

4

=

april

5

=

maj

6

=

juni

7

=

juli

8

=

august

9

=

september

10

=

oktober

11

=

november

12

=

december

n..2

5

REF_ANMODNING

C

»R«, hvis <anmodningstype> er »2«

finder ellers ikke anvendelse

(se anmodningstype i rubrik 1a)

 

 

 

a

Indikator for fælles risikovurderingskriterier

O

 

De mulige værdier er:

0

=

nej eller falsk

1

=

ja eller sand

n1

5.1

KODELISTE kode

O

 

 

99x

 

a

Anmodet kodeliste

O

 

De mulige værdier er:

1

=

måleenheder

2

=

hændelsestype

3

=

dokumentationstype

4

=

(forbeholdt)

5

=

(forbeholdt)

6

=

sprogkoder

7

=

medlemsstater

8

=

landekoder

9

=

emballagekoder

10

=

årsag til utilfredsstillende modtagelses- eller kontrolrapport

11

=

årsag til afbrydelse

12

=

(forbeholdt)

13

=

transportformer

14

=

transportenheder

15

=

vindyrkningszoner

16

=

koder for behandling af vine

17

=

kategorier for punktafgiftspligtig vare

18

=

punktafgiftspligtige varer

19

=

KN-koder

20

=

modsvarende KN-koder —punktafgiftspligtig vare

21

=

årsager til annullering

22

=

årsager til varsling om eller afvisning af e-AD

23

=

årsager til forsinkelse

24

=

(forbeholdt)

25

=

personer, der indsender hændelsesrapport

26

=

årsager til afvisning

27

=

årsager til forsinkede resultater

28

=

anmodede foranstaltninger

29

=

årsager til anmodning

30

=

(forbeholdt)

31

=

(forbeholdt)

32

=

(forbeholdt)

33

=

(forbeholdt)

34

=

årsager til, at administrativt samarbejde ikke er muligt

35

=

(forbeholdt)

36

=

dokumenttype

37

=

(forbeholdt)

38

=

(forbeholdt)

39

=

årsager til anmodning om manuel lukning

40

=

årsager til afvisning af anmodning om manuel lukning

n..2


Tabel 5

(jf. artikel 5, stk. 2)

Liste over e-AD'er på baggrund af generel anmodning

A

B

C

D

E

F

G

1

EGENSKABER

R

 

 

 

 

a

Anmodende kontor

R

 

(se kodeliste 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an8

 

b

Anmodningens korrelationsidentifikator

R

 

Hver medlemsstat har sin egen værdi for <anmodningens korrelationsidentifikator>

an..44

2

POST PÅ E-AD-LISTE

O

 

 

99x

 

a

Afsendelsesdato

R

 

 

dato

2.1

PUNTKAFGIFTSPLIGTIGE VARERS BEVÆGELSE

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(se kodeliste 2 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an21

 

b

Dato og tidspunkt for godkendelse af e-AD

R

 

 

dato/tidspunkt

 

c

Sekvensnummer

R

 

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..2

2.2

ERHVERVSDRIVENDE afsender

R

 

 

 

 

a

Den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer

R

 

For ERHVERVSDRIVENDE afsender

En eksisterende identifikator for <erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> i datagruppen <GODKENDELSE>

<Erhvervsdrivende typekode> for den pågældende <ERHVERVSDRIVENDE> skal være:

»godkendt oplagshaver« ELLER

»registreret afsender«

(se kodeliste 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 612/2013)

an13

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

2.3

ERHVERVSDRIVENDE afsendelsessted

C

HVIS <E-AD.Bestemmelsesstedstypekode> er »oprindelse — afgiftsoplag«

er <ERHVERVSDRIVENDE afsendelsessted> »R«

<AFGANGSSTED — Import> anvendes ikke

ELLERS

<ERHVERVSDRIVENDE afsendelsessted> anvendes ikke

<AFGANGSSTED — import> er »R«

 

 

 

a

Reference for afgiftsoplag

R

 

For ERHVERVSDRIVENDE afsendelsessted

En eksisterende identifikator <reference for afgiftsoplag> (punktafgiftsnummer i SEED).

(se kodeliste 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 612/2013)

an13

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

O

 

 

an..182

2.4

Afgangssted — import

C

HVIS <E-AD.Bestemmelsesstedstypekode> er »oprindelse — afgiftsoplag«

er <ERHVERVSDRIVENDE afsendelsessted> »R«

<AFGANGSSTED — Import> anvendes ikke

ELLERS

<ERHVERVSDRIVENDE afsendelsessted> anvendes ikke

<AFGANGSSTED — import> er »R«

 

 

 

a

Referencenummer for kontor

R

 

(se kodeliste 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an8

2.5

ERHVERVSDRIVENDE modtager

C

»R«, undtagen for type 2-meddelelser »formular for eksport under en hjemstedsordning« samt bestemmelsessteder med typekode 8

 

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

HVIS <bestemmelsesstedstypekode> findes i:

»bestemmelsessted — afgiftsoplag«

»bestemmelsessted — registreret modtager«

»bestemmelsessted — midlertidigt registreret modtager«

»bestemmelsessted — direkte levering«

SÅ er <ERHVERVSDRIVENDE modtager. Identificering af den erhvervsdrivende> »R«

ELLERS

HVIS <bestemmelsesstedstypekode> findes i:

»bestemmelsessted — eksport«

SÅ er <ERHVERVSDRIVENDE modtager. Identificering af den erhvervsdrivende> »O«

ELLERS finder <ERHVERVSDRIVENDE modtager. Identificering af den erhvervsdrivende> ikke anvendelse

De mulige værdier for <identificering af den erhvervsdrivende> er beskrevet i følgende tabel:

an..16

Bestemmelsesstedstypekode

ERHVERVSDRIVENDE MODTAGER. Identificering af den erhvervsdrivende

ERHVERVSDRIVENDE leveringssted. Identificering af den erhvervsdrivende

1 —

bestemmelsessted — afgiftsoplag

Punktafgiftsnummer (1)

Reference for afgiftsoplag (punktafgiftsnummer) (2)

2 —

bestemmelsessted — registreret modtager

Punktafgiftsnummer (3)

Eventuel identifikation (4)

3 —

bestemmelsessted — midlertidigt registreret modtager

Reference for midlertidig godkendelse (5)

Eventuel identifikation (6)

4 —

bestemmelsessted — direkte levering

Punktafgiftsnummer (7)

(Finder ikke anvendelse)

5 —

bestemmelsessted — fritaget modtager

(Finder ikke anvendelse)

Eventuel identifikation (8)

6 —

bestemmelsessted — eksport

Momsnummer (frivilligt)

(datagruppen <ERHVERVSDRIVENDE leveringssted> eksisterer ikke)

8 —

ukendt bestemmelsessted

(Finder ikke anvendelse)

(Finder ikke anvendelse)

(1)

Type erhvervsdrivende for modtageren er »godkendt oplagshaver«. En eksisterende identifikator for <erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> i datagruppen <GODKENDELSE>.

(2)

En eksisterende identifikator <reference for afgiftsoplag> i datagruppen <AFGIFTSOPLAG>.

(3)

Type erhvervsdrivende for modtageren er »registreret modtager«. En eksisterende identifikator for <erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> i datagruppen <GODKENDELSE>.

(4)

For leveringsstedet betyder »eventuel identifikation«: et momsnummer eller en anden identifikator; dette er valgfrit.

(5)

En eksisterende <reference for midlertidig godkendelse> i datagruppen <MIDLERTIDIG GODKENDELSE>.

(6)

For leveringsstedet betyder »eventuel identifikation«: et momsnummer eller en anden identifikator; dette er valgfrit.

(7)

Type erhvervsdrivende for modtageren er enten »godkendt oplagshaver« eller »registreret modtager«. En eksisterende identifikator for <erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> i datagruppen <GODKENDELSE>.

(8)

For leveringsstedet betyder »eventuel identifikation«: et momsnummer eller en anden identifikator; dette er valgfrit.

(se kodeliste 1 og 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 612/2013, hvis det er relevant)

 

b

EORI-nummer

C

»O«, hvis <bestemmelsesstedstypekode> er »bestemmelsessted — eksport«

finder ellers ikke anvendelse

Angiv EORI-nummeret på den person, som er ansvarlig for indgivelsen af eksportangivelsen, jf. artikel 21, stk. 5, i direktiv 2008/118/EF

an..17

 

c

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

2.6

ERHVERVSDRIVENDE Leveringssted

C

Valgfriheden i datagrupperne <ERHVERVSDRIVENDE leveringssted> og <BESTEMMELSESTOLDSTED> er beskrevet nedenfor efter <bestemmelsesstedstypekode>:

»R« for destinationstypekode 1 og 4

»O« for destinationstypekode 2, 3 og 5

finder ellers ikke anvendelse

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

HVIS <bestemmelsesstedstypekode> er »bestemmelsessted — afgiftsoplag«

SÅ er <ERHVERVSDRIVENDE leveringssted. Identificering af den erhvervsdrivende> »R«

ELLERS

HVIS <bestemmelsesstedstypekode> er »bestemmelsessted — direkte levering«

SÅ finder <ERHVERVSDRIVENDE leveringssted. Identificering af den erhvervsdrivende> ikke anvendelse

ELLERS er <ERHVERVSDRIVENDE leveringssted. Identificering af den erhvervsdrivende> »O«

De mulige værdier for <identificering af den erhvervsdrivende> er beskrevet i følgende tabel:

an..16

Bestemmelsesstedstypekode

ERHVERVSDRIVENDE MODTAGER. Identificering af den erhvervsdrivende

ERHVERVSDRIVENDE leveringssted. Identificering af den erhvervsdrivende

1 —

bestemmelsessted — afgiftsoplag

Punktafgiftsnummer (1)

Reference for afgiftsoplag (punktafgiftsnummer) (2)

2 —

bestemmelsessted — registreret modtager

Punktafgiftsnummer (3)

Eventuel identifikation (4)

3 —

bestemmelsessted — midlertidigt registreret modtager

Reference for midlertidig godkendelse (5)

Eventuel identifikation (6)

4 —

bestemmelsessted — direkte levering

Punktafgiftsnummer (7)

(Finder ikke anvendelse)

5 —

bestemmelsessted — fritaget modtager

(Finder ikke anvendelse)

Eventuel identifikation (8)

6 —

bestemmelsessted — eksport

Momsnummer (frivilligt)

(datagruppen <ERHVERVSDRIVENDE leveringssted> eksisterer ikke)

8 —

ukendt bestemmelsessted

(Finder ikke anvendelse)

(Finder ikke anvendelse)

(1)

Type erhvervsdrivende for modtageren er »godkendt oplagshaver«. En eksisterende identifikator for <erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> i datagruppen <GODKENDELSE>.

(2)

En eksisterende identifikator <reference for afgiftsoplag> i datagruppen <AFGIFTSOPLAG>.

(3)

Type erhvervsdrivende for modtageren er »registreret modtager«. En eksisterende identifikator for <erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> i datagruppen <GODKENDELSE>.

(4)

For leveringsstedet betyder »eventuel identifikation«: et momsnummer eller en anden identifikator; dette er valgfrit.

(5)

En eksisterende <reference for midlertidig godkendelse> i datagruppen <MIDLERTIDIG GODKENDELSE>.

(6)

For leveringsstedet betyder »eventuel identifikation«: et momsnummer eller en anden identifikator; dette er valgfrit.

(7)

Type erhvervsdrivende for modtageren er enten »godkendt oplagshaver« eller »registreret modtager«. En eksisterende identifikator for <erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> i datagruppen <GODKENDELSE>.

(8)

For leveringsstedet betyder »eventuel identifikation«: et momsnummer eller en anden identifikator; dette er valgfrit.

(se kodeliste 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 612/2013, hvis det er relevant)

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

C

HVIS <bestemmelsesstedstypekode> er »bestemmelsessted — direkte levering«

SÅ er <den erhvervsdrivendes navn> »O«

ELLERS er <den erhvervsdrivendes navn> »R«

 

an..182

2.7

BESTEMMELSESTOLDSTED

C

Valgfriheden i datagrupperne <ERHVERVSDRIVENDE leveringssted> og <BESTEMMELSESTOLDSTED> er beskrevet i tabellen nedenfor efter <bestemmelsesstedstypekode>:

 

 

Bestemmelsesstedstypekode

<ERHVERVSDRIVENDE Leveringssted>

<BESTEMMELSESTOLDSTED>

1 —

bestemmelsessted — afgiftsoplag

»R«

Finder ikke anvendelse

2 —

bestemmelsessted — registreret modtager

»O«

Finder ikke anvendelse

3 —

bestemmelsessted — midlertidigt registreret modtager

»O«

Finder ikke anvendelse

4 —

bestemmelsessted — direkte levering

»R«

Finder ikke anvendelse

5 —

bestemmelsessted — fritaget modtager

»O«

Finder ikke anvendelse

6 —

bestemmelsessted — eksport

Finder ikke anvendelse

»R«

8 —

ukendt bestemmelsessted (modtager ukendt)

Finder ikke anvendelse

Finder ikke anvendelse

 

a

Referencenummer for kontor

R

 

(se kodeliste 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an8

2.8

Kode for KATEGORI FOR PUNKTAFGIFTSPLIGTIG VARE

R

 

 

9x

 

a

Kode for den punktafgiftspligtige varekategori

R

 

(se kodeliste 3 i bilag II til forordning (EU) nr. 612/2013)

a1

2.9

ERHVERVSDRIVENDE transportarrangør

C

HVIS <E-AD overskrift. Transportordning>(IE801) (eller <E-AD overskrift. Transportordning>(IE815)) er »afsender« eller »modtager«

SÅ finder <ERHVERVSDRIVENDE transportarrangør> ikke anvendelse

ELLERS er <ERHVERVSDRIVENDE transportarrangør> »R«

 

 

 

a

Momsnummer

O

 

 

an..14

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

2.10

ERHVERVSDRIVENDE den første transportør

O

 

 

 

 

a

Momsnummer

O

 

 

an..14

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182


Tabel 7

(jf. artikel 6, stk. 1)

Generel anmodning om administrativt samarbejde

A

B

C

D

E

F

G

1

EGENSKABER

R

 

 

 

 

a

Anmodningstype

R

 

De mulige værdier er:

1

=

Administrativt samarbejde

2

=

historikanmodning

n1

 

b

Frist for resultater

R

 

 

dato

2

OPFØLGNING

R

 

 

 

 

a

Korrelationsidentifikator til opfølgning

R

 

(se kodeliste 1 i bilag II)

an28

 

b

Udstedelsesdato

R

 

 

dato

 

c

Medlemsstatskode for afsender

R

 

En medlemsstat, som er identificeret ved hjælp af en medlemsstatskode i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009

a2

 

d

Referencenummer for afsendelseskontor

O

 

(se kodeliste 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an8

 

e

Afsendende embedsmand

O

 

 

an..35

 

f

Medlemsstatskode for modtager

R

 

En medlemsstat, som er identificeret ved hjælp af en medlemsstatskode i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009

a2

 

g

Referencenummer for modtagerkontor

O

 

(se kodeliste 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an8

 

h

Modtagende embedsmand

O

 

 

an..35

 

i

National sagsnummeridentifikator

O

 

 

an..99

3

ACO_ANMODNING

C

»R«, hvis <anmodningstype> er »1«

finder ellers ikke anvendelse

(se anmodningstype i rubrik 1a)

 

 

 

a

Oplysninger om anmodninger om administrativt samarbejde

R

 

 

an..999

 

b

Oplysninger om anmodninger om administrativt samarbejde_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

c

Indikator

O

 

De mulige værdier er:

0

=

nej eller falsk

1

=

ja eller sand

n1

3.1

Kode for ANMODNINGSÅRSAG

R

 

 

99x

 

a

Kode for årsag til anmodning om administrativt samarbejde

R

 

(se kodeliste 8 i bilag II)

n..2

 

b

ACO_Supplerende oplysninger

C

»R«, hvis <kode for årsag til anmodning om administrativt samarbejde> er »anden«

ellers »O«

an..999

 

c

ACO_Supplerende oplysninger_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

3.1.1

REFERENCE FOR RISIKOVURDERING

O

 

 

99x

 

a

Anden risikoprofil

O

 

 

an..999

 

b

Anden risikoprofil_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

3.2

ARC-liste

O

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

(se kodeliste 2 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an21

 

b

Sekvensnummer

O

 

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..2

3.3

ERHVERVSDRIVENDE person

O

 

 

99x

 

a

Den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer

C

For 3.3 a, b og c: Mindst én af følgende egenskaber skal være angivet:

<den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer>

<momsnummer>

<den erhvervsdrivendes navn>

En eksisterende identifikator (punkafgiftsnummer) <den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> i datagruppen <GODKENDELSE> eller <reference for midlertidig godkendelse> i datagruppen <MIDLERTIDIG GODKENDELSE>

(se kodeliste 1 og 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 612/2013)

an13

 

b

Momsnummer

C

 

an..14

 

c

Den erhvervsdrivendes navn

C

 

an..182

 

d

Medlemsstatskode

C

»R«, hvis <den erhvervsdrivendes navn> er angivet, og <den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> ikke er angivet, og <momsnummer> ikke er angivet

finder ellers ikke anvendelse

(se den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer i rubrik 3.3a, momsnummer i rubrik 3.3b og den erhvervsdrivendes navn i rubrik 3.3c)

En medlemsstat, som er identificeret ved hjælp af en medlemsstatskode i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009

a2

 

e

Vejnavn

O

 

 

an..65

 

f

Husnummer

O

 

 

an..11

 

g

Postnummer

O

 

 

an..10

 

h

By

O

 

 

an..50

 

i

NAD_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

j

Telefonnummer

O

 

 

an..35

 

k

Faxnummer

O

 

 

an..35

 

l

E-mailadresse

O

 

 

an..70

3.4

STØTTEDOKUMENTER

O

 

 

9x

 

a

Kort beskrivelse af støttedokument

C

»R«, hvis <type støttedokument> er »anden«

finder ellers ikke anvendelse

(se reference for støttedokument i rubrik 3.4c og billede af dokument i rubrik 3.4e)

 

an..999

 

b

Kort beskrivelse af støttedokument_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

c

Reference for støttedokument

C

Mindst ét af disse tre felter:

<type støttedokument>

<reference for støttedokument>

<billede af dokument>

(se kort beskrivelse af støttedokument i rubrik 3.4a og billede af dokument i rubrik 3.4e)

 

an..999

 

d

Reference for støttedokument_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

e

Billede af dokument

C

Mindst ét af disse tre felter:

<type støttedokument>

<reference for støttedokument>

<billede af dokument>

(se kort beskrivelse af støttedokument i rubrik 3.4a og reference for støttedokument i rubrik 3.4c)

 

 

 

f

Type støttedokument

C

Mindst ét af disse tre felter:

<type støttedokument>

<reference for støttedokument>

<billede af dokument>

Se reference for støttedokument i rubrik 3.4c og billede af dokument i rubrik 3.4e

(se kodeliste 15 i bilag II)

n..4

3.5

Anmodede FORANSTALTNINGER

O

 

 

99x

 

a

Kode for administrative samarbejdsforanstaltninger

R

 

(se kodeliste 9 i bilag II)

n..2

 

b

Supplerende foranstaltning ved ACO

C

»R«, hvis <kode for administrative samarbejdsforanstaltninger> er »anden«

ellers »O«

(se kode for administrative samarbejdsforanstaltninger i rubrik 3.5a)

 

an..999

 

c

Supplerende foranstaltning ved ACO_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

4

HISTORIKANMODNING

C

»R«, hvis <anmodningstype> er »2«

finder ellers ikke anvendelse

(se anmodningstype i rubrik 1a)

 

 

 

a

ARC

R

 

(se kodeliste 2 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an21

 

b

Rammetype for historikanmodning

R

 

De mulige værdier er:

1

=

relevante data på en given dato fastlagt ved <rammetype>

2

=

historik for data siden en given dato fastlagt ved <rammedato>

3

=

fuldstændig historik for data

(se rammedato i rubrik 4c)

n1

 

c

Rammedato

C

finder ikke anvendelse, hvis <rammetype for historikanmodning> er »3«

ellers »R«

(se rammetype for historikanmodning i rubrik 4b)

 

dato

 

d

Historik for årsager til anmodning

R

 

 

an..999

 

e

Historik for årsager til anmodning_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

5

KONTAKT

O

 

 

 

 

a

Referencenummer for kontor

R

 

(se kodeliste 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an8

 

b

Indsendende punktafgiftsansvarlig embedsmand

O

 

 

an..35

 

c

Telefonnummer

O

 

 

an..35

 

d

Faxnummer

O

 

 

an..35

 

e

E-mailadresse

O

 

 

an..70


Tabel 10

(jf. artikel 6, stk. 3, artikel 9, stk. 1, artikel 10 og artikel 16)

Resultater vedrørende administrativt samarbejde

A

B

C

D

E

F

G

1

OPFØLGNING

R

 

 

 

 

a

Korrelationsidentifikator til opfølgning

R

 

(se kodeliste 1 i bilag II)

an28

 

b

Udstedelsesdato

R

 

 

dato

 

c

Medlemsstatskode for afsender

R

 

En medlemsstat, som er identificeret ved hjælp af en medlemsstatskode i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009

a2

 

d

Referencenummer for afsendelseskontor

O

 

(se kodeliste 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an8

 

e

Afsendende embedsmand

O

 

 

an..35

 

f

Medlemsstatskode for modtager

R

 

En medlemsstat, som er identificeret ved hjælp af en medlemsstatskode i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009

a2

 

g

Referencenummer for modtagerkontor

O

 

(se kodeliste 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an8

 

h

Modtagende embedsmand

O

 

 

an..35

 

i

National sagsnummeridentifikator

C

»O«, hvis <korrelationsidentifikator til opfølgning> ikke stemmer overens med <korrelationsidentifikator til opfølgning> i en anmodningsmeddelelse

»R«, hvis <korrelationsidentifikator til opfølgning> stemmer overens med <korrelationsidentifikator til opfølgning> i en anmodningsmeddelelse OG

<national sagsnummeridentifikator> er angivet i anmodningsmeddelelsen

finder ellers ikke anvendelse

HVIS <korrelationsidentifikator til opfølgning> stemmer overens med <korrelationsidentifikator til opfølgning> i en anmodningsmeddelelse, OG <national sagsnummeridentifikator> er angivet i anmodningsmeddelelsen

skal <national sagsnummeridentifikator> svare til værdien af <national sagsnummeridentifikator> i anmodningsmeddelelsen.

an..99

2

KONTAKT

O

 

 

 

 

a

Referencenummer for kontor

R

 

(se kodeliste 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an8

 

b

Indsendende punktafgiftsansvarlig embedsmand

O

 

 

an..35

 

c

Telefonnummer

O

 

 

an..35

 

d

Faxnummer

O

 

 

an..35

 

e

E-mailadresse

O

 

 

an..70

3

ACO_FORANSTALTNINGSRESULTAT

O

 

 

99x

 

a

ARC

O

 

(se kodeliste 2 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an21

 

b

Sekvensnummer

C

»O«, hvis <ARC> er angivet

finder ellers ikke anvendelse

(se ARC i rubrik 3a)

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..2

 

c

Kode for administrative samarbejdsforanstaltninger

R

 

(se kodeliste 9 i bilag II)

n..2

 

d

Supplerende foranstaltning ved ACO

C

»R«, hvis <kode for administrative samarbejdsforanstaltninger> er »anden«

ellers »O«

(se kode for administrative samarbejdsforanstaltninger i rubrik 3c)

 

an..999

 

e

Supplerende foranstaltning ved ACO_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

f

Kode for årsager til, at ACO ikke er muligt

O

 

(se kodeliste 11 i bilag II)

n..2

 

g

Supplerende årsager til, at ACO ikke er muligt

C

»R«, hvis <kode for årsager til, at ACO ikke er muligt> er »anden«

ellers »O«

(se kode for årsager til, at ACO ikke er muligt, i rubrik 3f)

 

an..999

 

h

Supplerende årsager til, at ACO ikke er muligt_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

i

Konklusion på bestemmelsesstedet

O

 

De mulige værdier er:

0

=

anden konklusion

1

=

(forbeholdt)

2

=

forsendelse i orden

3

=

forsendelse er ikke nået frem til bestemmelsessted

4

=

forsendelsen var forsinket

5

=

mangel registreret

6

=

punktafgiftspligtige varer ikke i orden

7

=

forsendelsen er ikke opført i lagerregnskabet

8

=

den erhvervsdrivende kunne ikke kontaktes

9

=

manglende erhvervsdrivende

10

=

overskydende mængder registreret

11

=

forkert kode for den punktafgiftspligtige vare

12

=

forkert bestemmelsesstedstypekode

13

=

forskelle bekræftet

14

=

manuel lukning anbefalet

15

=

afbrydelse anbefalet

16

=

uregelmæssigheder konstateret

n..2

 

j

Type anden konklusion

C

»R«, hvis <konklusion på bestemmelsesstedet> er »anden konklusion«

finder ellers ikke anvendelse

(se konklusion på bestemmelsesstedet i rubrik 3i)

 

an..999

 

k

Type anden konklusion_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

l

Supplerende forklaringer

O

 

 

an..999

 

m

Supplerende forklaringer_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

n

Kontrolrapportreference

O

 

(se kodeliste 2 i bilag II)

Der findes en »kontrolrapport«-meddelelse i systemet (også i de tilfælde, der er omfattet af en modtaget meddelelse om »bevægelseshistorik«/»historikresultater«), der har samme <kontrolrapportreference> som den indsendte meddelelse. Hvis <ARC> derudover er angivet i den indsendte meddelelse, så falder den sammen med <ARC> i den omtalte »kontrolrapport«-meddelelse

(se ARC i rubrik 3a)

an16

4

FEEDBACKANMODNING

O

 

 

 

 

a

Anmodet eller fremsendt feedback

R

 

De mulige værdier er:

0

=

ingen feedback anmodet

1

=

feedback anmodet

2

=

feedback fremsendt

n1

 

b

Opfølgende foranstaltninger

C

Mindst ét af disse to felter, hvis rubrik 4a er angivet:

<opfølgende foranstaltninger>

<relevans af oplysninger>

an..999

 

c

Opfølgende foranstaltninger_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

d

Relevans af fremsendte oplysninger

C

Mindst ét af disse to felter, hvis rubrik 4a er angivet:

<opfølgende foranstaltninger>

<relevans af oplysninger>

an..999

 

e

Relevans af oplysninger_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

5

STØTTEDOKUMENTER

O

 

 

9x

 

a

Kort beskrivelse af støttedokument

C

»R«, hvis <type støttedokument> er »anden«

finder ellers ikke anvendelse

(se type støttedokument i rubrik 5f)

 

an..999

 

b

Kort beskrivelse af støttedokument_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

c

Reference for støttedokument

C

Mindst ét af disse tre felter:

<kort beskrivelse af støttedokument>

<reference for støttedokument>

<billede af dokument>

(se kort beskrivelse af støttedokument i rubrik 5a og billede af dokument i rubrik 5e)

 

an..999

 

d

Reference for støttedokument_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

e

Billede af dokument

C

Mindst ét af disse tre felter:

<kort beskrivelse af støttedokument>

<reference for støttedokument>

<billede af dokument>

(se kort beskrivelse af støttedokument i rubrik 5a og reference for støttedokument i rubrik 5c)

 

 

 

f

Type støttedokument

C

Mindst ét af disse tre felter:

<kort beskrivelse af støttedokument>

<reference for støttedokument>

<billede af dokument>

(se kort beskrivelse af støttedokument i rubrik 5a, reference for støttedokument i rubrik 5c og billede af dokument i rubrik 5e)

(se kodeliste 15 i bilag II)

n..4


Tabel 11

(jf. artikel 9, stk. 2, og artikel 11)

Kontrolrapport

A

B

C

D

E

F

G

1

EGENSKABER

R

 

 

 

 

a

Meddelelsestype

R

 

De mulige værdier er:

1

=

godkendt dokument

n1

 

b

Dato og tidspunkt for godkendelse af kontrolrapport

C

»R« efter gennemført godkendelse

finder ellers ikke anvendelse

 

dato/tidspunkt

2

KONTROLRAPPORTOVERSKRIFT

R

 

 

 

 

a

Kontrolrapportreference

R

 

(se kodeliste 2 i bilag II)

an16

2.1

KONTROLKONTOR

R

 

 

 

 

a

Referencenummer for kontrolkontor

O

 

(se kodeliste 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an8

 

b

Medlemsstatskode

C

For 2.1 b, c, d, e, f og g:

»R« undtagen for <husnummer>, som er »O«, hvis <referencenummer for kontrolkontor> ikke er angivet

finder ellers ikke anvendelse

(se referencenummer for kontrolkontor i rubrik 2.1a)

En medlemsstat, som er identificeret ved hjælp af en medlemsstatskode i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009

a2

 

c

Kontrolkontorets navn

C

 

an..35

 

d

Vejnavn

C

 

an..65

 

e

Husnummer

C

 

an..11

 

f

Postnummer

C

 

an..10

 

g

By

C

 

an..50

 

h

Telefonnummer

C

For 2.1 h, i og j:

Hvis <referencenummer for kontrolkontor> ikke er angivet, skal mindst en af følgende tre egenskaber være angivet:

<telefonnummer>

<faxnummer>

<e-mailadresse>

ellers finder ingen af de tre egenskaber anvendelse

(se referencenummer for kontrolkontor i rubrik 2.1a)

 

an..35

 

i

Faxnummer

C

 

an..35

 

j

E-mailadresse

C

 

an..70

 

k

NAD_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

3

PUNKTAFGIFTSPLIGTIGE VARERS BEVÆGELSE e-AD

C

En af datagrupperne <PUNKTAFGIFTSPLIGTIGE VARERS BEVÆGELSE e-AD> eller <ANDET LEDSAGEDOKUMENT> skal være angivet

 

 

 

a

ARC

R

 

(se kodeliste 2 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an21

 

b

Sekvensnummer

R

 

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..2

4

ANDET LEDSAGEDOKUMENT

C

En af datagrupperne <PUNKTAFGIFTSPLIGTIGE VARERS BEVÆGELSE e-AD> eller <ANDET LEDSAGEDOKUMENT> skal være angivet

 

 

 

a

Type andet ledsagedokument

R

 

De mulige værdier er:

0

=

Andet

2

=

SAAD

n1

 

b

Kort beskrivelse af andet ledsagedokument

C

»R«, hvis <type andet ledsagedokument> er »anden«

finder ellers ikke anvendelse

 

an…350

 

c

Kort beskrivelse af andet ledsagedokument_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

n2

 

d

Nummer på andet ledsagedokument

R

 

 

an…350

 

e

Dato for andet ledsagedokument

R

 

 

dato

 

f

Billede af andet ledsagedokument

O

 

 

 

 

g

Afsendelsesmedlemsstat

R

 

En medlemsstat, som er identificeret ved hjælp af en medlemsstatskode i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009

a2

 

h

Bestemmelsesmedlemsstat

R

 

En medlemsstat, som er identificeret ved hjælp af en medlemsstatskode i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009

a2

4.1

ERHVERVSDRIVEDE person, der deltager i bevægelsen

O

 

 

9x

 

a

Den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer

C

Mindst én af følgende egenskaber skal være angivet:

<den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer>

<identificering af den erhvervsdrivende>

<den erhvervsdrivendes navn>

En eksisterende identifikator (punkafgiftsnummer) <den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> i datagruppen <GODKENDELSE> eller <reference for midlertidig godkendelse> i datagruppen <MIDLERTIDIG GODKENDELSE>

(se kodeliste 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 612/2013)

an13

 

b

Identificering af den erhvervsdrivende

C

Mindst én af følgende egenskaber skal være angivet:

<den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer>

<identificering af den erhvervsdrivende>

<den erhvervsdrivendes navn>

Et momsnummer eller et andet nationalt nummer

an16

 

c

Den erhvervsdrivendes navn

C

Mindst én af følgende egenskaber skal være angivet:

<den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer>

<identificering af den erhvervsdrivende>

<den erhvervsdrivendes navn>

an..182

 

d

Type erhvervsdrivende person

O

 

De mulige værdier er:

1

=

afsender

2

=

modtager

3

=

skatterepræsentant

4

=

sælger

5

=

ansvarlig person

6

=

kunde privatperson

n..2

 

e

Medlemsstatskode

C

»R«, hvis <den erhvervsdrivendes navn> er angivet, OG <den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> og <identificering af den erhvervsdrivende> ikke er angivet

finder ellers ikke anvendelse

(se kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

a2

 

f

Vejnavn

O

 

 

an..65

 

g

Husnummer

O

 

 

an..11

 

h

Postnummer

O

 

 

an..10

 

i

By

O

 

 

an..50

 

j

NAD_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

k

Telefonnummer

O

 

 

an..35

 

m

E-mailadresse

O

 

 

an..70

4.2

VARE

O

 

 

999x

 

a

Varebeskrivelse

O

 

 

an..55

 

b

KN-kode

C

»R«, hvis <ANDET LEDSAGEDOKUMENT. Billede af andet ledsagedokument> ikke er angivet i datagruppen <ANDET LEDSAGEDOKUMENT>

finder ellers ikke anvendelse

(se rubrik 4 og 4f)

Dataelementets værdi skal være større end nul

n8

 

c

Handelsbetegnelse for varerne

O

 

 

an..999

 

d

Tillægskode

O

 

 

an..35

 

e

Mængde

C

»R«, hvis <ANDET LEDSAGEDOKUMENT. Billede af andet ledsagedokument> ikke er angivet i datagruppen <ANDET LEDSAGEDOKUMENT>

finder ellers ikke anvendelse

(se rubrik 4 og 4f)

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..15.3

 

f

Kode for måleenhed

C

»R«, hvis <ANDET LEDSAGEDOKUMENT. Billede af andet ledsagedokument> ikke er angivet i datagruppen <ANDET LEDSAGEDOKUMENT>

finder ellers ikke anvendelse

(se rubrik 4 og 4f)

(se kodeliste 12 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

n..2

 

g

Bruttovægt

O

 

Bruttovægt skal være lig med eller større end nettovægt

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..15,2

 

h

Nettovægt

O

 

Bruttovægt skal være lig med eller større end nettovægt

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..15.2

4.3

TRANSPORTMIDDEL

C

»R«, hvis <ANDET LEDSAGEDOKUMENT. Billede af andet ledsagedokument> ikke er angivet i datagruppen <ANDET LEDSAGEDOKUMENT>

finder ellers ikke anvendelse

(se rubrik 4 og 4f)

 

 

 

a

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

b

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

c

Husnummer

O

 

 

an..11

 

d

Transportørens land

R

 

Angiv en »landekode«, der er anført i kodeliste 4 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, men som ikke er anført i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, undtagen »landekode«»GR«

a2

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

Kode for transportform

R

 

Angiv transportform ved hjælp af koderne i kodeliste 7 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009

n..2

 

h

ACO_Supplerende oplysninger

C

»R«, hvis <TRANSPORTMIDDEL. Kode for transportform> er »anden«

finder ellers ikke anvendelse

(se rubrik 4.3g)

 

an..999

 

i

ACO_Supplerende oplysninger_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

j

Registrering

R

 

 

an..35

 

k

Registreringsland

R

 

Angiv en »landekode«, der er anført i kodeliste 4 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, men som ikke er anført i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, undtagen »landekode«»GR«

a2

5

KONTROLRAPPORT

R

 

 

 

 

a

Kontroldato

R

 

 

dato

 

b

Kontrolkontor

R

 

 

an..350

 

c

Kontrolkontor_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

d

Kontroltype

R

 

De mulige værdier er:

1

=

fysisk kontrol

2

=

dokumentkontrol

n1

 

e

Årsag til kontrol

R

 

De mulige værdier er:

0

=

anden årsag

1

=

påbegyndt stikprøvekontrol

2

=

hændelse signaleret

3

=

anmodning om bistand modtaget

4

=

anmodning fra et andet kontor

5

=

varsling modtaget

n1

 

f

Supplerende oprindelsesreference

O

 

 

an..350

 

g

Supplerende oprindelsesreference_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

h

Navn på kontrolembedsmand

R

 

 

an..350

 

i

Navn på kontrolembedsmand_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

j

Konklusion på samlet kontrol

R

 

De mulige værdier er:

1

=

tilfredsstillende

2

=

mindre uoverensstemmelser fundet

3

=

afbrydelse anbefalet

4

=

påtænkt indsigelse i henholdtil artikel 10 i Rådets direktiv 2008/118/EF

5

=

tilladeligt tab konstateret, jf. artikel 7, stk. 4, i Rådets direktiv 2008/118/EF

n1

 

k

Kontrol ved ankomst påkrævet

R

 

De mulige værdier er:

0

=

nej eller falsk

1

=

ja eller sand

n1

 

l

Indikator

R

 

De mulige værdier er:

0

=

nej eller falsk

1

=

ja eller sand

n1

 

m

Bemærkninger

O

 

 

an..350

 

n

Bemærkninger_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

5.1

UDFØRT KONTROLFORANSTALTNING

R

 

 

99x

 

a

Udført kontrolforanstaltning

R

 

De mulige værdier er:

0

=

anden kontrolforanstaltning

1

=

bekræftede talte pakker

2

=

udlosset

3

=

åbnede pakker

4

=

kommenteret papirkopi af dokumenter (f.eks. SAAD)

5

=

tælling

6

=

stikprøveudtagning

7

=

administrativ kontrol

8

=

varer vejet/målt

9

=

stikprøvekontrol

10

=

kontrol af dokumenter

11

=

sammenligning af dokumenter fremlagtmed e-AD

n..2

 

b

Anden kontrolforanstaltning

C

»R«, hvis <udført kontrolforanstaltning> er »0«

finder ellers ikke anvendelse

(se kode for udført kontrolforanstaltning i rubrik 5.1a)

 

an..350

 

c

Anden kontrolforanstaltning_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

5.2

EFTERVISNING

C

»R«, hvis <årsag til kontrol> er »2«

ellers »O«

(se årsag til kontrol i rubrik 5e)

 

9x

 

a

Udstedende myndighed

O

 

 

an..35

 

b

Udstedende myndighed_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

c

Dokumentationstypekode

R

 

(se kodeliste 6 i bilag II)

n..2

 

d

Supplement til dokumentationstype

C

»R«, hvis <dokumentationstypekode> er »anden«

finder ellers ikke anvendelse

(se dokumentationstypekode i rubrik 5.2c)

 

an..350

 

e

Supplement til dokumentationstype_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

f

Dokumentationsreference

O

 

 

an..350

 

g

Dokumentationsreference_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

h

Billede af dokumentation

O

 

 

 

5.3

ÅRSAG TIL UTILFREDSHED

O

 

 

9x

 

a

Kode for årsag til utilfredshed

R

 

(se kodeliste 12 i bilag II)

n..2

 

b

Supplerende oplysninger

C

»R«, hvis <kode for årsag til utilfredshed> er »anden«

finder ellers ikke anvendelse

(se kode for årsag til utilfredshed i rubrik 5.3a)

 

an..350

 

c

Supplerende oplysninger_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

5.4

TRANSPORTOPLYSNINGER

O

 

 

99x

 

a

Kode for transportenhed

R

 

(se kodeliste 7 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

n..2

 

b

Identificering af transportenheder

C

»R«, hvis <kode for transportenhed> ikke er »transport i faste installationer«

finder ellers ikke anvendelse

(se kode for transportenhed i rubrik 5.4a)

 

an..35

 

c

Identificering af handelsmæssig forsegling

O

 

 

an..35

 

d

Forseglingsoplysninger

O

 

 

an..350

 

e

Forseglingsoplysninger_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

f

Supplerende oplysninger

O

 

 

an..350

 

g

Supplerende oplysninger_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

5.5

KONTROLRAPPORT for varepost

O

 

 

99x

 

a

Entydigt referencenummer for varepost

C

»R«, hvis datagruppen <PUNKTAFGIFTSPLIGTIGE VARERS BEVÆGELSE e-AD> er angivet

finder ellers ikke anvendelse

Denne værdi henviser til <entydigt referencenummer for varepost> for e-AD-vareposten for det tilknyttede e-AD og skal være unik inden for meddelelsen.

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..3

 

b

Varebeskrivelse

C

»O«, hvis datagruppen <ANDET LEDSAGEDOKUMENT> er angivet

finder ellers ikke anvendelse

an..55

 

c

KN-kode

C

»R«, hvis datagruppen <ANDET LEDSAGEDOKUMENT> er angivet

finder ellers ikke anvendelse

Dataelementets værdi skal være større end nul

n8

 

d

Tillægskode

C

»O«, hvis datagruppen <ANDET LEDSAGEDOKUMENT> er angivet

finder ellers ikke anvendelse

an..35

 

e

Tegn på mangler eller overskydende mængder

O

 

De mulige værdier er:

S

=

mangel

E

=

overskydende mængde

a1

 

f

Konstaterede mangler eller overskydende mængder

C

»R«, hvis <tegn på mangler eller overskydende mængder> er angivet

finder ellers ikke anvendelse

(se tegn på mangler eller overskydende mængder i rubrik 5.5e)

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..15.3

 

g

Bemærkninger

O

 

 

an..350

 

h

Bemærkninger_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

5.5.1

ÅRSAG TIL UTILFREDSHED

O

 

 

9x

 

a

Kode for årsag til utilfredshed

R

 

(se kodeliste 12 i bilag II)

n..2

 

b

Supplerende oplysninger

C

»R«, hvis <kode for årsag til utilfredshed> er »anden«

ellers »O«

(se kode for årsag til utilfredshed i rubrik 5.5.1a)

 

an..350

 

c

Supplerende oplysninger_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2


Tabel 12

(jf. artikel 14)

Hændelsesrapport

A

B

C

D

E

F

G

1

EGENSKABER

R

 

 

 

 

a

Meddelelsestype

R

 

De mulige værdier er:

1

=

første indsendelse

3

=

godkendt dokument

n1

 

b

Dato og tidspunkt for godkendelse af hændelsesrapport

C

»R« efter gennemført godkendelse

finder ellers ikke anvendelse

dato/tidspunkt

2

HÆNDELSESRAPPORTOVERSKRIFT

R

 

 

 

 

a

Hændelsesrapportnummer

C

»R«, hvis <meddelelsestype> er »3«

finder ellers ikke anvendelse

(se meddelelsestype i rubrik 1a)

(se kodeliste 2 i bilag II)

an16

 

b

Hændelsesrapportreference for indsendelsesmedlemsstat

C

»R«, hvis <meddelelsestype> er »1« eller »3«, og indsendelsesmedlemsstaten er forskellig fra hændelsesmedlemsstaten

»O«, hvis <meddelelsestype> er »1« eller »3«, og indsendelsesmedlemsstaten er hændelsesmedlemsstaten

finder ellers ikke anvendelse

(se meddelelsestype i rubrik 1a)

Formatet for <hændelsesrapportreference for indsendelsesmedlemsstat> er:

2 bogstaver: identificering af den medlemsstat, hvor hændelsesrapporten er indsendt

efterfulgt af en unik kode, som er tildelt på nationalt plan

an..35

 

c

ARC

R

 

(se kodeliste 2 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

an21

 

d

Sekvensnummer

R

 

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..2

3

ANDET LEDSAGEDOKUMENT

C

En af datagrupperne <PUNKTAFGIFTSPLIGTIGE VARERS BEVÆGELSE e-AD> eller <ANDET LEDSAGEDOKUMENT> skal være angivet

 

 

 

a

Type andet ledsagedokument

R

 

De mulige værdier er:

0

=

Andet

2

=

SAAD

n1

 

b

Kort beskrivelse af andet ledsagedokument

C

»R«, hvis <type andet ledsagedokument> er »anden«

finder ellers ikke anvendelse

an..350

 

c

Kort beskrivelse af andet ledsagedokument_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

a2

 

d

Nummer på andet ledsagedokument

R

 

 

an..350

 

e

Dato for andet ledsagedokument

R

 

 

dato

 

f

Billede af andet ledsagedokument

O

 

 

 

 

g

Afsendelsesmedlemsstat

R

 

En medlemsstat, som er identificeret ved hjælp af en medlemsstatskode i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009

a2

 

h

Bestemmelsesmedlemsstat

R

 

En medlemsstat, som er identificeret ved hjælp af en medlemsstatskode i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009

a2

3.1

ERHVERVSDRIVEDE person, der deltager i bevægelsen

O

 

 

9x

 

a

Den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer

C

Mindst én af følgende egenskaber skal være angivet:

<den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer>

<identificering af den erhvervsdrivende>

<den erhvervsdrivendes navn>

En eksisterende identifikator (punkafgiftsnummer) <den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> i datagruppen <GODKENDELSE> eller <reference for midlertidig godkendelse> i datagruppen <MIDLERTIDIG GODKENDELSE>

(se kodeliste 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 612/2013)

an13

 

b

Identificering af den erhvervsdrivende

C

Mindst én af følgende egenskaber skal være angivet:

<den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer>

<identificering af den erhvervsdrivende>

<den erhvervsdrivendes navn>

Et momsnummer eller et andet nationalt nummer

an16

 

c

Den erhvervsdrivendes navn

C

Mindst én af følgende egenskaber skal være angivet:

<den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer>

<identificering af den erhvervsdrivende>

<den erhvervsdrivendes navn>

an..182

 

d

Type erhvervsdrivende person

O

 

De mulige værdier er:

1

=

afsender

2

=

modtager

3

=

skatterepræsentant

4

=

sælger

5

=

ansvarlig person

6

=

kunde privatperson

n..2

 

e

Medlemsstatskode

C

»R«, hvis <den erhvervsdrivendes navn> er angivet, OG <den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer> og <identificering af den erhvervsdrivende> ikke er angivet

finder ellers ikke anvendelse

(se kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

a2

 

f

Vejnavn

O

 

 

an..65

 

g

Husnummer

O

 

 

an..11

 

h

Postnummer

O

 

 

an..10

 

j

NAD_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

k

Telefonnummer

O

 

 

an..35

 

l

Faxnummer

O

 

 

an..35

 

m

E-mailadresse

O

 

 

an..70

3.2

VARE

O

 

 

999x

 

a

Varebeskrivelse

O

 

 

an..55

 

b

KN-kode

C

»R«, hvis <ANDET LEDSAGEDOKUMENT. Billede af andet ledsagedokument> ikke er angivet i datagruppen <ANDET LEDSAGEDOKUMENT>

finder ellers ikke anvendelse (se rubrik 3 og 3f)

Dataelementets værdi skal være større end nul

n8

 

c

Handelsbetegnelse for varerne

O

 

 

an..999

 

d

Tillægskode

O

 

 

an..35

 

e

Mængde

C

»R«, hvis <ANDET LEDSAGEDOKUMENT. Billede af andet ledsagedokument> ikke er angivet i datagruppen <ANDET LEDSAGEDOKUMENT>

finder ellers ikke anvendelse

(se rubrik 3 og 3f)

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..15.3

 

f

Kode for måleenhed

C

»R«, hvis <ANDET LEDSAGEDOKUMENT. Billede af andet ledsagedokument> ikke er angivet i datagruppen <ANDET LEDSAGEDOKUMENT>

finder ellers ikke anvendelse

(se rubrik 3 og 3f)

(se kodeliste 12 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009)

n..2

 

g

Bruttovægt

O

 

Bruttovægt skal være lig med eller større end nettovægt

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..15.2

 

h

Nettovægt

O

 

Bruttovægt skal være lig med eller større end nettovægt

Dataelementets værdi skal være større end nul

n..15.2

3.3

TRANSPORTMIDDEL

C

»R«, hvis <ANDET LEDSAGEDOKUMENT. Billede af andet ledsagedokument> ikke er angivet i datagruppen <ANDET LEDSAGEDOKUMENT>

finder ellers ikke anvendelse

(se rubrik 3 og 3f)

 

 

 

a

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

b

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

c

Husnummer

O

 

 

an..11

 

d

Transportørens land

R

 

Angiv en »landekode«, der er anført i kodeliste 4 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, men som ikke er anført i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, undtagen »landekode«»GR«

a2

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

Kode for transportform

R

 

Angiv transportform ved hjælp af koderne i kodeliste 7 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009

n..2

 

h

ACO_Supplerende oplysninger

C

»R«, hvis <TRANSPORTMIDDEL. Koden for transportform> er »anden«

finder ellers ikke anvendelse

(se rubrik 3.3g)

 

an..999

 

i

ACO_Supplerende oplysninger_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

j

Registrering

R

 

 

an..35

 

k

Registreringsland

R

 

Angiv en »landekode«, der er anført i kodeliste 4 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, men som ikke er anført i kodeliste 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, undtagen »landekode«»GR«

a2

4

HÆNDELSESRAPPORT

R

 

 

 

 

a

Hændelsesdato

R

 

 

dato

 

b

Hændelsessted

R

 

 

an..350

 

c

Hændelsessted_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

d

Identificering af punktafgiftsansvarlig embedsmand

O

 

 

an..35

 

e

Person, der indsender

R

 

 

an..35

 

f

Kode for person, der indsender

R

 

(se kodeliste 10 i bilag II)

n..2

 

g

Supplement for person, der indsender

C

»R«, hvis <kode for person, der indsender> er »anden«

ellers »O«

(se kode for person, der indsender, i rubrik 4f)

 

an..350

 

h

Supplement for person, der indsender_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

i

Ændring af transportordning

O

 

De mulige værdier er:

1

=

afsender

2

=

modtager

3

=

ejeren af varerne

4

=

anden

n1

 

j

Bemærkninger

O

 

 

an..350

 

k

Bemærkninger_LNG

C

»R«, hvis de(t) tilknyttede tekstfelt(er) benyttes

finder ellers ikke anvendelse

Angiv sprogkode, jf. kodeliste 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 684/2009, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

5

HÆNDELSESDOKUMENTATION