EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2123

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/2123 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der kan foretages identitetskontrol og fysisk kontrol af visse varer på kontrolsteder og dokumentkontrol kan foretages i en vis afstand fra grænsekontrolsteder (EØS-relevant tekst)

C/2019/7004

EUT L 321 af 12.12.2019, p. 64–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2123/oj

12.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/64


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2123

af 10. oktober 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der kan foretages identitetskontrol og fysisk kontrol af visse varer på kontrolsteder og dokumentkontrol kan foretages i en vis afstand fra grænsekontrolsteder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra a) og e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 fastlægges rammen for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter til verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden overholdes. Denne ramme omfatter offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande.

(2)

I denne sammenhæng bør de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet, med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af offentlig kontrol og en ordentlig risikostyring, kunne tillade, at identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c) og e), i forordning (EU) 2017/625 foretages på et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet, såfremt visse betingelser er opfyldt.

(3)

Af nævnte årsager bør dette også gælde for sendinger af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, der er omfattet af foranstaltningerne i henhold til de i nævnte forordnings artikel 47, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede retsakter.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 (3) er der bl.a. fastsat regler for gennemførelse af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, der er omfattet af disse forordninger, på et andet kontrolsted end det udpegede indgangssted. Der fastsættes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 navnlig betingelser for tilladelse til overførsel af en sending til et udpeget importsted med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol, regler vedrørende de dokumenter, der skal ledsage sendingen til det udpegede importsted, oplysningsforpligtelser for de kompetente myndigheder på udpegede indgangssteder og for de operatører, der er ansvarlige for sendingen, samt regler for tilfælde, hvor operatøren beslutter at ændre det udpegede importsted, efter at sendingen har forladt det udpegede indgangssted. Nævnte forordninger ophæves med virkning fra den 14. december 2019, og førnævnte bestemmelser bør erstattes af nærværende forordning. Med henblik på at sikre en effektiv offentlig kontrol og en tilstrækkelig sporbarhed for sendinger bør de regler, der fastsættes ved denne forordning, også sikre en optimal udnyttelse af de muligheder for udveksling af oplysninger om offentlig kontrol og sendingers sporbarhed, som informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC) eller eksisterende nationale systemer frembyder.

(5)

De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet bør, på visse betingelser, efter anmodning fra operatøren give tilladelse til, at en sending af varer overføres til et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted, der er udpeget for den pågældende varekategori. I sådanne tilfælde bør operatøren meddele de kompetente myndigheder navnet og koden i Traces-systemet (Trade Control and Expert System) for det kontrolsted, sendingen skal overføres til.

(6)

De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet bør, i det omfang det er nødvendigt for at kunne foretage en effektiv identitetskontrol og fysisk kontrol, kunne anmode operatøren om at overføre varerne til et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet. I sådanne tilfælde bør de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet indhente samtykke fra operatøren, før de giver tilladelse til overførslen til kontrolstedet. Operatørens samtykke bør være påkrævet under hensyntagen til operatørens transportomkostninger eller for at undgå situationer, hvor sendinger indeholdende letfordærvelige varer overføres til et kontrolsted, der ikke ligger i en passende afstand fra grænsekontrolstedet.

(7)

For at begrænse de plantesundhedsmæssige og folkesundhedsmæssige risici bør tilladelser til overførsel af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter samt af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer til kontrolstedet gives på grundlag af et tilfredsstillende resultat af dokumentkontrol på grænsekontrolstedet.

(8)

Med henblik på at sikre sendingers sporbarhed bør de kompetente myndigheder på kontrolstedet underrette de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet om sendingens ankomst. Foreligger disse oplysninger ikke, bør de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet hos de kompetente myndigheder på kontrolstedet verificere, om sendingen er ankommet til kontrolstedet, og hvis denne verifikation viser, at sendingen ikke er ankommet, bør de underrette toldmyndighederne og andre myndigheder som omhandlet i artikel 75, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 og foretage yderligere undersøgelser for at fastslå, hvor sendingen befinder sig.

(9)

For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at foretage en effektiv identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter bør sendingerne overføres fra grænsekontrolstedet til kontrolstedet. Overførslen bør ske på en sådan måde, at der ikke sker infestering eller infektion af andre planter, planteprodukter eller andre objekter. Af samme grund bør operatører sikre, at emballage eller transportmidler er lukket eller forseglet under overførslen til kontrolstedet. I særlige tilfælde bør de kompetente myndigheder kunne tillade, at emballagen eller transportmidlet til sendinger af træ af nåletræer ikke er lukket eller forseglet under transporten fra grænsekontrolstedet til kontrolstedet, såfremt visse betingelser er opfyldt. I sådanne tilfælde bør det træ af nåletræer, sendingerne indeholder, være dyrket eller produceret i et geografisk område i et tredjeland, hvor det pågældende tredjeland deler landegrænse med den medlemsstat, som den kompetente myndighed er ansvarlig for, og for hvilket der foreligger oplysninger om, at træets plantesundhedsmæssige status er den samme i det pågældende tredjeland som i den pågældende medlemsstat.

(10)

For at kunne tilrettelægge en effektiv offentlig kontrol bør de kompetente myndigheder, herunder toldmyndigheder, til hvem medlemsstaten har overdraget ansvaret for gennemførelsen af offentlig kontrol, eller de kompetente myndigheder på et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet, kunne foretage dokumentkontrol i en vis afstand fra grænsekontrolstedet.

(11)

Med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af offentlig kontrol på andre EU-indgangssteder end grænsekontrolstedet bør kompetente myndigheder, herunder toldmyndigheder, til hvem medlemsstaten har overdraget ansvaret for gennemførelsen af offentlig kontrol, kunne foretage dokumentkontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, som er omfattet af kontrol med formindsket hyppighed som fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1756/2004 (4).

(12)

Ved Kommissionens afgørelse 2010/313/EU (5) gives der tilladelse til i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 669/2009 at foretage fysisk kontrol ved fødevare- og foderstofvirksomhedslederes lokaler i Cypern. Tilsvarende gives der ved Kommissionens afgørelse 2010/458/EU (6) tilladelse til i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 669/2009 at foretage fysisk kontrol ved fødevare- og foderstofvirksomhedslederes lokaler i Malta. Eftersom denne forordning finder anvendelse på de områder, der er omfattet af nævnte afgørelser, bør afgørelse 2010/313/EU og 2010/458/EU ophæves med virkning fra den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse.

(13)

Da forordning (EU) 2017/625 anvendes fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning af hensyn til sammenhængen og retssikkerheden også anvendes fra denne dato. I overensstemmelse med artikel 165, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625 kan regler fastsat i henhold til artikel 53, stk. 1, litra e), dog først finde anvendelse senest 12 måneder efter deres vedtagelse for så vidt angår sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i samme forordnings artikel 47, stk. 1, litra c). Af samme grund ville overgangsforanstaltningerne vedrørende de tilsvarende bestemmelser i direktiv 2000/29/EF (7) være påkrævet indtil den 13. december 2020. Denne periode på et år er nødvendig for at give operatørerne og de kompetente myndigheder mere tid til at implementere bestemte krav.

(14)

Da denne forordning finder anvendelse på de af Kommissionens direktiv 2004/103/EF (8) omfattede områder vedrørende planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625, bør nævnte direktiv ophæves med virkning fra den 14. december 2020 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning fastsættes der regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser kompetente myndigheder kan foretage:

a)

identitetskontrol og fysisk kontrol på et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet af:

i)

sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 72, stk. 1, og artikel 74, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 (9) og sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, som er omfattet af en beredskabsforanstaltning efter retsakter vedtaget i henhold til artikel 28, stk. 1, artikel 30, stk. 1, artikel 40, stk. 3, artikel 41, stk. 3, artikel 49, stk. 1, artikel 53, stk. 3, og artikel 54, stk. 3, i forordning (EU) 2016/2031

ii)

sendinger af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, der er omfattet af foranstaltningerne i henhold til de i artikel 47, stk. 1, litra d), e) og f), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede retsakter

b)

dokumentkontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 72, stk. 1, og artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031 i en vis afstand fra et grænsekontrolsted.

2.   Kompetente myndigheder, der befinder sig i en vis afstand fra grænsekontrolstedet, herunder på et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet eller på et EU-indgangssted, udfører deres aktiviteter under og efter dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning 2019/2130 (10).

KAPITEL I

Identitetskontrol og fysisk kontrol på andre kontrolsteder end grænsekontrolstederne

Artikel 2

Betingelser for gennemførelse af identitetskontrol og fysisk kontrol på et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet

1.   Identitetskontrol og fysisk kontrol kan foretages på et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Operatøren — i forbindelse med forhåndsmeddelelse i overensstemmelse med artikel 56, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/625 — eller den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet har i det fælles sundhedsimportdokument (CHED) oplyst, på hvilket kontrolsted der skal foretages identitetskontrol og fysisk kontrol.

b)

Resultatet af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedets dokumentkontrol er tilfredsstillende.

c)

De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet har i CHED'et registreret deres tilladelse til, at sendingen overføres til kontrolstedet.

d)

Operatøren har, inden sendingen forlader grænsekontrolstedet, underrettet de kompetente myndigheder på det kontrolsted, hvor der skal foretages identitetskontrol og fysisk kontrol, om det forventede tidspunkt for sendingens ankomst og om det anvendte transportmiddel ved at udfylde og indgive et særskilt CHED i informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC).

e)

Operatøren har transporteret sendingen fra grænsekontrolstedet til kontrolstedet under toldtilsyn, uden at varerne er blevet aflæsset under transporten.

f)

Operatøren har sørget for, at sendingen ledsages til kontrolstedet af en kopi af det i litra c) omhandlede CHED i papirformat eller i elektronisk format.

g)

Operatøren har sikret, at:

i)

sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 72, stk. 1, og artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, som er omfattet af en beredskabsforanstaltning efter retsakter vedtaget i henhold til artikel 28, stk. 1, artikel 30, stk. 1, artikel 40, stk. 3, artikel 41, stk. 3, artikel 49, stk. 1, artikel 53, stk. 3, og artikel 54, stk. 3, i forordning (EU) 2016/2031, og sendinger af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra e) og f), i forordning (EU) 2017/625 ledsages til kontrolstedet af en bekræftet kopi af de officielle certifikater, der er omhandlet i artikel 50, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, udstedt i overensstemmelse med samme forordnings artikel 50, stk. 2

ii)

sendinger af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, der er omfattet af foranstaltningerne i henhold til de i artikel 47, stk. 1, litra e) og f), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede retsakter, ledsages til kontrolstedet af en bekræftet kopi af resultaterne af tredjelandets kompetente myndigheders laboratorieanalyser, udstedt i overensstemmelse med samme forordnings artikel 50, stk. 2.

h)

Operatøren har angivet referencenummeret på det i litra c) omhandlede CHED i den toldangivelse, der er indgivet til toldmyndighederne med henblik på overførsel af sendingen til kontrolstedet, og har opbevaret en kopi af det pågældende CHED, så det er til rådighed for toldmyndighederne, jf. artikel 163 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (11).

2.   Kravet om, at den i stk. 1, litra g), nr. i) og ii), omhandlede bekræftede kopi skal ledsage sendingen, gælder ikke, hvis de respektive officielle certifikater eller resultater af laboratorieanalyser er indgivet i IMSOC af tredjelandets kompetente myndigheder eller er uploadet i IMSOC af operatøren, og de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet har kontrolleret, at de svarer til de originale certifikater eller laboratorieanalyseresultater.

3.   Hvis den kompetente myndighed i en medlemsstat forvalter et eksisterende nationalt system, som registrerer resultaterne af dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol, finder stk. 1, litra d) og h), ikke anvendelse på sendinger, der sendes fra grænsekontrolstedet til et kontrolsted i samme medlemsstat, forudsat at følgende krav er opfyldt:

a)

Det eksisterende nationale system indeholder oplysninger om det forventede tidspunkt for sendingens ankomst til kontrolstedet og om typen af transportmiddel.

b)

Det eksisterende nationale system opfylder følgende betingelser:

i)

Det sikrer rettidig underretning af toldmyndighederne og operatøren om den i stk. 1, litra c), omhandlede tilladelse og af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet om sendingens ankomst til kontrolstedet.

ii)

Det udveksler elektroniske data med IMSOC, herunder oplysninger om afvisninger af sendinger og oplysninger, der muliggør utvetydig identifikation af hver enkelt sending, f.eks. ved hjælp af et unikt referencenummer

iii)

Det sikrer, at det i stk. 1, litra c), omhandlede CHED først kan færdiggøres efter elektronisk dataudveksling med og bekræftelse fra IMSOC.

Artikel 3

Gennemførelse af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer på et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet

1.   Identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, der er omfattet af foranstaltningerne i henhold til de i artikel 47, stk. 1, litra d), e) og f), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede retsakter, kan foretages af de kompetente myndigheder på et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

a)

Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, har anmodet de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet om, at identitetskontrol og fysisk kontrol foretages på det kontrolsted, der er udpeget for den pågældende sendings varekategori, og de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet giver tilladelse til, at sendingen overføres til det pågældende kontrolsted.

b)

De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet har besluttet, at identitetskontrol og fysisk kontrol skal foretages på det kontrolsted, der er udpeget for den pågældende sendings varekategori, og operatøren modsætter sig ikke denne beslutning.

2.   Den i stk. 1 omhandlede identitetskontrol og fysiske kontrol foretages af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

a)

Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet har ikke givet tilladelse som omhandlet i stk. 1, litra a).

b)

Operatøren modsætter sig beslutningen om at overføre sendingen til det i stk. 1, litra b), omhandlede kontrolsted.

Artikel 4

Gennemførelse af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter på et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet

1.   Identitetskontrol og fysisk kontrol kan foretages af de kompetente myndigheder på et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet for sendinger af:

a)

planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 72, stk. 1, og artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031

b)

planter, planteprodukter og andre objekter, som er omfattet af en hasteforanstaltning efter retsakter vedtaget i henhold til artikel 28, stk. 1, artikel 30, stk. 1, artikel 40, stk. 3, artikel 41, stk. 3, artikel 49, stk. 1, artikel 53, stk. 3, og artikel 54, stk. 3, i forordning (EU) 2016/2031.

2.   Den i stk. 1 omhandlede identitetskontrol og fysiske kontrol kan foretages af de kompetente myndigheder på et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

a)

Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, har anmodet de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet om, at identitetskontrol og fysisk kontrol foretages på et kontrolsted, der er udpeget for den pågældende sendings varekategori, og de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet giver tilladelse til, at sendingen overføres til kontrolstedet.

b)

De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet har besluttet, at identitetskontrol og fysisk kontrol skal foretages på et kontrolsted, der er udpeget for den pågældende sendings varekategori, og operatøren modsætter sig ikke denne beslutning.

3.   Den i stk. 1 omhandlede identitetskontrol og fysiske kontrol foretages af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

a)

Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet har ikke givet tilladelse som omhandlet i stk. 2, litra a).

b)

operatøren modsætter sig beslutningen om at overføre sendingen til kontrolstedet som omhandlet i stk. 2, litra b).

Artikel 5

Særlige betingelser for gennemførelse af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter på et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet

1.   Identitetskontrol og fysisk kontrol kan foretages på et kontrolsted for sendinger som omhandlet i artikel 4, stk. 1, forudsat at operatøren har sikret, at emballagen eller transportmidlet til sendingerne er lukket eller forseglet på en sådan måde, at de under overførslen til kontrolstedet ikke kan forårsage infestering eller infektion hos andre planter, planteprodukter eller andre objekter med skadegørere, der er listeopført som EU-karantæneskadegørere eller som EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere, jf. artikel 5, stk. 2, og artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, og, hvis der er tale om beskyttede zoner, med de relevante skadegørere på den i henhold til samme forordnings artikel 32, stk. 3, fastlagte liste.

2.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder på indgangsgrænsekontrolstedet give tilladelse til, at emballage eller transportmidler til sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter ikke lukkes eller forsegles, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen består af træ af nåletræer, der er dyrket eller produceret i et geografisk område i et tredjeland, hvis det pågældende tredjeland deler landegrænse med den medlemsstat, som den kompetente myndighed er ansvarlig for, og hvis der foreligger oplysninger om, at træets plantesundhedsmæssige status er den samme i det pågældende tredjeland som i den pågældende medlemsstat.

b)

Sendingerne af træ af nåletræer transporteres til et kontrolsted, der ligger i samme medlemsstat som indgangsgrænsekontrolstedet.

c)

Sendingerne af træ af nåletræer udgør ikke en specifik risiko for spredning af EU-karantæneskadegørere eller af skadegørere, der er omfattet af foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, under transporten til kontrolstedet.

d)

Den kompetente myndighed sikrer, at sådant træ, inden det forlader den pågældende medlemsstats område, er forarbejdet på en sådan måde, at det ikke udgør en plantesundhedsmæssig risiko.

3.   Medlemsstater, der anvender de i stk. 2 omhandlede bestemmelser, skal:

a)

underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om det pågældende tredjelandsområde og om dette områdes plantesundhedsstatus

b)

hvert år forelægge en rapport om omfanget og resultaterne af den offentlige kontrol af det pågældende træ af nåletræer.

Artikel 6

Aktiviteter under og efter identitetskontrol og fysisk kontrol på et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet

1.   Når de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet har givet tilladelse til eller truffet beslutning vedrørende overførsel af sendingen til det i CHED'et angivne kontrolsted, må den operatør, der er ansvarlig for sendingen, ikke fremvise sendingen til identitetskontrol og fysisk kontrol på et andet kontrolsted end det, der er angivet i CHED'et, medmindre de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet giver tilladelse til, at sendingen overføres til et andet kontrolsted i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a), og artikel 4, stk. 2, litra a).

2.   De kompetente myndigheder på kontrolstedet bekræfter sendingens ankomst over for de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet ved at udfylde det i artikel 2, stk. 1, litra a), omhandlede CHED i IMSOC.

3.   De kompetente myndigheder på kontrolstedet færdiggør det særskilte CHED som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d), eller, hvis artikel 2, stk. 3, finder anvendelse, CHED'et som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), ved deri at registrere resultatet af identitetskontrollen og den fysiske kontrol samt en eventuel afgørelse om sendingen truffet i henhold til artikel 55 i forordning (EU) 2017/625.

4.   Operatøren angiver referencenummeret på det færdiggjorte CHED som omhandlet i stk. 3 i den toldangivelse, der indgives til toldmyndighederne for forsendelsen, og opbevarer en kopi af det pågældende CHED, så det er til rådighed for toldmyndighederne, som dokumentation, jf. artikel 163 i forordning (EU) nr. 952/2013.

5.   Har de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet ikke, senest 15 dage efter at der er givet tilladelse til overførslen af en sending til kontrolstedet, modtaget bekræftelse fra de kompetente myndigheder på kontrolstedet på, at sendingen er ankommet, skal de:

a)

hos de kompetente myndigheder på kontrolstedet verificere, om sendingen er ankommet til kontrolstedet

b)

såfremt den i litra a) omhandlede verifikation viser, at sendingen ikke er ankommet til kontrolstedet, underrette toldmyndighederne og andre myndigheder som omhandlet i artikel 75, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 om, at de ikke har modtaget bekræftelse på, at sendingen er ankommet til bestemmelsesstedet

c)

foretage yderligere undersøgelser for at fastslå, hvor varerne befinder sig, i samarbejde med toldmyndigheder og andre myndigheder som omhandlet i artikel 75, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625.

KAPITEL II

Gennemførelse af dokumentkontrol i en vis afstand fra et grænsekontrolsted

Artikel 7

Gennemførelse af dokumentkontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter i en vis afstand fra et grænsekontrolsted

Dokumentkontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625, der indføres til Unionen, kan foretages af følgende myndigheder:

a)

hvis sendingen ankommer til et grænsekontrolsted, kompetente myndigheder beliggende i en vis afstand fra grænsekontrolstedet eller på et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted, forudsat at de befinder sig i samme medlemsstat som det grænsekontrolsted, sendingen er ankommet til

b)

hvis sendingen er omfattet af kontrol med formindsket hyppighed som fastsat i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), i forordning (EU) 2017/625, og ankommer til et andet indgangssted end grænsekontrolstedet, de kompetente myndigheder på EU-indgangsstedet.

Artikel 8

Betingelser for gennemførelse af dokumentkontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter i en vis afstand fra et grænsekontrolsted

1.   Gennemførelse af dokumentkontrol som omhandlet i artikel 7 er betinget af, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

De i artikel 7 omhandlede kompetente myndigheder foretager dokumentkontrol af:

i)

officielle certifikater og resultater af laboratorietest, der er uploadet i IMSOC af de kompetente myndigheder på det grænsekontrolsted, sendingen ankommer til

ii)

officielle certifikater og resultater af laboratorietest, der er uploadet i IMSOC af operatøren, hvis de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet har kontrolleret, at de svarer til de originale certifikater eller laboratorietestresultater

iii)

officielle certifikater og resultater af laboratorietest, der er indgivet i IMSOC af tredjelandes kompetente myndigheder, eller

iv)

originale officielle certifikater, hvis de i artikel 7 omhandlede kompetente myndigheder er en del af det udpegede grænsekontrolsted som omhandlet i artikel 4, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1012 (12).

b)

Operatøren må ikke transportere sendingen fra grænsekontrolstedet til kontrolstedet med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol, før de kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 7 har underrettet de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet om, at der er foretaget dokumentkontrol med et tilfredsstillende resultat.

2.   Hvis sendingen af planter, planteprodukter og andre objekter af operatøren skal transporteres til et kontrolsted med henblik på gennemførelse af identitetskontrol og fysisk kontrol, finder artikel 2, 4 og 5 anvendelse.

3.   En sending af planter, planteprodukter og andre objekter kan af operatøren transporteres fra grænsekontrolstedet til et kontrolsted med henblik på gennemførelse af dokumentkontrol, forudsat at kontrolstedet er under tilsyn af den samme kompetente myndighed som grænsekontrolstedet.

KAPITEL III

Afsluttende bestemmelser

Artikel 9

Ophævelse

1.   Kommissionens direktiv 2004/103/EF ophæves med virkning fra den 14. december 2020.

2.   Kommissionens afgørelse 2010/313/EU og 2010/458/EU ophæves med virkning fra den 14. december 2019.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Artikel 4, stk. 1, litra a), artikel 7 og artikel 8 anvendes fra den 14. december 2020.

Artikel 2, stk. 3, anvendes indtil den 13. december 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009 (EUT L 242 af 14.8.2014, s. 4).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1756/2004 af 11. oktober 2004 om fastsættelse af de nærmere betingelser for den nødvendige dokumentation og kriterierne for type og niveau for formindskelse af plantesundhedskontrollen af visse planter, planteprodukter eller andre objekter, der er opført i del B i bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF (EUT L 313 af 12.10.2004, s. 6).

(5)  Kommissionens afgørelse 2010/313/EU af 7. juni 2010 om tilladelse til at udføre fysisk kontrol i henhold til forordning (EF) nr. 669/2009 ved foderstof- og fødevarevirksomhedslederes godkendte lokaler i Cypern (EUT L 140 af 8.6.2010, s. 28).

(6)  Kommissionens afgørelse 2010/458/EU af 18. august 2010 om tilladelse til at udføre fysisk kontrol i henhold til forordning (EF) nr. 669/2009 ved foderstof- og fødevarevirksomhedslederes godkendte lokaler i Malta (EUT L 218 af 19.8.2010, s. 26).

(7)  Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

(8)  Kommissionens direktiv 2004/103/EF af 7. oktober 2004 om identitetskontrol og plantesundhedskontrol af planter, planteprodukter eller andre objekter opført i del B i bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF, som kan gennemføres et andet sted end indførselsstedet i Fællesskabet eller et sted i nærheden, og om fastsættelse af de nærmere bestemmelser i forbindelse med denne kontrol (EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2130 af 25. november 2019 om nærmere regler for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under og efter dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol af dyr og varer, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder (se side 128 i denne EUT).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(12)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1012 af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår undtagelse fra reglerne om udpegelse af kontrolsteder og fra minimumskravene til grænsekontrolsteder (EUT L 165 af 21.6.2019, s. 4).


Top