EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2033

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 (EØS-relevant tekst)

PE/80/2019/REV/1

EUT L 314 af 5.12.2019, p. 1–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj

5.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2033

af 27. november 2019

om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Robuste tilsynsmæssige krav er en integreret del af de reguleringsvilkår, hvorpå finansieringsinstitutter leverer tjenesteydelser i Unionen. Investeringsselskaber er sammen med kreditinstitutter omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (4) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (5) for så vidt angår deres tilsynsmæssige behandling og tilsyn, samtidig med at deres tilladelse og andre krav til organisation og god forretningsskik er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (6).

(2)

De eksisterende tilsynsordninger i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU er i vid udstrækning baseret på successive versioner af internationale reguleringsmæssige standarder, som Baselkomitéen for Banktilsyn har fastsat for store bankkoncerner, og tager kun delvist højde for de specifikke risici, der er forbundet med de forskellige aktiviteter i et stort antal investeringsselskaber. De specifikke sårbarheder og risici, der er forbundet med disse investeringsselskaber, bør derfor behandles specifikt ved hjælp af passende og forholdsmæssige tilsynsordninger på EU-plan.

(3)

De risici, som investeringsselskaberne selv påtager sig og udgør for deres kunder og de større markeder, som de opererer på, afhænger af arten og omfanget af deres aktiviteter, herunder om investeringsselskaberne handler som agenter for deres kunder og ikke selv er part i transaktionerne, eller om de fungerer som hovedforpligtede i handlerne.

(4)

Forsvarlige tilsynsmæssige krav bør sikre, at investeringsselskaber forvaltes på en velordnet måde og i kundernes bedste interesse. De bør tage hensyn til investeringsselskabers og deres kunders muligheder for at indlade sig på overdreven risikotagning og de forskellige risikograder, som investeringsselskaber påtager sig og udgør. Sådanne tilsynsmæssige krav bør ligeledes sigte mod at undgå at pålægge investeringsselskaber uforholdsmæssige administrative byrder.

(5)

Mange af de tilsynsmæssige krav, der udspringer af rammen bestående af forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, er udformet med henblik på at adressere de fælles risici for kreditinstitutter. De eksisterende krav er således i vid udstrækning kalibreret til at bevare kreditinstitutters lånekapacitet under varierende økonomiske konjunkturer og til at beskytte indskydere og skatteydere mod potentielle sammenbrud og er ikke udformet med henblik på at tage højde for alle de forskellige risikoprofiler, som investeringsselskaber kan have. Investeringsselskaber har ikke store porteføljer af lån til privatkunder og erhvervskunder og modtager ikke indlån. Sandsynligheden for, at deres sammenbrud kan have en skadelig virkning for den overordnede finansielle stabilitet, er lavere end for kreditinstitutter. De risici, som de fleste investeringsselskaber står over for og selv udgør, er således væsentligt anderledes end de risici, som kreditinstitutter står over for og selv udgør, og sådanne forskelle bør afspejles tydeligt i Unionens tilsynsmæssige ramme.

(6)

De tilsynsmæssige krav i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU er baseret på kravene til kreditinstitutter. Investeringsselskaber, hvis tilladelses rækkevidde er begrænset til specifikke investeringsservices, som ikke er mål for de eksisterende tilsynsmæssige rammer, er omfattet af talrige undtagelser fra disse krav. Disse undtagelser er en anerkendelse af, at disse investeringsselskaber ikke påtager sig risici af samme art som kreditinstitutter. Investeringsselskaber, der udfører aktiviteter, som er mål for den nuværende tilsynsmæssige ramme, og som omfatter handel med finansielle instrumenter i et begrænset omfang, er underlagt de relevante krav i rammerne, hvad angår kapital, men har mulighed for undtagelser på andre områder, såsom likviditet, store eksponeringer og gearing. Investeringsselskaber, hvis tilladelses rækkevidde ikke er underlagt disse begrænsninger, er underlagt de samme tilsynsmæssige krav som kreditinstitutter.

(7)

Handlen med finansielle instrumenter, også i forbindelse med risikostyring, afdækning eller likviditetsstyring eller etablering af retningsbestemte positioner på værdien af instrumenterne over tid, er en aktivitet, som både kreditinstitutter og investeringsselskaber med tilladelse til handel for egen regning kan indgå i, og som allerede behandles i de tilsynsmæssige rammer under forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU. For at undgå ulige vilkår, der kan føre til regelarbitrage mellem kreditinstitutter og investeringsselskaber på dette område, bør de kapitalgrundlagskrav, som følger af disse regler, og som adresserer risikoen, derfor også fortsat finde anvendelse på disse investeringsselskaber. Disse investeringsselskabers eksponeringer mod deres handelsmodparter i specifikke transaktioner og de dertil hørende kapitalgrundlagskrav er også omfattet af reglerne og bør derfor også fortsat finde anvendelse på investeringsselskaber på en forenklet måde. Endelig er reglerne for store eksponeringer i den eksisterende tilsynsmæssige ramme også relevante, når disse investeringsselskabers handelseksponeringer mod specifikke modparter er særlig store og derved skaber en stærkt koncentreret potentiel risiko for et investeringsselskab i tilfælde af modpartens misligholdelse. Disse regler bør derfor også fortsat finde anvendelse på investeringsselskaber på en forenklet måde.

(8)

Forskelle i anvendelsen af de eksisterende tilsynsmæssige rammer i de forskellige medlemsstater bringer de lige vilkår for investeringsselskaber i Unionen i fare. Disse forskelle skyldes den generelle kompleksitet i anvendelsen af rammerne på forskellige investeringsselskaber på grundlag af de tjenester, som de yder, hvor nogle nationale myndigheder tilpasser eller strømliner denne anvendelse i national ret eller praksis. I betragtning af at de eksisterende tilsynsmæssige rammer ikke tager hensyn til alle de risici, som visse typer investeringsselskaber står over for og selv udgør, er der blevet anvendt store kapitaltillæg på visse investeringsselskaber i nogle medlemsstater. Der bør fastsættes ensartede bestemmelser vedrørende disse risici for at sikre et harmoniseret tilsyn med investeringsselskaber i hele Unionen.

(9)

Der er derfor behov for en særlig tilsynsordning for investeringsselskaber, som ikke er systemiske i kraft af deres størrelse og indbyrdes forbindelse med andre finansielle og økonomiske aktører. Systemiske investeringsselskaber bør dog fortsat være omfattet af de eksisterende tilsynsmæssige rammer under forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU. Disse investeringsselskaber er en undergruppe af investeringsselskaber, som rammerne i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU på nuværende tidspunkt finder anvendelse på, og de nyder ikke godt af særlige undtagelser fra de principielle krav heri. De største og mest indbyrdes forbundne investeringsselskaber har forretningsmodeller og risikoprofiler, der svarer til signifikante kreditinstitutters modeller og profiler. De leverer »banklignende« tjenesteydelser og påtager sig risici i betydeligt omfang. Desuden er systemiske investeringsselskaber så store og har forretningsmodeller og risikoprofiler af en sådan art, at de udgør en trussel mod stabile og velfungerende finansielle markeder på linje med store kreditinstitutter. Det er derfor hensigtsmæssigt, at disse investeringsselskaber fortsat er underlagt reglerne i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU.

(10)

Den særlige tilsynsordning for investeringsselskaber, som på grund af deres størrelse og indbyrdes forbindelse med andre finansielle og økonomiske aktører ikke anses for at være systemiske, bør behandle forskellige typer investeringsselskabers specifikke forretningspraksis. De investeringsselskaber, der har størst mulighed for at skabe risici for kunder, markeder eller investeringsselskabernes velordnede funktion, bør navnlig være underlagt klare og effektive tilsynsmæssige krav, der er tilpasset disse særlige risici. Disse tilsynsmæssige krav bør kalibreres på en måde, der står i et rimeligt forhold til typen af investeringsselskab, de bedste interesser hos denne type investeringsselskabs kunder og som fremmer den gnidningsløse og velordnede funktion af de markeder, hvorpå denne type investeringsselskab driver virksomhed. De bør afbøde identificerede risici og bidrage til at sikre, at et investeringsselskab, der går konkurs, kan afvikles på en velordnet måde med minimale afbrydelser af stabiliteten på de finansielle markeder.

(11)

Den ordning, der er fastsat i denne forordning, bør ikke berøre forpligtelserne for udpegede prisstillere på markedspladser, jf. direktiv 2014/65/EU, til at stille priser og være til stede på markedet på et kontinuerligt grundlag.

(12)

Tilsynsordningen for investeringsselskaber, som på grund af deres størrelse og indbyrdes forbindelse med andre finansielle og økonomiske aktører ikke anses for at være systemiske, bør finde anvendelse på hvert enkelt investeringsselskab på individuelt niveau. For at lette anvendelsen af de tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber i Unionen, som er en del af bankkoncerner, og med henblik på at undgå at forstyrre visse forretningsmodeller, hvis risici allerede er omfattet af tilsynsreglerne, bør investeringsselskaber dog have mulighed for at anvende kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, hvor det er relevant, med forbehold af de kompetente myndigheders godkendelse, forudsat at deres beslutning om at gøre dette ikke skyldes regelarbitrage. Da de risici, som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber indgår, endvidere for det meste er begrænsede, bør de have lov til at benytte sig af en undtagelse fra de specifikke tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber, hvis de er en del af en bank- eller investeringsselskabskoncern med hovedkvarter i en medlemsstat og er underlagt konsolideret tilsyn i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU eller i henhold til nærværende forordning og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 (7), alt efter hvad der er relevant, i samme medlemsstat, da disse tilsynsmæssige rammer bør være tilstrækkelige til at dække disse risici i sådanne tilfælde. For så vidt angår koncerner, som kun består af investeringsselskaber, eller hvor konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 ikke finder anvendelse, bør moderselskabet i sådanne koncerner være forpligtet til at opfylde kravene i nærværende forordning på grundlag af koncernens konsoliderede situation for at afspejle den eksisterende behandling af koncerner af investeringsselskaber i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU. I stedet for tilsynsmæssig konsolidering kan de kompetente myndigheder alternativt give moderselskabet i en koncern, hvis en sådan investeringsselskabskoncern har en enklere struktur og risikoprofil, lov til at have tilstrækkelig kapital til at understøtte den bogførte værdi af selskabets kapitalandele i datterselskaberne. Hvis små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber er en del af en forsikringskoncern, bør de også have lov til at benytte sig af en undtagelse fra oplysningskravene.

(13)

For at gøre det muligt for investeringsselskaber fortsat at udnytte deres eksisterende kapitalgrundlag til at opfylde deres kapitalgrundlagskrav i henhold til den specifikke tilsynsmæssige ramme for investeringsselskaber bør definitionen og sammensætningen af kapitalgrundlaget bringes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013. Dette indebærer fuldt fradrag af balanceførte poster fra kapitalgrundlaget i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013, såsom udskudte skatteaktiver og besiddelser af kapitalinstrumenter i andre enheder i den finansielle sektor. Investeringsselskaber bør imidlertid kunne undtage ikkevæsentlige besiddelser af kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor fra fradrag, hvis de besiddes med handel for øje, med henblik på at støtte market making i disse instrumenter. For at bringe sammensætningen af kapitalgrundlaget i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013 er de hertil svarende forhold mellem typerne af kapitalgrundlag blevet afspejlet i sammenhæng med nærværende forordning. For at sikre, at kravene står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af investeringsselskabernes aktiviteter, og at de er lettilgængelige for investeringsselskaberne inden for denne forordning, bør Kommissionen foretage en revision af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fortsætte med at tilpasse definitionen og sammensætningen af kapitalgrundlaget til forordning (EU) nr. 575/2013.

(14)

For at sikre, at investeringsselskaber altid drives på grundlag af det kapitalgrundlagsniveau, der er nødvendigt for deres tilladelse, bør alle investeringsselskaber til enhver tid opfylde et permanent minimumskapitalkrav svarende til den krævede startkapital for tilladelse til at udføre de relevante investeringsservices i overensstemmelse med direktiv (EU) 2019/2034.

(15)

Med henblik på at sikre en enkel anvendelse af minimumskapitalgrundlagskravet for små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber bør de råde over kapitalgrundlag svarende til den højeste værdi af følgende: deres permanente minimumskapitalkrav eller en fjerdedel af deres faste omkostninger målt på grundlag af deres aktiviteter i det foregående år. Små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber, der foretrækker at udvise yderligere forsigtighed og undgå grænseeffekter (»cliff effects«) i tilfælde af omklassificering, bør ikke forhindres i at have et kapitalgrundlag, som overstiger det, der kræves i denne forordning, eller træffe foranstaltninger, som er strengere end dem, der kræves heri.

(16)

For at tage højde for de højere risici for investeringsselskaber, som hverken er små eller ikke indbyrdes forbundne, bør minimumskapitalgrundlagskravet for sådanne selskaber være den højeste af følgende værdier: deres permanente minimumskapitalkrav, en fjerdedel af deres faste omkostninger det foregående år eller summen af kravene til dem i henhold til den række af risikofaktorer, der er tilpasset til investeringsselskaber (»K-faktorer«), og som fastsætter kapitalgrundlagskravet i forhold til risici på investeringsselskabers specifikke forretningsområder.

(17)

Investeringsselskaber bør anses for at være små og ikke indbyrdes forbundne ved anvendelsen af de særlige tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber, når de ikke yder investeringsservice, som indebærer en høj risiko for kunder, markeder eller selskaberne selv, og når deres størrelse betyder, at det er mindre sandsynligt, at de medfører omfattende negative virkninger for kunder og markeder, hvis de risici, der er forbundet med deres virksomhed, opstår, eller hvis de går konkurs. Derfor bør små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber defineres som de selskaber, der ikke handler for egen regning eller påtager sig risiko fra handel med finansielle instrumenter, der ikke opbevarer kunders aktiver eller penge, der har aktiver under både skønsmæssig porteføljepleje og ikkeskønsmæssig investeringsrådgivning på mindre end 1,2 mia. EUR, der behandler kundeordrer i kontanthandler til en værdi af mindre end 100 mio. EUR om dagen eller kundeordrer i derivater til en værdi af mindre end 1 mia. EUR om dagen, og som har en balance på mindre end 100 mio. EUR inklusive ikkebalanceførte poster og samlede årlige bruttoindtægter fra investeringsservice på mindre end 30 mio. EUR.

(18)

For at forebygge regelarbitrage og mindske investeringsselskabers incitamenter til at omstrukturere deres aktiviteter for at undgå at overskride de tærskler, hvorover de ikke betragtes som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber, bør tærsklerne for aktiver under forvaltning, kundeordrer, der behandles, balancens størrelse og samlede årlige bruttoindtægter anvendes på et samlet grundlag for alle investeringsselskaber, som er en del af den samme koncern. De øvrige betingelser, nemlig hvorvidt et investeringsselskab opbevarer kunders penge, administrerer eller beskytter kundeaktiver eller handler med finansielle instrumenter og påtager sig markeds- eller modpartsrisiko, er binære og giver ikke mulighed for en sådan omstrukturering og bør derfor vurderes individuelt. For løbende at tage højde for nye forretningsmodeller og de risici, de udgør, bør disse betingelser og tærskler vurderes på grundlag af en daglig slutværdi, med undtagelse af opbevaring af kunders penge, som bør vurderes på intradagbasis, og balancesum og samlede årlige bruttoindtægter, som bør vurderes på grundlag af investeringsselskabets situation ved udgangen af det foregående regnskabsår.

(19)

Et investeringsselskab, der overskrider de lovbestemte tærskler eller ikke opfylder de øvrige betingelser, bør ikke betragtes som et lille og ikke indbyrdes forbundet selskab, og bør være omfattet af kravene til andre investeringsselskaber med forbehold af de overgangsbestemmelser, der er fastsat i denne forordning. Dette bør tilskynde investeringsselskaber til at planlægge deres forretningsaktiviteter, så de klart kan betragtes som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber. For et investeringsselskab, som ikke opfylder kravene for at blive betragtet som et lille og ikke indbyrdes forbundet selskab og således få en sådan behandling, bør der fastsættes en overvågningsfase, hvor investeringsselskabet skal opfylde betingelserne og forblive under de relevante tærskler i mindst seks på hinanden følgende måneder.

(20)

Alle investeringsselskaber bør beregne deres kapitalgrundlagskrav ved henvisning til en række K-faktorer, som tager højde for kunderisiko (Risk-To-Client (»RtC«)), markedsrisiko (Risk-to-Market (»RtM«)) og selskabsrisiko (Risk-to-Firm (»RtF«)). K-faktorerne under RtC tager højde for kunders aktiver under forvaltning og løbende rådgivning (K-AUM), kunders penge, der opbevares (K-CMH), aktiver, der beskyttes og administreres (K-ASA), og kundeordrer, der behandles (K-COH).

(21)

K-faktoren under RtM tager højde for nettopositionsrisikoen (K-NPR) i overensstemmelse med bestemmelserne om markedsrisiko i forordning (EU) nr. 575/2013, eller, hvor det er tilladt af den kompetente myndighed for bestemte typer af investeringsselskaber, der handler for egen regning gennem clearingmedlemmer, på grundlag af de samlede margener, der kræves af et investeringsselskabs clearingmedlem (K-CMG). Investeringsselskaber bør have mulighed for at anvende K-NPR og K-CMG samtidigt på porteføljebasis.

(22)

K-faktorerne under RtF tager højde for et investeringsselskabs eksponering for deres handelsmodparters misligholdelse (K-TCD) i overensstemmelse med de forenklede bestemmelser vedrørende modpartskreditrisiko, der bygger på forordning (EU) nr. 575/2013, koncentrationsrisiko i et investeringsselskabs store eksponeringer mod specifikke modparter, der bygger på nævnte forordnings bestemmelser gældende for store eksponeringer i handelsbeholdningen (K-CON), og operationelle risici hidrørende fra et investeringsselskabs daglige handelsstrøm (K-DTF).

(23)

Det samlede kapitalgrundlagskrav under K-faktorerne er summen af krav i henhold til K-faktorerne under RtC, RtM og RtF. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH og K-DTF vedrører omfanget af de aktiviteter, som hver enkelt K-faktor henviser til. Omfanget for K-CMH, K-ASA og K-DTF beregnes på grundlag af et rullende gennemsnit af de foregående ni måneder. Omfanget for K-COH beregnes på grundlag af et rullende gennemsnit af de foregående seks måneder, mens det for K-AUM er baseret på de foregående 15 måneder. Omfanget multipliceres med de relevante koefficienter i denne forordning for at fastsætte kapitalgrundlagskravet. Kapitalgrundlagskravene for K-NPR afledes af forordning (EU) nr. 575/2013, mens der i forbindelse med kapitalgrundlagskravene for K-CON og K-TCD bruges en forenklet anvendelse af de tilsvarende krav i nævnte forordning for henholdsvis behandling af store eksponeringer i handelsbeholdningen og modpartskreditrisiko. K-faktoren er nul, hvis et investeringsselskab ikke udfører den pågældende aktivitet.

(24)

K-faktorerne under RtC er tilnærmede værdier, der dækker de af investeringsselskabernes forretningsområder, som sandsynligvis vil kunne skade kunderne i tilfælde af problemer. K-AUM tager højde for risikoen for, at kunderne lider skade som følge af en fejlagtig skønsmæssig forvaltning af kundeporteføljer eller dårlig ordreudførelse og giver tryghed og fordele for kunderne i henseende til driftskontinuiteten for igangværende porteføljepleje og investeringsrådgivning. K-ASA tager højde for risikoen i forbindelse med beskyttelse og administration af kunders aktiver og sikrer, at et investeringsselskab råder over kapital i et rimeligt forhold til disse beholdninger, uanset om de føres på dets egen balance eller på tredjepartskonti. K-CMH tager højde for risikoen for potentiel skade, når et investeringsselskab opbevarer sine kunders penge, under hensyntagen til, om de føres på dets egen balance eller på tredjepartskonti, og ordninger i henhold til gældende national lovgivning fastsætter, at kunders penge er beskyttet i tilfælde af konkurs, insolvens eller, at der indledes afvikling eller administration af et investeringsselskab. K-CMH omfatter ikke kunders penge, der er indsat på en bankkonto (i en depotbank) i kundens eget navn, hvis investeringsselskabet har adgang til kunders penge via en tredjemandsfuldmagt. K-COH tager højde for den potentielle risiko for kunderne i forbindelse med et investeringsselskab, der udfører ordrer (i kundens navn og ikke i investeringsselskabets eget navn), f.eks. inden for rammerne af »bedste udførelse af ordrer«-tjenester (»execution-only-services«) for kunder, eller når et investeringsselskab indgår i en kæde af kundeordrer.

(25)

K-faktoren for RtM for investeringsselskaber, der handler for egen regning, er baseret på reglerne for markedsrisiko i relation til positioner i finansielle instrumenter, i fremmed valuta og i råvarer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013. Dette gør det muligt for investeringsselskaber at vælge at anvende enten standardmetoden, den alternative standardmetode i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 eller at anvende interne modeller, når sidstnævnte to metoder ikke kun kommer til at gælde for kreditinstitutter med henblik på indberetning, men også med henblik på kapitalgrundlagskrav. I mellemtiden og mindst i fem år efter datoen for denne forordnings anvendelse bør investeringsselskaber anvende markedsrisikorammen (standardmetoden eller i givet fald interne modeller) i forordning (EU) nr. 575/2013 til beregning af deres K-NPR. Hvis bestemmelserne i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a og 1b, i forordning (EU) nr. 575/2013, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 (8), ikke kommer til at gælde for kreditinstitutter i forbindelse med kapitalgrundlagskrav, bør investeringsselskaber fortsat anvende kravene i tredje del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013 til beregning af K-NPR. Alternativt kan kapitalgrundlagskravet til investeringsselskaber med positioner, som er underlagt clearing, med forbehold af den kompetente myndigheds godkendelse og på visse betingelser, være lig med størrelsen af de samlede margener, der kræves af deres clearingmedlem, ganget med en fast multiplikator.Anvendelsen af K-CMG bør primært bygge på et investeringsselskabs handelsaktiviteter, der helt eller i væsentlig grad falder ind under denne metode. Et investeringsselskabs kompetente myndighed kan imidlertid også tillade, at investeringsselskabet gør delvis brug af K-CMG-metoden, forudsat at denne metode anvendes på alle positioner, der er underlagt clearing eller margenberegning, og en af de tre alternative K-NPR-metoder anvendes på porteføljer, der ikke er underlagt clearing. For at sikre, at kravene står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af investeringsselskabernes aktiviteter, og at de er lettilgængelige for investeringsselskaberne inden for denne forordning, bør en eventuel revision, som efterfølgende foretages vedrørende anvendelsen af metoderne til beregning af K-faktorer, omfatte hensigtsmæssigheden i at fortsætte med at tilpasse beregningen af K-NPR til reglerne om markedsrisiko for handelsbeholdningspositioner i finansielle instrumenter, i udenlandsk valuta og i råvarer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

(26)

For investeringsselskaber, der handler for egen regning, udgør K-faktorerne for K-TCD og K-CON under RtF en forenklet anvendelse af reglerne i forordning (EU) nr. 575/2013 om henholdsvis modpartskreditrisiko og risiko i forbindelse med store eksponeringer. K-TCD tager højde for risikoen for et investeringsselskab fra modparter til over the counter-derivater (OTC-derivater), genkøbstransaktioner, transaktioner vedrørende udlån eller lån af værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid, margenlån, eventuelle andre værdipapirfinansieringstransaktioner samt fra modtagere af lån, der er ydet af investeringsselskabet som en accessorisk aktivitet som led i en investeringsservice, der undlader at opfylde deres forpligtelser, ved at gange værdien af eksponeringerne baseret på genanskaffelsesomkostninger og et tillæg for potentiel fremtidig eksponering med risikofaktorer baseret på forordning (EU) nr. 575/2013 under hensyntagen til de begrænsende virkninger af effektiv netting og udveksling af sikkerhedsstillelse. For yderligere at tilpasse behandlingen af modpartskreditrisiko til forordning (EU) nr. 575/2013 bør desuden tilføjes en fast multiplikator på 1,2 og en multiplikator for kreditværdijustering (CVA) for at afspejle den aktuelle markedsværdi af modpartskreditrisikoen for investeringsselskabet i specifikke transaktioner. K-CON tager højde for koncentrationsrisikoen i forbindelse med individuelle eller snævert forbundne modparter i den private sektor, med hvem selskaberne har eksponeringer, der udgør over 25 % af deres kapitalgrundlag, eller specifikke alternative tærskler i relation til kreditinstitutter eller andre investeringsselskaber ved at pålægge et kapitaltillæg i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013 for eksponeringer, der ligger over disse grænser. Endelig tager K-DTF højde for de operationelle risici for et investeringsselskab i store mængder af handler indgået for egen regning eller for kunder i eget navn på én dag, som vil kunne opstå som følge af mangelfulde eller svigtende interne procedurer, menneskelige fejl og systemfejl eller som følge af eksterne hændelser, baseret på den nominelle værdi af daglige handler og justeret for rentederivaters løbetid med henblik på at begrænse stigninger i kapitalgrundlagskrav, navnlig for kortfristede kontrakter, hvor de opfattede operationelle risici er lavere.

(27)

Alle investeringsselskaber bør overvåge og kontrollere deres koncentrationsrisiko, herunder med hensyn til deres kunder. Kun investeringsselskaber, som er underlagt et minimumskapitalgrundlagskrav under K-faktorerne, bør imidlertid indberette deres koncentrationsrisici til de kompetente myndigheder. For investeringsselskaber, der har specialiseret sig i råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf med store koncentrerede eksponeringer mod ikkefinansielle modparter, kan grænserne for koncentrationsrisiko overskrides uden yderligere kapital under K-CON, så længe de tjener forretningsmæssige, likviditetsfinansierings- eller risikostyringsformål.

(28)

Alle investeringsselskaber bør have interne procedurer til overvågning og styring af deres likviditetskrav. Disse procedurer tilsigter at bidrage til at sikre, at investeringsselskaber kan fungere på en velordnet måde over tid, uden behov for at hensætte likviditet specifikt til stresssituationer. Med henblik herpå bør alle investeringsselskaber til enhver tid have mindst en tredjedel af deres krav vedrørende faste omkostninger i likvide aktiver. De kompetente myndigheder bør dog kunne fritage små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber fra dette krav. Disse likvide aktiver bør være af høj kvalitet og være i overensstemmelse med dem, der er opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 (9), sammen med de haircuts, der gælder for disse aktiver i henhold til nævnte delegerede forordning. For at tage hensyn til forskellen i likviditetsprofiler mellem investeringsselskaber og kreditinstitutter bør listen over relevante likvide aktiver suppleres med investeringsselskabets egne ubehæftede kontanter og kortfristede indskud (der ikke bør omfatte kunders penge eller finansielle instrumenter tilhørende kunder) samt visse finansielle instrumenter, for hvilke der findes et likvidt marked. Hvis de ikke er fritaget fra likviditetskrav, kan må og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber samt investeringsselskaber, der ikke har tilladelse til at udføre handels- eller afsætningsgarantiaktiviteter, desuden medtage poster relateret til tilgodehavender fra handelsdebitorer og gebyrer eller provisioner, der forfalder inden for 30 dage, som likvide aktiver, forudsat at disse poster ikke overstiger en tredjedel af minimumslikviditetskravet, at de ikke tæller i forbindelse med yderligere likviditetskrav, som er pålagt af den kompetente myndighed, og at de er underlagt et haircut på 50 %.I ekstraordinære tilfælde bør det være tilladt for investeringsselskaber at gå under den krævede tærskel ved at omsætte deres likvide aktiver til penge for at dække likviditetskrav, forudsat at de straks underretter deres kompetente myndighed. Alle finansielle garantier, der ydes til kunder, og som kan give anledning til et øget likviditetsbehov, hvis de udnyttes, bør reducere mængden af til rådighed værende likvide aktiver med mindst 1,6 % af den samlede værdi af sådanne garantier. For at sikre, at kravene står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af investeringsselskabernes aktiviteter, og at de er lettilgængelige for investeringsselskaberne inden for denne forordnings anvendelsesområde, bør der efterfølgende foretages en revision vedrørende hensigtsmæssigheden af likvide aktiver, som kan anvendes til at opfylde minimumslikviditetskravet, herunder fortsat tilpasning til dem, der er opført i delegeret forordning (EU) 2015/61, sammen med de haircuts, der gælder for disse aktiver i henhold til nævnte delegerede forordning.

(29)

Et forholdsmæssigt tilsvarende sæt reguleringsmæssige rammer for lovpligtig indberetning bør udarbejdes i forbindelse med den nye tilsynsordning og bør omhyggeligt tilpasses til investeringsselskabers aktiviteter og de tilsynsmæssige rammers krav. Indberetningskravene for investeringsselskaber bør vedrøre omfanget og sammensætningen af deres kapitalgrundlag, deres kapitalgrundlagskrav, grundlaget for beregningen af deres kapitalgrundlagskrav, deres aktivitetsprofil og -omfang set i forhold til parametrene for at betragte investeringsselskaber som små og ikke indbyrdes forbundne, deres likviditetskrav og deres overholdelse af bestemmelserne om koncentrationsrisiko. Små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber bør fritages for indberetning vedrørende koncentrationsrisiko og bør kun være forpligtede til at indberette om likviditetskrav, når sådanne krav gælder for dem. Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (10) (EBA), bør udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de detaljerede modeller og ordninger for denne lovpligtige indberetning og at fastsætte modeller for offentliggørelse af oplysninger om kapitelgrundlag. Disse standarder bør stå i et rimeligt forhold til størrelsen og kompleksiteten af forskellige investeringsselskaber og bør navnlig tage hensyn til, om investeringsselskaberne anses for at være små og ikke indbyrdes forbundne.

(30)

For at sikre gennemsigtighed for investorerne og de større markeder bør investeringsselskaber, som ikke anses for at være små og ikke indbyrdes forbundne, offentliggøre deres kapitalgrundlagsniveauer, kapitalgrundlagskrav, ledelsesordninger samt aflønningspolitikker og ‐praksis. Små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber bør ikke være underlagt offentliggørelseskrav, undtagen når de udsteder hybride kernekapitalinstrumenter, for at sikre gennemsigtighed for investorerne i disse instrumenter.

(31)

Investeringsselskaber bør anvende kønsneutrale aflønningspolitikker i overensstemmelse med princippet i artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Der bør foretages visse præciseringer vedrørende aflønningsoplysninger. Oplysningskravene vedrørende aflønning i denne forordning bør være forenelige med aflønningsreglernes formål, nemlig for kategorier af medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på investeringsselskabers risikoprofil, at fastlægge og opretholde aflønningspolitikker og ‐praksis, der er i overensstemmelse med en effektiv risikostyring. Investeringsselskaber, som er omfattet af en undtagelse fra visse aflønningsbestemmelser, bør desuden have pligt til at fremlægge oplysninger om den pågældende undtagelse.

(32)

For at muliggøre en smidig overgang for investeringsselskaber fra kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU til kravene i henhold til nærværende forordning og direktiv (EU) 2019/2034 bør der fastsættes passende overgangsforanstaltninger. I en periode på fem år fra datoen for anvendelse af denne forordning bør investeringsselskaber, hvis kapitalgrundlagskrav i henhold til denne forordning vil blive mere end fordoblet i forhold til deres kapitalgrundlagskrav i medfør af forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, navnlig kunne afbøde virkningerne af eventuelle stigninger ved at begrænse kapitalgrundlagskravet til to gange deres relevante kapitalgrundlagskrav i medfør af forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU.

(33)

For ikke at stille nye investeringsselskaber med omtrent samme profiler som eksisterende investeringsselskaber ugunstigt bør investeringsselskaber, som aldrig har været underlagt kapitalgrundlagskrav i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, kunne begrænse deres kapitalgrundlagskrav i henhold til nærværende forordning til to gange deres krav vedrørende faste omkostninger i en periode på fem år fra datoen for anvendelsen af nærværende forordning.

(34)

Ligeledes bør investeringsselskaber, der kun har været underlagt et krav om startkapital i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, og for hvilke kapitalgrundlagskravene i henhold til nærværende forordning vil blive mere end fordoblet i forhold til deres situation i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, kunne begrænse deres kapitalgrundlagskrav i henhold til nærværende forordning til to gange deres startkapitalkrav i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU i en periode på fem år fra datoen for anvendelse af nærværende forordning, med undtagelse af lokale firmaer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 2), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, som ændret ved forordning (EU) 2019/876, som bør være underlagt et specifikt overgangskapitalgrundlagskrav, der afspejler deres større risikoniveau. Med henblik på proportionalitet bør specifikke overgangskapitalgrundlagskrav også fastsættes for mindre investeringsselskaber og investeringsselskaber, der yder et begrænset udvalg af investeringsservices, hvis de ikke er omfattet af en begrænsning af kapitelgrundlagskravene i henhold til nærværende forordning til to gange deres startkapitalkrav i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/630 (11), og direktiv 2013/36/EU, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/878 (12), men hvis bindende kapitalgrundlagskrav i henhold til nærværende forordning vil stige i forhold til deres situation i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013, som ændret ved forordning (EU) 2019/630.

(35)

Disse overgangsforanstaltninger bør, hvor det er relevant, også være tilgængelige for investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 498 forordning (EU) nr. 575/2013, der undtager disse investeringsselskaber fra kapitalgrundlagskravene i henhold til nævnte forordning, mens kravene til startkapital for disse investeringsselskaber afhænger af den investeringsservice eller de investeringsaktiviteter, de leverer. I en periode på fem år fra datoen for anvendelsen af denne forordning bør deres kapitalgrundlagskrav i henhold til overgangsbestemmelserne i denne forordning beregnes på grundlag af disse gældende niveauer.

(36)

I en periode på fem år fra datoen for anvendelse af denne forordning eller indtil datoen for anvendelse af de vedtagne ændringer til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU for så vidt angår kapitalgrundlagskrav for markedsrisici i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 1a og 1b, i forordning (EU) nr. 575/2013, som ændret ved forordning (EU) 2019/876, alt efter hvad der er senest, bør investeringsselskaber, der er omfattet af de tilsvarende bestemmelser i nærværende forordning, fortsætte med at beregne deres kapitalgrundlagskrav for handelsbeholdningen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013, som ændret ved forordning (EU) 2019/630.

(37)

De største investeringsselskaber, der leverer vigtige engrosmarkeds- og investeringsbanktjenesteydelser (handler for egen regning med finansielle instrumenter eller yder afsætningsgaranti for finansielle instrumenter eller placerer finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse), har forretningsmodeller og risikoprofiler, der svarer til signifikante kreditinstitutters modeller og profiler. Deres aktiviteter eksponerer dem mod kreditrisiko, hovedsageligt i form af modpartskreditrisiko, samt mod markedsrisiko for positioner, som de tager for egen regning, uanset om det er for deres kunder eller ej. De udgør som sådan en risiko for den finansielle stabilitet på grund af deres størrelse og systemiske betydning.

(38)

Disse store investeringsselskaber udgør yderligere en udfordring for de nationale kompetente myndigheders effektive tilsyn. Selv om de største investeringsselskaber leverer grænseoverskridende investeringsbanktjenesteydelser i større målestok, er de som investeringsselskaber underlagt tilsyn af de myndigheder, der er udpeget i henhold til direktiv 2014/65/EU, og som ikke nødvendigvis er de samme som dem, der er udpeget i henhold til direktiv 2013/36/EU. Dette kan resultere i ulige vilkår i forbindelse med anvendelsen af forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU i Unionen og forhindrer tilsynsførende i at opnå et samlet tilsynsmæssigt perspektiv, som er afgørende for effektivt at imødegå de risici, der er forbundet med store grænseoverskridende investeringsselskaber. Som følge heraf kan tilsynet blive mindre effektivt, og konkurrencen inden for Unionen kan også blive fordrejet. De største investeringsselskaber bør derfor have status som kreditinstitutter, således at der skabes synergieffekter for så vidt angår tilsynet med grænseoverskridende engrosmarkedsaktiviteter i en peergruppe, hvilket fremmer lige vilkår og giver mulighed for konsekvent tilsyn på tværs af koncerner.

(39)

Disse investeringsselskaber bør i kraft af, at de bliver kreditinstitutter, fortsat være underlagt forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU og tilsyn af de kompetente myndigheder med ansvar for kreditinstitutter, herunder af Den Europæiske Centralbank inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme. Dette vil sikre, at tilsynet med kreditinstitutter gennemføres på en konsekvent og effektiv måde, og at det fælles regelsæt for finansielle tjenesteydelser anvendes på en ensartet måde på alle kreditinstitutter på baggrund af deres systemiske betydning. For at forebygge regelarbitrage og reducere risikoen for omgåelse bør de kompetente myndigheder tilstræbe at undgå situationer, hvor potentielt systemiske koncerner strukturerer deres aktiviteter på en sådan måde, at de ikke overskrider tærsklerne i artikel 4, stk. 1), nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 og omgår forpligtelsen til at søge om tilladelse som kreditinstitutter i medfør af artikel 8a i direktiv 2013/36/EU.

(40)

Store investeringsselskaber, der omdannes til kreditinstitutter, bør først have mulighed for at tage imod indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden og yde lån for egen regning, når de har fået tilladelse til disse aktiviteter i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU. Udførelse af alle sådanne aktiviteter, herunder modtagelse af indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden og ydelse af lån for egen regning, bør ikke være et nødvendigt krav for, at virksomheder betragtes som kreditinstitutter. Den ændring i definitionen af kreditinstitut, der indføres ved denne forordning, bør derfor ikke berøre de nationale tilladelsesordninger, som gennemføres af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/2034, herunder eventuelle bestemmelser, som medlemsstaterne måtte finde hensigtsmæssige for at præcisere, hvilke aktiviteter store investeringsselskaber, der falder ind under den ændrede definition af kreditinstitutter, kan påbegynde.

(41)

Tilsynet med kreditinstitutter på konsolideret niveau sigter desuden bl.a. mod at sikre det finansielle systems stabilitet og bør for at være effektivt finde anvendelse på alle koncerner, herunder også dem, hvis moderselskaber ikke er kreditinstitutter eller investeringsselskaber. Derfor bør alle kreditinstitutter, herunder dem, som tidligere havde status som investeringsselskaber, være underlagt reglerne om de kompetente myndigheders individuelle og konsoliderede tilsyn med moderselskabet i henhold til afsnit VII, kapitel 3, afdeling I, i direktiv 2013/36/EU.

(42)

Desuden er det muligt, at store investeringsselskaber, som ikke har systemisk betydning, men som handler for egen regning, yder afsætningsgaranti for finansielle instrumenter eller placerer finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse, har forretningsmodeller og risikoprofiler, der svarer til andre systemiske institutters modeller og profiler. På grund af deres størrelse og aktiviteter er det muligt, at sådanne investeringsselskaber udgør en vis risiko for den finansielle stabilitet, og selv om deres omdannelse til kreditinstitutter ikke anses for hensigtsmæssig i lyset af deres art og kompleksitet, bør de fortsat være underlagt samme tilsynsmæssige behandling som kreditinstitutter. For at forebygge regelarbitrage og begrænse risikoen for omgåelse bør de kompetente myndigheder også bestræbe sig på at undgå situationer, hvor investeringsselskaber strukturerer deres aktiviteter på en sådan måde, at de ikke overstiger tærsklen på 15 mia. EUR, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i denne forordning, eller på urimelig vis at begrænse deres skønsbeføjelser til at lade dem være omfattet af kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 og opfyldelse af de tilsynsmæssige krav i direktiv 2013/36/EU i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv (EU) 2019/2034.

(43)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (13) blev der indført en harmoniseret ordning for adgang for tredjelandsselskaber, der yder investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter til godkendte modparter og professionelle kunder, som er etableret i Unionen. Adgang til det indre marked er betinget af, at Kommissionen vedtager en ækvivalensafgørelse, og at Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (14) (ESMA), registrerer tredjelandsselskabet. Det er vigtigt, at vurderingen af ækvivalens foretages på grundlag af den relevante gældende EU-ret, og at der findes effektive værktøjer til overvågning af betingelserne for indrømmelse af ækvivalens. Af disse grunde bør registrerede tredjelandsselskaber årligt til ESMA indberette oplysninger om størrelsen og omfanget af den service, der ydes, og de aktiviteter, der udføres, i Unionen. Tilsynssamarbejdet i forbindelse med overvågning, håndhævelse og opfyldelse af ækvivalensbetingelserne bør også forbedres.

(44)

For at sikre lige vilkår og fremme gennemsigtighed på EU-markedet bør forordning (EU) nr. 600/2014 ændres, så systematiske internalisatorers prisstillelser, prisforbedringer og udførelsespriser bliver omfattet af tick size-ordningen ved handler i alle størrelser. Derfor bør de gældende reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende tick size-ordningen også finde anvendelse på det udvidede anvendelsesområde af forordning (EU) nr. 600/2014.

(45)

For at sikre investorbeskyttelse og integriteten og stabiliteten af de finansielle markeder i Unionen bør Kommissionen, når den vedtager en ækvivalensafgørelse, tage hensyn til de potentielle risici ved de services og aktiviteter, som selskaber fra det pågældende tredjeland udfører i Unionen i medfør af nævnte afgørelse. Deres systemiske betydning bør overvejes på grundlag af kriterier som f.eks. den sandsynlige størrelse og det sandsynlige omfang af leveringen af service og aktiviteter gennem selskaber fra det pågældende tredjeland. Med samme formål bør Kommissionen have mulighed for at tage hensyn til, om tredjelandet er udpeget som en ikkesamarbejdsvillig skattejurisdiktion i henhold til den relevante EU-politik eller som et højrisikotredjeland i henhold til artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 (15). Kommissionen bør kun anse specifikke tilsynsmæssige eller organisatoriske krav eller krav vedrørende god forretningsskik som ækvivalente, hvis den samme virkning opnås. Desuden bør Kommissionen, hvis det er relevant, have mulighed for at vedtage ækvivalensafgørelser, der er begrænset til bestemte services og aktiviteter eller kategorier af services og aktiviteter, der er anført i afsnit A i bilag I til direktiv 2014/65/EU.

(46)

EBA har i samarbejde med ESMA udarbejdet en rapport, som er baseret på en grundig baggrundsanalyse, dataindsamling og høringer om en skræddersyet tilsynsordning for alle ikke systemiske investeringsselskaber, og som fungerer som grundlag for de reviderede tilsynsmæssige rammer for investeringsselskaber.

(47)

For at sikre en harmoniseret anvendelse af denne forordning bør EBA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer omfanget af og metoderne til tilsynsmæssig konsolidering af investeringsselskabskoncerner, beregningen af faste omkostninger, måling af K-faktorerne, præciserer begrebet adskilte konti for så vidt angår kunders penge, justerer K-DTF-koefficienter i tilfælde af stressede markedsvilkår, beregningen til fastlæggelse af kapitalgrundlagskrav svarende til den samlede margen, der kræves af clearingmedlemmer, de modeller til offentliggørelser, herunder for så vidt angår investeringsselskabers investeringspolitik, og lovpligtig indberetning, som kræves i henhold til denne forordning, og de oplysninger der skal gives til de kompetente myndigheder vedrørende tærsklerne for at kræve tilladelse om et kreditinstitut. Kommissionen bør tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de reguleringsmæssige tekniske standarder, som EBA udarbejder, ved delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF og i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Kommissionen og EBA bør sikre, at disse standarder kan anvendes af alle de berørte investeringsselskaber på en måde, som står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de pågældende investeringsselskaber og deres virksomhed.

(48)

Kommissionen bør også tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder udarbejdet af EBA og af ESMA ved gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010 og artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(49)

For at sikre ensartet anvendelse af denne forordning og for at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår supplering af denne forordning ved præcisering af definitionerne i denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (16). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

(50)

For at garantere retssikkerheden og undgå overlapninger mellem den nuværende tilsynsmæssige ramme, som finder anvendelse på både kreditinstitutter og investeringsselskaber, og denne forordning bør forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU ændres for at lade investeringsselskaber udgå af deres anvendelsesområde. Investeringsselskaber, som er en del af en bankkoncern, bør dog fortsat være underlagt de bestemmelser i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, som er relevante for bankkoncernen, f.eks. bestemmelserne om mellemliggende moderselskab i Unionen som omhandlet i artikel 21b i direktiv 2013/36/EU, og de bestemmelser om tilsynsmæssig konsolidering, der er fastsat i første del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(51)

Målet for denne forordning, nemlig at oprette en effektiv og forholdsmæssig tilsynsramme for at sikre, at investeringsselskaber, som har tilladelse til at drive virksomhed i Unionen, kan fungere på et robust finansielt grundlag og ledes på en velordnet måde, herunder, hvor det er relevant, i deres kunders bedste interesse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

FØRSTE DEL

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

AFSNIT I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter ensartede tilsynsmæssige krav, som gælder for investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse og underlagt tilsyn i henhold til direktiv 2014/65/EU og underlagt tilsyn med hensyn til overholdelse af de tilsynsmæssige krav i direktiv (EU) 2019/2034,for så vidt angår følgende:

a)

kapitalgrundlagskrav i forbindelse med målelige, ensartede og standardiserede elementer af selskabsrisiko, kunderisiko og markedsrisiko

b)

krav, som begrænser koncentrationsrisiko

c)

likviditetskrav i forbindelse med målelige, ensartede og standardiserede elementer af likviditetsrisiko

d)

indberetningskrav i forbindelse med litra a), b) og c)

e)

offentliggørelseskrav.

2.   Uanset stk. 1 skal et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse og underlagt tilsyn i henhold til direktiv 2014/65/EU, og som udfører en af de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, anvende kravene i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis virksomheden ikke er en råvare- og emissionskvotehandler, en kollektiv investeringsordning eller et forsikringsselskab, og hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

den samlede værdi af investeringsselskabets konsoliderede aktiver udgør eller overstiger 15 mia. EUR, beregnet som et gennemsnit af de foregående 12 måneder, eksklusive værdien af enkeltaktiverne i datterselskaber etableret uden for Unionen, der udfører en af de i dette afsnit omhandlede aktiviteter

b)

den samlede værdi af investeringsselskabets konsoliderede aktiver er mindre end 15 mia. EUR, og investeringsselskabet er en del af en koncern, hvor den samlede værdi af de konsoliderede aktiver i alle de virksomheder i koncernen, der enkeltvis har samlede aktiver på mindre end 15 mia. EUR, og som udfører en af de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, udgør eller overstiger 15 mia. EUR, alle beregnet som et gennemsnit af de foregående 12 måneder, eksklusive værdien af enkeltaktiverne i datterselskaber etableret uden for Unionen, der udfører en af de i dette afsnit omhandlede aktiviteter, eller

c)

investeringsselskabet er omfattet af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv (EU) 2019/2034.

Investeringsselskaber, der er omhandlet i dette stykke, er underlagt tilsyn med hensyn til opfyldelse af de tilsynsmæssige krav i afsnit VII og VIII i direktiv 2013/36/EU, herunder med henblik på at fastlægge den konsoliderende tilsynsmyndighed hvor sådanne investeringsselskaber tilhører en investeringsselskabskoncern som defineret i denne forordnings artikel 4, stk. 1, nr. 25).

3.   Undtagelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis et investeringsselskab ikke længere overholder nogen af de tærskler, der er fastsat i nævnte stykke, beregnet over en periode på 12 på hinanden følgende måneder, eller hvis en kompetent myndighed træffer beslutning herom i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv (EU) 2019/2034. Investeringsselskabet underretter uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed om enhver overskridelse af en tærskel i denne periode.

4.   Investeringsselskaber, der opfylder betingelserne i stk. 2, forbliver omfattet af kravene i artikel 55 og 59.

5.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder tillade, at et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse og underlagt tilsyn i henhold til direktiv 2014/65/EU, og som udfører en af de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, anvender kravene i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

investeringsselskabet er et datterselskab og indgår i tilsynet på konsolideret niveau med et kreditinstitut, et finansielt holdingselskab eller et blandet finansielt holdingselskab i overensstemmelse med bestemmelserne i første del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

investeringsselskabet underretter den kompetente myndighed i henhold til denne forordning og, hvis det er relevant, den konsoliderende tilsynsmyndighed

c)

den kompetente myndighed finder det godtgjort, at anvendelsen af kapitalgrundlagskravene i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt niveau på investeringsselskabet og på konsolideret niveau på koncernen, alt efter hvad der er relevant, er tilsynsmæssigt forsvarlig, ikke medfører en reduktion af investeringsselskabets kapitalgrundlagskrav i henhold til denne forordning og ikke foretages med henblik på regelarbitrage.

De kompetente myndigheder underretter investeringsselskabet om en afgørelse om at tillade anvendelse af forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU i henhold til første afsnit inden for to måneder fra modtagelsen af en underretning som omhandlet i nærværende stykkes første afsnit, litra b), og underretter EBA herom. Hvis en kompetent myndighed nægter at tillade anvendelsen af forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, skal den give en fuldstændig begrundelse herfor.

Investeringsselskaber, der er omhandlet i dette stykke, er underlagt tilsyn med hensyn til opfyldelse af de tilsynsmæssige krav i afsnit VII og VIII i direktiv 2013/36/EU, herunder med henblik på at fastlægge den konsoliderende tilsynsmyndighed hvor sådanne investeringsselskaber tilhører en investeringsselskabskoncern som defineret i denne forordnings artikel 4, stk. 1, nr. 25).

Med henblik på dette stykke finder artikel 7 i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke anvendelse.

Artikel 2

Tilsynsbeføjelser

For at kunne sikre overholdelse af denne forordning skal de kompetente myndigheder tillægges de beføjelser og følge de procedurer, som er fastsat i direktiv (EU) 2019/2034.

Artikel 3

Investeringsselskabers anvendelse af strengere krav

Investeringsselskaber kan uanset denne forordning have et kapitalgrundlag og kapitalgrundlagselementer og likvide aktiver, som overstiger dem, der kræves i denne forordning, eller træffe foranstaltninger, som er strengere end dem, der kræves heri.

Artikel 4

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

1)

»accessorisk servicevirksomhed«: en virksomhed, hvis hovedaktivitet består i besiddelse og forvaltning af fast ejendom, forvaltning af databehandlingsydelser eller en lignende aktivitet, der har accessorisk karakter i forhold til et eller flere investeringsselskabers hovedaktivitet

2)

»porteføljeadministrationsselskab«: et porteføljeadministrationsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 19), i forordning (EU) nr. 575/2013

3)

»clearingmedlem«: et selskab, der er etableret i en medlemsstat, og som opfylder definitionen i artikel 2, nr. 14), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (17)

4)

»kunde«: en kunde som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 9), i direktiv 2014/65/EU; dog forstås med henblik på nærværende forordnings fjerde del ved »kunde«: enhver af investeringsselskabets modparter

5)

»råvare- og emissionskvotehandler«: en råvare- og emissionskvotehandler som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 150), i forordning (EU) nr. 575/2013

6)

»råvarederivater«: råvarederivater som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 30), i forordning (EU) nr. 600/2014

7)

»kompetent myndighed«: en kompetent myndighed som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 5), i direktiv (EU) 2019/2034

8)

»kreditinstitut«: et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013

9)

»handel for egen regning«: handel for egen regning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 6), i direktiv 2014/65/EU

10)

»derivater«: derivater som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 29), i forordning (EU) nr. 600/2014

11)

»konsolideret situation«: den situation, der følger af anvendelse af kravene i denne forordning i overensstemmelse med artikel 7 på et moderinvesteringsselskab i Unionen, moderinvesteringsholdingselskab i Unionen eller blandet finansielt moderholdingselskab i Unionen, som om dette selskab sammen med alle investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, accessoriske servicevirksomheder og tilknyttede agenter i investeringsselskabskoncernen udgjorde et enkelt investeringsselskab; med henblik på denne definition finder betegnelserne »investeringsselskab«, »finansieringsinstitut«, »accessorisk servicevirksomhed« og »tilknyttet agent« også anvendelse på virksomheder etableret i tredjelande, som, hvis de havde været etableret i Unionen, ville opfylde definitionerne af disse betegnelser

12)

»konsolideret niveau«: på basis af den konsoliderede situation

13)

»udførelse af ordrer for kunders regning«: udførelse af ordrer for kunders regning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 5), i direktiv 2014/65/EU

14)

»finansieringsinstitut«: en virksomhed, som ikke er et kreditinstitut eller et investeringsselskab, og som ikke er et rent industrielt holdingselskab, og hvis hovedvirksomhed består i at erhverve kapitalandele eller i at udøve en eller flere af aktiviteterne i punkt 2-12 og punkt 15 i bilag I til direktiv 2013/36/EU, herunder et finansielt holdingselskab, et blandet finansielt holdingselskab, et investeringsholdingselskab, et betalingsinstitut som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 (18) og et porteføljeadministrationsselskab, men ikke forsikringsholdingselskaber eller blandede forsikringsholdingselskaber som defineret i artikel 212, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (19)

15)

»finansielt instrument«: et finansielt instrument som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15), i direktiv 2014/65/EU

16)

»finansielt holdingselskab«: et finansielt holdingselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 20), i forordning (EU) nr. 575/2013

17)

»enhed i den finansielle sektor«: en enhed i den finansielle sektor som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013

18)

»startkapital«: startkapital som defineret i artikel 3, nr. 18), i direktiv (EU) 2019/2034

19)

»gruppe af indbyrdes forbundne kunder«: en gruppe af indbyrdes forbundne kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 39), i forordning (EU) nr. 575/2013

20)

»investeringsrådgivning«: investeringsrådgivning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 4), i direktiv 2014/65/EU

21)

»investeringsrådgivning af vedvarende karakter«: tilbagevendende levering af investeringsrådgivning samt løbende eller periodisk vurdering og overvågning eller revision af en kundes portefølje af finansielle instrumenter, herunder de investeringer, der foretages af kunden på grundlag af en kontraktlig aftale

22)

»investeringsselskab«: et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/65/EU

23)

»investeringsholdingselskab«: et finansieringsinstitut, hvis datterselskaber udelukkende eller hovedsageligt er investeringsselskaber eller finansieringsinstitutter, hvoraf mindst et af sådanne datterselskaber er et investeringsselskab, og som ikke er et finansielt holdingselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 20), i forordning (EU) nr. 575/2013

24)

»investeringsservice og -aktiviteter«: investeringsservice og -aktiviteter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2014/65/EU

25)

»investeringsselskabskoncern«: en koncern af virksomheder, som består af et moderselskab og dets datterselskaber eller af selskaber, som opfylder betingelserne i artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (20), og hvoraf mindst et er et investeringsselskab, og som ikke omfatter et kreditinstitut

26)

»K-faktorer«: kapitalgrundlagskrav, der er fastsat i tredje del, afsnit II, for den risiko, som et investeringsselskab udgør for kunder, markeder og sig selv

27)

»aktiver under forvaltning« eller »AUM«: værdien af aktiver, som et investeringsselskab forvalter for sine kunder under både skønsmæssig porteføljepleje og ikkeskønsmæssige aftaler, der udgør investeringsrådgivning af vedvarende karakter

28)

»kunders penge, der opbevares« eller »CMH«: mængden af kunders penge, som et investeringsselskab opbevarer under hensyntagen til de juridiske ordninger i relation til adskillelse af aktiver og uanset de nationale regnskabsregler for kunders penge, der opbevares af investeringsselskabet

29)

»aktiver, der beskyttes og administreres« eller »ASA«: værdien af aktiver, som et investeringsselskab beskytter og administrerer for kunder, uanset om aktiverne findes på investeringsselskabets egen balance eller på tredjepartskonti

30)

»kundeordrer, der behandles« eller »COH«: værdien af ordrer, som et investeringsselskab behandler for kunder gennem modtagelse og formidling af kunders ordrer og udførelse af ordrer for kunders regning

31)

»koncentrationsrisiko« eller »CON«: eksponeringer i handelsbeholdningen for et investeringsselskab over for en kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder, hvis størrelse overstiger grænserne i artikel 37, stk. 1

32)

»opkrævet clearingmargen« eller »CMG«: størrelsen af den samlede margen, der kræves af et clearingmedlem eller en kvalificerende central modpart, hvis udførelsen og afviklingen af transaktioner for et investeringsselskab, der handler for egen regning, finder sted under et clearingmedlems eller en kvalificerende central modparts ansvar

33)

»daglig handelsstrøm« eller »DTF«: den daglige værdi af de transaktioner, som et investeringsselskab gennemfører gennem handel for egen regning eller udførelse af ordrer for kunders regning i eget navn, eksklusive værdien af ordrer, som et investeringsselskab behandler for kunder gennem modtagelse og formidling af kundeordrer og udførelse af ordrer for kunders regning, som der allerede er taget hensyn til i omfanget af kundeordrer, der behandles

34)

»nettopositionsrisiko« eller »NPR«: værdien af transaktioner, der registreres i et investeringsselskabs handelsbeholdning

35)

»handelsmodparters misligholdelse« eller »TCD«: et investeringsselskabs eksponeringer i handelsbeholdningen i de instrumenter og transaktioner, der er omhandlet i artikel 25, og som giver anledning til risiko for handelsmodpartens misligholdelse

36)

»aktuel markedsværdi« eller »CMV«: nettomarkedsværdien af den portefølje af transaktioner eller værdipapirelementer, der er omfattet af netting i henhold til artikel 31, hvis der både anvendes positive og negative markedsværdier ved beregningen af CMV'en

37)

»transaktioner med lang afviklingstid«: transaktioner med lang afviklingstid som defineret i artikel 272, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013

38)

»margenlån«: margenlån som defineret i artikel 3, nr. 10), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (21)

39)

»ledelsesorgan«: et ledelsesorgan som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 36), i direktiv 2014/65/EU

40)

»blandet finansielt holdingselskab«: et blandet finansielt holdingselskab som defineret i artikel 2, nr. 15), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF (22)

41)

»ikkebalanceført post«: enhver af de poster, der er omhandlet i bilag I til forordning (EU) nr. 575/2013

42)

»moderselskab«: en modervirksomhed som defineret i artikel 2, nr. 9), og artikel 22 i direktiv 2013/34/EU

43)

»deltagelse«: deltagelse som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 35), i forordning (EU) nr. 575/2013

44)

»overskud«: overskud som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 121), i forordning (EU) nr. 575/2013

45)

»kvalificerende central modpart« eller »QCCP«: en kvalificerende central modpart som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 88), i forordning (EU) nr. 575/2013

46)

»porteføljepleje«: porteføljepleje som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8), i direktiv 2014/65/EU

47)

»kvalificeret andel«: en kvalificeret andel som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 36), i forordning (EU) nr. 575/2013

48)

»værdipapirfinansieringstransaktion« eller »VFT«: en VFT som defineret i artikel 3, nr. 11), i forordning (EU) 2015/2365

49)

»adskilte konti«: i forbindelse med tabel 1 i artikel 15, stk. 2, konti i enheder, hvor kunders penge, der opbevares af et investeringsselskab, deponeres i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 (23) , og hvor det i henhold til gældende national ret er fastsat, at kunders penge i tilfælde af investeringsselskabets insolvens eller, at der indledes afvikling eller administration heraf ikke kan anvendes til at opfylde fordringer i forbindelse med investeringsselskabet, bortset fra kundens fordringer

50)

»genkøbstransaktion«: en genkøbstransaktion som defineret i artikel 3, nr. 9), i forordning (EU) 2015/2365

51)

»datterselskab«: en dattervirksomhed som defineret i den i artikel 2, nr. 10), og i den i artikel 22 i direktiv 2013/34/EU anvendte betydning, herunder ethvert datterselskab af et datterselskab af det øverste moderselskab

52)

»tilknyttet agent«: en tilknyttet agent som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 29), i direktiv 2014/65/EU

53)

»samlede bruttoindtægter«: et investeringsselskabs årlige driftsindtægter i forbindelse med investeringsselskabets investeringsservice og -aktiviteter, som det har tilladelse til at udøve, herunder indtægter fra renter, aktier og andre værdipapirer, uanset om de er med fast eller variabel rente, provision og gebyrer, eventuelle gevinster og tab fra investeringsselskabets aktiver i handelsbeholdningen, i aktiver til dagsværdi eller fra afdækningsaktiviteter, men eksklusive al indkomst, der ikke er forbundet med investeringsservice og -aktiviteter

54)

»handelsbeholdning«: alle positioner i finansielle instrumenter og råvarer, som et investeringsselskab besidder med henblik på videresalg eller for at afdække positioner, der besiddes med henblik på videresalg

55)

»positioner, der besiddes med handelshensigt«:

a)

positioner i finansielle instrumenter, som et institut indehaver for egen regning, og positioner baseret på kundebetjening og market-making aktiviteter

b)

positioner, som indehaves med henblik på videresalg på kort sigt

c)

positioner, som besiddes med henblik på at få fordel af faktiske eller forventede kortsigtede forskelle mellem købs- og salgspriser eller af andre pris- eller renteændringer

56)

»moderinvesteringsselskab i Unionen«: et investeringsselskab i en medlemsstat, der er del af en investeringsselskabskoncern, og som datterselskab har et investeringsselskab eller et finansieringsinstitut, eller som har kapitalinteresser i et sådant investeringsselskab eller finansieringsinstitut, og som ikke selv er datterselskab af et andet investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat, eller et investeringsholdingselskab eller blandet finansielt holdingselskab, der er etableret i en medlemsstat

57)

»moderinvesteringsholdingselskab i Unionen«: et investeringsholdingselskab i en medlemsstat, der er del af en investeringsselskabskoncern, og som ikke selv er datterselskab af et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat, eller af et andet investeringsholdingselskab i en medlemsstat

58)

»blandet finansielt moderholdingselskab i Unionen«: et moderselskab for en investeringsselskabskoncern, som er et blandet finansielt holdingselskab som defineret i artikel 2, nr. 15), i direktiv 2002/87/EF.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 56 for at supplere denne forordning ved at præcisere definitionerne fastsat i stk. 1 for:

a)

at sikre en ensartet anvendelse af denne forordning

b)

i forbindelse med anvendelsen af denne forordning at tage hensyn til udviklingen på finansmarkederne.

AFSNIT II

NIVEAU FOR ANVENDELSE AF KRAVENE

KAPITEL 1

Anvendelse af kravene på individuelt niveau

Artikel 5

Generelt princip

Investeringsselskaber skal opfylde kravene i anden til syvende del på individuelt niveau.

Artikel 6

Undtagelser

1.   De kompetente myndigheder kan fritage et investeringsselskab fra anvendelsen af artikel 5 i sammenhæng med anden, tredje, fjerde, sjette og syvende del, hvis alle følgende forhold gør sig gældende:

a)

investeringsselskabet opfylder betingelserne for klassificering som et lille og ikke indbyrdes forbundet investeringsselskab fastsat i artikel 12, stk. 1

b)

en af følgende betingelser er opfyldt:

i)

investeringsselskabet er et datterselskab og indgår i tilsynet på konsolideret niveau med et kreditinstitut, et finansielt holdingselskab eller et blandet finansielt holdingselskab i overensstemmelse med bestemmelserne i første del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

investeringsselskabet er et datterselskab og indgår i en investeringsselskabskoncern, der er underlagt tilsyn på konsolideret niveau i overensstemmelse med artikel 7

c)

både investeringsselskabet og dets moderselskab har fået meddelt tilladelse og er underlagt tilsyn i den samme medlemsstat

d)

de myndigheder, der har kompetence til at føre tilsyn på et konsolideret niveau i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013 eller i overensstemmelse med artikel 7 i nærværende forordning, accepterer en sådan undtagelse

e)

kapitalgrundlaget er på passende vis fordelt mellem moderselskabet og investeringsselskabet, og alle følgende betingelser er opfyldt:

i)

der er ingen nuværende eller forudsete væsentlige praktiske eller juridiske hindringer for moderselskabets hurtige overførsel af kapital eller tilbagebetaling af forpligtelser

ii)

efter forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed erklærer moderselskabet, at det garanterer for forpligtelser indgået af investeringsselskabet, eller at risiciene i investeringsselskabet er ubetydelige

iii)

moderselskabets procedurer for risikoevaluering, -måling og -kontrol omfatter investeringsselskabet, og

iv)

moderselskabet besidder mindst 50 % af de stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene i investeringsselskabet, eller har ret til at udpege eller afsætte et flertal af medlemmerne af investeringsselskabets ledelsesorgan.

2.   De kompetente myndigheder kan fritage investeringsselskaber fra anvendelsen af artikel 5 i forbindelse med sjette del, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

investeringsselskabet opfylder betingelserne for klassificering som et lille og ikke indbyrdes forbundet investeringsselskab fastsat i artikel 12, stk. 1

b)

investeringsselskabet er et datterselskab og er omfattet af tilsynet på konsolideret niveau af et forsikrings- eller genforsikringsselskab i overensstemmelse med artikel 228 i direktiv 2009/138/EF

c)

både investeringsselskabet og dets moderselskab har fået meddelt tilladelse og er underlagt tilsyn i den samme medlemsstat

d)

de myndigheder, der har kompetence til at føre tilsyn på et konsolideret niveau i overensstemmelse med direktiv 2009/138/EF, accepterer en sådan undtagelse

e)

kapitalgrundlaget er på passende vis fordelt mellem moderselskabet og investeringsselskabet, og alle følgende betingelser er opfyldt:

i)

der er ingen nuværende eller forudsete væsentlige praktiske eller juridiske hindringer for moderselskabets hurtige overførsel af kapital eller tilbagebetaling af forpligtelser

ii)

efter forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed erklærer moderselskabet, at det garanterer for forpligtelser indgået af investeringsselskabet, eller at risiciene i investeringsselskabet er ubetydelige

iii)

moderselskabets procedurer for risikoevaluering, -måling og -kontrol omfatter investeringsselskabet, og

iv)

moderselskabet besidder mindst 50 % af de stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene i investeringsselskabet, eller har ret til at udpege eller afsætte et flertal af medlemmerne af investeringsselskabets ledelsesorgan.

3.   De kompetente myndigheder kan fritage investeringsselskaber fra anvendelsen af artikel 5 i forbindelse med femte del, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

investeringsselskabet indgår i tilsynet på konsolideret niveau i overensstemmelse med første del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller indgår i en investeringsselskabskoncern, som nærværende forordnings artikel 7, stk. 3, finder anvendelse på, og fritagelsen efter artikel 7, stk. 4, finder ikke anvendelse

b)

moderselskabet på konsolideret niveau overvåger og kontrollerer til enhver tid likviditetspositionerne for alle de institutter og investeringsselskaber i gruppen eller undergruppen, som er omfattet af en undtagelse, og sikrer, at alle disse institutter og investeringsselskaber råder over tilstrækkelig likviditet

c)

moderselskabet og investeringsselskabet har på en for de kompetente myndigheder tilfredsstillende måde indgået kontrakter om fri overførsel af midler mellem moderselskabet og investeringsselskabet for at kunne indfri deres individuelle forpligtelser og fælles forpligtelser, efterhånden som de forfalder

d)

der er ingen nuværende eller forudsete væsentlige praktiske eller juridiske hindringer for opfyldelse af de i litra c) omtalte kontrakter

e)

de myndigheder, der har kompetence til at føre tilsyn på et konsolideret niveau i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013 eller i overensstemmelse med artikel 7 i nærværende forordning, accepterer en sådan undtagelse

KAPITEL 2

Tilsynsmæssig konsolidering og undtagelser for en investeringsselskabskoncern

Artikel 7

Tilsynsmæssig konsolidering

1.   Moderinvesteringsselskaber i Unionen, moderinvesteringsholdingselskaber i Unionen og blandede finansielle moderholdingselskaber i Unionen skal opfylde de forpligtelser, der er fastsat i anden, tredje, fjerde, sjette og syvende del på basis af deres konsoliderede situation. Moderselskabet og de af dets datterselskaber, der er omfattet af denne forordning, etablerer en passende organisatorisk struktur og egnede interne kontrolordninger for at sikre, at de data, der er nødvendige til konsolidering, behandles og fremsendes på behørig vis. Moderselskabet sikrer navnlig, at de datterselskaber, der ikke er omfattet af denne forordning, indfører ordninger, processer og mekanismer med henblik på korrekt konsolidering.

2.   Med henblik på denne artikels stk. 1 finder bestemmelserne i anden del, afsnit II, i forordning (EU) nr. 575/2013, når anden del anvendes på konsolideret niveau, også anvendelse på investeringsselskaber.

Med henblik herpå er det i forbindelse med anvendelsen af bestemmelserne i artikel 84, stk. 1, artikel 85, stk. 1, og artikel 87, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 kun henvisningerne til artikel 92, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 der finder anvendelse, og de skal derfor læses som henvisninger til de kapitalgrundlagskrav, der er fastsat i henhold til de tilsvarende bestemmelser i nærværende forordning.

3.   Moderinvesteringsselskaber i Unionen, moderinvesteringsholdingselskaber i Unionen og blandede finansielle moderholdingselskaber i Unionen skal opfylde de forpligtelser, der er fastsat i femte del, på basis af deres konsoliderede situation.

4.   Uanset stk. 3 kan de kompetente myndigheder fritage moderselskabet fra at overholde nævnte stykke under hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af investeringsselskabskoncernen.

5.   EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere omfanget af og metoderne til tilsynsmæssig konsolidering af en investeringsselskabskoncern, navnlig med henblik på at beregne kravet vedrørende faste omkostninger, det permanente minimumskapitalkrav og K-faktorkravet på basis af investeringsselskabskoncernens konsoliderede situation, og metoden og de nødvendige oplysninger til korrekt gennemførelse af stk. 2.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. december 2019.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 8

Koncernkapitaltesten

1.   Uanset artikel 7 kan de kompetente myndigheder tillade anvendelsen af nærværende artikel i tilfælde af koncernstrukturer, der anses for at være tilstrækkeligt enkle, forudsat at der ikke er betydelige risici for kunder eller for markedet, der stammer fra investeringsselskabskoncernen som helhed, som ellers ville kræve tilsyn på konsolideret niveau. De kompetente myndigheder underretter EBA, når de tillader anvendelsen af denne artikel.

2.   Med henblik på denne artikel gælder følgende:

a)

»kapitalgrundlagsinstrumenter«: »kapitalgrundlag« som defineret i artikel 9 i denne forordning uden anvendelse af de i artikel 36, stk. 1, litra i), artikel 56, litra d), og artikel 66, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede fradrag.

b)

betegnelserne »investeringsselskab«, »finansieringsinstitut«, »accessorisk servicevirksomhed« og »tilknyttet agent« finder også anvendelse på virksomheder etableret i tredjelande, som, hvis de havde været etableret i Unionen, ville opfylde definitionerne af disse betegnelser i artikel 4.

3.   Moderinvesteringsselskaber i Unionen, moderinvesteringsholdingselskaber i Unionen, blandede finansielle moderholdingselskaber i Unionen og alle andre moderselskaber, der er investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, accessoriske servicevirksomheder eller tilknyttede agenter i investeringsselskabskoncernen, skal mindst besidde tilstrækkelige kapitalgrundlagsinstrumenter til at dække summen af følgende:

a)

summen af den fulde bogførte værdi af alle deres besiddelser, efterstillede fordringer og instrumenter som omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra i), artikel 56, litra d), og artikel 66, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 i investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, accessoriske servicevirksomheder og tilknyttede agenter i investeringsselskabskoncernen og

b)

det samlede beløb af alle deres eventualforpligtelser i forhold til investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, accessoriske servicevirksomheder og tilknyttede agenter i investeringsselskabskoncernen.

4.   De kompetente myndigheder kan tillade, at et moderinvesteringsholdingselskab i Unionen eller et blandet finansielt moderholdingselskab i Unionen og ethvert andet moderselskab, der er et investeringsselskab, et finansieringsinstitut, en accessorisk servicevirksomhed eller en tilknyttet agent i investeringsselskabskoncernen, har et mindre kapitalgrundlag end det, der beregnes i henhold til stk. 3, men ikke mindre end summen af de kapitalgrundlagskrav, der på individuelt niveau pålægges investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, accessoriske servicevirksomheder og tilknyttede agenter i koncernen, og de samlede eventualforpligtelser i forhold til disse enheder.

Med henblik på dette stykke er kapitalgrundlagskravene for datterselskaber som omhandlet i første afsnit, der befinder sig i tredjelande, beregningsmæssige kapitalgrundlagskrav, der sikrer et tilfredsstillende forsigtighedsniveau til at dække de risici, der opstår i forbindelse med disse datterselskaber, som godkendt af de relevante kompetente myndigheder.

5.   Moderinvesteringsselskaber i Unionen, moderinvesteringsholdingselskaber i Unionen og blandede finansielle moderholdingselskaber i Unionen skal have indført systemer til overvågning og kontrol af kapital- og finansieringskilderne for alle investeringsselskaber, investeringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, finansieringsinstitutter, accessoriske servicevirksomheder og tilknyttede agenter i investeringsselskabskoncernen.

ANDEN DEL

KAPITALGRUNDLAG

Artikel 9

Kapitalgrundlagets sammensætning

1.   Investeringsselskaber skal have et kapitalgrundlag bestående af summen af deres egentlige kernekapital, hybride kernekapital og supplerende kapital, og skal til enhver tid opfylde alle følgende betingelser:

a)

Image 1

b)

Image 2

,

c)

Image 3

,

hvor:

i)

Egentlig kernekapital defineres i overensstemmelse med anden del, afsnit I, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, hybrid kernekapital defineres i overensstemmelse med anden del, afsnit I, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, og supplerende kapital defineres i overensstemmelse med anden del, afsnit I, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og

ii)

D er defineret i artikel 11.

2.   Som en undtagelse fra stk. 1:

a)

finder de i artikel 36, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede fradrag fuldt ud anvendelse uden anvendelse af artikel 39 og 48 i nævnte forordning

b)

finder de i artikel 36, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede fradrag fuldt ud anvendelse uden anvendelse af artikel 41 i nævnte forordning

c)

finder de i artikel 36, stk. 1, litra h), artikel 56, litra c), og artikel 66, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede fradrag fuldt ud anvendelse, for så vidt de vedrører besiddelser af kapitalinstrumenter, der ikke indgår i handelsbeholdningen, uden anvendelse af (mekanismerne fastsat i) artikel 46, 60 og 70 i nævnte forordning

d)

finder de i artikel 36, stk. 1, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede fradrag fuldt ud anvendelse uden anvendelse af artikel 48 i nævnte forordning

e)

finder følgende bestemmelser ikke anvendelse på bestemmelsen af investeringsselskabers kapitalgrundlag:

i)

artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

fradragene omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra h), artikel 56, litra c), artikel 66, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 og beslægtede bestemmelser i artikel 46, 60 og 70 i nævnte forordning, for så vidt disse fradrag vedrører besiddelser af kapitalinstrumenter, der indgår i handelsbeholdningen

iii)

den udløsende hændelse, der er omhandlet i artikel 54, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013; den udløsende hændelse skal i stedet specificeres af investeringsselskabet i form af det i stk. 1 omhandlede hybride kernekapitalinstrument

iv)

den samlede værdi, der er omhandlet i artikel 54, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013; det beløb, der skal nedskrives eller konverteres, er hele hovedstolen af det i stk. 1 omhandlede hybride kernekapitalinstrument.

3.   Investeringsselskaber skal anvende de relevante bestemmelser i anden del, afsnit I, kapitel 6, i forordning (EU) nr. 575/2013 ved beregning af kapitalgrundlagskravene i henhold til nærværende forordning. Ved anvendelsen af disse bestemmelser anses tilsynsmyndighedens tilladelse i henhold til artikel 77 og 78 i forordning (EU) nr. 575/2013 for at være givet, hvis en af betingelserne i nævnte forordnings artikel 78, stk. 1, litra a), eller artikel 78, stk. 4, er opfyldt.

4.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra a), kan de kompetente myndigheder for investeringsselskaber, som ikke er juridiske personer eller aktieselskaber (»joint-stock companies«), eller som opfylder betingelserne for klassificering som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber som fastsat i nærværende forordnings artikel 12, stk. 1, efter at have hørt EBA tillade, at yderligere instrumenter eller midler kvalificerer som kapitalgrundlag for disse investeringsselskaber, forudsat at disse instrumenter eller midler også opfylder betingelserne for behandling efter artikel 22 i Rådets direktiv 86/635/EØF (24). EBA opstiller, ajourfører og offentliggør på grundlag af oplysninger modtaget fra hver kompetent myndighed sammen med ESMA en liste over alle de former for instrumenter eller midler i hver medlemsstat, der kvalificerer som et sådant kapitalgrundlag. Listen offentliggøres første gang senest den 26. december 2019.

5.   Besiddelser af kapitalgrundlagsinstrumenter i en enhed i den finansielle sektor i en investeringsselskabskoncern fratrækkes ikke med henblik på at beregne kapitalgrundlaget i et investeringsselskab i koncernen på individuelt niveau, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

der er ingen nuværende eller forudsete væsentlige praktiske eller juridiske hindringer for moderselskabets hurtige overførsel af kapital eller tilbagebetaling af forpligtelser,

b)

moderselskabets procedurer for risikoevaluering, -måling og -kontrol omfatter enheden i den finansielle sektor

c)

den undtagelse, der er omhandlet i artikel 8, anvendes ikke af de kompetente myndigheder.

Artikel 10

Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor

1.   Med henblik på denne del skal investeringsselskaber fratrække beløb, som overstiger de grænser, der er fastsat i litra a) og b), fra beregningen af de egentlige kernekapitalposter, der er omhandlet i artikel 26 i forordning (EU) nr. 575/2013:

a)

en kvalificeret andel, som udgør over 15 % af investeringsselskabets kapitalgrundlag beregnet i overensstemmelse med artikel 9 i nærværende forordning, men uden anvendelse af det fradrag, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra k), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013, i en virksomhed uden for den finansielle sektor

b)

et investeringsselskabs samlede kvalificerede andele i virksomheder uden for den finansielle sektor, som overstiger 60 % af dets kapitalgrundlag beregnet i overensstemmelse med artikel 9 i nærværende forordning, men uden anvendelse af det fradrag, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra k), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013.

2.   De kompetente myndigheder kan forbyde et investeringsselskab at have kvalificerede andele som omhandlet i stk. 1, hvor disse andele overstiger de procentsatser for kapitalgrundlag, der er fastsat i nævnte stykke. De kompetente myndigheder offentliggør deres beslutning om at udøve denne beføjelse uden ophold.

3.   Aktier i selskaber uden for den finansielle sektor medtages ikke i den i stk. 1 omhandlede beregning, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

aktierne besiddes midlertidigt som led i en finansiel bistandsoperation som omhandlet i artikel 79 i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

besiddelsen af aktierne er en emissionsposition, der besiddes i højst fem arbejdsdage

c)

aktierne besiddes i investeringsselskabets eget navn og for andres regning.

4.   Aktier, der ikke er finansielle anlægsaktiver som omhandlet i artikel 35, stk. 2, i direktiv 86/635/EØF, medtages ikke i den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede beregning.

TREDJE DEL

KAPITALKRAV

AFSNIT I

GENERELLE KRAV

Artikel 11

Kapitalgrundlagskrav

1.   Investeringsselskaber skal til enhver tid have et kapitalgrundlag i overensstemmelse med artikel 9, der mindst svarer til D, hvor D er defineret som det højeste af følgende:

a)

deres krav vedrørende faste omkostninger beregnet i henhold til artikel 13

b)

deres permanente minimumskapitalkrav i henhold til artikel 14

c)

deres K-faktorkrav beregnet i henhold til artikel 15.

2.   Som en undtagelse fra stk. 1 defineres D, hvis et investeringsselskab opfylder betingelserne for klassificering som et lille og ikke indbyrdes forbundet investeringsselskab fastsat i artikel 12, stk. 1, som det højeste af de beløb, der er specificeret i stk. 1, litra a) og b).

3.   Hvis de kompetente myndigheder finder, at der er sket en væsentlig ændring i et investeringsselskabs virksomhed, kan de kræve, at investeringsselskabet underlægges et andet kapitalgrundlagskrav, der er omhandlet i denne artikel, i overensstemmelse med afdeling 4, kapitel 2, afsnit IV, i direktiv (EU) 2019/2034.

4.   Investeringsselskaber underretter den kompetente myndighed, så snart de får kendskab til, at de ikke længere opfylder eller ikke længere vil opfylde kravene i denne artikel.

Artikel 12

Små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber

1.   Med henblik på denne forordning anses investeringsselskaber for at være små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber, hvis de opfylder alle følgende betingelser:

a)

AUM målt i overensstemmelse med artikel 17 er på mindre end 1,2 mia. EUR

b)

COH målt i overensstemmelse med artikel 20 er på mindre end:

i)

100 mio. EUR om dagen for kontanthandler eller

ii)

1 mia. EUR om dagen for derivater

c)

ASA målt i overensstemmelse med artikel 19 er nul

d)

CMH målt i overensstemmelse med artikel 18 er nul

e)

DTF målt i overensstemmelse med artikel 33 er nul

f)

NPR eller CMG målt i overensstemmelse med artikel 22 og 23 er nul

g)

TCD målt i overensstemmelse med artikel 26 er nul

h)

investeringsselskabets samlede balanceførte og ikkebalanceførte poster er på under 100 mio. EUR

i)

investeringsselskabets samlede årlige bruttoindtægter fra investeringsservice og -aktiviteter er på under 30 mio. EUR beregnet som et gennemsnit på grundlag af de årlige tal fra den toårige periode umiddelbart forud for det givne regnskabsår.

Med henblik på første afsnit, litra a), b), c), e), litra f) for så vidt dette litra vedrører NPR, og litra g), anvendes de daglige slutværdier uanset bestemmelserne i afsnit II.

Med henblik på første afsnit, litra f), for så vidt dette litra vedrører CMG, anvendes intradagværdierne.

Med henblik på nærværende stykkes første afsnit, litra d), og uden at det berører artikel 16, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU og artikel 2 og 4 i delegerede direktiv (EU) 2017/593, anvendes intradagværdierne, med undtagelse af, hvor der har været en registrerings- eller kontoafstemningsfejl, som fejlagtigt har angivet, at et investeringsselskab overskred den i nærværende stykkes første afsnit, litra d), omhandlede nultærskel, og som korrigeres inden arbejdsdagens afslutning. Investeringsselskabet underretter straks den kompetente myndighed om fejlen, grunden til, at den opstod og dens korrektion.

Med henblik på første afsnit, litra h) og i), anvendes niveauerne ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket regnskaberne er afsluttet og godkendt af ledelsesorganet. Hvis regnskaberne ikke er afsluttet og godkendt seks måneder efter sidste regnskabsårs afslutning, skal et investeringsselskab anvende foreløbige regnskaber.

Et investeringsselskab kan måle værdierne i henhold til første afsnit, litra a) og b), ved at anvende de metoder, der er anført i afsnit II, med den undtagelse, at målingen skal ske over 12 måneder uden udelukkelse af de tre seneste månedsværdier. Investeringsselskaber, der vælger denne målemetode, underretter den kompetente myndighed herom og anvender den valgte metode i en sammenhængende periode på mindst 12 på hinanden følgende måneder.

2.   Betingelserne i stk. 1, litra a), b), h) og i), finder anvendelse på et samlet grundlag for alle investeringsselskaber, som er del af en koncern. Med henblik på måling af de samlede årlige bruttoindtægter omhandlet i stk. 1, litra i), kan disse investeringsselskaber udelukke enhver form for dobbelttælling, der måtte opstå i forbindelse med bruttoindtægter genereret inden for koncernen.

Betingelserne i stk. 1, litra c)-g), finder anvendelse på hvert enkelt investeringsselskab på individuelt grundlag.

3.   Hvis et investeringsselskab ikke længere opfylder alle betingelserne i stk. 1, anses det ikke længere for at være et lille og ikke indbyrdes forbundet investeringsselskab med øjeblikkelig virkning.

Som en undtagelse fra første afsnit skal et investeringsselskab, hvis det ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1, litra a), b), h) eller i), men fortsat opfylder betingelserne i nævnte stykkes litra c)-g), ikke længere anses for at være et lille og ikke indbyrdes forbundet investeringsselskab efter en periode på tre måneder, der regnes fra den dato, hvor tærsklen blev overskredet. Investeringsselskabet underretter uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed om enhver overskridelse af en tærskel.

4.   Hvis et investeringsselskab, der ikke opfylder alle betingelserne i stk. 1, efterfølgende opfylder dem, anses det først for at være et lille og ikke indbyrdes forbundet investeringsselskab efter en periode på seks måneder fra den dato, hvor disse betingelser blev opfyldt, forudsat at der ikke er sket en overskridelse af en tærskel i denne periode, og investeringsselskabet straks har underrettet den kompetente myndighed herom.

Artikel 13

Krav vedrørende faste omkostninger

1.   Med henblik på artikel 11, stk. 1, litra a), skal kravet vedrørende faste omkostninger udgøre mindst en fjerdedel af de faste omkostninger for det foregående år. Investeringsselskaberne skal anvende de tal, der følger af de gældende regnskabsregler.

2.   Hvis den kompetente myndighed finder, at der er sket en væsentlig ændring i et investeringsselskabs virksomhed, kan den kompetente myndighed tilpasse størrelsen af den i stk. 1 omhandlede kapital.

3.   Har et investeringsselskab ikke drevet virksomhed i et år fra den dato, hvor det begyndte at yde investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter, skal det med henblik på den i stk. 1 omhandlede beregning anvende de forventede faste omkostninger, der indgår i dets forventninger til de første 12 måneders handel, som forelagt sammen med ansøgningen om tilladelse.

4.   EBA udarbejder i samråd med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at supplere beregningen af kravet i stk. 1, der som minimum omfatter følgende elementer til fradrag:

a)

medarbejderbonusser og andre vederlag, i det omfang de er afhængige af nettooverskuddet i investeringsselskabet i det pågældende år

b)

medarbejdernes, direktørernes og partnernes overskudsandele

c)

andre former for fordeling af overskud og variabel aflønning, i det omfang de er fuldt ud skønsmæssige

d)

delte gebyrer og provisionsudgifter, der er direkte knyttet til gebyrer og provisionsindtægter, som indgår i de samlede indtægter, og hvor betalingen af gebyr- og provisionsudgifterne er betinget af den faktiske modtagelse af gebyrerne og provisionsindtægterne

e)

gebyrer til tilknyttede agenter

f)

engangsudgifter fra ikkeordinære aktiviteter.

EBA præciserer i forbindelse med denne artikel også begrebet væsentlig ændring.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. december 2020.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 14

Permanent minimumskapitalkrav

Med henblik på artikel 11, stk. 1, litra b), skal det permanente minimumskapitalkrav mindst udgøre det samme beløb som den i artikel 9 i direktiv (EU) 2019/2034 omhandlede startkapital.

AFSNIT II

K-FAKTORKRAV

KAPITEL 1

Generelle principper

Artikel 15

K-faktorkrav og gældende koefficienter

1.   Med henblik på artikel 11, stk. 1, litra c), skal K-faktorkravet mindst udgøre summen af følgende:

a)

K-faktorerne vedrørende kunderisiko (RtC) beregnet i overensstemmelse med kapitel 2

b)

K-faktorerne vedrørende markedsrisiko (RtM) beregnet i overensstemmelse med kapitel 3

c)

K-faktorerne vedrørende selskabsrisiko (RtM) beregnet i overensstemmelse med kapitel 4.

2.   Følgende koefficienter finder anvendelse på de relevante K-faktorer:

Tabel 1

K-FAKTORER

KOEFFICENT

Aktiver under forvaltning under både skønsmæssig porteføljepleje og ikkeskønsmæssig investeringsrådgivning af vedvarende karakter

K-AUM

0,02 %

Kunders penge, der opbevares

K-CMH (på adskilte konti)

0,4 %

K-CMH (på ikkeadskilte konti)

0,5 %

Aktiver, der beskyttes og administreres

K-ASA

0,04 %

Kundeordrer, der behandles

K-COH-kontanthandler

0,1 %

 

K-COH-derivater

0,01 %

Daglig handelsstrøm

K-DTF-kontanthandler

0,1 %

 

K-DTF-derivater

0,01 %

3.   Investeringsselskaber skal overvåge værdien af deres K-faktorer for eventuelle tendenser, der kan give dem et væsentligt anderledes kapitalgrundlagskrav med henblik på artikel 11 for den følgende indberetningsperiode i henhold til syvende del og underrette deres kompetente myndighed om det væsentligt anderledes kapitalgrundlagskrav.

4.   Hvis de kompetente myndigheder finder, at der er sket en væsentlig ændring i et investeringsselskabs virksomhed, som påvirker størrelsen af en relevant K-faktor, kan de tilpasse det relevante beløb i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 2019/2034.

5.   For at sikre en ensartet anvendelse af denne forordning og for at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder udarbejder EBA i samråd med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at:

a)

præcisere metoderne til måling af K-faktorerne i tredje del, afsnit II

b)

præcisere begrebet adskilte konti i denne forordning for så vidt angår de betingelser, der sikrer beskyttelse af kundernes penge i tilfælde af et investeringsselskabs konkurs

c)

præcisere justeringerne af de K-DTF-koefficienter, der er omhandlet i tabel 1 i denne artikels stykke 2, i tilfælde af at K-DTF-kravene under stressede markedsvilkår, jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/578 (25), forekommer for restriktive og skadelige for den finansielle stabilitet.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. december 2020.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

KAPITEL 2

K-faktorerne for RtC

Artikel 16

K-faktorkravet for RtC

K-faktorkravet for RtC bestemmes ved hjælp af følgende formel:

K‐AUM + K‐CMH + K‐ASA + K‐COH

hvor:

K-AUM er lig med AUM målt i overensstemmelse med artikel 17, ganget med den relevante koefficient i artikel 15, stk. 2

K-CMH er lig med CMH målt i overensstemmelse med artikel 18, ganget med den relevante koefficient i artikel 15, stk. 2

K-ASA er lig med ASA målt i overensstemmelse med artikel 19, ganget med den relevante koefficient i artikel 15, stk. 2

K-COH er lig med COH målt i overensstemmelse med artikel 20, ganget med den relevante koefficient i artikel 15, stk. 2.

Artikel 17

Måling af AUM med henblik på beregning af K-AUM

1.   Med henblik på beregning af K-AUM er AUM det rullende gennemsnit af værdien af de samlede månedlige aktiver under forvaltning, målt på den sidste arbejdsdag i hver af de foregående 15 måneder konverteret til enhedernes funktionelle valuta på det pågældende tidspunkt, undtagen de tre seneste månedlige værdier.

AUM er det aritmetiske gennemsnit af de sidste 12 månedlige værdier.

K-AUM beregnes på den første arbejdsdag i hver måned.

2.   Hvis investeringsselskabet formelt har delegeret forvaltningen af aktiver til en anden finansiel enhed, skal disse aktiver indgå i det samlede beløb for AUM målt i overensstemmelse med stk. 1.

Hvis en anden finansiel enhed formelt har delegeret forvaltningen af aktiver til investeringsselskabet, skal disse aktiver ikke indgå i det samlede beløb for aktiver under forvaltning målt i overensstemmelse med stk. 1.

Hvis et investeringsselskab har forvaltet aktiver i mindre end 15 måneder, eller hvis det har gjort det i en længere periode som et lille og ikke indbyrdes forbundet investeringsselskab og nu overskrider tærsklen for AUM, skal det anvende historiske data for AUM for det i stk. 1 angivne tidsrum, så snart sådanne data foreligger, med henblik på at beregne K-AUM. Den kompetente myndighed kan erstatte manglende historiske datapunkter med reguleringsmæssige afgørelser baseret på investeringsselskabets fremskrivninger af forretningsomfang indsendt i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 18

Måling af CMH med henblik på beregning af K-CMH

1.   Med henblik på beregning af K-CMH er CMH det rullende gennemsnit af værdien af det samlede daglige beløb for kunders penge, der opbevares, målt ved afslutningen af hver arbejdsdag i de foregående ni måneder, undtagen de tre seneste måneder.

CMH er det aritmetiske gennemsnit af de daglige værdier fra de seks resterende måneder.

K-CMH beregnes på den første arbejdsdag i hver måned.

2.   Hvis et investeringsselskab har opbevaret kunders penge i mindre end ni måneder, skal det anvende historiske data for CMH for det i stk. 1 angivne tidsrum, så snart sådanne data foreligger, med henblik på at beregne K-CMH.

Den kompetente myndighed kan erstatte manglende historiske datapunkter med reguleringsmæssige afgørelser baseret på investeringsselskabets fremskrivninger af forretningsomfang indsendt i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 19

Måling af ASA med henblik på beregning af K-ASA

1.   Med henblik på beregning af K-ASA er ASA det rullende gennemsnit af værdien af de samlede daglige aktiver, der beskyttes og administreres, målt ved afslutningen af hver arbejdsdag i de foregående ni måneder, undtagen de tre seneste måneder.

ASA er det aritmetiske gennemsnit af de daglige værdier fra de seks resterende måneder.

K-ASA beregnes på den første arbejdsdag i hver måned.

2.   Hvis et investeringsselskab formelt har delegeret opgaverne i forbindelse med beskyttelse og administration af aktiver til en anden finansiel enhed, eller hvis en anden finansiel enhed formelt har delegeret sådanne opgaver til investeringsselskabet, skal disse aktiver indgå i det samlede beløb for ASA, som måles i overensstemmelse med stk. 1.

3.   Hvis et investeringsselskab har beskyttet og administreret aktiver i mindre end seks måneder, skal det anvende historiske data for ASA for det i stk. 1 angivne tidsrum, så snart sådanne data foreligger, med henblik på at beregne K-ASA. Den kompetente myndighed kan erstatte manglende historiske datapunkter med reguleringsmæssige afgørelser baseret på investeringsselskabets fremskrivninger af forretningsomfang indsendt i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 20

Måling af COH med henblik på beregning af K-COH

1.   Med henblik på beregning af K-COH er COH det rullende gennemsnit af værdien af de samlede dagligt behandlede kundeordrer, målt på alle arbejdsdage i de foregående seks måneder, undtagen de tre seneste måneder.

COH er det aritmetiske gennemsnit af de daglige værdier fra de tre resterende måneder.

K-COH beregnes på den første arbejdsdag i hver måned.

2.   COH måles som summen af den absolutte værdi af købene og den absolutte værdi af salgene for både kontanthandler og derivater i overensstemmelse med følgende:

a)

for kontanthandler er værdien det beløb, der er betalt eller modtaget for hver handel

b)

for derivater er værdien af handelen kontraktens nominelle værdi.

Rentederivaters nominelle værdi justeres for de pågældende kontrakters løbetid (i år). Den nominelle værdi multipliceres med varigheden, der er fastsat i følgende formel:

Varighed = løbetid(i år) / 10

Uden at dette berører femte afsnit, omfatter COH transaktioner, der gennemføres af investeringsselskaber, der yder porteføljepleje på vegne af investeringsfonde.

COH omfatter transaktioner, der følger af investeringsrådgivning, for hvilken et investeringsselskab ikke beregner K-AUM.

COH omfatter ikke transaktioner, der håndteres af investeringsselskabet, og som følger af plejen af en kundes investeringsportefølje, hvis investeringsselskabet allerede beregner K-AUM for den pågældende kundes investeringer, eller hvis denne aktivitet vedrører den delegation af forvaltning af aktiver til investeringsselskabet, som i medfør af artikel 17, stk. 2, ikke bidrager til dette investeringsselskabs AUM.

COH omfatter ikke transaktioner, der gennemføres af investeringsselskabet i eget navn, enten for egen regning eller for en kundes regning.

Investeringsselskaber kan udelukke eventuelle ordrer, som ikke er udført, fra målingen af COH, hvis en sådan manglende udførelse skyldes en rettidig annullering af ordren fra kundens side.

3.   Hvis et investeringsselskab har behandlet kundeordrer i mindre end seks måneder eller har gjort det i en længere periode som et lille og ikke indbyrdes forbundet investeringsselskab, skal det anvende historiske data for COH for det i stk. 1 angivne tidsrum, så snart sådanne data foreligger, med henblik på at beregne K-COH. Den kompetente myndighed kan erstatte manglende historiske datapunkter med reguleringsmæssige afgørelser baseret på fremskrivninger af forretningsomfang indsendt i overensstemmelse med artikel 7 direktiv 2014/65/EU.

KAPITEL 3

K-faktorerne for RtM

Artikel 21

K-faktorkravet for RtM

1.   K-faktorkravet for RtM for positioner i handelsbeholdningen for et investeringsselskab, der handler for egen regning, enten på egne eller en kundes vegne, skal være enten K-NPR beregnet i overensstemmelse med artikel 22 eller K-CMG beregnet i overensstemmelse med artikel 23.

2.   Investeringsselskaber forvalter deres handelsbeholdning i overensstemmelse med tredje del, afsnit I, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

3.   K-faktorkravet for RtM finder anvendelse på alle positioner i handelsbeholdningen, hvilket navnlig omfatter positioner i gældsinstrumenter (herunder securitiseringsinstrumenter), egenkapitalinstrumenter, kollektive investeringsordninger (CIU'er), valuta og guld, og råvarer (herunder emissionskvoter).

4.   Med henblik på beregning af K-faktorkravet for RtM medtager et investeringsselskab andre positioner end positioner i handelsbeholdningen, hvis disse giver anledning til valutakursrisiko eller råvarerisiko.

Artikel 22

Beregning af K-NPR

For så vidt angår beregning af K-NPR beregnes kapitalgrundlagskravet for positioner i handelsbeholdningen for et investeringsselskab, der handler for egen regning, enten på egne eller en kundes vegne, ved hjælp af en af følgende metoder:

a)

standardmetoden i tredje del, afsnit IV, kapitel 2, 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

den alternative standardmetode i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a, i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

den alternative metode med interne modeller i tredje del, afsnit IV, kapitel 1b, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Artikel 23

Beregning af K-CMG

1.   Med henblik på artikel 21 tillader den kompetente myndighed, at et investeringsselskab beregner K-CMG for alle positioner, der er omfattet af clearing, eller på porteføljebasis, hvis hele porteføljen er omfattet af clearing eller margenberegning, på følgende betingelser:

a)

investeringsselskabet er ikke en del af en koncern med et kreditinstitut

b)

clearingen og afviklingen af disse transaktioner finder sted under et QCCP-clearingmedlems ansvar, og dette clearingmedlem er et kreditinstitut eller et investeringsselskab som omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, og transaktionerne er enten clearet centralt i en QCCP eller på anden måde afviklet på grundlag af levering mod betaling under dette clearingmedlems ansvar

c)

beregningen af den samlede margen, der kræves af clearingmedlemmet, er baseret på en margenmodel for clearingmedlemmet

d)

investeringsselskabet har over for den kompetente myndighed godtgjort, at valget af beregning af RtM med K-CMG er begrundet i visse kriterier, som kan omfatte arten af investeringsselskabets hovedaktiviteter, som i det væsentlige skal være handelsaktiviteter, der er omfattet af clearing og margenberegning, under et clearingmedlems ansvar, og den omstændighed, at andre aktiviteter, der udføres af investeringsselskabet, er uvæsentlige i forhold til disse hovedaktiviteter, og

e)

den kompetente myndighed har vurderet, at valget af den eller de porteføljer, der er omfattet af K-CMG, ikke på en uforholdsmæssig eller tilsynsmæssigt uforsvarlig måde er truffet med henblik på regelarbitrage for så vidt angår kapitalgrundlagskravene.

Med henblik på første afsnit, litra c), udfører den kompetente myndighed en regelmæssig vurdering for at bekræfte, at denne margenmodel fører til margenkrav, der afspejler risikokarakteristikaene for de produkter, som investeringsselskaberne handler med, og tager hensyn til intervallet mellem margenopkrævninger, markedslikviditet og mulige ændringer under transaktionens forløb.

Margenkravene skal være tilstrækkelige til at dække tab, som kan følge af mindst 99 % af eksponeringsbevægelserne inden for en passende tidshorisont med en besiddelsesperiode på mindst to arbejdsdage. De margenmodeller, der anvendes af det pågældende clearingmedlem til den margenopkrævning, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, litra c), skal altid udformes med henblik på at opnå et forsigtighedsniveau svarende til det, der kræves i henhold til bestemmelserne om margenkrav i artikel 41 i forordning (EU) nr. 648/2012.

2.   K-CMG skal være det tredjehøjeste beløb af den samlede margen, som clearingmedlemmet i løbet af de foregående tre måneder dagligt har krævet af investeringsselskabet, ganget med en faktor på 1,3.

3.   EBA udarbejder i samråd med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere beregningen af den samlede margen, der kræves, og metoden til beregning af K-CMG, jf. stk. 2, navnlig når K-CMG anvendes på porteføljebasis, og betingelserne for overholdelse af bestemmelserne i stk. 1, litra e).

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. december 2020.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

KAPITEL 4

K-faktorerne for RtF

Artikel 24

K-faktorkravet for RtF

K-faktorkravet for RtF bestemmes ved hjælp af følgende formel:

K-TCD + K-DTF + K-CON

hvor:

K-TCD er lig med det beløb, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 26

K-DTF er lig med DTF målt i overensstemmelse med artikel 33, ganget med den relevante koefficient i artikel 15, stk. 2, og

K-CON er lig med det beløb, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 39.

K-TCD og K-CON baseres på de transaktioner, der er opført i handelsbeholdningen for et investeringsselskab, der handler for egen regning, enten på egne eller en kundes vegne.

K-DTF baseres på de transaktioner, der er opført i handelsbeholdningen for et investeringsselskab, der handler for egen regning, enten på egne eller en kundes vegne, og de transaktioner, som et investeringsselskab gennemfører gennem udførelse af ordrer for kunders regning i eget navn.

Afdeling 1

Risiko for handelsmodparters misligholdelse

Artikel 25

Anvendelsesområde

1.   Denne afdeling finder anvendelse på følgende kontrakter og transaktioner:

a)

derivatkontrakter, der er opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af følgende:

i)

derivatkontrakter, der er clearet direkte eller indirekte gennem en central modpart (CCP), når alle følgende betingelser er opfyldt:

de positioner og aktiver i investeringsselskabet, som er relateret til nævnte kontrakter, bestemmes og adskilles, hos både clearingmedlemmet og CCP'en, fra clearingmedlemmets og nævnte clearingmedlems andre kunders positioner og aktiver, og som følge af nævnte skelnen og adskillelse er disse positioner og aktiver konkursbeskyttede i henhold til national lovgivning i tilfælde af misligholdelse eller insolvens hos clearingmedlemmet eller en eller flere af dets andre kunder

de love, administrative bestemmelser og ved aftale indgåede arrangementer, som finder anvendelse på eller er bindende for clearingmedlemmet, letter overførslen af kundens positioner vedrørende nævnte kontrakter og den tilsvarende sikkerhedsstillelse til et andet clearingmedlem inden for den gældende margenrisikoperiode i tilfælde af det oprindelige clearingmedlems misligholdelse eller insolvens

investeringsselskabet har opnået en uafhængig, skriftlig og begrundet juridisk udtalelse, der konkluderer, at i tilfælde af en retssag vil investeringsselskabet ikke have noget tab på grund af dets clearingmedlems eller nogen af dets clearingmedlems kunders insolvens.

ii)

børshandlede derivatkontrakter

iii)

derivatkontrakter, der besiddes med henblik på at afdække en position for investeringsselskabet som følge af en aktivitet uden for handelsbeholdningen

b)

transaktioner med lang afviklingstid

c)

genkøbstransaktioner

d)

transaktioner vedrørende udlån eller lån af værdipapirer eller råvarer

e)

margenlån

f)

alle andre typer VFT'er

g)

kredit- og långivning som omhandlet i afsnit B, punkt 2), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, hvis investeringsselskabet gennemfører handelen i kundens navn eller modtager og formidler ordren uden at udføre den.

Med henblik på første afsnit, litra a), nr. i), anses derivatkontrakter, der er clearet direkte eller indirekte gennem en QCCP, for at opfylde betingelserne fastsat i nævnte nummer.

2.   Transaktioner med følgende typer modparter udelukkes fra beregningen af K-TCD:

a)

centralregeringer og centralbanker, hvis de underliggende eksponeringer ville blive tillagt en risikovægt på 0 % i henhold til artikel 114 i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

de multilaterale udviklingsbanker, der er opført i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

de internationale organisationer, der er opført i artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013.

3.   Med forbehold af forudgående godkendelse fra de kompetente myndigheder kan et investeringsselskab udelukke de transaktioner fra anvendelsesområdet for beregningen af K-TCD, som gennemføres med en modpart, som er dets moderselskab, dets datterselskab, et datterselskab af dets moderselskab eller en virksomhed, hvortil der består en forbindelse som omhandlet i artikel 22, stk. 7, i direktiv 2013/34/EU. De kompetente myndigheder skal give godkendelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

modparten er et kreditinstitut, et investeringsselskab eller et finansieringsinstitut, der er omfattet af passende tilsynsmæssige krav

b)

modparten er i fuldt omfang omfattet af samme tilsynsmæssige konsolidering som investeringsselskabet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013 eller nærværende forordnings artikel 7, eller modparten og investeringsselskabet er underlagt tilsyn med henblik på overholdelse af koncernkapitaltesten i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 8

c)

modparten er underlagt de samme procedurer for risikoevaluering, -måling og -kontrol som investeringsselskabet

d)

modparten er etableret i samme medlemsstat som investeringsselskabet

e)

der er ingen nuværende eller forudsete væsentlige praktiske eller juridiske hindringer for øjeblikkelig overførsel af kapitalgrundlag eller tilbagebetaling af forpligtelser fra modparten til investeringsselskabet.

4.   Som en undtagelse fra denne afdeling kan et investeringsselskab med forbehold af godkendelse fra den kompetente myndighed beregne eksponeringsværdien af derivatkontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013 og af de transaktioner, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, litra b)-f), ved at anvende en af metoderne i tredje del, afsnit II, kapitel 6, afdeling 3, 4 eller 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, og beregne de tilknyttede kapitalgrundlagskrav ved at gange eksponeringsværdien med den risikofaktor, der er fastsat for hver modpartstype som fastsat i tabel 2 i nærværende forordnings artikel 26.

Investeringsselskaber, der er omfattet af tilsynet på konsolideret niveau i overensstemmelse med første del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, kan beregne det tilknyttede kapitalgrundlagskrav ved at gange de risikovægtede eksponeringsværdier, der beregnes i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 2, afdeling 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, med 8 %.

5.   Ved anvendelse af undtagelsen i nærværende artikels stk. 4 skal investeringsselskaber også anvende en kreditværdijustering (CVA)-faktor ved at gange kapitalgrundlagskravet, der beregnes i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2, med den CVA, der beregnes i overensstemmelse med artikel 32.

I stedet for at anvende CVA-multiplikationsfaktoren kan investeringsselskaber, der er omfattet af tilsynet på konsolideret niveau i overensstemmelse med første del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, beregne kapitalgrundlagskravene vedrørende kreditværdijusteringsrisikoen i henhold til tredje del, afsnit VI, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Artikel 26

Beregning af K-TCD

For så vidt angår K-TCD, bestemmes kapitalgrundlagskravet ved følgende formel:

Kapitalgrundlagskrav = α • EV • RF • CVA

hvor:

α = 1,2

EV = den eksponeringsværdi, der beregnes i overensstemmelse med artikel 27

RF = den risikofaktor, der er fastsat for hver modpartstype som fastsat i tabel 2, og

CVA = den kreditværdijustering, der beregnes i overensstemmelse med artikel 32.

Tabel 2

Modpartstype

Risikofaktor

Centralregeringer, centralbanker og offentlige enheder

1,6 %

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

1,6 %

Andre modparter

8 %

Artikel 27

Beregning af eksponeringsværdien

Eksponeringsværdien beregnes ved følgende formel:

Eksponeringsværdi = Max(0; RC + PFE – C)

hvor:

RC = genanskaffelsesomkostninger som fastsat i artikel 28.

PFE = potentiel fremtidig eksponering som fastsat i artikel 29 og

C = sikkerhedsstillelse som fastsat i artikel 30.

Genanskaffelsesomkostningerne (RC) og sikkerhedsstillelsen (C) finder anvendelse på alle de i artikel 25 omhandlede transaktioner.

Den potentielle fremtidige eksponering (PFE) finder kun anvendelse på derivatkontrakter.

Et investeringsselskab kan beregne en enkelt eksponeringsværdi på nettinggruppeniveau for alle de transaktioner, der er omfattet af en kontraktlig nettingaftale, på de betingelser, der er fastsat i artikel 31. Hvis en af disse betingelser ikke er opfyldt, behandler investeringsselskabet hver transaktion, som om den var en separat nettinggruppe.

Artikel 28

Genanskaffelsesomkostninger (RC)

De i artikel 27 omhandlede genanskaffelsesomkostninger bestemmes som følger:

a)

for derivatkontrakter bestemmes RC som CMV

b)

for transaktioner med lang afviklingstid bestemmes RC som det afregningsbeløb i kontanter, som investeringsselskabet skal betale eller modtage efter afviklingen; en fordring behandles som et positivt beløb, og gæld behandles som et negativt beløb

c)

for genkøbstransaktioner og indlåns- og udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer bestemmes RC som det kontantbeløb, der udlånes eller lånes; kontanter, der udlånes af investeringsselskabet, behandles som et positivt beløb, og kontanter, der lånes af investeringsselskabet, behandles som et negativt beløb

d)

for værdipapirfinansieringstransaktioner, hvor begge dele af transaktionen er værdipapirer, bestemmes RC af CMV af det værdipapir, der udlånes af investeringsselskabet; CMV øges ved hjælp af den tilsvarende volatilitetsjustering i tabel 4 i artikel 30

e)

for margenlån samt kredit- og långivning som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra g), bestemmes RC af aktivets bogførte værdi i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler.

Artikel 29

Potentiel fremtidig eksponering

1.   Den i artikel 27 omhandlede potentielle fremtidige eksponering (PFE) beregnes for hvert derivat som produktet af:

a)

den faktiske nominelle værdi (EN) af transaktionen fastsat i overensstemmelse med denne artikels stk. 2-6 og

b)

tilsynsfaktoren (SF) fastsat i henhold til denne artikels stk. 7.

2.   Den faktiske nominelle værdi (EN) er lig produktet af den nominelle værdi beregnet i overensstemmelse med stk. 3, dens varighed beregnet i overensstemmelse med stk. 4 og dens tilsynsdelta beregnet i overensstemmelse med stk. 6.

3.   Den nominelle værdi bestemmes, medmindre den er klart anført og med fast løbetid, som følger:

a)

for valutaderivatkontrakter defineres den nominelle værdi som den nominelle værdi af valutadelen af kontrakten, omregnet til national valuta; hvis begge dele af et valutaderivat er denomineret i en anden valuta end den nationale valuta, omregnes den nominelle værdi af hver del til den nationale valuta, og den del, der har den største værdi i den nationale valuta, er den nominelle værdi

b)

for egenkapital- og råvarederivatkontrakter og emissionskvoter og derivater heraf defineres den nominelle værdi som produktet af markedsprisen for én enhed af instrumentet og antallet af enheder, der henvises til i handelen

c)

for transaktioner med flere gevinster, som er afhængige af situationen, herunder digitale optioner eller target redemption-terminskontrakter, beregner et investeringsselskab den nominelle værdi for hver enkelt situation og anvender den største deraf følgende beregning

d)

hvis den nominelle værdi er en formel med markedsværdier, angiver investeringsselskabet CMV med henblik på at bestemme handelens nominelle beløb

e)

for variable nominelle swaps såsom afskrivningsswaps og akkumulerende swaps anvender investeringsselskaberne den gennemsnitlige nominelle værdi over swappens resterende løbetid som handelens nominelle beløb

f)

gearede swaps omregnes til den nominelle værdi af tilsvarende ikkegearede swaps, således at for alle satser i en swap, der er ganget med en faktor, ganges den angivne nominelle værdi med faktoren for rentesatserne for at fastlægge den nominelle værdi

g)

for en derivatkontrakt, der indebærer flere udvekslinger af hovedstolen, multipliceres den nominelle værdi med antallet af udvekslinger af hovedstolen i derivatkontrakten for at fastlægge den nominelle værdi.

4.   Rentekontrakters og kreditderivatkontrakters nominelle værdi tilpasses for de pågældende kontrakters løbetid (i år) på grundlag af den varighed, der fastsættes ved følgende formel:

Varighed = (1 – exp(–0,05 • løbetid)) / 0,05

For andre derivatkontrakter end rentekontrakter og kreditderivatkontrakter er varigheden 1.

5.   Kontraktens løbetid er den seneste dato, hvor kontrakten fortsat kan gennemføres.

Hvis derivatet henviser til værdien af en anden rentesats eller et andet kreditinstrument, fastlægges fristen på grundlag af det underliggende instrument.

For optioner er løbetiden den seneste kontraktmæssigt fastsatte gennemførelsesdato, der er angivet i kontrakten.

For en derivatkontrakt, som er struktureret på en sådan måde, at alle udestående eksponeringer afvikles på bestemte tidspunkter, og vilkårene justeres, således at dagsværdien af kontrakten er nul, er restløbetiden lig med tidsrummet indtil den næste justeringsdato.

6.   Tilsynsdelta for optioner og swaptioner kan beregnes af investeringsselskabet selv under anvendelse af en egnet model med forbehold af de kompetente myndigheders godkendelse. Modellen skal give et skøn over ændringen i optionens værdi, for så vidt angår mindre ændringer i markedsværdien på det underliggende instrument. For andre transaktioner end optioner og swaptioner, eller hvis de kompetente myndigheder ikke har godkendt nogen model, er delta 1.

7.   Tilsynsfaktoren (SF) for hver aktivklasse fastsættes efter følgende tabel:

Tabel 3

Aktivklasse

Tilsynsfaktor

Rentesats

0,5 %

Valuta

4 %

Kredit

1 %

Enkeltaktier

32 %

Aktieindeks

20 %

Råvarer og emissionskvoter

18 %

Anden

32 %

8.   Den potentielle fremtidige eksponering for en nettinggruppe er summen af den potentielle fremtidige eksponering for alle transaktioner, der indgår i nettinggruppen, ganget med:

a)

0,42 for nettinggrupper af transaktioner med finansielle og ikkefinansielle modparter, for hvilke der udveksles sikkerhedsstillelse bilateralt med modparten, hvis dette er påkrævet, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 11 i forordning (EU) nr. 648/2012

b)

1 for andre nettinggrupper.

Artikel 30

Sikkerhedsstillelse

1.   Al sikkerhedsstillelse for både bilaterale og clearede transaktioner som omhandlet i artikel 25 er underlagt volatilitetsjusteringer i overensstemmelse med følgende tabel:

Tabel 4

Aktivklasse

Volatilitetsjustering for genkøbstransaktioner

Volatilitetsjustering for andre transaktioner

Gældsinstrumenter udstedt af centralregeringer eller centralbanker

≤ 1 år

0,707 %

1 %

> 1 år ≤ 5 år

2,121 %

3 %

> 5 år

4,243 %

6 %

Gældsinstrumenter udstedt af andre enheder

≤ 1 år

1,414 %

2 %

> 1 år ≤ 5 år

4,243 %

6 %

> 5 år

8,485 %

12 %

Securitiseringspositioner

≤ 1 år

2,828 %

4 %

> 1 år ≤ 5 år

8,485 %

12 %

> 5 år

16,970 %

24 %

Noterede aktier og konvertible værdipapirer

14,143 %

20 %

Andre værdipapirer og råvarer

17,678 %

25 %

Guld

10,607 %

15 %

Kontanter

0 %

0 %

Ved anvendelsen af tabel 4 omfatter securitiseringspositioner ikke gensecuritiseringspositioner.

De kompetente myndigheder kan ændre volatilitetsjusteringen for visse typer råvarer, for hvilke der er forskellige prisvolatilitetsniveauer. De skal underrette EBA om sådanne beslutninger og om årsagerne til ændringerne.

2.   Værdien af sikkerhedsstillelsen bestemmes som følger:

a)

med henblik på artikel 25, stk. 1, litra a), e) og g), af værdien af den sikkerhed, som investeringsselskabet har modtaget fra sin modpart, og som nedsættes i henhold til tabel 4,

b)

for de transaktioner, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra b), c), d) og f), af summen af CMV af værdipapirelementet og nettoværdien af den sikkerhed, som investeringsselskabet har stillet eller modtaget.

For værdipapirfinansieringstransaktioner, hvor begge dele af transaktionen er værdipapirer, bestemmes sikkerhedsstillelsen af CMV af det værdipapir, der lånes af investeringsselskabet.

Hvis investeringsselskabet køber eller har udlånt værdipapiret, behandles CMV af værdipapiret som et negativt beløb og nedsættes til et større negativt beløb ved hjælp af volatilitetsjusteringen i tabel 4. Hvis investeringsselskabet sælger eller har lånt værdipapiret, behandles CMV af værdipapiret som et positivt beløb og nedsættes ved hjælp af volatilitetsjusteringen i tabel 4.

Hvis forskellige typer transaktioner er omfattet af en kontraktlig nettingaftale på de betingelser, der er fastsat i artikel 31, finder de gældende volatilitetsjusteringer for »andre transaktioner« i tabel 4 anvendelse på de respektive beløb, der beregnes i henhold til første afsnit, litra a) og b), på udstederbasis inden for hver aktivklasse.

3.   I tilfælde af manglende valutamatch mellem transaktionen og den sikkerhed, der er modtaget eller stillet, finder en yderligere volatilitetsjustering på 8 % for manglende valutamatch anvendelse.

Artikel 31

Netting

Med henblik på denne afdeling kan et investeringsselskab for det første behandle perfekt matchende kontrakter, der indgår i en aftale om netting, som om de var en enkelt kontrakt med en fiktiv hovedstol svarende til nettoindtægterne, og det kan for det andet modregne andre transaktioner, der er genstand for en nyordning, hvor alle forpligtelser mellem investeringsselskabet og dets modpart automatisk sammenlægges på en sådan måde, at nyordningen juridisk set erstatter et enkelt nettobeløb med de hidtidige bruttoforpligtelser, og kan for det tredje modregne andre transaktioner, når investeringsselskabet sikrer, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

en nettingaftale med modparten eller anden aftale, der skaber en enkelt retlig forpligtelse, der dækker alle omfattede transaktioner, således at investeringsselskabet enten vil have en fordring om at modtage eller en forpligtelse til kun at betale nettosummen af individuelle omfattede transaktioners positive og negative markedsværdier, i tilfælde af at en modpart ikke opfylder sine forpligtelser af en eller flere af følgende grunde:

i)

misligholdelse

ii)

konkurs

iii)

likvidation eller

iv)

lignende omstændigheder.

b)

nettingaftalen indeholder ikke bestemmelser, ifølge hvilke det i tilfælde af en modparts misligholdelse er tilladt en ikkemisligholdende modpart kun at foretage begrænsede betalinger eller ingen betalinger overhovedet til den misligholdende parts bo, også selv om den misligholdende part er nettokreditor

c)

investeringsselskabet har opnået en uafhængig, skriftlig og begrundet juridisk udtalelse om, at investeringsselskabets fordringer og forpligtelser i tilfælde af en retssag vedrørende nettingaftalen vil svare til dem, der er omhandlet i litra a), i henhold til følgende retlige system:

i)

loven i den jurisdiktion, hvor modparten er registreret som selskab

ii)

hvis en udenlandsk filial af en modpart er involveret, loven i den jurisdiktion, hvor filialen er beliggende

iii)

den lovgivning, som regulerer de individuelle transaktioner i nettingaftalen, eller

iv)

den lovgivning, som regulerer enhver kontrakt eller aftale, der er nødvendig for at gennemføre nettingen.

Artikel 32

Kreditværdijustering

I denne afdeling forstås ved »kreditværdijustering« eller »CVA« en justering i forhold til værdiansættelsen på midtmarkedet af porteføljen af transaktioner med en modpart, som afspejler CMV af modpartens kreditrisiko over for investeringsselskabet, men som ikke afspejler CMV af investeringsselskabets kreditrisiko over for modparten.

CVA er 1,5 for alle andre transaktioner end følgende transaktioner, for hvilke CVA er 1:

a)

transaktioner med ikkefinansielle modparter som defineret i artikel 2, nr. 9, i forordning (EU) nr. 648/2012 eller med ikkefinansielle modparter, der er etableret i et tredjeland, når disse transaktioner ikke overstiger clearinggrænseværdien som fastsat i artikel 10, stk. 3 og 4, i nævnte forordning.

b)

koncerninterne transaktioner, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 648/2012

c)

transaktioner med lang afviklingstid

d)

værdipapirfinansieringstransaktioner (VFT'er), herunder margenlån, medmindre den kompetente myndighed finder, at investeringsselskabets kreditværdijusteringsrisiko som følge af disse transaktioner er væsentlig, og

e)

kredit og långivning som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra g).

Afdeling 2

Daglig handelsstrøm

Artikel 33

Måling af DTF med henblik på beregning af K-DTF

1.   Med henblik på beregning af K-DTF er DTF det rullende gennemsnit af værdien af den samlede daglige handelsstrøm, målt på alle arbejdsdage i de foregående ni måneder, undtagen de tre seneste måneder.

DTF er det aritmetiske gennemsnit af de daglige værdier fra de seks resterende måneder.

K-DTF beregnes på den første arbejdsdag i hver måned.

2.   DTF måles som summen af den absolutte værdi af køb og den absolutte værdi af salg både for kontanthandler og derivater i overensstemmelse med følgende:

a)

for kontanthandler er værdien det beløb, der er betalt eller modtaget for hver handel

b)

for derivater er værdien af handelen kontraktens nominelle værdi.

Rentederivaters nominelle værdi justeres for de pågældende kontrakters løbetid (i år). Den nominelle værdi multipliceres med varigheden, der er fastsat i følgende formel:

Varighed = løbetid(i år) / 10

3.   DTF omfatter ikke transaktioner, der gennemføres af et investeringsselskab med henblik på at yde porteføljepleje på vegne af investeringsfonde.

DTF omfatter transaktioner, der gennemføres af et investeringsselskab i eget navn, enten for egen regning eller for en kundes regning.

4.   Hvis et investeringsselskab har haft en daglig handelsstrøm i mindre end ni måneder, skal det anvende historiske data for DTF for det tidsrum, som er angivet i stk. 1, til at beregne K-DTF, så snart sådanne data foreligger. Den kompetente myndighed kan erstatte manglende historiske datapunkter med reguleringsmæssige afgørelser baseret på fremskrivninger af forretningsomfang indsendt i overensstemmelse med artikel 7 direktiv 2014/65/EU.

KAPITEL 5

Miljømæssige og sociale mål

Artikel 34

Tilsynsmæssig behandling af aktiver eksponeret mod aktiviteter, som er forbundet med miljømæssige eller sociale mål

1.   EBA vurderer efter høring af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici på grundlag af de disponible data og konklusionerne fra Kommissionens Ekspertgruppe på Højt Plan vedrørende Bæredygtig Finansiering, om en særlig tilsynsmæssig behandling af aktiver, der eksponeres mod aktiviteter, som i væsentlig grad er forbundet med miljømæssige eller sociale mål, i form af tilpassede K-faktorer eller tilpassede K-faktorkoefficienter, er berettiget ud fra en tilsynsmæssig synsvinkel. Navnlig vurderer EBA følgende:

a)

metodologiske muligheder for vurdering af aktivklassers eksponering mod aktiviteter, der i væsentlig grad er forbundet med miljømæssige eller sociale mål

b)

specifikke risikoprofiler for aktiver, der eksponeres mod aktiviteter, som i væsentlig grad er forbundet med miljømæssige eller sociale mål

c)

risici i forbindelse med afskrivning af aktiver som følge af reguleringsmæssige ændringer, f.eks. modvirkning af klimaforandringer

d)

potentielle virkninger af særlig tilsynsmæssig behandling af aktiver, der eksponeres mod aktiviteter, som i væsentlig grad er forbundet med miljømæssige eller sociale mål om finansiel stabilitet.

2.   EBA forelægger senest den 26. december 2021 en rapport om sine resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

3.   På baggrund af den i stk. 2 omhandlede rapport forelægger Kommissionen om nødvendigt et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og Rådet.

FJERDE DEL

KONCENTRATIONSRISIKO

Artikel 35

Overvågningsforpligtelser

1.   Investeringsselskaber skal overvåge og kontrollere deres koncentrationsrisiko i overensstemmelse med denne del ved hjælp af pålidelige administrative og regnskabsmæssige procedurer og solide interne kontrolmekanismer.

2.   I denne del omfatter udtrykkene »kreditinstitut« og »investeringsselskab« private eller offentlige selskaber, herunder filialer af sådanne selskaber, forudsat at disse selskaber, hvis de var etableret i Unionen, ville være kreditinstitutter eller investeringsselskaber som defineret i denne forordning, og forudsat at disse selskaber er blevet meddelt tilladelse i et tredjeland, som anvender tilsyns- og reguleringskrav, der mindst svarer til dem, der anvendes i Unionen.

Artikel 36

Beregning af eksponeringsværdien

1.   Investeringsselskaber, der ikke opfylder betingelserne for klassificering som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber fastsat i artikel 12, stk. 1, beregner eksponeringsværdien i forhold til en kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder med henblik på denne del ved at addere følgende poster:

a)

den positive forskel mellem investeringsselskabets lange og korte positioner i alle de finansielle instrumenter i handelsbeholdningen, som er udstedt af den pågældende kunde, idet nettopositionen for hvert instrument beregnes efter bestemmelserne i artikel 22, litra a), b) og c)

b)

eksponeringsværdien af de i artikel 25, stk. 1, omhandlede kontrakter og transaktioner med den pågældende kunde, beregnet på den i artikel 27 fastsatte måde.

Med henblik på første afsnit, litra a), beregner et investeringsselskab, som i forbindelse med K-faktorkravet for RtM beregner kapitalkravene for positioner i handelsbeholdningen i henhold til den metode, der er beskrevet i artikel 23, nettopositionen med henblik på koncentrationsrisikoen for disse positioner i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 22, litra a).

Med henblik på dette stykkes, første afsnit, litra b), beregner et investeringsselskab, der med henblik på K-TCD beregner kapitalgrundlagskrav ved at anvende de metoder, der er omhandlet i denne forordnings artikel 25, stk. 4, eksponeringsværdien af kontrakterne og transaktionerne omhandlet i denne forordnings artikel 25, stk. 1, ved at anvende de metoder, der er fastsat i tredje del, afsnit II, kapitel 6, afdeling 3, 4 eller 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.

2.   Eksponeringsværdien i forhold til en gruppe af indbyrdes forbundne kunder beregnes ved at addere alle de eksponeringer mod de individuelle kunder inden for koncernen, der skal behandles som en enkelt eksponering.

3.   Ved beregningen af eksponeringsværdien i forhold til en kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder træffer et investeringsselskab alle rimelige forholdsregler for at identificere underliggende aktiver i relevante transaktioner og de underliggende eksponeringers modpart.

Artikel 37

Grænser for koncentrationsrisiko og eksponeringsværdioverskridelse

1.   Grænsen for et investeringsselskabs koncentrationsrisiko for en eksponeringsværdi i forhold til en enkelt kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder er 25 % af dets kapitalgrundlag.

Hvis den pågældende enkelte kunde er et kreditinstitut eller et investeringsselskab, eller hvis en gruppe af indbyrdes forbundne kunder omfatter et eller flere kreditinstitutter eller investeringsselskaber, er grænsen for koncentrationsrisikoen 25 % af investeringsselskabets kapitalgrundlag eller 150 mio. EUR, alt efter hvad der er højest, forudsat at det for summen af eksponeringsværdier i forhold til alle indbyrdes forbundne kunder, der ikke er kreditinstitutter eller investeringsselskaber, gælder, at grænsen for koncentrationsrisikoen forbliver 25 % af investeringsselskabets kapitalgrundlag.

Hvis beløbet på 150 mio. EUR er højere end 25 % af investeringsselskabets kapitalgrundlag, må grænsen for koncentrationsrisikoen ikke overstige 100 % af investeringsselskabets kapitalgrundlag.

2.   Hvis grænserne i stk. 1 overskrides, skal et investeringsselskab overholde underretningsforpligtelsen i artikel 38 og opfylde et kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringsværdioverskridelsen i henhold til artikel 39.

Investeringsselskaber beregner eksponeringsværdioverskridelsen i forhold til en enkelt kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder efter følgende formel:

eksponeringsværdioverskridelse = EV – L

hvor:

EV = eksponeringsværdien beregnet på den i artikel 36 fastlagte måde og

L = grænsen for koncentrationsrisikoen som bestemt i denne artikels stk. 1.

3.   Eksponeringsværdien i forhold til en enkelt kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder må ikke overstige:

a)

500 % af investeringsselskabets kapitalgrundlag, når der er gået ti dage eller mindre siden overskridelsen

b)

600 % tilsammen af investeringsselskabets kapitalgrundlag for overskridelser, der har varet i mere end ti dage.

Artikel 38

Underretningsforpligtelse

1.   Hvis de i artikel 37 omhandlede grænser overskrides, skal investeringsselskabet straks underrette de kompetente myndigheder om overskridelsens omfang og navnet på den pågældende individuelle kunde, og hvor det er relevant, navnet på gruppen af indbyrdes forbundne kunder.

2.   De kompetente myndigheder kan give investeringsselskabet en begrænset periode til at overholde den i artikel 37 omhandlede grænse.

Artikel 39

Beregning af K-CON

1.   Kapitalgrundlagskravet for K-CON er det samlede beløb af kapitalgrundlagskravet beregnet for hver kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder som kapitalgrundlagskravet i den relevante kolonne 1 i tabel 6, der udgør en del af den samlede individuelle overskridelse, ganget med:

a)

200 %, hvis overskridelsen ikke har varet i mere end 10 dage

b)

den relevante faktor i kolonne 2 i tabel 6 efter perioden på 10 dage regnet fra den dato, hvor overskridelsen har fundet sted, ved indsættelse af hver andel af overskridelsen på den relevante linje i kolonne 1 i tabel 6.

2.   Kapitalgrundlagskravet for den i stk. 1 omhandlede overskridelse beregnes efter følgende formel:

Image 4

hvor:

OFRE = kapitalgrundlagskravet for den pågældende overskridelse

OFR = kapitalgrundlagskravet for eksponeringer mod en enkelt kunde eller grupper af indbyrdes forbundne kunder, beregnet ved at addere kapitalgrundlagskravene for eksponeringerne mod de enkelte kunder i gruppen, som behandles som en enkelt eksponering

EV = eksponeringsværdien beregnet på den i artikel 36 fastlagte måde

EVE = eksponeringsværdioverskridelsen beregnet på den i artikel 37, stk. 2, fastlagte måde.

Med henblik på beregning af K-CON omfatter kapitalgrundlagskrav for eksponeringer som følge af den positive forskel mellem investeringsselskabets lange og korte positioner i alle de finansielle instrumenter i handelsbeholdningen, som er udstedt af den pågældende kunde, idet nettopositionen i hvert instrument beregnes efter bestemmelserne i artikel 22, litra a), b) og c), kun krav i relation til specifik risiko.

Et investeringsselskab, der med henblik på K-faktorkravet for RtM beregner kapitalgrundlagskravene for positioner i handelsbeholdningen efter den metode, der er beskrevet i artikel 23, skal beregne kapitalgrundlagskravet for eksponeringen med henblik på koncentrationsrisikoen for disse positioner i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 22, litra a).

Tabel 6

Kolonne 1:

Eksponeringsværdioverskridelse i procent af kapitalgrundlag

Kolonne 2:

Faktorer

Op til 40 %

200 %

Mellem 40 og 60 %

300 %

Mellem 60 og 80 %

400 %

Mellem 80 og 100 %

500 %

Mellem 100 og 250 %

600 %

Over 250 %

900 %

Artikel 40

Procedurer, der skal forhindre investeringsselskaber i at undgå kapitalgrundlagskravet for K-CON

1.   Investeringsselskaber må ikke midlertidigt overføre de eksponeringer, der overskrider den i artikel 37, stk. 1, omhandlede grænse, til et andet selskab uanset, om det er inden for samme koncern, eller indgå i fiktive transaktioner for at ophæve disse eksponeringer i den i artikel 39 omhandlede tidagesperiode og skabe nye eksponeringer.

2.   Investeringsselskaberne skal anvende systemer, som sikrer, at de i stk. 1 omhandlede overførsler straks indberettes til de kompetente myndigheder.

Artikel 41

Undtagelser

1.   Følgende eksponeringer er undtaget fra kravene i artikel 37:

a)

eksponeringer, som fuldt ud fratrækkes et investeringsselskabs kapitalgrundlag

b)

eksponeringer, der er indgået i forbindelse med den almindelige afvikling af betalingstjenester, valutatransaktioner, værdipapirtransaktioner og betalingsformidling

c)

eksponeringer, der udgør fordringer mod:

i)

centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, internationale organisationer eller multilaterale udviklingsbanker og eksponeringer, som er sikret ved eller kan henføres til sådanne personer, hvis de pågældende eksponeringer risikovægtes med 0 % i henhold til artikel 114-118 i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

regionale og lokale myndigheder i lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

iii)

centrale modparter og bidrag til misligholdelsesfonde for centrale modparter.

2.   De kompetente myndigheder kan helt eller delvis fravige artikel 37 for følgende eksponeringer:

a)

dækkede obligationer

b)

eksponeringer, som et investeringsselskab har indgået med sit moderselskab, med moderselskabets øvrige datterselskaber eller med sine egne datterselskaber, for så vidt disse selskaber er underlagt tilsyn på konsolideret niveau i henhold til nærværende forordnings artikel 7 eller til forordning (EU) nr. 575/2013, er underlagt tilsyn med henblik på overholdelse af koncernkapitaltesten i henhold til nærværende forordnings artikel 8 eller er underlagt tilsyn efter tilsvarende regler i et tredjeland, og forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i)

der er ingen nuværende eller forudsete væsentlige praktiske eller juridiske hindringer for moderselskabets hurtige overførsel af kapital eller tilbagebetaling af forpligtelser og

ii)

moderselskabets procedurer for risikoevaluering, -måling og -kontrol omfatter enheden i den finansielle sektor.

Artikel 42

Undtagelse for råvare- og emissionskvotehandlere

1.   Bestemmelserne i denne del gælder ikke for råvare- og emissionskvotehandlere, når alle de følgende betingelser er opfyldt:

a)

den anden modpart er en ikkefinansiel modpart

b)

begge modparter er underlagt passende centraliserede procedurer for risikoevaluering, -måling og -kontrol

c)

transaktionen kan anses for at reducere risici direkte knyttet til den ikkefinansielle modparts eller den pågældende koncerns forretningsmæssige aktivitet eller likviditetsfinansieringsaktivitet.

2.   Investeringsselskaber underretter den kompetente myndighed forud for anvendelsen af den i stk. 1 omhandlede undtagelse.

FEMTE DEL

LIKVIDITET

Artikel 43

Likviditetskrav

1.   Investeringsselskaber skal besidde et beløb i likvide aktiver svarende til mindst en tredjedel af kravene vedrørende faste omkostninger beregnet i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1.

Uanset nærværende stykkes første afsnit kan de kompetente myndigheder undtage investeringsselskaber, der opfylder betingelserne for klassificering som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber fastsat i artikel 12, stk. 1, fra anvendelsen af nærværende stykkes første afsnit, og de skal behørigt underrette EBA herom.

Med henblik på første afsnit er likvide aktiver alle de følgende, uden begrænsning af deres sammensætning:

a)

aktiver som omhandlet i artikel 10-13 i delegeret forordning (EU) 2015/61, på samme betingelser vedrørende kriterier for anerkendelse og de samme gældende haircuts som fastsat i nævnte artikler

b)

de aktiver, der er omhandlet i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2015/61, op til et absolut beløb på 50 mio. EUR eller tilsvarende beløb i den nationale valuta, på samme betingelser vedrørende kriterier for anerkendelse, bortset fra den i artikel 15, stk. 1, i nævnte forordning omhandlede tærskel på 500 mio. EUR, og de samme gældende haircuts, som fastsat i nævnte artikel

c)

finansielle instrumenter, der ikke er omfattet af nærværende afsnits litra a) og b), og som handles på en markedsplads, for hvilken der findes et likvidt marked som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 17), i forordning (EU) nr. 600/2014 og i artikel 1-5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/567 (26), med et haircut på 55 %

d)

ubehæftede kortfristede indskud i et kreditinstitut.

2.   Kontanter, kortfristede indskud og finansielle instrumenter, der tilhører kunder, selv om de besiddes i investeringsselskabets eget navn, behandles ikke som likvide aktiver i henhold til stk. 1.

3.   Med henblik på nærværende artikels stk. 1 kan investeringsselskaber, der opfylder betingelserne for klassificering som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber fastsat i denne forordnings artikel 12, stk. 1, og investeringsselskaber, der ikke opfylder betingelserne for klassificering som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber fastsat i denne forordnings artikel 12, stk. 1, men som ikke udøver nogen af de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, også inkludere tilgodehavender fra handelsdebitorer samt gebyrer eller provisioner, der forfalder inden for 30 dage, i deres likvide aktiver, hvis disse tilgodehavender opfylder følgende betingelser:

a)

de tegner sig for op til højst en tredjedel af minimumslikviditetskravene som omhandlet i nærværende artikels stk. 1

b)

de medregnes ikke i eventuelle yderligere likviditetskrav, som den kompetente myndighed kræver for selskabsspecifikke risici i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, litra k), i direktiv (EU) 2019/2034

c)

de er underlagt et haircut på 50 %.

4.   Med henblik på stk. 1, andet afsnit, udsteder EBA i samråd med ESMA retningslinjer, der yderligere præciserer de kriterier, som de kompetente myndigheder kan tage i betragtning, når de undtager investeringsselskaber, der opfylder betingelserne for klassificering som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber fastsat i artikel 12, stk. 1, fra likviditetskravet.

Artikel 44

Midlertidig nedsættelse af likviditetskravet

1.   Investeringsselskaber kan under særlige omstændigheder og efter godkendelse af den kompetente myndighed nedsætte mængden af likvide aktiver, der besiddes.

2.   Overholdelse af likviditetskravet i artikel 43, stk. 1, skal genoprettes inden for 30 dage efter den oprindelige nedsættelse.

Artikel 45

Kundegarantier

Investeringsselskaber skal øge deres likvide aktiver med 1,6 % af beløbet for de samlede garantier, der ydes til kunder.

SJETTE DEL

INVESTERINGSSELSKABERS OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER

Artikel 46

Anvendelsesområde

1.   Investeringsselskaber, der ikke opfylder betingelserne for klassificering som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber fastsat i artikel 12, stk. 1, skal offentliggøre de oplysninger, der er angivet i denne del på samme dato, som de offentliggør deres årsregnskaber.

2.   Investeringsselskaber, der opfylder betingelserne for klassificering som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber fastsat i artikel 12, stk. 1, og som udsteder hybride kernekapitalinstrumenter, offentliggør de oplysninger, der er angivet i artikel 47, 49 og 50 på samme dato, som de offentliggør deres årsregnskaber.

3.   Hvis et investeringsselskab ikke længere opfylder alle betingelserne for klassificering som et lille og ikke indbyrdes forbundet investeringsselskab fastsat i artikel 12, stk. 1, offentliggør det de oplysninger, der er anført i denne del, fra og med det regnskabsår, der følger efter det regnskabsår, hvor det ophørte med at opfylde disse betingelser.

4.   Investeringsselskaber kan selv træffe afgørelse om det rette medie og sted for effektiv opfyldelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede offentliggørelseskrav. Alle offentliggørelser skal så vidt muligt ske via ét medie eller på ét sted. Hvis de samme eller tilsvarende oplysninger offentliggøres via to eller flere medier, skal der i hvert enkelt medie indsættes en henvisning til de samme oplysninger i de andre medier.

Artikel 47

Risikostyringsmålsætninger og -politik

Investeringsselskaber offentliggør deres risikostyringsmålsætninger og sin risikostyringspolitik for hver enkelt risikokategori i tredje, fjerde og femte del i overensstemmelse med artikel 46, herunder en sammenfatning af strategier og procedurer til styring af de pågældende risici og en koncis risikoerklæring, der er godkendt af investeringsselskabets ledelsesorgan med en kortfattet beskrivelse af investeringsselskabets overordnede risikoprofil i tilknytning til dets forretningsstrategi.

Artikel 48

Ledelse

Investeringsselskaber giver følgende oplysninger om interne ledelsesordninger i overensstemmelse med artikel 46:

a)

antallet af bestyrelsesposter, som indehaves af medlemmer af ledelsesorganet

b)

politikken for mangfoldighed, hvad angår udvælgelsen af medlemmer af ledelsesorganet, samt dens målsætninger og oplysninger om, i hvilket omfang disse målsætninger er blevet opfyldt

c)

hvorvidt investeringsselskabet har nedsat et selvstændigt risikoudvalg, og det antal gange der har været møde i risikoudvalget pr. år.

Artikel 49

Kapitalgrundlag

1.   Investeringsselskaber giver følgende oplysninger om kapitalgrundlaget i overensstemmelse med artikel 46:

a)

en fuldstændig afstemning mellem egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter, supplerende kapitalposter samt filtre og fradrag, der anvendes på investeringsselskabets kapitalgrundlag og balancen i investeringsselskabets reviderede regnskaber

b)

en beskrivelse af hovedtrækkene ved de egentlige kernekapitalinstrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter, som er udstedt af investeringsselskabet

c)

en beskrivelse af alle begrænsninger, der anvendes ved beregningen af kapitalgrundlaget i henhold til denne forordning, og de instrumenter og fradrag, som disse begrænsninger finder anvendelse på.

2.   EBA udarbejder i samråd med ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastsætte modeller for offentliggørelse af oplysninger i henhold til stk. 1, litra a), b) og c).

EBA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. juni 2021

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 50

Kapitalgrundlagskrav

Investeringsselskaber giver følgende oplysninger om deres overholdelse af de i denne forordnings artikel 11, stk. 1, og i artikel 24 i direktiv (EU) 2019/2034 fastsatte krav i overensstemmelse med denne forordnings artikel 46:

a)

en oversigt over investeringsselskabets metode til vurdering af, hvorvidt dets interne kapital er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter

b)

efter anmodning fra den kompetente myndighed resultatet af investeringsselskabets proces til vurdering af den interne kapital, herunder sammensætningen af de krav om yderligere kapitalgrundlag, der er baseret på tilsynskontrolprocessen som omhandlet i artikel 39, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 2019/2034

c)

K-faktorkravene beregnet i henhold til denne forordnings artikel 15 i sammenfattet form for RtM, RtF og RtC baseret på summen af de relevante K-faktorer og

d)

kravet vedrørende faste omkostninger fastsat i overensstemmelse med denne forordnings artikel 13.

Artikel 51

Aflønningspolitik og -praksis

Investeringsselskaber offentliggør følgende oplysninger om deres aflønningspolitik og -praksis, herunder aspekter vedrørende kønsneutralitet og lønforskellen mellem mænd og kvinder, for de kategorier af medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på investeringsselskabets risikoprofil, i overensstemmelse med artikel 46:

a)

de vigtigste kendetegn ved aflønningssystemets opbygning, herunder oplysninger om omfanget af variabel aflønning og kriterier for tildeling af variabel aflønning, politik for udbetaling i instrumenter, udskydelsespolitik og optjeningskriterier

b)

forholdene mellem fast og variabel aflønning fastsat i henhold til artikel 30, stk. 2, i direktiv (EU) 2019/2034

c)

samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter den øverste ledelse og de medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på investeringsselskabets risikoprofil, med angivelse af følgende:

i)

lønsummen i regnskabsåret, fordelt på fast løn, herunder en beskrivelse af de faste komponenter, og variabel løn og antal modtagere

ii)

den variable løns størrelse og form, fordelt på kontant udbetaling, aktier og aktielignende instrumenter og andre typer opdelt i udbetalte og udskudte andele

iii)

størrelsen af den udskudte aflønning, der er tildelt for forudgående optjeningsperioder, opdelt i den del, der optjenes i regnskabsåret, og den del, der optjenes i efterfølgende år

iv)

størrelsen af den udskudte aflønning, der optjenes i regnskabsåret, som er udbetalt i regnskabsåret, og som er reduceret gennem resultatjusteringer

v)

tildelingen af garanteret variabel aflønning i løbet af regnskabsåret og antallet af modtagere af disse tildelinger

vi)

de fratrædelsesgodtgørelser, der er tildelt i forudgående perioder, og som er blevet udbetalt i løbet af regnskabsåret

vii)

størrelsen af de fratrædelsesgodtgørelser, der er tildelt i løbet af regnskabsåret, opdelt i udbetalte og udskudte andele, antallet af modtagere af sådanne udbetalinger og det højeste beløb, der er udbetalt til en enkelt person

d)

oplysning om, hvorvidt investeringsselskabet er indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 32, stk. 4, i direktiv (EU) 2019/2034.

Med henblik på første afsnit, litra d), angiver investeringsselskaber, der er indrømmet en sådan undtagelse, hvorvidt denne undtagelse blev indrømmet på grundlag af artikel 32, stk. 4, litra a) eller b), i direktiv (EU) 2019/2034, eller begge. De angiver også, på hvilket af aflønningsprincipperne de anvender undtagelsen eller undtagelserne, det antal medarbejdere, der er genstand for undtagelsen eller undtagelserne, og deres samlede aflønning opdelt i fast og variabel aflønning.

Denne artikel berører ikke bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (27).

Artikel 52

Investeringspolitik

1.   Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, som ikke opfylder kriterierne i artikel 32, stk. 4, litra a), i direktiv (EU) 2019/2034, i overensstemmelse med denne forordnings artikel 46 offentliggør følgende:

a)

andelen af stemmerettigheder, der er knyttet til de aktier, som besiddes direkte eller indirekte af investeringsselskabet, opdelt efter medlemsstat og sektor

b)

en fuldstændig beskrivelse af afstemningsadfærden på generalforsamlinger i selskaber, hvis aktier besiddes i overensstemmelse med stk. 2, en stemmeforklaring og andelen af de forslag, der fremsættes af selskabets bestyrelse eller direktion, som investeringsselskabet har godkendt, og

c)

en redegørelse for anvendelsen af stedfortrædende rådgivere

d)

retningslinjerne for stemmeafgivelse for så vidt angår de selskaber, hvis aktier besiddes i overensstemmelse med stk. 2.

Den i første afsnit, litra b), omhandlede oplysningspligt gælder ikke, hvis de kontraktlige aftaler mellem alle de aktionærer, der er repræsenteret af investeringsselskabet på generalforsamlingen, ikke tillader investeringsselskabet at stemme på deres vegne, medmindre aktionærerne har givet udtrykkelige afstemningsinstrukser efter at have modtaget dagsordenen for mødet.

2.   Investeringsselskabet som omhandlet i stk. 1 skal kun overholde nævnte stykke for hvert selskab, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, og kun for så vidt angår de aktier, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, hvor den andel af stemmerettighederne, som investeringsselskabet direkte eller indirekte besidder, overstiger tærsklen på 5 % af alle stemmerettigheder, der er knyttet til de aktier, som er udstedt af selskabet. Stemmerettighederne beregnes på grundlag af alle aktier, til hvilke der er knyttet stemmerettigheder, også når udøvelsen af sådanne stemmerettigheder er suspenderet.

3.   EBA udarbejder i samråd med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at fastsætte modeller for offentliggørelse af oplysninger i henhold til stk. 1.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. juni 2021.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 53

Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici

Fra den 26. december 2022 skal investeringsselskaber, som ikke opfylder de kriterier, der er omhandlet i artikel 32, stk. 4, i direktiv (EU) 2019/2034, offentliggøre oplysninger om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, herunder fysiske risici og overgangsrisici, som defineret i den i artikel 35 i direktiv (EU) 2019/2034 omhandlede rapport.

Oplysningerne omhandlet i første afsnit offentliggøres en gang det første år og herefter to gange om året.

SYVENDE DEL

INVESTERINGSSELSKABERS INDBERETNING

Artikel 54

Indberetningskrav

1.   Investeringsselskaber indberetter hvert kvartal alle de følgende oplysninger til de kompetente myndigheder:

a)

størrelse og sammensætning af kapitalgrundlag

b)

kapitalgrundlagskrav

c)

kapitalgrundlagskravsberegninger

d)

aktivitetsniveauet for så vidt angår betingelserne i artikel 12, stk. 1, herunder balance og indtægter opdelt efter investeringsservice og relevant K-faktor

e)

koncentrationsrisiko

f)

likviditetskrav.

Uanset første afsnit indgiver investeringsselskaber, der opfylder betingelserne for klassificering som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber fastsat i artikel 12, stk. 1, sådanne beretninger en gang årligt.

2.   De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, litra e), omfatter følgende risikoniveauer og skal som minimum indberettes til de kompetente myndigheder en gang årligt:

a)

koncentrationsrisikoniveauet i forbindelse med modparters misligholdelse og med positioner i handelsbeholdningen, både på individuelt modpartsgrundlag og aggregeret grundlag

b)

koncentrationsrisikoniveauet i forhold til kreditinstitutter, investeringsselskaber og andre enheder, som opbevarer kunders midler

c)

koncentrationsrisikoniveauet i forhold til kreditinstitutter, investeringsselskaber og andre enheder, hvor kunders værdipapirer er anbragt

d)

koncentrationsrisikoniveauet i forhold til de kreditinstitutter, hvor investeringsselskabet har et kontant indestående

e)

koncentrationsrisikoniveauet i forbindelse med indtægter

f)

koncentrationsrisikoniveauet som beskrevet i litra a)-e), beregnet ved at tage aktiver og ikkebalanceførte poster i betragtning, som ikke er opført i handelsbeholdningen, i tillæg til eksponeringer som følge af positioner i handelsbeholdningen.

Med henblik på dette stykke omfatter udtrykkene »kreditinstitut« og »investeringsselskab« private eller offentlige selskaber, herunder filialer af sådanne selskaber, forudsat at disse selskaber, hvis de var etableret i Unionen, ville være kreditinstitutter eller investeringsselskaber som defineret i denne forordning, og forudsat at disse selskaber er blevet meddelt tilladelse i et tredjeland, som anvender tilsyns- og reguleringskrav, der mindst svarer til dem, der anvendes i Unionen.

Uanset denne artikels stk. 1 er et investeringsselskab, som opfylder betingelserne for klassificering som et lille og indbyrdes forbundet investeringsselskab fastsat i artikel 12, stk. 1, ikke forpligtet til at indberette de oplysninger, der er angivet i nærværende artikels stk. 1, litra e), og, for så vidt der er indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 43, stk. 1, andet afsnit, i nærværende artikels stk. 1, litra f).

3.   Med henblik på de i denne artikel fastsatte indberetningskrav udarbejder EBA i samråd med ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a)

formater

b)

indberetningsdatoer og definitioner samt tilhørende anvisninger, der beskriver, hvordan de pågældende formater anvendes.

Udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder omhandlet i første afsnit skal være koncise og stå i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af investeringsselskabernes aktiviteter, under hensyntagen til forskellen i detaljeringsgrad med hensyn til de oplysninger, der afgives af et investeringsselskab, som opfylder betingelserne for klassificering som et lille og ikke indbyrdes forbundet investeringsselskab fastsat i artikel 12, stk. 1,

EBA udarbejder de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder senest den 26. december 2020.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykke omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 55

Indberetningskrav for visse investeringsselskaber med henblik på de i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, omhandlede tærskler, og de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

1.   Investeringsselskaber, der udøver en af de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, kontrollerer værdien af deres samlede aktiver en gang om måneden og indberetter hvert kvartal disse oplysninger til den kompetente myndighed, hvis den samlede værdi af investeringsselskabets konsoliderede aktiver udgør eller overstiger 5 mia. EUR, beregnet som et gennemsnit over de foregående 12 måneder. Den kompetente myndighed underretter EBA herom.

2.   Hvis et investeringsselskab som omhandlet i stk. 1 er en del af en koncern, hvor en eller flere andre virksomheder er et investeringsselskab, der udøver en af de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, kontrollerer alle de pågældende investeringsselskaber i koncernen værdien af deres samlede aktiver en gang om måneden, hvis den samlede værdi af koncernens konsoliderede aktiver udgør eller overstiger 5 mia. EUR beregnet som et gennemsnit over de foregående 12 måneder. Sådanne investeringsselskaber informerer månedligt hinanden om deres samlede aktiver og indberetter hvert kvartal deres samlede konsoliderede aktiver til de relevante kompetente myndigheder. De kompetente myndigheder underretter EBA herom.

3.   Hvis de gennemsnitlige månedlige samlede aktiver i investeringsselskaber som omhandlet i stk. 1 og 2 når en af de tærskler, der er fastsat i denne forordnings artikel 1, stk. 2, eller i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 beregnet som et gennemsnit over de foregående 12 måneder, underretter EBA disse investeringsselskaber og de kompetente myndigheder, herunder de myndigheder, der er ansvarlige for at meddele tilladelse i overensstemmelse med artikel 8a i direktiv 2013/36/EU, herom.

4.   Hvis en kontrol i henhold til artikel 36 i direktiv (EU) 2019/2034 viser, at et investeringsselskab som omhandlet i denne artikels stk. 1 kan udgøre en systemisk risiko som omhandlet i artikel 23 i forordning (EU) nr. 1093/2010, underretter de kompetente myndigheder straks EBA om resultaterne af denne kontrol.

5.   EBA udarbejder i samråd med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere den forpligtelse til at afgive oplysninger til de relevante kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1 og 2, for at muliggøre en effektiv overvågning af de tærskler, der er fastsat i artikel 8a, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2013/36/EU.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. december 2020.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykke omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

OTTENDE DEL

DELEGEREDE RETSAKTER

Artikel 56

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 25. december 2019.

3.   Den i artikel 4, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

NIENDE DEL

OVERGANGSBESTEMMELSER, RAPPORTER, REVISION OG ÆNDRINGER

AFSNIT I

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 57

Overgangsbestemmelser

1.   Artikel 43-51 finder anvendelse på råvare- og emissionskvotehandlere fra den 26. juni 2026.

2.   Indtil den 26. juni 2026 eller datoen for anvendelse på kreditinstitutter af den alternative standardmetode i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a, i forordning (EU) nr. 575/2013 og den alternative metode med interne modeller i tredje del, afsnit IV, kapitel 1b, i forordning (EU) nr. 575/2013, alt efter hvilken dato der indtræffer sidst, anvender et investeringsselskab kravene i tredje del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013, som ændret ved forordning (EU) 2019/630, til beregning af K-NPR.

3.   Uanset artikel 11, stk. 1, litra a) og c), kan investeringsselskaber anvende lavere kapitalgrundlagskrav i en periode på fem år fra den 26. juni 2021 som følger:

a)

to gange det relevante kapitalgrundlagskrav i henhold til tredje del, afsnit I, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, med forbehold af artikel 93, stk. 1, i nævnte forordning, med henvisning til de i afsnit IV i direktiv 2013/36/EU, som ændret ved direktiv (EU) 2019/878, fastsatte niveauer for startkapital, der ville have fundet anvendelse, hvis investeringsselskabet fortsat havde været omfattet af kapitalgrundlagskravene i nævnte forordning, som ændret ved forordning (EU) 2019/630, eller

b)

to gange kravet vedrørende faste omkostninger fastsat i artikel 13 i denne forordning, hvis investeringsselskabet ikke fandtes på eller inden den 26. juni 2021

4.   Uanset artikel 11, stk. 1, litra b), kan investeringsselskaber anvende lavere kapitalgrundlagskrav i en periode på fem år fra den 26. juni 2021 som følger:

a)

investeringsselskaber, der kun var omfattet af et startkapitalkrav før den 26. juni 2021, kan begrænse deres kapitalgrundlagskrav til to gange det gældende startkapitalkrav som fastsat i afsnit IV i direktiv 2013/36/EU, som ændret ved direktiv (EU) 2019/878, med undtagelse af henholdsvis artikel 31 stk. 1, litra b) og c), og artikel 31, stk. 2, litra b) og c), i nævnte direktiv

b)

investeringsselskaber, der eksisterede før den 26. juni 2021, kan begrænse deres permanente minimumskapitalkrav til kravene fastsat i artikel 93, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, som ændret ved forordning (EU) 2019/876, med henvisning til de i afsnit IV i direktiv 2013/36/EU, som ændret ved direktiv (EU) 2019/878, fastsatte niveauer for startkapital, som ville have fundet anvendelse hvis investeringsselskabet fortsat havde været omfattet af nævnte forordning, betinget af en årlig stigning i størrelsen af disse krav på mindst 5 000 EUR i løbet af femårsperioden

c)

investeringsselskaber, der eksisterede før den 26. juni 2021 og ikke har tilladelse til at levere de accessoriske tjenesteydelser, der er omhandlet i afsnit B, punkt 1), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, og som kun yder en eller flere af de investeringsservices og -aktiviteter, der er anført i afsnit A, punkt 1), 2), 4) og 5), i bilag I til nævnte direktiv, og som ikke har tilladelse til at opbevare kunders midler eller værdipapirer, der tilhører deres kunder, og som derfor ikke på noget tidspunkt må gældsætte sig over for disse kunder, kan begrænse deres permanente minimumskapitalkrav til mindst 50 000 EUR, betinget af en årlig stigning på mindst 5 000 EUR i løbet af femårsperioden.

5.   Undtagelserne i stk. 4 ophører med at finde anvendelse, når investeringsselskabet får sin tilladelse forlænget den 26. juni 2021 eller senere, således at der kræves en højere startkapital i henhold til artikel 9 i direktiv (EU) 2019/2034.

6.   Uanset artikel 11 kan investeringsselskaber, der eksisterede før den 25. december 2019, og som handler for egen regning på markeder for finansielle futures eller optioner eller andre derivater og på spotmarkederne med det ene formål at afdække positionerne på derivatmarkederne, eller handler på vegne af andre medlemmer af disse markeder, og som garanteres af clearingmedlemmer på samme markeder, og hvor ansvaret for at sikre opfyldelsen af de kontrakter, som sådanne investeringsselskaber har indgået, påhviler clearingmedlemmer på samme markeder, begrænse deres kapitalgrundlagskrav i en periode på fem år fra den 26. juni 2021 til mindst 250 000 EUR, betinget af en årlig stigning på mindst 100 000 EUR i løbet af femårsperioden.

Uanset om et investeringsselskab omhandlet i dette stykke gør brug af undtagelsen omhandlet i første afsnit, finder stk. 4, litra a), ikke anvendelse på et sådant investeringsselskab.

Artikel 58

Undtagelse for de i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede virksomheder

Investeringsselskaber, der den 25. december 2019 opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 og endnu ikke har opnået tilladelse som kreditinstitutter i henhold til artikel 8 i direktiv 2013/36/EU, er fortsat underlagt forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU.

Artikel 59

Undtagelse for investeringsselskaber som omhandlet i artikel 1, stk. 2

Et investeringsselskab, der den 25. december 2019 opfylder betingelserne i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, er fortsat omfattet af forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU.

AFSNIT II

RAPPORTER OG REVISION AF BESTEMMELSER

Artikel 60

Revisionsklausul

1.   Senest den 26. juni 2024 foretager Kommissionen efter høring af EBA og ESMA en evaluering og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, om nødvendigt ledsaget af et lovgivningsforslag, om mindst følgende:

a)

betingelserne for, at investeringsselskaber kan betragtes som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber i overensstemmelse med artikel 12

b)

metoderne til måling af K-faktorerne i tredje del, afsnit II, herunder investeringsrådgivning i forbindelse med AUM, og artikel 39

c)

koefficienterne omhandlet i artikel 15, stk. 2

d)

metoden til beregning af K-CMG, niveauet for kapitalgrundlagskrav, der følger af K-CMG sammenlignet med K-NPR, og kalibreringen af den multiplikationsfaktor, der er fastsat i artikel 23

e)

bestemmelserne i artikel 43, 44 og 45 og navnlig anerkendelsen af likvide aktiver med henblik på likviditetskravene i henhold til artikel 43, stk. 1, litra a), b) og c)

f)

bestemmelserne i tredje del, afsnit II, kapitel 4, afdeling 1

g)

anvendelsen af tredje del på råvare- og emissionskvotehandlere.

h)

ændringen af definitionen af »kreditinstitut« i forordning (EU) nr. 575/2013 som følge af nærværende forordnings artikel 62, stk. 3, litra a), og de potentielle utilsigtede negative konsekvenser

i)

bestemmelserne i artikel 47 og 48 i forordning (EU) nr. 600/2014 og tilpasningen af dem til en konsekvent ramme for ækvivalens inden for finansielle tjenesteydelser

j)

de i artikel 12, stk. 1, omhandlede tærskler

k)

anvendelsen af standarderne i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a og 1b, i forordning (EU) nr. 575/2013 på investeringsselskaber

l)

metoden til måling af et derivats værdi i artikel 20, stk. 2, litra b), og artikel 33, stk. 2, litra b), og det hensigtsmæssige i at indføre et alternativt parameter og/eller en alternativ kalibrering

m)

bestemmelserne i anden del, navnlig vedrørende tilladelsen til at anvende yderligere instrumenter eller midler som kapitalgrundlag i henhold til artikel 9, stk. 4, og muligheden for at give en sådan tilladelse til investeringsselskaber, der opfylder betingelserne for klassificering som små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber fastsat i artikel 12, stk. 1

n)

betingelserne for, at investeringsselskaber skal anvende kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2

o)

bestemmelsen i artikel 1, stk. 5

p)

relevansen af anvendelsen af oplysningskravene i nærværende forordnings artikel 52 for andre sektorer, herunder investeringsselskaber som omhandlet i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2 og 5, og kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) 575/2013.

2.   Senest den 31. december 2021 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om ressourcebehovene som følge af ESMA's nye beføjelser og opgaver i henhold til nærværende forordnings artikel 64, herunder muligheden for, at ESMA kan opkræve registreringsgebyrer af tredjelandsselskaber, som ESMA har registreret i overensstemmelse med artikel 46, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2014, om nødvendigt ledsaget af et lovgivningsforslag.

AFSNIT III

ÆNDRINGER AF ANDRE FORORDNINGER

Artikel 61

Ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010

I artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1093/2010 tilføjes følgende nr.:

»viii)

i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 (*1) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 (*2), kompetente myndigheder som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 5), i nævnte direktiv.

Artikel 62

Ændringer af forordning (EU) nr. 575/2013

I forordning (EU) nr. 575/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

»Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012«

2)

I artikel 2 tilføjes følgende stykke:

»5.   Når de anvender bestemmelserne i artikel 1, stk. 2 og 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (*3), behandler de kompetente myndigheder som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 (*4) disse investeringsselskaber, som om de var »institutter« i henhold til nærværende forordning.

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 1)."

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 64).«"

3)

I artikel 4, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 1) affattes således:

»1)

»kreditinstitut«: en virksomhed, hvis aktivitet består i en eller flere af følgende:

a)

fra offentligheden at tage imod indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler samt i at yde lån for egen regning

b)

at udføre alle de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (*5), hvis et af følgende forhold gør sig gældende, men virksomheden ikke er en råvare- eller emissionskvotehandler, en kollektiv investeringsordning eller et forsikringsselskab:

i)

den samlede værdi af virksomhedens konsoliderede aktiver udgør eller overstiger 30 mia. EUR

ii)

den samlede værdi af virksomhedens aktiver er på mindre end 30 mia. EUR, og virksomheden er en del af en koncern, hvor den samlede værdi af de konsoliderede aktiver i alle de virksomheder i koncernen, der enkeltvis har samlede aktiver på mindre end 30 mia. EUR, og som udøver en eller flere af de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I til 2014/65/EU, udgør eller overstiger 30 mia. EUR, eller

iii)

den samlede værdi af virksomhedens aktiver er på mindre end 30 mia. EUR, og virksomheden er en del af en koncern, hvor den samlede værdi af de konsoliderede aktiver i alle virksomhederne i koncernen, som udøver en eller flere af de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, udgør eller overstiger 30 mia. EUR, hvis den konsoliderende myndighed i samråd med tilsynskollegiet beslutter dette for at tage højde for potentielle risici for omgåelse og potentielle risici for den finansielle stabilitet i Unionen;

for så vidt angår litra b), nr. ii) og iii), medregnes — når virksomheden er en del af en tredjelandskoncern — de samlede aktiver for hver filial af tredjelandskoncernen, der er meddelt tilladelse i Unionen, i den samlede værdi af aktiverne i alle koncernens virksomheder

(*5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).«"

b)

Nr. 2) affattes således:

»2)

»investeringsselskab«: et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/65/EU, som er meddelt tilladelse i henhold til nævnte direktiv, dog undtagen et kreditinstitut«.

c)

Nr. 3) affattes således:

»3)

»institut«: et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 8 i direktiv 2013/36/EU eller en virksomhed som omhandlet i artikel 8a, stk. 3, i nævnte direktiv«.

d)

Nr. 4) udgår.

e)

Nr. 26) affattes således:

»26)

»finansieringsinstitut«: en virksomhed, som ikke er et institut eller et rent industrielt holdingselskab, og hvis hovedvirksomhed består i at erhverve kapitalandele eller i at udøve en eller flere af aktiviteterne omhandlet i punkt 2-12 og punkt 15 i bilag I til direktiv 2013/36/EU, herunder et investeringsselskab, et finansielt holdingselskab, et blandet finansielt holdingselskab, et investeringsholdingselskab, et betalingsinstitut som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EF (*6) og et porteføljeadministrationsselskab, men ikke forsikringsholdingselskaber eller blandede forsikringsholdingselskaber, som defineret i artikel 212, stk. 1, litra f) og g), i direktiv 2009/138/EF

(*6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35)«."

f)

Nr. 29a) affattes således:

»29a)

»moderinvesteringsselskab i en medlemsstat«: et moderselskab i en medlemsstat, der er et investeringsselskab«.

g)

Nr. 29b) affattes således:

»29b)

»moderinvesteringsselskab i Unionen«: et moderselskab i Unionen, der er et investeringsselskab«.

h)

Nr. 51) affattes således:

»51)

»startkapital«: størrelsen og arten af det kapitalgrundlag, der er omhandlet i artikel 12 i direktiv 2013/36/EU«.

i)

Nr. 60) affattes således:

»60)

»kontantlignende instrument«: et indskudsbevis, en obligation, herunder en dækket obligation eller ethvert andet ikkeefterstillet instrument, der er udstedt af et institut eller et investeringsselskab, og for hvilket instituttet eller investeringsselskabet allerede har modtaget fuld betaling, og som tilbagebetales uden betingelser af instituttet eller investeringsselskabet til dets nominelle værdi«.

j)

Nr. 72, litra a), affattes således:

»a)

den er et reguleret marked eller et tredjelandsmarked, der anses for at svare til et reguleret marked efter proceduren i artikel 25, stk. 4, litra a), i direktiv 2014/65/EU«

k)

Følgende nummer tilføjes:

»150)

»råvare- og emissionskvotehandler«: en virksomhed, hvis hovedaktivitet udelukkende består i at yde investeringsservice eller udøve investeringsaktiviteter i relation til råvarederivater eller råvarederivataftaler som omhandlet i punkt 5), 6), 7), 9) og 10), derivater af emissionskvoter som omhandlet i punkt 4) eller emissionskvoter som omhandlet i punkt 11), i afsnit C, i bilag I til direktiv 2014/65/EU«.

4)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4)   Institutter overholder bestemmelserne i denne forordnings sjette del og i artikel 430, stk. 1, litra d), på individuelt niveau.

Følgende institutter er ikke forpligtet til at overholde nærværende forordnings denne forordnings artikel 413, stk. 1, og tilhørende indberetningskrav vedrørende likviditet fastsat i nærværende forordnings del syv A:

a)

institutter, der også er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 648/2012

b)

institutter, der også er meddelt tilladelse i henhold til artikel 16 og artikel 54, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (*7), forudsat at de ikke foretager nogen væsentlige løbetidsændringer, og

c)

institutter, der er udpeget i henhold til artikel 54, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 909/2014, forudsat at:

i)

deres aktiviteter er begrænset til levering af bankmæssige tjenesteydelser som omhandlet i afsnit C i bilaget til nævnte forordning, til værdipapircentraler, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 16 i nævnte forordning, og

ii)

de ikke foretager nogen væsentlige løbetidsændringer.

(*7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).«"

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Institutter, for hvilke de kompetente myndigheder har gjort brug af undtagelsen i nærværende forordnings artikel 7, stk. 1 eller 3, og institutter, der også er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 648/2012, er ikke forpligtet til at overholde bestemmelserne i syvende del og de tilhørende indberetningskrav vedrørende gearingsgrad i del syv A på individuelt niveau.«

5)

Følgende artikel indsættes første del, afsnit II, kapitel 2, afdeling 1:

»Artikel 10a

Anvendelse af tilsynskrav på konsolideret niveau, hvis investeringsselskaberne er moderselskaber

Med henblik på anvendelsen af dette kapitel betragtes investeringsselskaber som finansielle moderholdingselskaber i en medlemsstat eller finansielle moderholdingselskaber i Unionen, hvis sådanne investeringsselskaber er moderselskab for et institut eller for et investeringsselskab i henhold til nærværende forordning, som der henvises til i artikel 1, stk. 2 eller 5, i forordning (EU) 2019/2033.«

6)

Artikel 11, stk. 4, affattes således:

»4.   Moderinstitutter i Unionen overholder nærværende forordnings sjette del og artikel 430, stk. 1, litra d), på basis af deres konsoliderede situation, såfremt koncernen omfatter et eller flere kreditinstitutter eller investeringsselskaber, som er meddelt tilladelse til at levere de investeringsservices og -aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I til direktiv 2014/65/EU.

Er der indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 8, stk. 1-5, overholder institutterne og efter omstændighederne de finansielle holdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, som er del af en likviditetsundergruppe, nærværende forordnings sjette del og artikel 430, stk. 1, litra d), på konsolideret niveau eller på delkonsolideret niveau for likviditetsundergruppen.«

7)

Artikel 15, 16 og 17 udgår.

8)

Artikel 81, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

Datterselskabet antager en af følgende former:

i)

et institut

ii)

en virksomhed, som i medfør af gældende national lovgivning er omfattet af kravene i denne forordning og i direktiv 2013/36/EU

iii)

et mellemliggende finansielt holdingselskab eller mellemliggende blandet finansielt holdingselskab, der er omfattet af denne forordnings krav på delkonsolideret niveau, eller et mellemliggende investeringsholdingselskab, der er omfattet af kravene i forordning (EU) 2019/2033 på konsolideret niveau

iv)

et investeringsselskab

v)

et mellemliggende finansielt holdingselskab i et tredjeland, forudsat at dette mellemliggende finansielle holdingselskab er omfattet af tilsynsmæssige krav, der er lige så strenge som dem, der anvendes på kreditinstitutter i dette tredjeland, og forudsat at Kommissionen i henhold til artikel 107, stk. 4, har vedtaget en afgørelse om, at disse tilsynsmæssige krav som minimum svarer til reglerne i denne forordning.«

9)

Artikel 82, litra a), affattes således:

»a)

Datterselskabet antager en af følgende former:

i)

et institut

ii)

en virksomhed, som i medfør af gældende national lovgivning er omfattet af kravene i denne forordning og i direktiv 2013/36/EU

iii)

et mellemliggende finansielt holdingselskab eller mellemliggende blandet finansielt holdingselskab, der er omfattet af denne forordnings krav på delkonsolideret niveau, eller et mellemliggende investeringsholdingselskab, der er omfattet af kravene i forordning (EU) 2019/2033 på konsolideret niveau

iv)

et investeringsselskab

v)

et mellemliggende finansielt holdingselskab i et tredjeland, forudsat at dette mellemliggende finansielle holdingselskab er omfattet af tilsynsmæssige krav, der er lige så strenge som dem, der anvendes på kreditinstitutter i dette tredjeland, og forudsat at Kommissionen i henhold til artikel 107, stk. 4, har vedtaget en afgørelse om, at disse tilsynsmæssige krav som minimum svarer til reglerne i denne forordning.«

10)

I artikel 84 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Institutterne beregner værdien af et datterselskabs minoritetsinteresser, som indgår i den konsoliderede egentlige kernekapital, ved i dette selskabs minoritetsinteresser at fratrække det resultat, som fremkommer ved at gange den i litra a) nævnte værdi med den i litra b) nævnte procentdel, som følger:

a)

datterselskabets egentlige kernekapital minus den laveste værdi af følgende:

i)

værdien af datterselskabets egentlige kernekapital, som kræves for at opfylde følgende:

summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra a), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU og det kombinerede bufferkrav defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, kravene i denne forordnings artikel 500 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af egentlig kernekapital

hvis datterselskabet er et investeringsselskab, summen af det i artikel 11 i forordning (EU) 2019/2033 fastsatte krav, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 39, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 2019/2034 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af egentlig kernekapital

ii)

værdien af den konsoliderede egentlige kernekapital, som datterselskabet tegner sig for, og som kræves på konsolideret niveau for at opfylde summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra a), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, kravene i denne forordnings artikel 500 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af egentlig kernekapital

b)

datterselskabets minoritetsinteresser udtrykt som en procentdel af selskabets samlede egentlige kernekapitalinstrumenter plus overkurs ved emission i tilknytning hertil, overført resultat og andre reserver.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3)   Hvis en kompetent myndighed benytter sig af den i denne forordnings artikel 7 eller efter omstændighederne den i artikel 6 i forordning (EU) 2019/2033 omhandlede undtagelse fra at anvende tilsynskrav på individuelt niveau, skal minoritetsinteresser i datterselskaber, der er omfattet af undtagelsen, ikke indregnes i kapitalgrundlaget på delkonsolideret eller i givet fald konsolideret niveau.«

11)

I artikel 85 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Institutterne beregner værdien af et datterselskabs kvalificerende kernekapital, som indgår i det konsoliderede kapitalgrundlag, ved i dette selskabs kvalificerende kernekapital at fratrække det resultat, der fremkommer ved at gange den i litra a) nævnte værdi med den i litra b) nævnte procentdel, som følger:

a)

datterselskabets kernekapital minus den laveste af følgende værdier:

i)

værdien af datterselskabets kernekapital, som kræves for at opfylde følgende:

summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra b), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU og det kombinerede bufferkrav defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, kravene i denne forordnings artikel 500 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af kernekapital

hvis datterselskabet er et investeringsselskab, summen af det i artikel 11 i forordning (EU) 2019/2033 fastsatte krav, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 39, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 2019/2034 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af egentlig kernekapital

ii)

værdien af den konsoliderede kernekapital, som datterselskabet tegner sig for, og som kræves på konsolideret niveau for at opfylde summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra b), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav omhandlet i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, kravene i denne forordnings artikel 500 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af kernekapital

b)

datterselskabets kvalificerende kernekapital udtrykt som en procentdel af dette selskabs samlede kernekapitalinstrumenter plus overkurs ved emission i tilknytning hertil, overført resultat og andre reserver.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hvis en kompetent myndighed benytter sig af den i denne forordnings artikel 7 eller, hvor det er relevant, den i artikel 6 i forordning (EU) 2019/2033 omhandlede undtagelse fra at anvende tilsynskrav på individuelt niveau, skal kernekapitalinstrumenter i datterselskaber, der er omfattet af undtagelsen, ikke indregnes i kapitalgrundlaget på delkonsolideret eller i givet fald konsolideret niveau.«

12)

I artikel 87 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Institutterne beregner værdien af et datterselskabs kvalificerende kapitalgrundlag, som indgår i det konsoliderede kapitalgrundlag, ved i dette selskabs kvalificerende kapitalgrundlag at fratrække det resultat, der fremkommer ved at gange den i litra a) nævnte værdi med den i litra b) nævnte procentdel, som følger:

a)

datterselskabets kapitalgrundlag minus den laveste af følgende værdier:

i)

værdien af datterselskabets kapitalgrundlag, som kræves for at opfylde følgende:

summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra c), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, det specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav omhandlet i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, kravene i denne forordnings artikel 500 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande

hvis datterselskabet er et investeringsselskab, summen af det i artikel 11 i forordning (EU) 2019/2033 fastsatte krav, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 39, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 2019/2034 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande

ii)

værdien af det kapitalgrundlag, som datterselskabet tegner sig for, og som kræves på konsolideret niveau for at opfylde summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra c), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav omhandlet i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, kravene i denne forordnings artikel 500 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande

b)

selskabets kvalificerende kapitalgrundlag udtrykt som en procentdel af alle datterselskabets kapitalgrundlagsinstrumenter, som indgår i egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter og overkurs ved emission i tilknytning hertil, overført resultat og andre reserver.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hvis en kompetent myndighed benytter sig af den i denne forordnings artikel 7 eller efter omstændighederne den i artikel 6 i forordning (EU) 2019/2033 omhandlede undtagelse fra at anvende tilsynskrav på individuelt niveau, skal kapitalgrundlagsinstrumenter i datterselskaber, der er omfattet af undtagelsen, ikke indregnes i kapitalgrundlaget på delkonsolideret eller i givet fald konsolideret niveau.«

13)

I artikel 93 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 udgår.

b)

Stk. 4, 5 og 6, affattes således:

»4.   Overtages kontrollen med et institut, som falder ind under kategorien i stk. 2, af en anden fysisk eller juridisk person end den, der tidligere kontrollerede det, skal værdien af instituttets kapitalgrundlag være af samme størrelse som den krævede startkapital.

5.   Fusioneres to eller flere institutter, der falder ind under den i stk. 2 nævnte kategori, må værdien af kapitalgrundlaget i det institut, der opstår som et resultat af fusionen, ikke være lavere end de fusionerede institutters samlede kapitalgrundlag på det tidspunkt, hvor fusionen fandt sted, så længe værdien af kapitalgrundlaget er lavere end den krævede startkapital.

6.   Finder de kompetente myndigheder det nødvendigt for at sikre et instituts solvens, at kravet i stk. 1 opfyldes, finder bestemmelserne i stk. 2, 4 og 5 ikke anvendelse.«

14)

Tredje del, afsnit I, kapitel 1, afdeling 2 (artikel 95-98), udgår med virkning fra den 26. juni 2026.

15)

Artikel 119, stk. 5, affattes således:

»5.   Eksponeringer mod finansieringsinstitutter, der er meddelt tilladelse og underlagt tilsyn af de kompetente myndigheder, og som med hensyn til soliditet er omfattet af tilsynsmæssige krav, der svarer til dem, som gælder for institutter, behandles som eksponeringer mod institutter.

Med henblik på dette stykke betragtes de tilsynsmæssige krav, der er fastlagt i forordning (EU) 2019/2033 med hensyn til soliditet som svarende til dem, som gælder for institutter.«

16)

Artikel 162, stk. 3, andet afsnit, litra a), affattes således:

»a)

eksponeringer mod institutter eller investeringsselskaber, som er opstået som led i afviklingen af valutaforpligtelser«.

17)

I artikel 197 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra c), affattes således:

»c)

gældsinstrumenter, der er udstedt af institutter eller investeringsselskaber, og for hvilke der foreligger en kreditvurdering udarbejdet af et ECAI, som EBA har henført til kreditkvalitetstrin 3 eller derover i henhold til reglerne i kapitel 2 om risikovægtning af eksponeringer mod institutter«.

b)

I stk. 4 affattes indledningen således:

»4.   Institutterne kan anvende gældsinstrumenter, der er udstedt af andre institutter eller investeringsselskaber, og for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering udarbejdet af et ECAI, som anerkendt sikkerhed, hvis disse gældsinstrumenter opfylder alle følgende kriterier:«

18)

Artikel 200, litra c), affattes således:

»c)

instrumenter, som er udstedt af et tredjepartsinstitut eller et investeringsselskab, og som på anmodning købes tilbage af dette institut eller dette investeringsselskab.«

19)

Artikel 202, indledningen, affattes således:

»Et institut kan anvende institutter, investeringsselskaber, forsikrings- og genforsikringsselskaber og eksportkreditagenturer, der opfylder alle følgende betingelser, som anerkendte udbydere af ufinansieret kreditrisikoafdækning med ret til at anvende fremgangsmåden i artikel 153, stk. 3:«

20)

Artikel 224, stk. 6, affattes således:

»6.   For ikkeratede gældsinstrumenter udstedt af institutter eller investeringsselskaber, som opfylder anerkendelseskriterierne i artikel 197, stk. 4, er volatilitetsjusteringerne de samme som for værdipapirer udstedt af institutter eller selskaber med en ekstern kreditvurdering på kreditkvalitetstrin 2 eller 3.«

21)

I artikel 227, stk. 3, indsættes følgende litra:

»ba)

investeringsselskaber«.

22)

Artikel 243, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»For så vidt angår tilgodehavender fra salg finder første afsnit, litra b), ikke anvendelse, når kreditrisikoen ved disse tilgodehavender er fuldt omfattet af anerkendt kreditrisikoafdækning i henhold til kapitel 4, forudsat at udbyderen af kreditrisikoafdækningen i den forbindelse er et institut et investeringsselskab, et forsikringsselskab eller et genforsikringsselskab.«

23)

Artikel 382, stk. 4, litra b), affattes således:

»b)

koncerninterne transaktioner som omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, medmindre medlemsstaterne vedtager national lovgivning, der kræver strukturel adskillelse inden for en bankkoncern, i hvilket tilfælde de kompetente myndigheder kan kræve, at disse koncerninterne transaktioner mellem de strukturelt adskilte enheder medtages i kapitalgrundlagskravene«.

24)

Artikel 388 udgår.

25)

Artikel 395, stk. 1, affattes således:

»1.   Et institut må ikke, efter at der er taget hensyn til virkningen af kreditrisikoreduktion i overensstemmelse med artikel 399-403, påtage sig en eksponering mod en kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder, hvis størrelse overstiger 25 % af dets kernekapital. Er kunden et institut eller et investeringsselskab, eller omfatter gruppen af indbyrdes forbundne kunder et eller flere institutter eller investeringsselskaber, må denne størrelse ikke overstige 25 % af instituttets kernekapital eller 150 mio. EUR, idet det er den højeste størrelse, der gælder, forudsat at summen af eksponeringernes størrelse, efter at der er taget hensyn til virkningen af kreditrisikoreduktion i overensstemmelse med artikel 399-403, med alle de indbyrdes forbundne kunder, som ikke er institutter, ikke overstiger 25 % af instituttets kernekapital.«

26)

I artikel 402, stk. 3, foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

Modparten er et institut eller et investeringsselskab.«

b)

Litra e) affattes således:

»e)

Instituttet indberetter den samlede størrelse af eksponeringerne mod hvert af de andre institutter eller investeringsselskaber, der behandles i henhold til dette stykke, til de kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 394.«

27)

Artikel 412, stk. 4a, affattes således:

»4a.   Den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 460, stk. 1, finder anvendelse på institutter.«

28)

Artikel 422, stk. 8, litra a), nr. i), affattes således:

»i)

moderselskab til eller datterselskab af instituttet eller moderinvesteringsselskab til eller datterinvesteringsselskab af instituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller moderinvesteringsselskab«.

29)

I artikel 428a, udgår litra d).

30)

Artikel 430b, stk. 1, affattes således:

»1.   Fra datoen for anvendelsen af den i artikel 461a omhandlede delegerede retsakt indberetter kreditinstitutter, der ikke opfylder betingelserne i artikel 94, stk. 1, eller i artikel 325a, stk. 1, for alle positioner i handelsbeholdningen og alle positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisici eller råvarerisici, resultaterne af beregningerne ved hjælp af den alternative standardmetode i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a, på samme grundlag, som disse institutter indberetter de forpligtelser, der er fastsat i artikel 92, stk. 3, litra b), nr. i), og artikel 92, stk. 3, litra c).«

31)

I artikel 456, stk. 1, udgår litra f) og g).

32)

I artikel 493 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»Indtil den 26. juni 2021 finder bestemmelserne om store eksponeringer i denne forordnings artikel 387-403 ikke anvendelse på investeringsselskaber, hvis hovedaktivitet udelukkende består i at yde investeringsservice eller udøve investeringsaktiviteter i relation til de finansielle instrumenter, der er opført i afsnit C, punkt 5), 6), 7), 9), 10) og 11), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, og som ikke var omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (*8) den 31. december 2006.

(*8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).«"

b)

Stk. 2 udgår.

33)

Artikel 498, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Indtil den 26. juni 2021 finder bestemmelserne om kapitalgrundlagskrav i denne forordning ikke anvendelse på investeringsselskaber, hvis hovedaktivitet udelukkende består i at yde investeringsservice eller udøve investeringsaktiviteter i relation til de finansielle instrumenter, der er opført i afsnit C, punkt 5), 6), 7), 9), 10) og 11), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, og som ikke var omfattet af direktiv 2004/39/EF den 31. december 2006.«

34)

I artikel 508 udgår stk. 2 og 3.

35)

I bilag I affattes punkt 1, litra d), således:

»d)

Endosserede veksler, som ikke er forpligtende underskrevet af et andet institut eller investeringsselskab«.

36)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3, litra b), affattes således:

»b)

de udgør ikke en forpligtelse for et institut eller et investeringsselskab eller en af dets tilknyttede enheder.«

b)

Punkt 5, litra b), affattes således:

»b)

de udgør ikke en forpligtelse for et institut eller et investeringsselskab eller en af dets tilknyttede enheder.«

c)

Punkt 6, litra a), affattes således:

»a)

de udgør ikke en fordring på en SSPE, et institut eller et investeringsselskab eller en af dets tilknyttede enheder«.

d)

Punkt 7 affattes således:

»7.

værdipapirer, undtagen dem, der er omhandlet i punkt 3-6, der kan tillægges en risikovægt på 50 % eller bedre i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 2, eller som internt vurderes til at have en tilsvarende kreditkvalitet og ikke udgør en fordring på en SSPE, et institut eller et investeringsselskab eller en af dets tilknyttede enheder.«

e)

Punkt 11 affattes således:

»11.

børsnoterede, centralt clearede egentlige kernekapitalaktier, der er en del af et større aktieindeks denomineret i medlemsstatens nationale valuta, og som ikke er udstedt af et institut eller et investeringsselskab eller nogen af dets tilknyttede selskaber.«

Artikel 63

Ændringer af forordning (EU) nr. 600/2014

I forordning (EU) nr. 600/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 indsættes følgende stykke:

»4a.   Afsnit VII, kapitel 1, i denne forordning finder også anvendelse på tredjelandsselskaber, der yder investeringsservice eller udøver investeringsaktiviteter i Unionen.«

2)

Titlen på afsnit III affattes således:

»GENNEMSIGTIGHED FOR SYSTEMATISKE INTERNALISATORER OG INVESTERINGSSELSKABER, DER HANDLER OTC, OG TICK SIZE-ORDNING FOR SYSTEMATISKE INTERNALISATORER«.

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 17a

Minimumskursændringer (tick sizes)

Systematiske internalisatorers prisstillelser, prisforbedringer af disse prisstillelser og udførelsespriser skal være i overensstemmelse med de tick sizes, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 49 i direktiv 2014/65/EU.

Anvendelse af tick sizes må ikke forhindre systematiske internalisatorer i at matche ordrer, der er store, til middelkursen for de aktuelle købs- og salgskurser.«

4)

I artikel 46 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 tilføjes følgende litra:

»d)

selskabet har indført de nødvendige ordninger og procedurer til at indberette de i stk. 6a omhandlede oplysninger.«

b)

Stk. 4, femte afsnit, affattes således:

»Medlemsstater kan tillade tredjelandsselskaber at yde investeringsservice til eller udøve investeringsaktiviteter sammen med accessoriske tjenesteydelser for godkendte modparter og professionelle kunder som omhandlet i afsnit I i bilag II til direktiv 2014/65/EU på deres territorier i overensstemmelse med nationale ordninger, hvis Kommissionen ikke har vedtaget en afgørelse som omhandlet i artikel 47, stk. 1, eller hvis en sådan afgørelse er vedtaget men ikke længere er gyldig eller ikke omfatter den pågældende service eller de pågældende aktiviteter.«

c)

Stk. 5, tredje afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne sikrer, at når en godkendt modpart eller en professionel kunde som defineret i afsnit I i bilag II til direktiv 2014/65/EU, der er etableret eller befinder sig i Unionen, udelukkende på eget initiativ iværksætter levering af en investeringsservice eller -aktivitet fra et tredjelandsselskab, finder denne artikel ikke anvendelse på tredjelandsselskabets levering af denne service eller aktivitet til denne person, herunder en forbindelse med specifik tilknytning til leveringen af den pågældende service eller aktivitet. Opsøger et tredjelandsselskab, herunder gennem en enhed, der handler på dette tredjelandsselskabs vegne eller har tætte forbindelser med det, eller enhver anden person, der handler på en sådan enheds vegne, kunder eller potentielle kunder i Unionen, betragtes det ikke som en service, der leveres udelukkende på kundens eget initiativ, for så vidt som det ikke drejer sig om koncerninterne forbindelser. Et initiativ fra sådanne kunder giver ikke tredjelandsselskabet ret til at markedsføre nye kategorier af investeringsprodukter eller investeringsservices til den pågældende person.«

d)

Følgende stykker indsættes:

»6a.

Tredjelandsselskaber, der leverer tjenesteydelser eller udøver aktiviteter i overensstemmelse med denne artikel, skal hvert år underrette ESMA om følgende:

a)

omfanget og rækkevidden af de tjenesteydelser og aktiviteter, der udføres af selskaberne i Unionen, herunder den geografiske fordeling blandt medlemsstaterne

b)

for selskaber, der udøver den aktivitet, der er omhandlet i punkt 3) i afsnit A i bilag I til direktiv 2014/65/EU, deres månedlige minimums-, gennemsnits- og maksimumseksponering mod EU-modparter

c)

for selskaber, der yder services som omhandlet i punkt 6) i afsnit A i bilag I til direktiv 2014/65/EU, den samlede værdi af finansielle instrumenter hidrørende fra EU-modparter, som der er stillet afsætningsgaranti for, eller som er placeret på grundlag af en fast forpligtelse inden for de foregående 12 måneder

d)

omsætningen og den samlede værdi af aktiverne for den service og de aktiviteter, der er omhandlet i litra a)

e)

om der er indført investorbeskyttelsesordninger og en detaljeret beskrivelse af disse

f)

den risikostyringspolitik og de risikostyringsordninger, som selskabet anvender ved ydelsen af den service og udøvelsen af de aktiviteter, der er omhandlet i litra a)

g)

ledelsesordningerne, herunder personer med nøglefunktioner i forhold til selskabets aktiviteter i Unionen

h)

alle andre oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA eller de kompetente myndigheder kan udføre deres opgaver i overensstemmelse med denne forordning.

ESMA sender de i henhold til dette stykke modtagne oplysninger til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor et tredjelandsselskab yder investeringsservices eller udøver investeringsaktiviteter i overensstemmelse med denne artikel.

Hvis det er nødvendigt for udførelsen af ESMA's eller de kompetente myndigheders opgaver i henhold til denne forordning, kan ESMA, bl.a. på anmodning af den kompetente myndighed i de medlemsstater, hvor et tredjelandsselskab yder investeringsservices eller udøver investeringsaktiviteter i overensstemmelse med denne artikel, anmode tredjelandsselskaber, der yder service eller udøver aktiviteter i overensstemmelse med denne artikel, om at give yderligere oplysninger om deres aktiviteter.

6b.

Når et tredjelandsselskab yder service eller udøver aktiviteter i overensstemmelse med denne artikel, stiller det oplysningerne om samtlige ordrer og transaktioner i Unionen med finansielle instrumenter, som det har udført enten for egen eller for en kundes regning, til rådighed for ESMA i fem år.

Efter anmodning fra den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor et tredjelandsselskab yder investeringsservices eller udøver investeringsaktiviteter i overensstemmelse med denne artikel, tilgår ESMA de relevante oplysninger, den har fået stillet til rådighed i overensstemmelse med første afsnit, og gør disse oplysninger tilgængelige for den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen.

6c.

Hvis et tredjelandsselskab ikke samarbejder i forbindelse med en undersøgelse eller et kontrolbesøg på stedet, der foretages i henhold til artikel 47, stk. 2, eller hvis det ikke efterkommer en anmodning fra ESMA i henhold til nærværende artikels stk. 6a eller 6b rettidigt og korrekt, kan ESMA trække dets registrering tilbage eller midlertidigt forbyde eller begrænse dets aktiviteter i henhold til artikel 49.«

e)

Stk. 7 affattes således:

»7.   ESMA udarbejder i samråd med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere de oplysninger, som det ansøgende tredjelandsselskab skal give ESMA i sin ansøgning om registrering i henhold til stk. 4, og de oplysninger, der skal afgives henhold til stk. 6a.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. september 2021.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

f)

følgende stykke tilføjes:

»8.   ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at præcisere det format, hvori den ansøgning om registrering, der er omhandlet i stk. 4, skal indgives, og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 6a, skal afgives.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. september 2021.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

5)

I artikel 47 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Kommissionen kan efter den i artikel 51, stk. 2, omhandlede undersøgelsesprocedure vedtage en afgørelse vedrørende et tredjeland, hvoraf det fremgår, at de retlige og tilsynsmæssige rammer for det pågældende tredjeland sikrer følgende:

a)

at selskaber, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, opfylder retligt bindende krav til tilsyn, organisation og god forretningsskik, som har tilsvarende virkning som kravene i denne forordning, i forordning (EU) nr. 575/2013 og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 (*9), i direktiv 2013/36/EU, direktiv 2014/65/EU og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 (*10), samt i de gennemførelsesforanstaltninger, der er vedtaget i henhold til disse lovgivningsmæssige retsakter

b)

at selskaber, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse, der sikrer overholdelse af de gældende retligt bindende krav til tilsyn, organisation og god forretningsskik, og

c)

at de retlige rammer i det pågældende tredjeland omfatter et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i henhold til et tredjelands retlige system.

Hvis det er sandsynligt, at omfanget og rækkevidden af den service, der ydes, og de aktiviteter, der udøves af tredjelandsselskaber i Unionen, efter vedtagelse af en afgørelse som omhandlet i første afsnit, vil være af systemisk betydning for Unionen, kan de i første afsnit omhandlede retligt bindende krav til tilsyn, organisation og god forretningsskik kun betragtes som havende tilsvarende virkning som kravene i de i nævnte afsnit omhandlede retsakter efter en udførlig og detaljeret vurdering. Med henblik herpå vurderer og tager Kommissionen også hensyn til den tilsynsmæssige konvergens mellem det pågældende tredjeland og Unionen.

1a.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50 for at supplere denne forordning ved nærmere at præcisere de omstændigheder, hvorunder det er sandsynligt, at omfanget og rækkevidden af den service, der ydes, og de aktiviteter, der udøves af tredjelandsselskaber i Unionen, efter vedtagelse af en ækvivalensafgørelse som omhandlet i stk. 1, vil være af systemisk betydning for Unionen.

Hvis det er sandsynligt, at omfanget og rækkevidden af den service, der ydes, og de aktiviteter, der udøves af tredjelandsselskaber, vil være af systemisk betydning for Unionen, kan Kommissionen knytte særlige operationelle betingelser til ækvivalensafgørelser, som vil sikre, at ESMA og de nationale kompetente myndigheder har de nødvendige redskaber til at forhindre regelarbitrage og overvåge aktiviteterne i investeringsselskaber fra tredjelande, der er registreret i henhold til artikel 46, stk. 2, for så vidt angår service, der ydes, og aktiviteter, der udøves i Unionen, ved at sikre, at disse selskaber opfylder:

a)

krav, som har tilsvarende virkning som kravene omhandlet i artikel 20 og 21

b)

indberetningskrav, som har tilsvarende virkning som kravene omhandlet i artikel 26, når sådanne oplysninger ikke kan indhentes direkte og løbende gennem et aftalememorandum med tredjelandets kompetente myndighed

c)

krav, som har tilsvarende virkning som handelsforpligtelserne omhandlet i artikel 23 og 28, hvor det er relevant.

Når Kommissionen vedtager den i første afsnit omhandlede afgørelse, tager den hensyn til, om tredjelandet er udpeget som en ikkesamarbejdsvillig skattejurisdiktion i henhold til den relevante EU-politik eller som et højrisikotredjeland i henhold til artikel 9, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/849.

1b.   Et tredjelands tilsynsmæssige og organisatoriske rammer og rammer for god forretningsskik kan anses for at have tilsvarende virkning, når de opfylder alle følgende betingelser:

a)

selskaber, der yder investeringsservice eller udøver investeringsaktiviteter i det pågældende tredjeland, er underlagt krav om meddelelse af tilladelse og er løbende underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse

b)

selskaber, der yder investeringsservice eller udøver investeringsaktiviteter i det pågældende tredjeland, er underlagt tilstrækkelige kapitalkrav; navnlig er selskaber, der yder service eller udøver aktiviteter som omhandlet i punkt 3) eller 6) i afsnit A i bilag I til direktiv 2014/65/EU, underlagt kapitalkrav, der er sammenlignelige med dem, som de ville anvende, hvis de var etableret i Unionen

c)

selskaber, der yder investeringsservice eller udøver investeringsaktiviteter i det pågældende tredjeland, er underlagt passende krav til aktionærer og medlemmer af deres ledelsesorgan

d)

selskaber, der yder investeringsservice eller udøver investeringsaktiviteter, er underlagt fyldestgørende krav til god forretningsskik organisatoriske krav

e)

markedsgennemsigtighed og -integritet sikres ved at forebygge markedsmisbrug i form af insiderhandel og markedsmanipulation.

Med henblik på denne artikels stk. 1a vurderer Kommissionen, når den vurderer ækvivalensen af tredjelandes regler for så vidt angår handelsforpligtelserne i artikel 23 og 28, også, om tredjelandets retlige rammer fastsætter kriterier for, hvornår markedspladser kan anses for at opfylde handelsforpligtelser, som har tilsvarende virkning som dem, der er fastsat i denne forordning eller i direktiv 2014/65/EU.

(*9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 1)."

(*10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 64).«"

b)

Stk. 2 ændres som følger:

i)

litra a) affattes således:

»a)

mekanismerne for udveksling af oplysninger mellem ESMA og de kompetente myndigheder i de berørte tredjelande, herunder adgang til alle de oplysninger vedrørende tredjelandsselskaber, der er meddelt tilladelse i tredjelande, som kræves af ESMA, og hvis det er relevant, ordningerne for ESMA's videre deling af sådanne oplysninger med medlemsstaternes kompetente myndigheder«.

ii)

litra c) affattes således:

»c)

procedurerne vedrørende koordinationen af tilsynsaktiviteter, herunder undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, som ESMA i samarbejde med de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor tredjelandsselskabet yder investeringsservices eller udøver investeringsaktiviteter i henhold til artikel 46, kan foretage, hvis det er nødvendigt for udførelsen af ESMA's eller de kompetente myndigheders opgaver i henhold til denne forordning, efter at have underrettet den kompetente myndighed i tredjelandet behørigt herom«.

iii)

følgende litra tilføjes:

»d)

de procedurer vedrørende en anmodning om oplysninger i henhold til artikel 46, stk. 6a og 6b, som ESMA kan sende til et tredjelandsselskab, der er registreret i henhold til artikel 46, stk. 2.«

c)

Følgende stykker tilføjes:

»5.   ESMA overvåger udviklingen inden for regulering og tilsyn, håndhævelsespraksis og anden relevant markedsudvikling i tredjelande, for hvilke Kommissionen har vedtaget ækvivalensafgørelser i medfør af stk. 1 med henblik på at kontrollere, at betingelserne for at træffe disse afgørelser stadig er opfyldt. ESMA forelægger hvert år Kommissionen en fortrolig rapport om sine resultater. Hvis ESMA finder det hensigtsmæssigt, kan ESMA høre EBA om rapporten.

Rapporten skal også afspejle de tendenser, der er observeret på grundlag af de oplysninger, som er indsamlet i henhold til artikel 46, stk. 6a, navnlig hvad angår selskaber, der yder service eller udøver aktiviteter som omhandlet i punkt 3) eller 6) i afsnit A i bilag I til direktiv 2014/65/EU.

6.   På grundlag af den i stk. 5 omhandlede rapport forelægger Kommissionen mindst en gang årligt Europa-Parlamentet og Rådet en rapport. Rapporten skal indeholde en liste over ækvivalensafgørelser, som Kommissionen har truffet eller trukket tilbage i rapporteringsåret, og alle foranstaltninger, som ESMA har truffet i henhold til artikel 49, samt en begrundelse for disse afgørelser og foranstaltninger.

Kommissionens rapport skal indeholde oplysninger om overvågningen af udviklingen inden for regulering og tilsyn, håndhævelsespraksis og anden relevant markedsudvikling i tredjelande, for hvilke der er vedtaget ækvivalensafgørelser. Den skal også gøre status over, hvordan tredjelandsselskabers grænseoverskridende ydelse af investeringsservice har udviklet sig generelt og navnlig med hensyn til den service og de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I til direktiv 2014/65/EU. Rapporten skal til given tid også indeholde oplysninger om igangværende ækvivalensvurderinger, som Kommissionen foretager i forbindelse med et tredjeland.«

6)

Artikel 49 affattes således:

»Artikel 49

Foranstaltninger, som ESMA skal træffe

1.   ESMA kan midlertidigt forbyde et tredjelandsselskab eller begrænse det i at yde investeringsservice eller udøve investeringsaktiviteter, med eller uden accessoriske tjenesteydelser, i henhold til artikel 46, stk. 1, hvis tredjelandsselskabet har undladt at overholde et forbud eller en restriktion pålagt af ESMA eller EBA i overensstemmelse med artikel 40 og 41 eller af en kompetent myndighed i overensstemmelse med artikel 42 eller har undladt at efterkomme en anmodning fra ESMA i overensstemmelse med artikel 46, stk. 6a og 6b, rettidigt og korrekt, eller hvis tredjelandsselskabet ikke samarbejder i forbindelse med en undersøgelse eller et kontrolbesøg på stedet, der foretages i henhold til artikel 47, stk. 2.

2.   Uden at det berører stk. 1, trækker ESMA registreringen af et tredjelandsselskab i det i henhold til artikel 48 etablerede register tilbage, når ESMA har henvist sagen til den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland, og denne kompetente myndighed ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger til at beskytte investorer eller markedernes ordentlige funktion i Unionen eller ikke har været i stand til at påvise, at det pågældende tredjelandsselskab opfylder de krav i tredjelandet, som det er underlagt, eller betingelserne for, at der blev truffet en afgørelse i overensstemmelse med artikel 47, stk. 1, og et af følgende forhold gør sig gældende:

a)

ESMA har velunderbyggede grunde baseret på dokumenteret bevismateriale, herunder, men ikke begrænset til, de årlige oplysninger, der afgives i henhold til artikel 46, stk. 6a, til at antage, at et tredjelandsselskab i forbindelse med ydelsen af investeringsservice og udøvelsen af investeringsaktiviteter i Unionen handler på en måde, der er klart til skade for investorernes interesser eller markedernes ordentlige funktion;

b)

ESMA har velunderbyggede grunde baseret på dokumenteret bevismateriale, herunder, men ikke begrænset til, de årlige oplysninger, der afgives i henhold til artikel 46, stk. 6a, til at antage, at et tredjelandsselskab i forbindelse med ydelsen af investeringsservice og udøvelsen af investeringsaktiviteter i Unionen har begået en alvorlig overtrædelse af de bestemmelser i tredjelandet, som det er underlagt, og på grundlag af hvilke Kommissionen har vedtaget en afgørelse i henhold til artikel 47, stk. 1.

3.   ESMA underretter rettidigt den kompetente myndighed i tredjelandet om, at den agter at træffe foranstaltninger i henhold til stk. 1 eller 2.

Når ESMA beslutter, hvilken foranstaltning der skal træffes i henhold til nærværende artikel, tager den hensyn til arten og alvoren af risikoen for investorer og markedernes ordentlige funktion i Unionen ud fra følgende kriterier:

a)

hvor længe risikoen varer, og hvor hyppigt den opstår

b)

hvorvidt risikoen har afsløret alvorlige eller systemiske svagheder i tredjelandsselskabets procedurer

c)

hvorvidt risikoen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

d)

hvorvidt risikoen er opstået forsætligt eller uagtsomt.

ESMA underretter straks Kommissionen og det pågældende tredjelandsselskab om enhver foranstaltning, der vedtages i henhold til stk. 1 eller 2, og offentliggør sin beslutning på sit websted.

Kommissionen vurderer, hvorvidt de betingelser, på grundlag af hvilke en afgørelse i henhold til artikel 47, stk. 1, blev vedtaget, fortsat er opfyldt for så vidt angår det pågældende tredjeland.«

7)

I artikel 52 tilføjes følgende stykke:

»13.   Senest den 31. december 2020 foretager ESMA et skøn over de personale- og ressourcebehov, der følger af dens overtagelse af sine beføjelser og pligter i overensstemmelse med artikel 64 i forordning (EU) 2019/2033, og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om dette skøn.«

8)

Artikel 54, stk. 1, affattes således:

»1.   Tredjelandsselskaber kan yde service og udøve aktiviteter i medlemsstaterne i overensstemmelse med de nationale ordninger indtil tre år efter Kommissionens vedtagelse af en afgørelse om det pågældende tredjeland i henhold til artikel 47. Der kan fortsat ydes service og udøves aktiviteter, der ikke er omfattet af en sådan afgørelse, i overensstemmelse med de nationale ordninger.«

Artikel 64

Ændring af forordning (EU) nr. 806/2014

I artikel 12a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 (28) tilføjes følgende stykke:

»3.   I overensstemmelse med artikel 65 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 (*11) gælder henvisninger til artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013 i nærværende forordning for så vidt angår kapitalgrundlagskrav på et individuelt niveau til investeringsselskaber, som er omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, litra c), og som ikke er investeringsselskaber omhandlet i artikel 1, stk. 2 eller 5, i forordning (EU) 2019/2033, på følgende måde:

a)

henvisninger til artikel 92, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 gælder for så vidt angår kravet om samlet kapitalprocent i nærværende forordning som henvisning til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2033

b)

henvisninger til artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 gælder for så vidt angår samlet risikoeksponering i nærværende forordning som henvisning til det relevante krav i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2033 ganget med 12,5.

I overensstemmelse med artikel 65 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 (*12) gælder henvisninger til artikel 104a i direktiv 2013/36/EU i nærværende forordning for så vidt angår krav om yderligere kapitalgrundlag til investeringsselskaber som omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, litra c), og som ikke er investeringsselskaber omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller artikel 1, stk. 5, i forordning (EU) 2019/2033, som henvisning til artikel 40 i direktiv (EU) 2019/2034.

TIENDE DEL

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 65

Henvisninger til forordning (EU) nr. 575/2013 i andre EU-retsakter

For så vidt angår tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber, gælder henvisninger til forordning (EU) nr. 575/2013 i andre EU-retsakter som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 66

Ikrafttræden og anvendelsesdato

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den finder anvendelse fra den 26. juni 2021.

3.   Uanset stk. 2:

a)

finder artikel 63, nr. 2) og 3), anvendelse fra den 26. marts 2020

b)

finder artikel 62, nr. 30), anvendelse fra den 25. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 27. november 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

D. M. SASSOLI

På Rådets vegne

Formand

T. TUPPURAINEN


(1)  EUT C 378 af 19.10.2018, s. 5.

(2)  EUT C 262 af 25.7.2018, s. 35.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.11.2019.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU (se side 64 i denne EUT).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav, og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/630 af 17. april 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (EUT L 111 af 25.4.2019, s. 4).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/878 af 20. maj 2019 om ændring af direktiv 2013/36/EU, for så vidt angår fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 253).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

(16)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 s. 27.7.2012, s. 1).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(20)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).

(22)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1).

(23)  Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 af 7. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår beskyttelse af kunders finansielle instrumenter og midler, produktstyringsforpligtelser og de regler, der finder anvendelse på levering eller modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 500).

(24)  Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).

(25)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/578 af 13. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af krav til aftaler og ordninger om prisstillelse (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 183).

(26)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/567 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår definitioner, gennemsigtighed, porteføljekomprimering og tilsynsforanstaltninger vedrørende produktintervention og positioner (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 90).

(27)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(28)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1).


Top