EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1997

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1997 af 29. november 2019 om genoptagelse af undersøgelsen efter dommen af 19. september 2019 i sag C-251/18, Trace Sport SAS, for så vidt angår Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 af 29. maj 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 over for importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien

C/2019/8711

OJ L 310, 2.12.2019, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1997/oj

2.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1997

af 29. november 2019

om genoptagelse af undersøgelsen efter dommen af 19. september 2019 i sag C-251/18, Trace Sport SAS, for så vidt angår Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 af 29. maj 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 over for importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 266,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

(1)

Den 26. september 2012 indledte Kommissionen ved forordning (EU) nr. 875/2012 (2) en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

(2)

Den 5. juni 2013 udvidede Rådet ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 af 29. maj 2013 (3) (den »anfægtede forordning«) den antidumpingtold, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011, til at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien.

(3)

Ved sin dom af 19. marts 2015 i sag T-413/13, City Cycle Industries mod Rådet, annullerede Den Europæiske Unions Ret artikel 1, stk. 1 og 3, i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013, for så vidt som nævnte forordning finder anvendelse på City Cycle Industries (»City Cycle«).

(4)

For det første analyserede Retten i nævnte doms præmis 82-97 de beviser, som City Cycle havde forelagt i løbet af undersøgelsen. Den konkluderede, at beviserne ikke viste, at City Cycle rent faktisk var en cykeleksportør af srilankansk oprindelse, eller at den opfyldte kriterierne i grundforordningens artikel 13, stk. 2. For det andet fastslog Retten i præmis 98 i den anfægtede dom ikke desto mindre, at Rådet ikke havde beviser, på grundlag af hvilke det i betragtning 78 i den pågældende forordning med rette kunne konkluderes, at City Cycle deltog i omladning. For det tredje anførte Retten i præmis 99 i den anfægtede dom, at det ikke kunne udelukkes, at praksis, processer eller forarbejdning, for hvilke der ikke var nogen gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af den oprindelige antidumpingtold, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 1, andet afsnit, omfattede City Cycles deltagelse i omladning.

(5)

Den 26. januar 2017 blev appellerne mod Rettens dom af 19. marts 2015 afvist ved Domstolens dom i de forenede sager C-248/15P, C-254/15P og C-260/15P (4), City Cycle Industries mod Rådet.

(6)

Efter nævnte dom afsagt af Domstolen genoptog Kommissionen delvis den antiomgåelsesundersøgelse vedrørende import af cykler afsendt fra Sri Lanka, uanset om varen er angivet med oprindelse i Sri Lanka, der førte til vedtagelsen af den anfægtede forordning, og genoptog den ved det punkt, hvor uregelmæssigheden indtrådte. Genoptagelsen var begrænset til gennemførelsen af Domstolens dom i forbindelse med City Cycle. Som følge af denne genoptagelse vedtog Kommissionen gennemførelsesforordning (EU) 2018/28 af 9. januar 2018 om genindførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler, uanset om de er angivet med oprindelse i Sri Lanka, fremstillet af City Cycle Industries.

(7)

I forbindelse med en anmodning om præjudiciel forelæggelse fremsat af Rechtbank Noord-Holland fastslog Domstolen den 19. september 2019 i sag C-251/18, Trace Sport SAS, at Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 er ugyldig, for så vidt angår import af cykler afsendt fra Sri Lanka, uanset om de er angivet med oprindelse i Sri Lanka. Domstolen konkluderede, at Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 ikke indeholder en individuel analyse af den omgåelsespraksis, som Kelani Cycles og Creative Cycles muligvis har deltaget i. Domstolen fandt, at konklusionen med hensyn til forekomsten af omladning i Sri Lanka ud fra et juridisk synspunkt ikke kunne baseres udelukkende på de to konstateringer, som Rådet udtrykkeligt havde foretaget, dvs. for det første, at der havde været en ændring i handelsmønstret mellem Unionen og Sri Lanka, og for det andet, at nogle af de eksporterende producenter ikke havde været samarbejdsvillige. Derfor erklærede Domstolen, at gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 er ugyldig, for så vidt som den finder anvendelse på importen af cykler afsendt fra Sri Lanka, uanset om varerne er angivet med oprindelse i det pågældende land.

(8)

I henhold til artikel 266 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har EU-institutionerne pligt til at gennemføre de til dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger.

(9)

Det følger af retspraksis, at når en dom fra Domstolen annullerer en forordning, der indfører antidumpingtold, eller erklærer en sådan forordning ugyldig, har den institution, som skal træffe foranstaltninger med henblik på opfyldelse af dommen, mulighed for at genoptage den procedure, der førte til den nævnte forordning, selv om beføjelsen hertil ikke er udtrykkeligt fastsat i den gældende forordning (5).

(10)

Endvidere kan den pågældende institution, medmindre den fastslåede uregelmæssighed medfører, at hele proceduren er ugyldig, med henblik på at vedtage en retsakt, der træder i stedet for en tidligere retsakt, som er blevet annulleret eller erklæret ugyldig, kun genoptage proceduren på det trin, hvor uregelmæssigheden blev begået (6). Dette betyder navnlig, at annullationen i en situation, hvor en retsakt, som afslutter en administrativ procedure, annulleres, ikke nødvendigvis vedrører de forberedende retsakter såsom indledningen af antiomgåelsesproceduren ved Kommissionens forordning (EU) nr. 875/2012.

(11)

Kommissionen har således mulighed for at afhjælpe de aspekter af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013, som førte til annullationen, og lade de dele, som ikke berøres af Domstolens dom, forblive uændrede (7).

(12)

Kommissionen besluttede derfor at genoptage antiomgåelsesundersøgelsen med henblik på at afhjælpe den ulovlighed, som Domstolen har fundet.

(13)

Da Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/28 af 9. januar 2018 ikke berøres af den uregelmæssighed, som Domstolen konstaterede i sag C-251/18, er den endelige antidumpingtold på importen af cykler, uanset om de er angivet med oprindelse i Sri Lanka, fremstillet af City Cycle Industries ikke dækket af denne undersøgelse.

2.   GENOPTAGELSE AF UNDERSØGELSEN

2.1.   Genoptagelse

(14)

I betragtning af ovenstående genoptager Kommissionen den antiomgåelsesundersøgelse vedrørende importen af cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler), KN-kode ex 8712 00 30 og ex 8712 00 70 (Taric-kode 8712003010 og 8712007091), afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, som førte til vedtagelsen af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013, og genoptager den ved det punkt, hvor uregelmæssigheden indtrådte, ved offentliggørelse af nærværende forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

(15)

Genoptagelsen er begrænset til gennemførelsen af Domstolens dom i sag C-251/18, Trace Sport SAS. I nævnte dom vedrører den ulovlighed, som Domstolen har fundet, den forpligtelse, som EU-institutionerne har til at bære bevisbyrden i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1036, som den forelå på det tidspunkt.

(16)

Det er derfor nødvendigt at udbedre manglen på fyldestgørende begrundelser i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 vedrørende de foreliggende oplysninger om omgåelsespraksis i Sri Lanka.

2.2.   Registrering

(17)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, skal importen af den undersøgte vare gøres til genstand for registrering for at sikre, at der kan opkræves et passende beløb i antidumpingtold fra den dato, hvor der blev indført registrering af denne import, hvis det som resultat af undersøgelsen konstateres, at der forekommer omgåelse.

(18)

Kommissionen kan ved en forordning give toldmyndighederne instruks om at ophøre med at registrere importen til Unionen af varer fremstillet af producenter, som har anmodet om fritagelse for registrering, hvis det kan fastslås, at de pågældende opfylder betingelserne for fritagelsen.

2.3.   Skriftlige indlæg

(19)

Interesserede parter opfordres til at træde frem og tilkendegive deres synspunkter, forelægge oplysninger og fremlægge dokumentation om forhold vedrørende genoptagelsen af denne undersøgelse senest 20 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

2.4.   Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

(20)

Interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt skal fremsættes skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende genoptagelse af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

2.5.   Vejledning om indgivelse af skriftlige bemærkninger og indsendelse af korrespondance

(21)

Oplysninger, der forelægges Kommissionen som led i handelsbeskyttelsesundersøgelser, må ikke være omfattet af ophavsret. Interesserede parter skal, før de forelægger Kommissionen oplysninger og data omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter berørt af undersøgelsen oplysningerne og/eller dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

(22)

Alle skriftlige bemærkninger og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal forsynes med påtegningen »Limited« (8).

(23)

Interesserede parter, der indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, skal indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«, jf. grundforordningens artikel 19, stk. 2. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part indsender fortrolige oplysninger uden også at indsende et ikke-fortroligt sammendrag, der opfylder kravene til form og indhold, kan der ses bort fra sådanne fortrolige oplysninger.

(24)

Interesserede parter opfordres til at indsende alle deres bemærkninger og anmodninger via e-mail eller TRON.tdi (https://webgate.ec. europa.eu/tron/TDI) (9), herunder scannede fuldmagter og erklæringer. Ved brug af e-mail eller TRON.tdi udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk kommunikation, og som findes i dokumentet »Korrespondance med Europa-Kommissionen i handelsbeskyttelsessager«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels websted: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152565.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation for interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for fremsættelse af bemærkninger pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H, kontor: CHAR 04/039, 1049 Bruxelles,

BELGIEN

E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

2.6.   Manglende samarbejdsvilje

(25)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte tidsfrister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(26)

Konstateres det, at en interesseret part har givet urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

(27)

Hvis en interesseret part helt eller delvist undlader at samarbejde, og afgørelserne i forbindelse med undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde samarbejdet.

(28)

Indgives svar ikke elektronisk, betragtes dette ikke som manglende samarbejdsvilje, forudsat at den interesserede part påviser, at indgivelse af svar på den ønskede måde vil indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. I givet fald skal den interesserede part omgående kontakte Kommissionen.

2.7.   Høringskonsulent

(29)

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten i handelsprocedurer griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

(30)

En anmodning om en høring med høringskonsulenten bør indgives skriftligt og begrundes. Høringskonsulenten vil analysere begrundelsen for anmodningen. Disse høringer bør principielt kun finde sted, hvis spørgsmålene ikke allerede er blevet afklaret med Kommissionens tjenestegrene.

(31)

Anmodninger skal indgives i god tid og hurtigst muligt for at sikre en velordnet afvikling af procedurerne. Med henblik herpå bør interesserede parter anmode om høringskonsulentens mellemkomst hurtigst muligt efter den hændelse, der berettiger en sådan mellemkomst. Hvis anmodninger om høring indgives efter den relevante tidsrammes udløb, vil høringskonsulenten også undersøge årsagerne til sådanne sene anmodninger, karakteren af de spørgsmål, der er rejst, og virkningen af disse spørgsmål på retten til forsvar under behørig hensyntagen til god forvaltningsskik og rettidig afslutning af undersøgelsen.

(32)

Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens sider på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.8.   Behandling af personoplysninger

(33)

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (10).

(34)

En databeskyttelsesmeddelelse, der informerer alle personer om behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af Kommissionens handelsbeskyttelsesaktiviteter, findes på Generaldirektoratet for Handels websted: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157872.pdf.

2.9.   Underretning til toldmyndighederne

(35)

De nationale toldmyndigheder underrettes om at afvente offentliggørelsen af resultatet af den genoptagne undersøgelse, inden de træffer afgørelse om eventuelle anmodninger om tilbagebetaling af eller fritagelse for den told, der er omhandlet i denne forordning. Offentliggørelsen bør normalt ske senest ni måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning.

2.10.   Fremlæggelse af oplysninger

(36)

Interesserede parter bliver derefter underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det er hensigten at gennemføre dommen, og vil få lejlighed til at fremsætte bemærkninger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Kommissionen genoptager den antiomgåelsesundersøgelse vedrørende importen af cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8712 00 30 og ex 8712 00 70 (Taric-kode 8712003010 og 8712007091), afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, som førte til vedtagelsen af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 af 29. maj 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011.

Artikel 2

1.   I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i grundforordningen skal medlemsstaternes toldmyndigheder tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i nærværende forordnings artikel 1.

2.   Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 3

De nationale toldmyndigheder afventer offentliggørelsen af resultatet af den genoptagne undersøgelse, inden de træffer afgørelse om eventuelle anmodninger om tilbagebetaling af eller fritagelse for den told, der er omhandlet i denne forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 875/2012 af 25. september 2012 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, og om at gøre denne import til genstand for registrering (EUT L 258 af 26.9.2012, s. 21).

(3)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 af 29. maj 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 over for importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien (EUT L 153 af 5.6.2013, s. 1).

(4)  Forenede sager C-248/15P (appel indgivet af EU-erhvervsgrenen), C-254/15P (appel indgivet af Europa-Kommissionen) og C-260/15 P (appel indgivet af Rådet for Den Europæiske Union).

(5)  Domstolens dom af 15. marts 2018, sag C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, præmis 73. Se også Domstolens dom af 19. juni 2019, sag C-612/16, P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, præmis 43.

(6)  Ibid., præmis 74. Se også Domstolens dom af 19. juni 2019, sag C-612/16, P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, præmis 43.

(7)  Domstolens dom af 3. oktober 2000, sag C-458/98, Industrie des Poudres Sphériques mod Rådet, ECLI:EU:C:2000:531, præmis 80-85.

(8)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21) og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(9)  For at få adgang til TRON.tdi skal interesserede parter have en EU Login-konto. Fuldstændige oplysninger om registrering på og brug af TRON.tdi findes på https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


Top