Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1692

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1692 af 9. oktober 2019 om anvendelsen af visse bestemmelser vedrørende registrering og datadeling i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 efter udløbet af den endelige frist for registrering af indfasningsstoffer (EØS-relevant tekst)

C/2019/7132

OJ L 259, 10.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1692/oj

10.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1692

af 9. oktober 2019

om anvendelsen af visse bestemmelser vedrørende registrering og datadeling i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 efter udløbet af den endelige frist for registrering af indfasningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 132, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For ikke at overbebyrde myndighederne og fysiske eller juridiske personer med arbejde med registreringen af stoffer, der allerede fandtes på det indre marked, da forordning (EF) nr. 1907/2006 trådte i kraft, blev der ved forordningens artikel 23 fastsat en overgangsordning for indfasningsstoffer. Som følge heraf blev der fastsat en række overgangsfrister for registrering af sådanne stoffer. Det følger af forordningens artikel 23, stk. 3, at den endelige registreringsfrist inden for overgangsordningen, udløb den 1. juni 2018.

(2)

Med henblik på at sikre lige vilkår mellem markedsaktører, der fremstiller eller markedsfører indfasnings- og ikke-indfasningsstoffer, er det nødvendigt nærmere at angive anvendelsesområdet for de bestemmelser, ved hvilke der er fastsat gunstige betingelser for registrering af indfasningsstoffer, efter overgangsordningens udløb. Derfor bør der fastsættes en hensigtsmæssig, rimelig og klar skæringsdato for disse bestemmelser, hvorefter bestemmelserne ikke længere skal gælde eller kun gælde under særlige omstændigheder.

(3)

I artikel 3, stk. 30, i forordning (EF) nr. 1907/2006 er der fastsat betingelser for beregningen af de årlige mængder på grundlag af den mængde, der er blevet importeret eller fremstillet i de tre foregående kalenderår. Med henblik på at sikre, at markedsaktørerne har tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige justeringer af deres beregningsmetoder, bør disse betingelser som en første foranstaltning fortsætte med at gælde indtil den angivne skæringsdato. For at tage hensyn til definitionen af »pr. år« i artikel 3, stk. 30, i forordning (EF) nr. 1907/2006, er det hensigtsmæssigt at fastsætte skæringsdatoen til udgangen af dette kalenderår (31. december 2019).

(4)

I overensstemmelse med lovgiverens hensigt om at reducere registreringsforpligtelsers eventuelle virkning for lavvolumenstoffer, fastsættes der i artikel 12, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1907/2006 mindre strenge oplysningskrav til registreringen af visse lavvolumenstoffer, forudsat at de ikke opfylder kriterierne i bilag III i forordning (EF) nr. 1907/2006. I henhold til forordningens artikel 23, stk. 3, skal disse lavvolumenstoffer registreres senest ved fristen for registrering den 1. juni 2018. Efter denne frist skal den bestemmelse imidlertid, som en anden foranstaltning, fortsat finde anvendelse efter den 1. juni 2018 for at sikre lige behandling af registranter, som deltager en registrering eller ajourfører deres dossierer i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, litra b).

(5)

Den 1. juni 2018 ophørte den formelle drift af fora for informationsudveksling om stoffer (SIEF'er). Registranternes fortsatte datadelingsforpligtelser skal dog, som en tredje foranstaltning, håndhæves, og registranter skal opfordres til at benytte lignende uformelle kommunikationsplatforme for at gøre det muligt for dem at opfylde deres fortsatte registrerings- og datadelingsforpligtelser i henhold til både forordning (EF) nr. 1907/2006 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/9 (2).

(6)

Som en fjerde foranstaltning bør det fastsættes, at en potentiel registrant, som har præregistreret et indfasningsstof i overensstemmelse med artikel 28 i forordning (EF) nr. 1907/2006 indtil den angivne skæringsdato ikke behøver følge den procedure for forespørgsler, som er fastsat i forordningens artikel 26, da formålet med forespørgselsprocessen allerede er opfyldt gennem præregistreringen.

(7)

Det skal sikres, at tvistprocedurer vedrørende datadeling er tydeligt identificerbare. De regler vedrørende datadeling i artikel 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor fortsat finde anvendelse indtil den angivne skæringsdato. Efter den skæringsdato bør kun reglerne for datadeling i forordningens artikel 26 og 27 finde anvendelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Beregning af mængder af indfasningsstoffer

Den specifikke metode til beregning af de årlige mængder af indfasningsstoffer, som fastsat i artikel 3, stk. 30, i forordning (EF) nr. 1907/2006, fortsætter kun med at finde anvendelse indtil den 31. december 2019. Når en registrant har fuldendt registreringen af et stof, beregner registranten sin mængde af stoffet pr. kalenderår i henhold til artikel 3, stk. 30, i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Artikel 2

Registreringskrav for visse lavvolumenindfasningsstoffer

Udløbet af overgangsordningen for indfasningsstoffer i forordning (EF) nr. 1907/2006 påvirker ikke anvendelsen af forordningens artikel 12, stk. 1, litra b).

Artikel 3

Datadelingsforpligtelser efter registrering

Efter registrering af et stof skal registranter, herunder dem som indsender data sammen med andre registranter, fortsat opfylde deres datadelingsforpligtelser på en retfærdig, gennemskuelig og ikke-diskriminerende måde som angivet i afsnit III i forordning (EF) nr. 1907/2006 og i gennemførelsesforordning (EU) 2016/9. I den sammenhæng skal registranter anvende uformelle kommunikationsplatforme svarende til foraene for informationsudveksling om stoffer i artikel 29 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Artikel 4

Pligt til at forespørge

1.   Hvis de forhandlinger om datadeling, der føres i overensstemmelse med artikel 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 ikke resulterer i, at der indgås en aftale, finder bestemmelserne i nævnte artikel kun anvendelse indtil den 31. december 2019.

2.   Efter den 31. december 2019 er præregistreringer foretaget i overensstemmelse med artikel 28 i forordning (EF) nr. 1907/2006 ikke længere gyldige, og artikel 26 og 27 finder anvendelse på alle indfasningsstoffer.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/9 af 5. januar 2016 om fælles indsendelse af data og datadeling i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 3 af 6.1.2016, s. 41).


Top