Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1561

Kommissionens forordning (EU) 2019/1561 af 17. september 2019 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlormequat i dyrkede svampe (EØS-relevant tekst.)

C/2019/6539

OJ L 240, 18.9.2019, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1561/oj

18.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 240/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1561

af 17. september 2019

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlormequat i dyrkede svampe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 16, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL'er«) af chlormequat.

(2)

MRL'erne for chlormequat blev for nylig ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2017/693 (2) i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005. Inden for disse rammer blev der fastsat en midlertidig MRL for dyrkede svampe på 0,9 mg/kg som reaktion på overvågningsdata, som viste, at der i ubehandlede dyrkede svampe forekom restkoncentrationer over bestemmelsesgrænseværdien, og at sådanne restkoncentrationer kan skyldes krydskontaminering af dyrkede svampe med halm, der er blevet lovligt behandlet med chlormequat.

(3)

Svampeproducenter har forelagt Kommissionen nylige overvågningsdata specifikt for østershatte, som viser, at der i disse produkter forekommer restkoncentrationer over den gældende midlertidige MRL for dyrkede svampe. Disse restkoncentrationer skyldes krydskontaminering af dyrkede svampe med halm, der er blevet lovligt behandlet med chlormequat. Flere medlemsstater har forelagt supplerende overvågningsdata fra offentlig kontrol specifikt for østershatte, som bekræfter disse resultater.

(4)

Tyskland udarbejdede og evaluerede en ansøgning om ændring af den gældende MRL i henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 396/2005 og fremsendte evalueringsrapporten til Kommissionen.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vurderede ansøgningen og vurderingsrapporten, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav en videnskabelig erklæring om den foreslåede MRL (3). Autoriteten fremsendte udtalelsen til ansøgeren, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde den.

(6)

Autoriteten konkluderede i sin videnskabelige erklæring, at den ændring af MRL'en, som Tyskland havde anmodet om, var acceptabel med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffets toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for dette stof gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde det, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(7)

På baggrund af autoritetens konklusioner om risiko for forbrugerne bør MRL'en for østershatte fastsættes på et niveau, der svarer til den 95. percentil af alle stikprøveresultaterne, samtidig med at den gældende MRL for andre dyrkede svampe opretholdes. Denne MRL vil blive taget op til revision; i forbindelse med revisionen vil der blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger pr. 13. april 2021.

(8)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/693 af 7. april 2017 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bitertanol, chlormequat og tebufenpyrad i eller på visse produkter (EUT L 101 af 13.4.2017, s. 1).

(3)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online på: http://www.efsa.europa.eu:

Statement on the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in oyster mushrooms. EFSA Journal 2019;17(5):5707.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II udgår kolonnen vedrørende chlormequat.

2)

I bilag III, del A, indsættes følgende kolonne vedrørende chlormequat:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Chlormequat (summen af chlormequat og salte heraf, udtrykt som chlormequatchlorid)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

0,01 (*1)

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet (2)

 

0120000

Trænødder

0,01 (*1)

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet (2)

 

0130000

Kernefrugter

 

0130010

Æbler

0,01 (*1)

0130020

Pærer

0,07 (+)

0130030

Kvæder

0,01 (*1)

0130040

Mispel

0,01 (*1)

0130050

Japanmispel/loquat

0,01 (*1)

0130990

Andet (2)

0,01 (*1)

0140000

Stenfrugter

0,01 (*1)

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet (2)

 

0150000

Bær og små frugter

 

0151000

a)

Druer

0,05

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

0,01 (*1)

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01 (*1)

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet (2)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01 (*1)

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet (2)

 

0160000

Diverse frugter med:

0,01 (*1)

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0161990

Andet (2)

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet (2)

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mangofrugter

 

0163040

Papajaer

 

0163050

Granatæbler

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guavaer

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brødfrugter

 

0163100

Durianfrugter

 

0163110

Soursops/guanabanas

 

0163990

Andet (2)

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01 (*1)

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniokker

 

0212020

Søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet (2)

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod

 

0213050

Jordskokker

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser

 

0213090

Havrerod

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet (2)

 

0220000

Løg

0,01 (*1)

0220010

Hvidløg

 

0220020

Løg

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet (2)

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

0231010

Tomater

 

0231020

Sød peberfrugt

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

0231040

Okra, lady's fingers

 

0231990

Andet (2)

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet (2)

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet (2)

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01 (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet (2)

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål

 

0242990

Andet (2)

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet (2)

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

0,01 (*1)

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet (2)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet (2)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

 

0254000

d)

Brøndkarse

 

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

 

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet (2)

 

0260000

Bælgplanter

0,01 (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet (2)

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01 (*1)

0270010

Alm. asparges

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270030

Bladselleri

 

0270040

Knoldfennikel

 

0270050

Artiskokker

 

0270060

Porrer

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusskud

 

0270090

Palmehjerter

 

0270990

Andet (2)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

 

0280010

Dyrkede svampe

0,9 (+)

0280020

Vilde svampe

0,01 (*1)

0280990

Mosser og laver

0,01 (*1)

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01 (*1)

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet (2)

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

0,01 (*1)

0401020

Jordnødder

0,01 (*1)

0401030

Valmuefrø

0,01 (*1)

0401040

Sesamfrø

0,01 (*1)

0401050

Solsikkefrø

0,01 (*1)

0401060

Rapsfrø

7 (+)

0401070

Sojabønner

0,01 (*1)

0401080

Sennepsfrø

0,01 (*1)

0401090

Bomuldsfrø

0,7

0401100

Græskarfrø

0,01 (*1)

0401110

Saflorfrø

0,01 (*1)

0401120

Hjulkronefrø

0,01 (*1)

0401130

Sæddodderfrø

0,01 (*1)

0401140

Hampfrø

0,01 (*1)

0401150

Kristpalmefrø

0,01 (*1)

0401990

Andet (2)

0,01 (*1)

0402000

Olieholdige frugter

0,01 (*1)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet (2)

 

0500000

KORN

 

0500010

Byg

3

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,01 (*1)

0500030

Majs

0,01 (*1)

0500040

Alm. hirse

0,01 (*1)

0500050

Havre

15

0500060

Ris

0,01 (*1)

0500070

Rug

8

0500080

Alm, durra/sorghum

0,01 (*1)

0500090

Hvede

7

0500990

Andet (2)

0,01 (*1)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05 (*1)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebønner

 

0630000

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet (2)

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet (2)

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet (2)

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

0700000

HUMLE

0,05 (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05 (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet (2)

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05 (*1)

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet (2)

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05 (*1)

0830010

Kanel

 

0830990

Andet (2)

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05 (*1)

0840020

Ingefær (10)

0,05 (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05 (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

0840990

Andet (2)

0,05 (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05 (*1)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet (2)

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05 (*1)

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet (2)

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05 (*1)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet (2)

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01 (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

0900020

Sukkerrør

 

0900030

Cikorierødder

 

0900990

Andet (2)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

Varer fra

 

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

0,3

1011020

Fedt

0,15

1011030

Lever

1,5

1011040

Nyre

1,5

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

1011990

Andet (2)

0,01 (*1)

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

0,3

1012020

Fedt

0,15

1012030

Lever

1,5

1012040

Nyre

1,5

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

1012990

Andet (2)

0,01 (*1)

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

0,3

1013020

Fedt

0,15

1013030

Lever

1,5

1013040

Nyre

1,5

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

1013990

Andet (2)

0,01 (*1)

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

0,3

1014020

Fedt

0,15

1014030

Lever

1,5

1014040

Nyre

1,5

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

1014990

Andet (2)

0,01 (*1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

0,3

1015020

Fedt

0,15

1015030

Lever

1,5

1015040

Nyre

1,5

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

1015990

Andet (2)

0,01 (*1)

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

Muskel

0,05

1016020

Fedt

0,05

1016030

Lever

0,15

1016040

Nyre

0,15

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,15

1016990

Andet (2)

0,01 (*1)

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

0,3

1017020

Fedt

0,15

1017030

Lever

1,5

1017040

Nyre

1,5

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

1017990

Andet (2)

0,01 (*1)

1020000

Mælk

0,5

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet (2)

 

1030000

Fugleæg

0,15

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet (2)

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05 (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01 (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01 (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,3

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

Chlormequat (summen af chlormequat og salte heraf, udtrykt som chlormequatchlorid)

(+)

Nylige overvågningsdata viser, at indholdet af chlormequat i pærer er faldende, men stadig forekommer på et niveau, der ligger over bestemmelsesgrænsen, på grund af tidligere anvendelser. Der bør derfor fastsættes en midlertidig MRL på 0,07 mg/kg, indtil der er forelagt yderligere overvågningsdata. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til disse oplysninger, hvis de foreligger senest den 13. april 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0130020

Pærer

(+)

Følgende MRL gælder for østershatte: 6 mg/kg Overvågningsdata viser, at der kan forekomme krydskontaminering af ubehandlede dyrkede svampe med halm, der lovligt er behandlet med chlormequat. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til disse oplysninger, hvis de foreligger senest den 13. april 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0280010

Dyrkede svampe

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om afgrødemetabolisme ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 13. april 2019, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0401060

Rapsfrø«


(*1)  Analytisk bestemmelsesgrænseværdi

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat MRL'er for.


Top