EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1241

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2019/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005

PE/59/2019/REV/1

OJ L 198, 25.7.2019, p. 105–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj

25.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/105


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1241

af 20. juni 2019

om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2019/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (4) fastsættes bestemmelser om en fælles fiskeripolitik, som tager sigte på bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne.

(2)

Tekniske foranstaltninger er værktøjer, der fungerer som støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik. En evaluering af den nuværende reguleringsstruktur i forbindelse med tekniske foranstaltninger har imidlertid vist, at det sandsynligvis ikke er muligt at opfylde den fælles fiskeripolitiks målsætninger, og en ny tilgang bør anlægges for at øge de tekniske foranstaltningers effektivitet, idet hovedvægten lægges på tilpasning af forvaltningsstrukturen.

(3)

Der er behov for at udarbejde en ramme for regulering af tekniske foranstaltninger. Denne ramme bør på den ene side fastlægge generelle bestemmelser, som skal gælde for alle EU-farvande, og på den anden side fastlægge, at der inden for rammerne af den regionaliseringsproces, som er indført ved forordning (EU) nr. 1380/2013, kan vedtages tekniske foranstaltninger, som tager hensyn til regionsspecifikke forhold inden for fiskeri.

(4)

Rammen bør omfatte fangst og landing af fiskeressourcer, fiskeredskabers anvendelse og samspillet mellem fiskeri og marine økosystemer.

(5)

Denne forordning bør gælde for fiskeri i EU-farvande, der udøves af EU- og tredjelandsfartøjer og af EU-medlemsstaternes statsborgere, uden at dette berører flagstatens primære ansvar, og for EU-fiskerfartøjer, der fisker i EU-farvande i regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den bør for så vidt angår EU-fiskerfartøjer og EU-medlemsstaternes statsborgere også gælde i tredjelandsfarvande for tekniske foranstaltninger, der er vedtaget for NEAFC-reguleringsområdet (NEAFC — Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav) og GFCM-aftaleområdet (GFCM — Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet).

(6)

Hvor det er relevant, bør tekniske foranstaltninger gælde for rekreativt fiskeri, som kan have betydelig indvirkning på fiske- og skaldyrsbestandene.

(7)

Tekniske foranstaltninger bør bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger om at fiske på niveauet for det maksimale bæredygtige udbytte, reducere uønskede fangster, eliminere udsmid og bidrage til at opnå en god miljøtilstand som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF (5).

(8)

Tekniske foranstaltninger bør specifikt bidrage til at beskytte marine arters unge individer og gydestimer, ved at der anvendes selektive fiskeredskaber og foranstaltninger med henblik på at hindre uønskede fangster. Tekniske foranstaltninger bør også i videst muligt omfang begrænse fiskeredskabers indvirkning på marine økosystemer, navnlig på følsomme arter og levesteder, herunder i givet fald ved at anvende incitamenter. De bør desuden bidrage til, at der indføres forvaltningsforanstaltninger med det formål at opfylde forpligtelserne i Rådets direktiv 92/43/EØF (6) og direktiv 2008/56/EF og Europa-Parlamentets og Rådets 2009/147/EF (7).

(9)

For at kunne evaluere effektiviteten af tekniske foranstaltninger bør der fastsættes mål for omfanget af uønskede fangster, navnlig fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, omfanget af utilsigtede fangster af følsomme arter og den geografiske udbredelse af havbundslevesteder, som fiskeri har skadelig indflydelse på. Disse mål bør afspejle den fælles fiskeripolitiks målsætninger, EU-miljølovgivningen — navnlig direktiv 92/43/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (8) — samt international god praksis.

(10)

For at sikre en ensartet fortolkning og gennemførelse af tekniske regler bør definitionerne af fiskeredskaber og fiskeri i de gældende forordninger med tekniske foranstaltninger ajourføres og konsolideres.

(11)

Visse skadevoldende fiskeredskaber eller -metoder, der indebærer brug af sprængstoffer, gift, bedøvende stoffer, elektrisk strøm, tryklufthamre eller andre slagredskaber, trukne redskaber og grabber til fiskeri efter ædelkoral eller andre typer koral eller korallignende arter samt visse undervandsharpuner bør forbydes. Marine arter, der er fanget med disse redskaber eller metoder bør ikke kunne sælges, frembydes eller udbydes til salg, hvis de er forbudt i henhold til denne forordning.

(12)

Anvendelse af trawl med elektrisk strøm bør fortsat være mulig i en overgangsperiode indtil den 30. juni 2021 og på bestemte strenge betingelser.

(13)

Der bør i lyset af rådgivningen fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) fastsættes fælles regler vedrørende restriktioner for anvendelse af trukne redskaber og om fangstposers konstruktion for at hindre skadelig praksis, som fører til uselektivt fiskeri.

(14)

For at begrænse anvendelsen af drivgarn, som kan fiske over store områder og føre til omfattende fangster af følsomme arter, bør de gældende restriktioner for anvendelse af sådanne fiskeredskaber konsolideres.

(15)

I lyset af rådgivningen fra STECF bør det af hensyn til beskyttelsen af følsomme dybhavsarter fortsat være forbudt at fiske med faststående garn i ICES-afsnit 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7j og 7k og ICES-underområde 8, 9, 10 og 12 øst for 27°V i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mere end 200 m, dog med visse undtagelser.

(16)

For visse sjældne fiskearter, som f.eks. visse hajer og rokker, kan selv et begrænset fiskeri udgøre en alvorlig risiko for arternes bevarelse. For at beskytte sådanne arter bør der indføres et generelt forbud mod fiskeri efter dem.

(17)

For at opfylde kravet i direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF om streng beskyttelse af følsomme marine arter, som f.eks. havpattedyr, havfugle og havkrybdyr, bør medlemsstaterne indføre skadebegrænsende foranstaltninger, der tager sigte på at begrænse og om muligt helt undgå fiskeredskabers fangster af disse arter.

(18)

De nuværende restriktioner for anvendelse af bundfiskeredskaber bør fortsat gælde for at opretholde beskyttelsen af følsomme marine levesteder ud for Irlands, Det Forenede Kongeriges, Azorernes, Madeiras og De Kanariske Øers kyster samt i NEAFC-reguleringsområdet.

(19)

Hvis der på grundlag af den videnskabelige rådgivning kan udpeges andre sådanne levesteder, bør det være muligt at indføre lignende restriktioner for at beskytte disse levesteder.

(20)

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013 bør der fastsættes bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for at sikre beskyttelse af marine arters unge individer og med henblik på at etablere områder, hvor fiskebestande kan genoprettes, samt med henblik på at fastsætte mindste handelsstørrelser.

(21)

Det bør fastlægges, hvordan størrelsen af marine arter skal måles.

(22)

Medlemsstaterne bør kunne gennemføre pilotprojekter med det formål at undersøge metoder til at undgå, minimere og eliminere uønskede fangster. Hvis det af resultaterne af disse projekter eller videnskabelig rådgivning fremgår, at der er omfattende uønskede fangster, bør medlemsstaterne bestræbe sig på at fastsætte tekniske foranstaltninger for at reducere sådanne fangster.

(23)

Denne forordning bør fastsætte minimumsstandarder for hvert havområde. Disse minimumsstandarder er baseret på gældende tekniske foranstaltninger, idet der tages hensyn til STECF-rådgivning og interessenters holdning. Disse standarder bør bestå af minimumsstandarder for maskestørrelser for trukne redskaber og faststående garn, bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, lukkede områder eller områder med restriktioner samt naturbevarelsesforanstaltninger, der tager sigte på at begrænse fangster af følsomme arter i visse områder, og eventuelle andre gældende regionsspecifikke tekniske foranstaltninger.

(24)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at udarbejde fælles henstillinger med henblik på inden for rammerne af den regionaliseringsproces, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1380/2013, at indføre passende tekniske foranstaltninger, som adskiller sig fra disse basisforanstaltninger, baseret på videnskabeligt belæg.

(25)

Sådanne regionale tekniske foranstaltninger bør som minimum føre til fordele med hensyn til bevarelse af havets biologiske ressourcer, som mindst er ækvivalente med dem, som er fastsat i minimumsstandarderne, navnlig hvad angår udnyttelsesmønstre og graden af beskyttelse for følsomme arter og levesteder.

(26)

Regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger vedrørende karakteristika for maskestørrelse og artsselektive redskaber, der afviger fra minimumsstandarderne, sikre, at sådanne foranstaltninger som minimum resulterer i lignende eller bedre selektivitetskarakteristika i forhold til de redskaber, der er i overensstemmelse med minimumsstandarderne.

(27)

Regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger vedrørende områder med restriktioner for at beskytte unge individer eller gydestimer fastlægge lukningernes målsætninger, geografiske afgrænsning og varighedsamt restriktioner for redskaber og kontrol- og overvågningsordninger i deres fælles henstillinger.

(28)

Regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelsen af fælles henstillinger vedrørende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser sikre, at den fælles fiskeripolitiks målsætning om beskyttelse af marine arters unge individer overholdes, samtidig med at det sikres, at der ikke indføres markedsforvridning, og at der ikke skabes et marked for fisk, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser.

(29)

Det bør gennem regionalisering være muligt at indføre bestemmelser om realtidslukninger sammen med bestemmelser om flytning af fangstpladser som en yderligere foranstaltning til beskyttelse af følsomme arter, unge individer eller gydestimer. Betingelser for indførelse af sådanne områder, herunder lukningernes geografiske afgrænsning og varighed, samt kontrol- og overvågningsordninger bør fastlægges i de relevante fælles henstillinger.

(30)

På grundlag af en vurdering af virkningerne af innovative redskaber kan anvendelse eller udvidelse af anvendelse af sådanne innovative redskaber medtages som en mulighed i fælles henstillinger fra regionale grupper af medlemsstater. Der bør ikke gives tilladelse til anvendelse af innovative fiskeredskaber, hvis den videnskabelige vurdering viser, at anvendelse af sådanne redskaber vil få en betydelig negativ indvirkning på følsomme levesteder og ikkemålarter.

(31)

Regionale grupper af medlemsstater bør ved udarbejdelse af fælles henstillinger vedrørende beskyttelse af følsomme arter og levesteder kunne udarbejde yderligere skadebegrænsende foranstaltninger, som tager sigte på at begrænse fiskeriets indvirkning på sådanne arter og levesteder. Hvis der er videnskabelig dokumentation for, at følsomme arters og levesteders bevaringsstatus er alvorligt truet, bør medlemsstaterne indføre yderligere restriktioner for visse fiskeredskabers konstruktion og anvendelse eller endog indføre et totalt forbud mod anvendelse heraf i et givent område. Sådanne restriktioner kan navnlig gælde for anvendelse af drivgarn, som i visse områder har resulteret i betydelige fangster af følsomme arter.

(32)

I henhold til forordning (EU) nr. 1380/2013 kan der vedtages midlertidige udsmidsplaner med henblik på gennemførelse af landingsforpligtelsen, hvis der ikke er vedtaget en flerårig plan for det pågældende fiskeri. Det bør i sådanne planer være tilladt at fastsætte tekniske foranstaltninger, der er nøje forbundet med gennemførelsen af landingsforpligtelsen, og som tager sigte på at øge selektiviteten og begrænse uønskede fangster mest muligt.

(33)

Det bør være muligt at udføre pilotprojekter vedrørende fuld dokumentation af fangster og udsmid. Sådanne projekter kan omfatte undtagelser fra bestemmelserne om maskestørrelser i denne forordning, såfremt de bidrager til at opfylde målsætningerne og målene i denne forordning.

(34)

Visse bestemmelser om tekniske foranstaltninger, der er vedtaget af NEAFC, bør medtages i denne forordning.

(35)

For ikke at lægge hindringer i vejen for videnskabelige undersøgelser eller direkte udsætning og omplantning bør de tekniske foranstaltninger i denne forordning ikke anvendes på fiskeri, der er nødvendigt med henblik på sådanne aktiviteter. Hvor fiskeri navnlig med henblik på videnskabelig forskning kræver en sådan fravigelse af de tekniske foranstaltninger i henhold til denne forordning, bør det være underlagt passende betingelser.

(36)

Beføjelsen til at vedtage retsakter bør delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår at vedtage visse foranstaltninger vedrørende rekreativt fiskeri, restriktioner for trukne redskaber, følsomme arter og levesteder, en liste over fisk og skaldyr, som det er forbudt at fiske målrettet efter, definitionen af målrettet fiskeri, pilotprojekter vedrørende fuld dokumentation af fangster og udsmid, tekniske foranstaltninger som led i midlertidige udsmidsplaner samt bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, maskestørrelser, lukkede områder og andre tekniske foranstaltninger i visse havområder, skadebegrænsende foranstaltninger for følsomme arter og en liste over arter med hensyn til bestande, der fungerer som nøgleindikatorer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (9). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(37)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at fastsætte specifikationer for anordninger, der har til formål at mindske slid og iturivning af og at forstærke trukne redskaber eller at begrænse udslip af fangster fra redskabernes forende, specifikationer for selektionsanordninger, der er fastgjort til bestemte redskaber, som er i overensstemmelse med minimumsstandarderne, specifikationer for trawl med elektrisk strøm, specifikationer for restriktioner vedrørende redskabers konstruktion og kontrol- og overvågningsforanstaltninger, som skal vedtages af flagmedlemsstaten, og bestemmelser om de kontrol- og overvågningsforanstaltninger, som skal vedtages af flagmedlemsstaten, når der anvendes faststående redskaber på en dybde mellem 200 og 600 m, og om de kontrol- og overvågningsforanstaltninger, der skal vedtages for visse lukkede områder eller områder med restriktioner, og om signal- og konstruktionskarakteristika for anordninger, der har til formål at hindre hvaler i at blive fanget i faststående garn, og metoder, der anvendes til at minimere utilsigtede fangster af havfugle, havkrybdyr og skildpadder. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (10).

(38)

Kommissionen bør senest den 31. december 2020 og derefter hvert tredje år aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og de relevante rådgivende råd og efter evaluering foretaget af STECF. Det bør i denne rapport vurderes, i hvilket omfang tekniske foranstaltninger både på regionalt plan og EU-plan har bidraget til at opfylde målsætningerne og nå målene i denne forordning.

(39)

Med henblik på nævnte rapport kan passende selektivitetsindikatorer, f.eks. det videnskabelige begreb længden af optimal selektivitet (Lopt), anvendes som et referenceredskab til at overvåge de løbende fremskridt i retning af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik om at minimere uønskede fangster. I denne forstand er disse indikatorer ikke bindende mål, men overvågningsredskaber, som kan danne grundlag for forhandlinger eller beslutninger på regionalt plan. De relevante videnskabelige organer bør anmodes om indikatorerne, og de værdier, som anvendes til gennemførelse heraf, for en række bestande, der fungerer som nøgleindikatorer, som også tager hensyn til blandet fiskeri og udsving i rekrutteringen. Kommissionen kan medtage disse indikatorer i rapporten om gennemførelsen af denne forordning. Listen over bestande, der fungerer som nøgleindikatorer, bør omfatte demersale arter, der forvaltes ved hjælp af fangstbegrænsninger under hensyntagen til den relative størrelse af landinger, af udsmid og af relevansen af fiskeriet for hvert havområde.

(40)

Kommissionens rapport bør henvise til rådgivning fra ICES om de fremskridt, der er gjort, eller indvirkningen af innovative redskaber. Rapporten bør drage konklusioner om fordele for eller negative virkninger på marine økosystemer, følsomme levesteder og selektivitet.

(41)

Hvis der på regionalt plan er dokumentation for, at målsætningerne og målene ikke er nået, bør medlemsstaterne i den pågældende region på grundlag af Kommissionens rapport forelægge en plan med de korrigerende aktioner, der skal træffes for at sikre, at disse målsætninger og mål kan nås. Kommissionen bør også på grundlag af nævnte rapport foreslå Europa-Parlamentet og Rådet eventuelle nødvendige ændringer til denne forordning.

(42)

På grund af de mange og omfattende ændringer bør Rådets forordning (EF) nr. 894/97 (11), (EF) nr. 850/98 (12), (EF) nr. 2549/2000 (13), (EF) nr. 254/2002 (14), (EF) nr. 812/2004 (15) og (EF) nr. 2187/2005 (16) ophæves.

(43)

Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 (17) og (EF) nr. 1224/2009 (18) og forordning (EU) nr. 1380/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(44)

Kommissionen har i øjeblikket beføjelse til at vedtage og ændre tekniske foranstaltninger på regionalt plan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 (19), (EU) 2018/973 (20), (EU) 2019/472 (21) og (EU) 2019/1022 (22) om indførelse af flerårige planer for Østersøen, Nordsøen, de vestlige farvande og det vestlige Middelhav. Med henblik på at præcisere anvendelsesområdet for de respektive beføjelser og for at fastsætte, at delegerede retsakter, der vedtages i henhold til de beføjelser, der er fastsat i disse forordninger, skal opfylde visse krav, der er fastsat i nærværende forordning, bør disse forordninger ændres af hensyn til retssikkerheden —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes tekniske foranstaltninger vedrørende:

a)

fangst og landing af havets biologiske ressourcer

b)

anvendelse af fiskeredskaber, og

c)

fiskeris samspil med marine økosystemer.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på aktiviteter, der udøves af EU-fiskerfartøjer og medlemsstaternes statsborgere, uden at dette berører flagstatens primære ansvar, i de fiskeriområder, der er omhandlet i artikel 5, samt af fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland, og som fisker i EU-farvande.

2.   Artikel 7, 10, 11 og 12 finder også anvendelse på rekreativt fiskeri. I tilfælde, hvor rekreativt fiskeri har betydelig indvirkning i en specifik region, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 15 og i overensstemmelse med artikel 29 for at ændre denne forordning ved at fastsætte, at de relevante bestemmelser i artikel 13 eller bilag V-X, del A eller C, også finder anvendelse på rekreativt fiskeri.

3.   Med forbehold af betingelserne i artikel 25 og 26 finder de tekniske foranstaltninger i denne forordning ikke anvendelse på fiskeri, der udelukkende tager sigte på:

a)

videnskabelige undersøgelser, og

b)

direkte udsætning eller omplantning af marine arter.

Artikel 3

Målsætninger

1.   Som værktøjer til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik skal tekniske foranstaltninger bidrage til de målsætninger i den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i de relevante bestemmelser i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

2.   Tekniske foranstaltninger skal navnlig bidrage til opfyldelsen af følgende målsætninger:

a)

optimere udnyttelsesmønstrene med henblik på at beskytte havets biologiske ressourcers unge individer og gydestimer

b)

sikre, at utilsigtede fangster af følsomme marine arter, herunder dem, der er opført i direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF, som skyldes fiskeri, begrænses og om muligt helt undgås, således at sådanne fangster ikke udgør en trussel mod disse arters bevaringsstatus

c)

sikre, herunder ved anvendelse af passende incitamenter, at fiskeriets negative miljømæssige indvirkning på marine levesteder begrænses

d)

indføre fiskeriforvaltningsforanstaltninger med henblik på at opfylde direktiv 92/43/EØF, 2000/60/EF og 2008/56/EF, navnlig med henblik på at opnå en god miljøtilstand i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF, samt med direktiv 2009/147/EF.

Artikel 4

Mål

1.   Tekniske foranstaltninger skal tage sigte på at sikre, at:

a)

fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, begrænses i videst muligt omfang, jf. artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013

b)

utilsigtede fangster af havpattedyr, havkrybdyr og havfugle og andre ikkekommercielt udnyttede arter ikke overstiger de niveauer, der er fastsat i EU-lovgivningen og internationale aftaler, der er bindende for Unionen

c)

fiskeriets miljømæssige indvirkning på havbundens levesteder er i overensstemmelse med artikel 2, stk. 5, litra j), i forordning (EU) nr. 1380/2013.

2.   I hvilket omfang der er gjort fremskridt med disse mål, skal vurderes som led i den rapporteringsprocedure, der er fastsat i artikel 31.

Artikel 5

Definition af fiskeriområder

Med henblik på denne forordning gælder følgende geografiske definitioner af fiskeriområder:

a)   »Nordsøen«: EU-farvande i ICES-afsnit (23) 2a og 3a og ICES-underområde 4

b)   »Østersøen«: EU-farvande i ICES-afsnit 3b, 3c og 3d

c)   »de nordvestlige farvande«: EU-farvande i ICES-underområde 5, 6 og 7

d)   »de sydvestlige farvande«: ICES-underområde 8, 9 og 10 (EU-farvande) og CECAF-afsnit (24) 34.1.1, 34.1.2 og 34.2.0 (EU-farvande)

e)   »Middelhavet«: marine farvande i Middelhavet øst for linjen 5°36′V

f)   »Sortehavet«: det geografiske GFCM-underområde 29 henhørende under GFCM som defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 (25)

g)   »EU-farvande i Det Indiske Ocean og i det vestlige Atlanterhav«: farvandene omkring Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion og Saint-Martin, der hører under en medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion

h)   »NEAFC-reguleringsområdet«: de farvande henhørende under NEAFC-konventionsområdet, som ligger uden for grænserne for de kontraherende parters fiskerijurisdiktion som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010 (26)

i)   »GFCM-aftaleområdet«: Middelhavet og Sortehavet og tilstødende farvande som defineret i forordning (EU) nr. 1343/2011.

Artikel 6

Definitioner

I forbindelse med denne forordning anvendes foruden de definitioner, der er fastsat i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1380/2013, følgende definitioner:

1)   »udnyttelsesmønster«: fiskeridødelighedens fordeling på en bestands alders- og størrelsesprofil

2)   »selektivitet«: kvantitativt udtryk for sandsynligheden for fangst af havets biologiske ressourcer af en bestemt størrelse og/eller fra bestemte arter

3)   »målrettet fiskeri«: fiskeriindsats rettet mod en bestemt art eller gruppe af arter; dette kan præciseres yderligere på regionalt plan i delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne forordnings artikel 27, stk. 7

4)   »god miljøtilstand«: havområders miljøtilstand som defineret i artikel 3, nr. 5), i direktiv 2008/56/EF

5)   »en arts bevaringsstatus«: resultatet af alle de forhold, som indvirker på arten, og som på lang sigt kan få indflydelse på dens populationers udbredelse og talrighed

6)   »et levesteds bevaringsstatus«: resultatet af alle de forhold, som indvirker på levestedet og dets typiske arter, og som på lang sigt kan få indflydelse på dets naturlige udbredelse, struktur og funktioner såvel som dets typiske arters langsigtede overlevelse

7)   »følsomt levested«: levested, hvis bevaringsstatus, herunder dets biotiske og abiotiske elementers udbredelse og tilstand (struktur og funktion), påvirkes negativt af pres fra menneskelige aktiviteter, bl.a. fiskeri. Følsomme levesteder omfatter navnlig de levesteder, der er opført i bilag I, og levestederne for de arter, der er opført i bilag II til direktiv 92/43/EØF, levestederne for de arter, der er opført i bilag I til direktiv 2009/147/EF, levesteder, hvis beskyttelse er nødvendig for at opnå god miljøtilstand i henhold til direktiv 2008/56/EF, og sårbare marine økosystemer som defineret i artikel 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 734/2008 (27)

8)   »følsom art«: art, hvis bevaringsstatus, herunder levested, udbredelse, populationsstørrelse eller populationstilstand, påvirkes negativt af pres fra menneskelige aktiviteter, bl.a. fiskeri. Følsomme arter omfatter navnlig de arter, der er opført i bilag II og IV til direktiv 92/43/EØF, de arter, der er omfattet af direktiv 2009/147/EF, og arter, hvis beskyttelse er nødvendig for at opnå god miljøtilstand i henhold til direktiv 2008/56/EF

9)   »små pelagiske arter«: arter såsom makrel, sild, hestemakrel, ansjos, sardin, blåhvilling, guldlaks, brisling og havgalt

10)   »rådgivende råd«: interessentgrupper, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 43 i forordning (EU) nr. 1380/2013

11)   »trawl«: fiskeredskab, der aktivt trækkes af et eller flere fiskerfartøjer, og som består af et net, der bagtil er lukket af en pose eller fangstpose

12)   »trukne redskaber«: trawl, snurrevod, skrabere og lignende redskaber, som af et eller flere fiskerfartøjer eller af et andet mekaniseret system aktivt trækkes gennem vandet

13)   »bundtrawl«: trawl, der er konstrueret og rigget til anvendelse på eller nær havbunden

14)   »parbundtrawl«: bundtrawl, der trækkes af to fartøjer samtidig, idet de trækker hver sin side af trawlet. Trawlet holdes åbent vandret ved hjælp af afstanden mellem de to fartøjer, der trækker redskabet

15)   »flydetrawl«: trawl, der er konstrueret og rigget til anvendelse i vandsøjlen

16)   »bomtrawl«: redskab med et trawlnet, der udspiles vandret ved hjælp af en bom, vinge eller lignende anordning

17)   »trawl med elektrisk strøm«: trawl, hvor der anvendes elektrisk strøm til fangst af havets biologiske ressourcer

18)   »snurrevod« eller »skotsk snurrevod«: trukket omkredsende redskab, der er fastgjort til et fartøj med to lange tove (vodtove), som leder fiskene i retning af voddets åbning. Redskabet består af et net, der konstruktionsmæssigt ligner et bundtrawl

19)   »strandvod«: omslutningsnet og vod, der sættes fra et fartøj og trækkes ind mod kysten, idet de indhales fra kysten eller fra et fartøj, der er fortøjet eller forankret ved kysten

20)   »omslutningsnet«: net til fangst af fisk ved indeslutning både fra siderne og fra neden. Det kan være med eller uden snurpewire

21)   »snurpenot« eller »ringnot«: alle omslutningsnet, som snurpes sammen ved hjælp af en snurpewire, der er anbragt i bunden af nettet og løber gennem en række ringe langs ruppen, hvilket gør det muligt at snurpe nettet sammen og lukke det

22)   »skrabere«: redskaber, der enten aktivt trækkes af et fartøjs hovedmaskine (fartøjstrukken skraber) eller hales op ved hjælp af et motoriseret spil fra et forankret fartøj (mekaniseret skraber) med henblik på fangst af toskallede bløddyr, havsnegle eller svampe, og som består af en netpose eller metalkurv opspændt på en solid ramme eller stang, der kan have forskellig størrelse eller form, og hvis underside kan være forsynet med et skrabeblad, som enten kan være afrundet, skarpt eller have tænder og kan være forsynet med glidere og depressorer. Nogle skrabere er forsynet med hydraulisk udstyr (hydrauliske skrabere). Skrabere, der trækkes op ved håndkraft eller ved hjælp af et håndspil i kystnære farvande med eller uden et fartøj med henblik på fangst af toskallede bløddyr, havsnegle eller svampe (håndskrabere), betragtes ikke som trukne redskaber i denne forordning

23)   »faststående garn«: enhver type gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn, som er forankret til havbunden, således at fisk svømmer ind i garnet og bliver viklet ind i det eller sætter sig fast i nettet

24)   »drivgarn«: garn, der holdes ved vandoverfladen eller i en vis afstand herunder af flydere, og som driver med strømmen enten alene eller sammen med det fartøj, som det eventuelt er fastgjort til. Det kan være forsynet med anordninger, der har til formål at stabilisere det eller at begrænse dets drift

25)   »gællegarn«: et faststående garn, der består af et enkeltlaget net, som holdes lodret i vandet ved hjælp af flåd og synk

26)   »indfiltringsgarn«: faststående garn, der består af en netvæg, som er ført til tællen, således at det hænger mere løst end et gællegarn

27)   »toggegarn«: faststående garn med flere netlag, idet de to yderste lag er stormaskede, og det mellemste lag er finmasket; garnet er fastgjort mellem dem

28)   »kombineret gællegarn og toggegarn«: bundsat gællegarn kombineret med et toggegarn, der udgør den nederste del

29)   »langline«: fiskeredskab, der består af en hovedline af forskellig længde, hvortil der med regelmæssig afstand er monteret tavser (forfang) med kroge afhængigt at målarten. Hovedlinen er sat vandret på eller nær ved havbunden eller lodret, eller den kan flyde på overfladen

30)   »tejner og kurve«: fælder i form af bure eller kurve med en eller flere indgange, der er beregnet til at fange krebsdyr, bløddyr eller fisk, og som sættes på eller spændes ud over havbunden

31)   »håndline«: enkelt line med en eller flere typer blink eller kroge med agn

32)   »andreaskors«: grab, der med en saksebevægelse anvendes til fiskeri efter f.eks. toskallede bløddyr eller ædelkoral fra havbunden

33)   »fangstpose«: et trawls bageste del, som enten er cylindrisk med samme omkreds overalt eller konisk. Den kan bestå af et eller flere netpaneler (netstykker), der er fastgjort til hinanden langs siderne, og kan omfatte forlængelsesstykket, som består af et eller flere paneler, der sidder lige foran fangstposen i snæver forstand

34)   »maskestørrelse«:

i)

for så vidt angår knyttede net: den længste afstand mellem to modstående knuder i det samme net ved fuldt strakt maske

ii)

for så vidt angår knudeløse net: den indvendige afstand mellem de to modstående samlinger i samme maske ved fuldt strakt maske langs den længst mulige akse

35)   »kvadratmaske«: firsidet maske bestående af to sæt parallelle maskestolper af samme nominelle længde, hvor det ene sæt er parallelt med og det andet vinkelret på nettets længdeakse

36)   »diamantmaske«: en maske, der består af fire maskestolper af samme længde, hvor maskens to diagonaler er vinkelret på og én diagonal er parallel med nettets længdeakse

37)   »T90«: trawl, snurrevod eller lignende trukne redskaber med en fangstpose og et forlængelsesstykke, der er fremstillet af knyttet diamantmasket net drejet 90°, så hovedretningen i trådens forløb er parallel med slæberetningen

38)   »Bacoma-sorteringsvindue«: sorteringsvindue fremstillet af knudeløst kvadratmasket net, som anbringes i fangstposens toppanel; vinduet slutter højst fire masker fra bindestrikken

39)   »sinet«: netstykke, der er monteret på rejetrawl langs hele omkredsen foran fangstposen eller forlængelsesstykket, og hvis spids er fastgjort til rejetrawlets bundpanel. Der skæres et flugthul, der hvor sinettet og fangstposen er samlet, således at arter eller individer, der er for store til at passere gennem sien, kan slippe ud, mens rejerne går gennem sien og ind i fangstposen

40)   »højde«: maskernes samlede højde (inklusive knuder) i et net, når de i våd tilstand holdes strakt vinkelret på flydetællen

41)   »sættetid«: tidsrummet, fra et redskab udsættes, indtil det igen er halet helt om bord på et fiskerfartøj

42)   »redskabsovervågningssensorer«: elektroniske fjernsensorer, der er anbragt på fiskeredskaber med henblik på overvågning af nøgleparametre, som f.eks. afstanden mellem trawldøre eller fangstmængden

43)   »vægtet line«: line med kroge med agn med ekstra vægt for at øge dens synkehastighed og derved reducere det tidsrum, hvor den er eksponeret for havfugle

44)   »akustiske alarmer«: udstyr, der afgiver lydsignaler med det formål at afskrække arter som f.eks. havpattedyr fra at nærme sig fiskeredskaber

45)   »skræmmeliner« (også kaldet toriliner): liner med serpentiner, som slæbes fra et højt punkt nær fiskerfartøjers agterstævn, når de fisker med kroge med agn, og som har til formål at skræmme havfugle væk fra krogene

46)   »direkte udsætning«: udsætning af levende vilde dyr af udvalgte arter i farvande, hvor de forekommer naturligt, med henblik på at anvende vandets naturlige produktionsmiljø til at forøge antallet af individer, der kan fiskes efter, og/eller til at forøge den naturlige rekruttering

47)   »omplantning«: tilsigtet transport af en art og udsætning af den i områder med etablerede populationer af denne art

48)   »selektivitetsresultatindikatorer«: referenceredskab til at overvåge de løbende fremskridt i retning af at opfylde den fælles fiskeripolitiks målsætning om at minimere uønskede fangster

49)   »undervandsharpun«: trykluftmanøvreret eller mekanisk drevet håndholdt våben, der affyrer et spyd med henblik på undervandsfiskeri

50)   »længde af optimal selektivitet (Lopt: gennemsnitlig fangstlængde fastlagt af den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning til optimering af væksten af individer i en bestand.

KAPITEL II

FÆLLES TEKNISKE FORANSTALTNINGER

AFDELING 1

Forbudte fiskeredskaber og fangstmetoder

Artikel 7

Forbudte fiskeredskaber og fangstmetoder

1.   Det er forbudt at fange eller høste marine arter ved hjælp af følgende metoder:

a)

giftige, bedøvende eller ætsende stoffer

b)

elektrisk strøm bortset fra trawl med elektrisk strøm, som kun er tilladt i henhold til de specifikke bestemmelser i bilag V, del D

c)

sprængstoffer

d)

tryklufthamre eller andre slagredskaber

e)

trukne redskaber til fiskeri efter ædelkoral eller andre typer koral eller korallignende organismer

f)

andreaskors og lignende grabber til fiskeri efter navnlig ædelkoral eller andre typer koral eller korallignende arter

g)

enhver form for projektil med undtagelse af projektiler, der anvendes til at dræbe tun, som er fanget i bur eller tunfiskenet, og håndholdte spyd og undervandsharpuner, der anvendes i rekreativt fiskeri uden lungeautomat, fra solopgang til solnedgang.

2.   Uanset artikel 2 finder nærværende artikel anvendelse på EU-fartøjer i internationale farvande og tredjelandes farvande, medmindre andet udtrykkelig er fastsat i regler, der er vedtaget af multilaterale fiskeriorganisationer i henhold til bilaterale eller multilaterale aftaler eller af et tredjeland.

AFDELING 2

Generelle restriktioner for redskaber og betingelser for anvendelse heraf

Artikel 8

Generelle restriktioner for anvendelse af trukne redskaber

1.   Ved anvendelse af bilag V-XI forstås maskestørrelsen på et trukket redskab, jf. nævnte bilag, som mindstemaskestørrelsen på alle fangstposer og alle forlængelsesstykker, der befinder sig om bord på et fiskerfartøj, og som er fastgjort til eller kan fastgøres til et trukket redskab. Dette stykke finder ikke anvendelse på netanordninger, der tjener til fastgørelse af redskabsovervågningssensorer, eller når de anvendes sammen med anordninger, der gør det muligt for fisk og skildpadder at slippe ud af net. Yderligere undtagelser for at forbedre størrelses- eller artsselektiviteten for marine arter kan fastsættes i en delegeret retsakt, der vedtages i overensstemmelse med artikel 15.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på skrabere. Under alle rejser, hvor der forefindes skrabere om bord, finder følgende dog anvendelse:

a)

Det er forbudt at omlade marine organismer.

b)

I Østersøen er det forbudt at bevare om bord eller lande en hvilken som helst mængde marine organismer, medmindre mindst 85 % af den levende vægt heraf består af bløddyr og/eller Furcellaria lumbricalis.

c)

I alle andre havområder, undtagen i Middelhavet, hvor artikel 13 i forordning (EF) nr. 1967/2006 finder anvendelse, er det forbudt at bevare om bord eller lande en hvilken som helst mængde marine organismer, medmindre mindst 95 vægtprocent heraf består af toskallede bløddyr, havsnegle og havsvampe.

Dette stykkes litra b) og c) finder ikke anvendelse på utilsigtede fangster af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne utilsigtede fangster skal landes og trækkes fra kvoterne.

3.   Når der slæbes mere end et net samtidig fra et eller flere fiskerfartøjer, skal nettene have samme nominelle maskestørrelse. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 15 og i overensstemmelse med artikel 29, der fraviger dette stykke, når anvendelse af flere net med forskellig maskestørrelse fører til fordele med hensyn til bevarelse af havets biologiske ressourcer, som mindst svarer til fordelene ved eksisterende fangstmetoder.

4.   Det er forbudt at anvende en anordning, som bevirker, at maskerne i fangstposen eller en hvilken som helst anden del af det trukne redskab trækker sig sammen eller på anden måde reelt mindskes, samt at medføre en anordning om bord, der er specifikt udformet til dette formål. Dette stykke er ikke til hinder for, at der anvendes specifikke anordninger, som har til formål at mindske slid og iturivning af trukne redskaber, at forstærke sådanne redskaber eller at begrænse udslip af fangster fra redskabernes forende.

5.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte detaljerede regler om specifikationer for fangstposer og anordninger som omhandlet i stk. 4. Gennemførelsesretsakterne skal være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige og tekniske rådgivning, og de kan fastsætte:

a)

restriktioner for trådtykkelse

b)

restriktioner for fangstposers omkreds

c)

restriktioner for anvendelse af netmaterialer

d)

bestemmelser om fangstposers konstruktion og fastgørelse

e)

bestemmelser om tilladte anordninger, som tager sigte på at mindske slid og iturivning, og

f)

bestemmelser om tilladte anordninger, som tager sigte på at reducere udslip af fangster.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 30, stk. 2.

Artikel 9

Generelle restriktioner for anvendelse af faststående garn og drivgarn

1.   Det er forbudt at medføre om bord eller anvende et eller flere drivgarn, hvis individuelle eller samlede længde er større end 2,5 km.

2.   Det er forbudt at anvende drivgarn til fiskeri efter de arter, der er opført i bilag III.

3.   Uanset stk. 1 er det forbudt at medføre om bord eller anvende drivgarn i Østersøen.

4.   Det er forbudt at anvende bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn og toggegarn til fiskeri efter følgende arter:

a)

hvid tun (Thunnus alalunga)

b)

almindelig tun (Thunnus thynnus)

c)

havbrasen (Brama brama)

d)

sværdfisk (Xiphias gladius)

e)

hajer, der hører til følgende arter eller familier: Hexanchus griseus og Cetorhinus maximus samt alle arter af Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae og Lamnidae.

5.   Uanset stk. 4 kan utilsigtede fangster i Middelhavet af højst tre individer af de hajarter, der er omhandlet i nævnte stykke, bevares om bord eller landes, forudsat at de ikke er beskyttede arter i henhold til EU-retten.

6.   Det er forbudt at anvende bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn og toggegarn i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mere end 200 m.

7.   Uanset denne artikels stk. 6:

a)

finder specifikke undtagelser som fastsat i bilag V, del C, punkt 6.1, bilag VI, del C, punkt 9.1, og bilag VII, del C, punkt 4.1, anvendelse, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mellem 200 og 600 m

b)

er anvendelse af bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn og toggegarn i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mere end 200 m, tilladt i Middelhavet.

AFDELING 3

Beskyttelse af følsomme arter og levesteder

Artikel 10

Forbudte fiske- og skaldyrarter

1.   Det er forbudt at fange, bevare om bord, omlade eller lande de arter af fisk og skaldyr, der er nævnt i bilag IV til direktiv 92/43/EØF, medmindre der er indrømmet undtagelser i henhold til nævnte direktivs artikel 16.

2.   Foruden de arter, der er omhandlet i stk. 1, er det forbudt for EU-fiskerfartøjer at fiske efter, bevare om bord, omlade, lande, oplagre, sælge, frembyde eller udbyde til salg de arter, der er opført i bilag I, eller arter, efter hvilke fiskeri i medfør af andre EU-retsakter er forbudt.

3.   Fanges individer af de arter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, utilsigtet, må de ikke skades, og de skal straks genudsættes, undtagen med henblik på videnskabelig forskning af individer, der dræbes på utilsigtet vis, i overensstemmelse med gældende EU-ret.

4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 for at ændre listen i bilag I, hvis det af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at det er nødvendigt at ændre denne liste.

5.   Foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 4, skal tage sigte på at nå det mål, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b), og kan tage hensyn til internationale aftaler vedrørende beskyttelse af følsomme arter.

Artikel 11

Fangster af havpattedyr, havfugle og havkrybdyr

1.   Det er forbudt at fange, bevare om bord, omlade eller lande de havpattedyr og havkrybdyr, der er nævnt i bilag II og IV til direktiv 92/43/EØF, og de arter af havfugle, der er omfattet af direktiv 2009/147/EF.

2.   Fanges individer af de arter, der er omhandlet i stk. 1, må de ikke skades, og de skal straks genudsættes.

3.   Uanset stk. 1 og 2 er det tilladt at bevare om bord, omlade og lande individer af de marine arter, der er omhandlet i stk. 1, og som er fanget utilsigtet, hvis dette er nødvendigt for at sørge for hjælp til, at individuelle dyr kan komme sig, og for at muliggøre videnskabelig forskning ud fra individer, der dræbes på utilsigtet vis, forudsat at de relevante kompetente nationale myndigheder er blevet fuldt underrettet i forvejen så hurtigt muligt efter fangsten og i overensstemmelse med gældende EU-ret.

4.   En medlemsstat kan på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning for fartøjer, der fører dens flag, indføre skadebegrænsende foranstaltninger eller restriktioner for anvendelse af visse redskaber. Sådanne foranstaltninger skal i videst muligt omfang begrænse og om muligt hindre fangster af de arter, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, være forenelige med målsætningerne i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og være mindst lige så strenge som de tekniske foranstaltninger, der gælder i henhold til EU-retten.

5.   Foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 4, skal tage sigte på at nå det mål, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b). Medlemsstaterne underretter af kontrolhensyn de øvrige berørte medlemsstater om bestemmelser, der vedtages i henhold til nærværende artikels stk. 4. De gør ligeledes relevante oplysninger vedrørende sådanne foranstaltninger offentligt tilgængelige.

Artikel 12

Beskyttelse af følsomme levesteder, herunder sårbare marine økosystemer

1.   Det er forbudt at anvende de fiskeredskaber, der er opført i bilag II, i de relevante områder, der er fastsat i nævnte bilag.

2.   Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning anbefaler, at listen over områder i bilag II ændres, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med denne forordnings artikel 29 og efter proceduren i artikel 11, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 for at ændre bilag II i overensstemmelse hermed. Kommissionen lægger i forbindelse med vedtagelsen af sådanne ændringer særlig vægt på at afbøde de negative konsekvenser af, at fiskeri flyttes til andre følsomme områder.

3.   Hvis levestederne som omhandlet i stk. 1 eller andre følsomme levesteder, herunder sårbare marine økosystemer, forekommer i farvande, der hører under en medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion, kan den pågældende medlemsstat efter proceduren i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1380/2013 indføre områdelukninger eller andre bevarelsesforanstaltninger for at beskytte levestederne. Foranstaltningerne skal være forenelige med målsætningerne i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og være mindst lige så strenge som foranstaltninger, der er fastsat i henhold til EU-retten.

4.   Foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 2 og 3, skal tage sigte på at nå det mål, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c).

AFDELING 4

Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

Artikel 13

Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

1.   De bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser gældende for marine arter, der er fastsat i bilag V-X, del A, finder anvendelse med henblik på at:

a)

beskytte marine arters unge individer, jf. artikel 15, stk. 11 og 12, i forordning (EU) nr. 1380/2013

b)

etablere områder, hvor fiskebestande kan genoprettes, jf. artikel 8 i forordning (EU) nr. 1380/2013

c)

fastsætte mindste handelsstørrelser, jf. artikel 47, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 (28).

2.   Marine arters størrelse måles i henhold til bilag IV.

3.   Hvis bestemmelserne giver mulighed for at anvende mere end én metode til måling af en marin arts størrelse, anses individet ikke for at være mindre end den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, hvis det ved hjælp af en af disse metoder måles til at være lig med eller større end den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse.

4.   Hummer, languster, toskallede bløddyr og havsnegle, der hører til en art, for hvilken der er fastsat en bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse i bilag V, VI eller VII, må kun bevares om bord hele og må kun landes hele.

AFDELING 5

Foranstaltninger til reduktion af udsmid

Artikel 14

Pilotprojekter med henblik på at hindre uønskede fangster

1.   Med forbehold af artikel 14 i forordning (EU) nr. 1380/2013 kan medlemsstaterne gennemføre pilotprojekter med det formål at undersøge metoder til at hindre, minimere eller helt undgå uønskede fangster. Disse pilotprojekter skal tage hensyn til udtalelser fra de relevante rådgivende råd og være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

2.   Hvis det af resultaterne af disse pilotundersøgelser eller af anden videnskabelig rådgivning fremgår, at der tages store mængder uønskede fangster, bestræber de berørte medlemsstater i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1380/2013 sig på at træffe tekniske foranstaltninger for at reducere disse uønskede fangster.

KAPITEL III

REGIONALISERING

Artikel 15

Regionale tekniske overgangsforanstaltninger

1.   De tekniske foranstaltninger gældende for de enkelte regioner er fastsat i følgende bilag:

a)

i bilag V for Nordsøen

b)

i bilag VI for de nordvestlige farvande

c)

i bilag VII for de sydvestlige farvande

d)

i bilag VIII for Østersøen

e)

i bilag IX for Middelhavet

f)

i bilag X for Sortehavet

g)

i bilag XI for EU-farvande i Det Indiske Ocean og i det vestlige Atlanterhav

h)

i bilag XIII for følsomme arter.

2.   For at tage hensyn til regionsspecifikke forhold for det pågældende fiskeri tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 29 og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 for at ændre, supplere, ophæve eller fravige de tekniske foranstaltninger, der er fastsat i de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede bilag, herunder ved gennemførelsen af landingsforpligtelsen i forbindelse med artikel 15, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Kommissionen vedtager sådanne delegerede retsakter på grundlag af en fælles henstilling, der forelægges i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og i overensstemmelse med de relevante artikler i nærværende forordnings kapitel III.

3.   Med henblik på vedtagelsen af disse delegerede retsakter kan medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse forelægge fælles henstillinger i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 første gang senest 24 måneder og derefter 18 måneder efter hver forelæggelse af den rapport, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 31, stk. 1. De kan også forelægge sådanne henstillinger, når de anser det for nødvendigt.

4.   De tekniske foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 2, skal:

a)

tage sigte på at opfylde de målsætninger og mål, der er fastsat i denne forordnings artikel 3 og 4

b)

tage sigte på at nå målsætningerne og opfylde betingelserne i andre relevante EU-retsakter, der er vedtaget på den fælles fiskeripolitiks område, navnlig i de flerårige planer, der er omhandlet i artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013

c)

være baseret på de principper for god forvaltningspraksis, der er beskrevet i artikel 3 i forordning (EU) nr. 1380/2013

d)

som et minimum føre til fordele for bevarelsen af havets biologiske ressourcer, som i det mindste er ækvivalente, navnlig hvad angår udnyttelsesmønstre og den grad af beskyttelse, der gives følsomme arter og levesteder, med foranstaltningerne i stk. 1. Der skal ligeledes tages hensyn til fiskeriets potentielle indvirkning på det marine økosystem.

5.   Anvendelsen af betingelserne med hensyn til specifikationer for maskestørrelse, der er fastsat i artikel 27, og i del B i bilag V-XI må ikke føre til en forringelse af selektivitetsstandarder, navnlig hvad angår en stigning i fangster af unge individer, der gælder den 14. august 2019, og skal tage sigte på at opfylde de målsætninger og mål, der er fastsat i artikel 3 og 4.

6.   I de fælles henstillinger, der forelægges med henblik på at vedtage foranstaltningerne i stk. 2, skal medlemsstaterne fremlægge videnskabelig dokumentation til støtte for vedtagelsen af sådanne foranstaltninger.

7.   Kommissionen kan anmode STECF om at vurdere den fælles henstilling, der er omhandlet i stk. 2.

Artikel 16

Fiskeredskabers arts- og størrelsesselektivitet

En fælles henstilling, der forelægges med henblik på at vedtage foranstaltningerne i artikel 15, stk. 2, vedrørende arts- og størrelsesselektive redskabers egenskaber, skal indeholde videnskabelig dokumentation for, at disse foranstaltninger har mindst lige så selektive egenskaber for bestemte arter eller kombination af arter som de redskaber, der er opført i del B i bilag V-X, og bilag XI, del A.

Artikel 17

Områdelukninger og områder med restriktioner til beskyttelse af unge individer og gydestimer

En fælles henstilling, der forelægges med henblik på at vedtage foranstaltningerne i artikel 15, stk. 2, i forbindelse med del C i bilag V-VIII og X og bilag XI, del B, eller for at fastsætte bestemmelser om nye lukkede områder eller områder med restriktioner, skal inkludere følgende elementer vedrørende sådanne områdelukninger og områder med restriktioner:

a)

målsætningen med lukningen

b)

lukningens geografiske afgrænsning og varighed

c)

restriktioner for bestemte redskaber, og

d)

kontrol- og overvågningsordninger.

Artikel 18

Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

En fælles henstilling, der forelægges med henblik på at vedtage foranstaltningerne i artikel 15, stk. 2, i forbindelse med del A i bilag V-X, skal overholde målsætningen om at beskytte marine arters unge individer.

Artikel 19

Realtidslukninger og bestemmelser om flytning af fangstpladser

1.   En fælles henstilling, der forelægges med henblik på at vedtage foranstaltningerne i artikel 15, stk. 2, i forbindelse med indførelse af realtidslukninger med det mål at beskytte følsomme arter eller stimer af unge individer, gydende fisk eller skaldyrarter, skal inkludere følgende elementer:

a)

lukningernes geografiske afgrænsning og varighed

b)

de arter og tærskelniveauer, der udløser lukningen

c)

bestemmelser om anvendelsen af meget selektive redskaber med henblik på adgang til områder, der ellers er lukkede, og

d)

kontrol- og overvågningsordninger.

2.   En fælles henstilling, der forelægges med henblik på at vedtage foranstaltningerne i artikel 15, stk. 2, i forhold til bestemmelser om flytning af fangstpladser, skal omfatte

a)

de arter og tærskelniveauer, der udløser en forpligtelse til flytning

b)

den afstand, hvormed et fartøj skal distancere sig fra sin foregående fiskeposition.

Artikel 20

Innovative fiskeredskaber

1.   En fælles henstilling, der forelægges med henblik på at vedtage foranstaltningerne i artikel 15, stk. 2, vedrørende anvendelse af innovative fiskeredskaber i et bestemt havområde, skal indeholde en vurdering af, hvilken indvirkning anvendelsen af sådanne redskaber sandsynligvis vil have på målarterne og på følsomme arter og levesteder. De berørte medlemsstater indsamler de relevante data, der er nødvendige for en sådan vurdering.

2.   Der bør ikke gives tilladelse til anvendelsen af innovative fiskeredskaber, hvis de i stk. 1 omhandlede vurderinger viser, at anvendelsen af sådanne redskaber vil få en væsentlig negativ indvirkning på følsomme levesteder og ikkemålarter.

Artikel 21

Naturbevarelsesforanstaltninger

En fælles henstilling, der forelægges med henblik på at vedtage foranstaltningerne i artikel 15, stk. 2, i forbindelse med beskyttelsen af følsomme arter og levesteder, kan navnlig tage sigte på:

a)

udarbejdelse af lister på grundlag af den bedste videnskabelige rådgivning over de følsomme arter og levesteder, der er mest sårbare over for fiskeri i den relevante region

b)

fastsættelse af krav om anvendelsen af yderligere eller alternative foranstaltninger i tillæg til dem, der er omhandlet i bilag XIII, for i videst muligt omfang at reducere utilsigtede fangster af de i artikel 11 omhandlede arter

c)

fremlæggelse af oplysninger vedrørende effektiviteten af de eksisterende skadebegrænsende foranstaltninger og overvågningsordninger

d)

fastsættelse af foranstaltninger, som tager sigte på i videst muligt omfang at begrænse fiskeredskabers indvirkning på følsomme levesteder

e)

fastsættelse af restriktioner for visse redskabers anvendelse eller indførelse af totalforbud mod anvendelsen af bestemte fiskeredskaber inden for et område, hvor sådanne redskaber udgør en trussel mod bevaringsstatussen for arter i det pågældende område, jf. artikel 10 og 11, eller andre følsomme levesteder.

Artikel 22

Regionale foranstaltninger i midlertidige planer for udsmid

1.   Når medlemsstaterne forelægger fælles henstillinger med henblik på at fastsætte tekniske foranstaltninger i midlertidige planer for udsmid som omhandlet i artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013, kan disse henstillinger bl.a. indeholde følgende elementer:

a)

specifikationer for fiskeredskaber og regler for deres anvendelse

b)

specifikationer for ændringer af fiskeredskaber eller anvendelsen af selektionsanordninger for at forbedre størrelses- eller artsselektiviteten

c)

restriktioner for eller forbud mod anvendelsen af visse fiskeredskaber og fiskeri i visse områder og perioder

d)

bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

e)

undtagelser, der er vedtaget på grundlag af artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

2.   De foranstaltninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, skal tage sigte på at nå målsætningerne i artikel 3, navnlig målsætningerne vedrørende beskyttelse af unge individer eller gydestimer af fiske- eller skaldyrarter.

Artikel 23

Pilotprojekter vedrørende fuld dokumentation af fangster og udsmid

1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med denne forordnings artikel 29 og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 til supplering af denne forordning ved at definere pilotprojekter, der udvikler et system til fuldstændig dokumentation af fangster og udsmid baseret på målbare målsætninger og mål med henblik på en resultatbaseret fiskeriforvaltning.

2.   De pilotprojekter, der er omhandlet i stk. 1, kan fravige foranstaltningerne i del B i bilag V-XI for et bestemt område og en periode på højst et år, forudsat at det kan påvises, at sådanne pilotprojekter bidrager til opfyldelsen af de målsætninger og mål, der er fastsat i artikel 3 og 4, og navnlig tager sigte på at forbedre selektiviteten af de pågældende fiskeredskaber eller den pågældende praksis eller på anden måde begrænse miljøvirkningen. Denne etårsperiode kan forlænges med endnu et år på samme betingelser. Den skal være begrænset til højst 5 % af fartøjerne i den pågældende metier pr. medlemsstat.

3.   Forelægger medlemsstaterne en fælles henstilling med henblik på fastsættelse af pilotprojekter som omhandlet i stk. 1, skal de fremlægge videnskabelig dokumentation til støtte for vedtagelsen heraf. STECF vurderer disse fælles henstillinger og offentliggør denne vurdering. Senest seks måneder efter afslutningen af projektet forelægger medlemsstaterne Kommissionen en rapport med en kort beskrivelse af resultaterne, herunder en detaljeret vurdering af ændringer i selektivitet og andre miljøvirkninger.

4.   STECF vurderer rapporten omhandlet i stk. 3. I tilfælde af en positiv vurdering af, hvordan de nye redskaber eller denne praksis bidrager til målsætningen i stk. 2, kan Kommissionen forelægge et forslag i overensstemmelse med TEUF for at muliggøre en generel anvendelse af disse redskaber eller denne praksis. STECF-vurderingen offentliggøres.

5.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 til supplering af denne forordning ved at fastsætte de tekniske specifikationer for et system til fuld dokumentation af fangster og udsmid omhandlet i nærværende artikels stk. 1.

Artikel 24

Gennemførelsesretsakter

1.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte:

a)

specifikationerne for selektionsanordninger, der gøres fast til redskaber, som omhandlet i del B i bilag V-IX

b)

detaljerede bestemmelser vedrørende specifikationerne for de fiskeredskaber, der er beskrevet i bilag V, del D, når det gælder restriktioner for redskabskonstruktion og de kontrol- og overvågningsforanstaltninger, som flagmedlemsstaterne skal vedtage

c)

detaljerede bestemmelser om de kontrol- og overvågningsforanstaltninger, som flagmedlemsstaterne skal vedtage, når de anvender de redskaber, der er omhandlet i bilag V, del C, punkt 6, bilag VI, del C, punkt 9, og bilag VII, del C, punkt 4

d)

detaljerede bestemmelser om de kontrol- og overvågningsforanstaltninger, som skal vedtages for de lukkede områder og områder med restriktioner, der er beskrevet i bilag V, del C, punkt 2, og bilag VI, del C, punkt 6 og 7

e)

detaljerede bestemmelser om signal- og konstruktionsspecifikationer for akustiske alarmer som omhandlet i bilag XIII, del A

f)

detaljerede bestemmelser om konstruktion og anvendelse af skræmmeliner og vægtede liner som omhandlet i bilag XIII, del B

g)

detaljerede bestemmelser om anordninger, der gør det muligt for skildpadder at slippe ud af net, som omhandlet i bilag XIII, del C.

2.   De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2.

KAPITEL IV

VIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER, DIREKTE UDSÆTNING OG OMPLANTNING

Artikel 25

Videnskabelig forskning

1.   De tekniske foranstaltninger i denne forordning anvendes ikke på fiskeri, der udøves med henblik på videnskabelige undersøgelser, der udføres på følgende betingelser:

a)

fiskeriet skal udøves med tilladelse fra og under flagstatens myndighed

b)

Kommissionen og den medlemsstat, under hvis højhedsområde eller jurisdiktion fiskeriet udøves (»kystmedlemsstaten«), skal underrettes mindst to uger i forvejen om hensigten om at udøve sådant fiskeri med oplysninger om de fartøjer, der deltager, og de videnskabelige undersøgelser, der skal foretages

c)

det eller de fartøjer, der udøver fiskeriet, skal have en gyldig fiskeritilladelse som omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009

d)

hvis kystmedlemsstaten anmoder flagmedlemsstaten herom, skal fartøjsføreren pålægges at tage en observatør fra kystmedlemsstaten om bord under fiskeriet, medmindre dette af sikkerhedshensyn ikke er muligt

e)

fiskeri med kommercielle fartøjer med henblik på videnskabelige undersøgelser skal være tidsbegrænset. Når fiskeriet med kommercielle fartøjer med henblik på specifik forskning involverer mere end seks kommercielle fartøjer, underrettes Kommissionen af flagmedlemsstaten mindst tre måneder i forvejen, og indhenter i givet fald STECF's rådgivning for at bekræfte, at denne deltagelse er videnskabeligt begrundet. Hvis deltagelsen ikke anses for begrundet ifølge STECF's rådgivning, skal den pågældende medlemsstat ændre betingelserne for den videnskabelige forskning i overensstemmelse hermed

f)

ved trawl med elektrisk strøm skal fartøjer, der udfører videnskabelig forskning, følge en bestemt videnskabelig protokol som led i en videnskabelig forskningsplan, der er blevet kontrolleret eller godkendt af ICES eller STECF, samt et system til overvågning, kontrol og evaluering.

2.   Marine arter, der fanges med det formål, der er beskrevet i denne artikels stk. 1, må sælges, oplagres, frembydes eller udbydes til salg på den betingelse, at de trækkes fra kvoterne i overensstemmelse med artikel 33, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1224/2009, hvor det er relevant, og at:

a)

de overholder de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser i bilag IV-X til nærværende forordning, eller

b)

de sælges til andre formål end direkte konsum.

Artikel 26

Direkte udsætning og omplantning

1.   De tekniske foranstaltninger i denne forordning finder ikke anvendelse på fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på direkte udsætning eller omplantning af marine arter, forudsat at dette fiskeri udøves med tilladelse fra den eller de medlemsstater, der har en direkte forvaltningsmæssig interesse heri, og under dennes eller disses myndighed.

2.   Hvis den direkte udsætning eller omplantningen finder sted i en eller flere andre medlemsstaters farvande, skal Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstater underrettes om hensigten om at udøve sådant fiskeri mindst 20 kalenderdage i forvejen.

KAPITEL V

BETINGELSER MED HENSYN TIL SPECIFIKATIONER FOR MASKESTØRRELSE

Artikel 27

Betingelser med hensyn til specifikationer for maskestørrelse

1.   De fangstprocenter, der er omhandlet i bilag V-VIII, defineres som den største procentvise andel af arter, der er tilladt for de specifikke maskestørrelser, der er fastsat i disse bilag. Sådanne procentvise andele berører ikke forpligtelsen til at lande fangster i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

2.   Fangstprocenterne beregnes som levende vægt af samtlige havets biologiske ressourcer, der landes efter hver fangstrejse.

3.   De fangstprocenter, der er omhandlet i stk. 2, kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver.

4.   Med henblik på denne artikel findes vægtækvivalenten for hele jomfruhummere ved at gange vægten af jomfruhummerhaler med tre.

5.   Medlemsstaterne kan udstede fiskeritilladelser i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009 for fartøjer, der fører deres respektive flag, når de udøver fiskeri med de specifikke maskestørrelser, der er fastsat i bilag V-XI. Sådanne tilladelser kan suspenderes eller inddrages, når det konstateres, at et fartøj ikke har overholdt de definerede fangstprocenter, der er fastsat i bilag V-VIII.

6.   Denne artikel berører ikke forordning (EF) nr. 1224/2009.

7.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 15 og i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på yderligere at definere udtrykket »målrettet fiskeri« for relevante arter i bilag V-X, del B, og bilag XI, del A. Med henblik herpå kan medlemsstater, der har en direkte forvaltningsmæssig interesse i det pågældende fiskeri, forelægge eventuelle fælles henstillinger første gang senest den 15. august 2020.

KAPITEL VI

TEKNISKE FORANSTALTNINGER I NEAFC-REGULERINGSOMRÅDET

Artikel 28

Tekniske foranstaltninger i NEAFC-reguleringsområdet

Tekniske foranstaltninger, der finder anvendelse i NEAFC-reguleringsområdet, er fastsat i bilag XII.

KAPITEL VII

PROCEDUREBESTEMMELSER

Artikel 29

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2, artikel 8, stk. 3, artikel 10, stk. 4, artikel 12, stk. 2, artikel 15, stk. 2, artikel 23, stk. 1 og 5, artikel 27, stk. 7, og artikel 31, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 14. august 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 2, stk. 2, artikel 8, stk. 3, artikel 10, stk. 4, artikel 12, stk. 2, artikel 15, stk. 2, artikel 23, stk. 1 og 5, artikel 27, stk. 7, og artikel 31, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2, artikel 8, stk. 3, artikel 10, stk. 4, artikel 12, stk. 2, artikel 15, stk. 2, artikel 23, stk. 1 og 5, artikel 27, stk. 7, og artikel 31, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 30

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Komitéen for Fiskeri og Akvakultur, der er nedsat ved artikel 47 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

KAPITEL VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 31

Gennemgang og rapportering

1.   Senest den 31. december 2020 og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og de relevante rådgivende råd og efter vurdering fra STECF en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om denne forordnings gennemførelse. Det skal i denne rapport vurderes, i hvilket omfang de tekniske foranstaltninger — både på regionalt plan og på EU-plan — har bidraget til at nå målsætningerne i artikel 3 og målene i artikel 4. Rapporten skal også henvise til rådgivning fra ICES om de fremskridt, der er gjort, eller virkningerne af innovative redskaber. Rapporten skal drage konklusioner om fordele for eller negative virkninger på marine økosystemer, følsomme levesteder og selektivitet.

2.   Den i denne artikels stk. 1 omhandlede rapport skal bl.a. omfatte en vurdering af de tekniske foranstaltningers bidrag til at optimere udnyttelsesmønstrene, jf. artikel 3, stk. 2, litra a). Med henblik herpå kan rapporten bl.a. som selektivitetsresultatindikator for de bestande, der fungerer som nøgleindikatorer for de arter, som er opført i bilag XIV, medtage længden af optimal selektivitet (Lopt) sammenlignet med den gennemsnitlige længde af fisk, der fanges for hvert år, der er omfattet.

3.   Hvis det på grundlag af denne rapport fremgår, at målsætningerne og målene ikke er opfyldt på regionalt plan, skal medlemsstaterne i den pågældende region senest 12 måneder efter forelæggelsen af den i stk. 1 omhandlede rapport indgive en plan, hvori de fastlægger de aktioner, der skal træffes for at bidrage til at opfylde disse målsætninger og mål.

4.   Kommissionen kan ligeledes på grundlag af rapporten forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag til eventuelle nødvendige ændringer af denne forordning. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 15 og i overensstemmelse med artikel 29 for at ændre listen over de arter, der er anført i bilag XIV.

Artikel 32

Ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006

I forordning (EF) nr. 1967/2006 foretages følgende ændringer:

a)

Artikel 3, 8-12, 14, 15, 16 og 25 udgår.

b)

Bilag II, III og IV udgår.

Henvisninger til de udgåede artikler og bilag gælder som henvisninger til de relevante bestemmelser i nærværende forordning.

Artikel 33

Ændring af forordning (EF) nr. 1224/2009

I kapitel IV i forordning (EF) nr. 1224/2009 foretages følgende ændringer i afsnit IV:

a)

Afdeling 3 udgår.

b)

Følgende afdeling tilføjes:

»Afdeling 4

Forarbejdning om bord og pelagisk fiskeri

Artikel 54a

Forarbejdning om bord

1.   Det er forbudt at foretage enhver form for fysisk eller kemisk forarbejdning af fisk med henblik på fremstilling af fiskemel, fiskeolie eller lignende varer og at omlade fangster af fisk til sådanne formål.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på:

a)

forarbejdning og omladning af fiskeaffald, eller

b)

fremstilling af surimi om bord.

Artikel 54b

Restriktioner for fangsthåndtering og losning på pelagiske fartøjer

1.   Den maksimale afstand mellem stængerne i vandudskilleren om bord på fiskerfartøjer til pelagisk fiskeri efter makrel, sild eller hestemakrel i NEAFC-konventionsområdet som defineret i artikel 3, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1236/2010 skal være 10 mm.

Stængerne skal være svejset på plads. Hvis der i vandudskilleren anvendes huller i stedet for stænger, må hullernes maksimumsdiameter ikke være over 10 mm. Hullerne i slisken inden vandudskilleren må ikke have en diameter på over 15 mm.

2.   Det er forbudt for pelagiske fartøjer, der fisker i NEAFC-konventionsområdet, at losse fisk under deres vandlinje fra reservetanke eller tanke med kølet havvand (RSW).

3.   Fartøjsføreren skal sende de kompetente fiskerimyndigheder i flagmedlemsstaten tegninger, samt alle ændringer heraf, over fangsthåndterings- og lossekapaciteten på pelagiske fartøjer, der fisker efter makrel, sild eller hestemakrel i NEAFC-konventionsområdet, som er attesteret af de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten. De kompetente myndigheder i fartøjets flagmedlemsstat foretager regelmæssig kontrol af nøjagtigheden af de fremsendte tegninger. Der skal altid forefindes kopier om bord på fartøjet.

Artikel 54c

Restriktioner i anvendelsen af automatisk klassificeringsudstyr

1.   Det er forbudt om bord på fiskerfartøjer at medføre eller anvende udstyr, som automatisk kan sortere sild, makrel eller hestemakrel efter størrelse eller køn.

2.   Det er dog tilladt at medføre og anvende sådant udstyr, forudsat at:

a)

fartøjet ikke samtidig medfører om bord eller anvender enten trukne redskaber med en maskestørrelse på under 70 mm eller en eller flere snurpenoter eller lignende fiskeredskaber eller

b)

hele den fangst, der lovligt må bevares om bord:

i)

opbevares i frossen tilstand

ii)

de klassificerede fisk omgående fryses efter klassificeringen, og at ingen klassificerede fisk genudsættes, og

iii)

udstyret er installeret og placeret således på fartøjet, at der sikres omgående frysning og ikke er mulighed for genudsætning af marine arter.

3.   Uanset denne artikels stk. 1 og 2 må fartøjer, der har tilladelse til at fiske i Østersøen, Bælterne og Øresund, medføre automatisk sorteringsudstyr i Kattegat, forudsat at der er udstedt fiskeritilladelse i overensstemmelse med artikel 7. Fiskeritilladelsen skal indeholde en nærmere angivelse af arter, områder, perioder og eventuelle andre betingelser for anvendelse og medførelse om bord af sorteringsudstyr.

4.   Denne artikel finder ikke anvendelse på Østersøen.«

Artikel 34

Ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013

Artikel 15, stk. 12, i forordning (EU) nr. 1380/2013 affattes således:

»12.   For arter, der ikke er underlagt landingsforpligtelsen, jf. stk. 1, bevares fangster af arter under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse ikke på fiskerfartøjerne, men genudsættes straks, undtagen hvis de anvendes som levende agn.«

Artikel 35

Ændring af forordning (EU) 2016/1139

I artikel 8 i forordning (EU) 2016/1139 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, indledningen, affattes således:

»1.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i denne forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende følgende tekniske foranstaltninger, forudsat at de ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 (*1):

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 (EUT L 198 af 25.7.2019, s. 105).«"

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   De i denne artikels stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i denne forordnings artikel 3 og skal overholde artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) 2019/1241.«

Artikel 36

Ændring af forordning (EU) 2018/973

I artikel 9 i forordning (EU) 2018/973 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, indledningen, affattes således:

»1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i denne forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 for at supplere denne forordning vedrørende følgende tekniske foranstaltninger, forudsat at de ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 (*2).

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 (EUT L 198 af 25.7.2019, s. 105).«."

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   De i denne artikels stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i denne forordnings artikel 3 og skal overholde artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) 2019/1241.«

Artikel 37

Ændring af forordning (EU) 2019/472

I artikel 9 i forordning (EU) 2019/472 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, indledningen, affattes således:

»1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 i denne forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende følgende tekniske foranstaltninger, forudsat at de ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 (*3):

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 (EUT L 198 af 25.7.2019, s. 105).«"

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   De i denne artikels stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i denne forordnings artikel 3 og skal overholde artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) 2019/1241.«

Artikel 38

Ændring af forordning (EU) 2019/1022

I artikel 13 i forordning (EU) 2019/1022 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, indledningen, affattes således:

»1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 i denne forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende følgende tekniske foranstaltninger, forudsat at de ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 (*4):

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 (EUT L 198 af 25.7.2019, s. 105).«"

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   De i denne artikels stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i denne forordnings artikel 3 og skal opfylde artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) 2019/1241.«

Artikel 39

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 ophæves.

Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 40

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  EUT C 389 af 21.10.2016, s. 67.

(2)  EUT C 185 af 9.6.2017, s. 82.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 13.6.2019.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

(6)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(9)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(11)  Rådets forordning (EF) nr. 894/97 af 29. april 1997 om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne (EFT L 132 af 23.5.1997, s. 1).

(12)  Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1).

(13)  Rådets forordning (EF) nr. 2549/2000 af 17. november 2000 om yderligere tekniske foranstaltninger til genopbygning af torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa) (EFT L 292 af 21.11.2000, s. 5).

(14)  Rådets forordning (EF) nr. 254/2002 af 12. februar 2002 om foranstaltninger for 2002 til genopbygning af torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa) (EFT L 41 af 13.2.2002, s. 1).

(15)  Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 af 26. april 2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 (EUT L 150 af 30.4.2004, s. 12).

(16)  Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98 (EUT L 349 af 31.12.2005, s. 1).

(17)  Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).

(18)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 af 15.7.2016, s. 1).

(20)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/973 af 4. juli 2018 om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande med nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i Nordsøen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og (EF) nr. 1342/2008 (EUT L 179 af 16.7.2018, s. 1).

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/472 af 19. marts 2019 om en flerårig plan for bestande, der befiskes i de vestlige farvande og tilstødende farvande, og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 og (EU) 2018/973 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 (EUT L 83 af 25.3.2019, s. 1).

(22)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1022 af 20. juni 2019 om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav, og om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 (EUT L 172 af 26.6.2019, s. 1).

(23)  Afsnit under ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 70).

(24)  Afsnit under CECAF (det østlige centrale Atlanterhav eller overordnet FAO-fiskeriområde 34) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 1).

(25)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44).

(26)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010 af 15. december 2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2791/1999 (EUT L 348 af 31.12.2010, s. 17).

(27)  Rådets forordning (EF) nr. 734/2008 af 15. juli 2008 om beskyttelse af sårbare marine økosystemer i det åbne hav mod bundfiskeredskabers skadelige virkninger (EUT L 201 af 30.7.2008, s. 8).

(28)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).


BILAG I

FORBUDTE ARTER

Arter, som det er forbudt at fiske efter, bevare om bord, omlade, lande, oplagre, sælge, frembyde eller udbyde til salg, jf. artikel 10, stk. 2

a)

følgende arter af savrokke i EU-farvande:

i)

knivtandet savrokke (Anoxypristis cuspidata)

ii)

dværgsavrokke (Pristis clavata)

iii)

småtandet savrokke (Pristis pectinata)

iv)

almindelig savrokke (Pristis pristis)

v)

grøn savrokke (Pristis zijsron)

b)

brugde (Cetorhinus maximus) og stor hvid haj (Carcharodon carcharias) i alle farvande

c)

glat lanternehaj (Etmopterus pusillus) i EU-farvande i ICES-afsnit 2a og underområde 4 og i EU-farvande i ICES-underområde 1, 5, 6, 7, 8, 12 og 14

d)

djævlerokke af arten Manta alfredi i alle EU-farvande

e)

djævlerokke af arten Manta birostris i alle farvande

f)

følgende arter af djævlerokker (Mobula) i alle EU-farvande:

i)

lille djævlerokke (Mobula mobular)

ii)

lille guineadjævlerokke (Mobula rochebrunei)

iii)

pighalet djævlerokke (Mobula japanica)

iv)

glathalet djævlerokke (Mobula thurstoni)

v)

djævlerokke af arten Mobula eregoodootenkee

vi)

djævlerokke af arten Mobula munkiana

vii)

chilensk djævlerokke (Mobula tarapacana)

viii)

djævlerokke af arten Mobula kuhlii

ix)

vestatlantisk djævlerokke (Mobula hypostoma)

g)

sortbuget rokke (Raja (Dipturus) nidarosiensis) i EU-farvande i ICES-afsnit 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h og 7k

h)

spidsrokke (Raja alba) i EU-farvande i ICES-underområde 6-10

i)

guitarfiskearter (Rhinobatidae) i EU-farvande i ICES-underområde 1-10 og 12

j)

havengel (Squatina squatina) i alle EU-farvande

k)

laks (Salmo salar) og havørred (Salmo trutta) ved fiskeri med trukne redskaber i farvande uden for en grænse på seks sømil målt fra medlemsstaternes basislinjer i ICES-underområde 1, 2 og 4-10 (EU-farvande)

l)

snæbel (Coregonus oxyrinchus) i ICES-afsnit 4b (EU-farvande)

m)

adriatisk stør (Acipenser naccarii) og almindelig stør (Acipenser sturio) i EU-farvande

n)

ægbærende hunlangustere (Palinurus spp.) og ægbærende hunhummere (Homarus gammarus) i Middelhavet, undtagen når de anvendes til direkte udsætning eller omplantning

o)

daddelmusling (Lithophaga litophaga), skinkemusling (Pinna nobilis) og almindelig boremusling (Pholas dactylus) i EU-farvande i Middelhavet

p)

middelhavnssøpindsvin (Centrostephanus longispinus).


BILAG II

OMRÅDER, DER ER LUKKET FOR AT BESKYTTE FØLSOMME LEVESTEDER

Med henblik på artikel 12 gælder følgende begrænsninger for fiskeriet i de områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater, som måles efter WGS84-systemet:

DEL A

Nordvestlige farvande

1.

Det er forbudt at anvende bundtrawl eller lignende trukne redskaber, bundsat gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn og bundsatte langliner inden for følgende områder:

 

Belgica Mound Province:

51°29,4′N, 11°51,6′V

51°32,4′N, 11°41,4′V

51°15,6′N, 11°33,0′V

51°13,8′N, 11°44,4′V

51°29,4′N, 11°51,6′V

 

Hovland Mound Province:

52°16,2′N, 13°12,6′V

52°24,0′N, 12°58,2′V

52°16,8′N, 12°54,0′V

52°16,8′N, 12°29,4′V

52°04,2′N, 12°29,4′V

52°04,2′N, 12°52,8′V

52°09,0′N, 12°56,4′V

52°09,0′N, 13°10,8′V

52°16,2′N, 13°12,6′V

 

North-West Porcupine Bank Area I:

53°30,6′N, 14°32,4′V

53°35,4′N, 14°27,6′V

53°40,8′N, 14°15,6′V

53°34,2′N, 14°11,4′V

53°31,8′N, 14°14,4′V

53°24,0′N, 14°28,8′V

53°30,6′N, 14°32,4′V

 

North-West Porcupine Bank Area II:

53°43,2′N, 14°10,8′V

53°51,6′N, 13°53,4′V

53°45,6′N, 13°49,8′V

53°36,6′N, 14°07,2′V

53°43,2′N, 14°10,8′V

 

South-West Porcupine Bank:

51°54,6′N, 15°07,2′V

51°54,6′N, 14°55,2′V

51°42,0′N, 14°55,2′V

51°42,0′N, 15°10,2′V

51°49,2′N, 15°06,0′V

51°54,6′N, 15°07,2′V

2.

Alle pelagiske fartøjer, der fisker i de områder, der er beskrevet i punkt 1, skal:

være opført på en liste over godkendte fartøjer og være udstyret med en fiskeritilladelse i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009

udelukkende medføre pelagiske redskaber

fire timer i forvejen give det irske fiskeriovervågningscenter (FOC), som defineret i artikel 4, nr. 15), i forordning (EF) nr. 1224/2009 meddelelse om, at de agter at sejle ind i et område, hvor der er truffet foranstaltninger til beskyttelse af sårbare dybhavslevesteder, og samtidig give oplysninger om de mængder fisk, der bevares om bord

have et operationelt, fuldt fungerende og sikkert fartøjsovervågningssystem (FOS), der er i fuld overensstemmelse med de respektive regler, når de befinder sig i de områder, der er beskrevet i punkt 1

afgive FOS-rapporter hver time

informere det irske FOC, når de forlader området og samtidig give oplysninger om de mængder fisk, der bevares om bord, og

medføre trawl med en fangstpose, hvis maskestørrelse er på 16-79 mm.

3.

Det er forbudt at anvende bundtrawl eller lignende trukne redskaber inden for følgende område:

Darwin Mounds:

59°54′N, 6°55′V

59°47′N, 6°47′V

59°37′N, 6°47′V

59°37′N, 7°39′V

59°45′N, 7°39′V

59°54′N, 7°25′V

DEL B

Sydvestlige farvande

1.   El Cachucho

1.1.

Det er forbudt at anvende bundtrawl, bundsat gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn og bundsatte langliner inden for følgende områder:

44°12′N, 5°16′V

44°12′N, 4°26′V

43°53′N, 4°26′V

43°53′N, 5°16′V

44°12′N, 5°16′V

1.2.

Fartøjer, der udøvede målrettet fiskeri efter skælbrosme (Phycis blennoides) med bundsatte langliner i 2006, 2007 og 2008, må fortsat fiske i området syd for 44°00,00′N, forudsat at de har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

1.3.

Alle fartøjer, der har fået en sådan fiskeritilladelse, skal, uanset deres længde overalt, have et operationelt, fuldt fungerende og sikkert FOS, der er i overensstemmelse med de respektive regler, når de udøver fiskeri i det i punkt 1.1 beskrevne område.

2.   Madeira og De Kanariske Øer

Det er forbudt at anvende bundsat gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn på dybder over 200 m eller bundtrawl eller lignende trukne redskaber inden for følgende områder:

27°00′N, 19°00′V

26°00′N, 15°00′V

29°00′N, 13°00′V

36°00′N, 13°00′V

36°00′N, 19°00′V

3.   Azorerne

Det er forbudt at anvende bundsat gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn på dybder over 200 m eller bundtrawl eller lignende trukne redskaber inden for følgende områder:

36°00′N, 23°00′V

39°00′N, 23°00′V

42°00′N, 26°00′V

42°00′N, 31°00′V

39°00′N, 34°00′V

36°00′N, 34°00′V


BILAG III

LISTE OVER ARTER, SOM DET ER FORBUDT AT FANGE MED DRIVGARN

Hvid tun: Thunnus alalunga

Almindelig tun: Thunnus thynnus

Storøjet tun: Thunnus obesus

Bugstribet bonit: Katsuwonus pelamis

Rygstribet pelamide: Sarda sarda

Gulfinnet tun: Thunnus albacares

Sortfinnet tun: Thunnus atlanticus

Thunnin: Euthynnus spp.

Sydlig tun: Thunnus maccoyii

Fregatmakrel: Auxis spp.

Havbrasen: Brama rayi

Marlinarter: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

Sejlfisk: Istiophorus spp.

Sværdfisk: Xiphias gladius

Makrelgeddearter: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

Guldmakrel: Coryphaena spp.

Hajer: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae

Blæksprutter: alle arter


BILAG IV

MÅLING AF MARINE ORGANISMERS STØRRELSE

1.

Fisks størrelse måles som vist i figur 1 fra snudespids til halefinnens spids.

2.

Jomfruhummers (Nephrops norvegicus) størrelse måles som vist i figur 2 enten:

som rygskjoldets længde målt parallelt med midterlinjen fra en af øjenhulernes bagkant til midten af den bageste kant af rygskjoldet, eller

som samlet længde målt fra spidsen af pandetornen til bagkanten af svømmeviftens midterstykke, bortset fra hårkanten.

For så vidt angår aftagne jomfruhummerhaler: fra forkanten af første haleled til bagkanten af svømmeviftens midterstykke, bortset fra hårkanten. Halen måles på oversiden, og den skal ligge fladt og må ikke strækkes.

3.

Størrelsen af europæisk hummer (Homarus gammarus) fra Nordsøen, bortset fra Skagerrak eller Kattegat, måles som vist i figur 3 som rygskjoldslængde målt parallelt med midterlinjen fra en af øjenhulernes bagkant til den bageste kant af rygskjoldet.

4.

Størrelsen af europæisk hummer (Homarus gammarus) fra Skagerrak eller Kattegat måles som vist i figur 3, enten:

som rygskjoldets længde målt parallelt med midterlinjen fra en af øjenhulernes bagkant til midten af den bageste kant af rygskjoldet, eller

som samlet længde målt fra spidsen af pandetornen til bagkanten af svømmeviftens midterstykke, bortset fra hårkanten.

5.

Langusteres (Palinurus spp.) størrelse måles som vist i figur 4 som rygskjoldets længde parallelt med midten målt fra spidsen af pandetornen til midten af den bageste kant af rygskjoldet.

6.

Toskallede bløddyrs størrelse måles som vist i figur 5 tværs over skallen, hvor denne er længst.

7.

Troldkrabbers (Maja squinado) størrelse måles som vist i figur 6 som rygskjoldets længde langs midterlinjen fra rygskjoldets kant mellem pandetornene til skjoldets bagkant.

8.

Taskekrabbers (Cancer pagurus) størrelse måles som vist i figur 7 som skjoldets største bredde målt vinkelret på skjoldets midterlinje fra for- til bagkant.

9.

Konksnegles (Buccinum spp.) størrelse måles som vist i figur 8 som skallængden.

10.

Sværdfiskens (Xiphias gladius) størrelse måles som vist i figur 9 som længden fra underkæbe til haledeling.

Figur 1 Fiskearter

Image 1

Figur 2 Jomfruhummer

(Nephrops norvegicus)

Image 2

Figur 3 Europæisk hummer

(Homarus gammarus)

Image 3

Figur 4 Languster

(Palinurus spp.)

Image 4

Figur 5 Toskallede bløddyr

Image 5

Figur 6 Troldkrabber

(Maja squinado)

Image 6

Figur 7 Taskekrabbe

(Cancer pagurus)

Image 7

Figur 8 Konksnegl

(Buccinum spp.)

Image 8

Figur 9 Sværdfisk

(Xiphias gladius)

Image 9

BILAG V

NORDSØEN (1)

DEL A

Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

Art

Nordsøen

Torsk (Gadus morhua)

35 cm

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Sej (Pollachius virens)

35 cm

Lubbe (Pollachius pollachius)

30 cm

Kulmule (Merluccius merluccius)

27 cm

Glashvarre (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Tunge (Solea spp.)

24 cm

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

27 cm

Hvilling (Merlangius merlangus)

27 cm

Lange (Molva molva)

63 cm

Byrkelange (Molva dypterygia)

70 cm

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Samlet længde 85 mm Rygskjoldslængde 25 mm Jomfruhummerhaler 46 mm

Makrel (Scomber spp.)

30 cm (5)

Sild (Clupea harengus)

20 cm (5)

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Ansjos (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer pr. kg (5)

Havbars (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm (5)

Europæisk hummer (Homarus gammarus)

87 mm (rygskjoldslængde)

Troldkrabbe (Maja squinado)

120 mm

Kammusling (Chlamys spp.)

40 mm

Toppimusling (Ruditapes decussatus)

40 mm

Tæppemusling (Venerupis pullastra)

38 mm

Japansk tæppemusling (Venerupis philippinarum)

35 mm

Venusmusling (Venus verrucosa)

40 mm

Glat callista (Callista chione)

6 cm

Knivmusling (Ensis spp.)

10 cm

Musling (Spisula solida)

25 mm

Kilemusling (Donax spp.)

25 mm

Bønneknivmusling (Pharus legumen)

65 mm

Konksnegl (Buccinum undatum)

45 mm

Ottearmet blæksprutte (Octopus vulgaris)

750 g

Languster (Palinurus spp.)

95 mm (rygskjoldslængde)

Dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris)

22 mm (rygskjoldslængde)

Taskekrabbe (Cancer pagurus)

140 mm (2)  (3)  (4)

Kæmpekammusling (Pecten maximus)

100 mm

Torsk (Gadus morhua)

30 cm

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Sej (Pollachius virens)

30 cm

Lubbe (Pollachius pollachius)

Kulmule (Merluccius merluccius)

30 cm

Glashvarre (Lepidorhombus spp.)

25 cm

Tunge (Solea spp.)

24 cm

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

27 cm

Hvilling (Merlangius merlangus)

23 cm

Lange (Molva molva)

Byrkelange (Molva dypterygia)

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Samlet længde 105 mm

Jomfruhummerhaler 59 mm

Rygskjoldslængde 32 mm

Makrel (Scomber spp.)

20 cm (5)

Sild (Clupea harengus)

18 cm (5)

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Europæisk hummer (Homarus gammarus)

Samlet længde 220 mm

Rygskjoldslængde 78 mm

DEL B

Maskestørrelser

1.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for trukne redskaber

1.1.

Med forbehold af landingsforpligtelsen skal fartøjerne anvende en maskestørrelse på mindst 120 mm eller mindst 90 mm i Skagerrak og Kattegat (6).

1.2.

Med forbehold af landingsforpligtelsen og uanset punkt 1.1 kan fartøjerne anvende en mindre maskestørrelse som angivet i følgende tabel for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, forudsat:

i)

at de dertil knyttede betingelser i tabellen er overholdt, og at bifangsterne af torsk, kuller og sej ikke overstiger 20 % af den samlede fangst i levende vægt af samtlige havets biologiske ressourcer landet efter hver fangstrejse eller

ii)

at der anvendes andre selektivitetsændringer, der er vurderet af STECF på anmodning af en eller flere medlemsstater og er godkendt af Kommissionen. Disse selektivitetsændringer skal munde ud i samme eller bedre selektive egenskaber som 120 mm for så vidt angår torsk, kuller og sej.

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 100 mm (7)

Nordsøen syd for 57°30′N

Målrettet fiskeri efter rødspætte og tunge med skovltrawl, bomtrawl og vod. Der skal være monteret et kvadratmasket panel på mindst 90 mm.

Mindst 80 mm (7)

ICES-afsnit 4b og 4c

Målrettet fiskeri efter tunge med bomtrawl. Der skal være monteret et panel med en maskestørrelse på mindst 180 mm på øverste halvdel af den forreste del af nettet.

Målrettet fiskeri efter hvilling, makrel og arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger med bundtrawl. Der skal være monteret et kvadratmasket panel på mindst 80 mm.

Mindst 80 mm

Nordsøen

Målrettet fiskeri efter jomfruhummer (Nephrops norvegicus). Der skal være monteret et kvadratmasket panel på mindst 120 mm eller en sorteringsrist med højst 35 mm mellem tremmerne eller en tilsvarende selektionsanordning.

Målrettet fiskeri efter arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger, og som ikke er omtalt andetsteds i tabellen. Der skal være monteret et kvadratmasket panel på mindst 80 mm.

Målrettet fiskeri efter rokker.

Mindst 80 mm

ICES-afsnit 4c

Målrettet fiskeri efter tunge med skovltrawl. Der skal være monteret et kvadratmasket panel på mindst 80 mm.

Mindst 70 mm (kvadratmaske) eller 90 mm (diamantmaske)

Skagerrak og Kattegat

Målrettet fiskeri efter jomfruhummer (Nephrops norvegicus). Der skal være monteret en sorteringsrist med højst 35 mm mellem tremmerne eller en tilsvarende selektionsanordning.

Mindst 40 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter blæksprutter (Loliginidae, Ommastrephidae).

Mindst 35 mm

Skagerrak og Kattegat

Målrettet fiskeri efter dybvandsrejer (Pandalus borealis). Der skal være monteret en sorteringsrist med højst 19 mm mellem tremmerne eller en tilsvarende selektionsanordning.

Mindst 32 mm

Hele området bortset fra Skagerrak og Kattegat

Målrettet fiskeri efter dybvandsrejer (Pandalus borealis). Der skal være monteret en sorteringsrist med højst 19 mm mellem tremmerne eller en tilsvarende selektionsanordning.

Mindst 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter pelagiske arter, der ikke er omtalt andetsteds i tabellen.

Målrettet fiskeri efter sperling. Ved fiskeri efter sperling skal der være monteret en sorteringsrist med højst 35 mm mellem tremmerne.

Målrettet fiskeri efter hestereje og rejekonge. Der skal være monteret sorteringstrawl eller en sorteringsrist i overensstemmelse med nationalt eller regionalt fastsatte regler.

Under 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter tobis

2.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for faststående garn og drivgarn

2.1.

Med forbehold af landingsforpligtelsen skal fartøjer anvende en maskestørrelse på mindst 120 mm.

2.2.

Med forbehold af landingsforpligtelsen og uanset punkt 2.1 kan fartøjer anvende mindre maskestørrelser som angivet i følgende tabel for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, forudsat at de dertil knyttede betingelser i nævnte tabel overholdes, og at bifangster af torsk, kuller og sej ikke overstiger 20 % af den samlede fangst i levende vægt af samtlige havets biologiske ressourcer landet efter hver fangstrejse.

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 100 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter kuller, hvilling, ising og havbars

Mindst 90 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter fladfisk eller arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger, og som ikke er omtalt andetsteds i tabellen.

Mindst 50 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter, der ikke er omtalt andetsteds i tabellen.

DEL C

Lukkede områder eller områder med restriktioner

1.   Lukning af et område med henblik på at beskytte tobis i ICES-afsnit 4a og 4b

1.1.

Fiskeri efter tobis med trukne redskaber, der har en fangstpose med en maskestørrelse på mindre end 32 mm, er forbudt inden for det geografiske område, der afgrænses af Englands og Skotlands østkyst og afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

Englands østkyst ved 55°30′N

55°30′N, 01°00′V

58°00′N, 01°00′V

58°00′N, 02°00′V

Skotlands østkyst ved 02°00′V.

1.2.

Dog skal fiskeri med henblik på videnskabelig undersøgelse være tilladt for at overvåge tobisbestanden i området og virkningerne af lukningen.

2.   Lukning af et område for at beskytte unge individer af rødspætte i ICES-underområde 4

2.1.

Det er forbudt for fartøjer med en længde overalt på over 8 m at anvende bundtrawl, bomtrawl, snurrevod eller lignende trukne redskaber inden for de geografiske områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

a)

området inden for 12 sømil ud for Frankrigs kyst nord for 51°00′N, ud for Belgiens kyst og ud for Nederlandenes kyst op til 53°00′N, målt fra basislinjerne

b)

det område, der afgrænses af en linje mellem følgende koordinater:

punktet på Danmarks vestkyst ved 57°00′N

57°00′N, 7°15′Ø

55°00′N, 7°15′Ø

55°00′N, 7°00′Ø

54°30′N, 7°00′Ø

54°30′N, 7°30′Ø

54°00′N, 7°30′Ø

54°00′N, 6°00′Ø

53°50′N, 6°00′Ø

53°50′N, 5°00′Ø

53°30′N, 5°00′Ø

53°30′N, 4°15′Ø

53°00′N, 4°15′Ø

et punkt på Nederlandenes kyst ved 53°00′N

området inden for 12 sømil ud for Danmarks vestkyst fra 57°00′N op til Hirtshals Fyr, målt fra basislinjerne.

2.2.

Det er tilladt for følgende fartøjer at fiske i det område, der er omhandlet i punkt 2.1:

a)

fartøjer, hvis maskineffekt ikke overstiger 221 kW, og som anvender bundtrawl eller snurrevod

b)

fartøjer, der driver parfiskeri, hvis kombinerede maskineffekt ikke på noget tidspunkt overstiger 221 kW, og som anvender parbundtrawl

c)

fartøjer, hvis maskineffekt overstiger 221 kW, må anvende bundtrawl eller snurrevod, og fartøjer, der driver parfiskeri, og hvis kombinerede maskineffekt overstiger 221 kW, må fiske med parbundtrawl, forudsat at de ikke deltager i målrettet fiskeri efter rødspætte og tunge, og at de overholder de relevante regler for maskestørrelser i dette bilags del B.

2.3.

Når fartøjer, der er omhandlet i punkt 2.2, litra a), anvender bomtrawl, må bomlængden eller den samlede længde af kombinerede bomtrawl, målt som summen af de enkelte bommes længde, ikke overstige 9 m eller ikke forlænges til mere end 9 m, undtagen ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mellem 16 og 31 mm. Det er tilladt for fiskerfartøjer, som har hesterejefiskeri (Crangon crangon) som hovedaktivitet, at anvende bomtrawl, hvis samlede bomlængde, målt som summen af de enkelte bommes længde, overstiger 9 m, når de fisker med redskaber med en maskestørrelse på mellem 80 og 99 mm, forudsat at der er udstedt en supplerende fiskeritilladelse til disse fartøjer.

2.4.

Fartøjer, som har tilladelse til at fiske i det område, der er omhandlet i punkt 2.1, opføres på en liste, der forelægges Kommissionen af hver enkelt medlemsstat. Den samlede maskineffekt for de i punkt 2.2, litra a), omhandlede fartøjer på listen må ikke overstige den samlede maskineffekt som fastslået for hver medlemsstat pr. 1. januar 1998. De tilladte fiskerfartøjer skal have en fiskeritilladelse i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

3.   Restriktioner for anvendelsen af bomtrawl i 12-sømilezonen ud for Det Forenede Kongeriges kyst

3.1.

Det er forbudt for fartøjer at fiske med bomtrawl i 12-sømilezonen ud for Det Forenede Kongeriges kyst målt fra de basislinjer, der benyttes til fastsættelse af territorialfarvandene.

3.2.

Uanset punkt 3.1 er fiskeri med bomtrawl tilladt inden for det specificerede område, forudsat:

at fartøjernes maskineffekt ikke overstiger 221 kW, og at deres længde overalt ikke overstiger 24 m, og

at bomlængden eller den samlede bomlængde, målt som summen af de enkelte bommes længde, ikke overstiger 9 m eller ikke kan forlænges til mere end 9 m, undtagen ved målrettet fiskeri efter hestereje (Crangon crangon) med en mindstemaskestørrelse på under 31 mm.

4.   Restriktioner for fiskeriet efter brisling for at beskytte sild i ICES-afsnit 4b

Fiskeri med trukne redskaber, der har en fangstpose med en maskestørrelse på under 32 mm, eller med faststående garn med en maskestørrelse på under 30 mm er forbudt inden for de geografiske områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet, i følgende perioder:

i perioderne 1. januar-31. marts og 1. oktober-31. december i det statistiske ICES-område 39Ø8. Ved anvendelse af denne forordning afgrænses dette ICES-område af en linje, som fra Det Forenede Kongeriges østkyst løber stik øst langs 55°00′N til 1°00′V, derfra stik nord til 55°30′N og derfra stik vest til Det Forenede Kongeriges kyst

i perioderne 1. januar-31. marts og 1. oktober-31. december i det indre af Moray Firth vest for 3°30′V og i det indre af Firth of Forth vest for 3°00′V

i perioden 1. juli-31. oktober i det geografiske område afgrænset af følgende koordinater:

Danmarks vestkyst ved 55°30′N

55°30′N, 7°00′Ø

57°00′N, 7°00′Ø

Danmarks vestkyst ved 57°00′N

5.   Særlige bestemmelser for Skagerrak og Kattegat i ICES-afsnit 3a

5.1.

Det er forbudt at fiske med bomtrawl i Kattegat.

5.2.

Det er forbudt for EU-fartøjer at fiske efter, bevare om bord, omlade, lande, oplagre, sælge, frembyde eller udbyde laks og havørred til salg.

5.3.

Det er forbudt at anvende trukne redskaber, der har en fangstpose med en maskestørrelse på under 32 mm, i perioden 1. juli-15. september i farvandene inden for 3 sømil fra basislinjerne i Skagerrak og Kattegat, medmindre der fiskes målrettet efter dybvandsreje (Pandalus borealis). Ved målrettet fiskeri efter ålekvabbe (Zoarces viviparus), kutling (Gobiidae) eller ulk (Cottus spp.), der skal bruges som madding, kan der anvendes redskaber med alle maskestørrelser.

6.   Anvendelse af faststående garn i ICES-afsnit 3a og 4a

6.1.

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 7, litra a), og som undtagelse fra del B, punkt 2, i dette bilag er det tilladt at anvende følgende redskaber i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m:

Bundsat gællegarn, der anvendes til målrettet fiskeri efter kulmule, og som har en maskestørrelse på mindst 100 mm og ikke er mere end 100 masker dybe, hvor den samlede længde for alle satte garn ikke overstiger 25 km pr. fartøj, og sættetiden højst er 24 timer

Indfiltringsgarn, der anvendes til målrettet fiskeri efter havtaske, og som har en maskestørrelse på mindst 250 mm og ikke er mere end 15 masker dybe, hvor den samlede længde for alle satte garn ikke overstiger 100 km pr. fartøj, og sættetiden højst er 72 timer.

6.2.

Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2336 (8), hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandshajer, der er klassificeret som forbudte i nærværende forordning og i anden EU-lovgivning, fanges utilsigtet, skal de registreres, i videst muligt omfang ikke skades og straks genudsættes. Dybvandshajer, der er omfattet af fangstbegrænsninger, skal bevares om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. I situationer, hvor kvoten ikke er til rådighed eller ikke i tilstrækkeligt omfang er til rådighed for den pågældende medlemsstat, kan Kommissionen anvende artikel 105, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 6.1.

DEL D

Anvendelse af trawl med elektrisk strøm i ICES-afsnit 4b og 4c

1.

Fiskeri med trawl med elektrisk strøm er forbudt i alle EU-farvande fra den 1. juli 2021.

2.

I overgangsperioden, der ender den 30. juni 2021, er fiskeri med trawl med elektrisk strøm i ICES-afsnit 4b og 4c fortsat tilladt på de betingelser, der er fastlagt i denne del, og på enhver af de betingelser, der er fastlagt i henhold til artikel 24, stk. 1, litra b), i denne forordning vedrørende egenskaberne for den strøm, der anvendes, og de foranstaltninger til kontrol og overvågning, der er truffet syd for en geodætisk linje mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

et punkt på Det Forenede Kongeriges østkyst ved 55°N

mod øst til 55°N, 5°Ø

mod nord til 56°N

og derfra mod øst til et punkt på Danmarks vestkyst ved 56°N.

Følgende betingelser finder anvendelse:

a)

højst 5 % af en medlemsstats bomtrawlerflåde anvender trawl med elektrisk strøm

b)

den maksimale elektriske effekt i kW for hver bomtrawl er højst bommens længde i meter multipliceret med 1,25

c)

den effektive spænding mellem elektroderne er højst 15 V

d)

fartøjet er udstyret med et automatisk EDB-forvaltningssystem, som for minimum de seneste 100 træk registrerer den maksimale effekt, der anvendes pr. bom, og den effektive spænding mellem elektroderne. Uvedkommende personale kan ikke foretage ændringer i dette automatiske EDB-forvaltningssystem

e)

det er forbudt at anvende én eller flere skrabekæder foran undertællen.

3.

Der gives ikke nye licenser til nogen fartøjer i denne periode.

4.

Indtil den 30. juni 2021 må medlemsstaterne i farvande indtil 12 sømil fra basislinjerne under deres højhedsområde eller jurisdiktion træffe ikkediskriminerende foranstaltninger til begrænsning af eller forbud mod anvendelse af trawl med elektrisk strøm. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de berørte medlemsstater om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til dette punkt.

5.

Hvis kystmedlemsstaten anmoder flagmedlemsstaten herom, skal føreren af et fartøj, der anvender trawl med elektrisk strøm, i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 (9) medbringe en observatør fra kystmedlemsstaten om bord under fiskeriet.

(1)  Med henblik på dette bilag:

afgrænses Kattegat mod nord af en ret linje fra Skagen Fyr til Tistlarna Fyr og herfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst og mod syd af en ret linje fra Hasenøre til Gnibens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen

afgrænses Skagerrak mod vest af en ret linje fra Hanstholm Fyr til Lindesnes Fyr og mod syd af en ret linje fra Skagen Fyr til Tistlarna Fyr og herfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst

omfatter Nordsøen ICES-underområde 4 og den tilstødende del af ICES-afsnit 2a, som er beliggende syd for 64°N, samt den del af ICES-afsnit 3a, som ikke hører til Skagerrak efter definitionen i andet led.

(2)  I EU-farvande i ICES-afsnit 4a. I ICES-afsnit 4b og 4c anvendes en bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse på 130 mm.

(3)  I et område i ICES-afsnit 4b og 4c, der afgrænses af et punkt ved 53°28′22″N, 0°09′24″Ø på Englands kyst, en ret linje, som forbinder dette punkt med 53°28′22″N, 0°22′24″Ø, Det Forenede Kongeriges 6-sømilegrænse og en ret linje, som forbinder et punkt ved 51°54′06″N, 1°30′30″Ø med et punkt på Englands kyst ved 51°55′48″N, 1°17′00″Ø, anvendes en bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse på 115 mm.

(4)  For taskekrabber fanget i tejner og kurve må højst 1 vægtprocent af den samlede fangst af taskekrabber bestå af aftagne klør. For taskekrabber fanget med andre redskaber må der højst landes 75 kg aftagne krabbeklør.

(5)  Uanset artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendes de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel ikke inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der bevares om bord af hver af disse arter.

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel, der er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, beregnes som levende vægt af alle marine organismer om bord efter sortering eller ved landing.

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, frembydelse eller udbydelse til salg.

(6)  I underafsnit Skagerrak og Kattegat skal der være monteret et diamantmasket toppanel med en maskestørrelse på mindst 270 mm eller et kvadratmasket toppanel med en maskestørrelse på mindst 140 mm. I underafsnit Kattegat kan der være monteret et kvadratmasket panel på mindst 120 mm (på trawl i perioden 1. oktober-31. december og på vod i perioden 1. august-31. oktober).

(7)  Det er forbudt for fartøjer at fiske med bomtrawl med en maskestørrelse på mellem 32 og 99 mm nord for en linje gennem følgende punkter: et punkt på østkysten af Det Forenede Kongerige ved 55°N, derfra mod øst til 55°N, 5°Ø, derfra mod nord til 56°N og derfra mod øst til et punkt på Danmarks vestkyst ved 56°N. Det er forbudt at fiske med bomtrawl med en maskestørrelse på mellem 32 og 119 mm inden for ICES- afsnit 2a og den del af ICES-underområde 4, der ligger nord for 56°00′N.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2336 af 14. december 2016 om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 1).

(9)  Europa- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (EUT L 157 af 20.6.2017, s. 1).


BILAG VI

NORDVESTLIGE FARVANDE

DEL A

Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

Art

Hele området

Torsk (Gadus morhua)

35 cm

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Sej (Pollachius virens)

35 cm

Lubbe (Pollachius pollachius)

30 cm

Kulmule (Merluccius merluccius)

27 cm

Glashvarre (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Tunge (Solea spp.)

24 cm

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

27 cm

Hvilling (Merlangius merlangus)

27 cm

Lange (Molva molva)

63 cm

Byrkelange (Molva dypterygia)

70 cm

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus) Jomfruhummerhaler

Samlet længde 85 mm Rygskjoldslængde 25 mm (1) 46 mm (2)

Makrel (Scomber spp.)

20 cm (6)

Sild (Clupea harengus)

20 cm (6)

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm (6)

Ansjos (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer pr. kg (6)

Havbars (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Spidstandet blankesten (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Europæisk hummer (Homarus gammarus)

87 mm

Troldkrabbe (Maja squinado)

120 mm

Kammusling (Chlamys spp.)

40 mm

Toppimusling (Ruditapes decussatus)

40 mm

Tæppemusling (Venerupis pullastra)

38 mm

Japansk tæppemusling (Venerupis philippinarum)

35 mm

Venusmusling (Venus verrucosa)

40 mm

Glat callista (Callista chione)

6 cm

Knivmusling (Ensis spp.)

10 cm

Musling (Spisula solida)

25 mm

Kilemusling (Donax spp.)

25 mm

Bønneknivmusling (Pharus legumen)

65 mm

Konksnegl (Buccinum undatum)

45 mm

Ottearmet blæksprutte (Octopus vulgaris)

750 g

Languster (Palinurus spp.)

95 mm

Dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris)

22 mm (rygskjoldslængde)

Taskekrabbe (Cancer pagurus)

140 mm (3)  (4)

Kæmpekammusling (Pecten maximus)

100 mm (5)

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel, der er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, beregnes som levende vægt af alle marine organismer om bord efter sortering eller ved landing.

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, frembydelse eller udbydelse til salg.

DEL B

Maskestørrelser

1.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for trukne redskaber

1.1.

Med forbehold af landingsforpligtelsen skal fartøjer anvende en maskestørrelse på mindst 120 mm (7) eller mindst 100 mm i ICES underområde 7b-7k.

1.2.

Med forbehold af landingsforpligtelsen og uanset punkt 1.1 kan fartøjerne anvende en mindre maskestørrelse som angivet i følgende tabel for de nordvestlige farvande, hvis:

i)

at de dertil knyttede betingelser i tabellen er overholdt, og at bifangsterne af torsk, kuller og sej ikke overstiger 20 % af den samlede fangst i levende vægt af samtlige havets biologiske ressourcer landet efter hver fangstrejse eller

ii)

der anvendes andre selektivitetsændringer, der er vurderet af STECF på anmodning af en eller flere medlemsstater og er godkendt af Kommissionen. Disse selektivitetsændringer skal munde ud i samme eller bedre selektive egenskaber som henholdsvis 120 mm for så vidt angår torsk, kuller og sej, eller 100 mm i ICES-underområde 7b-7k.

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 80 mm (8)

ICES-underområde 7

Målrettet fiskeri efter kulmule, glashvarre og havtaske eller målrettet fiskeri efter hvilling, makrel og arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger, og som ikke er omtalt andetsteds i tabellen, med bundtrawl. Der skal være monteret et kvadratmasket panel på mindst 120 mm (11)  (14).

Målrettet fiskeri med skovltrawl efter tunge og arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger. Der skal være monteret et kvadratmasket panel på mindst 80 mm (11).

Mindst 80 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter jomfruhummer (Nephrops Norvegicus) ( (10)). Der skal være monteret et kvadratmasket panel på mindst 120 mm eller en sorteringsrist med højst 35 mm mellem tremmerne eller en tilsvarende selektionsanordning.

Mindst 80 mm

ICES-afsnit 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h og 7j

Målrettet fiskeri efter tunge med bomtrawl. Der skal være monteret et panel med en maskestørrelse på mindst 180 mm ( (13)) på øverste halvdel af den forreste del af nettet.

Mindst 80 mm

ICES-afsnit 7d og 7e

Målrettet fiskeri efter hvilling, makrel og arter, som ikke er omfattet af fangstbegrænsninger, og som ikke er omtalt andetsteds i tabellen, med bundtrawl.

Mindst 40 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter blæksprutter (Loliginidae, Ommastrephidae)

Mindst 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter, der ikke er omtalt andetsteds i tabellen.

Målrettet fiskeri efter hestereje og rejekonge. Der skal være monteret sorteringstrawl eller en sorteringsrist i overensstemmelse med nationalt fastsatte regler.

Under 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter tobis

2.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for faststående garn og drivgarn

2.1.

Med forbehold af landingsforpligtelsen skal fartøjer anvende en maskestørrelse på mindst 120 mm (15).

2.2.

Med forbehold af landingsforpligtelsen og uanset punkt 2.1 kan fartøjer anvende mindre maskestørrelser som angivet i følgende tabel for de nordvestlige farvande, forudsat at de dertil knyttede betingelser i nævnte tabel overholdes, og at bifangster af torsk, kuller og sej ikke overstiger 20 % af den samlede fangst i levende vægt af samtlige havets biologiske ressourcer landet efter hver fangstrejse.

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 100 mm (16)

Hele området

Målrettet fiskeri efter fladfisk eller arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger, og som ikke er omtalt andetsteds i tabellen

Målrettet fiskeri efter hvilling, ising og havbars

Mindst 50 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter, der ikke er omtalt andetsteds i tabellen

Målrettet fiskeri efter mulle

3.

Denne del berører ikke Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/2034 (17) for fiskeri, der er omfattet af nævnte delegerede forordning.

DEL C

Lukkede områder eller områder med restriktioner

1.   Lukket område med henblik på bevarelse af torsk i ICES-afsnit 6a

I perioderne 1. januar-31. marts og 1. oktober-31. december hvert år er det forbudt at fiske med trukne redskaber eller faststående garn i det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater, som måles efter WGS84-systemet:

55°25′N, 7°07′V

55°25′N, 7°00′V

55°18′N, 6°50′V

55°17′N, 6°50′V

55°17′N, 6°52′V

55°25′N, 7°07′V

2.   Lukket område med henblik på bevarelse af torsk i ICES-afsnit 7f og 7g

2.1.

I perioden 1. februar-31. marts hvert år er det forbudt at fiske i følgende statistiske ICES-rektangler: 30Ø4, 31Ø4 og 32Ø3. Dette forbud gælder ikke inden for seks sømil fra basislinjen.

2.2.

Det er tilladt at fiske med kurv eller tejner i de specificerede områder og perioder, forudsat:

i)

at der ikke medføres andre fiskeredskaber end kurve og tejner, og

ii)

at bifangster af en art, der er omfattet af landingsforpligtelsen, landes og afskrives på kvoterne.

2.3.

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter med trukne redskaber med en maskestørrelse på under 55 mm er tilladt, forudsat:

i)

at der ikke medføres net med en maskestørrelse på 55 mm eller derover om bord, og

ii)

at bifangster af en art, der er omfattet af landingsforpligtelsen, landes og afskrives på kvoterne.

3.   Lukket område med henblik på bevarelse af torsk i ICES-afsnit 7a

3.1.

I perioden 14. februar-30. april hvert år er det forbudt at anvende bundtrawl, vod eller lignende trukne redskaber, enhver form for gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn og enhver form for fiskeredskaber med kroge inden for den del af ICES-afsnit 7a, der afgrænses af Irlands østkyst, Nordirlands østkyst og geodætiske linjer mellem følgende koordinater, som måles efter WGS84-systemet:

et punkt på østkysten af Ardshalvøen i Nordirland ved 54°30′N

54°30′N, 04°50′V

53°15 N, 04°50′ V

et punkt på Irlands østkyst ved 53°15′N

3.2.

Uanset punkt 1 gælder det for det område og den periode, der fastsættes deri, at anvendelse af bundtrawl er tilladt, forudsat at sådanne trawl er forsynet med selektionsanordninger, der er vurderet af STECF.

4.   Rockall-kullerkassen i ICES-underområde 6

Alt fiskeri, bortset fra langlinefiskeri, er forbudt i de områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater, som måles efter WGS84-systemet:

57°00′N, 15°00′V

57°00′N, 14°00′V

56°30′N, 14°00′V

56°30′N, 15°00′V

57°00′N, 15°00′V

5.   Lukket område med henblik på bevarelse af jomfruhummer i ICES-afsnit 7c og 7k

5.1.

Målrettet fiskeri efter jomfruhummer (Nephrops norvegicus) og tilknyttede arter (nemlig torsk, glashvarre, havtaske, kuller, hvilling, kulmule, rødspætte, lubbe, sej, rokker, almindelig tunge, brosme, byrkelange, lange og pighaj) er forbudt i perioden 1. maj-31. maj hvert år inden for det geografiske område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater, som måles efter WGS84-systemet:

52°27′N, 12°19′V

52°40′N, 12°30′V

52°47′N, 12°39,60′V

52°47′N, 12°56′V

52°13,5′N, 13°53,83′V

51°22′N, 14°24′V

51°22′N, 14°03′V

52°10′N, 13°25′V

52°32′N, 13°07,50′V

52°43′N, 12°55′V

52°43′N, 12°43′V

52°38,80′N, 12°37′V

52°27′N, 12°23′V

52°27′N, 12°19′V

5.2.

Gennemsejling af Porcupine Bank med de arter om bord, der er omhandlet i punkt 5.1, er tilladt på de betingelser, der er fastsat i artikel 50, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

6.   Særlige bestemmelser med henblik på beskyttelse af byrkelange i ICES-afsnit 6a

6.1.

I perioden 1. marts-31. maj hvert år er målrettet fiskeri efter byrkelange forbudt inden for de områder i ICES-afsnit 6a, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater, som måles efter WGS84-systemet:

Kanten af den skotske kontinentalsokkel

59°58′N, 07°00′V

59°55′N, 06°47′V

59°51′N, 06°28′V

59°45′N, 06°38′V

59°27′N, 06°42′V

59°22′N, 06°47′V

59°15′N, 07°15′V

59°07′N, 07°31′V

58°52′N, 07°44′V

58°44′N, 08°11′V

58°43′N, 08°27′V

58°28′N, 09°16′V

58°15′N, 09°32′V

58°15′N, 09°45′V

58°30′N, 09°45′V

59°30′N, 07°00′V

59°58′N, 07°00′V

Kanten af Rosemary bank

60°00′N, 11°00′V

59°00′N, 11°00′V

59°00′N, 09°00′V

59°30′N, 09°00′V

59°30′N, 10°00′V

60°00′N, 10°00′V

60°00′N, 11°00′V

De særlige bestemmelser gælder ikke i det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

59°15′N, 10°24′V

59°10′N, 10°22′V

59°08′N, 10°07′V

59°11′N, 09°59′V

59°15′N, 09°58′V

59°22′N, 10°02′V

59°23′N, 10°11′V

59°20′N, 10°19′V

59°15′N, 10°24′V

6.2.

Det er tilladt at bevare bifangster af byrkelange på indtil seks ton om bord og lande dem. Når et fartøj når tærsklen på seks ton byrkelange:

a)

skal det straks indstille fiskeriet og forlade det område, det befinder sig i

b)

må det ikke vende tilbage til nogen af områderne, før det har landet fangsten

c)

må det ikke smide byrkelange ud igen, uanset mængde.

6.3.

I perioden 15. februar-15. april hvert år er det forbudt at anvende bundtrawl, langliner og faststående garn inden for et område, som afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater, som måles efter WGS84-systemet:

60°58,76′N, 27°27,32′V

60°56,02′N, 27°31,16′V

60°59,76′N, 27°43,48′V

61°03,00′N, 27°39,41′V

60°58,76′N, 27°27,32′V

7.   Restriktioner for fiskeriet efter makrel i ICES-afsnit 7e, 7f, 7g og 7h

7.1.

Målrettet fiskeri efter makrel med trukne redskaber, der har en fangstpose med en maskestørrelse på under 80 mm, eller med snurpenot er forbudt, medmindre vægten af makrel ikke overstiger 15 % i levende vægt af den samlede ombordværende mængde af makrel og andre marine organismer, som er fanget inden for det område, som afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater, som måles efter WGS84-systemet:

et punkt på Det Forenede Kongeriges sydkyst ved 02°00′V

49°30′N, 2°00′V

49°30′N, 7°00′V

52°00′N, 7°00′V

et punkt på Det Forenede Kongeriges vestkyst ved 52°00′N.

7.2.

Det er tilladt at fiske inden for det i punkt 7.1 definerede område med:

faststående garn og/eller håndliner

bundtrawl, snurrevod eller lignende trukne redskaber med en maskestørrelse på over 80 mm.

7.3.

Fartøjer, som ikke er udrustet til fiskeri, og til hvilke der omlades makrel, er tilladt i det i punkt 7.1 definerede område.

8.   Restriktioner for anvendelsen af bomtrawl i 12-sømilezonen ud for Det Forenede Kongeriges og Irlands kyst

8.1.

Anvendelsen af bomtrawl med en maskestørrelse på under 100 mm er forbudt i ICES-afsnit 5b og ICES-underområde 6 nord for 56°N.

8.2.

Det er forbudt for fartøjer at fiske med bomtrawl i 12-sømilezonen ud for Det Forenede Kongeriges og Irlands kyst målt fra de basislinjer, som territorialfarvandene måles fra.

8.3.

Fiskeri med bomtrawl inden for det specificerede område er tilladt, forudsat at:

fartøjernes maskineffekt ikke overstiger 221 kW, og at deres længde ikke overstiger 24 m, og

bomlængden eller den samlede bomlængde, målt som summen af de enkelte bommes længde, ikke overstiger 9 m eller ikke kan forlænges til mere end 9 m, undtagen ved målrettet fiskeri efter hestereje (Crangon crangon) med en fangstpose med en maskestørrelse på under 31 mm.

9.   Anvendelse af faststående garn i ICES-afsnit 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j og 7k

9.1.

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 7, litra a), og som undtagelse fra del B, punkt 2, i dette bilag er det tilladt at anvende følgende redskaber i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m:

Bundsat gællegarn, der anvendes til målrettet fiskeri efter kulmule, og som har en maskestørrelse på mindst 100 mm og ikke er mere end 100 masker dybe, hvor den samlede længde for alle satte garn ikke overstiger 25 km pr. fartøj, og sættetiden højst er 24 timer

Indfiltringsgarn, der anvendes til målrettet fiskeri efter havtaske, og som har en maskestørrelse på mindst 250 mm og ikke er mere end 15 masker dybe, hvor den samlede længde for alle satte garn ikke overstiger 100 km, og sættetiden højst er 72 timer.

9.2.

Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til forordning (EU) 2016/2336, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandshajer, der er klassificeret som forbudte i nærværende forordning og i anden EU-lovgivning, fanges utilsigtet, skal de registreres, i videst muligt omfang ikke skades og straks genudsættes. Dybvandshajer, der er omfattet af fangstbegrænsninger, skal bevares om bord. Sådanne fangster skal landes og afskrives på kvoterne. I situationer, hvor kvoten ikke er til rådighed eller ikke i tilstrækkeligt omfang er til rådighed for den pågældende medlemsstat, kan Kommissionen anvende artikel 105, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009. Når de utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat, overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 9.1.

(1)  I ICES-afsnit 6a og 7a anvendes en samlet længde på 70 mm og en rygskjoldslængde på 20 mm som bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse.

(2)  I ICES-afsnit 6a og 7a anvendes en længde på 37 mm som bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse.

(3)  I EU-farvande i ICES-underområde 5, 6 syd for 56°N og 7, undtagen ICES-afsnit 7d, 7e, og 7f, anvendes 130 mm som bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse.

(4)  For taskekrabber fanget i tejner og kurve må højst 1 vægtprocent af den samlede fangst af taskekrabber bestå af aftagne klør. For taskekrabber fanget med andre redskaber må der højst landes 75 kg aftagne krabbeklør.

(5)  I ICES-afsnit 7a nord for 52°30′N og 7d anvendes en bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse på 110 mm.

(6)  Uanset artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendes de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel ikke inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der bevares om bord af hver af disse arter.

(7)  Skal indfases over en periode på to år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(8)  Dette berører ikke artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 494/2002 (9).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 494/2002 af 19. marts 2002 om supplerende tekniske foranstaltninger for genopbygning af kulmulebestanden i ICES-underområde III, IV, V, VI og VII og ICES-afsnit VIIIa,b,d,e (EFT L 77 af 20.3.2002, s. 8).

(10)  En maskestørrelse på mindst 70 mm gælder for fartøjer, der fisker med en enkelt rig, i ICES-afsnit 7a.

(11)  Dette berører ikke artikel 2, stk. 5, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 737/2012 (12).

(12)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 737/2012 af 14. august 2012 om beskyttelse af visse fiskebestande i Det Keltiske Hav (EUT L 218 af 15.8.2012, s. 8).

(13)  Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på ICES-afsnit 7d.

(14)  Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på målrettet fiskeri efter hvilling, makrel og arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger i ICES-afsnit 7d og 7e.

(15)  Ved fiskeri efter havtaske anvendes en maskestørrelse på mindst 220 mm. Ved målrettet fiskeri efter lubbe og kulmule i ICES-afsnit 7d og 7e anvendes en maskestørrelse på mindst 110 mm.

(16)  I afsnit 7d anvendes mindst 90 mm.

(17)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/2034 af 18. oktober 2018 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeriet efter visse demersale arter i de nordvestlige farvande for perioden 2019-2021 (EUT L 327 af 21.12.2018, s. 8).


BILAG VII

SYDVESTLIGE FARVANDE

DEL A

Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

Art

Hele området

Torsk (Gadus morhua)

35 cm

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Sej (Pollachius virens)

35 cm

Lubbe (Pollachius pollachius)

30 cm

Kulmule (Merluccius merluccius)

27 cm

Glashvarre (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Tunge (Solea spp.)

24 cm

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

27 cm

Hvilling (Merlangius merlangus)

27 cm

Lange (Molva molva)

63 cm

Byrkelange (Molva dypterygia)

70 cm

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Samlet længde 70 mm

Rygskjoldslængde 20 mm

Jomfruhummerhaler

37 mm

Makrel (Scomber spp.)

20 cm (6)

Sild (Clupea harengus)

20 cm (6)

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm (1)  (6)  (7)

Ansjos (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer pr. kg (2)  (6)

Havbars (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Spidstandet blankesten (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Europæisk hummer (Homarus gammarus)

87 mm

Troldkrabbe (Maja squinado)

120 mm

Kammusling (Chlamys spp.)

40 mm

Toppimusling (Ruditapes decussatus)

40 mm

Tæppemusling (Venerupis pullastra)

38 mm

Japansk tæppemusling (Venerupis philippinarum)

35 mm

Venusmusling (Venus verrucosa)

40 mm

Glat callista (Callista chione)

6 cm

Knivmusling (Ensis spp.)

10 cm

Musling (Spisula solida)

25 mm

Kilemusling (Donax spp.)

25 mm

Bønneknivmusling (Pharus legumen)

65 mm

Konksnegl (Buccinum undatum)

45 mm

Ottearmet blæksprutte (Octopus vulgaris)

750 g (3)

Languster (Palinurus spp.)

95 mm

Dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris)

22 mm (rygskjoldslængde)

Taskekrabbe (Cancer pagurus)

140 mm (4)  (5)

Kæmpekammusling (Pecten maximus)

100 mm

DEL B

Maskestørrelser

1.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for trukne redskaber

1.1.

Med forbehold af landingsforpligtelsen skal fartøjer anvende en maskestørrelse på mindst 70 mm (8) (9) eller mindst 55 mm i ICES-afsnit 9a øst for 7°23′48″V.

1.2.

Med forbehold af landingsforpligtelsen og uanset punkt 2.1 kan fartøjer anvende en mindre maskestørrelse som angivet i følgende tabel for de sydvestlige farvande, forudsat:

i)

at de dertil knyttede betingelser i tabellen er overholdt, og at bifangster af kulmule ikke overstiger 20 % af den samlede levende vægt af samtlige havets biologiske ressourcer landet efter hver fangstrejse, eller

ii)

at der anvendes andre selektivitetsændringer, der er vurderet af STECF på anmodning af en eller flere medlemsstater og er godkendt af Kommissionen. Disse selektivitetsændringer skal munde ud i samme eller bedre selektive karakteristika for kulmule som dem for henholdsvis 70 mm eller 55 mm i ICES-afsnit 9a øst for 7°23′48″V.

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 55 mm

Hele området, bortset fra ICES-afsnit 9a øst for 7°23′48″V

Målrettet fiskeri efter arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger, og som ikke er omtalt andetsteds i tabellen

Målrettet fiskeri efter spidstandet blankesten

Målrettet fiskeri efter makrel, hestemakrel og blåhvilling med bundtrawl

Mindst 35 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter senegaltunge

Mindst 55 mm

ICES-afsnit 9a vest for 7°23′48″V

Målrettet fiskeri efter krebsdyr

Mindst 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter, der ikke er omtalt andetsteds i tabellen.

Målrettet fiskeri efter rejer (Palaemon serratus og Crangon crangon) og krabber (Polybius henslowii)

Under 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter tobis

2.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for faststående garn og drivgarn

2.1.

Med forbehold af landingsforpligtelsen skal fartøjer anvende en maskestørrelse på mindst 100 mm (10) eller mindst 80 mm i ICES-afsnit 8c og ICES-underområde 9.

2.2.

Med forbehold af landingsforpligtelsen og uanset punkt 2.1 kan fartøjer anvende mindre maskestørrelser som angivet i følgende tabel for de sydvestlige farvande, forudsat at de dertil knyttede betingelser i nævnte tabel overholdes, og at bifangster af kulmule ikke overstiger 20 % af den samlede fangst i levende vægt af samtlige havets biologiske ressourcer landet efter hver fangstrejse.

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 80 mm

Hele området, bortset fra ICES-afsnit 8c og ICES-underområde 9

Målrettet fiskeri efter havbars, hvilling, pighvar, skrubbe og lubbe

Mindst 60 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger, og som ikke er omtalt andetsteds i tabellen

Mindst 50 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter (11), der ikke er omtalt andetsteds i tabellen

Mindst 40 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter mulle, rejer (Penaeus spp.), søknæler, senegaltunge og læbefisk

DEL C

Lukkede områder eller områder med restriktioner

1.   Lukket område med henblik på bevarelse af kulmule i ICES-afsnit 9a

Alt fiskeri med trawl, snurrevod eller lignende trukne redskaber er forbudt inden for de geografiske områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater, som måles efter WGS84-systemet:

a)

i perioden 1. oktober til 31. januar det følgende år:

43°46,5′N, 07°54,4′V

44°01,5′N, 07°54,4′V

43°25,0′N, 09°12,0′V

43°10,0′N, 09°12,0′V

b)

i perioden fra den 1. december til den sidste dag i februar det følgende år:

et punkt på Portugals vestkyst ved 37°50′N

37°50′N, 09°08′V

37°00′N, 9°07′V

et punkt på Portugals vestkyst ved 37°00′N.

2.   Lukkede områder med henblik på bevarelse af jomfruhummer i ICES-afsnit 9a

2.1.

Målrettet fiskeri efter jomfruhummer (Nephrops norevgicus) med bundtrawl, snurrevod eller lignende trukne redskaber eller med kurve er forbudt inden for de geografiske områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater, som måles efter WGS84-systemet:

a)

i perioden 1. juni til 31. august:

42°23′N, 08°57′V

42°00′N, 08°57′V

42°00′N, 09°14′V

42°04′N, 09°14′V

42°09′N, 09°09′V

42°12′N, 09°09′V

42°23′N, 09°15′V

42°23′N, 08°57′V

b)

i perioden 1. maj til 31. august:

37°45′N, 09°00′V

38°10′N, 09°00′V

38°10′N, 09°15′V

37°45′N, 09°20′V.

2.2.

Det er tilladt at fiske med bundtrawl eller lignende trukne redskaber eller kurve i de geografiske områder og i den periode, der er omhandlet i punkt 2.1, litra b), forudsat at alle bifangster af jomfruhummer (Nephrops norvegicus) landes og trækkes fra kvoterne.

2.3.

Målrettet fiskeri efter jomfruhummer (Nephrops norvegicus) i de geografiske områder og uden for den periode, der er omhandlet i punkt 2.1, er forbudt. Bifangster af jomfruhummer (Nephrops norvegicus) skal landes og trækkes fra kvoterne.

3.   Restriktioner for målrettet fiskeri efter ansjos i ICES-afsnit 8c

3.1.

Målrettet fiskeri efter ansjos med flydetrawl i ICES-afsnit 8c er forbudt.

3.2.

Det er forbudt at medbringe flydetrawl og snurpenot samtidig om bord inden for ICES-afsnit 8c.

4.   Anvendelse af faststående garn i ICES-underområde 8, 9, 10 og 12 øst for 27°V

4.1.

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 7, litra a), og som undtagelse fra del B, punkt 2, i dette bilag er det tilladt at anvende følgende redskaber i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mindre end 600 m:

bundsat gællegarn, der anvendes til målrettet fiskeri efter kulmule, og som har en maskestørrelse på mindst 80 mm i ICES-afsnit 8c og ICES-underområde 9 og 100 mm i alle resterende områder og ikke er mere end 100 masker dybe, hvor den samlede længde af alle satte garn ikke overstiger 25 km pr. fartøj, og sættetiden højst er 24 timer

indfiltringsgarn, der anvendes til målrettet fiskeri efter havtaske, og som har en maskestørrelse på mindst 250 mm og ikke er mere end 15 masker dybe, hvor den samlede længde af alle satte garn ikke overstiger 100 km pr. fartøj, og sættetiden højst er 72 timer

toggegarn, der anvendes i ICES-underområde 9 til målrettet fiskeri efter havtaske, og som har en maskestørrelse på mindst 220 mm og ikke er mere end 30 masker dybe, hvor den samlede længde af alle satte garn ikke overstiger 20 km pr. fartøj, og sættetiden højst er 72 timer.

4.2.

Målrettet fiskeri efter dybvandshajer som opført i bilag I til forordning (EU) 2016/2336, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mindre end 600 m, er forbudt. Når dybvandshajer, der er klassificeret som forbudte i nærværende forordning og i anden EU-lovgivning, fanges utilsigtet, skal de registreres, i videst muligt omfang ikke skades og straks genudsættes. Dybvandshajer, der er omfattet af fangstbegrænsninger, skal bevares om bord. Sådanne fangster skal landes og trækkes fra kvoterne. I situationer, hvor en kvote ikke er til rådighed eller ikke i tilstrækkeligt omfang er til rådighed for den pågældende medlemsstat, kan Kommissionen anvende artikel 105, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009. Hvis utilsigtede fangster af dybvandshajer taget af fartøjer fra enhver medlemsstat overstiger 10 ton, må disse fartøjer ikke længere udnytte de undtagelser, der er fastsat i punkt 4.1.

4.3.

Betingelser for fiskeri med visse trukne redskaber, som må anvendes i Biscayabugten

Uanset bestemmelserne i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 494/2002 om supplerende tekniske foranstaltninger for genopbygning af kulmulebestanden i ICES-underområde 3-7 og ICES-afsnit 8a, 8b, 8d og 8e er det tilladt at fiske med trawl, snurrevod og lignende redskaber, undtagen bomtrawl, med en maskestørrelse på 70-99 mm i det område, der er defineret i artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 494/2002, hvis redskabet er forsynet med et kvadratmasket panel på 100 mm.


(1)  Der er ikke fastsat en bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse for hestemakrel (Trachurus picturatus) fanget i farvandene omkring Azorerne under Portugals højhedsområde eller jurisdiktion.

(2)  I ICES-underområde 9 og CECAF-afsnit 34.1.2 anvendes en længde på 9 cm som bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse.

(3)  I alle farvande i den del af det østlige centrale Atlanterhav, der omfatter afsnit 34.1.1, 34.1.2 og 34.1.3 og underområde 34.2.0 i fiskeriområde 34 i CECAF-området, anvendes en renset vægt på 450 g.

(4)  I EU-farvande i ICES-underområde 8 og 9 anvendes en længde på 130 mm som bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse.

(5)  For taskekrabber fanget i tejner eller kurve må højst 1 vægtprocent af den samlede fangst af taskekrabber bestå af aftagne klør. For taskekrabber fanget med andre redskaber må der højst landes 75 kg aftagne krabbeklør.

(6)  Uanset artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendes de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel ikke inden for en grænse på 10 % levende vægt af de samlede fangster, der bevares om bord af hver af disse arter.

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel, der er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, beregnes som andelen i levende vægt af alle marine organismer om bord efter sortering eller ved landing.

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, frembydelse eller udbydelse til salg.

(7)  Højst 5 % må bestå af hestemakrel på mellem 12 og 15 cm. I forbindelse med kontrol af denne mængde anvendes en omregningskoefficient på 1,20 for fangsternes vægt. Disse bestemmelser finder ikke anvendelse på fangster, der er omfattet af landingsforpligtelsen.

(8)  Denne bestemmelse berører ikke artikel 2 i forordning (EF) nr. 494/2002.

(9)  Ved målrettet fiskeri efter jomfruhummer (Nephrops norvegicus) skal der være monteret et kvadratmasket panel på mindst 100 mm eller en tilsvarende selektivitetsanordning ved fiskeri i ICES-afsnit 8a, 8b, 8d og 8e. Ved målrettet fiskeri efter tunge med bomtrawl skal der være monteret et panel med en maskestørrelse på 180 mm på øverste del af den forreste del af nettet.

(10)  Ved målrettet fiskeri efter havtaske anvendes en maskestørrelse på mindst 220 mm.

(11)  Der kan anvendes en maskestørrelse på under 40 mm for sardiner.


BILAG VIII

ØSTERSØEN

DEL A

Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

Art

Geografiske områder

Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse

Torsk (Gadus morhua)

Underafsnit 22-32

35cm

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Underafsnit 22-32

25 cm

Laks (Salmo salar)

Underafsnit 22-30 og 32

60 cm

Underafsnit 31

50 cm

Skrubbe (Platichthys flesus)

Underafsnit 22-25

23 cm

Underafsnit 26, 27 og 28

21 cm

Underafsnit 29-32, syd for 59°

18 cm

Pighvar (Psetta maxima)

Underafsnit 22-32

30 cm

Slethvar (Scophthalmus rhombus)

Underafsnit 22-32

30 cm

Ål (Anguilla anguilla)

Underafsnit 22-32

35 cm

Havørred (Salmo trutta)

Underafsnit 22-25 og 29-32

40 cm

Underafsnit 26, 27 og 28

50 cm

DEL B

Maskestørrelser

1.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for trukne redskaber

1.1.

Med forbehold af landingsforpligtelsen skal fartøjer anvende en maskestørrelse på mindst 120 mm fremstillet af T90 eller mindst 105 mm forsynet med et Bacoma-sorteringsvindue på 120 mm.

1.2.

Med forbehold af landingsforpligtelsen og uanset punkt 1.1 kan fartøjer anvende en mindre maskestørrelse som angivet i følgende tabel for Østersøen, forudsat:

i)

at de dertil knyttede betingelser i tabellen er overholdt, og at bifangster af torsk ikke overstiger 10 % af den samlede levende vægt af samtlige havets biologiske ressourcer landet efter hver fangstrejse, eller

ii)

at der anvendes andre selektivitetsændringer, der er vurderet af STECF på anmodning af en eller flere medlemsstater og er godkendt af Kommissionen. Disse selektivitetsændringer skal munde ud i samme eller bedre selektive karakteristika for torsk som dem for henholdsvis 120 mm T90 eller 105 mm forsynet med et Bacoma-sorteringsvindue på 120 mm.

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 90 mm

I underafsnit 22 og 23

Målrettet fiskeri efter fladfisk (1)

Målrettet fiskeri efter hvilling

Mindst 32 mm

I underafsnit 22-27

Målrettet fiskeri efter sild, makrel, hestemakrel og blåhvilling

Mindst 16 mm

I underafsnit 22-27

Målrettet fiskeri efter brisling (2)

Mindst 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter andre arter end fladfisk, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger, og som ikke er omtalt andetsteds i tabellen

Mindst 16 mm

I underafsnit 28-32

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter, der ikke er omtalt andetsteds i tabellen

Under 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter tobis

2.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for faststående garn

2.1.

Med forbehold af landingsforpligtelsen skal fartøjer anvende en maskestørrelse på mindst 110 mm, eller 157 mm ved fiskeri efter laks.

2.2.

Med forbehold af landingsforpligtelsen og uanset punkt 2.1 kan fartøjer anvende mindre maskestørrelser som angivet i følgende tabel for Østersøen, forudsat at de dertil knyttede betingelser i nævnte tabel overholdes, og at bifangster af torsk ikke overstiger 10 % af den samlede fangst i levende vægt af samtlige havets biologiske ressourcer landet efter hver fangstrejse eller fem lakseindivider.

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser (3)

Mindst 90 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter fladfiskearter

Under 90 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter små pelagiske arter

Mindst 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter arter, der ikke er omfattet af fangstbegrænsninger, og som ikke er omtalt andetsteds i tabellen

DEL C

Lukkede områder eller områder med restriktioner

1.

Restriktioner for fiskeri med trukne redskaber

Det er hele året forbudt at fiske med trukne redskaber inden for det geografiske område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter, som måles efter WGS84-koordinatsystemet:

54°23′N, 14°35′Ø

54°21′N, 14°40′Ø

54°17′N, 14°33′Ø

54°07′N, 14°25′Ø

54°10′N, 14°21′Ø

54°14′N, 14°25′Ø

54°17′N, 14°17′Ø

54°24′N, 14°11′Ø

54°27′N, 14°25′Ø

54°23′N, 14°35′Ø.

2.   Restriktioner for fiskeri efter laks og havørred

2.1.

Målrettet fiskeri efter laks (Salmo salar) eller havørred (Salmo trutta) er forbudt

a)

i perioden 1. juni til 15. september hvert år i farvande i underafsnit 22-31

b)

i perioden 15. juni til 30. september hvert år i farvande i underafsnit 32.

2.2.

Det forbudte område i den lukkede periode er området uden for fire sømil fra basislinjerne.

2.3.

Det er tilladt at bevare laks (Salmo salar) eller havørred (Salmo trutta) fanget med bundgarn om bord.

3.   Specifikke foranstaltninger for Rigabugten

3.1.

For at fiske i underafsnit 28-1 skal fartøjer have en fiskeritilladelse udstedt i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

3.2.

Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer, der har fået udstedt den i punkt 3.1 omhandlede fiskeritilladelse, er opført med navn og internt registreringsnummer på en liste, som gøres offentligt tilgængelig på et websted, hvis adresse sendes til Kommissionen og medlemsstaterne af den enkelte medlemsstat.

3.3.

Fartøjer, der er opført på listen, skal opfylde følgende betingelser:

a)

den samlede maskineffekt (kW) for fartøjerne på listerne må ikke overstige den konstaterede maskineffekt for hver medlemsstat i 2000 og 2001 i underafsnit 28-1, og

b)

et fartøjs maskineffekt må på intet tidspunkt overstige 221 kW.

3.4.

Ethvert fartøj, der er opført på den i punkt 3.2 omhandlede liste, kan udskiftes med et eller flere andre fartøjer, forudsat:

a)

at en sådan udskiftning ikke medfører en forøgelse af den samlede maskineffekt som omhandlet i punkt 3.3, litra a), for den pågældende medlemsstat, og

b)

at erstatningsfartøjets maskineffekt på intet tidspunkt overstiger 221 kW.

3.5.

En maskine i et fartøj, der er opført på den i punkt 3.2 omhandlede liste, kan udskiftes, forudsat:

a)

at maskinudskiftningen ikke bevirker, at fartøjets maskineffekt på noget tidspunkt overstiger 221 kW, og

b)

at erstatningsmaskinens effekt ikke er så stor, at udskiftningen resulterer i en forøgelse af den samlede maskineffekt som omhandlet i punkt 3.3, litra a), for den pågældende medlemsstat.

3.6.

I underafsnit 28-1 er det forbudt at fiske med trawl i farvande, hvor vanddybden er under 20 m.

4.   Områdemæssige begrænsninger for fiskeri

4.1.

I perioden 1. maj til 31. oktober hvert år er det forbudt at fiske inden for de områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter, som måles efter WGS84-koordinatsystemet:

a)

område 1:

55°45′N, 15°30′Ø

55°45′N, 16°30′Ø

55°00′N, 16°30′Ø

55°00′N, 16°00′Ø

55°15′N, 16°00′Ø

55°15′N, 15°30′Ø

55°45′N, 15°30′Ø

b)

område 2:

55°00′N, 19°14′Ø

54°48′N, 19°20′Ø

54°45′N, 19°19′Ø

54°45′N, 18°55′Ø

55°00′N, 19°14′Ø

c)

område 3:

56°13′N, 18°27′Ø

56°13′N, 19°31′Ø

55°59′N, 19°13′Ø

56°03′N, 19°06′Ø

56°00′N, 18°51′Ø

55°47′N, 18°57′Ø

55°30′N, 18°34′Ø

56°13′N, 18°27′Ø.

4.2.

Målrettet fiskeri efter laks med gællegarn, indfiltringsgarn og toggegarn med en maskestørrelse på 157 mm eller mere eller med flydeliner er tilladt. Der må ikke forefindes andre redskaber om bord.

4.3.

Målrettet fiskeri efter torsk med de redskaber, der er angivet i punkt 5.2, er forbudt.

5.   Restriktioner for fiskeri efter skrubbe og pighvar

5.1.

Det er forbudt at bevare fisk af nedenstående arter om bord, når de er fanget i følgende geografiske områder og perioder:

Art

Geografiske områder

Periode

Skrubbe

Underafsnit 26-29 syd for 59°30′N

15. februar til 15. maj

Underafsnit 32

15. februar til 31. maj

Pighvar

Underafsnit 25, 26 og 28 syd for 56°50′N

1. juni til 31. juli

5.2.

Målrettet fiskeri med trawl, snurrevod eller lignende redskaber, der har en fangstpose med en maskestørrelse på 90 mm eller derover, eller med gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn med en maskestørrelse på 90 mm eller derover er forbudt. Det er tilladt at bevare bifangster af skrubbe og pighvar om bord og lande dem, hvis sådanne bifangster højst udgør 10 % udtrykt i levende vægt af den samlede fangst, der bevares om bord, i de perioder, der er omhandlet i punkt 6.1.

6.   Restriktioner for fiskeri efter ål

Det er forbudt at bevare ål fanget med aktive redskaber om bord. Når ål fanges utilsigtet, må de ikke skades og skal straks genudsættes.


(1)  Brug af bomtrawl er ikke tilladt.

(2)  Fangsten må bestå af op til 45 % sild udtrykt i levende vægt.

(3)  Det er forbudt for fartøjer med en længde overalt på under 12 m at anvende gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn med en længde på over 9 km henholdsvis over 21 km for fartøjer med en længde overalt på over 12 m. Den maksimale sættetid for sådanne redskaber er 48 timer, undtagen ved fiskeri under isdække.


BILAG IX

MIDDELHAVET

DEL A

Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

Art

Hele området

Havbars (Dicentrarchus labrax)

25 cm

Sorthalet havrude (Diplodus annularis)

12 cm

Spidssnudet havrude (Diplodus puntazzo)

18 cm

Sorthale (Diplodus sargus)

23 cm

Tvebåndet havrude (Diplodus vulgaris)

18 cm

Europæisk ansjos (Engraulis encrasicolus)

9 cm ( (1))

Havaborre (Epinephelus spp.)

45 cm

Stribet blankesten (Lithognathus mormyrus)

20 cm

Kulmule (Merluccius merluccius)

20 cm

Mulle (Mullus spp.)

11 cm

Akarnaisk blankesten (Pagellus acarne)

17 cm

Spidstandet blankesten (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Rød blankesten (Pagellus erythrinus)

15 cm

Almindelig blankesten (Pagrus pagrus)

18 cm

Vragfisk (Polyprion americanus)

45 cm

Europæisk sardin (Sardina pilchardus)

11 cm (2), (4)

Makrel (Scomber spp.)

18 cm

Almindelig tunge (Solea vulgaris)

20 cm

Guldbrasen (Sparus aurata)

20 cm

Hestemakrel (Trachurus spp.)

15 cm

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

20 mm RL (3)

70 mm SL (3)

Europæisk hummer (Homarus gammarus)

105 mm RL (3)

300 mm SL (3)

Languster (Palinuridae)

90 mm RL (3)

Dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris)

20 mm RL (3)

Jacobsmusling (Pecten jacobeus)

10 cm

Tæppemusling (Venerupis spp.)

25 mm

Venusmusling (Venus spp.)

25 mm

DEL B

Maskestørrelser

1.

Minimumsstandarder for maskestørrelser for trukne redskaber

I Middelhavet gælder følgende maskestørrelser:

Maskestørrelse (5)

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 40 mm (6) kvadratmasket fangstpose

Hele området

På behørigt begrundet anmodning fra rederen er det tilladt at anvende en diamantmasket fangstpose med en maskestørrelse på 50 mm2 som alternativ til en kvadratmasket fangstpose med en maskestørrelse på 40 mm

Mindst 20 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter sardin og ansjos

2.

Minimumsstandarder for maskestørrelser for omslutningsnet

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 14 mm

Hele området

Ingen

3.

Minimumsstandarder for maskestørrelser for faststående garn

I Middelhavet gælder følgende maskestørrelser for bundsat gællegarn:

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 16 mm

Hele området

Ingen

4.

Eksisterende undtagelser fra bestemmelserne i punkt 1, 2 og 3 for vod fra fartøj og strandvod, som er omfattet af en forvaltningsplan som omhandlet i artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/2006 og indrømmet inden for rammerne af artikel 9 i nærværende forordning, finder fortsat anvendelse, medmindre denne forordnings artikel 15 fastsætter andet.

DEL C

Restriktioner for anvendelse af fiskeredskaber

1.   Restriktioner for anvendelse af skrabere

Skrabere må højst være 3 m brede, undtagen skrabere til målrettet svampefiskeri.

2.   Restriktioner for anvendelse af snurpenot

Længden på noter med og uden snurpewire begrænses til 800 m med en højde på 120 m, undtagen for så vidt angår snurpenoter, der anvendes til målrettet fiskeri efter tun.

3.   Restriktioner for anvendelse af faststående garn

3.1.

Det er forbudt at anvende følgende faststående garn:

a)

toggegarn med en højde på mere end 4 m

b)

bundsat gællegarn eller kombineret toggegarn og gællegarn med en højde på over 10 m, undtagen når sådanne net er kortere end 500 m. I så tilfælde er en højde på højst 30 m tilladt.

3.2.

Det er forbudt at anvende gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn med en trådtykkelse på over 0,5 mm.

3.3.

Det er forbudt at medbringe om bord eller sætte mere end 2 500 m kombineret gællegarn og toggegarn og 6 000 m gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn.

4.

Restriktioner for anvendelse af langliner

4.1.

Det er forbudt for fartøjer, der fisker med bundliner, at medbringe eller anvende mere end 5 000 kroge, undtagen fartøjer, der foretager fangstrejser på mere end tre dage, som højst må medbringe eller anvende 7 000 kroge.

4.2.

Det er forbudt for fartøjer, der fisker med flydeliner, at medbringe eller anvende mere end følgende antal kroge pr. fartøj:

a)

2 500 kroge ved målrettet fiskeri efter sværdfisk og

b)

5 000 kroge ved målrettet fiskeri efter hvid tun.

4.3.

Et fartøj, der foretager fangstrejser på mere end to dage, må medbringe et tilsvarende antal reservekroge.

5.

Restriktioner for anvendelse af tejner og kurve

Det er forbudt at medbringe eller sætte mere end 250 tejner eller kurve pr. fartøj til at fange dybhavskrebsdyr.

6.

Restriktioner for målrettet fiskeri efter spidstandet blankesten

Det er forbudt at fiske målrettet efter spidstandet blankesten (Pagellus bogaraveo) med følgende redskaber:

gællegarn, indfiltringsgarn eller toggegarn med en maskestørrelse på mindre end 100 mm

langliner med kroge med en samlet længde på under 3,95 cm og en bredde på under 1,65 cm.

7.

Restriktioner for fiskeri med undervandsharpuner

Det er forbudt at fiske med undervandsharpuner, hvis de anvendes sammen med åndedrætsudstyr til brug under vand (lungeautomat) eller om natten fra solnedgang til solopgang.


(1)  Medlemsstaterne kan konvertere den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse til 110 individer pr. kg.

(2)  Medlemsstaterne kan konvertere den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse til 55 individer pr. kg.

(3)  RL — rygskjoldets længde, SL — samlet længde.

(4)  Denne bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse gælder ikke for sardinyngel landet til konsum, der er fanget med vod fra fartøj eller med strandvod, hvis dette fiskeri er tilladt ifølge nationale bestemmelser i en forvaltningsplan som omhandlet i artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/2006, forudsat at den pågældende sardinbestand er inden for sikre biologiske grænser.

(5)  Det er forbudt at anvende net med en trådtykkelse på over 3 mm eller med parallelbundet garn eller net med en trådtykkelse på over 6 mm på en hvilken som helst del af et bundtrawl.

(6)  Det er kun tilladt at medbringe eller anvende én type net (enten 40 mm kvadratmasket eller 50 mm diamantmasket).


BILAG X

SORTEHAVET

DEL A

Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

Art

Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse

Pighvar (Psetta maxima)

45 cm

DEL B

Maskestørrelser

1.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for trukne redskaber til demersale bestande

I Sortehavet gælder følgende maskestørrelser:

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 40 mm

Hele området

På behørigt begrundet anmodning fra rederen er det tilladt at anvende en diamantmasket fangstpose med en maskestørrelse på 50 mm (1) som alternativ til den kvadratmaskede fangstpose med en maskestørrelse på 40 mm

2.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for faststående garn

I Sortehavet gælder følgende maskestørrelser for faststående garn:

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 400 mm

Hele området

Bundsat gællegarn ved fiskeri efter pighvar

3.   Restriktioner for anvendelse af trawl og skrabere

Det er forbudt at anvende trawl og skrabere på dybder på mere end 1 000 m.


(1)  Det er kun tilladt at medbringe eller anvende én type net (enten 40 mm kvadratmasket eller 50 mm diamantmasket).


BILAG XI

EU-FARVANDE I DET INDISKE OCEAN OG DET VESTLIGE ATLANTERHAV

DEL A

1.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for trukne redskaber

Følgende maskestørrelser finder anvendelse i EU-farvande i Det Indiske Ocean og det vestlige Atlanterhav.

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 100 mm

Alle farvande ud for det franske departement Guyana, som henhører under Frankrigs højhedsområde eller jurisdiktion

Ingen

Mindst 45 mm

Alle farvande ud for det franske departement Guyana, som henhører under Frankrigs højhedsområde eller jurisdiktion

Målrettet fiskeri efter rejer (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis og Xiphopenaeus kroyeri)

2.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for omslutningsnet

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 14 mm

Hele området

Ingen

DEL B

Lukkede områder eller områder med restriktioner

Restriktioner for fiskeri i området 24 sømil omkring Mayotte

Det er forbudt for fartøjer at anvende nogen form for snurpenot til tun og stimer af tunlignende fisk i området 24 sømil fra Mayottes kyster målt fra de basislinjer, der benyttes til måling af territorialfarvande.


BILAG XII

NEAFC-REGULERINGSOMRÅDET

DEL A

Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

Art

NEAFC

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Lange (Molva molva)

63 cm

Byrkelange (Molva dipterygia)

70 cm

Makrel (Scomber spp.)

30 cm

Sild (Clupea harengus)

20 cm

DEL B

Maskestørrelser

1.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for trukne redskaber

I NEAFC-reguleringsområdet gælder følgende maskestørrelser for fangstposer:

Fangstposens maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 100 mm

Hele området

Ingen

Mindst 35 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter blåhvilling

Mindst 32 mm

ICES-underområde 1 og 2

Målrettet fiskeri efter dybvandsrejer (Pandalus borealis)

Der skal være monteret en sorteringsrist med højst 22 mm mellem tremmerne

Mindst 16 mm

Hele området

Målrettet fiskeri efter makrel, lodde og strømsild

2.   Minimumsstandarder for maskestørrelser for faststående garn

I NEAFC-reguleringsområdet gælder følgende maskestørrelser for faststående garn:

Maskestørrelse

Geografiske områder

Betingelser

Mindst 220 mm

Hele området

Ingen

DEL C

Lukkede områder eller områder med restriktioner

1.   Foranstaltninger for fiskeri efter rødfisk i Irmingerhavet og tilstødende farvande

1.1.

Det er forbudt at fange rødfisk i internationale farvande i ICES-underområde 5 og EU-farvande i ICES-underområde 12 og 14.

Uanset første afsnit er det tilladt at fange rødfisk i perioden 11. maj til 31. december i det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet (»rødfiskbeskyttelsesområdet«):

64°45′N, 28°30′V

62°50′N, 25°45′V

61°55′N, 26°45′V

61°00′N, 26°30′V

59°00′N, 30°00′V

59°00′N, 34°00′V

61°30′N, 34°00′V

62°50′N, 36°00′V

64°45′N, 28°30′V.

1.2.

Uanset punkt 1.1 kan fiskeri efter rødfisk tillades ved en EU-retsakt uden for rødfiskbeskyttelsesområdet i Irmingerhavet og tilstødende farvande fra den 11. maj til den 31. december hvert år på grundlag af videnskabelig rådgivning, og forudsat at NEAFC har udarbejdet en genopretningsplan for så vidt angår rødfisk i dette geografiske område. Kun EU-fartøjer, der er behørigt bemyndiget af deres respektive medlemsstat og anmeldt til Kommissionen som krævet i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. 1236/2010, kan deltage i dette fiskeri.

1.3.

Det er forbudt at anvende trawl med en maskestørrelse på under 100 mm.

1.4.

Omregningskoefficienten for rødfisk, der er fanget i dette fiskeri, og som er renset og hovedskåret, herunder præsentationsformen Japan-cut, er 1,70.

1.5.

Førere af fartøjer, der fisker uden for rødfiskbeskyttelsesområdet, indsender hver dag efter endt fiskeri en fangstopgørelse, jf. artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1236/2010. I fangstopgørelsen angives de ombordværende fangster, der er taget siden sidste fangstmeddelelse.

1.6.

Foruden artikel 5 i forordning (EU) nr. 1236/2010 er en tilladelse til at fiske efter rødfisk kun gyldig, hvis de opgørelser, som fartøjer fremsender, er i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i nævnte forordning og registreres i overensstemmelse med samme forordnings artikel 9, stk. 3.

1.7.

De i punkt 1.6 omhandlede opgørelser udarbejdes i overensstemmelse med de relevante regler.

2.   Særlige regler for beskyttelse af byrkelange

2.1.

I perioden 1. marts til 31. maj hvert år er det forbudt at bevare en mængde byrkelange på mere end 6 ton om bord pr. fangstrejse i de områder i ICES-afsnit 6a, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

a)

kanten af den skotske kontinentalsokkel

59°58′N, 07°00′V

59°55′N, 06°47′V

59°51′N, 06°28′V

59°45′N, 06°38′V

59°27′N, 06°42′V

59°22′N, 06°47′V

59°15′N, 07°15′V

59°07′N, 07°31′V

58°52′N, 07°44′V

58°44′N, 08°11′V

58°43′N, 08°27′V

58°28′N, 09°16′V

58°15′N, 09°32′V

58°15′N, 09°45′V

58°30′N, 09°45′V

59°30′N, 07°00′V

59°58′N, 07°00′V

b)

kanten af Rosemary Bank

60°00′N, 11°00′V

59°00′N, 11°00′V

59°00′N, 09°00′V

59°30′N, 09°00′V

59°30′N, 10°00′V

60°00′N, 10°00′V

60°00′N, 11°00′V.

Gælder ikke for det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

59°15′N, 10°24′V

59°10′N, 10°22′V

59°08′N, 10°07′V

59°11′N, 09°59′V

59°15′N, 09°58′V

59°22′N, 10°02′V

59°23′N, 10°11′V

59°20′N, 10°19′V

59°15′N, 10°24′V.

2.2.

Hvis byrkelange er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder denne dels punkt 2.1 ikke anvendelse.

Fiskeri efter byrkelange med alle redskaber i den periode og i de områder, der er omhandlet i punkt 2.1, er forbudt.

2.3.

Ved indsejling i og udsejling fra de områder, der er omhandlet i punkt 2.1, registrerer et fiskerfartøjs fører dato, klokkeslæt og sted for ind- og udsejling i logbogen.

2.4.

Hvis et fartøj når op på 6 ton byrkelange i et af de to områder, der er omhandlet i punkt 2.1,

a)

skal det straks indstille fiskeriet og forlade det område, som det befinder sig i

b)

må det ikke vende tilbage til noget af områderne, før det har landet sin fangst

c)

må det ikke smide byrkelange ud igen, uanset mængde.

2.5.

De observatører, der er omhandlet i artikel 16 i forordning (EU) 2016/2336, og som er udpeget til fiskerfartøjer, der befinder sig i et af de områder, som er omhandlet i punkt 1, skal for passende prøver af byrkelangefangsten måle fiskene og fastslå graden af kønsmodenhed af delprøver af fiskene. På grundlag af rådgivning fra STECF udarbejder medlemsstaterne detaljerede protokoller for prøvetagning og samling af resultater.

2.6.

I perioden 15. februar til 15. april hvert år er det forbudt at anvende bundtrawl, langline og gællegarn inden for et område, som afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

60°58,76′N, 27°27,32′V

60°56,02′N, 27°31,16′V

60°59,76′N, 27°43,48′V

61°03,00′N, 27°39,41′V

60°58,76′N, 27°27,32′V.

3.   Foranstaltninger for fiskeri efter rødfisk i internationale farvande i ICES-underområde 1 og 2

3.1.

Målrettet fiskeri efter rødfisk i internationale farvande i ICES-underområde 1 og 2 er kun tilladt i perioden 1. juli til 31. december hvert år for fartøjer, der tidligere har deltaget i fiskeri efter rødfisk i det NEAFC-regulerede område.

3.2.

Fartøjer skal begrænse deres bifangster af rødfisk i andre fiskerier til højst 1 % af den samlede fangst, der bevares om bord.

3.3.

Omregningskoefficienten for rødfisk, der er fanget i dette fiskeri, og som er renset og hovedskåret, herunder præsentationsformen Japan-cut, er 1,70.

3.4.

Uanset artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1236/2010 skal førere af fiskerfartøjer, der deltager i dette fiskeri, indsende daglige fangstopgørelser.

3.5.

Foruden artikel 5 i forordning (EU) nr. 1236/2010 er en tilladelse til at fiske efter rødfisk kun gyldig, hvis de opgørelser, som fartøjer fremsender, er i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i nævnte forordning og registreres i overensstemmelse med samme forordnings artikel 9, stk. 3.

3.6.

Medlemsstaterne sikrer, at de videnskabelige observatører, der er om bord på fartøjer, som fører deres flag, indsamler videnskabelige oplysninger. De indsamlede oplysninger skal mindst omfatte repræsentative data om køn, alder og længdesammensætning efter dybde. Disse oplysninger indberettes til ICES af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

3.7.

Kommissionen informerer medlemsstaterne om den dato, hvor NEAFC's sekretariat underretter de kontraherende parter i NEAFC om, at den samlede tilladte fangstmængde (TAC) er udnyttet fuldt ud. Medlemsstaterne forbyder målrettet fiskeri efter rødfisk for fartøjer, der fører deres flag, fra denne dato.

4.   Rockall-kullerkassen i ICES-underområde 6

Alt fiskeri, bortset fra langlinefiskeri, er forbudt i de områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

57°00′N, 15°00′V

57°00′N, 14°00′V

56°30′N, 14°00′V

56°30′N, 15°00′V

57°00′N, 15°00′V.

DEL D

Områder, der er lukket for at beskytte følsomme levesteder

1.

Det er forbudt at fiske med bundtrawl og faststående redskaber, herunder bundsatte garn og bundsatte langliner, inden for følgende områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater, som måles efter WGS84-systemet:

En del af Reykjanes Ridge:

55°04.5327′N, 36°49.0135′V

55°05.4804′N, 35°58.9784′V

54°58.9914′N, 34°41.3634′V

54°41.1841′N, 34°00.0514′V

54°00′N, 34°00′V

53°54.6406′N, 34°49.9842′V

53°58.9668′N, 36°39.1260′V

55°04.5327′N, 36°49.0135′V

Den nordlige del af Mid Atlantic Ridge (MAR):

59°45′N, 33°30′V

57°30′N, 27°30′V

56°45′N, 28°30′V

59°15′N, 34°30′V

59°45′N, 33°30′V

Den midterste del af Mid Atlantic Ridge (MAR) (Charlie-Gibbs Fracture zone & Subpolar Frontal Region):

53°30′N, 38°00′V

53°30′N, 36°49′V

55°04.5327′N, 36°49′V

54°58.9914′N, 34°41.3634′V

54°41.1841′N, 34°00′V

53°30′N, 30°00′V

51°30′N, 28°00′V

49°00′N, 26°30′V

49°00′N, 30°30′V

51°30′N, 32°00′V

51°30′N, 38°00′V

53°30′N, 38°00′V

Den sydlige del af Mid Atlantic Ridge (MAR):

44°30′N, 30°30′V

44°30′N, 27°00′V

43°15′N, 27°15′V

43°15′N, 31°00′V

44°30′N, 30°30′V

Altair Seamounts:

45°00′N, 34°35′V

45°00′N, 33°45′V

44°25′N, 33°45′V

44°25′N, 34°35′V

45°00′N, 34°35′V

Antialtair Seamounts:

43°45′N, 22°50′V

43°45′N, 22°05′V

43°25′N, 22°05′V

43°25′N, 22°50′V

43°45′N, 22°50′V

Hatton Bank:

59°26′N, 14°30′V

59°12′N, 15°08′V

59°01′N, 17°00′V

58°50′N, 17°38′V

58°30′N, 17°52′V

58°30′N, 18°22′V

58°03′N, 18°22′V

58°03′N, 17°30′V

57°55′N, 17°30′V

57°45′N, 19°15′V

58°11,15′N, 18°57,51′V

58°11,57′N, 19°11,97′V

58°27,75′N, 19°11,65′V

58°39,09′N, 19°14,28′V

58°38,11′N, 19°01,29′V

58°53,14′N, 18°43,54′V

59°00,29′N, 18°01,31′V

59°08,01′N, 17°49,31′V

59°08,75′N, 18°01,47′V

59°15,16′N, 18°01,56′V

59°24,17′N, 17°31,22′V

59°21,77′N, 17°15,36′V

59°26,91′N, 17°01,66′V

59°42,69′N, 16° 45,96′V

59°20,97′N, 15°44,75′V

59°21′N, 15°40′V

59°26′N, 14°30′V

North West Rockall:

57°00′N, 14°53′V

57°37′N, 14°42′V

57°55′N, 14°24′V

58°15′N, 13°50′V

57°57′N, 13°09′V

57°50′N, 13°14′V

57°57′N, 13°45′V

57°49′N, 14°06′V

57°29′N, 14°19′V

57°22′N, 14°19′V

57°00′N, 14°34′V

56°56′N, 14°36′V

56°56′N, 14°51′V

57°00′N, 14°53′V

South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

Område 1

56°24′N, 15°37′V

56°21′N, 14°58′V

56°04′N, 15°10′V

55°51′N, 15°37′V

56°10′N, 15°52′V

56°24′N, 15°37′V

Område 2

55°56.90 N-16°11.30 V

55°58.20 N-16°11.30 V

55°58.30 N-16°02.80 V

55°56.90 N-16°02.80 V

55°56.90 N-16°11.30 V

Område 3

55°49.90 N-15°56.00 V

55°48.50 N-15°56.00 V

55°48.30 N-15°50.60 V

55°49.60 N-15°50.60 V

55°49.90 N-15°56.00 V

Edora's Bank

56°26.00 N-22°26.00 V

56°28.00 N-22°04.00 V

56°16.00 N-21°42.00 V

56°05.00 N-21°40.00 V