EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1174

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1174 af 9. juli 2019 om fastsættelse for 2019 af budgetlofterne for visse ordninger for direkte støtte, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

C/2019/5085

OJ L 184, 10.7.2019, p. 12–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1174/oj

10.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1174

af 9. juli 2019

om fastsættelse for 2019 af budgetlofterne for visse ordninger for direkte støtte, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (1), særlig artikel 22, stk. 1, artikel 36, stk. 4, artikel 42, stk. 2, artikel 47, stk. 3, artikel 49, stk. 2, artikel 51, stk. 4, og artikel 53, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For hver medlemsstat, der gennemfører den grundbetalingsordning, der er omhandlet i afsnit III, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal Kommissionen fastsætte det årlige nationale loft for 2019, jf. artikel 22, stk. 1, i nævnte forordning, ved at trække de i henhold til artikel 42, 47, 49, 51 og 53 fastsatte lofter fra det årlige nationale loft, der er fastsat i bilag II i nævnte forordning. I henhold til artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013 skal der tages højde for enhver forhøjelse, som medlemsstaterne anvender efter denne bestemmelse.

(2)

For hver medlemsstat, der gennemfører den generelle arealbetalingsordning, der er omhandlet i afsnit III, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal Kommissionen fastsætte det årlige nationale loft for 2019, jf. artikel 36, stk. 4, i nævnte forordning, ved at trække de i henhold til artikel 42, 47, 49, 51 og 53 fastsatte lofter fra det årlige nationale loft, der er fastsat i bilag II i nævnte forordning. I henhold til artikel 36, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal Kommissionen tage højde for enhver forhøjelse, som medlemsstaterne anvender efter denne bestemmelse, når den fastsætter det årlige nationale loft for den generelle arealbetalingsordning.

(3)

For hver medlemsstat, der yder den omfordelingsbetaling, der er omhandlet i afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal Kommissionen fastsætte det årlige nationale loft for 2019, jf. artikel 42, stk. 2, i nævnte forordning, på grundlag af den procentsats, som medlemsstaterne underretter Kommissionen om efter artikel 42, stk. 1, i nævnte forordning.

(4)

I forbindelse med den betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, der er omhandlet i afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal de årlige nationale lofter for 2019, jf. artikel 47, stk. 3, i nævnte forordning, beregnes i henhold til artikel 47, stk. 1, i nævnte forordning og udgøre 30 % af den pågældende medlemsstats nationale loft, der er fastsat i bilag II til nævnte forordning.

(5)

For medlemsstater, der yder den betaling for arealer med naturlige begrænsninger, der er omhandlet i afsnit III, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal Kommissionen fastsætte det årlige nationale loft for 2019, jf. artikel 49, stk. 2, i nævnte forordning, på grundlag af den procentsats, som medlemsstaterne underretter Kommissionen om efter artikel 49, stk. 1, i nævnte forordning.

(6)

I forbindelse med den betaling til unge landbrugere, der er omhandlet i afsnit III, kapitel 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal Kommissionen fastsætte de årlige nationale lofter for 2019, jf. artikel 51, stk. 4, i nævnte forordning, på grundlag af den procentsats, som medlemsstaterne underretter Kommissionen om efter artikel 51, stk. 1, og som ikke må overstige 2 % af det årlige loft, der er fastlagt i bilag II.

(7)

Hvis summen af den betaling til unge landbrugere, der er blevet ansøgt om i 2019 i en medlemsstat, overstiger det loft, som er fastsat i henhold til artikel 51, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013 for den pågældende medlemsstat, skal medlemsstaten i henhold til artikel 51, stk. 2, i nævnte forordning, finansiere forskellen med forbehold for det maksimumsbeløb, der er fastsat i artikel 51, stk. 1, i nævnte forordning. Af klarhedshensyn bør dette maksimale beløb fastsættes for hver medlemsstat.

(8)

For hver medlemsstat, der yder den frivillige koblede støtte, der er omhandlet i afsnit IV, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013 i 2019, skal Kommissionen fastsætte det årlige nationale loft for 2019, jf. artikel 53, stk. 7, i nævnte forordning, på grundlag af den procentsats, som medlemsstaterne underretter Kommissionen om efter artikel 54, stk. 1, i nævnte forordning.

(9)

For år 2019 begyndte gennemførelsen af de ordninger for direkte støtte, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1307/2013, den 1. januar 2019. Af hensyn til sammenhængen mellem nævnte forordnings anvendelse for ansøgningsåret 2019 og anvendelsen af de dertil svarende budgetlofter bør nærværende forordning anvendes fra samme dato.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De årlige nationale lofter for 2019 for grundbetalingsordningen, jf. artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt I i bilaget til nærværende forordning.

2.   De årlige nationale lofter for 2019 for den generelle arealbetalingsordning, jf. artikel 36, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt II i bilaget til nærværende forordning.

3.   De årlige nationale lofter for 2019 for omfordelingsbetalingen, jf. artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt III i bilaget til nærværende forordning.

4.   De årlige nationale lofter for 2019 for betalingen for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, jf. artikel 47, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt IV i bilaget til nærværende forordning.

5.   De årlige nationale lofter for 2019 for betalingen for arealer med naturlige begrænsninger, jf. artikel 49, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt V i bilaget til nærværende forordning.

6.   De årlige nationale lofter for 2019 for betalingen til unge landbrugere, jf. artikel 51, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt VI i bilaget til nærværende forordning.

7.   Maksimumsbeløbene for 2019 for betalingen til unge landbrugere, jf. artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt VII i bilaget til nærværende forordning.

8.   De årlige nationale lofter for 2019 for frivillig koblet støtte, jf. artikel 53, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt VIII i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608.


BILAG

I.   Årlige nationale lofter for grundbetalingsordningen, jf. artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013

(1000 EUR)

Kalenderår

2019

Belgien

211 289

Danmark

531 810

Tyskland

2 988 165

Irland

825 611

Grækenland

1 091 170

Spanien

2 845 377

Frankrig

3 025 958

Kroatien

143 257

Italien

2 155 184

Luxembourg

22 741

Μalta

650

Nederlandene

466 930

Østrig

470 383

Portugal

279 562

Slovenien

75 223

Finland

262 840

Sverige

403 066

Det Forenede Kongerige

2 092 657

II.   Årlige nationale lofter for den generelle arealbetalingsordning, jf. artikel 36, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013

(1000 EUR)

Kalenderår

2019

Bulgarien

378 884

Tjekkiet

472 211

Estland

93 655

Cypern

29 672

Letland

148 482

Litauen

187 426

Ungarn

733 206

Polen

1 576 884

Rumænien

987 609

Slovakiet

253 038

III.   Årlige nationale lofter for omfordelingsbetalingen, jf. artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

(1000 EUR)

Kalenderår

2019

Belgien

46 100

Bulgarien

55 900

Tyskland

335 480

Frankrig

687 718

Kroatien

31 765

Litauen

72 552

Polen

298 036

Portugal

23 050

Rumænien

101 799

Det Forenede Kongerige

81 479

IV.   Årlige nationale lofter for betalingen for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, jf. artikel 47, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013

(1000 EUR)

Kalenderår

2019

Belgien

144 557

Bulgarien

238 888

Tjekkiet

258 509

Danmark

245 627

Tyskland

1 437 770

Estland

43 190

Irland

363 320

Grækenland

550 385

Spanien

1 468 030

Frankrig

2 063 154

Kroatien

95 294

Italien

1 111 301

Cypern

14 593

Letland

84 046

Litauen

145 104

Luxembourg

10 030

Ungarn

402 860

Μalta

1 573

Nederlandene

201 261

Østrig

207 521

Polen

1 035 154

Portugal

179 807

Rumænien

570 959

Slovenien

40 283

Slovakiet

135 498

Finland

157 389

Sverige

209 930

Det Forenede Kongerige

961 573

V.   Årlige nationale lofter for betalingen for arealer med naturlige begrænsninger, jf. artikel 49, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

(1000 EUR)

Kalenderår

2019

Danmark

2 857

Slovenien

2 122

VI.   Årlige nationale lofter for betalingen til unge landbrugere, jf. artikel 51, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013

(1000 EUR)

Kalenderår

2019

Belgien

9 095

Bulgarien

3 176

Tjekkiet

1 723

Danmark

14 328

Tyskland

47 926

Estland

979

Irland

24 221

Grækenland

36 692

Spanien

97 869

Frankrig

68 772

Kroatien

6 353

Italien

37 043

Cypern

657

Letland

5 603

Litauen

6 046

Luxembourg

501

Ungarn

5 371

Μalta

21

Nederlandene

13 417

Østrig

13 835

Polen

34 505

Portugal

11 987

Rumænien

23 752

Slovenien

2 014

Slovakiet

1 706

Finland

5 246

Sverige

10 497

Det Forenede Kongerige

16 405

VII.   Maksimumsbeløb for betalingen til unge landbrugere, jf. artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013

(1000 EUR)

Kalenderår

2019

Belgien

9 637

Bulgarien

15 926

Tjekkiet

17 234

Danmark

16 375

Tyskland

95 851

Estland

2 879

Irland

24 221

Grækenland

36 692

Spanien

97 869

Frankrig

137 544

Kroatien

6 353

Italien

74 087

Cypern

973

Letland

5 603

Litauen

9 674

Luxembourg

669

Ungarn

26 857

Μalta

105

Nederlandene

13 417

Østrig

13 835

Polen

69 010

Portugal

11 987

Rumænien

38 064

Slovenien

2 686

Slovakiet

9 033

Finland

10 493

Sverige

13 995

Det Forenede Kongerige

64 105

VIII.   Årlige nationale lofter for frivillig koblet støtte, jf. artikel 53, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1307/2013

(1000 EUR)

Kalenderår

2019

Belgien

80 935

Bulgarien

119 444

Tjekkiet

129 255

Danmark

24 135

Estland

6 142

Irland

3 000

Grækenland

182 056

Spanien

584 919

Frankrig

1 031 577

Kroatien

47 647

Italien

478 600

Cypern

3 891

Letland

42 023

Litauen

72 552

Luxembourg

160

Ungarn

201 430

Μalta

3 000

Nederlandene

3 350

Østrig

14 526

Polen

505 933

Portugal

117 535

Rumænien

259 043

Slovenien

17 456

Slovakiet

67 740

Finland

102 828

Sverige

90 970

Det Forenede Kongerige

53 129


Top