EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0981

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/981 af 8. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1900

OJ L 161, 18.6.2019, p. 1–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/981/oj

18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/981

af 8. marts 2019

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 35, stk. 9, artikel 50, stk. 1, litra a), artikel 56, artikel 86, stk. 1, litra a) og b), artikel 97, stk. 1, artikel 111, stk. 1, litra a), b), c), e), f), fa), i), j), k) og l), artikel 211, stk. 2, og artikel 234, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De erfaringer, som forsikrings- og genforsikringsselskaber har indhøstet i løbet af de første års anvendelse af direktiv 2009/138/EF, bør anvendes til at gennemgå de metoder, antagelser og standardparametre, der anvendes ved beregningen af solvenskapitalkravet ved hjælp af standardformlen.

(2)

Kommissionens forslag til en ny forordning om oprettelse af InvestEU-programmet (2) fokuserer på afhjælpning af EU-dækkende markedssvigt og suboptimale investeringssituationer. Forslaget omfatter oprettelsen af en InvestEU-rådgivningsplatform, som skal støtte udviklingen af en solid pipeline af investeringsprojekter, og en InvestEU-portal, som skal give investorerne en let tilgængelig og brugervenlig database over investeringsprojekter. InvestEU vil støtte investeringer i finansiering for små og mellemstore virksomheder i form af obligationer, lån eller privat egenkapital samt andre langsigtede investeringer i aktier. I standardformlen til beregning af solvenskapitalkravet er der ikke fastsat specifikke regler for investeringer i privat gæld, privat egenkapital og langsigtede investeringer i aktier. I lyset af den forventede forbedring af tilgængeligheden af sådanne investeringer gennem InvestEU-portalen bør der indføres sådanne specifikke regler. Endvidere bør der i lyset af handlingsplanen for etablering af en kapitalmarkedsunion af 30. september 2015 tilskyndes til flere investeringer i Europa, og det bør være lettere for europæiske små og mellemstore virksomheder at få adgang til egenkapital- og gældsfinansiering. Den tilsynsmæssige behandling af privat egenkapital og privat gæld bør derfor ændres for at fjerne uberettigede hindringer for investeringer i disse aktivklasser.

(3)

For at sikre lige konkurrencevilkår mellem økonomiske aktører, der er aktive i forsikringssektoren, og økonomiske aktører, der er aktive i andre finansielle sektorer, bør nogle af de bestemmelser, der gælder for forsikrings- og genforsikringsselskaber, tilpasses de bestemmelser, der gælder for kredit- og finansieringsinstitutter, i det omfang en sådan tilpasning står i rimeligt forhold til deres forskellige forretningsmodeller.

(4)

Handelseksponeringer mod kvalificerende centrale modparter (CCP'er) nyder godt af den multilaterale netting- og tabsdelingsordning, som kvalificerende CCP'er har. Handelseksponeringerne er eksponeret mod en lavere modpartskreditrisiko og bør derfor være omfattet af lavere kapitalgrundlagskrav end eksponeringer mod modparter, der ikke nyder godt af CCP-mekanismer. I overensstemmelse med artikel 111, stk. 1, litra fa), i direktiv 2009/138/EF bør beregningen af modpartsrisici med standardformlen behandle handelseksponeringer mod kvalificerende CCP'er på en måde, der er i overensstemmelse med de kapitalkrav for sådanne eksponeringer, der gælder for kredit- og finansieringsinstitutter.

(5)

For at bidrage til Unionens målsætning om langsigtet bæredygtig vækst bør det være lettere for forsikringsselskaber at investere i privat gæld. Med henblik herpå bør der opstilles kriterier, der gør det muligt at henføre obligationer og lån, for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering udarbejdet af et udpeget ECAI, til kreditkvalitetstrin 2 eller 3 på grundlag af forsikrings- eller genforsikringsselskabets egen interne kreditvurdering.

(6)

Væsentlige ændringer i de data, der anvendes til fastlæggelsen af de tekniske oplysninger om de relevante risikofrie rentekurver, kan føre til en situation, hvor datakilder, som tidligere blev anvendt, ikke længere er til rådighed. Desuden kan forbedret datatilgængelighed betyde, at de teknikker, der anvendes til fastlæggelsen af de tekniske oplysninger om de relevante risikofrie rentekurver, forældes. En væsentlig ændring i markedsbetingelserne kan også kræve en revurdering af parametre, herunder den endelige forwardrente, udgangspunktet for ekstrapoleringen af de risikofrie renter eller perioden for konvergens til den endelige forwardrente. Der bør derfor fastsættes betingelser til vurdering af, om sådanne potentielle ændringer i data og teknikker, der anvendes til fastlæggelsen af de tekniske oplysninger om den relevante risikofrie rentekurve, står i rimeligt forhold til målene om gennemsigtighed, forsigtighed, pålidelighed og konsekvens for metoderne til fastlæggelse af de tekniske oplysninger om den relevante risikofrie rentekurve over tid. Med henblik herpå bør EIOPA forelægge Kommissionen en vurdering af virkningen af de ændrede metoder, dataspecifikationer eller parametre, og om ændringen står i rimeligt forhold til den væsentlige ændring i dataene.

(7)

Målet om gennemsigtige, forsigtige, pålidelige og konsekvente metoder til fastlæggelse af de tekniske oplysninger om den relevante risikofrie rentekurve over tid bør også gælde for komponenterne og især volatilitetsjusteringen. For at sikre gennemsigtighed, forsigtighed, pålidelighed og konsekvens over tid bør den metode til fastlæggelse af de tekniske oplysninger om volatilitetsjusteringen, der anvendes af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), navnlig aktiveringen af landekomponenten i artikel 77d, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF, tages op til fornyet overvejelse, når der er grundlag for at antage, at metoden ikke opfylder målene, og som led i Kommissionens vurdering i henhold til artikel 77f, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

(8)

Kapitalgrundlagselementer i form af indbetalte efterstillede gensidige medlemskonti, indbetalt præferenceaktiekapital og den dermed forbundne overkurs ved emission samt indbetalt efterstillet gæld kan foreskrive en delvis tabsabsorberingsmekanisme på hovedstolen i tilfælde, hvor solvenskapitalkravet overtrædes i tre på hinanden følgende måneder. Der bør fastsættes kriterier, der specificerer, i hvilket omfang sådanne elementer anerkendes som tier 1-kapitalgrundlag.

(9)

Tab af basiskapitalgrundlag som følge af de skattemæssige virkninger, når tabsabsorberingsmekanismen på hovedstolen udløses, bør undgås. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør derfor kunne anmode om en dispensation fra anvendelsen af denne mekanisme. Inden der gives en dispensation bør tilsynsmyndighederne dog vurdere, om der er stor og troværdig sandsynlighed for, at mekanismens skattemæssige virkninger i væsentlig grad kan forringe et forsikringsselskabs eller genforsikringsselskabs solvens.

(10)

Der bør sikres lige konkurrencevilkår mellem økonomiske aktører i forsikringssektoren og i andre finansielle sektorer. Derfor bør forsikrings- og genforsikringsselskaber, efter tilsynsmyndighedernes forhåndsgodkendelse, have mulighed for at tilbagebetale eller indløse et egenkapitalelement inden for de første fem år efter datoen for dets udstedelse, hvis der sker en uventet ændring i den lovgivningsmæssige klassificering af kapitalgrundlagselementet, der sandsynligvis vil medføre, at dette element udelukkes fra kapitalgrundlaget, eller hvis der sker en uventet ændring i den relevante skattebehandling af dette element.

(11)

Se-igennem-metoden bør sikre, at de risici, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet er eksponeret mod, medtages korrekt, uanset selskabets investeringsstrukturer. Denne metode bør derfor anvendes til selskaber, der er tilknyttet dette forsikrings- eller genforsikringsselskab, og hvis hovedformål er at besidde eller forvalte aktiver på vegne af det pågældende forsikrings- eller genforsikringsselskab.

(12)

Hvis se-igennem-metoden ikke kan anvendes på et institut for kollektiv investering eller investeringer pakket som fonde, bør forsikringsselskaber eller genforsikringsselskaber kunne anvende en forenklet tilgang baseret på den senest indberettede allokering af aktiver i instituttet for kollektiv investering eller fonden, forudsat at denne forenklede metode står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de pågældende risici.

(13)

Delmodulerne for optionsrisici kræver komplekse beregninger baseret på de enkelte forsikringspolicer. Hvis en sådan kompleksitet ikke står i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der falder ind under disse delmoduler, bør det være muligt at basere beregningerne for disse delmoduler på grupperinger af forsikringspolicer i stedet for på de enkelte forsikringspolicer, medmindre sådanne grupperinger ville føre til en væsentlig fejl.

(14)

Beregningen af naturkatastroferisici med standardformlen bør tage højde for arten, omfanget og kompleksiteten af forsikrings- eller genforsikringsselskabers eksponering mod denne risiko. Beregningen af naturkatastroferisici med standardformlen kræver, at forsikrings- og genforsikringsselskaber kortlægger deres forsikringssum i risikoområderne. Ikke alle forsikrings- og genforsikringsselskaber har de oplysninger på niveau for risikoområder, som kræves til beregningen, i deres interne systemer, og for disse selskaber kan det være dyrt at fremlægge disse oplysninger. De pågældende selskaber bør derfor kunne basere deres beregning på grupperinger af risikoområder, hvis sådanne grupperinger er velbegrundede og står i rimeligt forhold til eksponeringen.

(15)

Beregningen af kapitalkravet for delmodulet for brandrisici ifølge standardformlen kræver, at forsikrings- og genforsikringsselskaber identificerer den største brandrisikokoncentration. For at begrænse beregningsbyrden bør forsikrings- eller genforsikringsselskaber kunne begrænse processen med identificering af den største brandrisikokoncentration til omgivelserne omkring deres største eksponeringer mod brandrisikokoncentration, forudsat at denne fremgangsmåde står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af forsikrings- eller genforsikringsselskabers eksponering mod brandrisici.

(16)

De forenklede beregninger af kapitalkravet for delmodulerne for dødelighedsrisici for livsforsikringer og for sygeforsikringer ifølge standardformlen bør ændres for at afspejle, at risikosummen for forsikringspolicer kan variere over tid.

(17)

Omkostningerne ved at erhverve vurderinger til beregning af solvenskapitalkravet ved hjælp af standardformlen bør stå i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de med aktiverne forbundne risici. Forsikrings- og genforsikringsselskaber, som har udpeget et eksternt kreditvurderingsbureau, bør derfor kunne anvende en forenklet beregning for de dele af gældsporteføljen, for hvilke det eksterne kreditvurderingsbureau ikke har afgivet eksterne vurderinger.

(18)

I henhold til standardformelberegningen for solvenskapitalkravet for modpartsrisici skal forsikrings- og genforsikringsselskaber tage hensyn til den andel af modpartens aktiver, der omfattet af aftaler om sikkerhedsstillelse. Det bør undgås, at byrden i forbindelse med beregningen med standardformlen bliver uforholdsmæssig stor. Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der anvender standardformlen til beregning af solvenskapitalkravet for modpartsrisici, bør derfor kunne beregne solvenskapitalkravet for modpartsrisici på grundlag af den antagelse, at over 60 % af modpartens aktiver er omfattet af aftaler om sikkerhedsstillelse.

(19)

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender standardformlen til beregning af solvenskapitalkravet for modpartsrisici skal anvende en særlig formel til beregning af kapitalkravet for modpartsrisici for type 1-eksponeringer, hvis standardafvigelsen for fordelingen af tab for type 1-eksponeringer er lavere end 7 %. Det bør undgås, at byrden i forbindelse med beregningen af dette krav bliver uforholdsmæssig stor. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør derfor kunne beregne kapitalkravet for modpartsrisici for type 1-eksponeringer ved hjælp af samme formel som den, der anvendes, når standardafvigelsen for fordelingen af tab for type 1-eksponeringer er mellem 7 % og 20 %.

(20)

Beregningen af den risikoreducerende virkning for forsikringsrisikoen er kompleks og kan være en uforholdsmæssig stor byrde for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der udøver virksomhed inden for skadesforsikringsbrancherne. Derfor bør forsikrings- og genforsikringsselskaber kunne anvende en forenklet formel, forudsat at anvendelsen af denne forenklede formel står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af virksomhedernes modpartsrisikoprofil.

(21)

Kapitalkravet for risici i forbindelse med præmier for fremtidige aftaler bør ikke uretmæssigt gå ud over aftaler med en oprindelig løbetid på over et år for at tage hensyn til den lavere risiko knyttet til fremtidige præmier fra aftaler med længere løbetid. For så vidt angår fremtidige aftaler med en løbetid på over et år bør mængdeangivelsen for præmie- og hensættelsesrisici for skadesforsikringer og NSLT-sygeforsikringer derfor kun udgøre 30 % af fremtidige præmier.

(22)

Selskabets faktiske risikoeksponering i beregningen af solvenskapitalkravet for naturkatastroferisici bør afspejles i beregningen af solvenskapitalkravet med standardformlen. Beregningen af solvenskapitalkravet for naturkatastroferisici med standardformlen bør derfor tage højde for aftalemæssige begrænsninger for erstatninger ved naturkatastrofer.

(23)

Beregningen af solvenskapitalkravet for menneskeskabte katastroferisici bør afspejle de risici, som forsikrings- og genforsikringsselskaber er eksponeret mod. De scenariebaserede beregninger af dette krav for søfarts-, luftfarts- og brandrisici bør derfor baseres på de største eksponeringer efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler eller special purpose vehicles.

(24)

Tankskibskollisionsscenariet i delmodulet for søfartsrisici bør ikke anvendes på fritidsfartøjer eller RIB-både. Dette scenario bør derfor kun anvendes på fartøjer med en mindsteforsikringssum på mindst 250 000 EUR.

(25)

Forsikringsselskabets direkte investeringer i unoterede aktier kan bidrage til Unionens målsætning om langsigtet bæredygtig vækst. Disse investeringer bør derfor fremmes. Ved beregningen af kapitalkravet for aktierisici med anvendelsen af standardformlen bør porteføljer af investeringer i unoterede aktier af høj kvalitet derfor kunne behandles på samme måde som aktier, der er noteret på regulerede markeder. Der bør opstilles kriterier for at sikre, at en portefølje af unoterede aktier af høj kvalitet har en tilstrækkelig lav systematisk risiko.

(26)

Forsikringsselskaber spiller en vigtig rolle som langsigtede investorer, og aktieinvesteringer er vigtige for finansieringen af realøkonomien. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør derfor tilskyndes til at foretage langsigtede aktieinvesteringer ved en tilpasning af behandlingen af langsigtede aktieinvesteringer og strategiske aktieinvesteringer ved beregningen af solvenskapitalkravet med standardformlen og korrelationsmatricerne. For at sikre investeringernes langsigtede art bør der i delmodulet for aktierisici indføres en portefølje af langsigtede aktieinvesteringer og andre aktiver, der matcher en portefølje af klart identificerede forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser. Med henblik på at undgå regelarbitrage bør porteføljen af aktiver og porteføljen af forpligtelser have lignende værdier, og de bør hver især ikke repræsentere mere end halvdelen af forsikrings- eller genforsikringsselskabets samlede balance.

(27)

Individuelle aktier, som er noteret i EØS, og investeringer via visse typer fonde bør behandles på samme måde. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør derfor have lov til at anvende de regler, der gælder for langsigtede investeringer på kvalificerede sociale iværksætterfonde, kvalificerede venturekapitalfonde, lukkede og ikkegearede investeringsfonde eller europæiske langsigtede investeringsfonde, forudsat at fondsforvalteren er godkendt i EØS.

(28)

Beregningen af kapitalkravet for delmodulet for kreditspændsrisici med standardformlen bør ikke hindre forsikrings- eller genforsikringsselskaber i at investere i private placeringer af høj kvalitet, som ofte ikke er kreditvurderede. Et forsikrings- eller genforsikringsselskab kan have indgået en aftale med et kreditinstitut eller et investeringsselskab om at saminvestere i obligationer og lån, for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering udarbejdet af et udpeget ECAI. I så fald bør forsikrings- eller genforsikringsselskabet kunne anvende resultaterne af den godkendte interne ratingbaserede metode, som det pågældende kreditinstitut eller investeringsselskab anvender til beregning af solvenskapitalkravet, forudsat at dette kreditinstitut eller investeringsselskab har hovedsæde i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det samme bør gælde, hvis et forsikrings- eller genforsikringsselskab har indgået en aftale med et andet forsikrings- eller genforsikringsselskab, der anvender en godkendt intern model i overensstemmelse med artikel 100 i direktiv 2009/138/EF.

(29)

Lovgivningen for den finansielle sektor bør være konsistent, samtidig med at der tages hensyn til sektorernes forskellige forretningsmodeller, divergerende elementer i fastsættelsen af kapitalkravene eller andre faktorer. Derfor bør reglerne for forsikrings- og genforsikringsselskabers anerkendelse af garantier udstedt af regionale regeringer og lokale myndigheder tilpasses reglerne for kreditinstitutter og investeringsselskaber.

(30)

Derivater eksponerer forsikrings- og genforsikringsselskaber mod modpartsrisici, uanset om disse derivater besiddes med henblik på afdækning eller spekulation. Alle derivater bør derfor behandles som type 1-eksponeringer i modulet for modpartsrisici i standardformlen.

(31)

Forskelle i rækkefølgen ved beregningerne af kapitalkravet for koncentration af markedsrisici ved hjælp af standardformlen bør undgås. Individuelle eksponeringer bør derfor først og fremmest henføres til kreditkvalitetstrin og tærskler for relativ overskydende eksponering, og risikofaktorerne bør efterfølgende anvendes på niveauet for enkeltnavnseksponeringer.

(32)

Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør ikke anvende alt for optimistiske antagelser, når de fremskriver fremtidige skattepligtige overskud efter et scenario med usædvanligt tab. Ved beregning af de udskudte skatters tabsabsorberende evne med standardformlen bør forsikrings- og genforsikringsselskaber derfor tage hensyn til deres finansielle situation og solvens efter det umiddelbare tab og den øgede usikkerhed vedrørende fremskrivningen af fremtidige skattepligtige overskud. Desuden bør antagelserne om fremtidige skattepligtige overskud efter et umiddelbart tab, herunder de formodede afkast af forsikrings- eller genforsikringsselskabets investeringer, ikke være mere optimistiske end de antagelser, der anvendes til værdiansættelsen af udskudte skatter på balancen, og det forventede samlede beløb for nye forretninger bør ikke overstige beløbet i forretningsplanlægningen. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør kun kunne antage, at afkastene bliver højere end de afkast, der er forudsat i den relevante rentekurve, hvis de kan påvise, at disse afkast vil blive realiseret efter det umiddelbare tab.

(33)

Beregningen af solvenskapitalkravet med standardformlen bør afspejle udviklingen i risikostyringspraksis, navnlig i anvendelsen af risikoreduktionsteknikker. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør derfor kunne tage hensyn til virkningen af risikoreduktionsteknikker, også i de tilfælde, hvor teknikkerne bliver erstattet af en lignende ordning, når de udløber, eller i de tilfælde, hvor teknikkerne bliver justeret for at afspejle ændringer i de omfattede eksponeringer, forudsat at sådanne erstatninger eller justeringer kun sker én gang pr. uge. Standardformlen bør også give mulighed for nettingaftaler mellem derivater og afdækningsstrategier, hvis flere kontraktmæssige ordninger tilsammen har samme virkning som en risikoreduktionsteknik. Eventuelle forskelle mellem den risikoreducerende virkning afspejlet i standardformlen på den ene side og den reelle risikoreducerende effekt på den anden side og en vurdering af basisrisiko bør indgå i selskabets vurdering af egen risiko og solvens.

(34)

Det bør ikke uforholdsmæssigt gå ud over forsikrings- eller genforsikringsselskaber, hvis en modpart til en genforsikringsaftale ikke længere opfylder sit solvenskapitalkrav, men stadig opfylder minimumskapitalkravet. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør derfor i en periode på op til seks måneder delvist kunne tage hensyn til den risikoreducerende virkning af genforsikringsarrangementer indgået med den pågældende genforsikringsmodpart. Hvis en genforsikringsmodpart ikke længere opfylder sit minimumskapitalkrav, bør forsikrings- eller genforsikringsselskabet ikke længere tage hensyn til risikoreducerende virkninger af genforsikringsarrangementer, der er indgået med genforsikringsmodparten.

(35)

Stop loss-genforsikringsaftaler bør behandles på samme måde som skadesexcedentgenforsikringsaftaler ved beregningen af solvenskapitalkravet med standardformlen. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør derfor kunne tage hensyn til risikoreduktionen fra stop loss-genforsikringsaftaler ved standardformelberegningen for solvenskapitalkravet ved hjælp af selskabsspecifikke parametre, ved at der fastsættes en standardmetode til beregning af et selskabsspecifikt parameter, som erstatter standardparameteret for ikkeproportional genforsikring.

(36)

Udskudte skatters tabsabsorberende evne har en betydelig indvirkning på forsikrings- og genforsikringsselskabers solvens. Forsikrings- eller genforsikringsselskabers administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan bør derfor indføre en risikostyringspolitik vedrørende udskudte skatter, som tager hensyn til de udskudte skatters tabsabsorberende evne. Denne politik bør navnlig fastlægge ansvaret for vurderingen af de underliggende antagelser, der anvendes til fremskrivning af fremtidige skattepligtige overskud.

(37)

Beregningen af solvenskapitalkravet i de enkelte selskaber og på koncernniveau bør være konsistent. Hvis se-igennem-metoden anvendes i de enkelte selskaber for så vidt angår institutter for kollektiv investering eller investeringer pakket som fonde, der er tilknyttede selskaber under et deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, bør se-igennem-metoden også finde anvendelse på koncernniveau. Hvis disse institutter for kollektiv investering eller fonde er datterselskaber af forsikrings- eller genforsikringskoncerner, bør der ved beregningen af solvenskapitalkravet anvendes en antagelse om fuld diversifikation med andre konsoliderede aktiver og passiver.

(38)

Beregningen af kapitalkravet for valutarisici for en koncern bør afspejle koncernens særlige økonomiske situation, navnlig hvis forsikrings- eller genforsikringsvirksomheden er denomineret i forskellige valutaer. Derfor bør deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber kunne vælge en anden referencevaluta end den, der anvendes ved udarbejdelsen af de konsoliderede regnskaber, hvis valutarisikoen i koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav er beregnet på basis af standardformlen. Dette valg bør baseres på objektive kriterier, f.eks. den valuta, som en væsentlig del af koncernens forsikringsmæssige hensættelser eller kapitalgrundlag er denomineret i.

(39)

Standardformelberegningen for delmodulerne for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer og for delmodulet for naturkatastroferisici bør ændres for at afspejle den seneste empiriske dokumentation vedrørende præmiehensættelser og hensættelser til udestående krav.

(40)

Kompleksiteten af beregningen af kapitalkravet for masseulykke og ulykkeskoncentration bør stå i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af den risiko, som selskaber, der tilbyder sygeforsikringer, er eksponeret mod. Derfor bør begivenhedstypen vedrørende invaliditet, som varer i 10 år, forårsaget af en ulykke fjernes fra denne beregning.

(41)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (3) indeholder en række trykfejl, herunder f.eks. fejlagtige interne krydsreferencer, som bør korrigeres.

(42)

For at undgå forstyrrelser på markedet for skades- og sygeforsikringer, især for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der kun udøver virksomhed inden for én branche, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber gives tilstrækkelig tid til at forberede sig på ændringer i beregningen af præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skades- og sygeforsikringer. Disse ændringer bør derfor ikke finde anvendelse inden den 1. januar 2020.

(43)

Delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/35

I delegeret forordning (EU) 2015/35 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 indsættes følgende som nr. 59-63:

»59.   »CCP«: en central modpart (CCP) som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (*1)

60.   »konkursbeskyttet«: (i forhold til kundeaktiver) den omstændighed, at der findes effektive foranstaltninger, der sikrer, at disse aktiver ikke er til rådighed for en CCP's eller et clearingmedlems kreditorer i tilfælde af henholdsvis CCP'ens eller clearingmedlemmets insolvens, eller at aktiverne ikke er til rådighed for clearingmedlemmet til at dække tab, der er opstået som følge af en anden kundes eller andre kunders misligholdelse end dem, der stillede disse aktiver

61.   »kunde«: kunde som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 648/2012 eller en virksomhed, der har indgået indirekte clearingordninger med et clearingmedlem i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i nævnte forordning

62.   »clearingmedlem«: clearingmedlem som defineret i artikel 2, nr. 14), i forordning (EU) nr. 648/2012

63.   »CCP-relateret transaktion«: en kontrakt eller en transaktion opført i artikel 301, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 mellem en kunde og et clearingmedlem, som er direkte relateret til en kontrakt eller transaktion opført i nævnte stykke mellem nævnte clearingmedlem og en CCP.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).«"

2)

I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 5, første afsnit, affattes således:

»Forpligtelser, som ikke vedrører præmier, der allerede er blevet betalt, hører ikke under en forsikrings- eller genforsikringsaftale, hvis alle følgende krav er opfyldt:

a)

aftalen yder ikke godtgørelse for en bestemt uvis begivenhed, som påvirker den sikrede negativt

b)

aftalen omfatter ikke en økonomisk garanti for ydelser

c)

selskabet kan ikke tvinge forsikringstageren til at betale den fremtidige præmie for disse forpligtelser.«

b)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Hvis en forsikrings- eller genforsikringsaftale kan opsplittes i to dele, og hvis en af disse dele opfylder kravene i stk. 5, første afsnit, litra a), b) og c), er forpligtelser, som ikke vedrører præmierne for den del, og som allerede er blevet betalt, ikke omfattet af aftalen.«

3)

Artikel 43 affattes således:

»Artikel 43

Almindelige bestemmelser

1.   Renterne i den grundlæggende risikofrie rentekurve skal opfylde alle følgende kriterier:

a)

selskaber skal i praksis kunne optjene renterne på risikofri vis

b)

renterne fastsættes på pålidelig vis baseret på finansielle instrumenter, der handles på et dybt, likvidt og gennemsigtigt finansielt marked.

Renterne i den relevante risikofrie rentekurve beregnes særskilt for hver valuta og løbetid baseret på alle relevante oplysninger og data for den pågældende valuta eller løbetid.

2.   De teknikker, dataspecifikationer og parametre, der bruges til at fastlægge de tekniske oplysninger om den relevante risikofrie rentekurve, som er omhandlet i artikel 77e, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF, herunder den endelige forwardrente, den seneste løbetid, for hvilken den relevante risikofrie rentekurve ikke ekstrapoleres, og varigheden af dens konvergens til den endelige forwardrente, skal være gennemsigtig, forsigtig, pålidelig, objektiv og konsekvent over tid.

3.   EIOPA meddeler Kommissionen enhver væsentlig ændring i de data, der anvendes til at fastlægge de tekniske oplysninger om den relevante risikofrie rentekurve. Ved væsentlig ændring forstås enhver ændring, der gør teknikkerne, dataspecifikationerne eller parametrene ugyldige, herunder den endelige forwardrente, den seneste løbetid, for hvilken den grundlæggende risikofrie rentekurve ikke ekstrapoleres, og varigheden af dens konvergens til den endelige forwardrente.

4.   Hvis der sker en væsentlig ændring i de data, der er omhandlet i stk. 3, kan EIOPA forelægge Kommissionen et forslag, der indeholder sådanne ændringer af teknikkerne, dataspecifikationerne eller parametrene, som er nødvendige for at afhjælpe ugyldigheden, og som står i et rimeligt forhold til den pågældende væsentlige ændring. Forslaget ledsages af en vurdering af de foreslåede ændringers hensigtsmæssighed og virkninger.

5.   En teknik, en dataspecifikation eller et parameter, herunder den endelige forwardrente, den seneste løbetid, for hvilken den grundlæggende risikofrie rentekurve ikke ekstrapoleres, og varigheden af dens konvergens til den endelige forwardrente ændres af EIOPA efter anmodning fra Kommissionen for at sikre, at renterne i den relevante risikofrie rentekurve fastsættes på gennemsigtig, forsigtig, pålidelig og objektiv vis, som er konsekvent over tid.«

4)

I artikel 71 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra e), nr. i) og ii), affattes således:

»i)

den nominelle eller pålydende værdi af elementet af basiskapitalgrundlaget nedskrives som fastsat i stk. 5 og 5a

ii)

elementet af basiskapitalgrundlaget konverteres automatisk til et af de i artikel 69, litra a), nr. i) eller ii), angivne elementer af basiskapitalgrundlaget som fastsat i nærværende artikels stk. 6 og 6a«.

b)

Følgende indsættes som stk. 5a:

»5a.   For så vidt angår stk. 1, litra e), nr. i), skal reglerne om nedskrivning af den nominelle eller pålydende værdi af elementet af basiskapitalgrundlaget foreskrive alle følgende:

a)

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse har fundet sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra c), i nævnte stykke, og en delvis nedskrivning ville være tilstrækkelig til på ny at sikre opfyldelse af solvenskapitalkravet, sker der en delvis nedskrivning af den nominelle eller pålydende værdi med et beløb, der mindst er tilstrækkeligt til på ny at sikre opfyldelse af solvenskapitalkravet

b)

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse har fundet sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra c), i nævnte stykke og en delvis nedskrivning ikke ville være tilstrækkelig til på ny at sikre opfyldelse af solvenskapitalkravet, nedskrives den nominelle eller pålydende værdi som fastsat ved den oprindelige udstedelse af elementet af basiskapitalgrundlaget som minimum lineært på en måde, der sikrer, at den fulde nedskrivning vil finde sted, når dækningen på 75 % af solvenskapitalkravet er nået, eller før hændelsen

c)

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse har fundet sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra a) eller b), i nævnte stykke, nedskrives den nominelle eller pålydende værdi fuldt ud

d)

efter en nedskrivning i overensstemmelse med litra b) i dette stykke (»den oprindelige nedskrivning«) gælder følgende:

i)

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse efterfølgende finder sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra a) eller b), i nævnte stykke, nedskrives den nominelle eller pålydende værdi fuldt ud

ii)

hvis der ved udløbet af perioden på tre måneder fra datoen for den udløsende hændelse, som resulterede i den oprindelige nedskrivning, ikke har fundet nogen udløsende hændelse sted under de omstændigheder, der er beskrevet i stk. 8, andet afsnit, litra a) eller b), men solvensprocenten er blevet yderligere forringet, nedskrives den nominelle eller pålydende værdi som fastsat ved den oprindelige udstedelse af elementet af basiskapitalgrundlaget yderligere i overensstemmelse med litra b) i nærværende stykke for at afspejle denne yderligere forringelse af solvensprocenten

iii)

en yderligere nedskrivning foretages i overensstemmelse med nr. ii) for hver efterfølgende forringelse af solvensprocenten ved udgangen af hver efterfølgende periode på tre måneder, indtil forsikrings- eller genforsikringsselskabet på ny opfylder solvenskapitalkravet.

For så vidt angår dette stykke, forstås ved »solvensprocent« procenten af den anerkendte del af kapitalgrundlaget, der skal dække solvenskapitalkravet, og solvenskapitalkravet ved hjælp af de senest tilgængelige værdier.«

c)

Følgende indsættes som stk. 6a:

»6a.   For så vidt angår stk. 1, litra e), nr. ii), skal de i artikel 69, litra a), nr. i) eller ii), omhandlede bestemmelser for konverteringen til elementer af basiskapitalgrundlaget omfatte alle følgende:

a)

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse har fundet sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra c), i nævnte stykke, og en delvis konvertering ville være tilstrækkelig til på ny at sikre opfyldelse af solvenskapitalkravet, sker der en delvis konvertering af elementet med et beløb, der mindst er tilstrækkeligt til på ny at sikre opfyldelse af solvenskapitalkravet

b)

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse har fundet sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra c), i nævnte stykke, og en delvis konvertering ikke ville være tilstrækkelig til på ny at sikre opfyldelse af solvenskapitalkravet, nedskrives elementet på en sådan måde, at den resterende nominelle eller pålydende værdi af elementet falder som minimum lineært, hvilket sikrer, at den fulde konvertering finder sted, når dækningen på 75 % af solvenskapitalkravet er nået eller før hændelsen

c)

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse har fundet sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra a) eller b), i nævnte stykke, konverteres elementet fuldstændigt

d)

efter en konvertering i overensstemmelse med litra b) i dette stykke (»den oprindelige konvertering«) gælder følgende:

i)

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse efterfølgende finder sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra a) eller b), i nævnte stykke, konverteres elementet fuldstændigt

ii)

hvis der ved udløbet af perioden på tre måneder fra datoen for den udløsende hændelse, som resulterede i den oprindelige konvertering, ikke har fundet nogen udløsende hændelse sted under de omstændigheder, der er beskrevet i stk. 8, andet afsnit, litra a) eller b), men solvensprocenten er blevet yderligere forringet, konverteres elementet yderligere i overensstemmelse med litra b) i nærværende stykke for at afspejle denne yderligere forringelse af solvensprocenten

iii)

en yderligere konvertering foretages i overensstemmelse med nr. ii) for hver efterfølgende forringelse af solvensprocenten ved udgangen af hver efterfølgende periode på tre måneder, indtil forsikrings- eller genforsikringsselskabet på ny opfylder solvenskapitalkravet.

For så vidt angår dette stykke, har »solvensprocent« samme betydning som i stk. 5a.«

d)

Følgende tilføjes som stk. 10 og 11:

»10.   Uanset kravet i stk. 1, litra e), om, at tabsabsorberingsmekanismen på hovedstolen skal udløses ved den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse, kan elementet af basiskapitalgrundlaget give mulighed for, at tabsabsorberingsmekanismen på hovedstolen ikke udløses ved denne hændelse, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

den udløsende hændelse indtræffer under de omstændigheder, der er beskrevet i stk. 8, andet afsnit, litra c)

b)

der har ikke tidligere været nogen udløsende hændelser under de omstændigheder, der er beskrevet i stk. 8, andet afsnit, litra a) eller b)

c)

tilsynsmyndigheden accepterer undtagelsesvist at dispensere fra kravet om udløsning af tabsabsorberingsmekanismen på hovedstolen, hvis begge følgende oplysninger foreligger:

i)

sammen med genoprettelsesplanen, jf. artikel 138, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, forelægger forsikrings- eller genforsikringsselskabet fremskrivninger for tilsynsmyndigheden, som viser, at udløsning af tabsabsorberingsmekanismen på hovedstolen i dette tilfælde med stor sandsynlighed ville føre til skatteforpligtelser, som ville have en betydelig negativ indvirkning på virksomhedens solvens

ii)

en erklæring fra selskabets lovpligtige revisorer, der bekræfter, at alle de antagelser, der ligger til grund for fremskrivningerne, er realistiske.

11.   Uanset kravet i stk. 1, litra f), nr. ii), kan elementet af basiskapitalgrundlaget give mulighed for tilbagebetaling eller indløsning før dette tidspunkt, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

selskabets solvenskapitalkrav vil efter tilbagebetalingen eller indløsningen blive oversteget med en passende margen under hensyntagen til selskabets solvens, herunder selskabets plan for kapitalstyring på mellemlangt sigt

b)

omstændighederne er som beskrevet i nr. i) eller nr. ii):

i)

der sker en ændring i den lovgivningsmæssige klassificering af elementet af basiskapitalgrundlaget, som sandsynligvis vil medføre, at det udelukkes fra kapitalgrundlaget eller omklassificeres til et lavere tier-kapitalgrundlag, og følgende to betingelser begge er opfyldt:

tilsynsmyndigheden anser denne ændring for at være tilstrækkelig sikker

selskabet godtgør over for tilsynsmyndigheden, at den lovgivningsmæssige omklassificering af elementet af basiskapitalgrundlaget ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for dets udstedelse

ii)

der sker en ændring i den gældende skattebehandling af elementet af basiskapitalgrundlaget, som selskabet over for tilsynsmyndigheden godtgør er væsentlig og ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for dets udstedelse.«

5)

I artikel 73 tilføjes følgende som stk. 5:

»5.   Uanset kravet i stk. 1, litra c), kan elementet af basiskapitalgrundlaget give mulighed for tilbagebetaling eller indløsning inden 5 år, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

selskabets solvenskapitalkrav vil efter tilbagebetalingen eller indløsningen blive oversteget med en passende margen under hensyntagen til selskabets solvens, herunder selskabets plan for kapitalstyring på mellemlangt sigt

b)

omstændighederne er som beskrevet i nr. i) eller nr. ii):

i)

der sker en ændring i den lovgivningsmæssige klassificering af elementet af basiskapitalgrundlaget, som sandsynligvis vil medføre, at det udelukkes fra kapitalgrundlaget eller omklassificeres til et lavere tier-kapitalgrundlag, og følgende to betingelser begge er opfyldt:

tilsynsmyndigheden anser denne ændring for at være tilstrækkelig sikker

selskabet godtgør over for tilsynsmyndigheden, at den lovgivningsmæssige omklassificering af elementet af basiskapitalgrundlaget ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for dets udstedelse

ii)

der sker en ændring i den gældende skattebehandling af elementet af basiskapitalgrundlaget, som selskabet over for tilsynsmyndigheden godtgør er væsentlig og ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for dets udstedelse.«

6)

I artikel 77 tilføjes følgende som stk. 5:

»5.   Uanset kravet i stk. 1, litra c), kan elementet af basiskapitalgrundlaget give mulighed for tilbagebetaling eller indløsning inden 5 år efter udstedelsesdatoen, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

selskabets solvenskapitalkrav vil efter tilbagebetalingen eller indløsningen blive oversteget med en passende margen under hensyntagen til selskabets solvens, herunder selskabets plan for kapitalstyring på mellemlangt sigt

b)

omstændighederne er som beskrevet i nr. i) eller nr. ii):

i)

der sker en ændring i den lovgivningsmæssige klassificering af elementet af basiskapitalgrundlaget, som sandsynligvis vil medføre, at det udelukkes fra kapitalgrundlaget, og følgende to betingelser begge er opfyldt:

tilsynsmyndigheden anser denne ændring for at være tilstrækkelig sikker

selskabet godtgør over for tilsynsmyndigheden, at den lovgivningsmæssige omklassificering af elementet af basiskapitalgrundlaget ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for dets udstedelse

ii)

der sker en ændring i den gældende skattebehandling af elementet af basiskapitalgrundlaget, som selskabet over for tilsynsmyndigheden godtgør er væsentlig og ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for dets udstedelse.«

7)

I artikel 84 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hvis artikel 88 overholdes, og se-igennem-metoden ikke kan anvendes ved institutter for kollektiv investering eller investeringer pakket som fonde, kan solvenskapitalkravet beregnes på grundlag af instituttet for kollektiv investerings eller fondens tilstræbte allokering af det underliggende aktiv, eller, hvis den tilstræbte allokering af det underliggende aktiv ikke er tilgængelig for selskabet, på grundlag af den senest indberettede allokering af aktiver i instituttet for kollektiv investering eller fonden, forudsat at de underliggende aktiver i begge tilfælde forvaltes i henhold til denne tilstræbte allokering eller senest indberettede allokering af aktiver, alt efter hvad der er relevant, og at eksponeringerne og risiciene ikke forventes at ændre sig væsentligt i løbet af kort tid.

For så vidt angår denne beregning, kan data grupperes, forudsat at de gør det muligt at beregne alle relevante delmoduler og scenarier i standardformlen på en forsigtig måde, og at de ikke anvendes på mere end 20 % af den samlede værdi af forsikrings- eller genforsikringsselskabets aktiver.«

b)

Følgende indsættes som stk. 3a:

»3a.   For så vidt angår fastsættelse af den procentdel af aktiver, for hvilke data grupperes, jf. stk. 3, tager forsikrings- eller genforsikringsselskaber ikke højde for de underliggende aktiver i institutter for kollektiv investering eller investeringer pakket som fonde, der understøtter unit-linked eller indeksregulerede forpligtelser, hvor markedsrisikoen bæres af forsikringstagerne.«

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på investeringer i tilknyttede selskaber bortset fra investeringer, for hvilke alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

hovedformålet med det tilknyttede selskab er at besidde og forvalte aktiver på vegne af det deltagende selskab

b)

det tilknyttede selskab støtter det deltagende selskabs virksomhed vedrørende investeringsaktiviteter på grundlag af et specifikt og dokumenteret investeringsmandat

c)

det tilknyttede selskab udøver ikke nogen væsentlig virksomhed bortset fra at investere til fordel for det deltagende selskab.

For så vidt angår dette stykke, har »tilknyttet selskab« og »deltagende selskab« den betydning, som er fastsat for disse udtryk i artikel 212, stk. 1 og 2, i direktiv 2009/138/EF.«

8)

I artikel 88 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 affattes indledningen således:

»For så vidt angår artikel 109 i direktiv 2009/138/EF fastsætter forsikrings- og genforsikringsselskaber, om den forenklede beregning står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af risiciene ved at foretage en vurdering, som omfatter følgende:«.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   En forenklet beregning anses ikke for at stå i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af risiciene, hvis den i stk. 1, litra b), omhandlede fejl medfører fejlangivelser af solvenskapitalkravet, der kan påvirke brugerens beslutninger om eller bedømmelse af oplysningerne om solvenskapitalkravet, medmindre den forenklede beregning giver et solvenskapitalkrav, som overstiger det solvenskapitalkrav, der følger af standardberegningen.«

9)

Følgende indsættes som artikel 90a, 90b og 90c:

»Artikel 90a

Forenklet beregning for opsigelse af forsikringspolicer i delmodulet for optionsrisici for skadesforsikringer

For så vidt angår artikel 118, stk. 1, litra a), og hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber fastsætte de forsikringspolicer, for hvilke opsigelse ville medføre en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser uden risikomarginen, på grundlag af grupper af policer, forudsat at grupperingen opfylder kravene i artikel 35, litra a), b) og c).

Artikel 90b

Forenklet beregning af forsikringssummen for naturkatastroferisici

1.   Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne forsikringssummen for stormrisici, jf. artikel 121, stk. 6, litra b), og stk. 7, på grundlag af grupper af risikoområder. De enkelte risikoområder inden for en gruppe skal være beliggende inden for en og samme bestemte region som fastsat i bilag V. Hvis forsikringssummen for stormrisici, jf. artikel 121, stk. 6, litra b), beregnes på grundlag af en gruppe af risikoområder, skal risikovægten for stormrisici, jf. artikel 121, stk. 6, litra a), være risikovægten for stormrisici i det risikoområde inden for gruppen, der har den højeste risikovægt for stormrisici som fastsat i bilag X.

2.   Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne forsikringssummen for jordskælvsrisici, jf. artikel 122, stk. 3, litra b), og stk. 4, på grundlag af grupper af risikoområder. De enkelte risikoområder inden for en gruppe skal være beliggende inden for en og samme bestemte region som fastsat i bilag VI. Hvis forsikringssummen for jordskælvsrisici, jf. artikel 122, stk. 3, litra b), beregnes på grundlag af en gruppe af risikoområder, skal risikovægten for jordskælvsrisici, jf. artikel 122, stk. 3, litra a), være risikovægten for jordskælvsrisici i det risikoområde inden for gruppen, der har den højeste risikovægt for jordskælvrisici som fastsat i bilag X.

3.   Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne forsikringssummen for oversvømmelsesrisici, jf. artikel 123, stk. 6, litra b), og stk. 7, på grundlag af grupper af risikoområder. De enkelte risikoområder inden for en gruppe skal være beliggende inden for en og samme bestemte region som fastsat i bilag VII. Hvis forsikringssummen for oversvømmelsesrisici, jf. artikel 123, stk. 6, litra b), beregnes på grundlag af en gruppe af risikoområder, skal risikovægten for oversvømmelsesrisici, jf. artikel 123, stk. 6, litra a), være risikovægten for oversvømmelsesrisici i det risikoområde inden for gruppen, der har den højeste risikovægt for oversvømmelsesrisici som fastsat i bilag X.

4.   Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne forsikringssummen for haglrisici, jf. artikel 124, stk. 6, litra b), og stk. 7, på grundlag af grupper af risikoområder. De enkelte risikoområder inden for en gruppe skal være beliggende inden for en og samme bestemte region som fastsat i bilag VIII. Hvis forsikringssummen for haglrisici, jf. artikel 124, stk. 6, litra b), beregnes på grundlag af en gruppe af risikoområder, skal risikovægten for haglrisici, jf. artikel 124, stk. 6, litra a), være risikovægten for haglrisici i det risikoområde inden for gruppen, der har den højeste risikovægt for haglrisici som fastsat i bilag X.

5.   Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne forsikringssummen for jordskredsrisici, jf. artikel 125, stk. 2, på grundlag af grupper af risikoområder. Hvis den vægtede forsikringssum, jf. artikel 125, stk. 2, beregnes på grundlag af en gruppe af risikoområder, skal risikovægten for jordskredsrisici, jf. artikel 125, stk. 2, litra a), være risikovægten for jordskredsrisici i det risikoområde inden for gruppen, der har den højeste risikovægt for jordskredsrisici som fastsat i bilag X.

Artikel 90c

Forenklet beregning af kapitalkravet for brandrisici

1.   Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for brandrisici, jf. artikel 132, stk. 1, som følger:

 

SCRfire = max(SCRfirei ; SCRfirec ; SCRfirer )

hvor:

a)

SCRfirei betegner den største industrielle brandrisikokoncentration

b)

SCRfirec betegner den største kommercielle brandrisikokoncentration

c)

SCRfirer betegner den største beboelsesmæssige brandrisikokoncentration.

2.   Et forsikrings- eller genforsikringsselskabs største industrielle brandrisikokoncentration er lig med følgende:

 

SCRfirei = max(E 1,i ; E 2,i ; E 3,i ; E 4,i ; E 5,i )

hvor Ek,i betegner den samlede eksponering inden for området for den k-endestørste eksponering mod industrielle brandrisici.

3.   Et forsikrings- eller genforsikringsselskabs største kommercielle brandrisikokoncentration er lig med følgende:

 

SCRfirec = max(E 1,c ; E 2,c ; E 3,c ; E 4,c ; E 5,c )

hvor Ek,c betegner den samlede eksponering inden for området for den k-endestørste eksponering mod kommercielle brandrisici.

4.   Et forsikrings- eller genforsikringsselskabs største beboelsesmæssige brandrisikokoncentration er lig med følgende:

 

SCRfirer = max(E 1,r ; E 2,r ; E 3,r ; E 4,r ; E 5,r ; θ)

hvor:

a)

Ek,r betegner den samlede eksponering inden for området for den k-endestørste eksponering mod beboelsesmæssige brandrisici

b)

θ betegner den markedsandelsbaserede eksponering mod beboelsesmæssige brandrisici.

5.   For så vidt angår stk. 2, 3 og 4 er et forsikrings- eller genforsikringsselskab samlede eksponering inden for den k-endestørste eksponering mod industrielle brandrisici, kommercielle brandrisici eller beboelsesmæssige brandrisici forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikringssum med hensyn til det sæt bygninger, der opfylder alle følgende betingelser:

a)

for hver bygning har forsikrings- eller genforsikringsselskabet forpligtelser i branche 7 og 19 som fastsat i bilag I, som dækker skade som følge af brand eller eksplosion, herunder som følge af terrorangreb

b)

hver bygning ligger helt eller delvist inden for en radius af 200 meter omkring industrielle bygninger, kommercielle bygninger eller bygninger til beboelse med den k-endestørste forsikringssum efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles.

For så vidt angår fastsættelse af forsikringssummen med hensyn til en bygning, skal forsikrings- og genforsikringsselskaber tage hensyn til alle genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, der ville give ret til udbetaling i tilfælde af forsikringskrav vedrørende den pågældende bygning. Genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, som er underlagt betingelser, der ikke er knyttet til denne bygning, tages ikke i betragtning.

6.   Den markedsandelsbaserede eksponering mod beboelsesmæssige brandrisici er lig med følgende:

 

θ = SIav · 500 · max(0,05; maxc(marketSharec ))

hvor:

a)

SIav er den gennemsnitlige forsikringssum forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til beboelsesejendomme

b)

c betegner alle lande, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet har forpligtelser i branche 7 og 19 som fastsat i bilag I, der omfatter beboelsesejendomme

c)

marketSharec er forsikrings- eller genforsikringsselskabets markedsandel i land c med hensyn til forpligtelser i de brancher, der omfatter beboelsesejendomme.«

10)

I artikel 91 foretages følgende ændringer:

a)

Formlen affattes således:

»Formula«.

b)

Litra a) affattes således:

»a)

CARk betegner den samlede risikosum i år k, dvs. summen for alle aftaler af beløb højere end nul og forskellen, for hver aftale, mellem følgende beløb:

i)

summen af:

det beløb, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet vil udbetale i år k ved de sikredes dødsfald efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles

den forventede nutidsværdi af beløb, der ikke er omfattet af det foregående led, og som forsikrings- eller genforsikringsselskabet vil udbetale efter år k ved de sikredes pludselige dødsfald efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles

ii)

det bedste skøn over de tilsvarende forpligtelser i år k efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles«.

c)

Litra b) affattes således:

»b)

q betegner den forventede gennemsnitlige dødelighedsintensitet for alle de sikrede og for alle fremtidige år vægtet med forsikringssummen«.

11)

Følgende indsættes som artikel 95a:

»Artikel 95a

Forenklet beregning for kapitalkravet for risici i delmodulet for optionsrisici for livsforsikringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne hvert af følgende kapitalkrav på grundlag af grupper af policer, forudsat at grupperingen opfylder kravene i artikel 35, litra a), b) og c):

a)

kapitalkravet for risikoen for en permanent stigning i optionsintensiteten, som omhandlet i artikel 142, stk. 2

b)

kapitalkravet for risikoen for et permanent fald i optionsintensiteten som omhandlet i artikel 142, stk. 3

c)

kapitalkravet for masseoptionsrisici som omhandlet i artikel 142, stk. 6.«

12)

Følgende indsættes som artikel 96a:

»Artikel 96a

Forenklet beregning for opsigelse af forsikringspolicer i delmodulet for optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

For så vidt angår artikel 150, stk. 1, litra a), og hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber fastsætte de forsikringspolicer, for hvilke opsigelse ville medføre en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser uden risikomarginen, på grundlag af grupper af policer, forudsat at grupperingen opfylder kravene i artikel 35, litra a), b) og c).«

13)

I artikel 97 foretages følgende ændringer:

a)

Formlen affattes således:

»Formula«.

b)

Litra a) affattes således:

»a)

CARk betegner den samlede risikosum i år k, dvs. summen for alle aftaler af beløb højere end nul og forskellen, for hver aftale, mellem følgende beløb:

i)

summen af:

det beløb, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet vil udbetale i år k ved de sikredes dødsfald efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles

den forventede nutidsværdi af beløb, der ikke er omfattet af det foregående led, og som forsikrings- eller genforsikringsselskabet vil udbetale efter år k ved de sikredes pludselige dødsfald efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles

ii)

det bedste skøn over de tilsvarende forpligtelser i år k efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles«.

c)

Litra b) affattes således:

»b)

q betegner den forventede gennemsnitlige dødelighedsintensitet for alle de sikrede og for alle fremtidige år vægtet med forsikringssummen«.

14)

Følgende indsættes som artikel 102a:

»Artikel 102a

Forenklet beregning for kapitalkravet for risici i delmodulet for optionsrisici for SLT-sygeforsikringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne hvert af følgende kapitalkrav på grundlag af grupper af policer, forudsat at grupperingen opfylder kravene i artikel 35, litra a), b) og c):

a)

kapitalkravet for risikoen for en permanent stigning i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer som omhandlet i artikel 159, stk. 2

b)

kapitalkravet for risikoen for et permanent fald i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer som omhandlet i artikel 159, stk. 3

c)

kapitalkravet for masseoptionsrisici for SLT-sygeforsikringer som omhandlet i artikel 159, stk. 6.«

15)

Følgende indsættes som artikel 105a:

»Artikel 105a

Forenklet beregning for risikofaktoren i delmodulet for kreditspændsrisici og delmodulet for koncentration af markedsrisici

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber tildele en obligation, der ikke skal medtages i beregningerne i henhold til artikel 180, stk. 2-16, en risikofaktor stressi svarende til kreditkvalitetstrin 3 for så vidt angår artikel 176, stk. 3, og henføre obligationerne til kreditkvalitetstrin 3 med henblik på beregningen af det vægtede gennemsnitlige kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med 182, stk. 4, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

der foreligger kreditvurderinger fra et udpeget ECAI for mindst 80 % af den samlede værdi af de obligationer, der ikke skal medtages i beregningerne i henhold til artikel 180, stk. 2-16

b)

der foreligger ikke en kreditvurdering udarbejdet af et udpeget ECAI for den pågældende obligation

c)

den pågældende obligation indebærer en fast indløsningsbetaling på eller før udløbsdatoen ud over regelmæssige rentebetalinger med fast eller variabel rente

d)

den pågældende obligation er ikke et struktureret værdipapir eller et sikret værdipapir som omhandlet i bilag VI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 (*2)

e)

den pågældende obligation dækker ikke forpligtelser med ordninger for gevinstandele og heller ikke unit-linked eller indeksregulerede forpligtelser eller forpligtelser, når der anvendes matchtilpasning.

(*2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1).«"

16)

Artikel 107, stk. 1, indledningen, affattes således:

»Hvis artikel 88 overholdes, og det bedste skøn over de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til et genforsikringsarrangement eller en securitisering og de tilsvarende debitorer, ikke er negativt, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne den risikoreducerende virkning for forsikringsrisikoen i dette genforsikringsarrangement eller denne securitisering som omhandlet i artikel 196 som følger:«.

17)

Artikel 108, stk. 1, indledningen, affattes således:

»Hvis artikel 88 overholdes, og det bedste skøn over de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til et proportionalt genforsikringsarrangement og de tilsvarende debitorer for modpart i, ikke er negativt, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne den risikoreducerende virkning for forsikringsrisikoen j i det proportionale genforsikringsarrangement for modpart i som omhandlet i artikel 196 som følger:«.

18)

Artikel 110 affattes således:

»Artikel 110

Forenklet beregning — gruppering af enkeltnavnseksponeringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- eller genforsikringsselskaber beregne det i artikel 192 omhandlede tab som følge af misligholdelse, herunder den risikoreducerende virkning for forsikringsrisici og markedsrisici og den risikotilpassede værdi af sikkerhedsstillelsen, for en gruppe af enkeltnavnseksponeringer. I så fald skal gruppen af enkeltnavnseksponeringer tildeles den højeste sandsynlighed for misligholdelse, der tildeles enkeltnavnseksponeringer medtaget i gruppen i overensstemmelse med artikel 199.«

19)

Artikel 111, litra a), affattes således:

»a)

summen af det hypotetiske kapitalkrav for delmodulerne i modulet for forsikrings- og markedsrisici i de forsikrings- eller genforsikringsselskaber, som er påvirket af risikoreduktionsteknikken, beregnet i overensstemmelse med afdeling 2-5 i dette kapitel, men som om genforsikringsarrangementet, securitiseringen eller derivatet ikke eksisterede«.

20)

Følgende indsættes som artikel 111a:

»Artikel 111a

Forenklet beregning af den risikoreducerende virkning for forsikringsrisici

For så vidt angår artikel 196, og hvis artikel 88 overholdes og genforsikringsarrangementet, securitiseringen eller derivatet omfatter forpligtelser fra kun ét af segmenterne (segment s) i bilag II, eller, hvis det er relevant, bilag XIV, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne genforsikringsarrangementets, securitiseringens eller derivatets risikoreducerende virkning for deres forsikringsrisici som følger:

Formula

hvor:

a)

SCRCAT hyp betegner det hypotetiske kapitalkrav for modulet for skadesforsikringskatastroferisici som omhandlet i artikel 119, stk. 2, eller, hvis det er relevant, det hypotetiske kapitalkrav for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici som omhandlet i artikel 160, som ville gælde, hvis genforsikringsarrangementet, securitiseringen eller derivatet ikke eksisterede

b)

SCRCAT without betegner kapitalkravet for modulet for skadesforsikringskatastroferisici som omhandlet i artikel 119, stk. 2, eller, hvis det er relevant, kapitalkravet for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici som omhandlet i artikel 160

c)

σs betegner standardafvigelsen for præmierisici for skadesforsikringer for segment s fastsat i overensstemmelse med artikel 117, stk. 3, eller, hvis det er relevant, standardafvigelsen for præmierisici for NSLT-sygeforsikringer for segment s fastsat i overensstemmelse med artikel 148, stk. 3

d)

Ps hyp betegner den hypotetiske mængdeangivelse for præmierisici for segment s fastsat i overensstemmelse med artikel 116, stk. 3 eller 4, eller, hvis det er relevant, artikel 147, stk. 3 eller 4, som ville gælde, hvis genforsikringsarrangementet, securitiseringen eller derivatet ikke eksisterede

e)

Ps without betegner mængdeangivelsen for præmierisici for segment s fastsat i overensstemmelse med artikel 116, stk. 3 eller 4, eller, hvis det er relevant, artikel 147, stk. 3 eller 4

f)

Recoverables betegner det bedste skøn over de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsarrangementet, securitiseringen og de tilsvarende debitorer.«

21)

Som artikel 112a og 112b indsættes:

»Artikel 112a

Forenklet beregning af tab som følge af misligholdelse for genforsikring

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- eller genforsikringsselskaber beregne tabet som følge af misligholdelse for et genforsikringsarrangement eller en forsikringssecuritisering som omhandlet i artikel 192, stk. 2, som følger:

 

LGD = max[90 % · (Recoverables + 50 % · RM re ) – F · Collateral; 0]

hvor:

a)

Recoverables betegner det bedste skøn over de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsarrangementet eller forsikringssecuritiseringen og de tilsvarende debitorer

b)

RMre betegner den risikoreducerende virkning, som genforsikringsarrangementet eller securitiseringen har for forsikringsrisikoen

c)

Collateral betegner den risikotilpassede værdi af sikkerhedsstillelsen i forhold til genforsikringsarrangementet eller securitiseringen

d)

F betegner en faktor for at tage højde for den økonomiske virkning af aftalen om sikkerhedsstillelse i forhold til genforsikringsarrangementet eller securitiseringen i tilfælde af kreditbegivenheder knyttet til modparten.

Artikel 112b

Forenklet beregning af kapitalkravet for modpartsrisici for type 1-eksponeringer

Hvis artikel 88 overholdes, og standardafvigelsen for fordelingen af tab for type 1-eksponeringer som fastsat i overensstemmelse med artikel 200, stk. 4, er mindre end eller lig med 20 % af det samlede tab som følge af misligholdelse for alle typer 1-eksponeringer, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for modpartsrisici som omhandlet i artikel 200, stk. 1, som følger:

 

SCR def,1 = 5 · σ

hvor σ betegner standardafvigelsen for fordelingen af tab for type 1-eksponeringer som fastsat i henhold til artikel 200, stk. 4.«

22)

Artikel 116, stk. 3, litra d), affattes således:

»d)

FP(future,s) betegner følgende beløb med hensyn til aftaler, hvor datoen for første indregning falder inden for de efterfølgende 12 måneder:

i)

for alle sådanne aftaler, hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder, den forventede nutidsværdi af præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet skal tjene i segment s, men uden de præmier, som skal tjenes i de 12 måneder efter datoen for første indregning

ii)

for alle sådanne aftaler, hvis oprindelige løbetid er mere end ét år, et beløb svarende til 30 % af den forventede nutidsværdi af præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet skal tjene i segment s efter de følgende 12 måneder.«

23)

I artikel 121 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 5 foretages følgende ændringer:

i)

Formlen affattes således:

»Formula«.

ii)

Litra a) udgår.

b)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

Formlen affattes således:

»WSI (windstorm,r,i) = Q (windstorm,r) · W (windstorm,r,i) · SI (windstorm,r,i)«.

ii)

Følgende tilføjes som litra c):

»c)

Q(windstorm,r) betegner stormrisikofaktoren for region r som fastsat i bilag V.«

iii)

Følgende afsnit tilføjes:

»Hvis det beløb, der er fastsat for et bestemt risikoområde i overensstemmelse med første afsnit, overstiger et beløb (i dette afsnit benævnt »det lavere beløb«) lig med summen af de potentielle tab uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet kunne lide i forbindelse med stormrisici i dette risikoområde, idet der tages hensyn til vilkårene og betingelserne i selskabets specifikke policer, herunder aftalemæssige udbetalingsgrænser, kan forsikrings- eller genforsikringsselskabet, som en alternativ beregning, fastlægge den vægtede forsikringssum for stormrisici i dette risikoområde som det lavere beløb.«

24)

I artikel 122 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

Indledningen affattes således:

»For alle de i bilag VI fastsatte regioner er kapitalkravet for jordskælvsrisici i en bestemt region r lig med det tab i forsikrings- og genforsikringsselskabers basiskapitalgrundlag, som ville følge af et umiddelbart tab af et beløb, der uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, er lig med følgende beløb:«.

ii)

Formlen affattes således:

»Formula«.

iii)

Litra a) udgår.

b)

I stk. 3 foretages følgende ændringer:

i)

Formlen affattes således:

»WSI (earthquake,r,i) = Q (earthquake,r) · W (earthquake,r,i) · SI (earthquake,r,i)«.

ii)

Følgende tilføjes som litra c):

»c)

Q(earthquake,r) betegner jordskælvsrisikofaktoren for region r som fastsat i bilag VI.«

iii)

Følgende afsnit tilføjes:

»Hvis det beløb, der er fastsat for et bestemt risikoområde i overensstemmelse med første afsnit, overstiger et beløb (i dette afsnit benævnt »det lavere beløb«) lig med summen af de potentielle tab uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet kunne lide i forbindelse med jordskælvsrisici i dette risikoområde, idet der tages hensyn til vilkårene og betingelserne i selskabets specifikke policer, herunder aftalemæssige udbetalingsgrænser, kan forsikrings- eller genforsikringsselskabet, som en alternativ beregning, fastlægge den vægtede forsikringssum for jordskælvsrisici i dette risikoområde som det lavere beløb.«

25)

I artikel 123 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 5 foretages følgende ændringer:

i)

Formlen affattes således:

»Formula«.

ii)

Litra a) udgår.

b)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

Formlen affattes således:

»WSI (flood,r,i) = Q (flood,r) · W (flood,r,i) · SI (flood,r,i)«.

ii)

Følgende tilføjes som litra c):

»c)

Q(flood,r) betegner oversvømmelsesrisikofaktoren for region r som fastsat i bilag VII.«

iii)

Følgende afsnit tilføjes:

»Hvis det beløb, der er fastsat for et bestemt risikoområde i overensstemmelse med første afsnit, overstiger et beløb (i dette afsnit benævnt »det lavere beløb«) lig med summen af de potentielle tab uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet kunne lide i forbindelse med oversvømmelsesrisici i dette risikoområde, idet der tages hensyn til vilkårene og betingelserne i selskabets specifikke policer, herunder aftalemæssige udbetalingsgrænser, kan forsikrings- eller genforsikringsselskabet, som en alternativ beregning, fastlægge den vægtede forsikringssum for oversvømmelsesrisici i dette risikoområde som det lavere beløb.«

c)

I stk. 7 affattes indledningen således:

»For alle de i bilag VII fastsatte regioner og alle de i bilag IX fastsatte risikoområder i disse regioner er forsikringssummen for oversvømmelsesrisici i et bestemt risikoområde i i en bestemt region r lig med følgende:«.

26)

I artikel 124 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 5 foretages følgende ændringer:

i)

Formlen affattes således:

»Formula«.

ii)

Litra a) udgår.

b)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

Formlen affattes således:

»WSI (hail,r,i) = Q (hail,r) · W (hail,r,i) · SI (hail,r,i)«.

ii)

Følgende tilføjes som litra c):

»c)

Q(hail,r) betegner haglrisikofaktoren for region r som fastsat i bilag VIII.«

iii)

Følgende afsnit tilføjes:

»Hvis det beløb, der er fastsat for et bestemt risikoområde i overensstemmelse med første afsnit, overstiger et beløb (i dette afsnit benævnt »det lavere beløb«) lig med summen af de potentielle tab uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet kunne lide i forbindelse med haglrisici i dette risikoområde, idet der tages hensyn til vilkårene og betingelserne i selskabets specifikke policer, herunder aftalemæssige udbetalingsgrænser, kan forsikrings- eller genforsikringsselskabet, som en alternativ beregning, fastlægge den vægtede forsikringssum for haglrisici i dette risikoområde som det lavere beløb.«

27)

I artikel 125 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 affattes formlen således:

»Formula«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

Formlen affattes således:

»WSI (subsidence,i) = 0,0005 · W (subsidence,i) · SI (subsidence,i)«.

ii)

Følgende afsnit tilføjes:

»Hvis det beløb, der er fastsat for et bestemt risikoområde i overensstemmelse med første afsnit, overstiger et beløb (i dette afsnit benævnt »det lavere beløb«) lig med summen af de potentielle tab uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet kunne lide i forbindelse med jordskredsrisici i dette risikoområde, idet der tages hensyn til vilkårene og betingelserne i selskabets specifikke policer, herunder aftalemæssige udbetalingsgrænser, kan forsikrings- eller genforsikringsselskabet, som en alternativ beregning, fastlægge den vægtede forsikringssum for jordskredsrisici i dette risikoområde som det lavere beløb.«

28)

Artikel 130 affattes således:

»Artikel 130

Delmodulet for søfartsrisici

1.   Kapitalkravet for søfartsrisici er lig med følgende:

Formula

hvor:

a)

SCRvessel er kapitalkravet for risikoen for en fartøjskollision

b)

SCRplatform er kapitalkravet for risikoen for en platformseksplosion.

2.   Kapitalkravet for risikoen for en fartøjskollision er lig med det tab i forsikrings- og genforsikringsselskabers basiskapitalgrundlag, som ville følge af et umiddelbart tab af et beløb, der er lig med følgende:

 

L vessel = max v (SI (hull,v) + SI (liab,v)+ SI (pollution,v))

hvor:

a)

maksimum vedrører alle fartøjer til sejlads på have, indsøer og floder, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til fartøjskollision i branche 6, 18 og 27 som fastsat i bilag I, hvis fartøjets forsikrede værdi er mindst 250 000 EUR

b)

SI(hull,v) er forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikringssum, efter fradrag af de beløb, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet kan tilbagekræve i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, for kaskoforsikring og -genforsikring vedrørende fartøj v

c)

SI(liab,v) er forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikringssum, efter fradrag af de beløb, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet kan tilbagekræve i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, for ansvarsforsikring og -genforsikring vedrørende fartøj v

d)

SI(pollution,v) er forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikringssum, efter fradrag af de beløb, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet kan tilbagekræve i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, for olieforureningsforsikring og -genforsikring vedrørende fartøj v.

For så vidt angår fastsættelse af SI(hull,v) , SI(liab,v) og SI(pollution,v) , skal forsikrings- og genforsikringsselskaber kun tage hensyn til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, der ville give ret til udbetaling i tilfælde af forsikringskrav vedrørende fartøj v. Genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, hvor udbetaling er afhængig af forsikringskrav, der ikke er knyttet til fartøj v, tages ikke i betragtning.

Hvis fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves, ville føre til kapitalkrav for risikoen for en fartøjskollision, der ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den risiko for en fartøjskollision, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet er eksponeret mod, beregner forsikrings- eller genforsikringsselskabet SI(hull,v), SI(liab,v) eller SI(pollution,v) uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves.

3.   Kapitalkravet for risikoen for en platformseksplosion er lig med det tab i forsikrings- og genforsikringsselskabers basiskapitalgrundlag, som ville følge af et umiddelbart tab af et beløb, der er lig med følgende:

 

L platform = max p (SI p )

hvor:

a)

maksimum vedrører alle offshore olie- og gasplatforme, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til platformseksplosion i branche 6, 18 og 27 som fastsat i bilag I

b)

SIp er forsikrings- eller genforsikringsselskabets akkumulerede forsikringssum, efter fradrag af de beløb, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet kan tilbagekræve i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, for følgende forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende platform p:

i)

forpligtelser vedrørende godtgørelse for tingsskade

ii)

forpligtelser vedrørende godtgørelse for udgifter til fjernelse af vragrester

iii)

forpligtelser vedrørende godtgørelse for tab af produktionsindtægter

iv)

forpligtelser vedrørende godtgørelse for udgifter til afdækning eller sikring af borehullet

v)

ansvarsforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser.

For så vidt angår fastsættelse af SIp skal forsikrings- og genforsikringsselskaber kun tage hensyn til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, der ville give ret til udbetaling i tilfælde af forsikringskrav vedrørende platform p. Genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, hvor udbetaling er afhængig af forsikringskrav, der ikke er knyttet til platform p, tages ikke i betragtning.

Hvis fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves, ville føre til kapitalkrav for risikoen for en platformseksplosion, der ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den risiko for en platformseksplosion, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet er eksponeret mod, beregner forsikrings- eller genforsikringsselskabet SIp uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves.«

29)

I artikel 131 foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

»Kapitalkravet for luftfartsrisici er lig med det tab i forsikrings- og genforsikringsselskabers basiskapitalgrundlag, som ville følge af et umiddelbart tab af et beløb, der er lig med følgende:«.

b)

Litra b) affattes således:

»b)

SIa er forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikringssum, efter fradrag af de beløb, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet kan tilbagekræve i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, for kaskoforsikring og -genforsikring og ansvarsforsikring og -genforsikring vedrørende luftfartøj a.

For så vidt angår denne artikel, skal forsikrings- og genforsikringsselskaber kun tage hensyn til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, der ville give ret til udbetaling i tilfælde af forsikringskrav vedrørende luftfartøj a. Genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, hvor udbetaling er afhængig af forsikringskrav, der ikke er knyttet til luftfartøj a, tages ikke i betragtning.

Hvis fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves, ville føre til kapitalkrav for luftfartsrisici, der ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den luftfartsrisiko, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet er eksponeret mod, beregner forsikrings- eller genforsikringsselskabet SIa uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves.«

30)

Artikel 132, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Kapitalkravet for brandrisici er lig med det tab i forsikrings- og genforsikringsselskabers basiskapitalgrundlag, som ville følge af et umiddelbart tab af et beløb, der er lig med forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikringssum med hensyn til den største brandrisikokoncentration.

2.   Et forsikrings- eller genforsikringsselskabs største brandrisikokoncentration er det sæt bygninger med den største forsikringssum, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, der opfylder alle følgende betingelser:

a)

forsikrings- eller genforsikringsselskabet har forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser i branche 7 og 19 som fastsat i bilag I vedrørende de enkelte bygninger, som dækker skade som følge af brand eller eksplosion, herunder som følge af terrorangreb

b)

alle bygninger ligger helt eller delvist inden for en radius af 200 meter.

Ved fastlæggelsen af forsikringssummen for et sæt bygninger skal forsikrings- og genforsikringsselskaber kun tage hensyn til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, der ville give ret til udbetaling i tilfælde af forsikringskrav vedrørende det pågældende sæt bygninger. Genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, hvor udbetaling er afhængig af forsikringskrav, der ikke er knyttet til dette sæt bygninger, tages ikke i betragtning.

Hvis fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves, ville føre til kapitalkrav for brandrisici, der ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den brandrisiko, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet er eksponeret mod, beregner forsikrings- eller genforsikringsselskabet forsikringssummen for et sæt bygninger uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves.«

31)

Artikel 147, stk. 3, litra d), affattes således:

»d)

FP(future,s) betegner følgende beløb med hensyn til aftaler, hvor datoen for første indregning falder inden for de efterfølgende 12 måneder:

i)

for alle sådanne aftaler, hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder, den forventede nutidsværdi af præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet skal tjene i segment s, men uden de præmier, som skal tjenes i de 12 måneder efter datoen for første indregning

ii)

for alle sådanne aftaler, hvis oprindelige løbetid er mere end ét år, et beløb svarende til 30 % af den forventede nutidsværdi af præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet skal tjene i segment s efter de følgende 12 måneder.«

32)

I artikel 168, stk. 6, foretages følgende ændringer:

a)

I litra c) affattes indledningen således:

»med hensyn til lukkede alternative investeringsfonde, som er oprettet i Unionen, eller, hvis de ikke er oprettet i Unionen, som markedsføres i Unionen i overensstemmelse med artikel 35 eller 40 i direktiv 2011/61/EU, og som i begge tilfælde ikke har nogen gearing i overensstemmelse med forpligtelsesmetoden i artikel 8 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 (*3):

(*3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (EUT L 83 af 22.3.2013, s. 1).«"

b)

Følgende indsættes som litra e):

»e)

kvalificerende unoterede aktieporteføljer som defineret i artikel 168a.«

33)

Følgende indsættes som artikel 168a:

»Artikel 168a

Kvalificerende unoterede aktieporteføljer

1.   For så vidt angår artikel 168, stk. 6, litra e), er en kvalificerende unoteret aktieportefølje et sæt aktieinvesteringer, der opfylder alle følgende krav:

a)

sættet af investeringer består udelukkende af investeringer i selskabers stamaktier

b)

stamaktierne i hvert af de berørte selskaber er ikke noteret på noget reguleret marked

c)

hvert selskab har hovedsæde i et EØS-land

d)

over 50 % af hvert selskabs årlige indtægter er denomineret i valutaer fra lande, der er medlemmer af EØS eller OECD

e)

over 50 % af personalet, der er ansat af hvert selskab, har deres primære arbejdssted i lande, der er medlemmer af EØS

f)

hvert selskab opfylder mindst en af følgende betingelser med hensyn til hvert af de seneste tre regnskabsår, der slutter før den dato, på hvilken solvenskapitalkravet beregnes:

i)

selskabets årlige omsætning er over 10 000 000 EUR

ii)

selskabets samlede balancesum er over 10 000 000 EUR

iii)

selskabet beskæftiger over 50 personer

g)

værdien af investeringen i hvert selskab udgør højst 10 % af den samlede værdi af sættet af investeringer

h)

ingen af selskaberne er et forsikrings- eller genforsikringsselskab, et kreditinstitut, et investeringsselskab, et finansieringsinstitut, en forvalter af alternative investeringsfonde, et UCITS-administrationsselskab, en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse eller et ikkereguleret selskab, der udøver finansielle aktiviteter

i)

beta af sættet af investeringer overstiger ikke 0,796.

2.   For så vidt angår stk. 1, litra i), er beta for et sæt investeringer gennemsnittet af betaer for hver af investeringerne i dette sæt investeringer vægtet med den bogførte værdi af disse investeringer. Beta af en investering i et selskab bestemmes som følger:

Formula

hvor:

a)

β er beta af aktieinvesteringen i selskabet

b)

GM er selskabets gennemsnitlige bruttoavance i de seneste fem regnskabsår, der slutter før den dato, på hvilken solvenskapitalkravet beregnes

c)

Debt er selskabets samlede gæld ved afslutningen af det seneste regnskabsår, for hvilke der foreligger oplysninger

d)

CFO er selskabets gennemsnitlige netto cash flow i forbindelse med virksomhed i de seneste fem regnskabsår, der slutter før den dato, på hvilken solvenskapitalkravet beregnes

e)

ROCE er selskabets gennemsnitlige afkast af egenkapital i de seneste fem regnskabsår, der slutter før den dato, på hvilken solvenskapitalkravet beregnes Ved egenkapital forstås egenkapital som omhandlet i bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (*4) bortset fra præferenceaktier og den dermed forbundne overkurs ved emission.

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).«"

34)

Artikel 169 affattes således:

»Artikel 169

Delmodulet for standardaktierisici

1.   Kapitalkravet for type 1-aktier som omhandlet i denne forordnings artikel 168 er lig med det tab i basiskapitalgrundlaget, som ville følge af følgende umiddelbare fald:

a)

et umiddelbart fald på 22 % i værdien af type 1-aktieinvesteringer i tilknyttede selskaber i henhold til artikel 212, stk. 1, litra b), og artikel 212, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, hvis disse investeringer er af strategisk art

b)

et umiddelbart fald på 22 % i værdien af type 1-aktieinvesteringer, som behandles som langsigtede aktieinvesteringer i overensstemmelse med artikel 171a

c)

et umiddelbart fald, som er lig med summen af 39 % og den symmetriske justering, som er omhandlet i denne forordnings artikel 172, i værdien af type 1-aktier, som ikke er omhandlet i litra a) og b).

2.   Kapitalkravet for type 2-aktier som omhandlet i denne forordnings artikel 168 er lig med det tab i basiskapitalgrundlaget, som ville følge af følgende umiddelbare fald:

a)

et umiddelbart fald på 22 % i værdien af type 2-aktieinvesteringer i tilknyttede selskaber i henhold til artikel 212, stk. 1, litra b), og artikel 212, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, hvis disse investeringer er af strategisk art

b)

et umiddelbart fald på 22 % i værdien af type 2-aktieinvesteringer, som behandles som langsigtede aktieinvesteringer i overensstemmelse med artikel 171a

c)

et umiddelbart fald, som er lig med summen af 49 % og den symmetriske justering, som er omhandlet i denne forordnings artikel 172, i værdien af type 2-aktier, som ikke er omhandlet i litra a) og b).

3.   Kapitalkravet for kvalificerede infrastrukturaktier som omhandlet i denne forordnings artikel 168 er lig med det tab i basiskapitalgrundlaget, som ville følge af følgende umiddelbare fald:

a)

et umiddelbart fald på 22 % i værdien af investeringer i kvalificerede infrastrukturaktier i tilknyttede selskaber i henhold til artikel 212, stk. 1, litra b), og artikel 212, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, hvis disse investeringer er af strategisk art

b)

et umiddelbart fald på 22 % i værdien af kvalificerede infrastrukturaktier, som behandles som langsigtede aktieinvesteringer i overensstemmelse med artikel 171a

c)

et umiddelbart fald, som er lig med summen af 30 % og 77 % af den symmetriske justering, som er omhandlet i nærværende forordnings artikel 172, i værdien af kvalificerede infrastrukturaktier, som ikke er omhandlet i litra a) og b).

4.   Kapitalkravet for kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier som omhandlet i denne forordnings artikel 168 er lig med det tab i basiskapitalgrundlaget, som ville følge af følgende umiddelbare fald:

a)

et umiddelbart fald på 22 % i værdien af investeringer i kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier i tilknyttede selskaber i henhold til artikel 212, stk. 1, litra b), og artikel 212, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, hvis disse investeringer er af strategisk art

b)

et umiddelbart fald på 22 % i værdien af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, som behandles som langsigtede aktieinvesteringer i overensstemmelse med artikel 171a

c)

et umiddelbart fald, som er lig med summen af 36 % og 92 % af den symmetriske justering, som er omhandlet i nærværende forordnings artikel 172, i værdien af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, som ikke er omhandlet i litra a) og b).«

35)

Følgende indsættes som artikel 171a:

»Artikel 171a

Langsigtede aktieinvesteringer

1.   For så vidt angår denne forordning kan en undergruppe af aktieinvesteringer behandles som langsigtede aktieinvesteringer, hvis forsikrings- eller genforsikringsselskabet kan dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

undergruppen af aktieinvesteringer samt ihændehaverperioden for hver aktieinvestering i undergruppen er klart identificerede

b)

undergruppen af aktieinvesteringer indgår i en portefølje af aktiver, der er afsat til at dække det bedste skøn over en portefølje af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser svarende til en eller flere klart identificerede forretningsaktiviteter, og selskabet bevarer den tilknyttede portefølje i forpligtelsernes løbetid

c)

porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser og den tilknyttede aktivportefølje omhandlet i litra b) identificeres, forvaltes og organiseres separat fra selskabets andre aktiviteter, og den tilknyttede aktivportefølje må ikke anvendes til at dække tab, der hidrører fra selskabets øvrige aktiviteter

d)

de forsikringsmæssige hensættelser i den i litra b) omhandlede portefølje af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser repræsenterer kun en del af forsikrings- eller genforsikringsselskabets samlede forsikringsmæssige hensættelser

e)

den gennemsnitlige ihændehaverperiode for aktieinvesteringer i undergruppen overstiger 5 år, eller, hvis den gennemsnitlige ihændehaverperiode for aktieinvesteringer i undergruppen er under 5 år, sælger forsikrings- eller genforsikringsselskabet ingen aktieinvesteringer i undergruppen, før den gennemsnitlige ihændehaverperiode overstiger 5 år

f)

undergruppen af aktieinvesteringer består kun af aktier, der er noterede i EØS, eller af unoterede aktier i selskaber, som har hovedsæde i lande, der er medlemmer af EØS

g)

forsikrings- eller genforsikringsselskabets solvens og likviditet såvel som dets strategier, processer og rapporteringsprocedurer for så vidt angår forvaltningen af aktiver og passiver er i stand til løbende og under forhold med stress at sikre, at det kan undgå tvungne salg af aktieinvesteringerne i undergruppen i mindst 10 år

h)

forsikrings- eller genforsikringsselskabets risikostyring, forvaltning af aktiver og passiver samt investeringspolitikker afspejler selskabets hensigt om at besidde undergruppen af aktieinvesteringer i en periode, som er i overensstemmelse med kravet i litra e) og dets evne til at opfylde kravet i litra g).

2.   Når aktier besiddes i institutter for kollektiv investering eller i alternative investeringsfonde som omhandlet i artikel 168, stk. 6, litra a)-d), kan betingelserne i denne artikels stk. 1 vurderes for fondene og ikke for de underliggende aktiver i fondene.

3.   Forsikrings- eller genforsikringsselskaber, der behandler en undergruppe af aktieinvesteringer som langsigtede aktieinvesteringer i overensstemmelse med stk. 1, må ikke vende tilbage til en metode, som ikke omfatter langsigtede aktieinvesteringer. Hvis et forsikrings- eller genforsikringsselskab, der behandler en undergruppe af aktieinvesteringer som langsigtede aktieinvesteringer, ikke længere er i stand til at opfylde betingelserne i stk. 1, skal det omgående underrette tilsynsmyndigheden og ophøre med at anvende artikel 169, stk. 1, litra b), artikel 169, stk. 2, litra b), artikel 169, stk. 3, litra b), og artikel 169, stk. 4, litra b) på sine aktieinvesteringer i en periode på 36 måneder.«

36)

I artikel 176 indsættes følgende som stk. 4a:

»4a.   Uanset stk. 4 tildeles obligationer og lån, som henføres til et kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med artikel 176a, stk. 1 eller 2, eller artikel 176c, stk. 1, en risikofaktor stressi , afhængigt af kreditkvalitetstrinnet og den ændrede varighed duri af obligationen eller lånet i, som tildeles i overensstemmelse med tabellen i denne artikels stk. 3.«

37)

Som artikel 176a-176c indsættes:

»Artikel 176a

Intern vurdering af obligationers og låns kreditkvalitetstrin

1.   En obligation eller et lån, for hvilken/hvilket der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI, og for hvilken/hvilket debitorer ikke har stillet sikkerhed, der opfylder kriterierne i artikel 214, kan henføres til kreditkvalitetstrin 2, hvis alle kriterierne i stk. 3 og 4 er opfyldt med hensyn til obligationen eller lånet.

2.   En obligation eller et lån, for hvilken/hvilket der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI, og for hvilken/hvilket debitorer ikke har stillet sikkerhed, der opfylder kriterierne i artikel 214, bortset fra en obligation eller et lån, der er henført til kreditkvalitetstrin 2 i henhold til stk. 1, kan henføres til kreditkvalitetstrin 3, hvis alle kriterierne i stk. 3 og 5 er opfyldt med hensyn til obligationen eller lånet.

3.   Kriterierne i dette stykke er som følger:

a)

forsikrings- eller genforsikringsselskabets egen interne kreditvurdering af obligationen eller lånet opfylder kravene i artikel 176b

b)

obligationen eller lånet er udstedt af et selskab, der ikke tilhører den samme koncern som forsikrings- eller genforsikringsselskabet

c)

obligationen eller lånet er ikke udstedt af et selskab, som er et forsikrings- eller genforsikringsselskab, en infrastrukturenhed, et kreditinstitut, et investeringsselskab, et finansieringsinstitut, en FAIF, et UCITS-administrationsselskab, en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse eller et ikkereguleret selskab, der udøver finansielle aktiviteter

d)

ingen fordringer mod det selskab, der udsteder obligationen eller lånet, har forrang for obligationen eller lånet, bortset fra følgende fordringer:

i)

lovbestemte fordringer og fordringer fra likviditetsudbydere, forudsat at de lovbestemte fordringer og fordringerne fra likviditetsudbydere samlet set ikke er væsentlige i forhold til det udstedende selskabs samlede foranstående gæld

ii)

fordringer fra forvaltere af trusts

iii)

fordringer fra derivatmodparter

e)

obligationen eller lånet indebærer en fast indløsningsbetaling på eller før udløbsdatoen som supplement til regelmæssige rentebetalinger med fast eller variabel rente

f)

obligationens eller lånets kontraktvilkår og -betingelser fastsætter følgende:

i)

låntageren skal stille reviderede finansielle data til rådighed for långiveren mindst en gang om året

ii)

låntageren skal underrette långiveren om hændelser, der kan have en væsentlig indvirkning på obligationens eller lånets kreditrisiko

iii)

låntageren kan ikke ensidigt ændre vilkårene og betingelserne for obligationen eller lånet eller foretage andre ændringer af sin virksomhed, som ville have en væsentlig indvirkning på obligationens eller lånets kreditrisiko

iv)

udstederen må ikke udstede ny gæld uden forudgående samtykke fra forsikrings- eller genforsikringsselskabet

v)

hvad der udgør en misligholdelsesbegivenhed, er defineret på en måde, der er specifik for udstedelsen og udstederen

vi)

hvad der skal ske ved ændring af kontrol

g)

obligationen eller lånet er udstedt af et selskab, der opfylder samtlige følgende kriterier:

i)

selskabet er et selskab med begrænset ansvar

ii)

selskabet har hovedsæde i et EØS-land

iii)

over 50 % af selskabets årlige indtægter er denomineret i valutaer fra lande, der er medlemmer af EØS eller OECD

iv)

selskabet er blevet drevet uden nogen kreditbegivenheder i de seneste 10 år

v)

mindst en af følgende betingelser er opfyldt med hensyn til hvert af de seneste tre regnskabsår, der slutter før den dato, på hvilken solvenskapitalkravet beregnes:

selskabets årlige omsætning er over 10 000 000 EUR

selskabets samlede balancesum er over 10 000 000 EUR

selskabet beskæftiger over 50 personer

vi)

summen af selskabets resultat før renter, skat og af- og nedskrivninger (»EBITDA«) i de seneste fem regnskabsår er større end 0

vii)

selskabets samlede gæld ved afslutningen af det seneste regnskabsår, for hvilke der foreligger tal, er ikke større end 6,5 gange gennemsnittet af selskabets årlige cash flow i de seneste fem år

viii)

gennemsnittet af selskabets EBITDA i de sidste fem regnskabsår er ikke mindre end 6,5 gange selskabets renteudgifter for det seneste regnskabsår, for hvilke der foreligger tal

ix)

selskabets nettogæld ved afslutningen af det seneste regnskabsår, for hvilke der foreligger tal, er ikke større end 1,5 gange selskabets samlede aktiebeholdning ved afslutningen af det pågældende regnskabsår.

4.   Afkastet af obligationen eller lånet og afkastet af obligationer og lån med lignende kontraktvilkår og -betingelser udstedt af det samme selskab i de forgående tre regnskabsår er ikke større end den største af følgende værdier:

a)

gennemsnittet af afkastene af de to indeks, der er bestemt i overensstemmelse med stk. 6

b)

summen af 0,5 % og afkastet af det indeks, der opfylder kravet i stk. 6, litra d).

5.   Afkastet af obligationen eller lånet og afkastet af obligationer og lån med lignende kontraktvilkår og -betingelser udstedt af det samme selskab i de forgående tre regnskabsår er ikke større end den største af følgende værdier:

a)

gennemsnittet af afkastene af de to indeks, der er bestemt i overensstemmelse med stk. 7

b)

summen af 0,5 % og afkastet af det indeks, der opfylder kravet i stk. 7, litra b).

6.   Med henblik på stk. 4 skal forsikrings- eller genforsikringsselskabet for den obligation eller det lån, der er omhandlet i stk. 1, bestemme afkastet, pr. tidspunktet for udstedelsen af obligationen eller lånet, af to indeks, der opfylder samtlige følgende krav:

a)

begge indeks er brede indeks for handlede obligationer, for hvilke der foreligger en ekstern kreditvurdering

b)

de handlede obligationer, der indgår i de to indeks er denomineret i samme valuta som obligationen eller lånet

c)

de handlede obligationer, der indgår i de to indeks har samme udløbsdato som obligationen eller lånet

d)

et af de to indeks består af handlede obligationer på kreditkvalitetstrin 2

e)

et af de to indeks består af handlede obligationer på kreditkvalitetstrin 4.

7.   Med henblik på stk. 5 skal forsikrings- eller genforsikringsselskabet for den obligation eller det lån, der er omhandlet i stk. 2, bestemme afkastet, pr. tidspunktet for udstedelsen af obligationen eller lånet, af to indeks, der opfylder samtlige følgende krav:

a)

begge indeks opfylder kravene i stk. 6, litra a), b) og c)

b)

et af de to indeks består af handlede obligationer på kreditkvalitetstrin 3

c)

et af de to indeks består af handlede obligationer på kreditkvalitetstrin 4.

8.   Med henblik på stk. 4 skal forsikrings- eller genforsikringsselskabet, hvis den obligation eller det lån, der er omhandlet i stk. 1, har kendetegn, bortset fra dem, der vedrører kreditrisiko eller illikviditet, som i væsentlig grad adskiller sig fra kendetegnene for de handlede obligationer, der indgår i de to indeks bestemt i overensstemmelse med stk. 6, tilpasse afkastet af obligationen eller lånet med henblik på at afspejle disse forskelle.

9.   Med henblik på stk. 5 skal forsikrings- eller genforsikringsselskabet, hvis den obligation eller det lån, der er omhandlet i stk. 2, har kendetegn, bortset fra dem, der vedrører kreditrisiko eller illikviditet, som i væsentlig grad adskiller sig fra kendetegnene for de handlede obligationer, der indgår i de to indeks bestemt i overensstemmelse med stk. 7, tilpasse afkastet af obligationen eller lånet med henblik på at afspejle disse forskelle.

Artikel 176b

Krav til et selskabs egen interne kreditvurdering af obligationer og lån

De krav, der skal opfyldes i henhold til artikel 176a, stk. 3, litra a), af et forsikrings- eller genforsikringsselskabs egen interne kreditvurdering af en obligation eller et lån, er følgende:

a)

obligationen eller lånet er indplaceret på et kreditkvalitetstrin på grundlag af selskabets egen interne kreditvurdering

b)

forsikrings- eller genforsikringsselskabet kan over for tilsynsmyndigheden dokumentere, at selskabets egen interne kreditvurdering og obligationens eller lånets indplacering på et kreditkvalitetstrin på grundlag af denne vurdering er pålidelig og korrekt afspejler kreditspændsrisikoen ved den obligation eller det lån, der indgår i det undermodul, der er angivet i artikel 105, stk. 5, andet afsnit, litra d), i direktiv 2009/138/EF

c)

selskabets egen interne kreditvurdering tager højde for alle faktorer, der kan have væsentlige konsekvenser for den kreditrisiko, der er forbundet med obligationen eller lånet, herunder følgende faktorer:

i)

udstederens konkurrencesituation

ii)

kvaliteten af udstederens ledelse

iii)

udstederens finansielle politikker

iv)

landerisikoen

v)

virkningen af eventuelle eksisterende klausuler

vi)

udstederens økonomiske præstationshistorik, herunder det antal år, vedkommende har været i drift

vii)

udstederens størrelse og aktivitetsspredning

viii)

den kvantitative virkning for udstederens risikoprofil og dennes økonomiske nøgletal som følge af udstedelsen af obligationen eller lånet

ix)

udstederens ejerforhold

x)

kompleksiteten af udstederens forretningsmodel

d)

selskabets egen interne kreditvurdering anvender alle relevante kvantitative og kvalitative oplysninger

e)

selskabets egen interne kreditvurdering, indplaceringen på et kreditkvalitetstrin på grundlag af denne vurdering og de oplysninger, der anvendes til støtte for selskabets egen interne kreditvurdering, er dokumenteret

f)

selskabets egen interne kreditvurdering tager hensyn til kendetegnene ved sammenlignelige aktiver, for hvilke der foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI

g)

selskabets egen interne kreditvurdering tager hensyn til tendenser i udstederens økonomiske præstation

h)

selskabets egen interne kreditvurdering er proceduremæssigt uafhængig af beslutningen om at garantere

i)

forsikrings- eller genforsikringsselskabet tager regelmæssigt sin egen interne kreditvurdering op til revision.

Artikel 176c

Vurdering af obligationers og låns kreditkvalitetstrin baseret på en godkendt intern model

1.   Denne artikel finder anvendelse under følgende omstændigheder:

a)

et forsikrings- eller genforsikringsselskab har indgået en aftale (i det følgende benævnt »saminvesteringsaftale«) om at investere i obligationer og lån sammen med en anden enhed

b)

denne anden enhed (i det følgende benævnt »medinvestor«) er et af følgende:

i)

et institut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 3), i forordning (EU) nr. 575/2013, der anvender den interne ratingbaserede metode som omhandlet i nævnte forordnings artikel 143, stk. 1

ii)

et forsikrings- eller genforsikringsselskab, som anvender en intern model i overensstemmelse med artikel 100 i direktiv 2009/138/EF

c)

i henhold til saminvesteringsaftalen foretager forsikrings- eller genforsikringsselskabet og medinvestoren fælles investeringer i obligationer og lån, for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI, og for hvilke debitorer ikke har stillet sikkerhed, der opfylder kriterierne i artikel 214

d)

saminvesteringsaftalen foreskriver, at medinvestor oplyser forsikrings- eller genforsikringsselskabet om sandsynlighederne for misligholdelse, som er frembragt af dennes interne ratingbaserede metode, eller, hvis det er relevant, kreditkvalitetstrinnene, som er frembragt af dennes interne model, for de obligationer eller lån, som er omhandlet i litra c), med henblik på at benytte disse oplysninger til beregning af solvenskapitalkravet for forsikrings- eller genforsikringsselskabet.

2.   Hvis alle kriterierne i stk. 3-6 er opfyldt, henføres de obligationer eller lån, som er omhandlet i stk. 1, litra c), til kreditkvalitetstrin, der bestemmes som følger:

a)

hvis en medinvestor falder ind under stk. 1, litra b), nr. i), skal kreditkvalitetstrin bestemmes på grundlag af de nyeste sandsynligheder for misligholdelse, som er frembragt af den interne ratingbaserede metode

b)

hvis en medinvestor falder ind under stk. 1, litra b), nr. ii), er kreditkvalitetstrinnene de kreditkvalitetstrin, som er frembragt af den interne model.

3.   Kriterierne i dette stykke er som følger:

a)

udstederen af de enkelte obligationer eller lån tilhører ikke den samme koncern som forsikrings- eller genforsikringsselskabet

b)

udstederen er ikke et forsikrings- eller genforsikringsselskab, en infrastrukturenhed, et kreditinstitut, et investeringsselskab, et finansieringsinstitut, en FAIF, et UCITS-administrationsselskab, en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse eller et ikkereguleret selskab, der udøver finansielle aktiviteter

c)

udstederen har hovedsæde i et EØS-land

d)

over 50 % af udstederens årlige indtægter er denomineret i valutaer fra lande, der er medlemmer af EØS eller OECD

e)

mindst en af følgende betingelser er opfyldt med hensyn til hvert af de seneste tre regnskabsår, der slutter før den dato, på hvilken solvenskapitalkravet beregnes:

udstederens årlige omsætning er over 10 000 000 EUR

udstederens samlede balancesum er over 10 000 000 EUR

udstederen beskæftiger over 50 personer.

4.   Kriterierne i dette stykke er som følger:

a)

saminvesteringsaftalen fastlægger de typer af obligationer og lån, der skal garanteres, og de gældende vurderingskriterier

b)

medinvestoren giver forsikrings- eller genforsikringsselskabet tilstrækkelige detaljer om garantiprocessen, herunder de anvendte kriterier, medinvestorens organisatoriske struktur og kontroller, som foretages af medinvestoren

c)

medinvestoren giver forsikrings- eller genforsikringsselskabet data om alle ansøgninger om obligationer og lån, der skal garanteres

d)

medinvestoren giver forsikrings- eller genforsikringsselskabet nærmere oplysninger om alle beslutninger om at godkende eller afvise ansøgninger om obligationer og lån, der skal garanteres

e)

medinvestoren bibeholder en eksponering på mindst 20 % af den nominelle værdi af de enkelte obligationer og lån

f)

garantiprocessen er den samme som den garantiproces, der anvendes af medinvestoren til andre investeringer i sammenlignelige obligationer og lån

g)

forsikrings- eller genforsikringsselskabet investerer i alle obligationer og lån af de typer, der er omhandlet i litra a), for hvilke medinvestoren beslutter at godkende ansøgningen om obligationen eller lånet

h)

medinvestoren giver forsikrings- eller genforsikringsselskabet oplysninger, der gør det muligt for selskabet at forstå den interne ratingbaserede metode eller, hvis det er relevant, den interne model og dens begrænsninger samt dens tilstrækkelighed og hensigtsmæssighed, bl.a.:

i)

en beskrivelse af den interne ratingbaserede metode eller, hvis det er relevant, den interne model, herunder input og risikofaktorer, kvantificeringen af risikoparametre og de underliggende metoder samt den overordnede metode, der anvendes

ii)

en beskrivelse af omfanget af anvendelsen af den interne ratingbaserede metode eller, hvis det er relevant, den interne model

iii)

en beskrivelse af modellens valideringsproces og andre processer, der muliggør overvågning af modellens præstation, hensigtsmæssigheden af dens specifikationer, der med tiden skal tages op til revision, og resultaterne af den interne ratingbaserede metode eller, hvis det er relevant, den interne model, der skal testes i forhold til erfaringerne.

5.   Hvis medinvestoren falder ind under stk. 1, litra b), nr. i), gælder følgende:

a)

forsikrings- eller genforsikringsselskabet dokumenterer klart, hvilket kreditkvalitetstrin sandsynligheden for misligholdelse frembragt af instituttets interne ratingbaserede metode svarer til

b)

den kortlægning af sandsynligheder for misligholdelse og kreditkvalitetstrin, der er foretaget af forsikrings- eller genforsikringsselskabet, sikrer, at det deraf følgende kapitalkrav for undermodulet for kreditspændsrisici som omhandlet i artikel 105, stk. 5, andet afsnit, litra d), i direktiv 2009/138/EF er passende for obligationen eller lånet

c)

kortlægningen er baseret på tabel 1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 (*5)

d)

der foretages justeringer på en forsigtig måde af sandsynlighederne for misligholdelse, før kortlægningen foretages, idet der tages hensyn til de kvalitative faktorer, der er fastsat i artikel 7 gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799

e)

der foretages en justering af sandsynlighederne for misligholdelse i følgende situationer:

i)

den tidshorisont, der er omfattet af den interne ratingbaserede metode, afviger væsentligt fra den tidshorisont på 3 år, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799

ii)

den definition af misligholdelse, der anvendes i den interne ratingbaserede metode, afviger væsentligt fra den, der er fastsat i nævnte gennemførelsesforordnings artikel 4, stk. 4.

6.   Hvis medinvestoren falder ind under stk. 1, litra b), nr. ii), sikrer den interne model, at det deraf følgende kapitalkrav for undermodulet for kreditspændsrisici som omhandlet i artikel 105, stk. 5, andet afsnit, litra d), i direktiv 2009/138/EF er passende for obligationen eller lånet.

(*5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 af 7. oktober 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende konvertering af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer med hensyn til kreditrisiko i overensstemmelse med artikel 136, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 275 af 12.10.2016, s. 3).«"

38)

I artikel 180 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår første afsnit, litra b), skal eksponeringer i form af obligationer og lån, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af regionale regeringer og lokale myndigheder, som er anført i artikel 1 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2011 (*6), hvis garantien opfylder kravene i artikel 215 i nærværende forordning, behandles på samme måde som eksponeringer mod centralregeringen.

(*6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2011 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår listerne over regionale og lokale myndigheder, for hvilke det gælder, at eksponeringer mod disse behandles på samme måde som eksponeringer mod centralregeringen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 295 af 12.11.2015, s. 3).«"

b)

Følgende indsættes som stk. 3a og 3b:

»3a.   Eksponeringer i form af obligationer og lån til medlemsstaters regionale regeringer og lokale myndigheder, som ikke er anført i artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2011, tildeles en risikofaktor stressi fra tabellen i stk. 3, der svarer til kreditkvalitetstrin 2.

3b.   Eksponeringer i form af obligationer og lån, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af en regional regering eller lokal myndighed i en medlemsstat, som ikke er anført i artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2011, tildeles, hvis garantien opfylder kravene i artikel 215 i nærværende forordning, en risikofaktor stressi fra tabellen i stk. 3, der svarer til kreditkvalitetstrin 2.«

39)

I artikel 182 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 5, sidste punktum, udgår.

b)

Følgende tilføjes som stk. 6-11:

»6.   For så vidt angår stk. 4, tildeles eksponeringer mod et forsikrings- eller genforsikringsselskab, for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI, og hvor selskabet opfylder sit minimumskapitalkrav, et kreditkvalitetstrin afhængigt af selskabets solvensprocent ved hjælp af følgende kortlægning mellem solvensprocenter og kreditkvalitetstrin:

Solvensprocent

196 %

175 %

122 %

100 %

95 %

Kreditkvalitetstrin

1

2

3

3,82

5

Hvis solvensprocenten falder imellem de solvensprocenter, som er fastsat i ovenstående tabel, interpoleres kreditkvalitetstrinnet lineært fra de kreditkvalitetstrin, der ligger nærmest, svarende til nærmeste solvensprocenter i ovenstående tabel. Hvis solvensprocenten er lavere end 95 %, er kreditkvalitetstrinnet 5. Hvis solvensprocenten er højere end 196 %, er kreditkvalitetstrinnet 1.

For så vidt angår dette stykke, betegner »solvensprocent« procenten af den anerkendte del af kapitalgrundlaget, der skal dække solvenskapitalkravet, og solvenskapitalkravet ved hjælp af de senest tilgængelige værdier.

7.   For så vidt angår stk. 4, tildeles eksponeringer mod et forsikrings- eller genforsikringsselskab, for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI, og hvor selskabet ikke opfylder sit minimumskapitalkrav, kreditkvalitetstrin 6.

8.   Denne artikels stk. 6 og 7 finder først anvendelse fra den første dag, hvor det selskab, som svarer til eksponeringen, offentliggør rapporten om dets solvens og finansielle situation som omhandlet i artikel 51 i direktiv 2009/138/EF. Inden denne dato tildeles eksponeringerne kreditkvalitetstrin 3,82.

9.   For så vidt angår stk. 4 tildeles eksponeringer mod et tredjelandsforsikrings- eller -genforsikringsselskab, for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI, der ligger i et land, hvis solvensregler anses for at være ækvivalente med reglerne i direktiv 2009/138/EF i overensstemmelse med artikel 227 i samme direktiv, og som opfylder solvensreglerne for det pågældende tredjeland, kreditkvalitetstrin 3,82.

10.   For så vidt angår stk. 4, tildeles eksponeringer mod kredit- og finansieringsinstitutter i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 1) og 26), i forordning (EU) nr. 575/2013, som opfylder solvenskravene i direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013, for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI, kreditkvalitetstrin 3,82.

11.   Andre eksponeringer end dem, der tildeles et kreditkvalitetstrin i henhold til stk. 5-10, tildeles, for så vidt angår stk. 4, kreditkvalitetstrin 5.«

40)

Artikel 184, stk. 3, affattes således:

»3.   Eksponeringen på misligholdelsestidspunktet for en enkeltnavnseksponering i reduceres med den eksponering på misligholdelsestidspunktet mod modparter, der tilhører den pågældende enkeltnavnseksponering, og for hvilken risikofaktoren for koncentrationsrisici som omhandlet i artikel 186 og 187 er 0 %.«

41)

Artikel 186, stk. 2-6, udgår.

42)

I artikel 187 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår litra b), skal eksponeringer i form af obligationer og lån, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af regionale regeringer og lokale myndigheder, som er anført i artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2011, hvis garantien opfylder kravene i artikel 215 i nærværende forordning, behandles på samme måde som eksponeringer mod centralregeringen.«

b)

Følgende indsættes som stk. 4a og 4b:

»4a.   Eksponeringer mod medlemsstaters regionale regeringer og lokale myndigheder, som ikke er anført i artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2011, tildeles en risikofaktor gi for koncentrationsrisici, der svarer til det vægtede gennemsnitlige kreditkvalitetstrin 2 i overensstemmelse med stk. 4.

4b.   Eksponeringer, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af en regional regering eller lokal myndighed i en medlemsstat, som ikke er anført i artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2011, tildeles, hvis garantien opfylder kravene i artikel 215 i nærværende forordning, en risikofaktor gi for koncentrationsrisici, der svarer til det vægtede gennemsnitlige kreditkvalitetstrin 2 i overensstemmelse med stk. 4.«

43)

I artikel 189 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a) affattes således:

»a)

risikoreduktionsaftaler, herunder genforsikringsarrangementer, special purpose vehicles og forsikringssecuritiseringer«.

ii)

Følgende tilføjes som litra f):

»f)

andre derivater end kreditderivater omfattet af delmodulet for kreditspændsrisici.«

b)

I stk. 6 tilføjes følgende som litra e):

»e)

kreditrisici ved aktiver posteret som sikkerhedsstillelse til en CCP eller et clearingmedlem, som er konkursbeskyttet.«

44)

I artikel 192 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Hvis forsikrings- og genforsikringsselskaber har indgået aftaler om netting, der dækker flere derivater, som repræsenterer krediteksponering mod samme modpart, kan de beregne tabet som følge af misligholdelse for sådanne derivater, som fastsat i stk. 3-3c, på grundlag af den samlede økonomiske virkning af alle de derivater, der er omfattet af den samme aftale om netting, forudsat at artikel 209 og 210 overholdes i forbindelse med den pågældende netting.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Tabet som følge af misligholdelse for et derivat, der falder ind under artikel 192a, stk. 1, er lig med følgende:

 

LGD = max(18 % · (Derivative + 50 % · RM fin ) – 50 % · F′ · Value; 0)

hvor:

a)

Derivative betegner værdien af derivatet bestemt i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF

b)

RMfin betegner den risikoreducerende virkning, som derivatet har på markedsrisici

c)

Value betegner værdien af aktiver, der besiddes som sikkerhed, bestemt i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF

d)

F' betegner en faktor for at tage højde for den økonomiske virkning af aftalen om sikkerhedsstillelse i forhold til derivatet i tilfælde af en kreditbegivenhed knyttet til modparten.«

c)

Følgende indsættes som stk. 3a-3d:

»3a.   Uanset stk. 3 er tabet som følge af misligholdelse for et derivat, der falder ind under artikel 192a, stk. 2, lig med følgende:

 

LGD = max(16 % · (Derivative + 50 % · RM fin ) – 50 % · F′′ · Value; 0)

hvor:

a)

Derivative betegner værdien af derivatet i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF

b)

RMfin betegner den risikoreducerende virkning, som derivatet har på markedsrisici

c)

Value betegner værdien af aktiver, der besiddes som sikkerhed, i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF

d)

F'' betegner en faktor for at tage højde for den økonomiske virkning af aftalen om sikkerhedsstillelse i forhold til derivatet i tilfælde af en kreditbegivenhed knyttet til modparten.

3b.   Tabet som følge af misligholdelse for andre derivater end dem, der er omhandlet i stk. 3 og 3a, er lig med følgende, forudsat at derivataftalen opfylder kravene i artikel 11 i forordning (EU) nr. 648/2012:

 

LGD = max(90 % · (Derivative + 50 % · RM fin ) – 50 % · F′′′ · Value; 0)

hvor:

a)

Derivative betegner værdien af derivatet bestemt i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF

b)

RMfin betegner den risikoreducerende virkning, som derivatet har på markedsrisici

c)

Value betegner værdien af aktiver, der besiddes som sikkerhed, bestemt i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF

d)

F''' betegner en faktor for at tage højde for den økonomiske virkning af aftalen om sikkerhedsstillelse i forhold til derivatet i tilfælde af en kreditbegivenhed knyttet til modparten.

3c.   Tabet som følge af misligholdelse for derivater, der ikke er omfattet af stk. 3, 3a og 3b, er lig med følgende:

 

LGD = max(90 % · (Derivative + RM fin ) – F′′′ · Collateral; 0)

hvor:

a)

Derivative betegner værdien af derivatet bestemt i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF

b)

RMfin betegner den risikoreducerende virkning, som derivatet har på markedsrisici

c)

Collateral betegner den risikotilpassede værdi af sikkerhedsstillelsen i forhold til derivatet

d)

F''' betegner en faktor for at tage højde for den økonomiske virkning af aftalen om sikkerhedsstillelse i forhold til derivatet i tilfælde af en kreditbegivenhed knyttet til modparten.

3d.   Hvis tabet som følge af misligholdelse for derivater skal beregnes på grundlag, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, gælder følgende bestemmelser med hensyn til stk. 3-3c:

a)

værdien af derivatet er summen af værdierne af de derivater, der er omfattet af nettingaftalen

b)

den risikoreducerende virkning bestemmes på niveauet for kombinationen af derivater, der er omfattet af nettingaftalen

c)

den risikotilpassede værdi af sikkerhedsstillelsen bestemmes på niveauet for kombinationen af derivater, der er omfattet af nettingaftalen.«

d)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Tabet som følge af misligholdelse for et realkreditlån er lig med følgende:

 

LGD = max(Loan – (80 % × Mortgage + Guarantee); 0)

hvor:

a)

Loan betegner værdien af realkreditlånet bestemt i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF

b)

Mortgage betegner den risikotilpassede værdi af pantet

c)

Guarantee betegner det beløb, som garantistilleren skal betale til forsikrings- eller genforsikringsselskabet, hvis låntager misligholder sit realkreditlån på et tidspunkt, hvor værdien af den ejendom, der er stillet som pant, var lig med 80 % af den risikotilpassede værdi af pantet.

For så vidt angår litra c), indregnes en garanti kun, hvis den er stillet af en modpart, der er omhandlet i artikel 180, stk. 2, andet afsnit, litra a)-d), og den opfylder kravene i artikel 209, artikel 210 og artikel 215, litra a)-e).«

45)

Følgende indsættes som artikel 192a:

»Artikel 192a

Eksponering mod clearingmedlemmer

1.   For så vidt angår artikel 192, stk. 3, falder et derivat ind under nærværende stykke, hvis følgende krav er opfyldt:

a)

derivatet er en CCP-relateret transaktion, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet er kunden

b)

de positioner og aktiver i forsikrings- eller genforsikringsselskabet, som er relateret til nævnte transaktion, bestemmes og adskilles, både for så vidt angår clearingmedlem og CCP, fra positioner og aktiver hos clearingmedlemmet og nævnte clearingmedlems andre kunder, og som følge af nævnte skelnen og adskillelse er nævnte positioner og aktiver konkursbeskyttede i tilfælde af misligholdelse eller insolvens hos clearingmedlemmet eller en eller flere af dets andre kunder

c)

de love, administrative bestemmelser og ved aftale indgåede arrangementer, som finder anvendelse på eller er bindende for forsikrings- eller genforsikringsselskabet eller CCP'en, letter overførslen af kundens positioner vedrørende nævnte transaktion og den tilsvarende sikkerhedsstillelse til et andet clearingmedlem inden for den gældende margenrisikoperiode i tilfælde af det oprindelige clearingmedlems misligholdelse eller insolvens. Under sådanne omstændigheder overføres kundens positioner og sikkerhedsstillelse til markedsværdi, medmindre kunden ønsker at afvikle positionen til markedsværdi

d)

forsikrings- eller genforsikringsselskabet råder over en uafhængig, skriftlig og begrundet juridisk udtalelse, der konkluderer, at de relevante domstole og administrative myndigheder i tilfælde af søgsmål vil finde, at kunden ikke ville have nogen tab på grund af insolvens hos clearingmedlemmet eller dette clearingmedlems kunder i henhold til en eller flere af følgende love:

i)

lovgivningen i forsikrings- eller genforsikringsselskabets, clearingmedlemmets eller CCP'ens jurisdiktion

ii)

den lovgivning, der gælder for transaktionen

iii)

den lovgivning, der gælder for sikkerhedsstillelsen

iv)

den lovgivning, der gælder for enhver kontrakt eller aftale, der er nødvendig for at opfylde betingelsen i litra b)

e)

CCP'en er en kvalificerende central modpart.

2.   For så vidt angår artikel 192, stk. 3a, falder et derivat ind under nærværende stykke, hvis kravene i stk. 1 er opfyldt, med den undtagelse, at forsikrings- eller genforsikringsselskabet ikke er forpligtet til at blive beskyttet mod tab, hvis clearingmedlemmet og en anden af clearingmedlemmets kunder i fællesskab misligholder deres forpligtelser.«

46)

Artikel 196 affattes således:

»Artikel 196

Risikoreducerende virkning

Den risikoreducerende virkning for et genforsikringsarrangements, en securitiserings eller et derivats forsikrings- eller markedsrisici er større end nul og forskellen mellem følgende kapitalkrav:

a)

det hypotetiske kapitalkrav for forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikrings- eller markedsrisici beregnet i overensstemmelse med dette kapitels afdeling 1-5, som ville gælde, hvis genforsikringsarrangementet, securitiseringen eller derivatet ikke fandtes

b)

kapitalkravet for forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikrings- eller markedsrisici.«

47)

I artikel 197 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første punktum, affattes således:

»Hvis kriterierne i denne forordnings artikel 214 er opfyldt, er den risikotilpassede værdi af sikkerhedsstillelse i form af sikkerhed, jf. artikel 1, nr. 26, litra b), lig med forskellen mellem værdien af de aktiver, som stilles som sikkerhed, værdiansat i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, og justeringen for markedsrisici som omhandlet i denne artikels stk. 5, forudsat at følgende krav begge er opfyldt:«.

b)

Stk. 7 affattes således:

»7.   Hvis modparten bliver insolvent, og fastsættelsen af forsikrings- eller genforsikringsselskabets forholdsmæssige andel af modpartens bo i tilfælde af insolvens, der overstiger sikkerhedsstillelsen, ikke tager højde for, at selskabet modtager sikkerhedsstillelsen, er faktor F, F', F'' og F''' som omhandlet i artikel 192, stk. 2-3c, alle 100 %. I alle andre tilfælde er disse faktorer henholdsvis 50 %, 18 %, 16 % og 90 %.«

48)

I artikel 199 tilføjes følgende som stk. 12 og 13:

»12.   Uanset stk. 2-11, tildeles eksponeringer omhandlet i artikel 192, stk. 3, en sandsynlighed for misligholdelse på 0,002 %.

13.   Uanset stk. 2-12, tildeles eksponeringer omhandlet i artikel 192, stk. 3a, en sandsynlighed for misligholdelse på 0,001 %.«

49)

Artikel 201, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

summen dækker alle mulige kombinationer (j,k) af sandsynligheder for tab for enkeltnavnseksponeringer i overensstemmelse med artikel 199«.

50)

I artikel 207 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   For så vidt angår stk. 1, værdiansættes udskudte skatter i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, og 2, jf. dog nærværende artikels stk. 2a, 2b og 2c.«

b)

Følgende indsættes som stk. 2a-2d:

»2a.   Hvis det i stk. 1 omhandlede tab ville medføre en stigning i de udskudte skatteaktiver, må forsikrings- og genforsikringsselskaber ikke benytte denne stigning til den justering, der er omhandlet i nævnte stykke, medmindre de kan påvise over for tilsynsmyndigheden, at det er sandsynligt, at der vil være fremtidige skattepligtige overskud til rådighed, i forhold til hvilket denne stigning kan udnyttes under hensyntagen til samtlige følgende:

a)

eventuelle krav i love eller administrative bestemmelser om fristerne for fremførsel af uudnyttede skattemæssige underskud eller fremførsel af uudnyttede skattekreditter

b)

størrelsen af tabet omhandlet i stk. 1 og dets indvirkning på selskabets nuværende og fremtidige finansielle situation og på prisfastsættelse af forsikringsprodukter, markedets rentabilitet, forsikringsefterspørgsel, genforsikringsdækning og andre makroøkonomiske variabler

c)

den øgede usikkerhed i fremtidigt overskud efter tabet omhandlet i stk. 1 samt den stigende grad af usikkerhed vedrørende fremtidige skattepligtige overskud efter dette tab, i takt med at fremskrivningshorisonten bliver længere.

2b.   Med henblik på at påvise, at det er sandsynligt, at der vil være fremtidige skattepligtige overskud til rådighed, må forsikrings- og genforsikringsselskaber ikke anvende antagelser, der er mere optimistiske end dem, der benyttes til værdiansættelsen og udnyttelsen af udskudte skatteaktiver i overensstemmelse med artikel 15.

2c.   Med henblik på at påvise, at det er sandsynligt, at der vil være fremtidige skattepligtige overskud til rådighed, skal de antagelser, som forsikrings- og genforsikringsselskaber anvender, opfylde følgende betingelser:

a)

nye forretningssalg, der ligger ud over dem, der er projekteret i forsikrings- eller genforsikringsselskabets forretningsplanlægning, må ikke medtages i antagelserne

b)

nye forretningssalg, der ligger ud over horisonten for forsikrings- eller genforsikringsselskabets forretningsplanlægning og ud over højst fem år, må ikke medtages i antagelserne

c)

afkastet af forsikrings- eller genforsikringsselskabets investeringer efter tabet omhandlet i stk. 1 antages at være lig med det implicitte afkast af forwardrenter afledt af den relevante risikofrie rentekurve, der er opnået efter dette tab, medmindre forsikrings- eller genforsikringsselskabet kan fremlægge troværdig dokumentation for sandsynlige afkast, der ligger ud over de implicitte afkast

d)

hvis forsikrings- eller genforsikringsselskabet fastsætter en fremskrivningshorisont for overskud fra nye forretninger, der er længere end tidshorisonten for dets forretningsplanlægning, skal der fastsættes en begrænset fremskrivningshorisont, og der skal anvendes passende haircuts på overskud fra nye forretninger, der er projekteret længere end tidshorisonten for selskabets forretningsplan, jf. dog litra a). Sådanne haircuts skal antages at stige, jo længere ud i fremtiden overskuddene projekteres.

2d.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber kan i deres antagelser medtage gennemførelsen af fremtidige ledelseshandlinger efter tabet omhandlet i stk. 1, forudsat at bestemmelserne i artikel 23 er overholdt.«

51)

Artikel 208, stk. 2, affattes således:

»2.   Hvis forsikrings- eller genforsikringsselskaber overfører forsikringsrisici ved hjælp af finite reinsurance-aftaler som defineret i artikel 210, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, der opfylder kravene i denne forordnings artikel 209, 211 og 213, indregnes disse aftaler kun i de scenariebaserede beregninger i afsnit I, kapitel V, afdeling 2, 3 og 4, i det omfang forsikringsrisikoen overføres til aftalens modpart. Uanset den foranstående sætning tages der ikke hensyn til finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer, hvor effektiv risikooverførsel kan sammenlignes med den manglende effektive risikooverførsel i finite reinsurance, for så vidt angår fastsættelsen af mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici i overensstemmelse med denne forordnings artikel 116 og 147, eller for så vidt angår beregningen af selskabsspecifikke parametre i overensstemmelse med dette kapitels afdeling 13.«

52)

Artikel 209, stk. 3, affattes således:

»3.   Hvis ved aftale indgåede arrangementer for disse risikoreduktionsteknikker er gældende i en kortere periode end 12 måneder, og forsikrings- eller genforsikringsselskabet agter at udskifte den pågældende risikogrænsende teknik, når den udløber, med et tilsvarende arrangement, eller hvis risikoreduktionsteknikken justeres for at afspejle ændringer i den eksponering, den dækker, tages der fuldt ud højde for risikoreduktionsteknikken i det primære solvenskapitalkrav, forudsat at alle følgende kvalitative kriterier er opfyldt:

a)

forsikrings- eller genforsikringsselskabet har en skriftlig politik om udskiftning eller justering af den pågældende risikoreduktionsteknik, som omfatter situationer som f.eks. en situation, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet anvender en kombination af flere ved aftale indgåede arrangementer til at overføre risiko som omhandlet i artikel 210, stk. 5

b)

udskiftningen eller justeringen af risikoreduktionsteknikken foregår ikke hyppigere end en gang om ugen, undtagen i tilfælde af at en begivenhed, uden udskiftningen eller justeringen, ville have en betydelig negativ indvirkning på forsikrings- eller genforsikringsselskabets solvens

c)

udskiftningen eller justeringen af risikoreduktionsteknikken afhænger ikke af fremtidige begivenheder, som ligger uden for forsikrings- eller genforsikringsselskabets kontrol, og hvis udskiftningen eller justeringen af risikoreduktionsteknikken afhænger af fremtidige begivenheder, som ligger inden for forsikrings- eller genforsikringsselskabets kontrol, skal betingelserne for sådanne udskiftninger eller justeringer være tydeligt dokumenterede i den i litra a) omhandlede skriftlige politik

d)

udskiftningen eller justeringen af risikoreduktionsteknikken er realistisk på grundlag af tidligere foretagne udskiftninger eller justeringer fra forsikrings- eller genforsikringsselskabets side samt stemmer overens med selskabets forretningspraksis og -strategi

e)

der er ingen væsentlig risiko for, at risikoreduktionsteknikken ikke kan udskiftes eller justeres som følge af manglende likviditet på markedet

f)

risikoen for, at omkostningerne ved at udskifte eller justere risikoreduktionsteknikken stiger i løbet af de efterfølgende 12 måneder, afspejles i solvenskapitalkravet

g)

udskiftningen eller justeringen af risikoreduktionsteknikken strider ikke imod de krav, som gælder for fremtidige ledelseshandlinger som omhandlet i artikel 23, stk. 5

h)

den ved aftale bestemte oprindelige løbetid er kortere end en måned i tilfælde, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet overfører risici gennem køb eller udstedelse af finansielle instrumenter

i)

den ved aftale bestemte oprindelige løbetid er kortere end tre måneder i tilfælde, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet overfører forsikringsrisici ved anvendelse af genforsikringsaftaler eller special purpose vehicles.«

53)

I artikel 210 tilføjes følgende som stk. 5:

»5.   Hvis et forsikrings- eller genforsikringsselskab kombinerer flere ved aftale indgåede arrangementer til at overføre risici, skal de ved aftale indgåede arrangementer hver især opfylde kravene i stk. 1 og 4, og de ved aftale indgåede arrangementer skal kombineret opfylde kravene i stk. 2 og 3.«

54)

I artikel 211 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

et tredjelandsforsikrings- eller -genforsikringsselskab, der ikke ligger i et land, hvis solvensregler anses for at være ækvivalente eller midlertidigt ækvivalente i overensstemmelse med artikel 172 i direktiv 2009/138/EF, og som er tildelt kreditkvalitetstrin 3 eller bedre i overensstemmelse med dette afsnits kapitel I, afdeling 2.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hvis en modpart i en genforsikringsaftale er et forsikrings- eller genforsikringsselskab, der ikke længere overholder solvenskapitalkravet, efter at genforsikringsaftalen er indgået, kan den afdækning, som risikoreduktionsteknikken tilbyder, delvist indregnes i en periode på højst seks måneder, efter at modparten ikke længere overholder solvenskapitalkravet. I så tilfælde reduceres virkningen af risikoreduktionsteknikken med den procentsats, som solvenskapitalkravet er overtrådt med. Så snart modparten atter opfylder solvenskapitalkravet, reduceres virkningen af risikoreduktionsteknikken ikke længere. Hvis modparten ikke inden for perioden på seks måneder atter opfylder solvenskapitalkravet, indregnes virkningen af risikoreduktionsteknikken ikke længere. Hvis forsikrings- eller genforsikringsselskabet inden udløbet af perioden på seks måneder bliver klar over, at det er usandsynligt, at modparten atter vil kunne opfylde solvenskapitalkravet inden for denne periode, må forsikrings- eller genforsikringsselskabet ikke længere indregne virkningen af risikoreduktionsteknikken i det primære solvenskapitalkrav.«

c)

Følgende indsættes som stk. 3a:

»3a.   Uanset stk. 3 må risikoreduktionsteknikkens virkning, hvis en modpart i en genforsikringsaftale er et forsikrings- eller genforsikringsselskab, der ikke længere overholder minimumskapitalkravet, efter at genforsikringsaftalen er indgået, ikke længere indregnes i det primære solvenskapitalkrav.«

55)

Artikel 212, stk. 1, affattes således:

»1.   Hvis forsikrings- eller genforsikringsselskaber overfører risikoen, så der tages højde for risikoreduktionsteknikken i det primære solvenskapitalkrav, i andre tilfælde end de i artikel 211, stk. 1, omhandlede, herunder overførsler gennem køb eller udstedelse af finansielle instrumenter, skal de kvalitative kriterier i stk. 2-5 opfyldes, ligesom de kvalitative kriterier i artikel 209 og 210.«

56)

Artikel 213, stk. 1, affattes således:

»1.   I tilfælde af at de kvalitative kriterier i artikel 211, stk. 1, eller artikel 212, stk. 4 eller 5, ikke opfyldes, tager forsikrings- og genforsikringsselskaber kun hensyn til de risikoreduktionsteknikker i beregningen af det primære solvenskapitalkrav, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:

a)

risikoreduktionsteknikken opfylder de kvalitative kriterier i artikel 209, 210 og artikel 212, stk. 2 og 3, og der foreligger aftaler om sikkerhedsstillelse, der opfylder kriterierne i artikel 214

b)

risikoreduktionsteknikken ledsages af en anden risikoreduktionsteknik, der i kombination med den første teknik opfylder de kvalitative kriterier i artikel 209, artikel 210 og artikel 212, stk. 2 og 3, og hvor modparterne i den anden teknik opfylder kriterierne i artikel 211, stk. 1, og artikel 212, stk. 4 og 5.«

57)

I artikel 218 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første afsnit, ændres således:

i)

Litra a), nr. iii), affattes således:

»iii)

justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring som omhandlet i denne forordnings artikel 117, stk. 3, forudsat at der foreligger en skadesexcedentgenforsikringsaftale, som kan indregnes, eller en stop loss-genforsikringsaftale, som kan indregnes, for det pågældende segment som omhandlet i denne artikels stk. 2.«

ii)

Litra c), nr. iii), affattes således:

»iii)

justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring som omhandlet i denne forordnings artikel 148, stk. 3, forudsat at der foreligger en skadesexcedentgenforsikringsaftale, som kan indregnes, eller en stop loss-genforsikringsaftale, som kan indregnes, for det pågældende segment som omhandlet i denne artikels stk. 2«.

b)

Stk. 2, første afsnit, ændres således:

i)

Indledningen affattes således:

»En skadesexcedentgenforsikringsaftale eller en stop loss-genforsikringsaftale for et segment anses for at kunne indregnes, hvis den opfylder følgende betingelser:«.

ii)

Litra a) affattes således:

»a)

hvis aftalen er en skadesexcedentgenforsikringsaftale, yder den fuldstændig godtgørelse op til en nærmere bestemt grænse eller uden begrænsning af det cederende selskabs tab, der vedrører enten enkelte forsikringskrav eller alle forsikringskrav under samme police i en bestemt periode, og som er større end en nærmere bestemt tilbageholdelse«.

iii)

Følgende indsættes som litra aa):

»aa)

hvis aftalen er en stop loss-genforsikringsaftale, yder den fuldstændig godtgørelse op til en nærmere bestemt grænse eller uden begrænsning af det cederende selskabs samlede tab, der vedrører enten alle forsikringskrav i segmentet eller homogene risikogrupper inden for segmentet i en bestemt periode, og som er større end en nærmere bestemt tilbageholdelse«.

c)

Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»For så vidt angår denne artikel, betegner »skadesexcedentgenforsikringsaftale« også arrangementer med special purpose vehicles, der yder risikooverførsel svarende til risikooverførslen i en skadesexcedentgenforsikringsaftale, og »stop loss-genforsikringsaftale« betegner også arrangementer med special purpose vehicles, der yder risikooverførsel svarende til risikooverførslen i en stop loss genforsikringsaftale.«

d)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hvis forsikrings- eller genforsikringsselskabet har indgået flere skadesexcedentgenforsikringsaftaler eller flere stop loss-genforsikringsaftaler, der hver især opfylder kravene i stk. 2, litra d), og som samlet set opfylder kravene i samme stykkes litra a), b) og c), anses kombinationen af disse for at være én skadesexcedentgenforsikringsaftale, der kan indregnes, eller, hvis det er relevant, én stop loss-genforsikringsaftale.«

58)

Artikel 220, stk. 1, litra c), affattes således:

»c)

hvis der foreligger en skadesexcedentgenforsikringsaftale, der kan indregnes, den ikkeproportionale genforsikringsmetode 1 eller, hvis der foreligger stop loss-genforsikringsaftale, der kan indregnes, den ikkeproportionale genforsikringsmetode 2 for selskabsspecifikke parametre, der erstatter standardparametrene som omhandlet i artikel 218, stk. 1, litra a), nr. iii), og litra c), nr. iii)«.

59)

I artikel 260, stk. 1, tilføjes følgende som litra h):

»h)

Udskudte skatter:

i)

foranstaltninger vedrørende forsikrings- eller genforsikringsselskabets udvælgelse af metoder og antagelser, der viser mængden af og muligheden for inddrivelse ved udskudte skatters tabsabsorberende evne

ii)

inddragelse af relevante nøgleposter i forbindelse med udvælgelsen og vurderingen af metoder og antagelser, der viser mængden af og muligheden for inddrivelse ved udskudte skatters tabsabsorberende evne, hvordan resultatet af denne vurdering indberettes til administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet, herunder vurderingen af de underliggende antagelser, der er anvendt til fremskrivning af fremtidige skattepligtige overskud med henblik på artikel 15 og 207, og en forklaring på eventuelle betænkeligheder ved disse antagelser, der skal foretages i hvert tilfælde enten af aktuarfunktionen eller risikostyringsfunktionen

iii)

risici, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet er eller kunne blive udsat for, idet der tages højde for mulige fremtidige ændringer i selskabets risikoprofil som følge af dets forretningsstrategi eller det økonomiske og finansielle miljø, herunder operationelle risici og potentielle ændringer i udskudte skatters tabsabsorberende evne. Denne vurdering skal omfatte solvensens og den finansielle situations samlede afhængighed af udskudte skatter og dens sammenhæng med politikken for risikoforvaltning.«

60)

I artikel 297 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende som litra i):

»i)

oplysninger om udskudte skatter skal som minimum indeholde alt følgende:

i)

en beskrivelse af de beregnede udskudte skatteaktiver uden en vurdering af deres sandsynlige udnyttelse, og i hvilket omfang disse udskudte skatteaktiver er blevet indregnet

ii)

for udskudte skatteaktiver, der er indregnet, en beskrivelse af de aktiver, der kan udnyttes ved henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud og ved henvisning til hjemfald af udskudte skatteforpligtelser vedrørende indkomstskatter, der pålignes af samme skattemyndighed

iii)

med hensyn til udskudte skatteaktiver netto beregnet som forskellen mellem beløbet for de udskudte skatteaktiver, som er blevet indregnet, og beløbet for udskudte skatteforpligtelser alle følgende oplysninger:

bekræftelse af, at de pågældende udskudte skatteaktiver netto er tilgængelige som elementer af basiskapitalgrundlaget klassificeret som tier 3 i overensstemmelse med artikel 76, litra a), nr. iii)

en beskrivelse af beløbet for de pågældende udskudte skatteaktiver netto, som er indregnet som anerkendt kapitalgrundlag, ved anvendelser af de grænseværdier for anerkendelse, der er fastsat i artikel 82

hvis beløbet for udskudte skatteaktiver er væsentligt, en beskrivelse af de underliggende antagelser, der er anvendt til fremskrivningen af de sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud, jf. artikel 15.«

b)

I stk. 2 tilføjes følgende som litra i):

»i)

oplysninger vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne skal som minimum indeholde følgende:

i)

det beløb, hvormed solvenskapitalkravet er blevet justeret for udskudte skatters tabsabsorberende evne, og en beskrivelse af udskudte skatteforpligtelser, tilbageførsel af underskud og sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud, der anvendes til at påvise sandsynlig udnyttelse

ii)

hvis beløbet for udskudte skatteaktiver er væsentligt, en beskrivelse af de underliggende antagelser, der er anvendt til fremskrivningen af de sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud, jf. artikel 207.«

61)

I artikel 311 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende som litra d):

»d)

oplysninger om udskudte skatter skal som minimum indeholde alt følgende:

i)

en beskrivelse af de beregnede udskudte skatteaktiver uden en vurdering af deres sandsynlige udnyttelse, og i hvilket omfang disse udskudte skatteaktiver er blevet indregnet

ii)

for de udskudte skatteaktiver, der er indregnet, en beskrivelse af de beløb, der indregnes som beløb, der kan udnyttes ved henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud og ved henvisning til hjemfald af udskudte skatteforpligtelser vedrørende indkomstskatter, der pålignes af samme skattemyndighed

iii)

en nærmere beskrivelse af de underliggende antagelser, der er anvendt til fremskrivningen af sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud, jf. artikel 15

iv)

en analyse af følsomheden af de udskudte skatteaktiver netto over for ændringer i de underliggende antagelser, der er omhandlet i nr. iii).«

b)

I stk. 2 tilføjes følgende som litra d):

»d)

vedrørende fremtidige overskud fremskrevet for udskudte skatters tabsabsorberende evne, jf. artikel 207:

i)

en beskrivelse og det relevante beløb for hver af de komponenter, der anvendes til at påvise en positiv værdi af stigningen i udskudte skatteaktiver

ii)

en nærmere beskrivelse af de underliggende antagelser, der er anvendt til fremskrivningen af sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud, jf. artikel 207

iii)

en analyse af følsomheden af værdien af justeringen over for ændringer i de underliggende antagelser, der er omhandlet i nr. ii).«

62)

Artikel 326, stk. 4, litra d), affattes således:

»d)

betalingerne vedrører ikke udgifter, som er undtaget fra den aggregerede maksimale risikoeksponering, som er defineret i artikel 1, nr. 44).«

63)

Artikel 335, stk. 1, ændres således:

a)

Litra e) affattes således:

»e)

den forholdsvise andel af selskabernes kapitalgrundlag beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler, som defineret i artikel 2, nr. 7), i direktiv 2002/87/EF, i relation til besiddelser i tilknyttede selskaber, som er kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber og ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, sammen med den forholdsvise andel af selskabernes lovpligtige egenkapital, jf. artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, i relation til besiddelser i tilknyttede selskaber, som er arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser«.

b)

Litra f) affattes således:

»f)

i overensstemmelse med denne forordnings artikel 13 data for alle andre tilknyttede selskaber, herunder accessoriske servicevirksomheder, institutter for kollektive investeringer og investeringer pakket som fonde, end dem, der er omhandlet i litra a)-e) i dette stykke.«

64)

I artikel 336 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

et solvenskapitalkrav beregnet på grundlag af konsoliderede data som omhandlet i artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), data om institutter for kollektive investeringer og investeringer pakket som fonde, som er datterselskaber af moderselskabet, i overensstemmelse med reglerne i afsnit I, kapitel VI, afdeling 4, i direktiv 2009/138/EF«.

b)

Litra d) affattes således:

»d)

for andre selskaber omhandlet i denne forordnings artikel 335, stk. 1, litra f), end selskaber, der er omfattet af dette stykkes litra e), det beløb, der er fastlagt i overensstemmelse med denne forordnings artikel 13, 168-171a, 182-187 og 188«.

c)

Følgende indsættes som litra e):

»e)

for tilknyttede institutter for kollektiv investering eller investeringer pakket som fonde omhandlet i denne forordnings artikel 335, stk. 1, litra f), som ikke er datterselskaber af det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, og for hvilke denne forordnings artikel 84, stk. 1, anvendes på individuelt niveau, det beløb, der er fastlagt i overensstemmelse med denne forordnings afsnit I, kapitel V, og artikel 84, stk. 1.«

65)

Artikel 337 affattes således:

»Artikel 337

Metode 1: Fastsættelse af den lokale valuta til beregning af valutarisici

1.   Hvis koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav beregnes helt eller delvist på grundlag af standardformlen, er den lokale valuta, der er omhandlet i artikel 188, stk. 1, den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af de konsoliderede regnskaber.

2.   Uanset stk. 1 kan denne valuta, hvis et væsentligt beløb af de konsoliderede forsikringsmæssige hensættelser eller koncernens konsoliderede kapitalgrundlag er denomineret i en anden valuta end den, der anvendes ved opstillingen af de konsoliderede regnskaber, betragtes som den lokale valuta, der er omhandlet i artikel 188, stk. 1.«

66)

Bilag II erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

67)

Bilag III ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

68)

Bilag V erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

69)

Bilag VI ændres i overensstemmelse med bilag IV til nærværende forordning.

70)

Bilag VII ændres i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning.

71)

Bilag VIII erstattes af teksten i bilag VI til nærværende forordning.

72)

Bilag IX ændres i overensstemmelse med bilag VII til nærværende forordning.

73)

Bilag X ændres i overensstemmelse med bilag VIII til nærværende forordning.

74)

Bilag XIV erstattes af teksten i bilag IX til nærværende forordning.

75)

Bilag XVI ændres i overensstemmelse med bilag X til nærværende forordning.

76)

Bilag XVII ændres i overensstemmelse med bilag XI til nærværende forordning.

77)

Bilag XXI ændres i overensstemmelse med bilag XII til nærværende forordning.

78)

Bilag XXII ændres i overensstemmelse med bilag XIII til nærværende forordning.

79)

Bilag XXIII ændres i overensstemmelse med bilag XIV til nærværende forordning.

80)

Bilag XXIV ændres i overensstemmelse med bilag XV til nærværende forordning.

81)

Bilag XXV ændres i overensstemmelse med bilag XVI til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 50), 59)-61), 66) og 74), finder anvendelse fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  COM(2018) 439 final.

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).


BILAG I

»BILAG II

SEGMENTERING AF SKADESFORSIKRINGS- OG GENFORSIKRINGSFORPLIGTELSER OG STANDARDAFVIGELSER FOR DELMODULET FOR PRÆMIE- OG ERSTATNINGSHENSÆTTELSESRISICI

 

Segment

Brancher, jf. bilag I, omfattet af segmentet

Standardafvigelse for segmentets bruttopræmierisici

Standardafvigelse for segmentets erstatningshensættelsesrisici

1

Motoransvarsforsikring og proportional genforsikring

4 og 16

10 %

9 %

2

Anden motorforsikring og proportional genforsikring

5 og 17

8 %

8 %

3

Sø-, luftfarts- og transportforsikring og proportional genforsikring

6 og 18

15 %

11 %

4

Brandforsikring og forsikring mod andre skader på ejendom og proportional genforsikring

7 og 19

8 %

10 %

5

Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring

8 og 20

14 %

11 %

6

Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring

9 og 21

19 %

17,2 %

7

Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring

10 og 22

8,3 %

5,5 %

8

Assistance og proportional genforsikring

11 og 23

6,4 %

22 %

9

Forsikring mod diverse økonomiske tab og proportional genforsikring

12 og 24

13 %

20 %

10

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

26

17 %

20 %

11

Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

27

17 %

20 %

12

Ikkeproportional ejendomsforsikring

28

17 %

20 %

«.

BILAG II

I punkt 8 i bilag III foretages følgende ændringer:

1)

»Puerto Rico« udgår af listen over de territorier, som region 16 (det sydøstlige Amerikas Forenede Stater) består af.

2)

I listen over territorier, som region 16 (det sydøstlige Amerikas Forenede Stater) består af, erstattes »Georgia« af »Georgia (US)«.


BILAG III

»BILAG V

PARAMETRE FOR DELMODULET FOR STORMRISICI

Regioner og stormrisikofaktorer

Forkortelse for region r

Region r

Stormrisikofaktor Q(windstorm,r)

AT

Republikken Østrig

0,06 %

BE

Kongeriget Belgien

0,16 %

CZ

Den Tjekkiske Republik

0,04 %

CH

Det Schweiziske Forbund, Fyrstendømmet Liechtenstein

0,09 %

DK

Kongeriget Danmark

0,25 %

FI

Republikken Finland

0,04 %

FR

Den Franske Republik (1), Fyrstendømmet Monaco, Fyrstendømmet Andorra

0,12 %

DE

Forbundsrepublikken Tyskland

0,07 %

HU

Republikken Ungarn

0,02 %

IS

Republikken Island

0,03 %

IE

Irland

0,22 %

LU

Storhertugdømmet Luxembourg

0,12 %

NL

Kongeriget Nederlandene

0,18 %

NO

Kongeriget Norge

0,08 %

PL

Republikken Polen

0,04 %

SI

Republikken Slovenien

0,04 %

ES

Kongeriget Spanien

0,01 %

SE

Kongeriget Sverige

0,085 %

UK

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

0,17 %

GU

Guadeloupe

2,74 %

MA

Martinique

3,19 %

SM

Det Oversøiske Område Saint-Martin

5,16 %

RE

Réunion

2,50 %

KORRELATIONSKOEFFICIENTER FOR STORMRISICI FOR REGIONER

 

AT

BE

CH

CZ

DE

DK

ES

FI

FR

UK

HU

IE

IS

LU

NL

NO

PL

SE

SI

GU

MA

SM

RE

AT

1,00

0,25

0,50

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,50

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

BE

0,25

1,00

0,25

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,25

0,00

0,75

0,75

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CH

0,50

0,25

1,00

0,25

0,25

0,00

0,25

0,00

0,50

0,00

0,25

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

0,25

0,25

0,25

1,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

DE

0,25

0,50

0,25

0,25

1,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,25

0,00

0,25

0,00

0,50

0,50

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DK

0,00

0,25

0,00

0,00

0,50

1,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

0,50

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FR

0,25

0,50

0,50

0,25

0,50

0,25

0,25

0,00

1,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UK

0,00

0,50

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,25

1,00

0,00

0,50

0,00

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HU

0,50

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

IE

0,00

0,25

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

1,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LU

0,25

0,75

0,25

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,50

0,25

0,00

0,25

0,00

1,00

0,50

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

0,25

0,75

0,25

0,25

0,50

0,50

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,25

0,00

0,50

1,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

0,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

1,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

0,00

0,25

0,00

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

0,50

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

MA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

SM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

RE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

«.

(1)  Bortset fra Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion.


BILAG IV

I bilag VI affattes afsnittet »Regioner og jordskælvsrisikofaktorer« således:

»Regioner og jordskælvsrisikofaktorer

Forkortelse for region r

Region r

Jordskælvsrisikofaktor Q( earthquake,r )

AT

Republikken Østrig

0,10 %

BE

Kongeriget Belgien

0,02 %

BG

Republikken Bulgarien

1,60 %

CR

Republikken Kroatien

1,60 %

CY

Republikken Cypern

2,12 %

CZ

Den Tjekkiske Republik

0,10 %

CH

Det Schweiziske Forbund, Fyrstendømmet Liechtenstein

0,25 %

FR

Den Franske Republik (1), Fyrstendømmet Monaco, Fyrstendømmet Andorra

0,06 %

DE

Forbundsrepublikken Tyskland

0,10 %

HE

Den Hellenske Republik

1,75 %

HU

Republikken Ungarn

0,20 %

IT

Den Italienske Republik, Republikken San Marino, Vatikanstaten

0,77 %

MT

Republikken Malta

1,00 %

PT

Den Portugisiske Republik

1,20 %

RO

Rumænien

1,70 %

SK

Slovakiet

0,16 %

SI

Republikken Slovenien

1,00 %

GU

Guadeloupe

4,09 %

MA

Martinique

4,71 %

SM

Det Oversøiske Område Saint-Martin

5,00 %


(1)  Bortset fra Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion.«


BILAG V

I bilag VII afffattes afsnittet »Regioner og oversvømmelsesrisikofaktorer« således:

»Regioner og oversvømmelsesrisikofaktorer

Forkortelse for region r

Region r

Oversvømmelsesrisikofaktor Q( flood,r )

AT

Republikken Østrig

0,13 %

BE

Kongeriget Belgien

0,10 %

BG

Republikken Bulgarien

0,15 %

CZ

Den Tjekkiske Republik

0,30 %

CH

Det Schweiziske Forbund, Fyrstendømmet Liechtenstein

0,30 %

FR

Den Franske Republik (1), Fyrstendømmet Monaco, Fyrstendømmet Andorra

0,12 %

DE

Forbundsrepublikken Tyskland

0,20 %

HU

Republikken Ungarn

0,25 %

IT

Den Italienske Republik, Republikken San Marino, Vatikanstaten

0,15 %

PL

Republikken Polen

0,16 %

RO

Rumænien

0,30 %

SK

Slovakiet

0,35 %

SI

Republikken Slovenien

0,30 %

UK

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

0,12 %


(1)  Bortset fra Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion.«.


BILAG VI

»BILAG VIII

PARAMETRE FOR DELMODULET FOR HAGLRISICI

Regioner og haglrisikofaktorer

Forkortelse for region r

Region r

Haglrisikofaktor Q( hail,r )

AT

Republikken Østrig

0,08 %

BE

Kongeriget Belgien

0,03 %

CZ

Den Tjekkiske Republik

0,045 %

CH

Det Schweiziske Forbund, Fyrstendømmet Liechtenstein

0,06 %

FR

Den Franske Republik (1), Fyrstendømmet Monaco, Fyrstendømmet Andorra

0,01 %

DE

Forbundsrepublikken Tyskland

0,02 %

IT

Den Italienske Republik, Republikken San Marino, Vatikanstaten

0,05 %

LU

Storhertugdømmet Luxembourg

0,03 %

NL

Kongeriget Nederlandene

0,02 %

ES

Kongeriget Spanien

0,01 %

SI

Republikken Slovenien

0,08 %

Korrelationskoefficienter for haglrisici for regioner

 

AT

BE

CZ

FR

DE

IT

LU

NL

CH

SI

ES

AT

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BE

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

CZ

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FR

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DE

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LU

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,25

0,00

0,00

0,00

NL

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

1,00

0,00

0,00

0,00

CH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

SI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

ES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

«.

(1)  Bortset fra Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion.


BILAG VII

I bilag IX foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

»GEOGRAFISK OPDELING AF REGIONERNE I BILAG V-VIII I RISIKOOMRÅDER«.

2)

Første punktum affattes således:

»Risikoområderne i regionerne i bilag V-VIII som omhandlet i bilag X-XIII svarer til postnummerområder eller administrative enheder i følgende tabeller.«

3)

Punkt 1 i afsnittet »Kortlægning af risikoområder, hvor områdeinddelingen er baseret på postnumre« affattes således:

»Kortlægningen af risikoområder for regionerne AT, CZ, CH, DE, HE, IT, NL, NO, PL, PT, ES og SK er baseret på de to første cifre i postnummeret«.

4)

Afsnittet »Kortlægning af risikoområder for regioner, hvor områdeinddelingen er baseret på administrative enheder — del 2« affattes således:

»Kortlægning af risikoområder for regioner, hvor områdeinddelingen er baseret på administrative enheder — del 2

Kortlægningen af risikoområder i region SE er baseret på de numre, landene er tildelt.

Region/risikoområde

CH

CY

IE

NO

SE

1

1

1

CE

01

1

2

2

2

CK

02

3

3

3

3

CN

03

4

4

4

4

CW

04

5

5

5

5

DL

05

6

6

6

6

DN

06

7

7

7

 

GY

07

8

8

8

 

KE

08

9

9

9

 

KK

09

10

10

10

 

KY

10

12

11

11

 

LD

11

13

12

12

 

LH

12

14

13

13

 

LK

14

17

14

14

 

LM

15

18

15

15

 

LS

16

19

16

16

 

MH

17

20

17

17

 

MN

18

21

18

18

 

MO

19

22

19

19

 

OY

20

23

20

20

 

RN

 

24

21

21

 

SO

 

25

22

22

 

TY

 

 

23

23

 

WD

 

 

24

24

 

WH

 

 

25

25

 

WW

 

 

26

26

 

WX«.

 

 

5)

Følgende afsnit tilføjes:

»Kortlægning af risikoområder i Republikken Finland

Kortlægningen af risikoområder for region FI er baseret på de første to cifre i postnummeret.

Risikoområde

Postnummerområde

1

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

2

20

21

23

24

25

 

 

 

 

 

 

3

26

27

28

29

32

38

 

 

 

 

 

4

11

12

13

14

30

31

 

 

 

 

 

5

33

34

35

36

37

39

 

 

 

 

 

6

15

16

17

18

19