Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0897

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/897 af 12. marts 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 vedrørende inddragelse af risikobaseret overensstemmelseskontrol i bilag I og gennemførelse af miljøbeskyttelseskrav (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1845

OJ L 144, 3.6.2019, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/897/oj

3.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/897

af 12. marts 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 vedrørende inddragelse af risikobaseret overensstemmelseskontrol i bilag I og gennemførelse af miljøbeskyttelseskrav

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 77 i forordning (EU) 2018/1139 skal Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (»agenturet«) på medlemsstaternes vegne varetage de funktioner og opgaver, der påhviler en konstruktions-, fabrikations- eller registreringsstat, vedrørende certificering af konstruktioner. I henhold til artikel 77, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 62, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2018/1139 skal agenturet modtage og behandle ansøgninger, som det har fået tilsendt, og udstede de pågældende certifikater. Agenturet skal til dette formål fastslå certificeringsgrundlaget, gældende miljøbeskyttelseskrav og certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og underrette ansøgeren herom.

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (2) skal en ansøger modtage et certifikat udstedt af agenturet, efter at det er godtgjort, at det produkt, der skal certificeres, opfylder det gældende certificeringsgrundlag, herunder de gældende specifikationer for luftdygtighedscertificering og miljøbeskyttelseskrav. Ansøgere om disse certifikater skal påvise fuld overensstemmelse med alle aspekter af det fastlagte certificeringsgrundlag. I henhold til artikel 83 i forordning (EU) 2018/1139 skal agenturet selv eller via nationale luftfartsmyndigheder eller kvalificerede organer udføre de undersøgelser, der er nødvendige for udførelsen af dets certificeringsopgaver. Agenturet vurderer ansøgningerne, men er ikke forpligtet til at gennemføre udtømmende undersøgelser i alle tilfælde i henhold til artikel 83 i forordning (EU) 2018/1139. For bedre at afhjælpe eventuelle sikkerhedsrisici som følge af selektive undersøgelser og forbedre certificeringsprocessens effektivitet, gennemsigtighed og forudsigelighed bør visse udvælgelseskriterier derfor tilvejebringes med henblik på at fastlægge, hvilke former for påvisning af overensstemmelse agenturet bør kontrollere, og hvor udtømmende denne kontrol skal være. Disse udvælgelseskriterier bør tage udgangspunkt i principperne om sikkerhedstilsyn og -styring som fastsat i bilag 19 til konventionen angående international civil luftfart (»Chicagokonventionen«).

(3)

I henhold til forordning (EU) nr. 748/2012 skal indehavere af konstruktionsorganisationsgodkendelser træffe visse beslutninger om certificering — i stedet for agenturet — i overensstemmelse med deres godkendelsesbetingelser og i henhold til konstruktionssikringssystemets relevante procedurer. På grundlag af erfaringerne med de eksisterende beføjelser og for at mindske den administrative byrde, samtidig med at de pågældende risici for flyvesikkerheden og miljøbeskyttelseskrav tages i betragtning, bør indehavere af konstruktionsorganisationsgodkendelser også have ret til at certificere visse større ændringer i typecertifikater og udstede visse supplerende typecertifikater. For at begrænse risiciene for flyvesikkerheden og under hensyntagen til miljøbeskyttelseskravene bør disse nye beføjelser udelukkende vedrøre certificering af større ændringer med begrænset nyskabelse, og de bør kun tildeles til de indehavere, som på korrekt vis kan udøve disse nye beføjelser. Sidstnævnte bør påvises ved tilfredsstillende resultater i forbindelse med tidligere lignende større ændringer, hvori agenturet var inddraget.

(4)

Af klarhedshensyn bør bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 ændres, således at der i sektion A fastsættes de krav, der udelukkende finder anvendelse på ansøgere om og indehavere af ethvert certifikat, der er udstedt eller skal udstedes i henhold til førnævnte bilag, og der i sektion B fastsættes de krav, der udelukkende finder anvendelse på de kompetente myndigheder, herunder agenturet.

(5)

Luftfartsforetagender skal foretage kontrolflyvninger efter vedligeholdelse for at sikre, at visse luftfartøjssystemer, der ikke kan kontrolleres på jorden, fungerer korrekt. Havarier eller alvorlige hændelser, som er opstået tidligere i forbindelse med sådanne flyvninger, viser, at nærmere bestemte vedligeholdelseskontrolflyvninger ikke bør gennemføres i henhold til et luftdygtighedsbevis (eller et begrænset luftdygtighedsbevis), men at der bør stilles krav om en flyvetilladelse. Derfor bør flyvning af et luftfartøj med henblik på fejlfinding eller kontrol af, at et eller flere systemer, dele eller apparatur fungerer korrekt efter vedligeholdelse, føjes til listen over flyvninger, for hvilke der kræves en flyvetilladelse.

(6)

Visse uoverensstemmelser mellem forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) 2018/1139, hvad angår typecertificeringsgrundlagets indhold og underretningsprocessen, bør korrigeres.

(7)

Ifølge artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1139 gælder det for så vidt angår støj og emissioner, at de pågældende luftfartøjer og tilhørende motorer, propeller, dele og ikkefastmonteret udstyr skal opfylde de miljøbeskyttelseskrav, der findes i ændring 12 til bind I, i ændring 9 af bind II og i den oprindelige udgave af bind III, i bilag 16 til Chicagokonventionen, gældende pr. 1. januar 2018.

(8)

Bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor tilpasses, så det afspejler miljøbeskyttelseskravene i Chicago-konventionens bilag 16. Da bilag 16 til Chicago-konventionen indeholder bestemmelser om dispensationer fra miljøbeskyttelseskravene for specifikke motorer eller luftfartøjer, bør forordning (EU) nr. 748/2012 endvidere give produktionsorganisationer mulighed for at ansøge deres kompetente myndighed om dispensationer fra miljøkravene.

(9)

For at eliminere tekniske problemer i forbindelse med anvendelsen af normer og anbefalede fremgangsmåder og tilhørende retningslinjer for certificering af luftfartøjer og motorer bør visse bestemmelser i forordning (EU) nr. 748/2012 desuden ændres for at tydeliggøre disse.

(10)

Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor ændres.

(11)

Det er nødvendigt at give alle involverede parter tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den ændrede lovramme, der følger af de foranstaltninger, som fastlægges i nærværende forordning.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på udtalelse 07/2016 (3), 01/2017 (4) og 09/2017 (5), som agenturet har afgivet i henhold til artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1)

I artikel 1, stk. 2, tilføjes som litra k):

»k)   »data om operationel egnethed«: data, der indgår i et typecertifikat, et begrænset typecertifikat eller et supplerende typecertifikat for luftfartøjer, og som består af følgende:

i)

mindstepensum for et typeratingkursus for piloter, herunder fastlæggelse af typerating

ii)

fastlæggelse af omfanget af de kildedata til validering af luftfartøjer, der skal understøtte objektiv kvalificering af simulatorer, eller midlertidige data, som skal understøtte foreløbig kvalificering af dem

iii)

mindstepensum for et typeratingkursus for personale, der har ansvaret for at certificere vedligeholdelse, herunder fastlæggelse af typerating

iv)

fastlæggelse af type eller variant, hvad angår kabinepersonale, og typespecifikke data til kabinepersonale

v)

masterminimumsudstyrslisten«.

2)

I artikel 9 tilføjes følgende stk. 4:

»4.   Uanset stk. 1 kan produktionsorganisationen ansøge den kompetente myndighed om dispensation fra de miljøkrav, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2018/1139 (*1).

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).«"

3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den [OP — indsæt venligst dato: 9 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen], med undtagelse af artikel 1, stk. 2, og punkt 11, punkt 13-14, punkt 23-26, punkt 28, punkt 30, punkt 21.B.85 i punkt 40 og punkt 43 i bilaget, som anvendes fra den [OP — indsæt venligst ikrafttrædelsesdatoen].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).

(3)  Udtalelse 07/2016: inkorporering af krav vedrørende inddragelsesniveau i del-21.

(4)  Udtalelse 01/2017: vedligeholdelseskontrolflyvninger.

(5)  Udtalelse 09/2017: gennemførelse af CAEP/10-ændringer vedrørende klimaændringer, emissioner og støj.


BILAG

I bilag I (del-21) til forordning (EU) nr. 748/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Indholdsfortegnelsen affattes således:

»Indholdsfortegnelse

21.1.   Generelt

SEKTION A —   TEKNISKE KRAV

SUBPART A —   GENERELLE BESTEMMELSER

21.A.1.

Anvendelsesområde

21.A.2.

Udførelse ved en anden person end ansøgeren til eller indehaveren af et certifikat

21.A.3A.

Svigt, mangler og fejl

21.A.3B.

Luftdygtighedsdirektiver

21.A.4.

Koordinering af konstruktion og produktion

SUBPART B —   TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.A.11.

Anvendelsesområde

21.A.13.

Berettigelse

21.A.14.

Påvisning af kompetence

21.A.15.

Ansøgning

21.A.19.

Ændringer, der kræver et nyt typecertifikat

21.A.20.

Påvisning af overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene

21.A.21.

Krav til udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

21.A.31.

Typekonstruktion

21.A.33.

Inspektioner og afprøvninger

21.A.35.

Prøveflyvninger

21.A.41.

Typecertifikat

21.A.44.

Indehaverens forpligtelser

21.A.47.

Overførbarhed

21.A.51.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.55.

Opbevaring af optegnelser

21.A.57.

Håndbøger

21.A.61.

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

21.A.62.

Tilgængelighed af data om operationel egnethed

(SUBPART C —   FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D —   ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.A.90A.

Anvendelsesområde

21A.90B.

Standardændringer

21.A.91.

Klassifikation af ændringer af et typecertifikat

21.A.92.

Berettigelse

21.A.93.

Ansøgning

21.A.95.

Krav til godkendelse af en mindre ændring

21.A.97.

Krav til godkendelse af en større ændring

21.A.101.

Typecertificeringsgrundlag for, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for og miljøbeskyttelseskrav til en større ændring i et typecertifikat

21.A.105.

Opbevaring af optegnelser

21.A.107.

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

21.A.108.

Tilgængelighed af data om operationel egnethed

21.A.109.

Forpligtelser og EPA-mærkning

SUBPART E —   SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

21.A.111.

Anvendelsesområde

21.A.112A.

Berettigelse

21.A.112B.

Påvisning af kompetence

21.A.113.

Ansøgning om et supplerende typecertifikat

21.A.115.

Krav til godkendelse af større ændringer i form af et supplerende typecertifikat

21.A.116.

Overførbarhed

21.A.117.

Ændringer af den del af et materiel, der er omfattet af et supplerende typecertifikat

21.A.118A.

Forpligtelser og EPA-mærkning

21.A.118B.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.119.

Håndbøger

21.A.120A.

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

21.A.120B.

Tilgængelighed af data om operationel egnethed

SUBPART F —   PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.121.

Anvendelsesområde

21.A.122.

Berettigelse

21.A.124.

Ansøgning

21.A.125A.

Udstedelse af et godkendelsesbrev

21.A.125B.

Resultater

21.A.125C.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.126.

Produktionsinspektionssystem

21.A.127.

Afprøvninger: luftfartøjer

21.A.128.

Afprøvninger: motorer og propeller

21.A.129.

Fabrikantens forpligtelser

21.A.130.

Overensstemmelseserklæring

SUBPART G —   PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.131.

Anvendelsesområde

21.A.133.

Berettigelse

21.A.134.

Ansøgning

21.A.135.

Udstedelse af produktionsorganisationsgodkendelse

21.A.139.

Kvalitetssystem

21.A.143.

Redegørelse

21.A.145.

Godkendelseskrav

21.A.147.

Ændringer af den godkendte produktionsorganisation

21.A.148.

Ændring af beliggenhed

21.A.149.

Overførbarhed

21.A.151.

Godkendelsesbetingelser

21.A.153.

Ændringer af godkendelsesbetingelserne

21.A.157.

Undersøgelser

21.A.158.

Resultater

21.A.159.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.163.

Beføjelser

21.A.165.

Indehaverens forpligtelser

SUBPART H —   LUFTDYGTIGHEDSBEVISER OG BEGRÆNSEDE LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21.A.171.

Anvendelsesområde

21.A.172.

Berettigelse

21.A.173.

Klassifikation

21.A.174.

Ansøgning

21.A.175.

Sprog

21.A.177.

Ændring eller modifikation

21.A.179.

Overførbarhed og genudstedelse inden for medlemsstater

21.A.180.

Inspektioner

21.A.181.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.182.

Luftfartøjsidentifikation

SUBPART I —   STØJCERTIFIKATER

21.A.201.

Anvendelsesområde

21.A.203.

Berettigelse

21.A.204.

Ansøgning

21.A.207.

Ændring eller modifikation

21.A.209.

Overførbarhed og genudstedelse inden for medlemsstater

21.A.210.

Inspektioner

21.A.211.

Varighed og fortsat gyldighed

SUBPART J —   KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.231.

Anvendelsesområde

21.A.233.

Berettigelse

21.A.234.

Ansøgning

21.A.235.

Udstedelse af konstruktionsorganisationsgodkendelse

21.A.239.

Konstruktionssikringssystem

21.A.243.

Data

21.A.245.

Godkendelseskrav

21.A.247.

Ændringer i konstruktionssikringssystemet

21.A.249.

Overførbarhed

21.A.251.

Godkendelsesbetingelser

21.A.253.

Ændringer af godkendelsesbetingelserne

21.A.257.

Undersøgelser

21.A.258.

Resultater

21.A.259.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.263.

Beføjelser

21.A.265.

Indehaverens forpligtelser

SUBPART K —   DELE OG APPARATUR

21.A.301.

Anvendelsesområde

21.A.303.

Overholdelse af gældende krav

21.A.305.

Godkendelse af dele og apparatur

21.A.307.

Frigivelse af dele og apparatur til installation

(SUBPART L —   FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M —   REPARATIONER

21.A.431A.

Anvendelsesområde

21A.431B.

Standardreparationer

21.A.432A.

Berettigelse

21.A.432B.

Påvisning af kompetence

21.A.432C.

Ansøgning om en reparationskonstruktionsgodkendelse

21.A.433.

Krav til godkendelse af en reparationskonstruktion

21.A.435.

Klassifikation og godkendelse af reparationskonstruktioner

21.A.439.

Fremstilling af reparationsdele

21.A.441.

Reparationsudførelse

21.A.443.

Begrænsninger

21.A.445.

Ikke-reparerede skader

21.A.447.

Opbevaring af optegnelser

21.A.449.

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

21.A.451.

Forpligtelser og EPA-mærkning

(SUBPART N —   FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O —   ETSO-GODKENDELSER (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

21.A.601.

Anvendelsesområde

21.A.602A.

Berettigelse

21.A.602B.

Påvisning af kompetence

21.A.603.

Ansøgning

21.A.604.

ETSO-godkendelse for en hjælpemotor (APU)

21.A.605.

Datakrav

21.A.606.

Krav til udstedelse af en ETSO-godkendelse

21.A.607.

ETSO-godkendelsesbeføjelser

21.A.608.

Konstruktions- og præstationserklæring (DDP)

21.A.609.

Forpligtelser, der påhviler indehavere af ETSO-godkendelser

21.A.610.

Afvigelsesgodkendelse

21.A.611.

Konstruktionsændringer

21.A.613.

Opbevaring af optegnelser

21.A.615.

Inspektion foretaget af agenturet

21.A.619.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.621.

Overførbarhed

SUBPART P —   FLYVETILLADELSE

21.A.701.

Anvendelsesområde

21.A.703.

Berettigelse

21.A.705.

Kompetent myndighed

21.A.707.

Ansøgning om flyvetilladelse

21.A.708.

Flyvebetingelser

21.A.709.

Ansøgning om godkendelse af flyvebetingelser

21.A.710.

Godkendelse af flyvebetingelser

21.A.711.

Udstedelse af en flyvetilladelse

21.A.713.

Ændringer

21.A.715.

Sprog

21.A.719.

Overførbarhed

21.A.721.

Inspektioner

21.A.723.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.725.

Fornyelse af flyvetilladelse

21.A.727.

Forpligtelser, der påhviler indehaveren af en flyvetilladelse

21.A.729.

Opbevaring af optegnelser

SUBPART Q —   IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

21.A.801.

Identifikation af materiel

21.A.803.

Håndtering af identifikationsdata

21.A.804.

Identifikation af dele og apparatur

21.A.805.

Identifikation af kritiske dele

21.A.807.

Identifikation af ETSO-artikler

SEKTION B —   PROCEDURER FOR KOMPETENTE MYNDIGHEDER

SUBPART A —   GENERELLE BESTEMMELSER

21.B.5.

Anvendelsesområde

21.B.20.

Den kompetente myndigheds forpligtelser

21.B.25.

Krav til den kompetente myndigheds organisation

21.B.30.

Dokumenterede procedurer

21.B.35.

Ændringer i organisation og procedurer

21.B.40.

Bilæggelse af tvister

21.B.45.

Indberetning/koordinering

21.B.55.

Opbevaring af optegnelser

21.B.60.

Luftdygtighedsdirektiver

SUBPART B —   TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.B.70.

Certificeringsspecifikationer

21.B.75.

Særlige betingelser

21.B.80.

Typecertificeringsgrundlag for et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

21.B.82.

Certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for et typecertifikat og et begrænset typecertifikat for luftfartøjer

21.B.85.

Angivelse af gældende miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsspecifikationer for et type-certifikat eller et begrænset typecertifikat

21.B.100.

Inddragelsesniveau

21.B.103.

Udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

(SUBPART C —   FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D —   ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.B.105.

Typecertificeringsgrundlag for, miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for en større ændring i et typecertifikat

21.B.107.

Udstedelse af en godkendelse af en ændring i et typecertifikat

SUBPART E —   SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

21.B.109.

Typecertificeringsgrundlag for, miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for et supplerende typecertifikat

21.B.111.

Udstedelse af et supplerende typecertifikat

SUBPART F —   PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.B.120.

Undersøgelser

21.B.125.

Resultater

21.B.130.

Udstedelse af et godkendelsesbrev

21.B.135.

Opretholdelse af et godkendelsesbrev

21.B.140.

Ændring af et godkendelsesbrev

21.B.145.

Begrænsning, inddragelse og tilbagekaldelse af et godkendelsesbrev

21.B.150.

Opbevaring af optegnelser

SUBPART G —   PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.B.220.

Undersøgelser

21.B.225.

Resultater

21.B.230.

Udstedelse af certifikat

21.B.235.

Løbende tilsyn

21.B.240.

Ændring af en produktionsorganisationsgodkendelse

21.B.245.

Inddragelse og tilbagekaldelse af en produktionsorganisationsgodkendelse

21.B.260.

Opbevaring af optegnelser

SUBPART H —   LUFTDYGTIGHEDSBEVISER OG BEGRÆNSEDE LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21.B.320.

Undersøgelser

21.B.325.

Udstedelse af luftdygtighedsbeviser

21.B.326.

Luftdygtighedsbevis

21.B.327.

Begrænset luftdygtighedsbevis

21.B.330.

Inddragelse og tilbagekaldelse af luftdygtighedsbeviser og begrænsede luftdygtighedsbeviser

21.B.345.

Opbevaring af optegnelser

SUBPART I —   STØJCERTIFIKATER

21.B.420.

Undersøgelser

21.B.425.

Udstedelse af støjcertifikater

21.B.430.

Inddragelse og tilbagekaldelse af støjcertifikater

21.B.445.

Opbevaring af optegnelser

SUBPART J —   KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

SUBPART K —   DELE OG APPARATUR

(SUBPART L —   FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M —   REPARATIONER

21.B.450.

Typecertificeringsgrundlag for og miljøbeskyttelses-krav til en godkendelse af større reparationskonstruktioner

21.B.453.

Udstedelse af en reparationskonstruktionsgodkendelse

(SUBPART N —   FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O —   ETSO-GODKENDELSER (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

21.B.480.

Udstedelse af en ETSO-godkendelse

SUBPART P —   FLYVETILLADELSE

21.B.520.

Undersøgelser

21.B.525.

Udstedelse af flyvetilladelser

21.B.530.

Tilbagekaldelse af flyvetilladelser

21.B.545.

Opbevaring af optegnelser

SUBPART Q —   IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

Tillæg

Tillæg I —

EASA-formular 1 — Autoriseret frigivelsesbevis

Tillæg II —

EASA-formular 15a — Luftdygtighedseftersynsbevis

Tillæg III —

EASA-formular 20a — Flyvetilladelse

Tillæg IV —

EASA-formular 20b — Flyvetilladelse (udstedt af godkendte organisationer)

Tillæg V —

EASA-formular 24 — Begrænset luftdygtighedsbevis

Tillæg VI —

EASA-formular 25 — Luftdygtighedsbevis

Tillæg VII —

EASA-formular 45 — Støjcertifikat

Tillæg VIII —

EASA-formular 52 — Overensstemmelseserklæring for luftfartøj

Tillæg IX —

EASA-formular 53 — Certifikat om frigivelse til tjeneste

Tillæg X —

EASA-formular 55 — Produktionsorganisationsgodkendelsesbeviser

Tillæg XI —

EASA-formular 65 — Godkendelsesbrev for produktion uden produktionsorganisationsgodkendelse

Tillæg XII —

Kategorier af prøveflyvninger og dertil knyttede kvalifikationer hos flyvebesætninger, der foretager prøveflyvninger 85.«

2)

I punkt 21.A.14 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

En ansøger om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal påvise sin kompetence ved at have opnået en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J.«

b)

Litra c) affattes således:

»c)

Uanset litra a) kan en ansøger påvise sin kompetence ved at opnå agenturets godkendelse af sit certificeringsprogram som fastsat i henhold til litra b) i punkt 21.A.15, når det materiel, der skal certificeres, er:

1.

et ELA1-luftfartøj eller

2.

en motor eller en propel, der er installeret på et ELA1-luftfartøj.«

3)

I punkt 21.A.15 foretages følgende ændringer:

a)

Litra b), c) og d) affattes således:

»b)

En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal som minimum omfatte foreløbige beskrivende oplysninger om materiellet, den tilsigtede anvendelse af materiellet og den type aktivitet, certificeringen skal dække. Derudover skal den omfatte — eller efter den første ansøgning suppleres med — et certificeringsprogram for påvisning af overensstemmelse i henhold til punkt 21.A.20, som består af:

1.

en detaljeret beskrivelse af typekonstruktionen, herunder alle de konfigurationer, der skal certificeres

2.

de foreslåede driftsegenskaber og -begrænsninger

3.

den tilsigtede anvendelse af materiellet og den type aktivitet, certificeringen skal dække

4.

et forslag til det indledende typecertificeringsgrundlag, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskrav som udarbejdet i henhold til kravene og optionerne i punkt 21.B.80, 21.B.82 og 21.B.85

5.

et forslag til en opdeling af certificeringsprogrammet i relevante grupper af aktiviteter og data, hvormed overensstemmelsen kan påvises, herunder et forslag til måder til at udvise overensstemmelse og overensstemmelsesdokumenter forbundet hermed

6.

et forslag til evaluering af de relevante grupper af aktiviteter og data, hvormed overensstemmelsen kan påvises, idet der tages hensyn til sandsynligheden for en ikke-påvist manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene og til den potentielle virkning af denne manglende overensstemmelse på sikkerheden for materiel eller miljøbeskyttelsen. Den foreslåede evaluering skal som minimum omfatte de elementer som anført i punkt 21.B.100, litra a), nr. 1)-4). Med udgangspunkt i denne evaluering skal ansøgningen omfatte et forslag til agenturets inddragelse i kontrollen af aktiviteterne og dataene vedrørende påvisning af overensstemmelse og

7.

en tidsplan for projektet, der omfatter de vigtigste milepæle.

c)

Certificeringsprogrammet skal efter den første forelæggelse for agenturetajourføres af ansøgeren, når ændringer af certificeringsprojektet påvirker et eller flere af punkterne i litra b), nr. 1)-7).

d)

En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat til et luftfartøj skal omfatte — eller efter den første ansøgning suppleres med — en supplerende ansøgning om godkendelse af dataene om operationel egnethed.«

b)

Følgende tilføjes som litra e) og f):

»e)

En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat til en stor flyvemaskine eller et stort rotorluftfartøj er gyldig i fem år, og en ansøgning om ethvert andet typecertifikat eller begrænset typecertifikat er gyldig i tre år, medmindre en ansøger på ansøgningstidspunktet påviser, at vedkommendes materiel kræver længere tid til påvisning og erklæring af overensstemmelse, og agenturet accepterer denne længere frist.

f)

Såfremt der inden for den tidsfrist, der er fastsat i litra e), ikke er blevet udstedt et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat, eller hvor det er indlysende, at der ikke vil blive udstedt et certifikat, kan ansøgeren:

1.

indgive en ny ansøgning og overholde typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene som fastsat og meddelt af agenturet i overensstemmelse med punkt 21.B.80, 21.B.82 og 21.B.85 for datoen for den nye ansøgning eller

2.

ansøge om en forlængelse af fristen som anført i litra e) og foreslå en ny dato for udstedelsen af typecertifikatet eller det begrænsede typecertifikat. I dette tilfælde skal ansøgeren overholde typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene som fastsat og meddelt af agenturet i overensstemmelse med punkt 21.B.80, 21.B.82 og 21.B.85 for en dato, som vælges af ansøgeren. Datoen må dog ikke ligge mere end fem år før den nye dato som foreslået af ansøgeren for udstedelsen af typecertifikatet eller det begrænsede typecertifikat i tilfælde af en ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat for en stor flyvemaskine eller et stort rotorluftfartøj. Ved ansøgninger om andre typecertifikater eller andre begrænsede typecertifikater er grænsen tre år.«

4)

Punkt 21.A.16A udgår.

5)

Punkt 21.A.16B udgår.

6)

Punkt 21.A.17A udgår.

7)

Punkt 21.A.17B udgår.

8)

Punkt 21.A.18 udgår.

9)

Punkt 21.A.20 og 21.A.21 affattes således:

»21.A.20.   Påvisning af overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene

a)

Efter at agenturet har godkendt certificeringsprogrammet, skal ansøgeren i henhold til certificeringsprogrammet påvise overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene som fastsat og meddelt af agenturet til ansøgeren i henhold til punkt 21.B.80, 21.B.82 og 21.B.85 og over for agenturet angive, på hvilken måde denne overensstemmelse er påvist.

b)

Ansøgeren skal underrette agenturet om eventuelle problemer eller begivenheder i forbindelse med proceduren for påvisning af overensstemmelse, som kan have en mærkbar effekt på risikovurderingen i henhold til punkt 21.A.15, litra b), nr. 6, eller certificeringsprogrammet eller på anden vis kan nødvendiggøre en ændring i agenturets inddragelsesniveau som tidligere meddelt ansøgeren i henhold til punkt 21.B.100, litra c).

c)

Ansøgeren skal registrere dokumentation for overensstemmelsen på grundlag af overensstemmelsesdokumenter i henhold til certificeringsprogrammet.

d)

Når påvisningen af overensstemmelse som helhed er afsluttet i henhold til certificeringsprogrammet, herunder inspektioner og afprøvninger i henhold til punkt 21.A.33, og efter alle prøveflyvninger i henhold til punkt 21.A.35 skal ansøgeren erklære, at:

1.

overensstemmelsen med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene er blevet påvist som fastsat og meddelt af agenturet og i henhold til certificeringsprogrammet som godkendt af agenturet og

2.

der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

e)

Ansøgeren skal sende overensstemmelseserklæringen som fastsat i litra d) til agenturet. Er ansøgeren indehaver af en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse, skal overensstemmelseserklæringen være i overensstemmelse med subpart J og indgives til agenturet.

21.A.21.   Krav til udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

a)

For at få udstedt et typecertifikat for materiel eller — i tilfælde af at luftfartøjet ikke opfylder de væsentlige krav i bilag II til forordning (EU) 2018/1139 — et begrænset typecertifikat for et luftfartøj skal ansøgeren:

1.

påvise sin kompetence i overensstemmelse med punkt 21.A.14

2.

sikre overensstemmelse med punkt 21.A.20

3.

påvise, at motoren og propellen, såfremt de er installeret på luftfartøjet:

A)

er blevet udstedt eller fastsat et typecertifikat i overensstemmelse med denne forordning, eller

B)

er blevet påvist som værende i overensstemmelse med det typecertificeringsgrundlag for luftfartøjer og de miljøbeskyttelseskrav som fastsat og meddelt af agenturet, der er nødvendige til at sikre sikker flyvning for luftfartøjet.

b)

Uanset litra a), nr. 2, er ansøgeren efter ansøgerens anmodning som angivet i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), berettiget til at få udstedt et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat for et luftfartøj, inden ansøgeren har påvist overensstemmelse med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.«

10)

Punkt 21.A.23 udgår.

11)

Punkt 21.A.31, litra a), nr. 4), affattes således:

»4.

alle andre data, som ved sammenligning tillader bestemmelse af luftdygtigheden, og miljøegenskaber, hvis det er relevant, for nyere materiel af samme type.«

12)

Punkt 21.A.33 affattes således:

»21.A.33.   Inspektioner og afprøvninger

a)

(Reserveret)

b)

Forud for hver afprøvning i forbindelse med påvisningen af overensstemmelse i henhold til punkt 21.A.20 skal ansøgeren have kontrolleret:

1.

for testobjektet, at:

i)

materialer og processer er i behørig overensstemmelse med specifikationerne i den påtænkte typekonstruktion

ii)

materiellets dele er i behørig overensstemmelse med tegningerne i den påtænkte typekonstruktion og

iii)

produktionsprocesserne, konstruktion og montering er i behørig overensstemmelse med de i den påtænkte typekonstruktion angivne og

2.

for test- og måleudstyret, der skal benyttes til afprøvningen, at dette er fyldestgørende for afprøvningen og er behørigt kalibreret.

c)

På grundlag af kontrollerne som udført i henhold til litra b) skal ansøgeren udstede en overensstemmelseserklæring, der anfører enhver potentiel manglende overensstemmelse, samt en begrundelse for, at dette ikke påvirker afprøvningsresultaterne, og tillade agenturet at foretage en inspektion, hvis agenturet finder det nødvendigt for at kontrollere erklæringens gyldighed.

d)

Ansøgeren skal tillade agenturet at:

1.

gennemgå alle data og oplysninger vedrørende påvisningen af overensstemmelse og

2.

være vidne til eller udføre enhver afprøvning eller inspektion, der udføres af hensyn til påvisningen af overensstemmelse.

e)

I forbindelse med de afprøvninger og inspektioner, som agenturet har været vidne til eller har udført i henhold til litra d), nr. 2):

1.

skal ansøgeren forelægge agenturet en overensstemmelseserklæring som fastsat i litra c), og

2.

der må ikke foretages ændringer, der kan påvirke overensstemmelseserklæringens gyldighed, på testobjektet eller test- og måleudstyret mellem tidspunktet for udstedelsen af overensstemmelseserklæringen som fastsat i litra c) og tidspunktet for testobjektets præsentation for agenturet til afprøvning.«

13)

Punkt 21.A.41 affattes således:

»21.A.41.   Typecertifikat

Typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat skal omfatte typekonstruktionen, de operationelle begrænsninger, typecertifikatdataarket for luftdygtighed og emissioner, det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav, hvis overholdelse agenturet registrerer, og eventuelle andre betingelser eller begrænsninger, som er foreskrevet for materiellet i de relevante certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav. Typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat for luftfartøjer skal derudover omfatte det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed, dataene om operationel egnethed og typecertifikatdataarket for støj. Typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat skal omfatte dokumentationen for overholdelse af krav vedrørende CO2-emissioner og typecertifikatdataarket for motoren.«

14)

Punkt 21.A.91 affattes således:

»21.A.91.   Klassifikation af ændringer af et typecertifikat

Ændringer af et typecertifikat klassificeres som mindre og større. En »mindre ændring« har ingen mærkbar effekt på masse, balance, strukturel styrke, driftssikkerhed, operationelle egenskaber, støj, data om operationel egnethed eller andre egenskaber, der påvirker materiellets luftdygtighed eller dets miljøegenskaber. Med forbehold af punkt 21.A.19 er alle andre ændringer »større ændringer« i henhold til denne subpart. Alle større og mindre ændringer skal alt efter tilfældet være godkendt i henhold til punkt 21.A.95 eller punkt 21.A.97 og skal være behørigt identificeret.«

15)

Punkt 21.A.93 affattes således:

»21.A.93.   Ansøgning

a)

En ansøgning om godkendelse af en ændring i et typecertifikat skal indgives i en form og på en måde som fastlagt af agenturet.

b)

En ansøgning skal omfatte — eller efter den første ansøgning suppleres med — et certificeringsprogram for påvisning af overensstemmelse i henhold til punkt 21.A.20, som består af:

1.

en beskrivelse af ændringen med identifikation af:

i)

materiellets konfiguration(er) i typecertifikatet, på hvilke(n) ændringen udføres

ii)

alle områder af materiellet i typecertifikatet, herunder de godkendte håndbøger, der ændres eller berøres af ændringen og

iii)

eventuelle nødvendige ændringer i dataene om operationel egnethed, når ændringen berører disse data

2.

en identifikation af eventuelle nødvendige fornyede undersøgelser til påvisning af overensstemmelsen af ændringen og de områder, der berøres af ændringen, med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene og

3.

ved en større ændring i et typecertifikat:

i)

et forslag til det indledende typecertificeringsgrundlag, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskrav som udarbejdet i henhold til kravene og optionerne i punkt 21.A.101

ii)

et forslag til en opdeling af certificeringsprogrammet i relevante grupper af aktiviteter og data, hvormed overensstemmelsen kan påvises, herunder et forslag til måder til at udvise overensstemmelse og overensstemmelsesdokumenter forbundet hermed

iii)

et forslag til evaluering af de relevante grupper af aktiviteter og data, hvormed overensstemmelsen kan påvises, idet der tages hensyn til sandsynligheden for en ikke-påvist manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene og til den potentielle virkning af denne manglende overensstemmelse på sikkerheden for materiel eller miljøbeskyttelsen. Den foreslåede evaluering skal som minimum omfatte de elementer som anført i punkt 21.B.100, litra a), nr. 1)-4). Med udgangspunkt i denne evaluering skal ansøgningen omfatte et forslag til agenturets inddragelse i kontrollen af aktiviteterne og dataene vedrørende påvisning af overensstemmelse og

iv)

en tidsplan for projektet, der omfatter de vigtigste milepæle.

c)

En ansøgning om en ændring i et typecertifikat for en stor flyvemaskine eller et stort rotorluftfartøj skal være gyldig i fem år, og en ansøgning om en ændring i ethvert andet typecertifikat skal være gyldig i tre år. I tilfælde af at en ændring ikke er blevet godkendt, eller hvor det er indlysende, at den ikke vil blive godkendt inden for den tidsfrist, der er fastsat i dette underpunkt, kan ansøgeren:

1.

indgive en ny ansøgning om en ændring i typecertifikatet og overholde typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene som fastsat af agenturet i overensstemmelse med punkt 21.A.101 og meddelt i henhold til punkt 21.B.105 for datoen for den nye ansøgning eller

2.

ansøge om en forlængelse af fristen for den oprindelige ansøgning som anført i litra c), første punktum, og foreslå en ny dato for udstedelsen af godkendelsen. I dette tilfælde skal ansøgeren overholde typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene som fastsat af agenturet i overensstemmelse med punkt 21.A.101 og meddelt i henhold til punkt 21.B.105 for en dato, som vælges af ansøgeren. Datoen må dog ikke ligge mere end fem år før den nye dato som foreslået af ansøgeren for udstedelsen af godkendelsen i tilfælde af en ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat for en stor flyvemaskine eller et stort rotorluftfartøj. Ved ansøgninger om andre typecertifikater eller andre begrænsede typecertifikater er grænsen tre år.«

16)

Punkt 21.A.95, 21.A.97 og 21.A.101 affattes således:

»21.A.95.   Krav til godkendelse af en mindre ændring

a)

Mindre ændringer i et typecertifikat skal klassificeres og godkendes af:

1.

agenturet eller

2.

en godkendt konstruktionsorganisation inden for rammerne af dens beføjelser i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 1) og 2), som registreret i godkendelsesbetingelserne.

b)

En mindre ændring i et typecertifikat skal udelukkende godkendes:

1.

når det er blevet påvist, at ændringen og de områder, der berøres af ændringen, overholder typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet

2.

i tilfælde af en ændring, der påvirker dataene om operationel egnethed, når det er blevet påvist, at de nødvendige ændringer i dataene om operationel egnethed overholder certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet

3.

når overensstemmelsen med typecertificeringsgrundlaget i henhold til nr. 1) er blevet erklæret, og begrundelsen for overensstemmelsen er blevet registreret i overensstemmelsesdokumenterne og

4.

når der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

c)

Uanset litra b), nr. 1), kan certificeringsspecifikationer, der trådte i kraft efter dem, som er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet, anvendes til godkendelse af en mindre ændring, såfremt denne ikke påvirker påvisningen af overensstemmelse.

d)

Uanset litra a) og efter ansøgerens anmodning som angivet i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), kan en mindre ændring i et typecertifikat for et luftfartøj godkendes, før overensstemmelsen med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed er påvist, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.

e)

Ansøgeren skal forelægge agenturet uddybende oplysninger om ændringen og en erklæring til påvisning af overensstemmelse i henhold til litra b).

f)

En godkendelse af en mindre ændring i et typecertifikat skal begrænses til de(n) specifikke konfiguration(er) i typecertifikatet, på hvilke(n) ændringen udføres.

21.A.97.   Krav til godkendelse af en større ændring

a)

Større ændringer i et typecertifikat skal klassificeres og godkendes af:

1.

agenturet eller

2.

en godkendt konstruktionsorganisation inden for rammerne af dens beføjelser i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 1) og 8), som registreret i godkendelsesbetingelserne.

b)

En større ændring i et typecertifikat skal udelukkende godkendes:

1.

når det er blevet påvist, at ændringen og de områder, der berøres af ændringen, overholder typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene, der er fastsat af agenturet i henhold til punkt 21.A.101

2.

i tilfælde af en ændring, der berører dataene om operationel egnethed, når det er påvist, at de nødvendige ændringer i dataene om operationel egnethed er i overensstemmelse med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed som fastsat af agenturet i henhold til punkt 21.A.101 og

3.

når overensstemmelsen med nr. 1) og 2) er blevet påvist i henhold til punkt 21.A.20 gældende for ændringen.

c)

Uanset litra b), nr. 2) og 3), og efter ansøgerens anmodning som angivet i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), kan en større ændring i et typecertifikat for et luftfartøj godkendes, før overensstemmelsen med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed er påvist, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.

d)

En godkendelse af en større ændring i et typecertifikat skal begrænses til de(n) specifikke konfiguration(er) i typecertifikatet, på hvilke(n) ændringen udføres.

21.A.101.   Typecertificeringsgrundlag for, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for og miljøbeskyttelseskrav til en større ændring i et typecertifikat

a)

En større ændring i et typecertifikat og de områder, der berøres af ændringen, skal overholde enten de certificeringsspecifikationer, som finder anvendelse på det ændrede materiel på datoen for ansøgningen om ændring, eller de certificeringsspecifikationer, som trådte i kraft efter datoen i henhold til nedenstående litra f). En ansøgnings gyldighed skal fastslås i henhold til punkt 21.A.93, litra c). Endvidere skal det ændrede materiel opfylde miljøbeskyttelseskravene som fastsat af agenturet i henhold til punkt 21.B.85.

b)

Uanset litra a) kan en tidligere ændring af certificeringsspecifikationerne som omtalt i litra a) og af andre certificeringsspecifikationer, som har direkte tilknytning hertil, finde anvendelse i enhver af de følgende situationer, medmindre den tidligere ændring trådte i kraft før den dato, hvor de tilsvarende certificeringsspecifikationer, som er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet, trådte i kraft:

1.

En ændring, som agenturet ikke betragter som betydelig. Ved fastlæggelse af, hvorvidt en bestemt ændring er betydelig, overvejer agenturet ændringen i sammenhæng med alle tidligere relevante konstruktionsændringer og alle hermed forbundne revisioner af de gældende certificeringsspecifikationer, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet for materiellet. Ændringer, der opfylder et af følgende kriterier, betragtes automatisk som betydelige:

i)

Konfigurationen som helhed eller konstruktionsprincipperne er ikke bibeholdt.

ii)

De forudsætninger, der er anvendt ved certificeringen af det materiel, der skal ændres, bevarer ikke deres gyldighed.

2.

Hvert område, hvert system, hver del eller hvert apparatur, som agenturet anser for ikke at være berørt af ændringen.

3.

Hvert område, hvert system, hver del eller hvert apparatur, som er berørt af ændringen, og for hvilket/hvilken agenturet konstaterer, at overensstemmelsen med de i litra a) omhandlede certificeringsspecifikationer ikke bidrager væsentligt til sikkerhedsniveauet for det ændrede materiel eller er uigennemførlig.

c)

Uanset litra a) skal ændringen og de områder, der berøres af ændringen — i tilfælde af en ændring af et luftfartøj (som ikke er et rotorluftfartøj) på 2 722 kg (6 000 lb) eller med mindre maksimalvægt eller af et rotorluftfartøj uden turbine på 1 361 kg (3 000 lb) eller med mindre maksimalvægt — overholde det typecertificeringsgrundlag, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet. Hvis agenturet imidlertid konstaterer, at ændringen er betydelig inden for et område, kan agenturet kræve, at ændringen og de områder, der berøres af ændringen, overholder en ændring af certificeringsspecifikationerne for det typecertificeringsgrundlag, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet, og enhver anden certificeringsspecifikation, som har direkte tilknytning hertil, medmindre agenturet ligeledes konstaterer, at overensstemmelsen med den pågældende ændring ikke bidrager væsentligt til sikkerhedsniveauet for det ændrede materiel eller er uigennemførlig.

d)

Hvis agenturet konstaterer, at de certificeringsspecifikationer, der er gældende på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen, ikke sikrer behørige standarder med hensyn til den foreslåede ændring, skal ændringen og de områder, der berøres af ændringen, også overholde eventuelle særlige betingelser og ændringer af disse særlige betingelser, som er foreskrevet af agenturet i henhold til punkt 21.B.75, for at opnå et sikkerhedsniveau, der svarer til det niveau, som er fastsat i de certificeringsspecifikationer, der er gældende på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen.

e)

Uanset litra a), b) og c) kan ændringen og de områder, der berøres af ændringen, overholde alternative certificeringsspecifikationer som fastsat af agenturet, når ansøgeren har foreslået disse, forudsat at agenturet konstaterer, at der med dette alternativ tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som:

1.

i tilfælde af et typecertifikat:

i)

svarer til sikkerhedsniveauet i certificeringsspecifikationerne som fastsat af agenturet i henhold til litra a), b) eller c) ovenfor eller

ii)

er i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag II til forordning (EU) 2018/1139

2.

i tilfælde af et begrænset typecertifikat er tilstrækkeligt i forhold til den tilsigtede anvendelse.

f)

Vælger en ansøger at overholde en certificeringsspecifikation som fastsat i en ændring, der træder i kraft efter indgivelsen af ansøgningen om en ændring i et typecertifikat, skal ændringen og de områder, der berøres af ændringen, ligeledes overholde enhver anden certificeringsspecifikation, som har direkte tilknytning hertil.

g)

Hvis ansøgningen om en ændring i et typecertifikat for et luftfartøj omfatter — eller efter den første ansøgning suppleres, så den omfatter — ændringer i dataene om operationel egnethed, skal certificeringsgrundlaget for dataene om operationel egnethed fastlægges i overensstemmelse med litra a)-f).«

17)

Punkt 21.A.103 udgår.

18)

Punkt 21.A.111 og 21.A.112A affattes således:

»21.A.111.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af større ændringer i typecertifikatet i henhold til supplerende typecertifikatprocedurer og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse certifikater. I denne subpart omfatter henvisninger til typecertifikater såvel typecertifikater som begrænsede typecertifikater.

21.A.112A.   Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person, der har påvist eller er i færd med at påvise sine kompetencer i overensstemmelse med punkt 21.A.112B, er berettiget til at ansøge om et supplerende typecertifikat i henhold til de betingelser, der er foreskrevet i denne subpart.«

19)

I punkt 21.A.112B foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

En ansøger om et supplerende typecertifikat skal påvise sin kompetence ved at have opnået en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J.«

b)

Litra c) affattes således:

»c)

Uanset litra a) kan en ansøger i tilfælde af materiel som omtalt i punkt 21.A.14, litra c), påvise sin kompetence ved at opnå agenturets godkendelse af certificeringsprogrammet som oprettet i overensstemmelse med punkt 21.A.93, litra b).«

20)

I punkt 21.A.113 foretages følgende ændringer:

a)

Litra b) affattes således:

»b)

Ansøgeren om et supplerende typecertifikat skal:

i)

i ansøgningen angive de oplysninger, som kræves ifølge punkt 21.A.93, litra b)

ii)

angive, hvorvidt alle certificeringsdata er blevet eller vil blive udarbejdet af ansøgeren alene eller på grundlag af en aftale med ejeren af dataene om typecertificering.«

b)

Følgende litra c) tilføjes:

»c)

Punkt 21.A.93, litra c), finder anvendelse i forbindelse med krav til fristerne for ansøgningens gyldighed og krav vedrørende behovet for en opdatering af typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene, når ændringen ikke er blevet godkendt, eller hvor det er indlysende, at den ikke vil blive godkendt inden for den fastsatte frist.«

21)

Punkt 21.A.114 udgår.

22)

Punkt 21.A.115 affattes således:

»21.A.115.   Krav til godkendelse af større ændringer i form af et supplerende typecertifikat

a)

Supplerende typecertifikater skal udstedes af:

1.

agenturet eller

2.

en godkendt konstruktionsorganisation inden for rammerne af dens beføjelser i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 1) og 9), som registreret i godkendelsesbetingelserne.

b)

Et supplerende typecertifikat skal kun udstedes, når:

1.

ansøgeren har påvist sin kompetence i overensstemmelse med punkt 21.A.112B

2.

det er blevet påvist, at ændringen i et typecertifikat og de områder, der berøres af ændringen, overholder typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene, der er fastsat af agenturet i henhold til punkt 21.A.101

3.

i tilfælde af et supplerende typecertifikat, der berører dataene om operationel egnethed, når det er påvist, at de nødvendige ændringer i dataene om operationel egnethed er i overensstemmelse med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed som fastsat af agenturet i henhold til punkt 21.A.101

4.

overholdelsen af nr. 2 og 3 er blevet påvist i overensstemmelse med punkt 21.A.20 gældende for ændringen og

5.

i det tilfælde hvor ansøgeren har angivet at have fremlagt certificeringsdata på grundlag af en aftale med ejeren af dataene om typecertificering i henhold til punkt 21.A.113, litra b):

i)

indehaveren af typecertifikatet har meddelt, at han ikke har tekniske indsigelser over for de i henhold til punkt 21.A.93 indgivne oplysninger og

ii)

indehaveren af typecertifikatet har indvilliget i at samarbejde med indehaveren af det supplerende typecertifikat for at sikre opfyldelse af alle forpligtelser med hensyn til vedvarende luftdygtighed af det ændrede materiel gennem overensstemmelse med punkt 21.A.44 og punkt 21.A.118.A.

c)

Uanset litra b), nr. 3) og 4), er ansøgeren efter ansøgerens anmodning som indeholdt i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), berettiget til at få udstedt et supplerende typecertifikat for et luftfartøj, inden ansøgeren har påvist overensstemmelse med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.

d)

Et supplerende typecertifikat skal begrænses til de(n) specifikke konfiguration(er) i typecertifikatet, på hvilke(n) den større ændring udføres.«

23)

Punkt 21.A.130, litra b), affattes således:

»b)

En overensstemmelseserklæring skal indeholde alle følgende punkter:

1.

for hvert materiel, hver del eller hvert apparatur en erklæring om, at materiellet, delen eller apparaturet er i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og er i driftssikker stand

2.

for hvert luftfartøj en erklæring om, at luftfartøjet er blevet kontrolleret på jorden og under flyvning i overensstemmelse med punkt 21.A.127, litra a)

3.

for hver motor eller indstillelig propel en erklæring om, at motoren eller den indstillelige propel af producenten har været underlagt en afsluttende funktionsprøve i overensstemmelse med punkt 21.A.128

4.

for miljøkravs vedkommende desuden:

i)

en erklæring om, at den færdiggjorte motor er i overensstemmelse med de krav til motorudstødningsemissioner, der er gældende på datoen for fremstilling af motoren, og

ii)

en erklæring om, at den færdiggjorte flyvemaskine er i overensstemmelse med de CO2-emissionskrav, der er gældende på datoen for fremstilling af motoren.«

24)

Punkt 21.A.145, litra b) og c), affattes således:

»b)

med hensyn til alle nødvendige luftdygtigheds- og miljødata:

1.

at produktionsorganisationen modtager sådanne data fra agenturet og fra indehaveren af eller ansøgeren til godkendelsen af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat eller konstruktionsgodkendelsen, herunder eventuelle fritagelser, der er indrømmet i forhold til krav om produktionsstop af hensyn til CO2-emissioner, med henblik på at fastslå overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata

2.

at produktionsorganisationen har fastlagt en procedure til at sikre, at luftdygtigheds- og miljødata bliver korrekt indarbejdet i dens produktionsdata, og

3.

at ovenstående data ajourføres og stilles til rådighed for alt personale, som har behov for adgang til sådanne data for at udføre sit arbejde.

c)

med hensyn til ledelsen og personalet:

1.

at en leder er blevet udpeget af produktionsorganisationen og er ansvarlig over for den kompetente myndighed. Han eller hun har inden for organisationen ansvaret for at sikre, at al produktion udføres ifølge de krævede standarder, og at produktionsorganisationen til stadighed er i overensstemmelse med de data og procedurer, der er anført i redegørelsen, der er nævnt i punkt 21.A.143

2.

at der er blevet udnævnt en person eller en gruppe af personer af produktionsorganisationen til at sikre, at organisationen er i overensstemmelse med kravene i dette bilag (del 21), og er identificeret, og omfanget af deres beføjelser fastlagt. Denne person eller disse personer skal virke under direkte myndighed af den teknisk/økonomisk ansvarlige person, der er nævnt i nr. 1). Den eller de udnævnte personer skal kunne påvise, at de er i besiddelse af den viden, baggrund og erfaring, som er nødvendig for at kunne opfylde deres forpligtelser

3.

at ansatte på alle niveauer har fået tildelt tilstrækkelige beføjelser til at kunne opfylde deres pålagte forpligtelser, og at der inden for produktionsorganisationen pågår en fyldestgørende og effektiv koordinering i anliggender, der vedrører luftdygtigheds- og miljødata.«

25)

Punkt 21.A.147, litra a), affattes således:

»a)

Efter udstedelse af en produktionsorganisationsgodkendelse skal enhver ændring af den godkendte produktionsorganisation, som er af betydning for påvisningen af materiellets, delens eller apparaturets overensstemmelse, luftdygtighed eller miljøegenskaber, især ændringer af kvalitetssystemet, godkendes af den kompetente myndighed. En ansøgning om godkendelse skal indgives skriftligt til den kompetente myndighed, og organisationen skal inden gennemførelsen af ændringen over for den kompetente myndighed godtgøre, at den overholder kravene i denne subpart.«

26)

Punkt 21.A.174, litra b), affattes således:

»b)

Enhver ansøgning om et luftdygtighedsbevis eller begrænset luftdygtighedsbevis skal indeholde:

1.

den type luftdygtighedsbevis, der ansøges om

2.

for så vidt angår nye luftfartøjer:

i)

en overensstemmelseserklæring:

udstedt i henhold til punkt 21.A.163, litra b), eller

udstedt i henhold til punkt 21.A.130 og godkendt af den kompetente myndighed, eller

for et importeret luftfartøj, en erklæring underskrevet af den eksporterende myndighed om, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en af agenturet godkendt konstruktion

ii)

en vægt- og balancerapport med en lastningsplan og

iii)

flyvehåndbogen, når det foreskrives i de gældende certificeringsspecifikationer for det pågældende luftfartøj.

3.

for så vidt angår brugte luftfartøjer:

i)

der stammer fra en medlemsstat, et luftdygtighedseftersynsbevis, der er udstedt i overensstemmelse med del-M

ii)

der stammer fra en ikke-medlemsstat:

en erklæring fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor luftfartøjet er eller var registreret, der afspejler luftfartøjets luftdygtighedsstatus ifølge registreringen på overdragelsestidspunktet

en vægt- og balancerapport med en lastningsplan

flyvehåndbogen, når dette materiale er påkrævet i henhold til de gældende certificeringsbestemmelser for det pågældende luftfartøj

historiske data til at fastslå luftfartøjets eller produktets produktions-, modifikations- og vedligeholdelsesstandard, herunder alle tilhørende begrænsninger i henhold til punkt 21.B.327

en henstilling om udstedelse af et luftdygtighedsbevis eller begrænset luftdygtighedsbevis og et luftdygtighedseftersynsbevis på baggrund af et luftdygtighedseftersynsbevis, der er udstedt i overensstemmelse med del-M og

den dato, hvor det første luftdygtighedsbevis blev udstedt, og, hvis normerne i bilag 16, bind III, finder anvendelse, data om CO2-metriske værdier.«

27)

Punkt 21.A.231 affattes således:

»21.A.231.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af konstruktionsorganisationer samt de bestemmelser, der fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse godkendelser. I denne subpart omfatter henvisninger til typecertifikater såvel typecertifikater som begrænsede typecertifikater.«

28)

Punkt 21.A.251 affattes således:

»21.A.251   Godkendelsesbetingelser

Godkendelsesbetingelserne skal identificere de typer konstruktionsarbejde og de kategorier af materiel, dele og apparatur, som konstruktionsorganisationen har en konstruktionsorganisationsgodkendelse for, samt de funktioner og opgaver, som organisationen er godkendt til at udføre vedrørende materiellets luftdygtighed, operationelle egnethed og miljøegenskaber. For konstruktionsorganisationsgodkendelser, der dækker typecertificering eller European Technical Standard Order (ETSO)-godkendelse af hjælpemotorer (APU'er), skal godkendelsesbetingelserne desuden indeholde oversigten over materiel eller APU'er. Disse betingelser skal udstedes som en del af en konstruktionsorganisationsgodkendelse.«

29)

I punkt 21.A.258 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

Hvis der under undersøgelserne som omtalt i punkt 21.A.257 og 21.B.100 findes objektivt bevis for, at indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse ikke opfylder de gældende krav i dette bilag, skal resultatet klassificeres som følger:

1.

Et »niveau 1«-resultat er enhver manglende opfyldelse af kravene i dette bilag, der kan føre til ukontrolleret manglende opfyldelse af de gældende krav og kan påvirke luftfartøjets sikkerhed.

2.

Et »niveau 2«-resultat er enhver manglende opfyldelse af kravene i dette bilag, der ikke er klassificeret som »niveau 1«.«

b)

Litra c) og d) affattes således:

»c)

Efter modtagelse af meddelelsen om undersøgelsesresultaterne i henhold til de gældende administrative procedurer, som er fastsat af agenturet:

1.

skal indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen i tilfælde af et »niveau 1«-resultat påvise til agenturets tilfredshed, at vedkommende har truffet tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger, senest 21 arbejdsdage efter skriftlig bekræftelse af resultatet

2.

skal indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen i tilfælde af et »niveau 2«-resultat påvise til agenturets tilfredshed, at vedkommende har truffet tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger, inden den af agenturet fastsatte frist, som er tilpasset arten af resultaterne og første gang ikke overstiger tre måneder. Agenturet kan forlænge denne indledende frist, såfremt det er af den opfattelse, at arten af resultater tillader en sådan forlængelse, og ansøgeren har fremlagt en plan for de afhjælpende foranstaltninger, som agenturet anser for tilfredsstillende, og

3.

et »niveau 3«-resultat må ikke kræve øjeblikkelig handling af indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen.

d)

I tilfælde af »niveau 1«- eller »niveau 2«-resultater kan konstruktionsorganisationsgodkendelsen blive gjort til genstand for delvis eller fuldstændig inddragelse eller tilbagekaldelse i henhold til de gældende administrative procedurer, som agenturet har fastlagt. I dette tilfælde skal indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen rettidigt bekræfte modtagelsen af meddelelsen om inddragelse eller tilbagekaldelse af konstruktionsorganisationsgodkendelsen.«

30)

Punkt 21.A.263 affattes således:

»21.A.263.   Beføjelser

a)

(Reserveret)

b)

(Reserveret)

c)

En indehaver af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal inden for anvendelsesområdet for dennes godkendelsesbetingelser som fastsat af agenturet og i henhold til konstruktionssikringssystemets relevante procedurer være berettiget til at:

1.

klassificere ændringer i et typecertifikat eller et supplerende typecertifikat og reparationskonstruktioner som »større« eller »mindre«

2.

godkende mindre ændringer i et typecertifikat eller et supplerende typecertifikat og mindre reparationskonstruktioner

3.

(Reserveret)

4.

(Reserveret)

5.

godkende visse større reparationskonstruktioner i henhold til subpart M af materiel eller hjælpemotorer (APU)

6.

for visse luftfartøjer godkende de flyvebetingelser, hvorefter en flyvetilladelse kan udstedes i overensstemmelse med punkt 21.A.710, litra a), nr. 2), undtagen for så vidt angår flyvetilladelser, der skal udstedes med henblik på punkt 21.A.701, litra a), nr. 15)

7.

udstede flyvetilladelser i overensstemmelse med punkt 21.A.711, litra b), til luftfartøjer, som indehaveren har konstrueret eller ændret, eller for hvilke han efter punkt 21.A.263, litra c), nr. 6), har godkendt de flyvebetingelser, hvorefter flyvetilladelsen kan udstedes, samt hvis indehaveren af selve konstruktionsorganisationen:

i)

kontrollerer luftfartøjets konfiguration og

ii)

påviser, at det er i overensstemmelse med de konstruktionsbetingelser, der er godkendt for flyvningen

8.

godkende visse større ændringer i et typecertifikat i henhold til subpart D og

9.

udstede visse supplerende typecertifikater i henhold til subpart E og godkende visse større ændringer i disse certifikater.«

31)

Punkt 21.A.265 affattes således:

»21.A.265.   Indehaverens forpligtelser

Indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal inden for anvendelsesområdet for dennes godkendelsesbetingelser som fastsat af agenturet:

a)

ajourføre håndbogen i henhold til punkt 21.A.243 i overensstemmelse med konstruktionssikringssystemet

b)

sikre, at denne håndbog eller de relevante procedurer, der er inkluderet i kraft af krydshenvisning, anvendes som et grundlæggende arbejdsdokument i organisationen

c)

fastslå, at konstruktionen af materiel eller ændringer eller reparationer deraf er i overensstemmelse med de gældende specifikationer og krav og ikke besidder usikre egenskaber

d)

fremlægge erklæringer og hermed forbunden dokumentation for agenturet til bekræftelse af overensstemmelsen med litra c), dette gælder dog ikke godkendelsesprocesser, som er udført i henhold til punkt 21.A.263, litra c)

e)

forsyne agenturet med data og oplysninger, der vedrører påkrævede foranstaltninger i henhold til punkt 21.A.3B

f)

i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 6), fastsætte de flyvebetingelser, hvorefter der kan udstedes en flyvetilladelse

g)

i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 7), kontrollere, at punkt 21.A.711, litra b) og e), er overholdt, inden der udstedes flyvetilladelser til luftfartøjer

h)

udpege de data og oplysninger, der er afgivet af en behørigt godkendt konstruktionsorganisation inden for anvendelsesområdet for dennes godkendelsesbetingelser som fastsat af agenturet med følgende erklæring: »Det tekniske indhold af dette dokument er godkendt i henhold til DOA-myndighed nr. EASA. 21J.[XXXX].««

32)

I punkt 21.A.431A foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af reparationskonstruktioner for materiel, dele eller apparatur og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne om og indehaverne af disse godkendelser.«

b)

Litra c) og d) affattes således:

»c)

Ved »reparation« forstås udbedring af skader og/eller retablering af luftdygtighed efter producentens første frigivelse til tjeneste af ethvert materiel, enhver del eller ethvert apparatur.

d)

Udbedring af skader ved udskiftning af dele eller apparatur uden behov for konstruktionsaktiviteter skal betragtes som en vedligeholdelsesopgave og kræver derfor ikke nogen godkendelse i henhold til dette bilag.«

c)

Følgende tilføjes som nyt litra f):

»f)

I denne subpart omfatter henvisninger til typecertifikater såvel typecertifikater som begrænsede typecertifikater.«

33)

I punkt 21.A.432B foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

En ansøger om godkendelse af en større konstruktionsreparation skal påvise sin kompetence ved at have opnået en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J.«

b)

Litra c) affattes således:

»c)

Uanset litra a) kan en ansøger i tilfælde af materiel som omtalt i punkt 21.A.14, litra c), påvise sin kompetence ved at opnå agenturets godkendelse af certificeringsprogrammet som oprettet i overensstemmelse med punkt 21.A.432C, litra b).«

34)

Følgende indsættes som punkt 21.A.432C:

»21.A.432C.   Ansøgning om en reparationskonstruktionsgodkendelse

a)

En ansøgning om en reparationskonstruktionsgodkendelse skal indgives i en form og på en måde, som fastlægges af agenturet.

b)

En ansøgning om en større reparationskonstruktionsgodkendelse skal omfatte — eller efter den første ansøgning suppleres med — et certificeringsprogram, som består af:

1.

en beskrivelse af skaden og reparationskonstruktionen med angivelse af konfigurationen af den typekonstruktion, der repareres

2.

en identifikation af alle områder af typekonstruktionen og de godkendte håndbøger, der er ændret eller påvirket af reparationskonstruktionen

3.

en identifikation af eventuelle nødvendige fornyede undersøgelser til påvisning af overensstemmelsen af reparationskonstruktionen og de områder, der berøres af reparationskonstruktionen, med typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i — hvor det er relevant — enten typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller APU ETSO-godkendelsen

4.

alle foreslåede ændringer i typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i — hvor det er relevant — enten typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller APU ETSO-godkendelsen

5.

et forslag til en opdeling af certificeringsprogrammet i relevante grupper af aktiviteter og data, hvormed overensstemmelsen kan påvises, herunder forslag til måder og procedurer, der skal følges for at påvise overensstemmelsen med punkt 21.A.433, litra a), nr. 1), og referencer til relaterede overensstemmelsesdokumenter

6.

et forslag til evaluering af de relevante grupper af aktiviteter og data, hvormed overensstemmelsen kan påvises, idet der tages hensyn til sandsynligheden for en ikke-påvist manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og til den potentielle virkning af denne manglende overensstemmelse på sikkerheden for materiel. Den foreslåede evaluering skal som minimum omfatte de elementer som anført i punkt 21.B.100, litra a), nr. 1)-4). Med udgangspunkt i denne evaluering skal ansøgningen omfatte et forslag til agenturets inddragelse i kontrollen af aktiviteterne og dataene vedrørende påvisning af overensstemmelse og

7.

angivelse af, at alle certificeringsdata er blevet eller vil blive udarbejdet af ansøgeren alene eller på grundlag af en aftale med ejeren af dataene om typecertificering.«

35)

Punkt 21.A.433 og 21.A.435 affattes således:

»21.A.433.   Krav til godkendelse af en reparationskonstruktion

a)

En reparationskonstruktion skal udelukkende godkendes:

1.

når det i henhold til certificeringsprogrammet som omtalt i punkt 21.A.432C, litra b), er blevet påvist, at reparationskonstruktionen er i overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i — hvor det er relevant — enten typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller APU ETSO-godkendelsen, og med eventuelle ændringer som fastsat og meddelt af agenturet i henhold til punkt 21.B.450

2.

når overensstemmelsen med typecertificeringsgrundlaget i henhold til litra a), nr. 1), er blevet erklæret, og begrundelsen for overensstemmelsen er blevet registreret i overensstemmelsesdokumenterne

3.

når der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering, og

4.

hvis ansøgeren har angivet at have fremlagt certificeringsdata på grundlag af en aftale med ejeren af dataene om typecertificering i henhold til punkt 21.A.432C, litra b), nr. 7):

i)

når indehaveren har meddelt, at han ikke har tekniske indsigelser over for de i henhold til litra a), nr. 2), indgivne oplysninger og

ii)

når indehaveren har indvilliget i at samarbejde med indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen for at sikre opfyldelse af alle forpligtelser med hensyn til vedvarende luftdygtighed af det ændrede materiel gennem overensstemmelse med punkt 21.A.451.

b)

Ansøgeren skal fremlægge erklæringen som anført i litra a), nr. 2), for agenturet og efter agenturets anmodning alle nødvendige uddybende oplysninger.

21.A.435.   Klassifikation og godkendelse af reparationskonstruktioner

a)

En reparationskonstruktion skal enten klassificeres som »større« eller »mindre« i henhold til kriterierne i 21.A.91 for en ændring i typecertifikatet.

b)

En reparationskonstruktion skal klassificeres og godkendes af:

1.

agenturet eller

2.

en godkendt konstruktionsorganisation inden for rammerne af dens beføjelser i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 1), 2) og 5), som registreret i godkendelsesbetingelserne.«

36)

Punkt 21.A.437 udgår.

37)

Punkt 21.A.604, 21.A.605 og 21.A.606 affattes således:

»21.A.604.   ETSO-godkendelse for en hjælpemotor (APU)

For så vidt angår en ETSO-godkendelse for en APU gælder følgende:

a)

uanset punkt 21.A.603, 21.A.610 og 21.A.615 finder følgende punkter anvendelse: punkt 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 og 21.B.80. En ETSO-godkendelse skal dog udstedes i henhold til punkt 21.A.606 i stedet for et typecertifikat

b)

uanset punkt 21.A.611 finder kravene i subpart D anvendelse på godkendelsen af konstruktionsændringer som foretaget af indehaveren af APU ETSO-godkendelsen, og kravene i subpart E finder anvendelse på godkendelsen af konstruktionsændringer som foretaget af andre ansøgere. Finder kravene i subpart E anvendelse, skal der udstedes en separat ETSO-godkendelse i stedet for et supplerende typecertifikat, og

c)

kravene i subpart M finder anvendelse på konstruktionsreparationsgodkendelser.

21.A.605.   Datakrav

a)

Ansøgeren skal fremlægge følgende dokumenter for agenturet:

1.

et certificeringsprogram for ETSO-godkendelsen med angivelse af måderne til påvisning af overensstemmelse med punkt 21.A.606, litra b)

2.

en overensstemmelseserklæring, som bekræfter, at ansøgeren har opfyldt kravene i denne subpart

3.

en konstruktions- og præstationserklæring (DDP) til bekræftelse af, at ansøgeren har påvist, at artiklen er i overensstemmelse med den gældende ETSO i henhold til certificeringsprogrammet

4.

et eksemplar af de tekniske data, der foreskrives i den gældende ETSO

5.

redegørelsen eller en henvisning til redegørelsen, som er omhandlet i punkt 21.A.143, med det formål at opnå en relevant produktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart G eller den i punkt 21.A.125A, litra b), omhandlede håndbog eller en henvisning til håndbogen med henblik på produktion i henhold til subpart F uden produktionsorganisationsgodkendelse

6.

for en APU, den håndbog eller en henvisning til håndbogen, som er omhandlet i punkt 21.A.243, med det formål at opnå en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart J

7.

for alle andre artikler, de procedurer eller en henvisning til procedurerne, der er omhandlet i punkt 21.A.602B, litra b), nr. 2).

b)

Ansøgeren skal indberette eventuelle problemer eller begivenheder som opstår under godkendelsesproceduren, der i væsentlig grad kan påvirke ETSO-godkendelsen, til agenturet.

21.A.606.   Krav til udstedelse af en ETSO-godkendelse

Ansøgeren skal for at få udstedt en ETSO-godkendelse:

a)

påvise sin kompetence i overensstemmelse med punkt 21.A.602B

b)

påvise, at artiklen er i overensstemmelse med de tekniske betingelser i den gældende ETSO eller med afvigelser herfra, som er godkendt i henhold til punkt 21.A.610, hvis dette er relevant

c)

opfylder kravene i denne subpart og

d)

erklære, at der ikke er blevet identificeret funktioner eller egenskaber, som gør artiklen usikker til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.«

38)

I punkt 21.A.701 tilføjes som nr. 16):

»16)

flyvning af et luftfartøj med henblik på fejlfinding eller kontrol af, at et eller flere systemer, dele eller apparatur fungerer korrekt efter vedligeholdelse.«

39)

Punkt 21.B.5, litra a), affattes således:

»a)

Denne sektion fastlægger den procedure, som den kompetente myndighed skal følge, når denne udfører sine opgaver og påtager sig ansvaret for udstedelse, fortsættelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af certifikater, godkendelser og tilladelser, der er nævnt i dette bilag I.«

40)

Subpart B i sektion B affattes således:

»SUBPART B —   TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.B.70.   Certificeringsspecifikationer

Agenturet skal i henhold til artikel 76, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1139 udstede certificeringsspecifikationer og andre detaljerede specifikationer, herunder certificeringsspecifikationer for luftdygtighed, data om operationel egnethed og miljøbeskyttelse, som kompetente myndigheder, organisationer og personale kan bruge til påvisning af materiels, deles og apparaturs overensstemmelse med de relevante væsentlige krav, som er fastsat i bilag II, IV og V til denne forordning, samt med forordningens artikel 9, stk. 2, og bilag III i forhold til miljøbeskyttelse. Disse specifikationer skal være tilstrækkeligt detaljerede og specifikke til for ansøgerne at angive de betingelser, i henhold til hvilke certifikater skal udstedes, ændres eller suppleres.«

21.B.75.   Særlige betingelser

a)

Agenturet skal foreskrive særlige detaljerede tekniske specifikationer, kaldet »særlige betingelser«, for et materiel, såfremt de tilknyttede certificeringsspecifikationer ikke indeholder tilstrækkelige eller behørige sikkerhedsstandarder for materiellet, fordi:

1.

materiellet har nye eller usædvanlige konstruktionsegenskaber i forhold til den konstruktionspraksis, som de gældende certificeringsspecifikationer er baseret på

2.

den tilsigtede anvendelse af materiellet er utraditionel eller

3.

erfaringer fra andet tilsvarende materiel i brug eller materiel, der har tilsvarende konstruktionsegenskaber, eller nye identificerede farer har vist, at der kan opstå betingelser, som ikke frembyder den fornødne sikkerhed.

b)

Særlige betingelser omfatter de sikkerhedsstandarder, som agenturet finder nødvendige for at fastsætte et sikkerhedsniveau, der svarer til det, som er fastsat i de gældende certificeringsspecifikationer.

21.B.80.   Typecertificeringsgrundlag for et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

Agenturet skal fastsætte typecertificeringsgrundlaget og meddele dette til ansøgeren om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat. Typecertificeringsgrundlaget skal bestå af:

a)

certificeringsspecifikationerne for luftdygtighed som fastsat af agenturet fra og med dem, der finder anvendelse på materiellet på ansøgningsdatoen for certifikatet, medmindre:

1.

ansøgeren vælger at overholde eller i henhold til punkt 21.A.15, litra f), skal overholde de certificeringsspecifikationer, som trådte i kraft efter ansøgningsdatoen. Vælger ansøgeren at overholde de certificeringsspecifikationer, som trådte i kraft efter ansøgningsdatoen, skal agenturet inddrage enhver anden certificeringsspecifikation, som har direkte tilknytning hertil, i typecertificeringen, eller

2.

agenturet accepterer alternativer til en udpeget certificeringsspecifikation, som ikke kan overholdes, og som der er fundet kompensationsfaktorer for, der sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau, eller

3.

agenturet godkender eller foreskriver andre måder, som:

i)

i tilfælde af et typecertifikat påviser overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag II til forordning (EU) 2018/1139, eller

ii)

i tilfælde af et begrænset typecertifikat sørger for et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til den tilsigtede anvendelse, og

b)

eventuelle særlige betingelser, som er foreskrevet af agenturet i henhold til punkt 21.B.75, litra a).

21.B.82.   Certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for et typecertifikat og begrænset typecertifikat for luftfartøjer

Agenturet skal fastsætte certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og meddele dette til ansøgeren om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat til luftfartøjer. Certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed skal bestå af:

a)

certificeringsspecifikationerne for dataene om operationel egnethed som fastsat af agenturet, der gælder for luftfartøjet på ansøgningsdatoen eller på datoen for den supplerende ansøgning om dataene om operationel egnethed, alt efter hvilken dato der er den seneste, medmindre:

1.

ansøgeren vælger at overholde eller i henhold til punkt 21.A.15, litra f), er pålagt at overholde de certificeringsspecifikationer, som trådte i kraft efter ansøgningsdatoen. Vælger ansøgeren at overholde de certificeringsspecifikationer, som trådte i kraft efter ansøgningsdatoen, skal agenturet inddrage enhver anden certificeringsspecifikation, som har direkte tilknytning hertil, i typecertificeringen, eller

2.

agenturet godkender eller foreskriver alternative måder for påvisning af overensstemmelse med de relevante væsentlige krav i bilag II, IV og V til forordning (EU) 2018/1139.

b)

eventuelle særlige betingelser, som er foreskrevet af agenturet i henhold til punkt 21.B.75, litra a).

21.B.85.   Angivelse af gældende miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsspecifikationer for et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

a)

Agenturet skal fastsætte og underrette ansøgeren om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat for et luftfartøj, om et supplerende typecertifikat eller om en større ændring i et typecertifikat eller et supplerende typecertifikat om de gældende støjkrav, der er fastsat i bilag 16 til Chicagokonventionen, bind I, del II, kapitel 1, og:

1.

for subsoniske jetfly, i kapitel 2, 3, 4 og 14

2.

for propeldrevne fly, i kapitel 3, 4, 5, 6, 10 og 14

3.

for helikoptere, i kapitel 8 og 11

4.

for supersoniske fly, i kapitel 12 og

5.

for tiltrotorer, i kapitel 13.

b)

Agenturet skal fastsætte og underrette den ansøger, som er omhandlet i litra a), om de gældende emissionskrav med henblik på forebyggelse af tilsigtet brændstofluftning for luftfartøjer, der er fastsat i bilag 16 til Chicagokonventionen, bind II, del II, kapitel 1 og 2.

c)

Agenturet skal fastsætte de gældende emissionskrav for motorer (røg, gas og partikler), der er fastsat i bilag 16 til Chicagokonventionen, bind II, del III, kapitel 1, og underrette den ansøger, som er omhandlet i litra a), herom, og

1.

for røg og gasformige emissioner af turbojet- og turbofanmotorer, der kun er beregnet til fremdrift ved subsoniske hastigheder, i kapitel 2

2.

for røg og gasformige emissioner af turbojet- og turbofanmotorer, der er beregnet til fremdrift ved supersoniske hastigheder, i kapitel 3, og

3.

for partikler af turbojet- og turbofanmotorer, der kun er beregnet til fremdrift ved supersoniske hastigheder, i kapitel 4.

d)

Agenturet skal fastsætte og underrette den ansøger, som er omhandlet i litra a), om de gældende CO2-emissionskrav for flyvemaskiner, der er fastsat i bilag 16 til Chicagokonventionen, bind III, del II, kapitel 1, og

1.

for subsoniske jetfly, i kapitel 2 og

2.

for subsoniske propeldrevne fly, i kapitel 2.

21.B.100.   Inddragelsesniveau

a)

Agenturet skal fastlægge, i hvilket omfang det inddrages i arbejdet med at kontrollere aktiviteter og data vedrørende påvisning af overensstemmelse i forbindelse med ansøgningen om et typecertifikat, et begrænset typecertifikat, en godkendelse af en større ændring, et supplerende typecertifikat, en godkendelse af større reparationskonstruktioner eller en ETSO-godkendelse for en APU. Dette sker via en vurdering af de relevante grupper af aktiviteter og data i certificeringsprogrammet, hvormed overensstemmelsen kan påvises. I denne vurdering skal der tages hensyn til:

sandsynligheden for en ikke-påvist manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene og

den potentielle virkning af denne manglende overensstemmelse på sikkerheden for materiel eller miljøbeskyttelsen

og som minimum overvejes følgende elementer:

1.

certificeringsprojektets nye eller usædvanlige egenskaber, herunder drifts-, organisations- og vidensstyringsaspekter

2.

kompleksiteten af konstruktionen og/eller påvisningen af overensstemmelse

3.

konstruktionens eller teknologiens kritikalitet og de sikkerheds- og miljørisici, der er forbundet hermed, herunder de risici, der er blevet identificeret ved lignende konstruktioner og

4.

resultater og erfaring inden for ansøgerens konstruktionsorganisation på det pågældende område.

b)

I forbindelse med godkendelsen af mindre reparationskonstruktioner, mindre ændringer eller andre ETSO-godkendelser end for en APU skal agenturet fastsætte sit inddragelsesniveau i forhold til det samlede certificeringsprojekt, idet der tages højde for eventuelle nye eller usædvanlige egenskaber, kompleksiteten af konstruktionen og/eller påvisningen af overensstemmelse, konstruktionens eller teknologiens kritikalitet samt resultaterne og erfaringen inden for ansøgerens konstruktionsorganisation.

c)

Agenturet skal underrette ansøgeren om agenturets inddragelsesniveau, og det skal ajourføre sit inddragelsesniveau, når dette er berettiget som følge af oplysninger, når disse har en mærkbar effekt på den tidligere vurderede risiko i henhold til litra a) eller b). Agenturet skal underrette ansøgeren om ændringer i agenturets inddragelsesniveau.

21.B.103.   Udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

a)

Agenturet skal udstede et typecertifikat for luftfartøjer, motorer eller propeller eller et begrænset typecertifikat for luftfartøjer, forudsat at:

1.

ansøgeren har overholdt punkt 21.A.21

2.

agenturet i kraft af sin kontrol af påvisningen af overensstemmelse ud fra det inddragelsesniveau, der er fastlagt i henhold til punkt 21.B.100, ikke har konstateret manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, når dette er relevant i henhold til punkt 21.B.82, og miljøbeskyttelseskravene og

3.

der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

b)

Uanset litra a) og efter ansøgerens anmodning som angivet i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), kan agenturet udstede et typecertifikat for luftfartøjer, før overensstemmelsen med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed er påvist, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.«

41)

Subpart D i sektion B affattes således:

»21.B.105.   Typecertificeringsgrundlag for, miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for en større ændring i et typecertifikat

Agenturet skal fastsætte det gældende typecertificeringsgrundlag, miljøbeskyttelseskravene og i tilfælde af en ændring, der påvirker dataene om operationel egnethed, også certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed som fastsat i henhold til punkt 21.A.101, og underrette ansøgeren om en større ændring i et typecertifikat herom.

21.B.107.   Udstedelse af en godkendelse af en ændring i et typecertifikat

a)

Agenturet skal udstede en godkendelse af en ændring i et typecertifikat, forudsat at:

1.

ansøgeren har overholdt:

i)

punkt 21.A.95 for en mindre ændring eller

ii)

punkt 21.A.97 for en større ændring

2.

agenturet i kraft af sin kontrol af påvisningen af overensstemmelse ud fra det inddragelsesniveau, der er fastlagt i henhold til punkt 21.B.100, litra a) eller b), ikke har konstateret manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, når dette er relevant i henhold til punkt 21.B.82, og miljøbeskyttelseskravene og

3.

der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

b)

I tilfælde af en ændring, der påvirker dataene om operationel egnethed, kan agenturet uanset litra a), nr. 1) og 2), og efter ansøgerens anmodning som angivet i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), godkende en ændring i et typecertifikat for luftfartøjer, før overensstemmelsen med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed er påvist, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.

c)

Godkendelsen af ændringerne i dataene om operationel egnethed skal indgå i godkendelsen af ændringen i typecertifikatet.

d)

Godkendelsen af en ændring i et typecertifikat skal begrænses til de(n) specifikke konfiguration(er) i typecertifikatet, på hvilke(n) ændringen udføres.«

42)

Subpart E i sektion B affattes således:

»I denne subpart omfatter henvisninger til typecertifikater såvel typecertifikater som begrænsede typecertifikater.

21.B.109.   Typecertificeringsgrundlag for, miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for et supplerende typecertifikat

Agenturet skal fastsætte det gældende typecertificeringsgrundlag, miljøbeskyttelseskravene og i tilfælde af en ændring, der påvirker dataene om operationel egnethed, også certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed som fastsat i henhold til punkt 21.A.101, og underrette ansøgeren om et supplerende typecertifikat herom.

21.B.111.   Udstedelse af et supplerende typecertifikat

a)

Agenturet skal udstede et supplerende typecertifikat, forudsat at:

1.

ansøgeren har overholdt punkt 21.A.115, litra b)

2.

agenturet i kraft af sin kontrol af påvisningen af overensstemmelse ud fra det inddragelsesniveau, der er fastlagt i henhold til punkt 21.B.100, litra a), ikke har konstateret manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, når dette er relevant i henhold til punkt 21.B.82, og miljøbeskyttelseskravene og

3.

der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

b)

I tilfælde af et supplerende typecertifikat, der påvirker dataene om operationel egnethed, kan agenturet uanset litra a), nr. 1) og 2), og efter ansøgerens anmodning som angivet i erklæringen, jf. punkt 21.A.20, litra d), udstede et supplerende typecertifikat, før overensstemmelsen med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed er påvist, såfremt ansøgeren påviser denne overensstemmelse inden den dato, hvor disse data reelt skal anvendes.

c)

Godkendelsen af ændringerne i dataene om operationel egnethed skal indgå i det supplerende typecertifikat.

d)

Det supplerende typecertifikat skal begrænses til de(n) specifikke konfiguration(er) i typecertifikatet, på hvilke(n) den større ændring udføres.«

43)

Punkt 21.B.326 affattes således:

»21.B.326.   Luftdygtighedsbevis

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal udstede et luftdygtighedsbevis for:

a)

nye luftfartøjer:

1.

ved fremlæggelse af den i punkt 21.A.174, litra b), nr. 2), krævede dokumentation

2.

hvis registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en godkendt konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed og

3.

hvis registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med de gældende krav til CO2-emissioner på den dato, hvor luftdygtighedsbeviset udstedes første gang.

b)

brugte luftfartøjer:

1.

ved fremlæggelse af den i punkt 21.A.174, litra b), nr. 3), krævede dokumentation, der påviser, at:

i)

luftfartøjet er i overensstemmelse med en typekonstruktion, der er godkendt ifølge et typecertifikat og ethvert supplerende typecertifikat, enhver ændring eller reparation, der er godkendt i henhold til dette bilag I (del 21), og

ii)

de gældende luftdygtighedsdirektiver er blevet overholdt, og

iii)

luftfartøjet er blevet inspiceret i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i bilag I (del-M) til forordning (EF) nr. 2042/2003

iv)

luftfartøjet var i overensstemmelse med de gældende krav til CO2-emissioner på den dato, hvor luftdygtighedsbeviset blev udstedt første gang

2.

hvis registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en godkendt konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed, og

3.

hvis registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet var i overensstemmelse med de gældende krav til CO2-emissioner på den dato, hvor luftdygtighedsbeviset blev udstedt første gang.«

44)

Subpart M i sektion B affattes således:

»21.B.450.   Typecertificeringsgrundlag for og miljøbeskyttelseskrav til en reparationskonstruktionsgodkendelse

Agenturet skal fastsætte eventuelle ændringer i typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i — hvor det er relevant — enten typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller APU ETSO-godkendelsen, som agenturet anser for nødvendigt for at opretholde et sikkerhedsniveau svarende til det, der tidligere er fastsat, og underrette ansøgeren om en reparationskonstruktion herom.

21.B.453.   Udstedelse af en reparationskonstruktionsgodkendelse

a)

Agenturet skal udstede en godkendelse af en større reparationskonstruktion, forudsat at:

1.

ansøgeren har påvist sin kompetence i overensstemmelse med punkt 21.A.432B

2.

ansøgeren har overholdt punkt 21.A.433

3.

agenturet i kraft af sin kontrol af påvisningen af overensstemmelse ud fra det inddragelsesniveau, der er fastlagt i henhold til punkt 21.B.100, litra a), ikke har konstateret manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene og

4.

der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

b)

Agenturet skal udstede en godkendelse af en mindre reparationskonstruktion, forudsat at ansøgeren har overholdt litra a), nr. 2) og 4), og forudsat at agenturet i kraft af sin kontrol af påvisningen af overensstemmelse ud fra det inddragelsesniveau, der er fastlagt i henhold til punkt 21.B.100, litra b), ikke har konstateret en manglende overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene.«

45)

Subpart O i sektion B affattes således:

»21.B.480.   Udstedelse af en ETSO-godkendelse

Agenturet skal udstede en ETSO-godkendelse, forudsat at:

a)

ansøgeren har overholdt punkt 21.A.606

b)

agenturet i kraft af sin kontrol af påvisningen af overensstemmelse ud fra det inddragelsesniveau, der er fastlagt i henhold til punkt 21.B.100, litra b), ikke har konstateret en manglende overensstemmelse med de tekniske betingelser i den gældende ETSO eller med afvigelser herfra, som er godkendt i henhold til punkt 21.A.610, hvis dette er relevant og

c)

der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør artiklen usikker til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.«


Top