EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0888

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/888 af 13. marts 2019 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 for så vidt angår de data om nye tunge køretøjer, som medlemsstaterne og fabrikanterne skal overvåge og indberette (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1850

OJ L 142, 29.5.2019, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/888/oj

29.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 142/43


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/888

af 13. marts 2019

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 for så vidt angår de data om nye tunge køretøjer, som medlemsstaterne og fabrikanterne skal overvåge og indberette

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 af 28. juni 2018 om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (1), særlig artikel 11, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I del A i bilag I til forordning (EU) 2018/956 er det fastsat, hvilke data medlemsstaterne skal overvåge og indberette vedrørende nye tunge køretøjer, der registreres for første gang i Unionen.

(2)

I del B i bilag I til forordning (EU) 2018/956 fastsættes det i punkt 2, hvilke data fabrikanterne af tunge køretøjer skal overvåge og indberette for hvert nyt tungt køretøj.

(3)

Fra den 1. juli 2019 fastlægger og offentliggør køretøjsfabrikanter yderligere data vedrørende nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug i henhold til Euopa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 (2) og gennemførelsesforanstaltningerne dertil. For at opnå en effektiv gennemførelse af CO2-lovgivningen for tunge køretøjer er det vigtigt at sikre en omfattende, gennemsigtig og hensigtsmæssig indsamling af data vedrørende sammensætningen af vognparken af tunge køretøjer i Unionen, dens udvikling over tid og den potentielle indvirkning på CO2-emissionerne. Fabrikanterne af tunge køretøjer bør derfor overvåge disse data og indberette dem til Kommissionen.

(4)

For at gøre det muligt at foretage en grundig analyse af sådanne yderligere data, navnlig til identifikation af erhvervskøretøjer, er det også hensigtsmæssigt, at medlemsstaternes kompetente myndigheder overvåger og indberetter supplerende registreringsoplysninger.

(5)

Bilag I til forordning (EU) 2018/956 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) 2018/956 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 9.7.2018, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188, 18.7.2009, s. 1).


BILAG

I bilag I til forordning (EU) 2018/956 foretages følgende ændringer:

1)

I del A foretages følgende ændringer:

a)

Litra d) affattes således:

»d)

karrosseriets kode som angivet i typeattestens nr. 38, herunder de supplerende tal som omhandlet i tillæg 2 til bilag II til direktiv 2007/46/EF, for køretøjer, der er registreret indtil den 31. december 2019, hvis en sådan foreligger, og i alle tilfælde for køretøjer, der er registreret fra den 1. januar 2020«

b)

Følgende tilføjes som nyt litra f):

»f)

køretøjets maksimalhastighed som angivet i typeattestens nr. 29 for køretøjer, der er registreret fra den 1. januar 2020.«

2)

I del B ændres punkt 2 således:

a)

Post 5 affattes således:

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Bilag IV, del I, til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400, medmindre andet er angivet

Beskrivelse

»5

Akslens certificeringsnummer

1.7.2.

Akselspecifikationer«

b)

Post 15 affattes således:

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Bilag IV, del I, til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400, medmindre andet er angivet

Beskrivelse

»15

Fabriksmærke (firmabetegnelse)

Køretøjsspecifikationer«

c)

Post 21 affattes således:

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Bilag IV, del I, til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400, medmindre andet er angivet

Beskrivelse

»21

Brændstoftype (Diesel CI/CNG PI/LNG PI...)

1.2.7.

Motorspecifikationer«

d)

Post 73 affattes således:

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Del I i bilag IV til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400, medmindre andet er angivet

Beskrivelse

»73

Kryptografisk hash af fabrikantens registreringer

3.1.4.

Softwareoplysninger«

e)

Følgende post 79-100 tilføjes:

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde del I i bilag IV til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400, medmindre andet er angivet

Beskrivelse

»79

Køretøjsmodel

1.1.2

Køretøjsspecifikationer

80

Erhvervskøretøj (ja/nej)

1.1.9.

81

Tungt nulemissionskøretøj (ja/nej)

1.1.10

82

Tungt hybridt elkøretøj (ja/nej)

1.1.11

83

Dobbeltbrændstofkøretøj (ja/nej)

1.1.12

84

Sovekabine (ja/nej)

1.11.13

85

Motormodel (*1)

1.2.1.

Motorspecifikationer

86

Transmissionsmodel (*1)

1.3.1.

Transmissionsspecifikationer

87

Retardermodel (*1)

1.4.1.

Retarderspecifikationer

88

Retarderens certificeringsnummer

1.4.2.

89

Mulighed valgt ved certificering til generering af tabsmapning (standardværdier/måling)

1.4.3.

90

Drejningsmomentomformermodel (*1)

1.5.1.

Specifikationer for drejningsmomentomformer

91

Drejningsmomentomformerens certificeringsnummer

1.5.2.

92

Mulighed valgt ved certificering til generering af tabsmapning (standardværdier/måling)

1.5.3.

93

Vinkeldrevmodel (*1)

1.6.1.

Specifikationer for vinkeldrev

94

Vinkeldrevets certificeringsnummer

1.6.2.

95

Akselmodel (*1)

1.7.1.

Akselspecifikationer

96

Luftmodstandsmodel (*1)

1.8.1.

Aerodynamik

97

Motor-stop-start under køretøjstop (ja/nej)

1.12.1

Avancerede førerstøttesystemer (ADAS)

98

Eco-roll uden motor-stop-start (ja/nej)

1.12.2

99

Eco-roll med motor-stop-start (ja/nej)

1.12.3

100

Prædikativ fartpilot (ja/nej)

1.12.4


(*1)  Datapost 85, 86, 87, 90, 93, 95 og 96 offentliggøres ikke i det centrale register for tunge køretøjer.«


Top