EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0777

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/777 af 16. maj 2019 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU (EØS-relevant tekst.)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 312–355 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/777/oj

27.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 139/312


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/777

af 16. maj 2019

om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 49, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv (EU) 2016/797 fastlægges de roller, som jernbaneaktører, navnlig jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, spiller med hensyn til de kontroller, der skal udføres før anvendelsen af køretøjer, som har fået tilladelse.

(2)

Infrastrukturregistret for jernbaner bør sørge for gennemsigtigheden af egenskaberne ved nettet og bør benyttes som referencedatabase. Det bør navnlig anvendes sammen med værdierne af de parametre, der fremgår af køretøjsomsætningstilladelsen til at kontrollere den tekniske kompatibilitet mellem køretøj og strækning.

(3)

Listen over parametre i infrastrukturregistret for jernbaner og den fælles brugergrænseflade, der er omhandlet i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU (2), bør opdateres med henblik på at muliggøre kontrol af kompatibilitet mellem køretøj og strækning. Samtidig bør registret i det webbaserede infrastrukturregister (RINF-applikationen) erstatte den fælles brugergrænseflade.

(4)

RINF-applikationen bør oprettes og forvaltes af Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) og bør give adgang til medlemsstaternes registre med angivelse af værdierne af netparametrene for hvert delsystem eller hver del af det berørte delsystem. Medlemsstaterne bør navnlig bruge den til at sikre opfyldelsen af den forpligtelse til offentliggørelse, der er omhandlet i artikel 49, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797, med henblik på at give brugerne et enkelt kontaktpunkt.

(5)

Data vedrørende de parametre, der er specificeret i tabellen i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU, skal indsamles og indføres for hele EU's jernbanesystem i infrastrukturregistret for jernbaner senest den 16. marts 2019 i henhold til samme afgørelses artikel 5. Data vedrørende nye parametre, der er specificeret i denne forordning, bør indsamles og indføres i infrastrukturregistret i rette tid til at nå de mål, der er fastsat i direktiv (EU) 2016/797, navnlig med henblik på at muliggøre kontrol af kompatibilitet mellem køretøj og strækning på grundlag af RINF-applikationen. RINF-applikationen bør være operationel senest, når denne forordning træder i kraft, og data vedrørende de parametre, der er relevante for kontrollen af kompatibilitet mellem køretøj og strækning, bør indsamles og indføjes senest den 16. januar 2020 og så hurtigt som praktisk muligt.

(6)

Hver medlemsstat bør udpege en national registreringsenhed, som skal være ansvarlig for koordineringen af indsendelsen og den regelmæssige opdatering af data i det nationale infrastrukturregister.

(7)

Infrastrukturforvaltere bør indsamle data vedrørende deres net og sikre, at data, der er indsendt til registreringsenheder, er fuldstændige, ensartede, nøjagtige og ajourførte.

(8)

Videreudviklingen af RINF-applikationen bør lette kontrollen af kompatibiliteten mellem køretøj og strækning og sammenstillingen af strækningsoversigten med oplysninger fra RINF-applikationen. Agenturet bør vurdere fordelene og omkostningerne ved tilføjelser til RINF-applikationen og implementere dem, hvor det er relevant.

(9)

Agenturet bør udarbejde en brugervejledning, der beskriver og efter behov forklarer denne forordnings krav. Vejledningen bør ajourføres, offentliggøres og gøres gratis tilgængelig for offentligheden.

(10)

Den 27. juli 2018 udsendte agenturet en anbefaling vedrørende de fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner med henblik på at tilpasse funktionerne i infrastrukturregistret til direktiv (EU) 2016/797.

(11)

Gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU bør derfor ophæves.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797 omhandlede udvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fælles specifikationer for infrastrukturregistret

1.   De fælles specifikationer for infrastrukturregistret, der er omhandlet i artikel 49 i direktiv (EU) 2016/797, er de specifikationer, der er fastlagt i bilaget til denne forordning.

2.   Hver medlemsstat sørger for, at værdierne af parametrene for dens jernbanenet indføres i en elektronisk applikation, som opfylder de fælles specifikationer i denne forordning.

Artikel 2

RINF-applikationen

1.   Agenturet opretter og administrerer en webbaseret applikation (»RINF-applikationen«), der skal fungere som en samlet indgang til offentliggørelsen af medlemsstaternes oplysninger om infrastruktur i henhold til artikel 49 i direktiv (EU) 2016/797.

2.   RINF-applikationen oprettes i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

3.   Agenturet sikrer, at RINF-applikationen er operationel senest den 16. juni 2019.

4.   Hver medlemsstat sørger for, at de fornødne data vedrørende det nationale net indsamles og indføjes i RINF-applikationen inden for de frister, der er fastsat i tabel 1 i bilaget.

5.   Hver medlemsstat sørger for, at data i RINF-applikationen til enhver tid er ajourført i overensstemmelse med artikel 5.

6.   Agenturet nedsætter en gruppe af repræsentanter for de nationale registreringsenheder, der skal koordinere, overvåge og støtte udfyldelsen af RINF-applikationen.

Artikel 3

Overgang

1.   De frister for udfyldelse af infrastrukturregistret, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og anført i bilaget til denne forordning, forbliver gældende.

2.   Medlemsstaterne og agenturet sikrer, at data, der er indsamlet og indføjet i infrastrukturregistret i overensstemmelse med gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU, stadig stilles til rådighed, og sikrer, at de er tilgængelige via RINF-applikationen.

Artikel 4

National registreringsenhed

1.   Hver medlemsstat udpeger en national registreringsenhed, der skal bære ansvaret for at koordinere medlemsstatens indsamling og indføjelse af data i RINF-applikationen.

2.   Hver medlemsstat underretter senest den 16. juni 2019 agenturet om den nationale registreringsenhed, der er udpeget i henhold til stk. 1, hvis denne enhed ikke er den enhed, der er udpeget i henhold til artikel 6, stk. 2, i gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU.

3.   Fra den 1. januar 2021 er hver medlemsstats infrastrukturforvalter, med forbehold af udviklingen af RINF-applikationen omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a), ansvarlig for at indsamle og indføje data i RINF-applikationen.

Artikel 5

Indsamling af data

1.   Infrastrukturforvaltere sikrer nøjagtigheden, fuldstændigheden, ensartetheden og rettidigheden af data i RINF-applikationen og indsender ajourførte data, så snart sådanne data bliver tilgængelige.

2.   Indtil den 31. december 2020 indsender infrastrukturforvaltere data til registreringsenheder. Registreringsenheder indsender data til RINF-applikationen mindst hver måned, medmindre der ikke er nogen data, der skal ajourføres. I sidstnævnte tilfælde meddeler registreringsenhederne agenturet, at der ikke er nogen data, der skal ajourføres. En af disse ajourføringer skal foretages samtidig med den årlige offentliggørelse af netredegørelsen.

3.   Fra den 1. januar 2021 skal hver medlemsstats infrastrukturforvalter, med forbehold af udviklingen af RINF-applikationen omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a), indsende data direkte til RINF-applikationen, så snart sådanne data bliver tilgængelige.

4.   Oplysninger vedrørende infrastrukturer, der tages i brug efter den 16. juni 2019, indsendes til RINF-applikationen inden ibrugtagningen.

Artikel 6

Videreudvikling

1.   Agenturet opdaterer under hensyntagen til resultatet af en cost-benefit-analyse RINF-applikationen senest den 1. januar 2021 med henblik på at:

a)

strømline ajourføringen af data i RINF-applikationen, således at infrastrukturforvalterne kan ajourføre oplysninger, så snart de bliver tilgængelige

b)

forbedre beskrivelsen af nettet, således at dets geometri vises nøjagtigt

c)

give oplysninger vedrørende mulige togveje på nettet

d)

etablere mulighed for at varsle jernbanevirksomheder om ændringer i RINF-applikationen, som er relevante for dem.

2.   Senest den 16. januar 2022 opdaterer agenturet under hensyntagen til resultatet af en cost-benefit-analyse RINF-applikationen for at muliggøre indsamlingen og indføjelsen af de fornødne oplysninger til den strækningsoversigt, der er omhandlet i tillæg D2 til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 (3). Hver medlemsstat sikrer, at dens nationale infrastrukturregister indeholder de fornødne oplysninger til strækningsoversigten, senest et år efter opdateringen af RINF-applikationen.

3.   Med videreudviklingen af RINF-applikationen kan der blive etableret et datasystem, der leverer data til alle elektroniske datastrømme vedrørende Unionens jernbanenet.

Artikel 7

Vejledning om brugen af de fælles specifikationer

Senest den 16. juni 2019 offentliggør agenturet en vejledning om anvendelsen af de fælles specifikationer for infrastrukturregistret (brugervejledning). Agenturet sørger for, at brugervejledningen er ajourført. Brugervejledningen skal indeholde en henvisning til de relevante bestemmelser i de tekniske specifikationer for interoperabilitet for hver parameter.

Artikel 8

Ophævelse

Gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU ophæves.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 16. juni 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU af 26. november 2014 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/633/EU (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 489).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 af 16. maj 2019 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ophævelse af afgørelse 2012/757/EU (se side 5 i denne EUT).


BILAG

1.   TEKNISK ANVENDELSESOMRÅDE

Disse specifikationer vedrører data om følgende strukturelt definerede delsystemer i Unionens jernbanesystem:

a)

delsystemet Infrastruktur

b)

delsystemet Energi

c)

delsystemet Togkontrol og signaler langs sporet.

2.   FORMÅL

Hovedformålet med infrastrukturregistret er at sørge for gennemsigtigheden af nettets egenskaber og fungere som referencedatabase.

2.1.   Processer, der skal understøttes af infrastrukturregistret

Infrastrukturregistret skal understøtte følgende processer:

a)

kontrol før anvendelsen af køretøjer, som har fået tilladelse, i henhold til artikel 23 i direktiv (EU) 2016/797

b)

projektering af mobile delsystemer

c)

kontrol af gennemførligheden af togdrift

d)

offentliggørelse af forskrifter og restriktioner af rent lokal karakter i overensstemmelse med artikel 14, stk. 11, i direktiv (EU) 2016/797

e)

verifikation af teknisk kompatibilitet mellem faste anlæg i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, litra b), i direktiv (EU) 2016/797

f)

overvågning af fremskridt i forhold til interoperabilitet i Unionens jernbanenet

g)

etablering af netredegørelse vedrørende karakteren af infrastruktur

h)

sammenstilling af strækningsoversigten omhandlet i tillæg D2 til gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 i henhold til artikel 6, stk. 2

i)

videreanvendelse af data i infrastrukturregistret i andre IT-værktøjer.

2.2.   Specifikke krav til infrastrukturregistret

Infrastrukturregistret skal:

a)

indeholde værdien af de parametre, der skal anvendes til at kontrollere den tekniske kompatibilitet mellem køretøj og strækning

b)

indeholde relevante data til at identificere infrastrukturens egenskaber i forbindelse med det påtænkte anvendelsesområde og lette projekteringen af rullende materiel og gennemførlighedskontrollen af togdrift

c)

sætte medlemsstaterne i stand til at medtage forskrifter og restriktioner af rent lokal karakter i infrastrukturregistret

d)

indeholde relevante data til at lette verifikationen af den tekniske kompatibilitet mellem et fast delsystem og det net, hvori det er integreret, og at overvåge fremskridt i forhold til interoperabilitet i faste jernbaneanlæg

e)

indeholde de fornødne oplysninger til strækningsoversigten

f)

sikre, at infrastrukturregistret kan benyttes som referencedatabase for netredegørelsen eller andre IT-værktøjer.

3.   FÆLLES EGENSKABER

De egenskaber, der er nævnt i dette bilag, gælder for alle medlemsstaters infrastrukturregistre.

3.1.   Definitioner

I dette bilag gælder følgende:

1)   »delstrækning«: en del af strækningen mellem tilstødende togekspeditionssteder, der kan bestå af flere spor

2)   »togekspeditionssted«: et sted, hvor der kan udføres opgaver i forbindelse med klargøring og kørsel, hvor tog kan have udgangs- og endestation, eller kørestrækningen kan ændres, og hvor der udbydes passagertrafik- eller godstransportydelser, herunder steder på grænserne mellem medlemsstater eller infrastrukturforvaltere

3)   »lokalt sted«: et specifikt sted på et spor på delstrækning, hvor værdien af en parameter ændres

4)   »togvejsspor«: ethvert spor, der benyttes til togbevægelser. Dette omfatter ikke vigespor på togfølgestationer uden passagerfaciliteter, hvor der kan ske krydsning eller overhaling

5)   »sidespor«: ethvert spor inden for et togekspeditionssted, der ikke benyttes til togbevægelser.

3.2.   Strukturering af jernbanenettet i forhold til infrastrukturregistret

3.2.1.   I forhold til infrastrukturregistret skal hver medlemsstat opdele sit jernbanenet i delstrækninger og togekspeditionssteder.

3.2.2.   Oplysninger, der skal offentliggøres for »delstrækning« i relation til delsystemerne Infrastruktur, Energi samt Togkontrol og signaler langs sporet, skal knyttes til infrastrukturelementet »togvejsspor«.

3.2.3.   Oplysninger, der skal offentliggøres for »togekspeditionssted« i relation til delsystemet Infrastruktur, skal knyttes til infrastrukturelementerne »togvejsspor« og »sidespor«.

3.3.   Oplysninger i infrastrukturregistret

3.3.1.   Oplysninger skal offentliggøres i overensstemmelse med tabel 1.

3.3.2.   I brugervejledningen til infrastrukturregistret omhandlet i artikel 7 defineres det specifikke format og ledelsesprocessen for de data, der er anført i tabel 1, præsenteret på en af følgende måder:

a)

ét eller flere alternativer, der kan vælges fra en foruddefineret liste

b)

en karakterstreng eller en foruddefineret karakterstreng

c)

et tal, der angives i kantede parenteser.

3.3.3.   Værdien af en parameter oplyses, når den svarer til en hovedparameter, eller når det tilsvarende element findes på det net, der er beskrevet i overensstemmelse med fristerne i tabel 1.

Parametre, der kræves til kontrol af kompatibilitet mellem køretøj og strækning, er angivet som »Påkrævet til KK« i overensstemmelse med tillæg D1 til gennemførelsesforordning (EU) 2019/773.

Alle oplysninger vedrørende parametrene er anført i tabel 1.

Når tabel 1 henviser til et dokument fra infrastrukturforvalteren, skal infrastrukturforvalteren eller NRE i overensstemmelse med artikel 5 indsende dokumentet til agenturet i elektronisk format. De i parameter 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 og 1.1.1.3.11.3 omhandlede dokumenter indgives på to EU-sprog.

Tabel 1

Oplysninger til infrastrukturregistret

Nr.

Titel

Præsentation af data

Definition

Hovedparameter

Påkrævet til KK

Frist for angivelse af parameter

1

MEDLEMSSTAT

 

 

 

1.1

DELSTRÆKNINGER

 

 

 

1.1.0.0.0

Generelle oplysninger

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Infrastrukturforvalterens kode

[AAAA]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.0.0.0.2

National identifikation af strækningen

Karakterstreng

Entydig identifikation af strækningen eller entydigt nummer for strækningen inden for medlemsstaten.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.0.0.0.3

Togekspeditionssted ved delstrækningens start

Foruddefineret karakterstreng

Entydig identifikation af togekspeditionssted ved delstrækningens start (kilometerantal, der stiger fra togekspeditionsstedets start til togekspeditionsstedets ende).

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.0.0.0.4

Togekspeditionssted ved delstrækningens ende

Foruddefineret karakterstreng

Entydig identifikation af togekspeditionssted ved delstrækningens ende (kilometerantal, der stiger fra togekspeditionsstedets start til togekspeditionsstedets ende)

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.0.0.0.5

Delstrækningens længde

Foruddefineret karakterstreng

Længden mellem togekspeditionssteder ved delstrækningens start og ende.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.0.0.0.6

Delstrækningens karakter

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Almindelig delstrækning/Link

Delstrækningstypen, der udtrykker størrelsen af de præsenterede data, som afhænger af, om den forbinder togekspeditionssteder, der er skabt ved inddeling af et stort knudepunkt i flere togekspeditionssteder, eller ej.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1

TOGVEJSSPOR

 

 

 

1.1.1.0.0

Generelle oplysninger

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Identifikation af spor

Karakterstreng

Entydig identifikation af sporet eller entydigt nummer for sporet inden for delstrækningen

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.0.0.2

Normal køreretning

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

N/O/B

Den normale køreretning er:

den samme, som den retning, der er defineret ved delstrækningens start og ende: (N)

den modsatte af den retning, der er defineret ved delstrækningens start og ende: (O)

begge retninger: (B)

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1

Delsystemet Infrastruktur

 

 

 

1.1.1.1.1

Erklæringer om verifikation for spor

 

 

 

1.1.1.1.1.1

EF-verifikationserklæring for spor med hensyn til overholdelse af kravene i TSI'er, der finder anvendelse på delsystemet Infrastruktur

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/250 (1).

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (jf. Kommissionens henstilling 2014/881/EU (2)) for spor med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på delsystemet Infrastruktur

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav som angivet for EF-erklæringer i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.2

Ydeevneparametre

 

 

 

1.1.1.1.2.1

TEN-sporklassifikation

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af den del af det transeuropæiske net, som strækningen tilhører.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.2.1.2

GIS-identitet for TEN (GIS ID)

Karakterstreng

Angivelse af GIS ID for den del af TEN-T-databasen, som sporet tilhører

 

 

1. januar 2021

1.1.1.1.2.2

Strækningens kategori

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Klassifikation af en strækning ifølge INF TSI — Kommissionens forordning (EU) nr. 1299/2014 (3)

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.2.3

Del af en godstogskorridor (RFC)

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af, om strækningen tilhører en godstogskorridor

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.2.4

Lasteevne

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

En kombination af strækningskategorien og hastigheden ved sporets svageste punkt

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.2.4.1

National klassifikation af lasteevne

Karakterstreng

National klassifikation af lasteevne

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.2.4.2

Konstruktioners overensstemmelse med belastningsmodellen HSLM (High Speed)

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

For delstrækninger med en tilladt maksimalhastighed på 200 km/t eller derover.

Oplysninger om den procedure, der skal benyttes til at foretage kontrollen af dynamisk kompatibilitet

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.2.4.3

Jernbanebeliggenhed af konstruktioner, der kræver specifik kontrol

Foruddefineret karakterstreng:

[± NNNN,NNN] + [Karakterstreng]

Beliggenhed af konstruktioner, der kræver specifik kontrol

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.2.4.4

Dokument med proceduren eller procedurerne for kontrol af statisk og dynamisk kompatibilitet mellem køretøj og strækning

Karakterstreng

Elektronisk dokument fra infrastrukturforvalteren foreligger på to EU-sprog, opbevares af agenturet og indeholder:

præcise procedurer for kontrol af statisk og dynamisk kompatibilitet mellem køretøj og strækning

eller

oplysninger, der er relevante for udførelsen af kontrol af specifikke konstruktioner.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.2.5

Tilladt maksimalhastighed

[NNN]

Nominel maksimal driftshastighed på strækningen, som følger af egenskaber for delsystemerne Infrastruktur, Energi og Togkontrol og signaler, udtrykt i km/t.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.2.6

Temperaturområde

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

T1 (–25 til +40)

T2 (–40 til +35)

T3 (–25 til +45)

Tx (–40 til +50)

Temperaturområde ifølge europæisk standard, som giver fri adgang til strækningen.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.2.7

Maksimal højde

[+/–][NNNN]

Delstrækningens højeste punkt over havniveau (efter Amsterdams Normal Nul — NAP).

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.2.8

Vanskelige klimaforhold

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Klimaforholdene på strækningen er ifølge europæisk standard vanskelige.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.3

Strækningens tracering

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Interoperabel profil

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/ingen

Profilerne GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 som defineret i europæisk standard.

Parameter udgået. Vises til orientering

1.1.1.1.3.2

Multinationale profiler

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

G2/GB1/GB2/ingen

Multilateral profil eller international profil bortset fra GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 som defineret i europæisk standard.

Parameter udgået. Vises til orientering

1.1.1.1.3.3

Nationale profiler

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Indenlandsk profil som defineret i europæisk standard eller andre lokale profiler.

Parameter udgået. Vises til orientering

1.1.1.1.3.1.1

Profilkontrol

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Profiler som defineret i europæisk standard eller andre lokale profiler, herunder nedre eller øvre del.

I overensstemmelse med punkt 7.3.2.2 i forordning (EU) nr. 1302/2014 har visse delstrækninger i Det Forenede Kongeriges net muligvis ikke referencemålprofilet.

X

X

16. januar 2020

1.1.1.1.3.1.2

Jernbanebeliggenhed af bestemte steder, der kræver specifik kontrol

Foruddefineret karakterstreng:

[± NNNN,NNN] + [Karakterstreng]

Beliggenhed af bestemte steder, der kræver specifik kontrol på grund af afvigelser fra det målprofil, der er omhandlet i 1.1.1.1.3.1.1.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.3.1.3

Dokument med tværsnit af bestemte steder, der kræver specifik kontrol

Karakterstreng

Elektronisk dokument fra infrastrukturforvalteren foreligger, det opbevares af agenturet og indeholder tværsnittet af de bestemte steder, der kræver specifik kontrol på grund af afvigelser fra det målprofil, der er omhandlet i 1.1.1.1.3.1.1. Hvis det er relevant, kan en vejledning med henblik på kontrollen på det bestemte sted vedhæftes dokumentet med tværsnittet.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.3.4

Standardprofilnummer for kombitransport med veksellad

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Kodning af kombitransport med veksellad, som defineret i UIC-koden (hvis kørestrækningen tilhører TEN).

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.3.5

Standard profilnummer for kombitransport med sættevogne

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Kodning af kombitransport med sættevogne, som defineret i UIC-koden (hvis kørestrækningen tilhører TEN).

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.3.5.1

Specifikke oplysninger

Karakterstreng

Alle relevante oplysninger fra infrastrukturforvalteren vedrørende strækningens tracering

 

 

1. januar 2021

1.1.1.1.3.6

Længdeprofil

Foruddefineret karakterstreng:

[± NN,N] ([± NNNN,NNN]

gentages så mange gange, som det er nødvendigt

Sekvens af gradientværdier og steder med ændringer af gradienten

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.3.7

Mindste vandrette kurveradius

[NNNNN]

Radius af en stræknings mindste horisontale kurve i m.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.4

Sporparametre

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Nominel sporvidde

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/øvrige

En enkelt værdi udtrykt i mm, som angiver sporvidden.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.4.2

Overhøjdeunderskud

[+/–] [NNN]

Maksimalt overhøjdeunderskud udtrykt i mm defineret som forskellen mellem den aktuelle overhøjde og en højere ligevægtsoverhøjde, som strækningen er dimensioneret til.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.4.3

Skinnehældning

[NN]

En vinkel, der definerer skinnehovedets indbyggede hældning i sporet i forhold kørefladen

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.4.4

Ballast

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angiver, om sporkonstruktionen er med direkte befæstet spor på beton i ballasten eller ej.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.5

Sporskifter og sporskæringer

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Driftsgrænseværdier for sporskifter og sporskæringer i overensstemmelse med TSI

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Sporskifter og sporskæringer vedligeholdes efter driftsgrænsedimensionen som angivet i TSI.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.5.2

Mindste hjuldiameter i faste krydsninger

[NNN]

Maksimal længde af føringsløst stykke i faste krydsninger bygger på en mindste hjuldiameter i drift udtrykt i mm.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.6

Sporets evne til at optage sporkræfter

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Maksimal togbremsning

[N,N]

Grænsen for sporets evne til at optage langsgående kræfter i form af maksimal togbremsning udtrykt i m/s2.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.6.2

Anvendelse af hvirvelstrømsbremser

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Tilladt/tilladt under visse forhold/kun tilladt til nødbremsning/kun tilladt under visse forhold til nødbremsning/ikke tilladt

Angiv begrænsninger for anvendelsen af hvirvelstrømsbremser.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.6.3

Anvendelse af magnetiske bremser

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Tilladt/tilladt under visse forhold/kun tilladt under visse forhold til nødbremsning/kun tilladt til nødbremsning/ikke tilladt

Angiv begrænsninger for anvendelsen af magnetiske bremser.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.6.4

Dokument med betingelserne for anvendelse af hvirvelstrømsbremser

Karakterstreng

Elektronisk dokument fra infrastrukturforvalteren foreligger på to EU-sprog, opbevares af agenturet og indeholder betingelserne for anvendelse af hvirvelstrømsbremser anført i 1.1.1.1.6.2.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.6.5

Dokument med betingelserne for anvendelse af magnetiske bremser

Karakterstreng

Elektronisk dokument fra infrastrukturforvalteren foreligger på to EU-sprog, opbevares af agenturet og indeholder betingelserne for anvendelse af magnetiske bremser anført i 1.1.1.1.6.3.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7

Sundhed, sikkerhed og miljø

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Anvendelse af flangesmøring forbudt

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om anvendelse af udstyr om bord til flangesmøring er forbudt.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.7.2

Niveauoverskæringer

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes niveauoverskæringer (herunder sporovergange til fodgængere) på delstrækningen.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.7.3

Acceleration tilladt i nærheden af niveauoverskæring

Karakterstreng

Grænse for togets acceleration, hvis det standser eller øger hastigheden nær ved en niveauoverskæring, udtrykt i en specifik referenceaccelerationskurve.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.7.4

Føler til detektering af overhedet akselleje (HABD) langs sporet

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

HABD langs sporet

X

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7.5

HABD langs sporet i overensstemmelse med TSI

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Specifik for det franske, det italienske og det svenske net.

HABD langs sporet i overensstemmelse med TSI.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7.6

Identifikation af HABD langs sporet

Karakterstreng

Specifik for det franske, det italienske og det svenske net.

Gældende, hvis HABD langs sporet ikke er i overensstemmelse med TSI, identifikation af HABD langs sporet.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7.7

Generation af HABD langs sporet

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Specifik for det franske, det italienske og det svenske net.

Generation af HABD langs sporet.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7.8

Jernbanebeliggenhed af HABD langs sporet

Foruddefineret karakterstreng:

[± NNNN,NNN] + [Karakterstreng]

Specifik for det franske, det italienske og det svenske net.

Gældende, hvis HABD langs sporet ikke er i overensstemmelse med TSI, beliggenhed af HABD langs sporet.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7.9

Måleretning for HABD langs sporet

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

N/O/B

Specifik for det franske, det italienske og det svenske net.

Gældende, hvis HABD langs sporet ikke er i overensstemmelse med TSI, måleretning for HABD langs sporet.

Hvis måleretningen er:

den samme, som den retning, der er defineret ved delstrækningens start og ende: (N)

den modsatte af den retning, der er defineret ved delstrækningens start og ende: (O)

begge retninger: (B)

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7.10

Fast lysende røde lygter er påkrævet

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Strækninger, hvor der kræves to fast lysende røde lygter i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/773.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.1.7.11

Tilhører en strækning med mindre støj

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Tilhører en strækning med mindre støj i henhold til artikel 5b i Kommissionens forordning (EU) nr. 1304/2014 (4).

X

 

1. januar 2021

1.1.1.1.8

Tunnel

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Infrastrukturforvalterens kode

[AAAA]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.8.2

Identifikation af tunnel

Karakterstreng

Entydig identifikation af tunnellen eller entydigt nummer for tunnellen inden for medlemsstaten

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.8.3

Tunnellens startpunkt

Foruddefineret karakterstreng:

[Breddegrad (NN,NNNN) + Længdegrad (± NN,NNNN) + km (± N NNN,NNN)]

Geografiske koordinater i decimalgrader og km for strækningen ved en tunnels begyndelse.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.8.4

Tunnellens ende

Foruddefineret karakterstreng:

[Breddegrad (NN,NNNN) + Længdegrad (± NN,NNNN) + km (± N NNN,NNN)]

Geografiske koordinater i decimalgrader og km for strækningen ved en tunnels slutpunkt.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.8.5

EF-verifikationserklæring med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på jernbanetunneller

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.8.6

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (jf. henstilling 2014/881/EU) med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på jernbanetunneller

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav som angivet for EF-erklæringer i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.8.7

Tunnellængde

[NNNNN]

Tunnellens længde i m fra indgangsportal til udgangsportal.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.8.8

Tværsnitsareal

[NNN]

Tunnellens mindste reelle tværsnitsareal i m2

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.8.8.1

Tunnellens overensstemmelse med TSI INF

J/N

Tunnellens overensstemmelse med TSI INF ved den tilladte maksimalhastighed

X

 

1. januar 2021

1.1.1.1.8.8.2

Dokument fra infrastrukturforvalteren med en præcis beskrivelse af tunnellen

Karakterstreng

Elektronisk dokument fra infrastrukturforvalteren foreligger, det opbevares af agenturet og indeholder en præcis beskrivelse af tunnellens frigangsprofil og geometri

 

 

1. januar 2021

1.1.1.1.8.9

Beredskabsplan

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes en beredskabsplan.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.8.10

Påkrævet brandsikkerhedskategori for rullende materiel

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

A/B/ingen

Kategorisering af, hvordan et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.1.8.11

Påkrævet national brandsikkerhedskategori for rullende materiel

Karakterstreng

Kategorisering af, hvordan et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2

Delsystemet Energi

 

 

 

1.1.1.2.1

Erklæringer om verifikation for spor

 

 

 

1.1.1.2.1.1

EF-verifikationserklæring for spor med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på delsystemet Energi

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (jf. henstilling 2014/881/EU) for spor med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på delsystemet Energi

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav som angivet for EF-erklæringer i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.2

Køreledningssystem

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Type af køreledningssystem

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Køreledning

Tredje skinne

Fjerde skinne

Ikke elektrificeret

Angivelse af typen af køreledningssystem.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.2.1.2

Energiforsyningssystem (spænding og frekvens)

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

25 kV-50 Hz vekselstrøm/

15 kV-16,7 Hz vekselstrøm/

3 kV jævnstrøm/

1,5 kV jævnstrøm/

Jævnstrøm (særtilfælde FR)/

750 V jævnstrøm/

650 V jævnstrøm/

600 V jævnstrøm/

øvrige

Angivelse af kørestrømsforsyningssystemet (nominel spænding og frekvens)

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 for strækninger omhandlet i punkt 7.4.2.2.1 i forordning (EU) nr. 1301/2014.

[NNNNNN]

Specifik for det franske net.

Den højeste ikke-permanente spænding i henhold til EN50163 for de strækninger, der er omhandlet i punkt 7.4.2.2.1 i forordning (EU) nr. 1301/2014.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.2.2.2

Maksimal togstrøm

[NNNN]

Angivelse af den maksimale tilladte togstrøm udtrykt i ampere.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.2.3

Maksimalt strømtræk ved stilstand for hver strømaftager

[NNN]

Angivelse af det maksimalt tilladte togstrømtræk ved stilstand for jævnstrømssystemer udtrykt i ampere.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.2.4

Tilladelse til regenerativ bremsning

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N/Kun hvis køretøjet kan detektere nødstop i overensstemmelse med EN 50 388

Angivelse af, om regenerativ bremsning tillades, ikke tillades eller tillades på bestemte betingelser.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.2.5

Største køreledningshøjde

[N,NN]

Angivelse af den maksimale værdi for køreledningens højde udtrykt i m.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.2.6

Mindste køreledningshøjde

[N,NN]

Angivelse af den mindste værdi for køreledningens højde udtrykt i m.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.3

Strømaftager

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Godkendte strømaftagerhoveder i overensstemmelse med TSI

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af de strømaftagerhoveder, der er i overensstemmelse med TSI, som må anvendes.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.3.2

Andre godkendte strømaftagerhoveder

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af de strømaftagerhoveder, som må anvendes

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.3.3

Krav til antallet af hævede strømaftagere og afstanden mellem disse ved den angivne hastighed

Foruddefineret karakterstreng:

[N] [NNN] [NNN]

Angivelse af det tilladte maksimale antal hævede strømaftagere pr. tog og mindsteafstanden mellem tilstødende strømaftagerhoveders centerlinjer udtrykt i m ved den angivne hastighed.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.3.4

Tilladt kontaktstykkemateriale

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af, hvilke kontaktstykkematerialer, som det er tilladt at bruge.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.4

Sektioner til adskillelse af køreledningssystemer

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Faseadskillelse

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes faseadskillelse og nødvendige oplysninger.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.4.1.2

Oplysninger om faseadskillelse

Foruddefineret karakterstreng

Angivelse af nødvendige oplysninger om faseadskillelse

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.4.2.1

Systemadskillelse

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes systemadskillelse

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.4.2.2

Oplysninger om systemadskillelse

Foruddefineret karakterstreng

Angivelse af nødvendige oplysninger om systemadskillelse

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.4.3

Afstand mellem baggrundspladen og faseadskillelsens afslutning

[N]

Specifik for kontrol af kompatibilitet mellem køretøj og strækning på det franske net.

Afstand mellem baggrundspladen, der tillader føreren at »hæve strømaftageren« eller »lukke ladeafbryderen« efter at være passeret faseadskillelsen og afslutningen af faseadskillelsesstrækningen.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.2.5

Krav til rullende materiel

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Strømbegrænsning krævet om bord

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om en ombordværende strømbegrænsningsanordning på køretøjer er påkrævet.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.5.2

Tilladt kontaktkraft

Karakterstreng

Angivelse af tilladt kontaktkraft udtrykt i newton.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.2.5.3

Automatisk sænkemekanisme påkrævet

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om en automatisk sænkemekanisme er påkrævet på køretøjet.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3

Delsystemet Togkontrol og signaler

 

 

 

1.1.1.3.1

Erklæringer om verifikation for spor

 

 

 

1.1.1.3.1.1

EF-verifikationserklæring for spor med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på delsystemet Togkontrol og signaler

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.2

Togbeskyttelsessystem (ETCS) i overensstemmelse med TSI

 

 

 

1.1.1.3.2.1

ETCS-niveau

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

ETCS-applikationsniveau i relation til udstyret langs sporet.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.2.2

ETCS-basisversion

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

ETCS-basisversion, der er installeret langs strækningen.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.2.3

ETCS-infill påkrævet for at få adgang til strækningen

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om infill er påkrævet for at få adgang til strækningen af sikkerhedsmæssige årsager.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.2.4

ETCS-infill installeret langs strækningen

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Ingen/Loop/GSM-R/Loop & GSM-R

Oplysninger om installeret udstyr langs sporet, som kan sende infill-oplysninger via loop eller GSM-R for anlæg på niveau 1.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.2.5

National pakke med ETCS-applikationer (44) implementeret

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om data for nationale applikationer sendes mellem tog og spor.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.2.6

Begrænsninger i eller betingelser for driften

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes begrænsninger eller betingelser som følge af delvis overensstemmelse med TSI CCS — Kommissionens forordning (EU) 2016/919 (5).

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.2.7

Valgfrie ETCS-funktioner

Karakterstreng

Valgfrie ETCS-funktioner, der kan lette driften på strækningen.

Parameter udgået. Vises til orientering

1.1.1.3.2.8

Bekræftelse af togintegritet fra ombordværende personale påkrævet for at få adgang til strækningen

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om bekræftelse af togintegritet fra ombordværende personale er påkrævet for at få adgang til strækningen af sikkerhedsmæssige årsager.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.2.9

Kompatibilitet af ETCS-system

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

ETCS-krav, der anvendes til at eftervise teknisk kompatibilitet

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.2.10

ETCS M_version

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

ETCS M_version i henhold til SRS 7.5.1.9

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3

Radio (GSM-R) i overensstemmelse med TSI

 

 

 

1.1.1.3.3.1

GSM-R-version

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

FRS- og SRS-versionsnummer for GSM-R, der er installeret langs strækningen.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.3.2

Antal aktive GSM-R-mobiler (EDOR) eller samtidige kommunikationssessioner om bord for ETCS-niveau 2 eller -niveau 3, der kræves for at udføre overlevering af radiobloksender (RBC) uden driftsafbrydelse

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

1/2

Antal samtidige kommunikationssessioner om bord for ETCS-niveau 2 eller -niveau 3, der kræves for at opnå en tilfredsstillende togdrift. Dette er relateret til RBC-håndteringen af kommunikationssessioner. Ikke sikkerhedskritisk og vedrører ikke interoperabilitet.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.3.3

Frivillige GSM-R-funktioner

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Anvendelse af frivillige GSM-R-funktioner, der kan lette driften på strækningen. De angives alene til oplysning og udgør ikke kriterier for adgang til nettet.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.3.3.1

Supplerende oplysninger om netkarakteristika

Karakterstreng

Supplerende oplysninger om netkarakteristika eller et tilsvarende dokument fra infrastrukturforvalteren lagret af agenturet, f.eks. interferensniveau, der fører til anbefaling om yderligere beskyttelse om bord

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3.3.2

GPRS til ETCS

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om GPRS kan bruges til ETCS

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3.3.3

Område for implementering af GPRS

Karakterstreng

Angivelse af det område, hvori GPRS kan bruges til ETCS

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3.4

Brug af gruppe 555

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om gruppe 555 anvendes

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.3.5

GSM-R-net, der er omfattet af en roamingaftale

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Listen over GSM-R-net, der er omfattet af en roamingaftale

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.3.6

Roaming til offentlige net

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Hvis J, angives navnet på det offentlige net:

Roaming til et offentligt net

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3.7

Oplysninger om roaming til offentlige net

Karakterstreng

Hvis roaming til offentlige net er konfigureret, angives til hvilke net, for hvilke brugere, og i hvilke områder.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3.8

Ingen GSMR-dækning

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse, hvis der ikke er nogen GSMR-dækning

X

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3. 9

Kompatibilitet for radiosystem til talekommunikation

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Radiokrav, der anvendes til at eftervise teknisk kompatibilitet for radiosystem til talekommunikation

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.3.10

Kompatibilitet for radiosystem til datakommunikation

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Radiokrav, der anvendes til at eftervise teknisk kompatibilitet for radiosystem til datakommunikation

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.4

Togdetekteringssystem, der er i fuld overensstemmelse med TSI

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Togdetekteringssystem, der er i fuld overensstemmelse med TSI:

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der er et togdetekteringssystem installeret, som er i fuld overensstemmelse med TSI CCS — kravene i forordning (EU) 2016/919.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.5

Forældede togbeskyttelsessystemer

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Andre installerede togbeskyttelsessystemer samt kontrol- og advarselssystemer

Togbeskyttelsessystem

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om andre togbeskyttelsessystemer samt kontrol- og advarselssystemer i normal drift er installeret langs strækningen.

Parameter udgået. Vises til orientering

1.1.1.3.5.2

Behov for mere end ét togbeskyttelsessystem samt kontrol- og advarselssystem påkrævet om bord

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af, om mere end ét togbeskyttelsessystem samt kontrol- og advarselssystem er påkrævet om bord og skal være aktive sideløbende.

Parameter udgået. Vises til orientering

1.1.1.3.5.3

Forældet togbeskyttelsessystem

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af, hvilket klasse B-system der er installeret

X

X

16. januar 2020

1.1.1.3.6

Forældede radiosystemer

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Andre installerede radiosystemer (forældede radiosystemer)

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af de forældede radiosystemer, der er installeret.

X

X

16. januar 2020

1.1.1.3.7

Togdetekteringssystemer, der ikke er i fuld overensstemmelse med TSI

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Type af togdetekteringssystem

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

skinnestrømkredse/hjuldetektor/loop

Angivelse af typer af installerede togdetekteringssystemer.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.1.2

Type af skinnestrømkredse eller akseltællere, der skal underkastes specifik kontrol

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af de typer togdetekteringssystemer, der skal underkastes specifik kontrol.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.7.1.3

Dokument med proceduren eller procedurerne vedrørende typen af togdetekteringssystemer, der er anført i 1.1.1.3.7.1.2

Karakterstreng

Elektronisk dokument fra infrastrukturforvalteren foreligger på to EU-sprog, opbevares af agenturet og indeholder præcise procedurer for den specifikke kontrol, der skal udføres i forbindelse med de togdetekteringssystemer, der er anført i 1.1.1.3.7.1.2.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.7.1.4

Strækning med togdetekteringsbegrænsning

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Specifik for kontrol af kompatibilitet mellem køretøj og strækning på det franske net.

Delstrækninger med:

en tonnage pr. spor på højst 15 000 ton/dag/spor

fastlægning af køreretning

forsinkelse på 45 sekunder for fastlægning af køreretning

anlæg med meddelelse af skinnestrømkredse

fravær af shunt-assisterende pedal i den normale kørselsretning for dobbeltspor uden vekselspor

fravær af shunt-assisterende pedal uanset færdselsretning for enkeltsporstrækninger og spor til kørsel i begge retninger

fravær af mekanisme til pedalmeddelelse

forsinkelse på 45 sekunder for specifikke anordninger til nulstilling af meddelelser

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.7.2.1

Overensstemmelse med TSI for den største tilladte afstand mellem to på hinanden følgende aksler

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om den påkrævede afstand er i overensstemmelse med TSI.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.2.2

Største tilladte afstand mellem to på hinanden følgende aksler i tilfælde af manglende overensstemmelse med TSI

[NNNNN]

Angivelse af største tilladte afstand mellem to på hinanden følgende aksler i tilfælde af manglende overensstemmelse med TSI udtrykt i mm.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.3

Mindste tilladte afstand mellem to på hinanden følgende aksler

[NNNN]

Angivelse af afstanden i mm.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.4

Mindste tilladte afstand mellem første og sidste aksel

[NNNNN]

Angivelse af afstanden i mm.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.5

Maksimal afstand mellem togets ende og den første aksel

[NNNN]

Angivelse af den maksimale afstand mellem togets ende og den første aksel angivet i mm gældende for begge sider (forende og bagende) på et køretøj eller tog.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.6

Mindste tilladte hjulkransbredde

[NNN]

Angivelse af bredden i mm.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.7

Mindste tilladte hjuldiameter

[NNN]

Angivelse af hjuldiameteren i mm.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.8

Hjulflangens mindste tilladte tykkelse

[NN,N]

Angivelse af hjulflangens tykkelse i mm.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.9

Hjulflangens mindste tilladte højde

[NN,N]

Angivelse af hjulflangens højde i mm.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.10

Hjulflangens største tilladte højde

[NN,N]

Angivelse af hjulflangens højde i mm.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.11

Mindste tilladte akseltryk

[NN,N]

Angivelse af lasten i ton.

Parameter udgået. Vises til orientering

1.1.1.3.7.11.1

Mindste tilladte akseltryk pr. køretøjskategori

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af lasten i ton afhængigt af køretøjskategori.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.7.12

Overensstemmelse med TSI for bestemmelser om et metalfrit område omkring hjul

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.13

Overensstemmelse med TSI for bestemmelser for køretøjets metalmasse

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.14

Overensstemmelse med TSI for materialekrav til hjulenes ferromagnetiske egenskaber

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.15.1

Overensstemmelse med TSI for maksimal tilladt impedans mellem modstående hjul i et hjulsæt

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.15.2

Maksimal tilladt impedans mellem modstående hjul i et hjulsæt ved manglende overensstemmelse med TSI

[N,NNN]

Værdien for maksimal tilladt impedans angivet i ohm i tilfælde af manglende overensstemmelse med TSI

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.16

Overensstemmelse med TSI for sanding

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI eller ej

Parameter udgået. Vises til orientering

1.1.1.3.7.17

Maksimal mængde sand

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Maksimal mængde sand inden for 30 sek. angivet i g, der er godkendt på sporet

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.7.18

Krav om lokomotivførerstyring af sanding

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om muligheden for, at føreren kan aktivere/deaktivere sandingsudstyr i overensstemmelse med instruktionerne fra infrastrukturforvalteren, er påkrævet eller ej.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.19

Overensstemmelse med TSI for bestemmelser for sandkarakteristika

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.20

Bestemmelser om flangesmøring om bord

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes bestemmelser for aktivering eller deaktivering af flangesmøring.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.21

Overensstemmelse med TSI for bestemmelser for anvendelse af sammensatte bremseblokke

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.22

Overensstemmelse med TSI for bestemmelser for shunt-assisterende udstyr

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.7.23

Overensstemmelse med TSI for bestemmelser for kombinationen af RST-egenskaber, der har indflydelse på shunt-impedansen

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.8

Systemovergange

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Skift mellem forskellige beskyttelsessystemer samt kontrol- og advarselssystemer under kørslen

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et skift mellem forskellige systemer under kørslen

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.8.2

Skift mellem forskellige radiosystemer

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et skift mellem forskellige radiosystemer og intet kommunikationssystem under kørslen

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.9

Parametre i relation til elektromagnetisk interferens

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Tilstedeværelse af og overensstemmelse med TSI for bestemmelser for magnetfelter, der udsendes af et køretøj

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

ingen/i overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om der findes bestemmelser, og om de er i overensstemmelse med TSI.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.9.2

Tilstedeværelse af og overensstemmelse med TSI for oversvingninger i køretøjernes kørestrøm

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

ingen/i overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om der findes bestemmelser, og om de er i overensstemmelse med TSI.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.10

System langs strækningen med henblik på uregelmæssige driftsforhold

 

 

 

1.1.1.3.10.1

ETCS-niveau for uregelmæssige driftsforhold

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

ERTMS/ETCS- applikationsniveau med henblik på uregelmæssige driftsforhold i relation til udstyret langs sporet.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.10.2

Andre togbeskyttelsessystemer samt kontrol- og advarselssystemer med henblik på uregelmæssige driftsforhold

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af andre systemer end ETCS med henblik på uregelmæssige driftsforhold.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.11

Bremserelaterede parametre

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Ønsket overgrænse for bremseevne

[NNNN]

Den maksimale værdi for et togs bremseevne [i m] skal angives for den maksimale hastighed på strækningen.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.1.1.3.11.2

Tilgængelighed af supplerende oplysninger fra infrastrukturforvalteren

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Tilgængelighed af supplerende oplysninger fra infrastrukturforvalteren som omhandlet i punkt 4.2.2.6.2, nr. 2, i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/773

X

X

16. januar 2020

1.1.1.3.11.3

Dokumenter fra infrastrukturforvalteren vedrørende bremseevne

Karakterstreng

Elektronisk dokument fra infrastrukturforvalteren foreligger på to EU-sprog, opbevares af agenturet og indeholder supplerende oplysninger som omhandlet i punkt 4.2.2.6.2, nr. 2, i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/773

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.12

Andre parametre vedrørende togkontrol og kommunikation

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Kurvestyring

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om kurvestyringsfunktioner understøttes af ETCS.

Parameter udgået. Vises til orientering

1.1.1.4

Forskrifter og restriktioner

 

 

 

1.1.1.4.1

Forskrifter og restriktioner af rent lokal karakter

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Forskrifter og restriktioner af rent lokal karakter

 

 

1. januar 2021

1.1.1.4.2

Dokumenter vedrørende forskrifter og restriktioner af rent lokal karakter, der er tilgængelige fra infrastrukturforvalteren

Karakterstreng

Elektronisk dokument fra infrastrukturforvalteren foreligger, det opbevares af agenturet og indeholder supplerende oplysninger

 

 

1. januar 2021

1.2

TOGEKSPEDITIONSSTED

 

 

 

1.2.0.0.0

Generelle oplysninger

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Betegnelse for togekspeditionsstedet

Karakterstreng

Det navn, der normalt forbindes med den større eller mindre by eller med trafikstyringsformålet

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.0.0.0.2

Entydig identifikation af togekspeditionsstedet

Foruddefineret karakterstreng:

[AA+AAAAAAAAAA]

Kode, der består af landekoden og en alfanumerisk kode for togekspeditionsstedet.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.0.0.0.3

Togekspeditionsstedets primære TAF/TAP-kode

Foruddefineret karakterstreng:

[AANNNNN]

Primær kode, der er udviklet til TAF/TAP.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.0.0.0.4

Togekspeditionsstedets type

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Facilitetstypen i relation til hoveddriftsfunktioner.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.0.0.0.4.1

Type af anlæg til skift af sporvidde

Karakterstreng

Type af anlæg til skift af sporvidde

 

X

16. januar 2020

1.2.0.0.0.5

Togekspeditionsstedets geografiske beliggenhed

Foruddefineret karakterstreng:

[Breddegrad (NN,NNNN) + Længdegrad (± NN,NNNN)]

Geografiske koordinater i decimalgrader normalt angivet for togekspeditionsstedets centrum.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.0.0.0.6

Togekspeditionsstedets jernbanebeliggenhed

Foruddefineret karakterstreng:

[NNN,NNN] + [Karakterstreng]

Km i tilknytning til udpegning af, hvor på strækningen togekspeditionsstedet befinder sig. Normalt angives togekspeditionsstedets centrum.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1

TOGVEJSSPOR

 

 

 

1.2.1.0.0

Generelle oplysninger

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Infrastrukturforvalterens kode

[AAAA]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.0.2

Identifikation af spor

Karakterstreng

Entydig identifikation af sporet eller entydigt nummer for sporet inden for togekspeditionsstedet

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.1

Erklæringer om verifikation for spor

 

 

 

1.2.1.0.1.1

EF-verifikationserklæring for spor med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på delsystemet Infrastruktur

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (jf. henstilling 2014/881/EU) med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på delsystemet Infrastruktur

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav som angivet for EF-erklæringer i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.2

Ydeevneparametre

 

 

 

1.2.1.0.2.1

TEN-sporklassifikation

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Del af TEN-T's samlede net/Del af TEN-T's hovedgodstrafiknet/Del af TEN-T's hovedpassagernet/Udenfor TEN

Angivelse af den del af det transeuropæiske net, som sporet tilhører.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.2.2

Strækningskategori:

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Klassifikation af en strækning ifølge TSI INF — forordning (EU) nr. 1299/2014.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.2.3

Del af en godstogskorridor (RFC)

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af, om strækningen tilhører en godstogskorridor

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.3

Strækningens tracering

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Interoperabel profil

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/ingen

Profilerne GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 som defineret i europæisk standard.

Parameter udgået. Vises til orientering

1.2.1.0.3.2

Multinationale profiler:

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

G2/GB1/GB2/ingen

Multilateral profil eller international profil bortset fra GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 som defineret i europæisk standard.

Parameter udgået. Vises til orientering

1.2.1.0.3.3

Nationale profiler

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Indenlandsk profil som defineret i europæisk standard eller andre lokale profiler.

Parameter udgået. Vises til orientering

1.2.1.0.3.4

Profilkontrol

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Profiler som defineret i europæisk standard eller andre lokale profiler, herunder nedre eller øvre del.

X

X

16. januar 2020

1.2.1.0.3.5

Jernbanebeliggenhed af bestemte steder, der kræver specifik kontrol

Foruddefineret karakterstreng:

[± NNNN,NNN] + [Karakterstreng]

Beliggenhed af bestemte steder, der kræver specifik kontrol på grund af afvigelser fra det målprofil, der er omhandlet i 1.2.1.0.3.4.

 

X

16. januar 2020

1.2.1.0.3.6

Dokument med tværsnit af bestemte steder, der kræver specifik kontrol

Karakterstreng

Elektronisk dokument fra infrastrukturforvalteren foreligger på to EU-sprog, opbevares af agenturet og indeholder tværsnittet af de bestemte steder, der kræver specifik kontrol på grund af afvigelser fra det målprofil, der er omhandlet i 1.2.1.0.3.4. Hvis det er relevant, kan en vejledning med henblik på kontrollen på det bestemte sted vedhæftes dokumentet med tværsnittet.

 

X

16. januar 2020

1.2.1.0.4

Sporparametre

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Nominel sporvidde

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/øvrige

En enkelt værdi udtrykt i mm, som angiver sporvidden.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.5

Tunnel

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Infrastrukturforvalterens kode

[AAAA]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.5.2

Identifikation af tunnel

Karakterstreng

Entydig identifikation af tunnellen eller entydigt nummer for tunnellen inden for medlemsstaten

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.5.3

EF-verifikationserklæring for tunnel med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på jernbanetunneller

Karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.5.4

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (jf. henstilling 2014/881/EU) for tunnel med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på jernbanetunneller

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav som angivet for EF-erklæringer i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.5.5

Tunnellængde

[NNNNN]

Tunnellens længde i m fra indgangsportal til udgangsportal.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.5.6

Beredskabsplan

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes en beredskabsplan.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.5.7

Påkrævet brandsikkerhedskategori for rullende materiel

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

A/B/ingen

Kategorisering af, hvordan et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.5.8

Påkrævet national brandsikkerhedskategori for rullende materiel

Karakterstreng

Kategorisering af, hvordan et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum, jf. nationale bestemmelser, hvis sådanne findes

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.5.9

Diesel eller andre brændstofdrevne trækkraftsystemer tilladt

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om det er tilladt at anvende diesel eller andre brændstofdrevne trækkraftsystemer i tunnellen

 

 

1. januar 2021

1.2.1.0.6

Perron

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Infrastrukturforvalterens kode

[AAAA]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.6.2

Identifikation af perron

Karakterstreng

Entydig identifikation af perron eller entydigt nummer for perronen inden for togekspeditionsstedet

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.6.3

TEN-perronklassifikation

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Del af TEN-T's samlede net/Del af TEN-T's hovedgodstrafiknet/Del af TEN-T's hovedpassagernet/Udenfor TEN

Angiver den del af det transeuropæiske net, som perronen tilhører.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.6.4

Driftsmæssig perronlængde

[NNNN]

Den længste kontinuerlige perronforkant (udtrykt i m), som et tog kan standse ud for under normale driftsforhold med det formål, at passagererne kan stå af og på; der skal om nødvendigt korrigeres svarende til rimelige standsningstolerancer.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.6.5

Perronhøjde

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/øvrige

Afstand mellem perronens øvre overflade og det hosliggende spors køreflade. Den nominelle værdi udtrykkes i mm.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.6.6

Perronassistance til togstart

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes udstyr eller personale til at hjælpe togpersonalet med togstarten.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.1.0.6.7

Anvendelsesområder for hjælp til ind- og udstigning på perronen

[NNNN]

Oplysninger om togets adgangsniveau, hvortil der kan anvendes hjælp til ind- og udstigning.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2

SIDESPOR

 

 

 

1.2.2.0.0

Generelle oplysninger

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Infrastrukturforvalterens kode

[AAAA]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.0.2

Identifikation af sidespor

Karakterstreng

Entydig identifikation af sidesporet eller entydigt nummer for sidesporet inden for togekspeditionsstedet

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.0.3

TEN-sidesporsklassifikation

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Del af TEN-T's samlede net/Del af TEN-T's hovedgodstrafiknet/Del af TEN-T's hovedpassagernet/Udenfor TEN

Angiver den del af det transeuropæiske net, som sidesporet tilhører.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.1

Verifikationserklæring for sidespor

 

 

 

1.2.2.0.1.1

EF-verifikationserklæring for sidespor med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på delsystemet Infrastruktur

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (jf. henstilling 2014/881/EU) for sidespor med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på delsystemet Infrastruktur

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav som angivet for EF-erklæringer i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.2

Ydeevneparameter

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Driftsmæssig sidesporslængde

[NNNN]

Sidesporets/depotsporets samlede længde udtrykt i m, hvor tog kan parkeres på sikker vis.

X

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.3

Strækningens tracering

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Gradient for depotspor

[NN,N]

Maksimal gradientværdi udtrykt i mm pr. m.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.3.2

Mindste vandrette kurveradius

[NNN]

Radius af den mindste vandrette kurve udtrykt i m.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.3.3

Mindste afrundingsradius

[NNN+NNN]

Radius af den mindste afrunding udtrykt i m.

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.4

Faste anlæg til klargøring af tog

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Toilettømningsanlæg

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et toilettømningsanlæg (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i TSI INF — forordning (EU) nr. 1299/2014.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.4.2

Eksterne rengøringsfaciliteter

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes eksterne rengøringsfaciliteter (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i TSI INF — forordning (EU) nr. 1299/2014.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.4.3

Vandpåfyldning

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et vandpåfyldningsanlæg (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i TSI INF — forordning (EU) nr. 1299/2014.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.4.4

Brændstofpåfyldning

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et brændstofpåfyldningsanlæg (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i TSI INF — forordning (EU) nr. 1299/2014.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.4.5

Sandpåfyldning

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et sandpåfyldningsanlæg (fast anlæg til klargøring af tog).

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.4.6

Elforsyningsanlæg (fremmednet)

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et elforsyningsanlæg fra fremmednet (fast anlæg til klargøring af tog).

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.5

Tunnel

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Infrastrukturforvalterens kode

[AAAA]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.5.2

Identifikation af tunnel

Karakterstreng

Entydig identifikation af tunnellen eller entydigt nummer for tunnellen inden for medlemsstaten

X

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.5.3

EF-verifikationserklæring for tunnel med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på jernbanetunneller

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.5.4

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (jf. henstilling 2014/881/EU) for tunnel med hensyn til overholdelse af kravene i de TSI'er, der finder anvendelse på jernbanetunneller

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav som angivet for EF-erklæringer i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2019/250.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.5.5

Tunnellængde

[NNNNN]

Tunnellens længde i m fra indgangsportal til udgangsportal.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.5.6

Beredskabsplan

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes en beredskabsplan.

 

 

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.5.7

Påkrævet brandsikkerhedskategori for rullende materiel

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

A/B/ingen

Kategorisering af, hvordan et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.5.8

Påkrævet national brandsikkerhedskategori for rullende materiel

Karakterstreng

Kategorisering af, hvordan et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum, jf. nationale bestemmelser, hvis sådanne findes

 

X

Jf. gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU og senest den 16. marts 2019

1.2.2.0.6

Køreledningssystem

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Maksimalt strømtræk ved stilstand for hver strømaftager

[NNN]

Angivelse af det maksimalt tilladte togstrømtræk ved stilstand for jævnstrømssystemer udtrykt i ampere.

 

X

16. januar 2020

1.2.3

Forskrifter og restriktioner

 

 

 

1.2.3.1

Forskrifter og restriktioner af rent lokal karakter

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Forskrifter og restriktioner af rent lokal karakter

 

 

1. januar 2021

1.2.3.2

Dokumenter vedrørende forskrifter og restriktioner af rent lokal karakter, der er tilgængelige fra infrastrukturforvalteren

Karakterstreng

Elektronisk dokument fra infrastrukturforvalteren foreligger, det opbevares af agenturet og indeholder supplerende oplysninger

 

 

1. januar 2021

4.   OVERORDNET SYSTEMOVERSIGT

4.1.   Infrastrukturregistersystemet

Arkitekturen for infrastrukturregistersystemet er som følger.

Figur 1

RINF-systemet

Image 1

4.2.   Forvaltning af RINF-applikationen

RINF-applikationen skal være en webbaseret applikation, der oprettes, administreres og vedligeholdes af agenturet.

Agenturet skal gøre følgende filer og dokumenter, der anvendes til opsætning af infrastrukturregistre og sammenkobling af dem med RINF-applikationen, tilgængelige for de nationale registreringsenheder (NRE'er):

a)

brugermanual

b)

specifikation af filernes struktur til overførsel af data

c)

beskrivelse af koderne til forberedelse af filerne — vejledning, der beskriver processen for validering af de overførte filer.

4.3.   Mindstekrav til RINF-applikationens funktionalitet

RINF-applikationen skal som minimum have følgende funktionaliteter:

a)

Brugeradministration: Administratoren af RINF-applikationen skal kunne administrere brugernes adgangsrettigheder.

b)

Informationsrevision: Administratoren af RINF-applikationen skal kunne se logger over alle brugeraktiviteter, der udføres i RINF-applikationen, som en liste over aktiviteter udført af brugere af RINF-applikationen inden for en bestemt tidsramme.

c)

Forbindelse og autentificering: De registrerede brugere af RINF-applikationen skal kunne oprette forbindelse til RINF-applikationen via internettet og bruge dens funktionaliteter i overensstemmelse med deres rettigheder.

d)

Forberede filer for brugere hos infrastrukturforvaltere.

e)

Flette filer for brugere hos nationale registreringsenheder.

f)

Søge efter infrastrukturregisterdata, herunder togekspeditionssteder og/eller delstrækninger, herunder datoer for datagyldighed.

g)

Vælge et togekspeditionssted eller en delstrækning og se detaljerne i infrastrukturregistret: Brugerne af RINF-applikationen skal kunne angive et geografisk område ved hjælp af kortgrænsefladen, og RINF-applikationen skal vise de tilgængelige infrastrukturregisterdata, der anmodes om af brugere for dette område.

h)

Se oplysninger for en specificeret underinddeling af strækninger og togekspeditionssteder i et defineret område via en kortgrænseflade.

i)

Visuel fremstilling af infrastrukturregisteroplysninger på et digitalt kort: brugerne skal via RINF-applikationen kunne navigere, vælge en oplysning, der vises på kortet, og indhente relevante infrastrukturregisteroplysninger.

j)

Visuel fremstilling af infrastrukturregisterdata, der gør det muligt at vise tematiske kort.

k)

Vise delstrækninger og togekspeditionssteder på en strækning, der er defineret af brugeren, og eksportere de tilsvarende egenskaber.

l)

Udstede en attest, når en jernbanevirksomhed påtænker at anvende eksporten af egenskaber som resultat af en søgning i henhold til artikel 23, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

m)

Applikationsprogrammeringsgrænseflade (API).

n)

Godkendelse, upload og modtagelse af de samlede infrastrukturregisterdatasæt, der stilles til rådighed af en national registerenhed.

4.4.   Funktionsmåde

Infrastrukturregistersystemet stiller to hovedgrænseflader til rådighed via RINF-applikationen:

a)

en grænseflade, som medlemsstaterne skal anvende til at indsende deres datasæt

b)

en anden grænseflade, som brugerne af RINF-applikationen skal anvende til at oprette forbindelse til systemet og hente oplysninger.

Indtil RINF-applikationen er færdigudviklet, således at infrastrukturforvalterne kan opdatere oplysninger direkte i applikationen, forsynes RINF-applikationens centrale database med kopier af de datasæt, der vedligeholdes af de enkelte medlemsstater. NRE'erne skal navnlig oprette filer, der indeholder det fulde datasæt i overensstemmelse med specifikationerne i tabel 1, og indsende filerne til RINF-applikationen i overensstemmelse med artikel 5.

NRE'erne skal uploade filerne til RINF-applikationen via en dedikeret grænseflade, der stilles til rådighed til formålet. Et særligt modul vil lette godkendelse og upload af data fra NRE'erne.

RINF-applikationens centrale database skal gøre de data, der indsendes af NRE'erne, offentligt tilgængelige uden ændringer.

Den grundlæggende funktion i RINF-applikationen skal give brugerne mulighed for at søge efter og indhente infrastrukturregisterdata.

RINF-applikationen skal gemme den samlede historiske fortegnelse over alle de data, der er stillet til rådighed af NRE'erne. Disse fortegnelser skal gemmes i to år fra den dato, hvor data blev hentet.

Agenturet, som er administrator af RINF-applikationen, skal give adgang til brugere efter anmodning.

Forespørgsler, der er indsendt af brugere af RINF-applikationen, skal besvares inden for 24 timer fra det tidspunkt, hvor forespørgslen blev indsendt.

4.5.   Tilgængelighed

RINF-applikationen skal være tilgængelig syv dage om ugen. Systemets utilgængelighed skal være minimal under vedligeholdelse.

I tilfælde af nedbrud uden for agenturets normale arbejdstider skal der igangsættes tiltag til at genoprette tjenesten den efterfølgende arbejdsdag.

5.   BRUGERVEJLEDNING FOR DE FÆLLES SPECIFIKATIONER

Agenturet skal offentliggøre og efter behov ajourføre brugervejledningen for de fælles specifikationer, der er omhandlet i artikel 7, på sit websted.

Brugervejledningen skal indeholde detaljerede definitioner af alle elementer og parametre i infrastrukturregistret samt vejledning om de mest almindelige situationer og løsninger vedrørende udformning af jernbanenettet.

Den skal navnlig indeholde:

a)

en beskrivelse af funktionaliteterne i RINF-applikationen

b)

oplysninger og deres tilsvarende beskrivelse som angivet i afsnit 3.3 og i tabel 1. For hvert felt skal der som minimum anføres format, grænseværdi, de betingelser, hvorunder parameteren er gældende og obligatorisk, de tekniske jernbanebestemmelser for parameterværdier, reference til TSI'er og andre tekniske dokumenter i relation til oplysninger i infrastrukturregistret

c)

detaljerede definitioner og specifikationer af parametre

d)

præsentation af bestemmelserne for udformningen af nettet og indsamling af data med relevante forklaringer og eksempler

e)

procedurer for godkendelse og indsendelse af data fra medlemsstaternes infrastrukturregistre til RINF-applikationen.

Brugervejledningen skal omfatte forklaringer til de specifikationer, der er anført i dette bilag, som er nødvendige for den korrekte udvikling af infrastrukturregistersystemet.


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/250 af 12. februar 2019 om skabelonerne for »EF«-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter og -delsystemer, modellen for erklæring om overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype, »EF«-verifikationsprocedurerne for delsystemer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 201/2011 (EUT L 42 af 13.2.2019, s. 9.)

(2)  Kommissionens henstilling 2014/881/EU af 18. november 2014 om proceduren til eftervisning af, i hvor høj grad eksisterende jernbanestrækninger er i overensstemmelse med grundparametrene i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 520).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1299/2014 af 18. november 2014 om de tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemet Infrastruktur i EU's jernbanesystem (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1304/2014 af 26. november 2014 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for støj i delsystemet Rullende materiel, om ændring af beslutning 2008/232/EF og om ophævelse af beslutning 2011/229/EU (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 421).

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2016/919 af 27. maj 2016 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (EUT L 158 af 15.6.2016, s. 1).


Top