EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0772

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/772 af 16. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1300/2014 for så vidt angår statusoversigter til identifikation af hindringer for tilgængelighed, information af brugerne og overvågning og evaluering af fremskridt med hensyn til tilgængelighed (EØS-relevant tekst.)

EUT L 139I af 27.5.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/772/oj

27.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 139/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/772

af 16. maj 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 1300/2014 for så vidt angår statusoversigter til identifikation af hindringer for tilgængelighed, information af brugerne og overvågning og evaluering af fremskridt med hensyn til tilgængelighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 5, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 7 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/2014 (2) skal kapitel 7 i bilaget til forordningen ajourføres med henblik på at præcisere udformningen af statusoversigter, herunder indhold, dataformat, funktionel og teknisk opbygning, funktionsmåde, regler for dataindlæsning og søgning og regler for selvevaluering og udpegning af de enheder, der skal levere data.

(2)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 (3) og artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1300/2014 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle fremsætte et forslag til henstilling om minimumskrav til strukturen og indholdet af de data, der skal indsamles til statusoversigterne til identifikation af hindringer for tilgængelighed, information af brugerne og overvågning og evaluering af fremskridt med hensyn til tilgængelighed. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde i maj 2017 og som følge heraf færdiggjorde agenturet henstilling ERA-REC-128 om ændring af forordning (EU) nr. 1300/2014.

(3)

Statusoversigterne er et statisk værktøj, der angiver, at udstyret forefindes, og det er således ikke hensigten, at de skal oplyse om udstyrets tilstand og funktionsdygtighed.

(4)

Hvis en station eller dele heraf opgraderes, fornyes eller ændres på anden vis som led i en national gennemførelsesplan i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1300/2014, skal der indsamles oplysningerne om, hvordan ændringen af stationen eller dele heraf overholder forordning (EU) nr. 1300/2014.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1300/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Efter artikel 7 indsættes følgende som artikel 7a:

»Artikel 7a

Indsamling, vedligeholdelse og udveksling af data om tilgængelighed

1.   Senest ni måneder efter ikrafttrædelsen af 16. juni 2019 beslutter hver medlemsstat, hvilke enheder der er ansvarlige for indsamling, vedligeholdelse og udveksling af data om tilgængelighed.

2.   Medlemsstaterne kan anmode Kommissionen om en forlængelse af fristen. Forlængelsen skal være enestående, begrundet og tidsbegrænset. Den anses navnlig for at være begrundet, hvis dataindsamlingsværktøjet og funktionsmåderne, som er fastsat i bilaget til denne forordning, ikke er gjort tilgængelige og erklæret fuldt ud operationelle af Den Europæiske Unions Jernbaneagentur to måneder efter datoen for dens ikrafttræden.

3.   For hver station skal der være en enhed, der er ansvarlig for udveksling af data om tilgængelighed.

4.   Indsamling og konvertering af data afsluttes inden for 36 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.

5.   Indtil den dataudvekslingsarkitektur, der er beskrevet i afsnit 7.2, 7.3 og 7.4 i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 (*1), er fuldt ud funktionsdygtig, består udvekslingen af data om tilgængelighed af overførsler af disse data til databasen med tilgængelighedsoplysninger om europæiske jernbanestationer (European Railway Stations Accessibility Database — ERSAD), som hostes af Den Europæiske Unions Jernbaneagentur.

(*1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 af 5. maj 2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem (EUT L 123 af 12.5.2011, s. 11).«"

2)

Bilaget ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/2014 af 18. november 2014 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede personer i EU's jernbanesystem (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 110).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1).


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 1300/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I kapitel 2, afsnit 2.3 indsættes følgende efter første punktum:

»Data om tilgængelighed

Data om tilgængelighed består af de oplysninger om passagerjernbanestationers tilgængelighed, der skal indsamles, vedligeholdes og udveksles, dvs. en beskrivelse af passagerjernbanestationernes udformning og udstyr. Hvor det er relevant, suppleres beskrivelsen med oplysninger om stationens overensstemmelse med denne TSI.«

2)

I kapitel 7, afsnit 7.2, underafsnit 7.2.1, indsættes følgende underafsnit:

»7.2.1.1.   Statusoversigt – infrastruktur

7.2.1.1.1.   Funktionel og teknisk arkitektur

Statusoversigtens funktion er at:

1)

identificere eksisterende hindringer og barrierer for tilgængelighed

2)

give brugerne praktiske oplysninger

3)

overvåge og evaluere fremskridt med hensyn til tilgængelighed.

Arkitekturen for udveksling af data om tilgængelighed er fastsat i forordning (EU) nr. 454/2011 (TSI om Trafiktelematik for persontrafikken — TAP TSI).

Følgende standarder finder anvendelse på formatering og udveksling af data om tilgængelighed:

1)

CEN/TS 16614-1:2014 Public transport — Network and Timetable Exchange (NeTEx) — Part 1: Public transport network topology exchange format 2014-05-14

2)

EN 12896-1:2016 Public transport. Reference data model. Common concepts (Transmodel)

Med henblik på den tilsigtede særlige anvendelse er der udarbejdet en specifik harmoniseret transmodelprofil, som fremgår af den tekniske dokumentation, der henvises til i tillæg O, indeks 1.

7.2.1.1.2.   Regler for indlæsning og selvevaluering af data om tilgængelighed

Reglerne for indlæsning og selvevaluering af data om tilgængelighed er følgende:

1)

De enheder, der indsamler data om tilgængelighed vedrørende aktiver, behøver ikke være uafhængige af den daglige forvaltning af disse aktiver.

2)

Under den første indsamling af data om tilgængelighed i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/772 (*1) må stationers overensstemmelse med denne TSI skrives på statusoversigten som ikke vurderet.

3)

Hvis en station eller dele heraf opgraderes, fornyes eller ændres på anden vis som led i en national gennemførelsesplan for denne TSI, skal de relevante data om tilgængelighed ajourføres, herunder om nødvendigt stationens overensstemmelse med denne TSI.

4)

Stationens overensstemmelse med denne TSI kan ajourføres på grundlag af en ISV, som beskrevet i punkt 6.2.4 i denne TSI.

5)

Udstyrets funktionsdygtighed skal ikke skrives på statusoversigten.

Kommissionen stiller et dataindsamlingsværktøj til rådighed, hvis funktionsmåde er beskrevet i den tekniske dokumentation, der er henvist til i tillæg O, indeks 2.

Hvis der foreligger strukturerede data om tilgængelighed, der kan konverteres til den harmoniserede profil, kan disse data overføres efter konverteringen. Metoden til konvertering af eksisterende data om tilgængelighed og kommunikationsprotokollen fremgår af den tekniske dokumentation, der henvises til i tillæg O, indeks 3.

7.2.1.1.3.   Regler for adgang til oplysningerne

Via ERSAD-databasen:

1)

Offentligheden skal have adgang til oplysningerne via et offentligt websted, som hostes af Den Europæiske Unions Jernbaneagentur.

2)

Registrerede nationale myndigheder skal være i stand til at finde alle data om tilgængelighed, som er relevante for medlemsstaten.

3)

Kommissionen og agenturet skal være i stand til at finde alle data om tilgængelighed.

ERSAD-databasen, som hostes af agenturet, må ikke være forbundet med andre databaser.

7.2.1.1.4.   Regler for forvaltning af brugerfeedback

Feedback fra brugerne kan have form af:

1)

institutionel feedback fra brugersammenslutninger, herunder organisationer, der repræsenterer personer med handicap: Der må anvendes eksisterende strukturer, forudsat at de omfatter repræsentanter fra organisationer for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet og afspejler situationen på et passende niveau, hvilket ikke nødvendigvis er nationalt. Proceduren for brugerfeedback skal organiseres på en sådan måde, at den muliggør deltagelse fra disse organisationer på lige vilkår

2)

Individuel feedback: Besøgende på webstedet skal have mulighed for at indberette ukorrekte oplysninger om tilgængelighed ved en bestemt station og skal modtage en bekræftelse på, at deres bemærkning er blevet modtaget.

I begge tilfælde skal feedback fra brugerne tages behørigt i betragtning af de(n) enhed(er), der er ansvarlig(e) for indsamling, vedligeholdelse og udveksling af data om tilgængelighed.

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/772 af 16. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1300/2014 for så vidt angår statusoversigter til identifikation af hindringer for tilgængelighed, information af brugerne og overvågning og evaluering af fremskridt med hensyn til tilgængelighed (EUT L 139 I af 27.5.2019, s. 1).«"

3)

Følgende tillæg tilføjes:

»Tillæg O

Liste over teknisk dokumentation

Indeks nr.

Tekst

1

Harmoniseret specifik NeTEx-profil (Network and Timetable Exchange) til beskrivelse af stationer

2

Dataindsamlingsværktøjets funktionsmåder

3

Metode til konvertering af eksisterende data om tilgængelighed, herunder beskrivelse af den eksterne grænseflade og kommunikationsprotokollen


(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/772 af 16. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1300/2014 for så vidt angår statusoversigter til identifikation af hindringer for tilgængelighed, information af brugerne og overvågning og evaluering af fremskridt med hensyn til tilgængelighed (EUT L 139 I af 27.5.2019, s. 1).««


Top