EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0618

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/618 af 15. april 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3049

OJ L 106, 17.4.2019, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/618/oj

17.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/618

af 15. april 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 (2) er der opstillet en liste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen.

(2)

En række medlemsstater og Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (»EASA«) har givet Kommissionen oplysninger, som er relevante for ajourføringen af denne liste, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Tredjelande og internationale organisationer har også indgivet relevante oplysninger. På grundlag af disse oplysninger bør listen ajourføres.

(3)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber, enten direkte eller via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om enten at nedlægge driftsforbud over for dem i Unionen eller at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på listerne i bilag A og B til forordning (EF) nr. 474/2006.

(4)

Kommissionen har givet de berørte luftfartsselskaber mulighed for at gennemgå de dokumenter, medlemsstaterne har indsendt, fremsætte skriftlige bemærkninger og give en mundtlig redegørelse til Kommissionen og det udvalg, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 2111/2005 (»Udvalget for Luftfartssikkerhed«).

(5)

Kommissionen har oplyst Udvalget for Luftfartssikkerhed om igangværende fælles samråd inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2111/2005 og Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 (3) med de kompetente myndigheder og luftfartsselskaber i Angola, Hviderusland, Den Dominikanske Republik, Gabon, Indonesien, Moldova, Nepal, Rusland og Venezuela. Kommissionen har også oplyst Udvalget for Luftfartssikkerhed om luftfartssikkerhedssituationen i Ækvatorialguinea, Iran, Kasakhstan, Libyen, Thailand, Turkmenistan og Zambia.

(6)

EASA har også underrettet Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om resultaterne af analyserne af de rampeinspektioner, der er foretaget som led i programmet for sikkerhedsvurdering af udenlandske luftfartøjer (»SAFA«) i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (4).

(7)

EASA har desuden underrettet Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om de tekniske bistandsprojekter, der er gennemført i tredjelande, som er omfattet af driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 474/2006. EASA har fremlagt oplysninger om sine planer for og anmodninger om yderligere teknisk bistand og samarbejde for at forbedre de civile luftfartsmyndigheder i tredjelandes administrative og tekniske kapacitet med henblik på at bidrage til at afhjælpe en eventuel manglende overholdelse af de gældende internationale sikkerhedsstandarder for civil luftfart. Medlemsstaterne er blevet opfordret til at reagere på disse anmodninger på et bilateralt grundlag og koordinere med Kommissionen og EASA. I den forbindelse har Kommissionen gentaget nytten af at give oplysninger til det internationale luftfartssamfund, navnlig gennem Organisationen for International Civil Luftfarts (»ICAO«) SCAN-database (Safety Collaborative Assistance Network), om teknisk bistand til tredjelande, der ydes af Unionen og af dens medlemsstater for at forbedre luftfartssikkerheden på verdensplan.

(8)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed har modtaget en ajourføring fra Eurocontrol om status for SAFA's og tredjelandsoperatørers (»TCO«) alarmfunktion samt de aktuelle statistikker over alarmmeldinger for luftfartsselskaber med driftsforbud.

EU-luftfartsselskaber

(9)

Efter EASA's analyse af oplysninger hidrørende fra rampeinspektioner af luftfartøjer, der tilhører EU-luftfartsselskaber, og fra standardiseringsinspektioner, der er udført af EASA, såvel som specifikke inspektioner og audit, som er udført af nationale luftfartsmyndigheder, har flere medlemsstater iværksat håndhævelsesforanstaltninger og underrettet Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed herom. Bulgarien har underrettet Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om foranstaltninger, der er truffet vedrørende luftfartsselskaber, der er certificeret i Bulgarien.

(10)

Medlemsstaterne har understreget, at de er parat til at tage de nødvendige skridt i tilfælde af, at relevante sikkerhedsoplysninger tyder på en umiddelbar sikkerhedsrisiko som følge af EU-luftfartsselskabers manglende overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder.

Luftfartsselskaber fra Angola

(11)

Luftfartsselskaber, der er certificeret i Angola, undtagen TAAG Angola Airlines (»TAAG«), der er opført på listen i bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2009 (5), er på nuværende tidspunkt opført på listen i bilag A til Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2008 (6), og omfattet af et totalt driftsforbud.

(12)

Fra den 10. til den 14. december 2018 gennemførte eksperter fra Kommissionen, EASA og medlemsstaterne et EU-vurderingsbesøg på stedet på den kompetente myndigheds kontorer i Angola, Instituto Nacional da Aviação Civil (»INAVIC«), og hos tre luftfartsselskaber, der er certificeret i Angola, nemlig TAAG, SonAir og Heli-Malongo.

(13)

INAVIC har en tilgang til luftfartssikkerhed, som mangler tidssvarende teknikker til forvaltning af flyvesikkerheden. Imidlertid har Angola gjort tydelige fremskridt siden det seneste EU-vurderingsbesøg på stedet i juni 2009. Angola har ajourført sin retlige ramme for luftfartssikkerhed og udarbejdet nye tekniske forskrifter kaldet »Normativas Técnicas Aeronáuticas« (»NTA«). NTA'erne omfatter næsten alle ICAO-bilag, undtagen bilag 19. INAVIC arbejder på endnu en revision af NTA'erne. INAVIC har internt udviklet og godkendt en række procedurer for at leve op til sine luftfartstilsynsforpligtelser. Imidlertid er der stadig en række mangler i forbindelse med de interne procedurer, dokumentkontrol, konsekvent registrering af sager og uddannelse af inspektører. Den nuværende ledelse af INAVIC har i den forbindelse udtrykt en klar vilje til at forbedre organisationens evner og effektivitet i det daglige arbejde. INAVIC bør indføre en kvalitetsstyringsfunktion.

(14)

EU's vurderingsbesøg gav anledning til 15 observationer til indarbejdelse i INAVIC's tilsynsaktiviteter. Ved besøget blev det også konkluderet, at der på trods af, at INAVIC fortsat har udviklet sine evner til at føre tilsyn med luftfartsaktiviteterne i Angola, er et stort behov for forbedringer, før INAVIC kan afhjælpe de opståede sikkerhedsmangler.

(15)

TAAG er Angolas nationale luftfartsselskab. TAAG har indført et velfungerende og solidt sikkerhedsstyringssystem, som genererer brugbare data til luftfartsselskabet. Virksomhedens øverste ledelse har en god forståelse af systemet og bruger det til at identificere risici og træffe de nødvendige foranstaltninger for at nedbringe de alvorligste risici til et acceptabelt niveau. Kvalitetsstyringssystemet er solidt og funktionelt.

(16)

TAAG har udarbejdet de nødvendige håndbøger, som f.eks. (men ikke begrænset til) håndbøger om kontrol med vedligeholdelse, håndbøger om vedligeholdelsesprocedurer, standardhåndbog om drift af langdistanceflyvninger med tomotorede luftfartøjer og håndbog om reduceret vertikalt adskillelsesminimum, der indeholder de politikker og tilhørende procedurer, som er godkendt af INAVIC. Certificeringspersonalet er tilstrækkeligt uddannet i de forskellige typer luftfartøjer. TAAG har i det store hele en professionel besætning og professionelt personale såvel som velfungerende systemer til forvaltning af de forskellige operationer. Ledelsen modtager og reagerer på sikkerheds- og kvalitetsoplysninger og -analyser, videreformidler oplysningerne og træffer foranstaltninger gennem interne publikationer i elektronisk form eller på anden vis. De seneste offentliggjorte resultater fra IATA's driftsikkerhedsaudit (»IOSA«) viser en overensstemmelsesgrad på 99,3 %.

(17)

SonAir har et driftsikkerhedsstyringssystem og et kvalitetsstyringssystem, men EU's vurderingsbesøg på stedet afslørede alvorlige mangler, som kræver omgående udbedring. SonAir gennemfører ikke alle aktiviteter i overensstemmelse med kravene i »Safety Management Manual« (»SMS-manual«), sikkerhedsuddannelse af personalet er ikke fuldt ud implementeret, forvaltning af ændringer foretages kun overfladisk, og der er ikke foretaget nogen sikkerhedsaudit det seneste år. Luftfartsselskabet kunne i kvalitetsstyringssystemet ikke påvise, at alle audits i det årlige auditprogram var blevet gennemført. Under EU's vurderingsbesøg på stedet blev det også konkluderet, at det administrative system til at kontrollere resultaterne, ikke var blevet anvendt korrekt. For så vidt angår flyveoperationer tager SonAir hensyn til alle krav, når de udformer tjenestelister. Eftersom der imidlertid var visse uoverensstemmelser i visse af fortegnelserne om personaleuddannelse, bør SonAir træffe passende foranstaltninger til at sikre, at procedurerne defineres og følges konsekvent.

(18)

Heli Malongo driver et fuldt ud IT-baseret og integreret system til overensstemmelsesovervågning, sikkerhedsledelse og monitorering af flyvedata. Samspillet mellem disse systemer er funktionelt. De gældende og godkendte driftshåndbøger afspejler de udførte operationer og er i overensstemmelse med Angolas gældende regler. Heli Malongo har udviklet og implementeret et funktionelt og solidt kvalitetssikringssystem til vedligehold. Håndbogen om kontrol med vedligehold og håndbogen om vedligeholdelsesprocedurer, som er udarbejdet af Heli Malongo, er blevet godkendt af INAVIC og er baseret på anbefalinger fra luftfartøjsproducenten. Faciliteterne er passende og velorganiserede, og der er særlige kontrollerede områder til opbevaring og værktøjer, inklusive kalibrerede værktøjer. Vedligeholdelsesteknikerne er tilstrækkeligt uddannede i de relevante luftfartøjstyper, og de har adgang til de påkrævede instruktioner til sikring af fortsat luftdygtighed.

(19)

Den 3. april 2019 hørte Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed INAVIC og luftfartselskaberne TAAG og Heli Malongo. INAVIC fremlagde, hvilke tiltag man havde gennemført efter EU's vurderingsbesøg på stedet, herunder ændringer af Angolas lovgivningsmæssige ramme. I marts 2019 blev den nye lov om civil luftfart godkendt, og i henhold til denne lov vil INAVIC fremover blive anerkendt som en administrativt og økonomisk uafhængig enhed. INAVIC orienterede Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om sit engagement i at forbedre organisationens effektive gennemførelse af de internationale sikkerhedsstandarder til et niveau over 60 %, og til det formål vil INAVIC modtage teknisk bistand udefra. Ydermere har INAVIC inden udgangen af 2019 til hensigt at udarbejde og implementere en kvalitetssikringsfunktion og en integreret metode, der muliggør ensartethed og fælles elektronisk adgang til al organisationens tekniske dokumentation.

(20)

INAVIC har gjort fremskridt med gennemførelsen af de internationale sikkerhedsstandarder. Kommissionen glæder sig over den indsats, der er gjort, og opfordrer Angolas myndigheder og INAVIC til at fortsætte på samme måde. Imidlertid giver den dokumentation, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt, og som især stammer fra EU's vurderingsbesøg på stedet, ikke lejlighed til at konkludere, at de fremskridt, der er gjort, er tilstrækkelige til at fjerne alle luftfartsselskaber, der er registreret i Angola, og som INAVIC fører tilsyn med, fra bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006. Det står dog klart, at INAVIC yderligere skal forbedre sit sikkerhedstilsynssystem, uddannelsen af inspektører og standardiseringen af inspektørernes arbejdsmetoder.

(21)

Under høringen fremlagde TAAG og Heli Malongo deres planer for afhjælpende foranstaltninger til at efterkomme de bemærkninger og anbefalinger, som EU's vurderingsbesøg på stedet gav anledning til. Dele af de tiltag, der er beskrevet i planerne for afhjælpende foranstaltninger, er allerede gennemført. Under høringen hævdede begge luftfartsselskaber, at de havde indført solide og funktionelle systemer til at styre forskellige operationer.

(22)

Kommissionen konkluderer, at TAAG og Heli Malongo begge er i stand til at sørge for sikker gennemførelse af deres respektive operationer. Kommissionen finder, at der er tilstrækkeligt bevis for, at begge luftfartsselskaber overholder de gældende regler i Angola og de internationale sikkerhedsstandarder. EASA har for TAAG's vedkommende bekræftet, at luftfartsselskab i øjeblikket ikke giver anledning til specifikke sikkerhedsmæssige betænkeligheder i forbindelse med TCO og SAFA.

(23)

I overensstemmelse med de fælles kriterier i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005 konkluderer Kommissionen, at Heli Malongo bør fjernes fra bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006, og at TAAG bør fjernes fra bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006. Derfor bør listerne over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen, som fremgår af bilag A og bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006 ændres.

(24)

Medlemsstaterne bør fortsat kontrollere Angolas faktiske overholdelse af de relevante internationale sikkerhedsstandarder ved hjælp af prioritering af rampeinspektioner, som udføres hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Angola, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 965/2012.

(25)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen se sig nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Hviderusland

(26)

Den 17. september 2018 indledte Kommissionen i forlængelse af sikkerhedsmangler påpeget af EASA inden for rammerne af TCO-godkendelsesproceduren samråd med Hvideruslands luftfartsmyndighed (»AD-BLR«) i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 473/2006.

(27)

Fra den 11. til den 15. marts 2019 gennemførte eksperter fra Kommissionen, EASA og medlemsstaterne et EU-vurderingsbesøg på stedet i Hviderusland på AD-BLR's kontorer og hos en række luftfartsselskaber, der er certificeret i Hviderusland, nemlig Belavia Belarusian Airlines (»Belavia«), Rubystar Airways og Transaviaexport Airlines.

(28)

Under EU's vurderingsbesøg på stedet fremlagde AD-BLR dokumentation for væsentlige ændringer i luftfartsmyndighedens funktionsmåde, herunder vedtagelse af nye instrukser, nye interne håndbøger og tjeklister samt oprettelse af et særligt inspektorat under transportministeriet, som er ansvarlig for luftfartssektoren og ansættelse af nye inspektører. Tiltagene blev igangsat i juni 2018 med en ændring af luftfartsloven, og de blev intensiveret efter indledningen af samråd mellem Kommissionen og AD-BLR den 17. september 2018. I 2018 indledte AD-BLR også en fornyelse af certificeringen af alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Hviderusland. Da EU's vurderingsbesøg på stedet fandt sted, havde AD-BLR allerede fornyet certificering af to luftfartsselskaber. Dette viser, at der er blevet gjort en stor indsats for at forbedre overholdelsen af de internationale sikkerhedskrav.

(29)

Selv om det var vanskeligt at udveksle oplysninger i 2018, var informationsstrømmen blevet forbedret under EU's vurderingsbesøg på stedet. Resultaterne af EU's vurderingsbesøg på stedet viser imidlertid, at der er behov for at fastlægge og gennemføre en omfattende køreplan med kontrol af processer og en tæt opfølgning for at sikre korrekt identifikation og afhjælpning af sikkerhedsrisici. Under EU's vurderingsbesøg på stedet fremlagde AD-BLR dokumentation vedrørende myndighedens årlige tilsynsprogram for luftfartsselskaber, der er certificeret i Hviderusland. Selv om AD-BLR var i gang med at ansætte det nødvendige kvalificerede personale på besøgstidspunktet, havde myndigheden endnu ikke tilstrækkeligt personale til at kunne gennemføre alle de nødvendige tilsynsaktiviteter. Det blev også bemærket, at effektiviteten af tilsynsaktiviteterne kunne forbedres yderligere, hvis de i højere grad blev drevet af resultaterne af en solid sikkerhedsrisikovurdering

(30)

Evalueringen af de tre førnævnte luftfartsselskaber havde til formål at kontrollere AD-BLR's evne til at sikre, at alle flyveoperationer foretaget af luftfartsselskaber, der er certificeret i Hviderusland, gennemføres i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder. Under EU's vurderingsbesøg på stedet blev det konkluderet, at der skal ske forbedringer, navnlig i forbindelse med tilsynsaktiviteterne vedrørende luftfartsselskaber, der er certificeret i Hviderusland. Ikke desto mindre blev der ikke identificeret nogen umiddelbar sikkerhedsrisiko, som ville kræve yderligere foranstaltninger ud over dem, der allerede er truffet af EASA under TCO-godkendelsesproceduren.

(31)

Den 3. april 2018 hørte Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed AD-BLR. Delegationen fra AD-BLR, som bestod af én enkelt person, informerede om en række foranstaltninger, der er truffet for yderligere at forbedre luftfartssikkerheden i Hviderusland, herunder navnlig ansættelse og uddannelse af personale, revision af luftfartsbestemmelser og -procedurer og udrulning af nye digitale teknologier til støtte for tilsynsaktiviteterne. Selv om nogle af oplysningerne var nyttige for Udvalget for Luftfartssikkerhed, lykkedes det ikke altid AD-BLR at give præcise svar på de spørgsmål, der blev stillet af Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(32)

Kommissionen finder på grundlag af de tilgængelige oplysninger, herunder resultaterne af EU's vurderingsbesøg på stedet i marts 2019 og den korrigerende handlingsplan, der blev fremsendt den 29. marts 2019, at AD-BLR siden juni 2018 har gjort fremskridt med implementeringen af de internationale sikkerhedsstandarder. Imidlertid bør AD-BLR stadig sikre tilstrækkeligt med ressourcer til myndighedens luftfartsikkerhedsaktiviteter. Kommissionen finder også, at alle forbindelser mellem politiske hensyn og sikkerhedshensyn bør undgås.

(33)

Selv om der foreligger dokumentation, der tyder på, at foranstaltninger iværksat af AD-BLR allerede bidrager til at styrke myndighedens evne til at føre tilsyn med luftfartsaktiviteterne i Hviderusland, bør myndighedens evne til at sikre, at flyveoperationer udført af luftfartsselskaber, der er certificeret i Hviderusland, gennemføres i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder, forbedres yderligere. I overensstemmelse med de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber fra Hviderusland.

(34)

Medlemsstaterne bør fortsat kontrollere Hvideruslands faktiske overholdelse af de relevante internationale sikkerhedsstandarder ved hjælp af prioritering af rampeinspektioner, som udføres hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Hviderusland, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 965/2012.

(35)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen se sig nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Den Dominikanske Republik

(36)

Luftfartsselskaber fra Den Dominikanske Republik har aldrig været opført i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006. Den 20. marts 2019 underrettede EASA Kommissionen om sikkerhedsmangler identificeret inden for rammerne af TCO-godkendelsesproceduren. Fem luftfartsselskaber, som er certificeret af Instituto Dominicano de Aviación Civil (»IDAC«), har ansøgt om en TCO-godkendelse, men kun to af dem, nemlig Helidosa Aviation Group, S.A. og Servicios Aéreos Profesionales, S.A., er blevet godkendt. Den 15. marts 2019 suspenderede EASA godkendelsen af Servicios Aéreos Profesionales, S.A. af sikkerhedsmæssige årsager. Luftfartsselskaberne Dominican Wings, S.A. og Sky High Aviation Services, S.R.L. trak deres ansøgninger tilbage under EASA's indledende vurdering. Luftfartsselskabet Air Century, S.A. trak sin ansøgning tilbage i 2017, idet virksomheden ikke kunne påvise, at den overholdt de gældende sikkerhedsstandarder, og ansøgte igen i 2018.

(37)

Resultaterne af analysen af rampeinspektionerne, som blev gennemført i forbindelse med SAFA-programmet, viser, at SAFA-kvotienten for luftfartsselskaber, der er certificeret af IDAC, ligger over verdensgennemsnittet. Det forhold, at visse SAFA-anmærkninger blev gentaget, tyder på, at der ikke er nogen hensigtsmæssig sikkerhedskultur. Imidlertid er det samlede antal SAFA-inspektioner begrænset. Kommissionen besluttede at indlede samråd med IDAC i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 473/2006.

(38)

I overensstemmelse med de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber fra Den Dominikanske Republik.

(39)

Medlemsstaterne skal fortsat kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af prioritering af rampeinspektioner, som udføres hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Dominikanske Republik, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 965/2012.

(40)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen se sig nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Gabon

(41)

Samrådene mellem Kommissionen og Gabons kompetente myndigheder, Agence Nationale de l'Aviation Civile (»ANAC«), fortsatte med henblik på at overvåge ANAC's fremskridt med at sikre, at myndighedens system for tilsyn med flyvesikkerheden lever op til de internationale sikkerhedsstandarder. I den forbindelse informerede ANAC Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at styrke implementeringen af kritiske elementer, samt om de foreløbige resultater af ICVM-besøget (ICAO Coordinated Validation Mission), som blev gennemført fra den 29. januar til den 6. februar 2019.

(42)

Kommissionen kan ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger fuldt ud fastslå ANAC's evne til at sikre, om de flyveoperationer, der udføres af luftfartsselskaber, som er certificeret i Gabon, er i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder. Følgelig vil der blive anmodet om yderligere oplysninger og et teknisk møde med henblik på at drøfte sikkerhedstilsynet i Gabon.

(43)

Den 2. april 2019 sendte de kompetente myndigheder i Gabon Kommissionen dokumentation for, at luftfartsselskaberne Afric Aviation, Allegiance Air Tourist, Sky Gabon og Nouvelle Air Affaires Gabon ikke længere har et gyldigt Air Operator's Certificate (»AOC«). Derfor bør disse luftfartsselskaber fjernes fra listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen.

(44)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen, at listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen bør ændres for at lade Afric Aviation, Allegiance Air Tourist og Sky Gabon udgå af bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 og lade luftfartsselskabet Nouvelle Air Affaires Gabon udgå af bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006.

Luftfartsselskaber fra Indonesien

(45)

Alle luftfartsselskaber fra Indonesien blev fjernet fra bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 i juni 2018, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/871 (7). Med henblik på at kontrollere systemet for tilsynet med flyvesikkerheden i Indonesien yderligere holder Kommissionen og Indonesiens generaldirektorat for civil luftfart (»DGCA Indonesia«) fortsat samråd, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 473/2006. I den forbindelse sendte DGCA Indonesia ved brev af 28. februar 2019 yderligere oplysninger og en ajourføring om tilsynsaktiviteterne for perioden fra september 2018 til februar 2019. Oplysningerne omfattede en liste over de luftfartsselskaber, der er certificeret i Indonesien, over registrerede luftfartøjer og over sikkerhedstilsynsaktiviteter, håndhævelsesforanstaltninger truffet af DGCA Indonesia og en ajourført status over myndighedens planer for afhjælpende foranstaltninger (»CAP«), som var en følge af EU-vurderingsbesøget på stedet i marts 2018. DGCA Indonesia fremlagde også en ajourføring af gennemførelsen af handlingsplanen for performancebaseret navigation (»PBN«) og den tekniske bistand, som DGCA Indonesia har ydet.

(46)

Ved e-mail af 16. januar informerede DGCA Indonesia om en reorganisering af myndigheden, som har til formål at bringe dens processer i overensstemmelse med ICAO's standarder og anbefalede praksis. DGCA Indonesia har også holdt Kommissionen underrettet om de alvorlige hændelser, der har involveret indonesiske luftfartsselskaber.

(47)

For så vidt angår listen over luftfartsselskaber, luftfartøjer og tilsynsaktiviteter udstedte DGCA Indonesia et nyt AOC Del-121 og et nyt AOC Del-135. For så vidt angår trufne håndhævelsesforanstaltninger suspenderede DGCA Indonesia et AOC Del-121, tilbagekaldt et godkendelsescertifikat, suspenderede et pilotcertifikat og pålagde tre administrative sanktioner over for Del-135 AOC-indehavere. DGCA Indonesia har styrket tilsynet med den lægelige del af licenstildelingen som reaktion på de problemer, der blev påpeget under EU's vurderingsbesøg på stedet i marts 2018, og myndigheden har suspenderet syv akkrediterede indehavere af flyvelægelicenser.

(48)

Som opfølgning på anbefalingen vedrørende PBN-gennemførelsen forventer Indonesien ved udgangen af 2019 at have indført PBN-procedurer i 19 ud af 27 internationale lufthavne. Indførelsen af PBN i indenrigslufthavne og fjerntliggende lufthavne skrider frem, men ikke i samme tempo.

(49)

DGCA Indonesia har også oplyst Kommissionens tjenestegrene om status på de afhjælpende foranstaltninger, der er blevet igangsat som følge af ICVM-besøget (ICAO Coordinated Validation Mission), som fandt sted i 2017. Den 25. juli 2018 reviderede ICAO CAP på luftdygtighedsområdet. Alle afhjælpende foranstaltninger er blevet helt eller delvist godkendt af ICAO.

(50)

Kommissionen har undersøgt oplysningerne og ved brev af 6. marts 2019 anmodet om supplerende oplysninger, nemlig hvor mange interne procedurer i DGCA Indonesia, der stadig mangler at blive afsluttet, om fristerne for et af luftfartsselskaberne, som ikke blev overholdt, og om den nylige fusion mellem Garuda Indonesia og Sriwijaya. Den 20. marts 2019 fremsendte DGCA Indonesia de oplysninger, der var blevet anmodet om. Efter nærmere undersøgelse finder Kommissionen, at de fleste af de forklaringer, der blev afgivet om CAP, alvorlige hændelser og håndhævelsesforanstaltninger er tilstrækkelige. Som følge heraf blev de fleste af resultaterne af CAP lukket og de foreslåede nye afslutningsfrister blev godkendt.

(51)

Efter dødsulykken med Lion Airs flyvning JT610 den 29. oktober 2018 har DGCA Indonesia løbende oplyst Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet. I kølvandet på ulykken med Ethiopian Airlines' flyvning ET302 den 10. marts 2019 oplyste DGCA Indonesia Kommissionen om sin beslutning om som sikkerhedsforanstaltning at give Lion Airs og Garuda Indonesias flåder af Boeing 737 MAX-fartøjer flyveforbud.

(52)

Ifølge de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen derfor, at ikke der på nuværende tidspunkt er nogen grund til at ændre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for luftfartsselskaber fra Indonesien.

(53)

Medlemsstaterne bør fortsat kontrollere Indonesiens faktiske overholdelse af de relevante internationale sikkerhedsstandarder ved hjælp af prioritering af rampeinspektioner, som udføres hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Indonesien, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 965/2012.

(54)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen se sig nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Moldova

(55)

I september 2018 oplyste Kommissionen Moldovas civile luftfartsmyndighed (»CAAM«) om visse sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved luftfartsselskaber, der er certificeret af CAAM. Samtidig oplyste Kommissionen CAAM om indledningen af samråd, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 473/2006.

(56)

Fra den 11. til den 15. februar 2019 gennemførte eksperter fra Kommissionen, EASA og medlemsstaterne et EU-vurderingsbesøg på stedet i Moldova på CAAM's kontorer og hos en række luftfartsselskaber, der er certificeret i Moldova, nemlig Air Moldova, Fly Pro og Terra Avia.

(57)

Ifølge eksperternes rapport har CAAM en tilgang til luftfartssikkerhed, som mangler tidssvarende teknikker til forvaltning af flyvesikkerheden. Den lovgivningsmæssige ramme bør ajourføres, eftersom ikke alle ændringer af ICAO-bilagene er blevet indarbejdet i Moldovas regler. CAAM arbejder på nuværende tidspunkt på at gennemføre EU's regler, jf. aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Unionen og dens medlemsstater og Republikken Moldova af 2012.

(58)

CAAM mangler at indføre solide interne mekanismer og procedurer for omsættelse af den eksisterende retlige og tekniske ramme til rutinemæssige aktiviteter i organisationen. CAAM bør derfor forbedre sin kvalitetsstyringsfunktion. CAAM's afdeling for flyveoperationer har indført interne processer og procedurer, men de overholdes ikke. Under EU's vurderingsbesøg på stedet blev der identificeret visse udviklingsområder, herunder navnlig behovet for nøje at overholde certificeringsprocessen, behovet for bedre sporbarhed i forbindelse med revision og godkendelse af håndbøger og behovet for at styrke afdelingen for flyveoperationers tilsynsforpligtelser. CAAM har ikke indført noget system for tilsyn med delegeret teoretisk viden og praktiske undersøgelser på området for licensaktiviteter. Ydermere bør registreringen forbedres, navnlig for så vidt angår tilsynsaktiviteternes sporbarhed.

(59)

De uddannelsesprogrammer, der er udviklet af CAAM's luftdygtighedskontor, er ikke i overensstemmelse med de etablerede procedurer på området, og de er ikke tilstrækkelige til at bevare det krævede niveau af viden, færdigheder, kompetencer og kvalifikationer, der kræves af luftdygtighedspersonalet. De audit og inspektioner, der gennemføres af CAAM's luftdygtighedskontor, bør styrkes, eftersom EU's vurderingsbesøg på stedet afslørede problemer hos moldoviske luftfartsselskaber, som burde være blevet identificeret under CAAM's egne tilsynsaudit.

(60)

Air Moldova, Moldovas største luftfartsselskab, har indført et velfungerende og solidt sikkerhedsstyringssystem, som genererer brugbare data til luftfartsselskabet. Kvalitetsstyringssystemet er solidt og funktionelt og kræver kun mindre forbedringer. Virksomhedens øverste ledelse har en god forståelse af systemet og bruger det til at identificere risici og træffe de nødvendige foranstaltninger for at nedbringe de alvorligste risici. Luftfartsselskabets operationer understøttes af kvalificerede teknikere og linjestationer med vedligeholdelseskapacitet. Organisationen har fremvist et solidt og velstruktureret system til at kontrollere forskellige aspekter for at sikre fortsat luftdygtighed. Air Moldova har udarbejdet de krævede håndbøger med politikker og tilhørende procedurer, som er godkendt af CAAM. Certificeringspersonalet er tilstrækkeligt uddannet i de forskellige typer luftfartøjer. Under EU's vurderingsbesøg på stedet blev der ikke påpeget nogen alvorlige mangler.

(61)

Fly Pro er et luftfragtselskab, som både har et sikkerhedsstyringssystem og et kvalitetsstyringssystem. Under EU's vurderingsbesøg på stedet blev der identificeret visse mangler ved disse systemer, som kræver udbedring. Fly Pros SMS-manual bør ajourføres i overensstemmelse med Moldovas lovgivning og de internationale sikkerhedsstandarder. Luftfartsselskabet kunne i kvalitetsstyringssystemet ikke påvise, at alle audits i det årlige auditprogram var blevet gennemført. Endvidere fungerede det administrative system til kontrol af resultaterne ikke korrekt. Fly Pro har udarbejdet en driftshåndbog, men den gældende udgave af håndbogen afspejler ikke de godkendte operationer eller godkendelser. Vedligeholdelsesprogrammet er ikke ajourført, fordi alle nye inspektioner, der blev indført ved den seneste rapport fra vedligeholdelseseftersynsudvalget, som er udstedt af den organisation, der er ansvarlig for typegodkendelsen, blev indført med et forkert interval. Evalueringen af Fly Pro har vist funktionelle problemer med den operationelle kontrol, uddannelses- og registreringsstyring, samt kvalitetsstyringssystemet, som ikke er i stand til at identificere manglerne.

(62)

Terra Avia er et privat luftfartsselskab fra Moldova, der har sin operationelle base i Sharjah International Airport, De Forenede Arabiske Emirater. Terra Avias SMS-manual bør ajourføres i overensstemmelse med Moldovas lovgivning og de internationale sikkerhedsstandarder. Derudover gennemfører Terra Avia ikke alle aktiviteter i overensstemmelse med kravene i SMS-manualen (risikostyring foretages kun overfladisk, flyvesikkerhedsfremmende foranstaltninger er ikke fuldt ud implementeret, og der er ikke fortaget nogen sikkerhedsaudits). Terra Avia har ikke etableret nogen effektiv operationel kontrol af start, fortsættelse, omdirigering eller afbrydelse af en flyvning. Ydermere er luftfartsselskabets vedligeholdelsesprogram ikke ajourført. Selv om de luftfartøjer, som Terra Avia benytter, klart ligger under de anvendelsestal, der skal til for at rapporten fra vedligeholdelseseftersynsudvalget og vedligeholdelsesplanlægningsdata finder anvendelse, har luftfartsselskabet ikke overvejet at udarbejde og implementere et vedligeholdelsesprogram for flåder med lave anvendelsestal. Terra Avia kunne ikke demonstrere, hvordan virksomheden lever op til sit ansvar for fortsat luftdygtighed. Luftfartsselskabet var heller ikke i stand til at dokumentere status for overholdelse af vedligeholdelsesprogrammet. Under EU's vurderingsbesøg på stedet blev det konstateret, at oplysningerne om reservedele med begrænset levetid var ufuldstændige. Endelig var Terra Avia ikke i stand til at påvise, at alle de krævede elementer i flyvebesætningens uddannelses- og kontrolprogram var omfattet af omskolingskurset og den periodiske træning. Terra Avia har udarbejdet et system til at kontrollere flyve- og kabinebesætningernes flyveperiode, tjenesteperiode og hviletider, men systemet havde ikke nogen meddelelsesfunktion, hvis nogen af disse ikke blev overholdt.

(63)

Efter EU-vurderingsbesøget på stedet i 2019 gennemførte CAAM en sikkerhedsanalyse og lavede et udkast til en CAP med henblik på at afhjælpe de bemærkninger, der blev fremsat under besøget. Kommissionen finder, at analysen er omfattende og opstiller specifikke frister for foranstaltningerne. Dog skal der gøres en væsentlig indsats for at gennemføre alle de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsanalysen. Ydermere er der tillige med at den faktiske implementering af sikkerhedsanalysen udestår, blevet påpeget yderligere sikkerhedsrisici under EU's vurderingsbesøg på stedet i 2019, som fortsat ikke er afhjulpet.

(64)

Den 2. april 2019 hørte Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed CAAM og luftfartselskaberne Air Moldova, Fly One og Aerotranscargo. CAAM præsenterede sin nuværende organisationsstruktur, herunder nærmere oplysninger om den arbejdsstyrke, der er tilknyttet afdelingen for luftdygtighed og afdelingen for flyveoperationer. CAAM fremlagde nærmere oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet siden det seneste møde med Udvalget for Luftfartssikkerhed i november 2018, herunder oplysninger om uddannelsen af de operationelle inspektører, om rekrutteringsprocessen for nye inspektører og om de foranstaltninger, der er truffet mod en række luftfartsselskaber, der er registreret i Moldova. Tillige hermed fremlagde CAAM oplysninger om status for og planlægning af harmoniseringen af Moldovas lovgivning med Unionens regelsæt og revision af interne procedurer og håndbøger. CAAM fremlagde en sammenfatning af de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet hvad angår de bemærkninger, som eksperterne fremsatte i løbet af EU's vurderingsbesøg på stedet i 2019. CAAM oplyste ydermere Kommissionen, at Fly Pros og Terra Avias AOC var blevet suspenderet.

(65)

CAAM oplyste også, at organisationen siden begyndelsen af 2019 er blevet omstruktureret til en offentlig institution, der finansieres over statsbudgettet. Kommissionen finder, at alle forbindelser mellem politiske hensyn og sikkerhedshensyn bør undgås. I den forbindelse vil CAAM skulle vise, at organisationen er helt og aldeles uafhængig i sin beslutningsproces på trods af den nye institutionelle ramme.

(66)

I overensstemmelse med de tilgængelige oplysninger, herunder resultaterne af EU's vurderingsbesøg på stedet og de oplysninger, der blev fremlagt under høringen, finder Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, at CAAM kun har begrænset kapacitet til at føre tilsyn med luftfartsaktiviteterne i Moldova, og der er derfor behov for væsentlige yderligere forbedringer for at afværge opstående sikkerhedsmangler.

(67)

Air Moldova fremlagde sin CAP til at imødekomme de bemærkninger og anbefalinger, der blev afgivet under EU's vurderingsbesøg på stedet. Planen indeholder afhjælpende foranstaltninger og forebyggende tiltag, som er baseret på en solid analyse af de grundlæggende årsager. EASA har i den forbindelse bekræftet, at luftfartsselskabet i øjeblikket ikke giver anledning til specifikke sikkerhedsmæssige betænkeligheder i et TCO- og SAFA-perspektiv.

(68)

Fly One gav et overblik over virksomheden, herunder den nuværende flåde og de tilgængelige ressourcer og faciliteter. Den beskrev sit sikkerhedsstyringssystem og sit kvalitetsstyringssystem som solide og veludviklede systemer. Luftfartsselskabet anvender en række softwareværktøjer til at integrere sikkerheds-, kvalitets- og risikostyringsdata, og det har en effektiv kontrol af sine flyveoperationer. EASA har i den forbindelse bekræftet, at luftfartsselskabet i øjeblikket ikke giver anledning til specifikke sikkerhedsmæssige betænkeligheder i et TCO- og SAFA-perspektiv.

(69)

Aerotranscargo præsenterede sit kvalitetsstyringssystems og sikkerhedsstyringssystems virkemåde og struktur. Virksomheden oplyste også om sit engagement for at forbedre sine sikkerhedsforhold og sin sikkerhedskultur. EASA har i den forbindelse bekræftet, at luftfartsselskabet i øjeblikket ikke giver anledning til specifikke sikkerhedsmæssige betænkeligheder i et TCO- og SAFA-perspektiv.

(70)

På grundlag af de tilgængelige oplysninger og ifølge de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen derfor, at der på nuværende tidspunkt er grund til at opføre alle luftfartsselskaber fra Moldova på listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen med undtagelse af Air Moldova, Fly One og Aerotranscargo.

(71)

Medlemsstaterne bør fortsat kontrollere Moldovas faktiske overholdelse af de relevante internationale sikkerhedsstandarder ved hjælp af prioritering af rampeinspektioner, som udføres hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Moldova, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 965/2012.

(72)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen se sig nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Nepal

(73)

Kommissionen anmodede ved brev af 29. oktober 2018 de kompetente myndigheder i Nepal, Civil Aviation Authority of Nepal (»CAAN«), om en fortegnelse over dokumenter og foranstaltninger, der skal gennemføres.

(74)

Ved brev af 9. december 2018 fremlagde CAAN al den ønskede dokumentation. Kommissionen konkluderede, at den fremsendte dokumentation var velstruktureret, og indholdet tilfredsstillende. CAAN har gjort en betydelig indsats for at forbedre systemet for tilsyn med flyvesikkerheden i Nepal. Imidlertid finder Kommissionen, at der er behov for yderligere betydelige forbedringer for at afhjælpe de eksisterende sikkerhedsmangler. Kommissionen bemærker ydermere, at raten for ulykker og indberetningspligtige hændelser stadig er særligt høj i Nepal. Den seneste hændelse fandt sted den 27. februar 2019, hvor en helikopter Eurocopter AS350 fra Air Dynasty styrtede ned i den østlige bjergregion Taplejung, Nepal. Inden det kan overvejes at ophæve driftsforbuddet for alle luftfartsselskaber, der er registreret i Nepal, skal ulykkeskvotienten i landet forbedres væsentligt.

(75)

I overensstemmelse med de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber fra Nepal.

Luftfartsselskaber fra Rusland

(76)

Kommissionen, EASA og medlemsstaternes kompetente myndigheder har fortsat nøje overvåget sikkerhedsforholdene hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Rusland og beflyver Unionen, herunder gennem prioritering af de rampeinspektioner, som er udført hos visse russiske luftfartsselskaber i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012.

(77)

Den 22. marts 2019 mødtes repræsentanter fra Kommissionen, EASA og medlemsstaterne med repræsentanter for den russiske føderale lufttransportmyndighed (»FATA«) med henblik på at se på sikkerhedsforholdene hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Rusland, på baggrund af rampeinspektionsrapporter, der er udført i perioden mellem 19. september 2018 og 22. marts 2019, og på at identificere tilfælde, hvor FATA's tilsynsaktiviteter skulle forbedres.

(78)

Under mødet så Kommissionen nærmere på resultaterne af SAFA-rampeinspektionerne hos et af de luftfartsselskaber, der er certificeret i Rusland, og den bemærkede FATA's beslutning om at begrænse AOC til indenrigsflyvninger. I lyset af det store antal ansøgninger om TCO-godkendelser, som ikke har resulteret i TCO-godkendelser fra EASA (19 godkendelser ud af 62 ansøgninger), bad Kommissionen FATA om at gennemgå de pågældende luftfartsselskabers sikkerhedsforhold inden næste møde med Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(79)

På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder de oplysninger, der blev fremlagt af FATA på mødet den 22. marts 2019, finder Kommissionen, at FATA på nuværende tidspunkt har den nødvendige evne og vilje til at afhjælpe sikkerhedsmangler. På dette grundlag har Kommissionen konkluderet, at der ikke var behov for at høre de russiske luftfartsmyndigheder eller nogen af de luftfartsselskaber, der er certificeret i Rusland, i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(80)

Ifølge de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen ved at optage luftfartsselskaber fra Rusland på denne.

(81)

Medlemsstaterne bør fortsat kontrollere russiske luftfartsselskabers faktiske overholdelse af de relevante internationale sikkerhedsstandarder gennem prioritering af rampeinspektioner i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012.

(82)

Hvis disse inspektioner afslører en umiddelbar sikkerhedsrisiko som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen pålægge de pågældende luftfartsselskaber, der er certificeret i Rusland, et driftsforbud og inkludere dem i bilag A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006.

Luftfartsselskaber fra Venezuela

(83)

Den 6. marts 2017 ansøgte Avior Airlines, der er certificeret i Venezuela, EASA om en TCO-godkendelse. EASA vurderede ansøgningen i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) nr. 452/2014. Den 4. oktober 2017 afviste EASA af sikkerhedsmæssige årsager Avior Airlines' TCO-ansøgning.

(84)

Den 14. november 2017 hørte Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (»INAC«) og Avior Airlines i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. Efter høringen i november 2017 ændrede Kommissionen listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen, og luftfartsselskabet Avior Airlines blev opført i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 (8).

(85)

Efter et teknisk møde, som blev afholdt den 29. august 2018, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005, deltog INAC den 14. november 2018 i en høring med Udvalget for Luftfartssikkerhed. Selv om visse elementer af et tilsynssystem blev gennemført og virkede passende med hensyn til struktur, tilsynspersonaleressourcer, dokumenterede procedurer og planlægning af inspektioner, viser en analyse af de tilgængelige oplysninger en række uoverensstemmelser. Imidlertid var disse uoverensstemmelser ikke af en sådan art, at de berettiger, at alle luftfartsselskaber fra Venezuela opføres i bilag A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006.

(86)

Venezuela har løbende underrettet om status på landets overvågningsforpligtelser. Den 17. januar 2019 anmodede Kommissionen INAC om at fremlægge oplysninger om tre venezuelanske luftfartsselskaber, Avior Airlines, Estelar Latinoamericana og Conviasa. Denne anmodning omfattede alle inspektionsrapporter inden for områderne operationer, luftdygtighed, personcertificering og flyvemedicin, som blev gennemført af INAC i 2017 og 2018 hos disse luftfartsselskaber, og alle inspektionsrapporter hos de vedligeholdelsesorganisationer, der arbejder for de tre venezuelanske luftfartsselskaber. En lignende anmodning blev fremsat for uddannelsescentrene. Tillige hermed anmodede Kommissionen om alle rapporter fra rampeinspektioner, som var gennemført hos venezuelanske luftfartsselskaber, herunder afhjælpende foranstaltninger og opfølgningsforanstaltninger igangsat af INAC. INAC fremsendte rettidigt alle de ønskede oplysninger, som Kommissionen vil fortsætte med at analysere, og den vil om nødvendigt anmode om yderligere oplysninger.

(87)

Ifølge oplysningerne fra INAC den 1. april 2019 har Avior Airlines fået et IOSA-certifikat. EASA har meddelt, at Avior Airlines har til hensigt at indgive en ny ansøgning om TCO-godkendelse.

(88)

I overensstemmelse med de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber fra Venezuela.

(89)

Medlemsstaterne bør fortsat kontrollere Venezuelas faktiske overholdelse af de relevante internationale sikkerhedsstandarder ved hjælp af prioritering af rampeinspektioner, som udføres hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Venezuela, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 965/2012.

(90)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

(91)

I betragtning af betydningen for sikkerheden anerkendes det i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2111/2005, at det er nødvendigt at træffe hurtige afgørelser og om nødvendigt skabe mulighed for en hasteprocedure. For at beskytte følsomme oplysninger og minimere de kommercielle virkninger er det derfor afgørende, at afgørelser om at ajourføre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen, offentliggøres og træder i kraft straks efter vedtagelsen.

(92)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor ændres.

(93)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 2111/2005 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag A erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag B erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2019.

På Kommissionens vegne

For formanden

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 8).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2009 af 13. juli 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (EUT L 182, 15.7.2009, s. 4).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2008 af 14. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (EUT L 306, 15.11.2008, s. 47).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/871 af 14. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen (EUT L 152, 15.6.2018, s. 5).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2215 af 30. november 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen (EUT L 318, 2.12.2017, s. 1).


BILAG I

Bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 affattes således:

»BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER MED DRIFTSFORBUD I UNIONEN, MED UNDTAGELSER (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (»AOC«) eller licens

ICAO-designatorkode på tre bogstaver

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Den Islamiske Republik Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Afghanistan, herunder:

 

 

Den Islamiske Republik Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Den Islamiske Republik Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Den Islamiske Republik Afghanistan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Angola, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen TAAG Angola Airlines og Heli Malongo, herunder:

 

 

Republikken Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Republikken Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Ukendt

Republikken Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Republikken Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Ukendt

Republikken Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Ukendt

Republikken Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Ukendt

Republikken Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Republikken Angola

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Republikken Congo, herunder:

 

 

Republikken Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republikken Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Ukendt

Republikken Congo

EMERAUDE

RAC06-008

Ukendt

Republikken Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republikken Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republikken Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Ukendt

Republikken Congo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Ukendt

Republikken Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republikken Congo

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), herunder:

 

 

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Djibouti, herunder:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Ukendt

DAO

Djibouti

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder:

 

 

Ækvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ækvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Ukendt

Ækvatorialguinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Eritrea, herunder:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC nr. 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC nr. 005

NAS

Eritrea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Gabonesiske Republik, undtagen Afrijet Business Service, der er optaget i bilag B, herunder:

 

 

Den Gabonesiske Republik

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Den Gabonesiske Republik

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Den Gabonesiske Republik

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder:

 

 

Den Kirgisiske Republik

AIR BISHKEK (tidligere EASTOK AVIA)

15

EAA

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Den Kirgisiske Republik

HELI SKY

47

HAC

Den Kirgisiske Republik

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Den Kirgisiske Republik

S GROUP INTERNATIONAL (tidligere S GROUP AVIATION)

45

IND

Den Kirgisiske Republik

SKY BISHKEK

43

BIS

Den Kirgisiske Republik

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Den Kirgisiske Republik

SKY WAY AIR

39

SAB

Den Kirgisiske Republik

TEZ JET

46

TEZ

Den Kirgisiske Republik

VALOR AIR

07

VAC

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia.

 

 

Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Libyen, herunder:

 

 

Libyen

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libyen

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libyen

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libyen

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libyen

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libyen

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libyen

PETRO AIR

025/08

PEO

Libyen

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Moldova, undtagen Air Moldova, Fly One og Aerotranscargo, herunder:

 

 

Republikken Moldova

CA Î.M »TANDEM AERO« SRL

MD005

TDM

Republikken Moldova

Î.M »VALAN ICC« SRL

MD009

VLN

Republikken Moldova

CA »AIM AIR« SRL

MD015

AAM

Republikken Moldova

CA »OSCAR JET« SRL

MD017

OSJ

Republikken Moldova

CA »AIR STORK« SRL

MD018

MSB

Republikken Moldova

Î M »MEGAVIATION« SRL

MD019

ARM

Republikken Moldova

CA »PECOTOX-AIR« SRL

MD020

PXA

Republikken Moldova

CA »TERRA AVIA« SRL

MD022

TVR

Republikken Moldova

CA »FLY PRO« SRL

MD023

PVV

Republikken Moldova

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Nepal, herunder:

 

 

Republikken Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Ukendt

Republikken Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Ukendt

Republikken Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Republikken Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Ukendt

Republikken Nepal

GOMA AIR

064/2010

Ukendt

Republikken Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Republikken Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Ukendt

Republikken Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Ukendt

Republikken Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Ukendt

Republikken Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Ukendt

Republikken Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Republikken Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Ukendt

Republikken Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Republikken Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Ukendt

Republikken Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Republikken Nepal

SITA AIR

033/2000

Ukendt

Republikken Nepal

TARA AIR

053/2009

Ukendt

Republikken Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Republikken Nepal

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i São Tomé og Príncipe, herunder:

 

 

São Tomé og Principe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé og Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

RTV

São Tomé og Principe

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ukendt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ukendt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ukendt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ukendt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ukendt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sudan, herunder:

 

 

Republikken Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Republikken Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Republikken Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Republikken Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Republikken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Ukendt

Republikken Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Republikken Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Republikken Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Republikken Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Republikken Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Republikken Sudan

SUN AIR

51

SNR

Republikken Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Republikken Sudan

«

(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet lease-luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er omfattet af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.


BILAG II

Bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006 affattes således:

»BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I UNIONEN (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (»AOC«)

ICAO-designatorkode på tre bogstaver

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

Luftfartøjstype med begrænsning

Registreringsnummer eller -numre og serienummer eller -numre, hvis det/de er kendt

Registreringsstat

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comorerne

Hele flåden, undtagen: LET 410 UVP.

Hele flåden, undtagen: D6-CAM (851336).

Comorerne

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen Falcon 50 og 2 luftfartøjer af typen Falcon 900.

Hele flåden, undtagen: TR-LGV, TR-LGY, TR-AFJ og TR-AFR.

Den Gabonesiske Republik

IRAN AIR

FS100

IRA

Den Islamiske Republik Iran

Alle luftfartøjer af typen Fokker F100 og af typen Boeing B747.

Luftfartøjer af typen Fokker F100, som er opført på AOC, og luftfartøjer af typen Boeing B747, som er opført på AOC.

Den Islamiske Republik Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen TU-204.

Hele flåden, undtagen: P-632 og P-633.

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

«

(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet lease-luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er omfattet af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

(2)  Afrijet Business Service må kun bruge de luftfartøjer, der er anført for dets nuværende operationer i Den Europæiske Union.


Top