EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0474

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/474 af 19. marts 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

PE/80/2018/REV/1

OJ L 83, 25.3.2019, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/474/oj

25.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/38


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/474

af 19. marts 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33, 114 og 207,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (3) indføres en EU-toldkodeks (kodeksen) og fastlægges almindelige regler og procedurer, som gælder for varer, der føres ind i eller ud af Unionens toldområde.

(2)

Den italienske kommune Campione d'Italia, der er en italiensk eksklave på Schweiz' område, og den italienske del af Luganosøen bør medtages i Unionens toldområde, fordi de historiske argumenter for udelukkelsen af disse områder, såsom deres isolation og økonomiske ulemper, har mistet deres gyldighed. Af samme årsag bør disse områder være omfattet af den generelle ordning for punktafgifter, samtidig med at de fortsat udelukkes fra det fælles merværdiafgiftssystem. For at sikre, at disse ændringer konsekvent finder anvendelse fra det samme tidspunkt, bør medtagelsen af disse områder i Unionens toldområde finde anvendelse fra den 1. januar 2020.

(3)

Kodeksen bør ændres for at præcisere, at indehaveren af en afgørelse vedrørende bindende tariferingsoplysninger (BTO) kan benytte denne afgørelse i op til seks måneder efter, at BTO-afgørelsen er blevet tilbagekaldt, hvis tilbagekaldelsen skyldes, at denne afgørelse ikke er i overensstemmelse med toldlovgivningen, eller at de fastsatte betingelser for at træffe BTO-afgørelser ikke var eller ikke længere er opfyldt.

(4)

Midlertidig opbevaring bør tilføjes til listen over toldformaliteter omfattet af den bestemmelse i kodeksen, hvorefter en toldskyld som følge af manglende overholdelse af reglerne ophører, når forsømmelsen ikke havde nogen væsentlige følger for den pågældende procedures korrekte forløb, ikke udgjorde forsøg på at begå urigtigheder og situationen efterfølgende blev bragt i overensstemmelse med reglerne. Med henblik på ophøret af en toldskyld i disse tilfælde bør midlertidig opbevaring ikke behandles anderledes end en toldprocedure. Delegationen af beføjelser til Kommissionen med henblik på at supplere denne bestemmelse i kodeksen bør også ændres til at omfatte midlertidig opbevaring.

(5)

Når det påhviler toldmyndighederne at erklære en summarisk indpassageangivelse ugyldig som følge af, at de varer, der er omfattet af angivelsen, ikke er blevet ført ind i Unionens toldområde, bør den summariske indpassageangivelse erklæres ugyldig straks efter, at der er gået 200 dage, fra angivelsen blev indgivet, i stedet for inden for 200 dage, eftersom dette er det tidsrum, inden for hvilket der er pligt til at føre varerne ind i Unions toldområde.

(6)

For at gøre det muligt for toldmyndighederne at foretage passende risikoanalyser og passende risikobaserede kontroller bør det sikres, at økonomiske operatører fremsender forudgående data og oplysninger vedrørende ikke-EU-varer i form af en summarisk indpassageangivelse. Når der ikke er blevet indgivet en summarisk indpassageangivelse, inden varerne blev ført ind i Unions toldområde, og der ikke er dispenseret fra forpligtelsen til at indgive denne, bør økonomiske operatører indgive de data og oplysninger, der normalt indgår i summariske indpassageangivelser, i deres toldangivelser eller angivelser til midlertidig opbevaring. Med henblik herpå bør der udelukkende gives mulighed for at indgive en toldangivelse eller en angivelse til midlertidig opbevaring i stedet for en summarisk indpassageangivelse, hvis toldmyndighederne på det sted, hvor varerne frembydes, tillader dette. Når det påhviler toldmyndighederne at erklære en angivelse til midlertidig opbevaring ugyldig som følge af, at de varer, der er omfattet af angivelsen, ikke er blevet frembudt for toldmyndighederne, bør denne angivelse erklæres ugyldig straks efter, at der er gået 30 dage, fra angivelsen blev indgivet, i stedet for inden for 30 dage, eftersom dette er det tidsrum, inden for hvilket der er pligt til at frembyde varerne for toldmyndighederne.

(7)

Varer, der er blevet repareret eller ændret under proceduren for passiv forædling i et land eller et område, som Unionen har indgået en international aftale med, bør fritages fuldstændigt for importafgifter, hvis der i aftalen er fastlagt en sådan fritagelse, således at Unionen opfylder sine internationale forpligtelser i denne henseende. Eftersom anvendelsesområdet for denne fritagelse er begrænset til import af produkter, der faktisk er blevet repareret eller ændret i det pågældende land eller område, bør det ikke udvides til importen af reparerede eller ændrede produkter, som er fremstillet af ækvivalente varer eller ombytningsvarer i henhold til fremgangsmåden med standardombytning. Fritagelsen for importafgifter bør derfor ikke gælde disse varer og produkter.

(8)

Når det påhviler toldmyndighederne at erklære en summarisk udpassageangivelse eller en reeksportmeddelelse ugyldig som følge af, at de pågældende varer ikke er blevet ført ud af Unionens toldområde, bør angivelsen eller meddelelsen erklæres ugyldig straks efter, at der er gået 150 dage, fra den blev indgivet, i stedet for inden for 150 dage, eftersom dette er det tidsrum, inden for hvilket der er pligt til at føre varerne ud af Unions toldområde.

(9)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det for at virkeliggøre de grundlæggende mål om at sikre, at toldunionen fungerer effektivt, og gennemføre den fælles handelspolitik nødvendigt og hensigtsmæssigt at tage hånd om en række tekniske problemer, som er blevet konstateret i forbindelse med gennemførelsen af kodeksen siden dens ikrafttræden, nødvendigt og hensigtsmæssigt at medtage to af en medlemsstats områder i Unionens toldområde og at bringe kodeksen i overensstemmelse med internationale aftaler, der ikke var trådt i kraft, da den blev vedtaget. Denne forordning går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.

(10)

Forordning (EU) nr. 952/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 952/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 1, tolvte led, affattes således:

»—

Den Italienske Republiks område, med undtagelse af kommunen Livigno«.

2)

Artikel 34, stk. 9, første afsnit, affattes således:

»9.   Når en BTO- eller BOO-afgørelse ophører med at være gyldig i overensstemmelse med stk. 1, litra b), eller stk. 2, eller tilbagekaldes i overensstemmelse med stk. 5, 7 eller 8, kan en BTO- eller en BOO-afgørelse stadig anvendes i forbindelse med bindende kontrakter, der byggede på den pågældende afgørelse og blev indgået, før den ophørte med at være gyldig eller blev tilbagekaldt. Denne forlængede anvendelse gælder ikke BOO-afgørelser truffet med henblik på varer, der skal udføres.«

3)

Artikel 124, stk. 1, litra h), nr. i), affattes således:

»i)

den forsømmelse, som førte til, at der opstod en toldskyld, havde ikke væsentlige følger for den midlertidige opbevarings eller den pågældende toldprocedures korrekte forløb, og der var ikke gjort forsøg på at begå urigtigheder«.

4)

Artikel 126 affattes således:

»Artikel 126

Delegation af beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 284 med henblik på at fastsætte listen over misligholdelser, der ikke har væsentlige følger for den midlertidige opbevarings eller den pågældende toldprocedures korrekte forløb, og supplere artikel 124, stk. 1, litra h), nr. i).«

5)

Artikel 129, stk. 2, affattes således:

»2.   Hvis de varer, for hvilke der er indgivet en summarisk indpassageangivelse, ikke føres ind i Unionens toldområde, erklærer toldmyndighederne straks angivelsen ugyldig i følgende tilfælde:

a)

efter ansøgning fra klarereren eller

b)

når der er gået 200 dage, siden angivelsen blev indgivet.«

6)

Artikel 139, stk. 5, affattes således:

»5.   Når ikke-EU-varer, som er frembudt for toldmyndighederne, ikke er omfattet af en summarisk indpassageangivelse, og medmindre der dispenseres fra forpligtelsen til at indgive en sådan angivelse, skal en af personerne omhandlet i artikel 127, stk. 4, jf. dog artikel 127, stk. 6, omgående indgive en sådan angivelse eller, såfremt toldmyndigheder tillader det, i stedet indgive en toldangivelse eller angivelse til midlertidig opbevaring. Hvis der indgives en toldangivelse eller en angivelse til midlertidig opbevaring under sådanne omstændigheder, skal angivelsen mindst indeholde de oplysninger, der er nødvendige i den summariske indpassageangivelse.«

7)

Artikel 146, stk. 2, affattes således:

»2.   Når varer, for hvilke der er indgivet en angivelse til midlertidig opbevaring, ikke frembydes for toldmyndighederne, erklærer toldmyndighederne straks angivelsen ugyldig i følgende tilfælde:

a)

efter ansøgning fra klarereren eller

b)

når der er gået 30 dage, siden angivelsen blev indgivet.«

8)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 260a

Varer, der repareres eller ændres inden for rammerne af internationale aftaler

1.   Der indrømmes fuldstændig fritagelse for importafgifter for forædlingsprodukter, som er fremstillet af varer, der er henført under proceduren for passiv forædling, hvis det på tilfredsstillende måde kan godtgøres over for toldmyndighederne, at:

a)

varerne er blevet repareret eller ændret i et land eller område uden for Unionens toldområde, som Unionen har indgået en international aftale med, hvori der er fastlagt en sådan fritagelse, og

b)

betingelserne for fritagelsen for importafgifter i den i litra a) omhandlede aftale er opfyldt.

2.   Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer som omhandlet i artikel 223 og på ombytningsvarer som omhandlet i artikel 261 og 262.«

9)

Artikel 272, stk. 2, affattes således:

»2.   Når de varer, for hvilke der er indgivet en summarisk udpassageangivelse, ikke føres ud af Unionens toldområde, erklærer toldmyndighederne straks angivelsen ugyldig i følgende tilfælde:

a)

efter ansøgning fra klarereren eller

b)

når der er gået 150 dage, siden angivelsen blev indgivet.«

10)

Artikel 275, stk. 2, affattes således:

»2.   Når de varer, for hvilke der er indgivet en reeksportmeddelelse, ikke føres ud af Unionens toldområde, erklærer toldmyndighederne straks meddelelsen ugyldig i følgende tilfælde:

a)

efter ansøgning fra klarereren eller

b)

når der er gået 150 dage, siden meddelelsen blev indgivet.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 1, anvendes fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  EUT C 367 af 10.10.2018, s. 39.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 31.1.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.2.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).


Top