EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0359

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/359 af 13. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af ansøgningen om registrering og udvidelse af registreringen som transaktionsregister (EØS-relevant tekst.)

C/2018/8331

OJ L 81, 22.3.2019, p. 45–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/359/oj

22.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/45


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/359

af 13. december 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af ansøgningen om registrering og udvidelse af registreringen som transaktionsregister

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 5, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør fastsættes bestemmelser om, hvilke oplysninger der skal indgives til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) ved ansøgning om registrering eller udvidelse af registreringen som transaktionsregister.

(2)

Det er afgørende for opnåelsen af målene i forordning (EU) 2015/2365 og for en effektiv tilvejebringelse af registerfunktioner, at der oprettes en samlet og solid ramme for registrering og udvidelse af registreringen af transaktionsregistre.

(3)

Reglerne og standarderne for registrering og udvidelse af registreringen af transaktionsregistre i henhold til forordning (EU) 2015/2365 bør bygge på eksisterende infrastrukturer, operationelle processer og formater, som er blevet indført med henblik på indberetning af derivataftaler til transaktionsregistre, for at minimere yderligere driftsomkostninger for markedsdeltagerne.

(4)

Erfaringerne fra anvendelsen af bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 (2), har vist, at bestemmelserne om registrering af transaktionsregistre i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 udgør et robust grundlag for at udforme rammerne for registrering af transaktionsregistre i henhold til forordning (EU) 2015/2365. For at styrke rammerne yderligere bør nærværende forordning afspejle branchens stadige udvikling.

(5)

Alle ansøgninger om registrering som transaktionsregister bør indeholde oplysninger om strukturen af den interne kontrol og de styrende organers uafhængighed, således at ESMA kan bedømme, hvorvidt ledelsesstrukturen giver sikkerhed for, at transaktionsregistret er uafhængigt, og hvorvidt denne struktur og indberetningsrutinerne er tilstrækkelige til at sikre, at kravene vedrørende transaktionsregistre i forordning (EU) 2015/2365 overholdes. Ansøgningen om registrering bør indeholde nærmere oplysninger om de relevante mekanismer og strukturer for intern kontrol, den interne revisionsfunktion og revisionsarbejdsplanen, således at ESMA kan vurdere, hvordan disse faktorer bidrager til, at transaktionsregistret kan fungere effektivt.

(6)

Skønt transaktionsregistre, der driver virksomhed via filialer, ikke betragtes som særskilte juridiske personer, bør der indgives særskilte oplysninger om filialer, således at ESMA klart kan danne sig et billede af filialernes stilling i transaktionsregistrets organisationsstruktur, vurdere deres øverste ledelses egnethed og kapacitet og vurdere, hvorvidt de kontrolmekanismer og funktioner, herunder compliancefunktionen, der er indført, kan betragtes som tilstrækkeligt robuste til at identificere, evaluere og håndtere filialernes risici på en effektiv måde.

(7)

For at ESMA skal kunne vurdere, hvorvidt det fremtidige transaktionsregisters medlemmer af bestyrelsen og den øverste ledelse har et godt omdømme og tilstrækkelig erfaring og kompetence, bør et transaktionsregister, der ansøger om registrering, indgive relevante oplysninger om disse personer som f.eks. CV'er, oplysninger om eventuelle straffedomme, egenerklæringer om godt omdømme og erklæringer om eventuelle interessekonflikter.

(8)

En ansøgning om registrering bør indeholde oplysninger, som dokumenterer, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske ressourcer til rådighed til løbende at varetage sine opgaver som transaktionsregister og effektive ordninger for forretningskontinuitet.

(9)

I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2365 skal transaktionsregistre kontrollere, at de oplysninger, der indberettes i henhold til artikel 4 er fuldstændige og korrekte. For at blive registreret eller få en udvidelse af registreringen i henhold til forordning (EU) 2015/2365 bør transaktionsregistrene dokumentere, at de har etableret systemer og procedurer, der sikrer, at de er i stand til at kontrollere fuldstændigheden og korrektheden af oplysningerne om værdipapirfinansieringstransaktioner.

(10)

Anvendelsen af fælles ressourcer internt i et transaktionsregister mellem på den ene side indberetningstjenester vedrørende værdipapirfinansieringstransaktioner og på den anden side accessoriske tjenesteydelser eller indberetningstjenester vedrørende derivater kan føre til afsmitning af operationelle risici på tværs af tjenester. Mens validering, afstemning, behandling og registrering af data kan forudsætte en effektiv operationel adskillelse for at undgå en sådan afsmitning af risici, er praksisser som f.eks. fælles system-front-end, et fælles adgangspunkt til oplysninger for myndigheder eller anvendelse af det samme personale, der arbejder med salg, compliance eller kundeservice være mindre udsat for afsmitning og forudsætter dermed ikke nødvendigvis en operationel adskillelse. Transaktionsregistre bør derfor etablere et passende niveau for operationel adskillelse af ressourcer, systemer eller procedurer, der anvendes i forskellige forretningsområder, herunder når disse forretningsområder omfatter levering af tjenester, der er omfattet af anden EU-lovgivning eller tredjelandslovgivning, og sikre, at der i ansøgningen om registrering eller udvidelse af registreringen til ESMA indgives detaljerede og klare oplysninger om accessoriske tjenesteydelser eller andre forretningsområder, som transaktionsregistret tilbyder ud over sin hovedaktivitet, dvs. registertjenester i henhold til forordning (EU) 2015/2365.

(11)

Transaktionsregistres informationsteknologisystemers robusthed, modstandsevne og beskyttelse er af afgørende betydning for at sikre overholdelse af målsætningerne i forordning (EU) 2015/2365. Transaktionsregistrene bør følgelig fremlægge dækkende og detaljerede oplysninger om sådanne systemer, således at ESMA kan vurdere deres informationsteknologisystemers robusthed og modstandsevne. Når registerfunktioner outsources til tredjeparter, enten i eller uden for koncernen, bør transaktionsregistret give detaljerede oplysninger om de pågældende outsourcingordninger, således at det er muligt at vurdere overholdelsen af betingelserne for registrering, herunder oplysninger om eventuelle serviceleveranceaftaler, om parametre og om, hvordan disse parametre overvåges effektivt. Endelig bør transaktionsregistrene fremlægge oplysninger om de mekanismer og kontroller, som de indfører for effektivt at styre potentielle cyberrisici og for at beskytte de data, de opbevarer, mod cyberangreb.

(12)

Forskellige typer af brugere kan indberette, få adgang til eller ændre de data, der opbevares af transaktionsregistret. De forskellige typer af brugeres karakteristika samt deres rettigheder og pligter bør være tydeligt defineret af transaktionsregistret og bør udgøre en del af ansøgningen om registrering. I de oplysninger, som transaktionsregistrene fremlægger, bør de forskellige kategorier af adgangsmuligheder også klart identificeres. For at sikre fortrolig behandling af data, men også adgang hertil for tredjeparter, bør et transaktionsregister fremlægge oplysninger om, hvordan det sikrer, at kun de data, for hvilke de relevante modparter har givet deres udtrykkelige, genkaldelige og diskretionære samtykke, stilles til rådighed for tredjeparter. Endelig bør transaktionsregistret i sin ansøgning fremlægge oplysninger om de kanaler og mekanismer, der anvendes til at offentliggøre oplysninger om dets adgangsregler, for at sikre, at dets brugere kan træffe en kvalificeret beslutning.

(13)

Oplysninger om de gebyrer, der er forbundet med de tjenester, som leveres af transaktionsregistre, er af afgørende betydning, hvis markedsdeltagerne skal have mulighed for at foretage et kvalificeret valg, og bør derfor indgå i ansøgningen om registrering som transaktionsregister.

(14)

Da markedsdeltagerne og myndighederne er afhængige af de data, der opbevares af transaktionsregistre, bør strenge og effektive operationelle krav og ordninger for opbevaring af optegnelser beskrives klart i et transaktionsregisters ansøgning om registrering. For at dokumentere, hvordan data, der opbevares af transaktionsregistret, behandles fortroligt og beskyttes, og for at muliggøre deres sporbarhed, er det nødvendigt med en særlig omtale af etableringen af en indberetningslog i ansøgningen om registrering.

(15)

For at nå målene i forordning (EU) 2015/2365 vedrørende gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner bør transaktionsregistrene dokumentere, at de anvender en procedure for vilkår og betingelser for adgang i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/357 (3), at integriteten af de data, der indgives til myndigheder sikres, og at de er i stand til at tilbyde adgang til dataene i overensstemmelse med de relevante krav i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/358 (4).

(16)

Transaktionsregistrenes faktiske betaling af registreringsgebyrerne på ansøgningstidspunktet er af afgørende betydning for at dække ESMA's nødvendige udgifter til registreringen eller udvidelsen af registreringen af et transaktionsregister.

(17)

Der bør indføres en forenklet procedure for ansøgning om udvidelse af registreringen, således at de transaktionsregistre, der i forvejen er registreret i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, kan få registreringen udvidet i henhold til forordning (EU) 2015/2365. For at undgå overlappende krav bør de oplysninger, som transaktionsregistret skal indgive som led i en udvidelse af registreringen, omfatte nærmere oplysninger om, hvilke tilpasninger der er nødvendige for at sikre, at kravene i forordning (EU) 2015/2365 opfyldes.

(18)

Nærværende forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Europa-Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (5).

(19)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Identifikation, retlig status og typer af værdipapirfinansieringstransaktioner

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 5, stk. 5, litra a), i forordning (EU) 2015/2365 skal ansøgningen om registrering som transaktionsregister indeholde følgende oplysninger:

a)

ansøgerens selskabsnavn og registrerede adresse i Unionen

b)

en udskrift fra det relevante handelsregister eller den relevante dombog eller en anden form for bekræftet dokumentation for ansøgerens hovedsæde og erhvervsaktivitet, idet de pågældende oplysninger skal være gældende på ansøgningsdatoen

c)

oplysninger om de typer af værdipapirfinansieringstransaktioner, for hvilke ansøgeren ønsker at blive registreret

d)

oplysninger om, hvorvidt ansøgeren er meddelt tilladelse eller er registreret af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret, og i givet fald, navnet på den myndighed og et eventuelt referencenummer i forbindelse med tilladelsen eller registreringen

e)

selskabsvedtægterne og, hvis det er relevant, anden lovpligtig dokumentation med oplysning om, at ansøgeren vil levere tjenester som transaktionsregister

f)

referat af det møde, hvor ansøgerens bestyrelse godkendte ansøgningen

g)

navn og kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for compliance, eller andet personale, der er involveret i compliancevurderinger for ansøgeren

h)

driftsplanen, herunder oplysninger om, hvor hovedforretningsaktiviteterne finder sted

i)

oplysninger om eventuelle datterselskaber og i givet fald koncernstrukturen

j)

tjenester, ud over funktionen som transaktionsregister, som ansøgeren har til hensigt at levere

k)

oplysninger om verserende retslige eller administrative procedurer, voldgiftssager eller andre retssager, uanset art, som ansøgeren eventuelt er part i, navnlig hvad angår skat og konkurs, og hvor der kan opstå væsentlige økonomiske eller omdømmemæssige omkostninger, eller ikke-verserende sager, som stadig kan have væsentlige konsekvenser for transaktionsregistrets omkostninger.

2.   Hvis ESMA anmoder herom, skal ansøgerne også fremlægge supplerende oplysninger under behandlingen af ansøgningen om registrering, hvis sådanne oplysninger er nødvendige for vurderingen af ansøgernes evne til at opfylde kravene i kapitel III i forordning (EU) 2015/2365, og for, at ESMA behørigt kan fortolke og analysere den dokumentation, der skal indgives eller allerede er indgivet.

3.   Hvis en ansøger finder, at et krav i denne forordning ikke finder anvendelse på ansøgeren, skal ansøgeren tydeligt angive dette krav i sin ansøgning og også gøre rede for, hvorfor et sådant krav ikke finder anvendelse.

Artikel 2

Politikker og procedurer

Hvis der fremlægges oplysninger om politikker og procedurer som del af en ansøgning, skal ansøgeren sikre, at ansøgningen indeholder følgende elementer:

a)

en angivelse af, at bestyrelsen godkender politikkerne, at den øverste ledelse godkender procedurerne, og at den øverste ledelse har ansvaret for gennemførelsen og opretholdelsen af politikkerne og procedurerne

b)

en beskrivelse af, hvordan kommunikationen af politikker og procedurer internt hos ansøgeren er organiseret, hvordan overholdelse af politikker sikres og overvåges dagligt, og den eller de personer, der er ansvarlige for compliance i denne henseende

c)

eventuelle optegnelser, der viser, at ansatte og medarbejdere med denne specifikke opgave har kendskab til politikkerne og procedurerne

d)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en tilsidesættelse af politikker og procedurer

e)

oplysninger om proceduren for indberetning til ESMA om væsentlige tilsidesættelser af politikker eller procedurer, der gør, at betingelserne for den første registrering ikke længere er opfyldt.

Artikel 3

Transaktionsregistrets ejerforhold

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde:

a)

en liste med navnene på alle personer eller enheder, som direkte eller indirekte ejer mindst 5 % af ansøgerens kapital eller stemmerettigheder, eller hvis besiddelse giver mulighed for at udøve en væsentlig indflydelse på forvaltningen af ansøgeren

b)

en liste over samtlige virksomheder, hvori en person som anført i litra a) har en kapitalandel på mindst 5 % eller besidder mindst 5 % af stemmerettighederne, eller på hvis forvaltning en sådan person har en væsentlig indflydelse.

2.   Hvis ansøgeren har et moderselskab, skal ansøgeren:

a)

angive moderselskabets registrerede adresse

b)

angive, hvorvidt moderselskabet er godkendt eller registreret og underlagt tilsyn, og hvis dette er tilfældet, angive dets eventuelle referencenummer og navnet på den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Artikel 4

Ejerskabsdiagram

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde et diagram, der viser ejerskabsrelationerne mellem moderselskabet, datterselskaberne og andre tilknyttede enheder eller filialer.

2.   De foretagender, som fremgår af det i stk. 1 omhandlede diagram, skal angives med fuldstændigt navn, retlig status og hjemsted.

Artikel 5

Organigram

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde et organigram med nærmere oplysninger om ansøgerens organisatoriske struktur, herunder for eventuelle accessoriske tjenesteydelser.

2.   Organigrammet skal indeholde oplysninger om, hvem der er ansvarlig for hver central funktion, herunder om den øverste ledelse og personer, der administrerer eventuelle filialers aktiviteter.

Artikel 6

Selskabsledelse

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om ansøgerens interne politikker for god selskabsledelse og de procedurer og bestemmelser, der gælder for den øverste ledelse, herunder bestyrelsen, de bestyrelsesmedlemmer, der ikke indgår i ledelsen, og eventuelt nedsatte udvalg.

2.   Disse oplysninger skal indeholde en beskrivelse af, hvordan medlemmer af den øverste ledelse og bestyrelsen udvælges, udnævnes, resultatvurderes og fjernes.

3.   Hvis ansøgeren har tilsluttet sig en anerkendt adfærdskodeks for god selskabsledelse, skal ansøgningen om registrering som transaktionsregister indeholde oplysninger om denne kodeks, og der skal i ansøgningen redegøres for enhver situation, hvor ansøgeren afviger fra kodeksen.

Artikel 7

Intern kontrol

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde detaljerede oplysninger om ansøgerens interne kontrolsystem, herunder oplysninger om ansøgerens compliancefunktion, risikovurdering, interne kontrolmekanismer og ordninger med hensyn til ansøgerens interne revisionsfunktion.

2.   De i stk. 1 omhandlede detaljerede oplysninger skal omfatte:

a)

ansøgerens interne kontrolpolitikker og respektive procedurer i forbindelse med en sammenhængende og effektiv gennemførelse af disse

b)

politikker, procedurer og manualer vedrørende overvågningen og evalueringen af, om ansøgerens systemer er passende og effektive

c)

politikker, procedurer og manualer vedrørende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med ansøgerens informationsbehandlingssystemer

d)

identiteten af de interne organer, der er ansvarlige for evaluering af resultaterne af den interne kontrol.

3.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger om ansøgerens interne revisionsaktiviteter:

a)

sammensætningen af et eventuelt internt revisionsudvalg, dets kompetencer og dets ansvarsområder

b)

charter, metoder, standarder og procedurer for ansøgerens interne revisionsfunktion

c)

en redegørelse for, hvorledes charter, metoder og procedurer for ansøgerens interne revision udvikles og finder anvendelse i overensstemmelse med arten og omfanget af ansøgerens aktiviteter, og deres kompleksitet og risikoniveau

d)

en arbejdsplan for de kommende tre år efter datoen for indgivelse af ansøgningen vedrørende arten og omfanget af ansøgerens aktiviteter, og deres kompleksitet og risikoniveau.

Artikel 8

Overholdelse af forskrifter

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger om ansøgerens politikker og procedurer for at sikre overholdelse af forordning (EU) 2015/2365:

a)

en beskrivelse af de opgaver, der er tillagt de personer, der er ansvarlige for compliance, og andet personale, der er inddraget i vurdering af overholdelsen, herunder, hvordan det sikres, at compliancefunktionen er uafhængig af de øvrige funktioner

b)

de interne politikker og procedurer, der skal sikre, at ansøgeren, herunder dennes ledelse og ansatte, overholder alle bestemmelser i forordning (EU) 2015/2365, herunder en beskrivelse af bestyrelsens og den øverste ledelses rolle

c)

hvis en sådan foreligger, den seneste interne rapport udarbejdet af de personer, der er ansvarlige for compliance, eller andet personale, der er involveret i compliancevurderinger hos ansøgeren.

Artikel 9

Øverste ledelse og bestyrelsesmedlemmer

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger om hvert medlem af den øverste ledelse og hvert medlem af bestyrelsen:

a)

en kopi af CV'et

b)

detaljerede oplysninger om viden og erfaring med IT-forvaltning, -operationer og -udvikling

c)

oplysninger om eventuelle straffedomme i forbindelse med leveringen af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller i forbindelse med svig eller underslæb, fortrinsvis i form af en officiel attest, hvis sådanne anvendes i den pågældende medlemsstat

d)

en egenerklæring om godt omdømme i tilknytning til leveringen af en finansiel tjenesteydelse eller databehandlingstjenesteydelse, hvor hvert medlem af den øverste ledelse og bestyrelsen erklærer, hvorvidt:

i)

de har været straffet i henhold til straffeloven i forbindelse med leveringen af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller i forbindelse med svig eller underslæb

ii)

der er blevet truffet en afgørelse, der går dem imod, i en disciplinærsag rejst af en tilsynsmyndighed eller offentlige organer eller kontorer, eller de er genstand for en sådan sag, der ikke er afsluttet

iii)

der er blevet truffet en afgørelse, der går dem imod, i en civil retssag i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller for uregelmæssigheder eller svig ved administrationen af en virksomhed

iv)

de har været medlem af bestyrelsen eller den øverste ledelse for en virksomhed, hvis registrering eller tilladelse er blevet trukket tilbage af en tilsynsmyndighed

v)

de er blevet nægtet ret til at udøve aktiviteter, der kræver registrering eller tilladelse fra et tilsynsorgan

vi)

de har været medlem af bestyrelsen eller den øverste ledelse for en virksomhed, der er gået konkurs eller har været under likvidation, mens de var tilknyttet virksomheden, eller mindre end et år efter at de ophørte med at være tilknyttet virksomheden

vii)

de har været medlem af bestyrelsen eller den øverste ledelse for en virksomhed, over for hvilken en tilsynsmyndighed har truffet en afgørelse, som går virksomheden imod, eller af denne er blevet pålagt en sanktion

viii)

de på anden måde af et offentligt organ, en tilsynsmyndighed eller en faglig organisation er blevet pålagt bøder, suspenderet, erklæret for uegnet eller pålagt en anden sanktion i tilknytning til svig eller underslæb eller i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser

ix)

de er blevet frataget retten til at fungere som bestyrelsesmedlem eller til at varetage en ledende stilling, eller hvis ansættelse i eller anden tilknytning til en virksomhed er blevet ophævet som følge af embedsforseelse eller uregelmæssigheder

e)

en erklæring om eventuelle interessekonflikter, som den øverste ledelse og bestyrelsesmedlemmerne måtte have ved udførelsen af deres opgaver, og en redegørelse for, hvordan disse konflikter håndteres.

Artikel 10

Personalepolitikker og -procedurer

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger:

a)

en kopi af aflønningspolitikken for den øverste ledelse, bestyrelsesmedlemmerne og det personale, der er ansat i ansøgerens risiko- og kontrolfunktioner

b)

en beskrivelse af de foranstaltninger, som ansøgeren har indført for at reducere risikoen for at være alt for afhængig af enkelte ansatte.

Artikel 11

Egnethed og kapacitet

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger om ansøgerens personale:

a)

en generel liste over personale ansat direkte af transaktionsregistret med oplysninger om deres rolle og kvalifikationer pr. rolle

b)

en specifik beskrivelse af det IT-personale, der er ansat direkte til at yde transaktionsregistertjenester, med oplysninger om den enkeltes rolle og kvalifikationer

c)

en beskrivelse af roller og kvalifikationer for hver enkelt ansat, der er ansvarlig for intern revision, intern kontrol, compliance og risikovurdering

d)

identiteten af de medlemmer af personalet, der er afsat til specifikke opgaver, og de medlemmer af personalet, der arbejder under en outsourcingordning

e)

nærmere oplysninger om uddannelse i ansøgerens politikker og procedurer samt drift af et transaktionsregister, herunder enhver eksamen eller andre former for formelt kompetencebevis, som er nødvendig for udøvelsen af transaktionsregisteraktiviteter.

Den beskrivelse, der er omhandlet i litra b), skal omfatte skriftlige beviser for et akademisk eksamensbevis og erfaring inden for informationsteknologi for mindst én ledende medarbejder med ansvar for IT-anliggender.

Artikel 12

Regnskabsrapporter og forretningsplaner

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende regnskabs- og forretningsoplysninger om ansøgeren:

a)

et fuldstændigt sæt regnskaber udarbejdet i henhold til internationale standarder, der er indført i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (6)

b)

hvis et transaktionsregisters regnskaber er omfattet af lovpligtig revision som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (7), skal regnskabsrapporterne omfatte revisionsrapporten om årsregnskaberne og de konsoliderede regnskaber

c)

hvis ansøgeren er underkastet revision, navnet og det nationale registreringsnummer på den eksterne revisor.

2.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde en finansiel forretningsplan indeholdende forskellige forretningsscenarier for transaktionsregistertjenester for en referenceperiode på mindst tre år samt følgende supplerende oplysninger:

a)

det forventede niveau for indberetning (antallet af transaktioner)

b)

de relevante faste og variable omkostninger i forbindelse med leveringen af transaktionsregistertjenester i henhold til forordning (EU) 2015/2365

c)

positive og negative udsving på mindst 20 % i forhold til det aktivitetsscenario, der blev udpeget reference.

3.   Hvis de historiske finansielle oplysninger som omhandlet i stk. 1 ikke er til rådighed, skal en ansøgning om registrering som transaktionsregister indeholde følgende oplysninger om ansøgeren:

a)

proformaerklæringen til dokumentation af fornødne ressourcer og forventet forretningsstatus seks måneder efter registreringen

b)

en foreløbig regnskabsrapport, hvis regnskaberne endnu ikke foreligger for den krævede periode

c)

en erklæring om den økonomiske stilling, f.eks. en balance, en resultatopgørelse, egenkapitalbevægelser, ændringer i betalingsstrømme, samt en sammenfattende redegørelse for regnskabspolitikken og andre forklarende noter.

4.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde de reviderede årsregnskaber for et eventuelt moderselskab for de tre regnskabsår forud for datoen for indgivelse af ansøgning.

5.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal desuden indeholde følgende finansielle oplysninger om ansøgeren:

a)

en angivelse af eventuelle fremtidsplaner for etableringen af datterselskaber samt deres placering

b)

en beskrivelse af de forretningsaktiviteter, som ansøgeren agter at udføre, med en præcisering af eventuelle datterselskabers eller filialers aktiviteter.

Artikel 13

Håndtering af interessekonflikter

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger om de politikker og procedurer for håndtering af interessekonflikter, som ansøgeren har indført:

a)

politikker og procedurer vedrørende identificering, håndtering og offentliggørelse af interessekonflikter og en beskrivelse af den procedure, der anvendes for at sikre, at de relevante personer har kendskab til politikkerne og procedurerne

b)

andre foranstaltninger og anden kontrol, der er indført for at sikre, at de i litra a) omhandlede krav vedrørende håndtering af interessekonflikter opfyldes.

Artikel 14

Fortrolighed

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om de interne politikker, procedurer og mekanismer, der skal forhindre, at oplysninger, der opbevares i det fremtidige transaktionsregister, anvendes:

a)

til ulovlige formål

b)

på en sådan måde, at fortrolige oplysninger bliver offentligt kendt

c)

til kommercielle formål.

2.   De interne politikker, procedurer og mekanismer skal omfatte de interne procedurer for personalets muligheder for at anvende passwords for at få adgang til dataene med en beskrivelse af formålet med personalets adgang, omfanget af de data, der gives adgang til, og eventuelle begrænsninger for anvendelsen af dataene, samt detaljerede oplysninger om alle mekanismer og kontroller, der er etableret for effektivt at forvalte potentielle cyberrisici og beskytte de opbevarede data mod cyberangreb.

3.   Ansøgere skal til ESMA indgive oplysninger om proceduren for at føre log over medlemmer af personalet, der gør brug af adgang til dataene, tidspunktet for adgangen, arten af de pågældende data samt formålet.

Artikel 15

Oversigt over interessekonflikter og afbødning af sådanne

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde en på tidspunktet for ansøgningen ajourført oversigt over eksisterende væsentlige interessekonflikter i relation til accessoriske eller andre tilknyttede tjenesteydelser, der leveres af ansøgeren, og en beskrivelse af, hvordan disse håndteres.

2.   Hvis en ansøger indgår i en koncern, skal oversigten indbefatte eventuelle interessekonflikter, der udgår fra de øvrige foretagender inden for koncernen, samt oplysninger om, hvordan disse konflikter håndteres.

Artikel 16

IT-ressourcer og outsourcing

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger om informationsteknologiressourcer:

a)

en detaljeret beskrivelse af IT-systemet, herunder relevante forretningsmæssige krav, funktionelle og tekniske specifikationer, systemarkitektonisk og teknisk udformning, datamodel og datastrømme samt operationelle og administrative procedurer og håndbøger

b)

de brugerfaciliteter, som ansøgeren har udviklet for at levere tjenester til de relevante brugere, herunder et eksemplar af eventuelle brugermanualer og interne procedurer

c)

investerings- og udskiftningspolitikkerne for ansøgerens IT-ressourcer

d)

de outsourcingordninger, som ansøgeren er indgået i, herunder:

i)

detaljerede definitioner af de tjenester, der skal leveres, herunder disse tjenesters målbare rækkevidde, aktiviteternes granularitet samt de betingelser, hvorunder disse aktiviteter udføres, og tidsforløb

ii)

serviceleveranceaftaler med klare roller og ansvarsområder, parametre og mål for hvert centralt krav i transaktionsregistret, som er outsourcet, de metoder, som anvendes til at overvåge serviceniveauet for de outsourcede funktioner, samt de foranstaltninger og tiltag, der skal iværksættes, i tilfælde af at målene for serviceniveauet ikke opfyldes

iii)

en kopi af kontrakterne om sådanne ordninger.

Artikel 17

Accessoriske tjenesteydelser

Hvis en ansøger, et foretagende i ansøgerens koncern eller et foretagende, med hvilket ansøgeren har en aftale om handels- eller efterhandelstjenesteydelser, tilbyder eller planlægger at tilbyde accessoriske tjenesteydelser, skal ansøgningen om registrering som transaktionsregister indeholde følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af de accessoriske tjenesteydelser, som ansøgeren eller et foretagende i ansøgerens koncern leverer, og en beskrivelse af aftaler, som transaktionsregistret måtte have med selskaber, der leverer handels- eller efterhandelstjenesteydelser eller andre tilknyttede tjenesteydelser, samt kopier af sådanne aftaler

b)

procedurer og politikker, der sikrer den nødvendige grad af operationel adskillelse med hensyn til ressourcer, systemer og procedurer mellem ansøgerens transaktionsregistertjenester i henhold til forordning (EU) 2015/2365 og andre forretningsområder, herunder forretningsområder, som omfatter levering af tjenester i henhold til EU-lovgivningen eller tredjelandslovgivning, uanset om dette særskilte forretningsområde varetages af transaktionsregistret, et selskab, der tilhører dets holdingselskab, eller et andet selskab, som det har en aftale med som led i handels- eller efterhandelskæden eller forretningsområdet.

Artikel 18

Gennemsigtighed vedrørende adgangsregler

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger:

a)

de politikker og procedurer, der gælder for de forskellige typer af brugeres indberetning af og adgang til data i transaktionsregistret, herunder enhver proces, som de relevante brugere kan få behov for til at få adgang til, konsultere eller ændre de oplysninger, der opbevares af transaktionsregistret

b)

et eksemplar af de vilkår og betingelser, som fastsætter de forskellige typer af brugeres rettigheder og forpligtelser i forhold til de oplysninger, der opbevares af transaktionsregistret

c)

en beskrivelse af de forskellige kategorier af brugeradgang

d)

politikkerne og procedurerne for, at andre tjenesteydere kan få ikke-diskriminerende adgang til oplysninger, der opbevares af transaktionsregistret, hvis de relevante modparter har givet deres skriftlige, frivillige og genkaldelige samtykke

e)

en beskrivelse af de anvendte kanaler og mekanismer, som transaktionsregistret anvender til at offentliggøre oplysninger om adgangen til transaktionsregistret.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c), skal angives for følgende typer af brugere:

a)

interne brugere

b)

indberettende modparter

c)

indberettende enheder

d)

enheder, der er ansvarlige for indberetning

e)

ikke-indberettende modparter

f)

ikke-indberettende tredjeparter

g)

enheder opført i artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2365

h)

andre typer af brugere, hvis det er relevant.

Artikel 19

Kontrol af fuldstændigheden og korrektheden af data

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger:

a)

procedurer for autentificering af identiteten af de brugere, der har adgang til transaktionsregistret, jf. artikel 1 i delegeret forordning (EU) 2019/358

b)

procedurer for kontrol af anvendelsen af et XML-skema i overensstemmelse med ISO 20022-metoden, jf. artikel 1 i delegeret forordning (EU) 2019/358

c)

procedurer for kontrol af godkendelse af og IT-tilladelse til den enhed, der indberetter på vegne af den indberettende modpart, jf. artikel 1 i delegeret forordning (EU) 2019/358

d)

procedurer for kontrol af, at den logiske rækkefølge af de indberettede oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner til enhver tid opretholdes, jf. artikel 1 i delegeret forordning (EU) 2019/358

e)

procedurer for kontrol af fuldstændigheden og korrektheden af de indberettede oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, jf. artikel 1 i delegeret forordning (EU) 2019/358

f)

procedurer for dataafstemning mellem transaktionsregistre, hvis modparter indberetter til forskellige transaktionsregistre, jf. artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2019/358

g)

procedurer for feedback til modparterne i værdipapirfinansieringstransaktioner eller tredjeparter, der indberetter på deres vegne, om den kontrol, der er udført i henhold til litra a)-e), og resultaterne af afstemningsprocessen i henhold til litra f), jf. artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2019/358.

Artikel 20

Gennemsigtighed vedrørende prispolitik

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde en beskrivelse af følgende:

a)

prispolitikken, herunder gældende nedslag og rabatter og betingelserne for at opnå sådanne

b)

gebyrstrukturen vedrørende eventuelle transaktionsregistertjenesteydelser og accessoriske tjenesteydelser, herunder de anslåede omkostninger ved transaktionsregistertjenesteydelser og accessoriske tjenesteydelser, herunder oplysninger om metoderne til separat beregning af de omkostninger, som ansøgeren kan have ved levering af transaktionsregistertjenesteydelser og accessoriske tjenesteydelser

c)

de metoder, der anvendes til at gøre oplysningerne offentligt tilgængelige for alle typer af brugere, herunder et eksemplar af gebyrstrukturen, hvor transaktionsregistertjenesteydelser og accessoriske tjenesteydelser fremgår adskilt.

Artikel 21

Operationel risiko

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde:

a)

en detaljeret beskrivelse af de til rådighed stående ressourcer og de indførte procedurer til identificering og afbødning af operationel risiko og anden væsentlig risiko, som ansøgeren er udsat for, herunder et eksemplar af relevante politikker, metoder, interne procedurer og manualer

b)

en beskrivelse af de egenkapitalfinansierede likvide aktiver, der er til rådighed til at dække potentielle generelle driftstab, således at der fortsat kan leveres tjenesteydelser som en going concern, og en vurdering af, om ansøgerens finansielle ressourcer er tilstrækkelige til at dække driftsomkostningerne ved en afvikling eller omorganisering af de kritiske aktiviteter og tjenesteydelser over en periode på mindst seks måneder

c)

ansøgerens plan for forretningskontinuitet og politikken for ajourføring af planen, herunder følgende:

i)

alle forretningsprocesser, ressourcer, eskalationsprocedurer og tilknyttede systemer, som er kritiske for at sikre, at ansøgeren kan levere tjenesteydelser som transaktionsregister, herunder relevante outsourcede tjenesteydelser og strategien, politikken og målene for transaktionsregistret med henblik på fortsættelsen af disse processer

ii)

de indgåede ordninger med andre infrastrukturleverandører til det finansielle marked, herunder andre transaktionsregistre

iii)

ordningerne til sikring af et minimumsserviceniveau for de kritiske funktioner og den forventede tidsramme for fuldstændig genoptagelse af disse processer

iv)

den maksimalt acceptable genoptagelsestid for forretningsprocesser og -systemer under hensyn til fristen for indberetning til transaktionsregistre, jf. artikel 4 i forordning (EU) 2015/2365, og mængden af data, som transaktionsregistret skal behandle inden for denne endagsperiode

v)

procedurerne for logning af hændelser samt for kontrol

vi)

testprogram og resultaterne af gennemførte test

vii)

antallet af alternative tekniske og operationelle driftssteder, deres placering, deres ressourcer sammenlignet med hoveddriftsstedet og de indførte procedurer til sikring af forretningskontinuiteten, hvis det er nødvendigt at anvende alternative driftssteder

viii)

oplysninger om adgang til et sekundært forretningssted, der giver personalet mulighed for at sikre servicekontinuitet, hvis et hovedforretningssted ikke er tilgængeligt

ix)

planer, procedurer og ordninger for håndtering af nødsituationer og sikring af personalets sikkerhed

x)

planer, procedurer og ordninger for krisestyring, herunder koordinering af den samlede indsats for forretningskontinuitet og rettidig og effektiv aktivering heraf inden for et givet mål for genoptagelsestiden

xi)

planer, procedurer og ordninger med henblik genoptagelse af ansøgerens system, anvendelsen og infrastrukturkomponenterne inden for målet for genoptagelsestiden

d)

en beskrivelse af ordningerne til sikring af ansøgerens aktiviteter som transaktionsregister i tilfælde af forretningsforstyrrelser samt af, hvordan brugerne af transaktionsregistret og andre tredjeparter er involveret heri.

2.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om procedurerne til sikring af en velordnet substitution af det originale transaktionsregister, hvis der anmodes herom af en indberettende modpart eller af en tredjepart, som indberetter på vegne af ikke-indberettende modparter, eller hvor en sådan substitution er resultatet af en tilbagetrækning af registreringen, og de skal omfatte procedurerne for overførsel af data og omdirigering af indberetningsstrømmene til et andet transaktionsregister.

Artikel 22

Politik for opbevaring af dokumentation

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om modtagelse og forvaltning af data, herunder politikker og procedurer, som ansøgeren har indført for at sikre:

a)

en rettidig og korrekt registrering af de indberettede oplysninger

b)

registrering af alle indberettede oplysninger om indgåelse, ændring eller ophævelse af en værdipapirfinansieringstransaktion i en indberetningslog

c)

at dataene opbevares både online og offline

d)

at datene er kopieres behørigt med henblik på forretningskontinuitet.

2.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om systemerne til opbevaring af dokumentation samt om de politikker og procedurer, der anvendes for at sikre, at de indberettede data ændres behørigt, og at positioner beregnes korrekt i overensstemmelse med de relevante ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser.

Artikel 23

Ordninger for datatilgængelighed

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde en beskrivelse af de ressourcer, metoder og kanaler, som ansøgeren anvender for at give adgang til oplysninger i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, 2 og 3, i forordning (EU) 2015/2365, og skal indeholde følgende oplysninger:

a)

en procedure til at beregne de samlede positioner, jf. artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2019/358 og en beskrivelse af de ressourcer, metoder og kanaler, som transaktionsregistret vil anvende for at lette offentligheden adgang til oplysningerne heri i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2365, og en beskrivelse af hyppigheden af ajourføringer samt et eksemplar af eventuelle særlige manualer og dokumenter med interne politikker

b)

en beskrivelse af de ressourcer, metoder og faciliteter, som transaktionsregistret anvender for at give de relevante myndigheder adgang til sine oplysninger i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2365, hyppigheden af ajourføringer samt kontroller og tjek, som transaktionsregistret kan indføre i forbindelse med adgangsfiltrering, samt et eksemplar af eventuelle særlige manualer og dokumenter med interne procedurer

c)

en procedure og en beskrivelse af de ressourcer, metoder og kanaler, som transaktionsregistret anvender for at lette tidsmæssigt struktureret og dækkende indsamling af data fra modparter, adgangen til dets oplysninger for modparter i værdipapirfinansieringstransaktioner i overensstemmelse med artikel 4, stk. 6, i forordning (EU) 2015/2365 og artikel 80, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012, samt et eksemplar af særlige manualer og dokumenter med interne politikker.

Artikel 24

Myndigheders direkte og øjeblikkelige adgang til data

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om følgende:

a)

vilkårene og betingelserne for, at de myndigheder, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2365, får direkte og øjeblikkelig adgang til de oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, der opbevares af transaktionsregistret, jf. delegeret forordning (EU) 2019/357

b)

proceduren for, at de myndigheder, der er omhandlet i litra a), får direkte og øjeblikkelig adgang til de oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, der opbevares af transaktionsregistret, jf. artikel 4 og 5 i delegeret forordning (EU) 2019/358

c)

proceduren for at sikre integriteten af de data, som disse myndigheder har adgang til.

Artikel 25

Betaling af gebyrer

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde bevis for betaling af de relevante registreringsgebyrer som fastsat i delegeret forordning (EU) 2019/360. (8)

Artikel 26

Oplysninger, der skal forelægges i tilfælde af udvidelse af registreringen

Med henblik på anvendelsen af artikel 5, stk. 5, litra b), i forordning (EU) 2015/2365 skal ansøgningen om udvidelse af en eksisterende registrering indeholde de oplysninger, der er angivet i:

a)

artikel 1, undtagen stk. 1, litra k)

b)

artikel 2

c)

artikel 5

d)

artikel 7, undtagen stk. 2, litra d)

e)

artikel 8, litra b)

f)

artikel 9, stk. 1, litra b) og e)

g)

artikel 11

h)

artikel 12, stk. 2

i)

artikel 13

j)

artikel 14, stk. 2

k)

artikel 15

l)

artikel 16, undtagen litra c)

m)

artikel 17

n)

artikel 18

o)

artikel 19

p)

artikel 20

q)

artikel 21

r)

artikel 22

s)

artikel 23

t)

artikel 24

u)

artikel 25

v)

artikel 27.

Artikel 27

Kontrol af ansøgningens korrekthed og fuldstændighed

1.   Alle oplysninger, der indgives til ESMA som led i registreringsproceduren, skal være ledsaget af en erklæring, undertegnet af et medlem af transaktionsregistrets bestyrelse og af den øverste ledelse, hvormed det bekræftes, at de indgivne oplysninger efter bedste overbevisning og på datoen for deres indgivelse er korrekte og fuldstændige.

2.   Oplysningerne skal i givet fald også være ledsaget af den relevante juridiske virksomhedsdokumentation til bekræftelse af dataenes korrekthed.

Artikel 28

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 25).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/357 af 13. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang til oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, der opbevares i transaktionsregistre (se side 22 i denne EUT).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/358 af 13. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt reguleringsmæssige tekniske standarder for transaktionsregistres indsamling, verifikation, aggregering, sammenligning og offentliggørelse af data om værdipapirfinansieringstransaktioner (se side 30 i denne EUT).

(5)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/360 af 13. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger transaktionsregistre (se side 58 i denne EUT).


Top