Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0282

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/282 af 15. februar 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår perioderne for afgivelse af bud

C/2019/1454

OJ L 47, 19.2.2019, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/282/oj

19.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/282

af 15. februar 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår perioderne for afgivelse af bud

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (2), særlig artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 (3) er der indledt en licitationsprocedure for salg af skummetmælkspulver. Der blev oprindelig foreskrevet to dellicitationer pr. måned med undtagelse af august og december.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 blev ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/472 (4), idet antallet af perioder, i hvilke der kan afgives bud, blev begrænset til én pr. måned, og den bestemmelse, der gælder for en sådan periode i august, blev fjernet.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 blev ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/995 (5), idet antallet af perioder, i hvilke der kan afgives bud, blev forøget til to pr. måned, og den bestemmelse, der gælder for en sådan periode i august, blev indsat.

(4)

Det forøgede antal perioder muliggjorde salg af betydelige mængder af skummetmælkspulver fra offentlige interventionslagre, hvorved de disponible mængder blev reduceret til lidt over 22 000 ton.

(5)

Grundet størrelsen af den disponible mængde og for at mindske den administrative byrde er det hensigtsmæssigt igen at begrænse antallet af perioder, i hvilke der kan afgives bud, til én pr. måned.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 affattes således:

»2.   De perioder, inden for hvilke bud kan indgives til den efterfølgende dellicitation, begynder den første arbejdsdag efter udløbet af den foregående frist. Fristerne udløber kl. 11.00 (belgisk tid) den tredje tirsdag i måneden. I august udløber fristen dog kl. 11.00 (belgisk tid) den fjerde tirsdag, og i december udløber den kl. 11.00 (belgisk tid) den anden tirsdag. Falder tirsdagen på en helligdag, er fristen kl. 11.00 (belgisk tid) den foregående arbejdsdag.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2019.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206 af 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 af 25. november 2016 om indledning af en licitationsprocedure for salg af skummetmælkspulver (EUT L 321 af 29.11.2016, s. 45).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/472 af 15. marts 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår perioderne for afgivelse af bud (EUT L 73 af 18.3.2017, s. 5).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/995 af 12. juli 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår perioderne for afgivelse af bud (EUT L 178 af 16.7.2018, s. 4).


Top