EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0268

Kommissionens forordning (EU) 2019/268 af 15. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 for så vidt angår visse metoder til testning for salmonella og prøveudtagning af fjerkræ (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1016

EUT L 46 af 18.2.2019, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/268/oj

18.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/268

af 15. februar 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 for så vidt angår visse metoder til testning for salmonella og prøveudtagning af fjerkræ

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (1), særlig artikel 4, stk. 1, andet afsnit, artikel 8, stk. 1, og artikel 13, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål at sikre, at der træffes foranstaltninger til opdagelse og bekæmpelse af salmonella og andre zoonotiske agenser på alle relevante trin i produktionen, forarbejdningen og distributionen og navnlig i den primære produktionsfase med henblik på at mindske forekomsten heraf og de risici, de indebærer for folkesundheden.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal der navnlig opstilles EU-mål for mindskelse af forekomsten af de zoonoser og zoonotiske agenser, der er opført i bilag I til forordningen, i de i samme bilag anførte dyrepopulationer. Ved forordningen er der ligeledes fastsat visse krav til nævnte mål.

(3)

Der er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2010 (2), (EU) nr. 517/2011 (3), (EU) nr. 200/2012 (4) og (EU) nr. 1190/2012 (5) fastsat krav til prøveudtagning og testning, som er nødvendige for at sikre harmoniseret overvågning af, om EU-målene for salmonella i fjerkræpopulationer, jf. forordning (EF) nr. 2160/2003, er nået.

(4)

Den Europæiske Standardiseringsorganisation og Den Internationale Standardiseringsorganisation har for nylig revideret en række referencemetoder samt en protokol for at kontrollere overholdelsen af forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012, og der er som følge heraf behov for at opdatere disse forordninger. I lyset af den reviderede protokol i referencestandard EN ISO 16140-2 (validering af alternative metoder) samt den nye referencemetode til påvisning af Salmonella spp. (EN ISO 6579-1) bør navnlig kravene vedrørende anvendelse af alternative metoder opdateres.

(5)

Alternative metoder, der på passende vis er valideret på grundlag af referencemetoderne, skal betragtes som svarende til referencemetoderne. Kun fødevarevirksomhedsledere kan på nuværende tidspunkt anvende alternative metoder, jf. punkt 3.4 i bilagene til forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012. Imidlertid bør kompetente myndigheder ligeledes have mulighed for at anvende alternative metoder, da der ikke er nogen grund til, at kun fødevarevirksomhedsledere kan anvende alternative metoder, der er valideret på passende vis.

(6)

Repræsentativ prøveudtagning med henblik på bekæmpelse af salmonella hos flokke af æglæggende høner og avlshøner af Gallus gallus er ikke altid let i berigede bursystemer og systemer uden bure, men med flere etager og med gødningsbånd mellem hver etage, der i stadig højere grad anvendes til sådanne fugle. Det bør derfor være tilladt at anvende en alternativ prøveudtagningsmetode med en følsomhed, der mindst svarer til de nuværende prøveudtagningsprocedurer, som en praktisk løsning med hensyn til prøveudtagning af nævnte flokke.

(7)

Der bør fastsættes en overgangsbestemmelse, der giver fødevarevirksomhedslederne tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de reviderede eller nye CEN-/ISO-standarder. Da en række certifikater baseret på den tidligere standard ISO 16140:2003 fortsat kan være gyldige indtil udgangen af 2021, vil overgangsbestemmelsen også give fødevarevirksomhedslederne mulighed for at reducere byrden for laboratorer og fabrikanter af prøveudtagningssæt i forbindelse med valideringen af alternative metoder i overensstemmelse med den nye EN ISO 16140-2.

(8)

Forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) nr. 200/2010

Bilaget til forordning (EU) nr. 200/2010 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændringer af forordning (EU) nr. 517/2011

Bilaget til forordning (EU) nr. 517/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ændringer af forordning (EU) nr. 200/2012

Bilaget til forordning (EU) nr. 200/2012 ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 4

Ændringer af forordning (EU) nr. 1190/2012

Bilaget til forordning (EU) nr. 1190/2012 ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 5

Overgangsbestemmelse

Indtil den 31. december 2021 kan fødevarevirksomhedsledere anvende metoderne i punkt 3.2 og 3.4 i bilaget til forordning (EU) nr. 200/2010, punkt 3.2 og 3.4 i bilaget til forordning (EU) nr. 517/2011, punkt 3.2 og 3.4 i bilaget til forordning (EU) nr. 200/2012 og punkt 3.2 og 3.4 i bilaget til forordning (EU) nr. 1190/2012, som de fandt anvendelse, inden de blev ændret ved nærværende forordnings artikel 1-4.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2010 af 10. marts 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EU-mål for mindskelse af forekomsten af salmonellaserotyper i voksne avlsflokke af Gallus gallus (EUT L 61 af 11.3.2010, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 517/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EU-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i æglæggende høner af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) nr. 2160/2003 og Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2010 (EUT L 138 af 26.5.2011, s. 45).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2012 af 8. marts 2012 om et EU-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i flokke af slagtekyllinger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 (EUT L 71 af 9.3.2012, s. 31).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1190/2012 af 12. december 2012 om et EU-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium i kalkunflokke, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 (EUT L 340 af 13.12.2012, s. 29).


BILAG I

I bilaget til forordning (EU) nr. 200/2010 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 2.2.2.1 tilføjes følgende litra d) og e):

»d)

I bursystemer, hvor der ikke samler sig en tilstrækkelig mængde gødning på skrabere eller båndrensere ved den ende af båndene, hvor gødningen tømmes af, skal der anvendes mindst fire fugtede stofsvabere på mindst 900 cm2 pr. svaber, som er fugtet med et passende fortyndingsmiddel (f.eks. 0,8 % natriumchlorid og 0,1 % pepton i steriliseret, deioniseret vand, sterilt vand eller et andet fortyndingsmiddel, som den kompetente myndighed har godkendt) til at svabre et så stort overfladeareal som muligt ved den ende af alle tilgængelige bånd, hvor gødningen tømmes af, efter at de har kørt, idet det sikres, at hver svaber er dækket på begge sider af fækalt materiale fra bånd og skrabere eller båndrensere.

e)

I stalde med flere etager eller æglæggerhuse med fritgående høner, hvor størstedelen af det fækale materiale fjernes fra bygningen ved hjælp af gødningsbånd, skal der indsamles ét par sokkeprøver under en rundgang på arealer med strøelse, jf. litra b), og der skal indsamles mindst 2 fugtede stofsvabere som håndholdte prøver fra alle tilgængelige gødningsbånd, jf. litra d).«

2)

I punkt 3.1 tilføjes følgende punkt 3.1.5:

»3.1.5.

I tilfælde af indsamling af stofsvabere, jf. punkt 2.2.2.1, litra d), eller ét par sokkeprøver og 2 fugtede stofsvabere, jf. punkt 2.2.2.1, litra e), skal der pooles i overensstemmelse med punkt 3.1.3, litra b).«

3)

Punkt 3.2, første afsnit, affattes således:

»Påvisningen af Salmonella spp. foretages i overensstemmelse med EN ISO 6579-1.«

4)

Punkt 3.4 affattes således:

»3.4.   Alternative metoder

Der kan anvendes alternative metoder i stedet for påvisningsmetoderne og serotypningen i punkt 3.1, 3.2 og 3.3 i dette bilag, hvis de er valideret i overensstemmelse med den seneste udgave af EN ISO 16140-2 (for alternative påvisningsmetoder).«


BILAG II

I bilaget til forordning (EU) nr. 517/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 2.2.1 affattes således:

»2.2.1.

Prøveudtagning foretaget af fødevarevirksomhedslederen

a)

For flokke i bursystemer indsamles der 2 × 150 g naturligt blandet gødning, der har samlet sig på skrabere eller båndrensere, fra alle gødningsbånd eller skrabere i bygningen efter udmugning; for trappebursystemer uden skrabere eller gødningsbånd indsamles der dog 2 × 150 g blandet frisk gødning fra 60 forskellige steder under burene i gødningskældrene.

I bursystemer, hvor der ikke samler sig en tilstrækkelig mængde gødning på skrabere eller båndrensere ved den ende af båndene, hvor gødningen tømmes af, skal der anvendes mindst fire fugtede stofsvabere på mindst 900 cm2 pr. svaber til at svabre et så stort overfladeareal som muligt ved den ende af alle tilgængelige bånd, hvor gødningen tømmes af, efter at de har kørt, idet det sikres, at hver svaber er dækket på begge sider af fækalt materiale fra bånd og skrabere eller båndrensere.

b)

I stalde/æglæggerhuse med fritgående høner udtages der to par sokkeprøver.

Sokkerne skal være tilstrækkeligt absorberende til at kunne opsuge fugt. Sokkernes overflade skal være fugtet med et passende fortyndingsmiddel.

Prøverne opsamles under en rundgang i bygningen, hvor der følges en rute, som giver repræsentative prøver for alle dele af fjerkræhuset eller de enkelte gulvafsnit. Det skal omfatte arealer med strøelse eller slats (riste/rammer), hvis det er forsvarligt at gå på slatsene, men ikke arealer uden for bygningen i tilfælde af flokke med adgang til udendørs arealer. Prøveudtagningen skal omfatte alle aflukker i en bygning. Efter endt prøveudtagning i et gulvafsnit tages overtrækssokkerne forsigtigt af, så det materiale, der hænger fast i dem, ikke falder af.

I stalde med flere etager eller æglæggerhuse med fritgående høner, hvor størstedelen af det fækale materiale fjernes fra bygningen ved hjælp af gødningsbånd, skal der indsamles ét par sokkeprøver under en rundgang på arealer med strøelse, og der skal yderligere indsamles mindst ét par fugtede stofsvabere fra alle tilgængelige gødningsbånd, jf. litra a), andet afsnit.

De to prøver kan pooles, således at de udgør én prøve til testning.«

2)

I punkt 3.1 tilføjes følgende punkt 3.1.3:

»3.1.3.

I tilfælde af indsamling af stofsvabere, jf. punkt 2.2.1, litra a), andet afsnit, skal der pooles i overensstemmelse med punkt 3.1.1.«

3)

Punkt 3.2, første afsnit, affattes således:

»Påvisningen af Salmonella spp. foretages i overensstemmelse med EN ISO 6579-1.«

4)

Punkt 3.4 affattes således:

»3.4.   Alternative metoder

Der kan anvendes alternative metoder i stedet for påvisningsmetoderne og serotypningen i punkt 3.1, 3.2 og 3.3 i dette bilag, hvis de er valideret i overensstemmelse med den seneste udgave af EN ISO 16140-2 (for alternative påvisningsmetoder).«


BILAG III

I bilaget til forordning (EU) nr. 200/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 3.2 affattes således:

»3.2.   Påvisningsmetode

Påvisningen af Salmonella spp. foretages i overensstemmelse med EN ISO 6579-1.«

2)

Punkt 3.4 affattes således:

»3.4.   Alternative metoder

Der kan anvendes alternative metoder i stedet for påvisningsmetoderne og serotypningen i punkt 3.1, 3.2 og 3.3 i dette bilag, hvis de er valideret i overensstemmelse med den seneste udgave af EN ISO 16140-2 (for alternative påvisningsmetoder).«


BILAG IV

I bilaget til forordning (EU) nr. 1190/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 3.2 affattes således:

»3.2.   Påvisningsmetode

Påvisningen af Salmonella spp. foretages i overensstemmelse med EN ISO 6579-1.«

2)

Punkt 3.4 affattes således:

»3.4.   Alternative metoder

Der kan anvendes alternative metoder i stedet for påvisningsmetoderne og serotypningen i punkt 3.1, 3.2 og 3.3 i dette bilag, hvis de er valideret i overensstemmelse med den seneste udgave af EN ISO 16140-2 (for alternative påvisningsmetoder).«


Top